Організація юридичною службою аналізу результатів и НАСЛІДКІВ Розгляд позовів и судових справ » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Організація юридичною службою аналізу результатів и НАСЛІДКІВ Розгляд позовів и судових справ

Реферат Організація юридичною службою аналізу результатів и НАСЛІДКІВ Розгляд позовів и судових справ

Курсова робота

На тему:

В«Організація юридичною службою аналізу результатів иНАСЛІДКІВ Розгляд позовів и судових справ В»

Дніпропетровськ 2008


Вступ

Відповідно до Наказу ДМСУ від 14.02.2006 № 112 В«Про ЗАТВЕРДЖЕНЕПоложення про Юридичний службу регіональної мітніці, мітніці, спеціалізованоїміної встанови, організації В»п. 1 ПоложенняВ« Про Юридична службурегіональної мітніці, мітніці, спеціалізованої міної встанови, організації В»зметою забезпечення законності в роботі Митний органів, спеціалізованіх Митнийвстанов и організацій, ефективного ЗАХИСТУ Економічних інтересів держави, урегіональніх МИТНИЦЯ створюються юридичні відділі, у МИТНИЦЯ - юридичнівідділі або сектори, у Департаменті ресурсного забезпечення, капітальногоБУДІВНИЦТВА та експлуатації об'єктів мітної інфраструктурі и Департаментіінформаційніх технологій та мітної статистики - юридичні відділі, в іншихспеціалізованіх Митний установах та організаціях - юридичні сектори.

Відповідно до Вище зазначеним Наказу ДМСУ Визначіть порядокдіяльності та звітності Митний органів за проведення ними роботу, а точнішесказаті обов'язок про звітністьта аналіз власної роботи. [3]

На мою мнение аналіз віконаної роботи є доволі актуальним и пітомоїваги питання, оскількі дозволяє вівчіті допущені помилки та врахуват їх приподальшій діяльності та відповідно, недопущення. Кож аналіз позовної тапретензійної роботи дозволяє візначіті НЕ Тільки помилки в роботі, а йЕфективність діяльності відповідніх структурних підрозділів.

Спірні питання, Що віявляються при проведенні такого аналізу,кож вказують на прогалинах у правовій регламентації порядку переміщення черезмітній кордон, так и, безпосередньо, діяльності Всіх Митний органів.

У своїй роботі я Визначіть загальний порядок Формування тадіяльності Юридичної служби, та акценти Увага на практичних засідках такогоаналізу на прікладі Харківської мітніці за Останні декілька РОКІВ, тобтоЗверни до фактичних показніків, а не теоретичних засад аналітічної роботи.


1. Загальні положенняпро Юридичний службу в Митний органах

1.1Порядок Формування та правові основи діяльності Юридичної служби в Митнийорганах

Відповідно до Вище зазначеним Положення В«Про Юридична службу вМитний органах В»структура та штатна чісельність Юридичної служби затверджуютьсякерівніком регіональної мітніці, мітніці, спеціалізованої мітної встанови,організації (Далі - митні органи) з урахування обсягах роботи та в межахзатвердженої граничної чісельності ї фонду заробітної плати.

У своїй роботі юридична служба керується Констітуцією та іншімізаконодавчо актами України, Загальні положення про Юридичний службуміністерства, іншого центрального органу державної віконавчої влади, державногопідпріємства, встанови, організації, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановив Кабінету МіністрівУкраїни от 27.08.95 № 690, наказами Держмитслужби України, рекомендаціяміМіністерства юстіції України, а кож ЦІМ Положенням. Юридична службапідпорядковується безпосередню керівнікові відповідного митного органу, а вразі Його відсутності - особі, Яка Його заміщує.

методично Керівництво роботів юридичних служб здійснює Юридичнийдепартамент Державної мітної служби України. На посади керівніків юридичнихслужб, заступніків ціх керівніків, а кож головного спеціалістів-юрісконсультівпрізначаються особини, які мают вищу Юридична освіту й стаж роботи заспеціальністю не менше Як три роки.

На посади провідніх спеціалістів-юрісконсультів прізначаютьсяособини, які мают вищу Юридична освіту або навчаються на останніх курсах віщіхюридичних навчально закладів.

Начальники юридичних служб прізначаються на посади та звільняютьсяз посад керівнікамі Митний органів за погодження з Юридичним департаментомДержмитслужби України. [3]

Слід зазначіті, Що дані положення деталізуються внутрішнімінаказами по мітніці. Так, Наприклад, відповідно до Наказу Харківської мітніцівід 16.03.2006 № 180 В«Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Положення про юридичний відділХарківської мініці В»Фактично положення дублюються.

Таким чином, маємо віпадок коли чітко встановленного обовязок натаку діяльність.

1.2 Права та обов'язки Юридичної служби Митнийорганів

Відповідно до Наказу ДМСУ від 14.02.2006 № 112 В«Про ЗАТВЕРДЖЕНЕПоложення про Юридичний службу регіональної мітніці, мітніці, спеціалізованоїміної встанови, організації В»

Юридична служба має право:

- Перевіряті стан законності діяльності підрозділів митногооргану.

- одержувати від Посадовим ОСІБ митного органу Довідки,Розрахунки, Інші матеріали, необхідні для виконан покладеніх на Юридичнийслужбу Завдання; інформуваті керівника митного органу про випадка Ненаданнятаких документів и матеріалів.

- залучати за Згідно керівніків відповідніх підрозділівмитного органу необхідніх спеціалістів до підготовкі проектів актівнормативного та розпорядчу характером, інших документів, для розроблення планіви здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно допокладеніх на неї Завдання.

- Інформуваті керівника митного органу про випадка покладенняіншімі Посадовими особами на Юридичним службу Завдання, не передбачених ЦІМПоложенням.

- Брати участь у нарадах, які проводяться в Митний органі,ЯКЩО на них розглядаються питання, Що стосуються практики застосування нормзаконодавства.

- У разі переслідування Працівника Юридичної служби у зв'язкуз виконанням ним обов'язків, передбачених ЦІМ Положенням, інформуваті про ЦеЮридичний департамент и Керівництво Держмитслужби України.

Працівник Юридичної служби, Який не наживо передбачених ЦІМПоложенням заходів до усунення порушеннях законодавства, Що призвели донегативних Економічних НАСЛІДКІВ, Порушення прав І Закону інтересівпрацівніків митного органу та інших громадян, несе Відповідальність увстановленому законодавством порядку.

Юридична служба зобов'язана:

- Організовуваті та забезпечуваті правильне застосуваннязаконодавства в службовій, господарській и соціальній сферах діяльності митногооргану. У разі Виявлення порушеннях Вимоги законодавства подаваті керівніцтвумитного органу пісьмові Предложения Щодо усунення ціх порушеннях. КонсультуватіКерівництво митного органу з правових харчування.

- Перевіряті відповідність законодавству проектів актівнормативного та розпорядчу характером, Що подаються на підпис керівніковімитного органу, и візуваті їх після погодження керівнікамі заінтересованіхпідрозділів.

Видання таких актів без візування їх проектів керівніком Юридичноїслужби не допускається. Предложения Юридичної служби Щодо приведення увідповідність до законодавства проектів актів нормативного та розпорядчухарактером, Що відаються митним органом, є обов'язковими для Розгляд керівнікомцього органу.

- готувати разом з іншімі структурними підрозділаміПредложения про скасування чі внесення змін до виданих митним органом актівнормативного та розпорядчу характером, які Втрата Актуальність абосуперечать Вимоги законодавства.

- Візначаті необхідність Подання нормативно-правових актівмитного органу на державну реєстрацію до відповідного Управління юстіції.

- Забезпечуваті облік і Зберігання актів законодавства тавідомчіх нормативно-правових актів, а кож актів нормативного та розпорядчухарактером, виданих митним органом, підтрімуваті їх у контрольному стані.

- Дават правову оцінку проектам господарських договорів(Контрактів), Що укладаються митним органом, брати участь в їх укладенні таконтролі за їх виконанням.

- Організовуваті претензійну й вести позовну роботу. На моюмнение Сейчас обовязок фатічно окреслює найбільшій комплекс харчування, якімізаймається юридична служба.

- Представляті в установленому законодавством порядкуінтересі митного органу в судових та інших органах Під годину Розгляд правових харчуванняи спорів.


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок