Статистичний аналіз митних платежів на прикладі Далекосхідного митного управління » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Статистичний аналіз митних платежів на прикладі Далекосхідного митного управління

Реферат Статистичний аналіз митних платежів на прикладі Далекосхідного митного управління

Федеральна митна служба

Державна освітняустанова вищої професійної освіти

В«Российская митна академіяВ»

Владивостоцький філія

Кафедра економіки митної справи

Курсоваробота

З дисципліни В«Митна статистикаВ»

на тему: В«Статистичний аналізмитних платежів на прикладі Далекосхідного митного управління В»

Студента

Черній Н.Л.

група 251я

економічного факультету

Керівник:

Поштакова Г.А.

Владивосток 2010


Зміст

Введення 1. Статистичний облік митних платежів у спеціальніймитній статистиці 1.1 Предмет і завдання спеціальної митної статистики 1.2 Митні платежі: їх види та способи класифікації 1.3 Статистика митних платежів 2. Дослідження митних платежів на прикладі ДВТУ 2.1 Загальна характеристика обсягів митних платежів,перерахованих в період 2005 - 2009 рр.. 2.2 Статистичний аналіз митних платежів у період 2005- 2009 рр.. 3. Дослідження тенденції і побудова прогнозу суммитних платежів, перерахованих у федеральний бюджет, методом аналітичноговирівнювання Висновок Список використаної літератури

Введення

Як відомо, основнимиджерелами поповнення дохідної частини федерального бюджету в РосійськійФедерації на сьогоднішній день є податкові доходи бюджету. В період з1995 року і по сьогоднішній день на їх частку припадає до 50% дохідної частини. Чи недивно, що податкова система Росії протягом останніх семи роківзалишається однією з найпопулярніших в політичних колах, обговорюваних у науковійсередовищі, і чудово розробленої з теоретичної та практичної сторін. В той жечас не можна забувати, що податкові доходи федерального бюджету складаються нетільки з федеральних податків і зборів, а включають в себе ще митнізбори, митні збори, акцизи і ПДВ.

Об'єктом дослідженняроботи є митні платежі, що перераховуються до Федерального бюджетуРосійської Федерації Далекосхідним митним управлінням.

Цілями курсової роботиє систематизація і закріплення теоретичних знань з методологіїстатистики митної діяльності; придбання навичок самостійногопроведення розрахунків, аналізу, прогнозування та пошуку резервів по досліджуваноїтемі.

Основні завдання курсовоїроботи:

- вивчення методологіїстатистичного обліку;

- побудова системистатистичних та аналітичних показників по темі, що вивчається;

- правильний вибірстатистичних методів для проведення розрахунків, прогнозування або пошукурезервів;

- аналіз отриманихрезультатів і формування аргументованих висновків.

У першому розділі роботи наоснові нормативно-правової бази будуть розглянуті наступні питання:сучасна структура митних платежів, їх основні види, характеристики, способикласифікації. Друга глава містить в собі загальну характеристику обсягівмитних платежів, перерахованих Далекосхідним митним управлінням врозрізі по митницях в період за 2005 - 2009 рік. Далі буде проведений аналізмитних платежів, отриманих ДВТУ за період 2005-2009 рр.., і факторів,визначають їх величину. І, нарешті, в 3 главі буде проведено дослідженнятенденції і побудова прогнозу сум митних платежів, що стягуються ДВТУ в 2010році методом аналітичного вирівнювання по прямій.

Методологічною базоюдля написання роботи послужили різні джерела: нормативно-правова базаРФ, навчальні посібники, матеріали конференцій, дані відділу статистики ДВТУ,періодичні видання - журнали, статистичні збірники, сторінки Internet.


1.Статистичний облік митних платежів у спеціальній митній статистиці 1.1 Предмет і завдання спеціальноїмитної статистики

Відповіднодо ст. 48 Митного кодексу Митного союзу митними органами ведетьсяспеціальна митна статистика. Спеціальна митна статистикаявляє собою сукупність систематизованих відомостей з різнихнапрямками діяльності митних органів Російської Федерації (далі -митні органи), призначених для оптимізації їх діяльності, непов'язаних з веденням митної статистики зовнішньої торгівлі Російської Федерації,а також взаємної торгівлі Російської Федерації та інших держав - членівМитного союзу.

Дані спеціальноїмитної статистики використовуються виключно в митних цілях длязабезпечення вирішення завдань, покладених на митні органи. Порядок веденняспеціальної митної статистики встановлюється ФТС Росії.

Предметомспеціальної митної статистики є спостереження і вивчення діяльностімитних органів, а також вираження цієї діяльності в фактичних даних ввигляді статистичного або бухгалтерського обліку. [1]

Показники спеціальноїмитної статистики - це фактичні дані, отримані в результатістатистичного або бухгалтерського обліку у сфері митної справи. Вони можутьбути складовою частиною системи показників статистики зовнішньої торгівлі абостатистики національної економіки.

Наприклад:

- ввіз і вивіз вільноконвертованої валюти російськими громадянами при перетині митного межаРФ (частина платіжного балансу Росії, який входить в систему показниківнаціональної економіки);

- митні платежі,перераховані у федеральний бюджет (також елемент системи показниківнаціональної економіки).

Однак підсумки декларування- Показники статистики декларування - входять тільки в систему показниківспеціальної митної статистики, мають специфічний сенс і для національноїекономіки інтересу не представляють.

Критеріями відборупоказників форм звітності є можливість проведення з їх допомогоюякісного аналізу та обгрунтованість висновків, які можна зробити на основітакого аналізу.

У спеціальній митнійстатистикою методологія в цілісному і закінченому вигляді поки не існує,оскільки постійно змінюються як самі форми звітності, так і методичнівказівки та рекомендації, що додаються до цих форм [2].

В для оперативногоінформування керівництва про результати діяльності митної службидіє наказ ФМС Росії від 28.12.2009 № 2407 В«Про звітності митнихорганів за основними напрямами діяльності перед ФМС Росії в 2010 році В».Такий наказ видається щороку.

Нормативними актами ФМСРосії формування достовірної вихідної статистичної інформації покладено намитні пости та митниці. Звідти вся наявна інформація направляється ввищестоящі митні органи як у вигляді первинних документів, так і у виглядівстановлених форм звітності. Тому методика формування спеціальноїстатистичної звітності повинна відповідати нормам і правилам заповненнявантажних митних декларацій, митних прибуткових ордерів, транзитнихдекларацій і інших документів, що використовуються як джерела первинноїінформації.

Головне завданняспеціальної митної статистики - це організація глибокого і всебічногоаналізу конкретних напрямків діяльності митних органів для найбільшефективного використання інструментів митного контролю та регулюванняЗЕД на митній території РФ, а також для прискорення зовнішньоторговельного оборотукраїни та збільшення платежів, що перераховуються у федеральний бюджет.

Об'єкти обліку спеціальногомитної статистики збігаються з основними напрямами діяльностімитних органів. До них відносяться:

В· стягування митних платежів;

В· контроль митної вартості;

В· валютний контроль;

В· система управління ризиками;

В· митні процедури;

В· оперативно-розшукова діяльність;

В· боротьба зі злочинами таадміністративними правопорушеннями в митній сфері;

В· професійна підготовкапосадових осіб;

В· технічні засоби митногоконтролю;

В· інші напрямки діяльності. [3]

Класифікаціястатистичних форм звітності за напрямками діяльності досить умовна,так як багато звіти носять комплексний характер і містять показники покількома напрямками.

По термінах статистичніформи звітності підрозділяються:

1)декадні;

2)щомісячні;

3) квартальні;

4) піврічні;


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок