Аналіз специфіки митної політики РФ як предмета досліджень політичної науки » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Аналіз специфіки митної політики РФ як предмета досліджень політичної науки

Реферат Аналіз специфіки митної політики РФ як предмета досліджень політичної науки

Федеральне агентствоза освітою

Нижегородськийдержавний університет ім Н.І. Лобачевського

КУРСОВАРОБОТА

по економіцімитної справи

на тему:

В«Аналізспецифіки митної політики РФ як предмета досліджень політичної науки В»

Нижній Новгород

2010


Зміст

Введення

Глава 1. Основи митноїполітики в РФ

1.1Митна політика: цілі, методи її здійснення, етапиформування

1.2 Суб'єкти митноїполітики

1.3 Структура митноїполітики

Глава 2. Реалізаціямитної політики в РФ

2.1 Зовнішньоторговельний оборот

2.2 Аналіз динамікиекспортних показників

2.3 Аналіз динамікиімпортних показників

Глава 3. Стратегія розвиткумитної політики РФ

3.1 Основні напрямкимитно-тарифної політики на 2010 рік

3.2 Пріоритетимитно-тарифного регулювання в період 2011-2012 років

3.3 Заходи повдосконалення митного адміністрування для реалізації пріоритетівмитно-тарифної політики

Висновок

Список використанихджерел та літератури

Додатка


Введення

Актуальність теми дослідження . Сучасна ситуація наочно свідчать про те, що длядосягнення успіхів у будь-якій сфері життєдіяльності соціуму - політичної,економічній, культурній та ін - необхідна глибоко осмислена, чітко сформульованаі послідовно проводиться політика, що захищає інтереси суспільства ідержави. Для сучасної Росії, яка опинилася одночасно в умовах якпродовження перетворень в найважливіших областях, так і значногозростання глобальних викликів і загроз, особливо актуальними стаютьрозробка і проведення ефективної, що відповідає реаліям і орієнтованої наперехід до інноваційного типу розвитку державної митної політики,покликаної бути одним з основних регуляторів зовнішньоекономічних зв'язків тазовнішньополітичної діяльності.

Як відомо, сучасний етап світогосподарського розвиткухарактеризується прискореними темпами науково-технічного прогресу ізростаючої інтелектуалізацією основних факторів виробництва.

Інтенсивне проведення досліджень, розробка на їх основіновітніх технологій та вихід з ними на світові ринки для подальшогорозгортання міжнародної інтеграції в науково-виробничій сфері в рамкахформується глобальної економіки фактично вже стали стратегічною моделлюекономічного зростання, взятої на озброєння індустріально розвиненими країнами.Причому інтелектуальні ресурси, поряд з новітніми технологіями, не тількивизначають перспективи господарського росту, ні і служать показником рівня економічноїнезалежності та добробуту країни.

Вбудованість в систему глобальних економічних зв'язківперетворюється на один з найважливіших факторів, що визначають конкурентоспроможністьнаціональних економік, сенсом взаємодії яких все виразніше стаєорієнтація на створення технологічних інновацій загальносвітового застосування,мають перспективні міжнародні ринки збуту і інтегруючих інноваційнісистеми окремих країн і регіонів.

В умовах глобалізації по суті відбувається інтелектуальний переділсвіту, що припускає жорстокість боротьби за переважне володіння останніминеподіленим ресурсом - інтелектом, що створює наукомістку продукцію. Світу вжевідомі три подібних переділу: територіальний, міжнародний переділкапіталів і триває протягом декількох останніх десятиліть технологічнийпереділ.

Кожен з них завершувався набуттям прав контролю за тим чи іншим видомсвітових ресурсів, а також величезних економічних і політичних перевагтими країнами, які вигравали у цих процесах, отримуючи можливістьнав'язувати свою волю і умови іншим учасникам міжнародних відносин.

Таким чином, нові підходи, пошуки нових шляхів формування тареалізації митної політики держави вимагають всебічного науковогоаналізу. Формування та реалізація відповідає історичним традиціям ісучасним викликам державної митної політики являє собоюскладний, різнорівневий і різноспрямований політичний процес, що потребуєяк в комплексному предметному дослідженні, так і в створенні певної концептуальноїмоделі.

У той же час доводиться констатувати, що процес формуваннята реалізації державної митної політики в сучасній Росії ще нестав предметом цілеспрямованих політологічних досліджень. Сьогодні розвитокмитної політики базується поки лише на системному аналізі, комунікаційномупідході з опорою на теорію ймовірностей і моделі соціального спілкування, на фрагментарних,деколи слабо пов'язаних з поточними внутрішньо-і зовнішньополітичними реаліямиузагальненнях практики розвитку митної політики в рамках міжнародногоспільноти або окремих інтегративних об'єднань, а також на хоча йбагатовікової, але вельми суперечливий вітчизняний досвід.

В.В. Путін ще на самому початку своїх президентських повноважень звернувувагу на необхідність вдосконалення роботи митних органів: В«Передмитними органами сьогодні стоять непрості проблеми. В результаті інтенсивнихпроцесів у світі з'являються нові митні та економічні союзи, які усуваютьбар'єри між країнами, сприяють їх зближенню. Ці нові реалії вимагають відРосії вироблення ефективної митної політики, створення дієвої системизаходів щодо захисту економічного суверенітету, підтримку національноготоваровиробника, боротьбі з контрабандою, наркоторгівлею і тероризмом В»[1].

Комплексний політологічний аналіз особливостей формування тареалізації державної митної політики Росії в умовах глобалізації,як видається, дозволить більш успішно вирішувати наявні і знову виникаючіпроблеми, сприятиме створенню більш сприятливих умов дляефективного реформування митної служби, а в кінцевому рахунку - для стійкогорозвитку в нашій країні інноваційно активної та соціальної орієнтованоїекономіки.

Ступінь наукової розробленості проблеми. Аналіз загальної та спеціальної літератури з досліджуваної темипоказує, що джерелознавчих база концептуальних та прикладних розробокпо теорії і практиці розвитку митної політики в Росії вельми вузька.

Разом з тим, існує ряд праць, присвячених в ціломумитної політики, її категоріального осмислення, виявлення сутнісних рис тахарактеристик.

Так, питання митної політики, управління митною справою отрималивисвітлення в працях європейських економістів, теоретиків зовнішньої торгівлі Ф.Аркуша, Д. Рікардо, А. Сміта [2], а такожвідомих російських вчених Н.С. Мордвинова, С.О. Нікольського [3]та ін У даних роботах простежуються перші спроби виділити елементи митногоадміністрування, розглянути їх на основі наукового підходу, а також виявитихарактерні риси та тенденції розвитку теорії митної справи. Зокрема, С.Нікольський ввів поняття В«митна захистВ», тим самим, зробивши перший крок повиявленню та застосуванню функцій митного адміністрування.

Серед наукових публікацій, які відображають результати досліджень спеціальнихпроблем митної політики як суспільно-політичного явища, заслуговуютьуваги розробки, в яких здійснено аналіз теоретико-методологічних іемпіричних основ митної справи в умовах переходу економіки Росії наринкові відносини [4].

Об'єктом дослідженняє державна митна політика Росії, предметом -основні чинники, принципи, механізми, тенденції та закономірності її формуваннята реалізації в умовах глобалізації.

У ході дослідження передбачається досягти двоєдину мета :по-перше, розкрити специфіку митної політики держави як предметадосліджень політичної науки, по-друге, виявити особливості митноїполітики сучасної Росії.

Для реалізації мети дослідження представляється необхідним послідовновирішити комплекс наступних завдань :

- проаналізувати основні підходи до визначення поняття В«державнамитна політика В»і дати його авторську трактовку;

- розкрити сутнісні риси державної митної політики;

- розглянути особливості формування та реалізації державноїми...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок