Основні закони регулювання зовнішньоекономічної діяльності РФ » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Основні закони регулювання зовнішньоекономічної діяльності РФ

Реферат Основні закони регулювання зовнішньоекономічної діяльності РФ

Зміст

Введення

1.Державне регулювання ЗЕД

2.Механізм державного регулювання ЗЕД

2.1.Методи державного регулювання ЗЕД

2.2.Суб'єкти ЗЕД

2.3.Регламентування ЗЕД

3.Митна політика

3.1.Зміст митної політики

3.2.Реалізація державної митної політики

3.3.Державне програмування ЗЕД

Висновок

Бібліографічнийсписок

Додаток

309346 зовнішньоекономічна діяльність митна політика


Введення

Росія дуже давновступила в міжнародні економічні відносини. Однак, в залежності відпанівною в країні соціально-політичної та економічної системи, рольрізних суб'єктів суспільства в участі і управлінні зовнішньоекономічноюдіяльністю змінювалася. Сьогодні в Росії значення відкритості та інтеграції всвітове господарство нескінченно зростає.

Матеріальною формоюзовнішньоекономічних відносин є зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД).ЗЕД являє собою сукупність виробничо-господарських,організаційно-економічних і оперативно-комерційних функційекспортоорієнтованих підприємств з урахуванням обраної зовнішньоекономічноїстратегії, форм і методів роботи на ринку іноземного партнера.

ЗЕД відноситься до ринкової сфері,базується на критеріях підприємницької діяльності, структурної зв'язку звиробництвом і відрізняється правової автономністю і економічної, юридичноїнезалежністю від галузевої відомчої опіки.

У зв'язку з бажаннямросійських підприємств і організацій звільнитися від жорсткого контролю збоку держави за проведенням зовнішньоторговельних операцій в Росії склавсянеобгрунтовано занижений за значенням механізм державного регулювання іконтролю, що сприяло падінню конкурентних позицій багатьох статейросійського експорту, оскільки в даний час на світових ринках розвиваєтьсяконкуренція постачальників окремих країн, підтримувана і підкріплювана силою іміццю урядових органів та асоціацій. Вивчення досвіду зарубіжних країнсвідчить про значну роль держави в організації та регулюваннізовнішньоекономічної діяльності та її особливому посиленні в періоди економічних таінших труднощів, спадів ділової активності та криз.

309346 зовнішньоекономічна діяльність митна політика


1. Державне регулювання ЗЕД

Зовнішньоекономічнадіяльність (ЗЕД) в країнах з ринковою і перехідною економікою регулюєтьсяринком і державою.

Механізм ринкового регулювання ЗЕД - це загальниймеханізм ринку з притаманними йому принципами, правилами, нормами діяльності йповедінки, але діючий в особливій сфері. Специфіка зовнішньоекономічної сфери,в якій суб'єктами відносин поряд з фірмами виступають національнідержави, їх союзи та об'єднання, міжнародні організації, що реалізуютьсвої особливі, часто суперечливі цілі, позначається на механізмі їїрегулювання, вимагає обов'язкової участі держави в цьому процесі.

Державне регулювання ЗЕД - цепродовження внутрішньогосподарської функції держави, але реалізуються в особливійформі; це комплекс правових, адміністративних, економічних, організаційнихта інших заходів впливу держави в особі її органів на економічнівідносини учасників ЗЕД відповідно до національно-державнимиінтересами, цілями, завданнями [1].

Функціїдержавного регулювання ЗЕД:

1) системоутворюючі:

• роздержавлення,скасування державної монополії ЗЕД;

• формуванняконкурентного середовища, курс на відкритість економіки;

• формування порядокздійснення ЗЕД;

2) сістемоутверждающіе:

• структурнатрансформація, забезпечення конкурентоспроможності на світових ринках;

• зростання рівня іякості життя;

3)сістемовоспроізводящіе:

• досягненнясталого економічного розвитку;

• забезпечення і захистзагальнонаціональних економічних інтересів у світовій економіці;

• зміцнення тарозширення поля країни у світовому економічному та політичному просторі.

Реалізація цих функційнацілена на підвищення ефективності механізму регулювання ЗЕД, що маєекономічну, соціальну та адаптаційну складові. Економічнаефективність полягає в забезпеченні розширеного відтворення ідосягненні економічного зростання; соціальна - у підвищенні рівня і якостіжиття населення; адаптаційна - в інтеграції в світову економіку якповноправного члена.

Механізмдержавного регулювання ЗЕД - сукупність правових, фінансово-економічнихі організаційно-управлінських форм, методів та інструментів, за допомогою якихдержава стимулює, координує і регламентує діяльність суб'єктів усфері зовнішньоекономічних зв'язків відповідно цілям і завданням.

Причини,які обумовлюють регулювання ЗЕД:

В·інтенсифікація міжнародних економічних зв'язків інеобхідність інтеграції у світову економіку;

В·потреба використання переваг міжнародногоподілу праці та можливостей світового ринку;

В·прискорення ринкового реформірованіястрани для підвищенняефективності національної економіки.

Цілі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності вРосійської Федерації [2]:

-формування сприятливого правового клімату для зовнішньоекономічноїдіяльності господарюючих суб'єктів;

-стимулювання здійснення господарюючими суб'єктами зовнішньоекономічнихугод за пріоритетними напрямами;

-забезпечення умов ефективної зовнішньоекономічної діяльності господарюючихсуб'єктів, у тому числі створення відповідної інфраструктури;

-координація участі країни в міжнародному поділі і кооперуваннівиробництва, просування наукомісткої конкурентоспроможної вітчизняноїпродукції на нові ринки;

-вдосконалення структури зовнішньоекономічної діяльності;

-регулювання економічних відносин на межстрановом та регіональному рівнях;

-забезпечення вітчизняним експортерам за кордоном економічної підтримки таправової захищеності;

-регулювання платіжного балансу країни;

-формування сприятливого іміджу країни, її регіонів і фірм.

Державнерегулювання ЗЕД в Росії в умовах перехідної економіки маєздійснюватися у відповідності з наступними основними принципами:

В·єдністьзовнішньоекономічної політики і національної (внутрішньої) економічноїполітики;

В·єдністьсистеми державного регулювання і контролю за його реалізацією;

В·переносцентру ваги регулювання ЗЕД з адміністративних на економічні методи;

В·чіткерозмежування прав і відповідальності Федерації і її суб'єктів в областіуправління ЗЕД;

В·забезпеченнярівності всіх учасників ЗЕД.


2. Механізм державного регулювання ЗЕД

Специфіказовнішньоекономічної сфери позначається і на механізмі її державногорегулювання в тій чи іншій країні, виявляється у виборі та ранжуванні їїцілей, методів, інструментів, об'єктів, а також у взаємодії суб'єктів.

Сам механізмдержавного регулювання ЗЕД може бути структурований наступним чином(Див. рис.1) [3]:

Рис. 1. Механізм державногорегулювання ЗЕД

Механізмцелеобразования являє собою сукупність принципів і нормативів,зумовлюють склад і величину цільових параметрів по всій сукупностіінтересів - загальнодержавного, корпоративних, приватних (див. табл. 1). Покликанийвизначити, на що спрямовано державний вплив, який повинен бутирезультат.

Економічний механізмутворює базис, об'єктивну основу механізму державного регулювання ЗЕДі представлений системою економічних відносин, що складаються підзовнішньоекономічній сфері з приводу реалізації державних, корпоративних,індивідуальних цілей та інтересів.

Механізм управлінняявляє собою направляюче вплив державних органів влади назовнішньоекономічну сферу з використанням певного інструментарію наоснові створеної правової бази. Таким чином, в механізм управління ЗЕДвключені державні органи влади, нормативні правові основи іінструменти впливу.

Таблиця 1. Цілі іінтереси учасників ЗЕД за рівнями


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок