Митна служба України » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Митна служба України

Реферат Митна служба України

Вступ

Як переконує історичний Досвід багатьохрозвинутих країн, Наявність національної системи мітної служби є невід'ємноюОзнакою суверенітету держави, одним з найвагомішіх факторів її політічної та,насамперед, економічної незалежності, обов'язковим чинників існування цілісногосамодостатнього державно-теріторіального утворення. У розв'язанні низкиконкретних Завдання система мітної служби є суттєвім фактором підтрімкірівноваги и Створення в Країні найспріятлівішіх умів для розвітку власноїекономікі, Вагом чинників структурних ринкових перетвореності, важелі впливим настан соціального благополуччя суспільства. Для України, Як и для будь-якоїсуверенної держави, питання Формування та безпосередньої реалізації мітноїполітики, Функціонування системи мітної служби, ефективного та дієвогомитно-правового регулювання на власній теріторії Завжди Було и буде Доситьактуальним та Вагом. Митне законодавство візначає принципи організації мітноїсправи в Україні з метою, з одного боку, Створення сприятливі умов длярозвітку економікі, зовнішньоекономічніх зв'язків, а з іншого, - ЗАХИСТУ тазабезпечення констітуційніх прав и свобод громадян, держави, суб'єктівпідпріємніцької діяльності Всіх форм власності й ДОДЕРЖАННЯМ ними правил,установлених у Цій Галузі.

СтанДослідження проблеми. Проблеми, пов'язані з суспільнімі відносінамі, Що складалісяв сучасній митно-правовій Галузі, Постійно перебувають у центре Увага вчених,Серед якіх: Ю.П. Битяк, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов,М.П. Кучерявенко, Н.Р. Нижник, Д.В. Приймаченко,О.В. Тодощак та ін. Науковуоцінку процесів Формування мітної політики та забезпечення мітної безопасности приреалізації мітної справи у своїх працях визначаються: І.Г. Бережнюк, А.Д. Войцещук,О.П. Гребельник, О. Дініс, Є.В. Додін, Ю.М. Дьомін, Я.А. Жаліло, С.В.Ківалов. Проблема взаємодії Митний органів України з державними органамиЧастково піднімалась у працях Є.В. Додіна, Л. Давиденко, С.В. Ківалова, Д.В. Приймаченко.

Дослідженню нормотворчості в мітній службі пріділялі УВАГА усвоїх працях Такі Вчені, Як В.М. Гаращук, Є.В. Додін, В.Т. Комзюк, С.В.Ківалов, Б.А. Кормич, В.Б. Кухаренко, О.С. Круглов, М.В. Кокорев,А.В. Мазур, В.Я. Настюк, В.Є. Новіков, Д.В. Приймаченко, М.Г. Шульгата Інші.

Об'єктом даного Дослідження є МісцеМитний органів в сістемі державної служби України, предмет - Основні рісі таОсобливості державної служби в Митний органах.

Мета- Дослідіті Основні рісі, Особливості, нормативну основу державної служби вМитний органах.

Завдання:

1.Розкрити структуру, Особливостідіяльності мітної служби в Україні та її функції. 2.Показати взаємовідносіні Митнийорганів з іншімі державними органами в Галузі мітної справи. 3.Дослідіті нормативно-правовуоснову визначення державної служби в Митний органах. 4.Дослідітінормотворчу діяльність, Що здійснюється Митний службою. 5.Показати ОсобливостіФункціонування Мітної служби в Україні на прікладі Львівської мітніці,візначіті Проблеми митного контролю та Способи їх Вирішення. Методи, які вікорістовуваліся придослідженні: діалектичний метод - досліджено Розвиток митного законодавства таЙого Трансформація; формально-логічній и соціологічній - окреслено роль и Місцемітної справи в державному управлінні, її Особливості та призначення; методаналізу и синтезу - розглянута система мітної служби в Україні та її структурніодініці; аналіз документів - аналіз нормативно-правових актів, законів и т.д. практичність застосування. Дяни Дослідженняпередбачає розглянуті Особливості діяльності мітної служби України на прікладіЛьвівської мітніці та візначіті Основні проблеми в організації роботи мітніці зметою їх подалі усунення. Наукова новизна даного Дослідженняполягає в розробці пропозіцій Щодо удосконалення та Спрощення проходженнямитного контролю та митного оформлення, шляхи підвіщення їх ефектівності тапрозорості.

1. Основні рісі та Особливості державноїслужби в Митний органах

1.1 Сутність и Особливості діяльностімітної служби України

У Науковій літературі належности мірою НЕ Визначіть сутністьмітніці, її Місце та роль у жіттєдіяльності людей. При розгляді мітної службиЯк соціального статуту держави звертається УВАГА на окремі групи особливаядіяльності мітної служби. Весь спектр з того, Що митна служба, регулює,організовує Певної сферу людської діяльності, відповідно її вважають соціальнімІнститутом.

Митнаслужба для людини є насамперед формою регулятора Певної суспільних процесів,діяльностей.

Митнаслужба України - ції єдина загальнодержавного система, Яка Складається з мітнійорганів та спеціалізованіх Митний встанов и організацій. [2, гл. 2,ст. 12, п. 1]

Митні органи України становляит систему органів УправлінняМитний праворуч (Митний систему), Куди входять Державний митний комітет України,теріторіальні митні Управління, мітніці та Інші митні встанови України.Посадовим особам Митний органів України прісвоюються спеціальні звання, Щовстановлюються законами України.

Уся спеціфіка діяльності мітної служби полягає в тому, Щовон особливим, юридичним способом поєднує й розділяє організації, людей,економікі, формою Чого Виступає інститут мітної служби. На жаль, ВІН и досі НЕОТРИМАНО в Нашій Країні тієї Увага, якої заслуговує. Аджея інститут мітної службив Юридичний (правовому) змісті робіть людей и організації взовнішньоекономічній діяльності рівнімі Між собою, а Стосовно держави галі їрівноправнімі. Ефективне Функціонування Інституту мітної служби формує передумовидля вільного роз В¬ витку економікі ї самореалізації людини.

Митна служба - нейтральна Стосовно національніх, релігійніх исоціальніх ознайо різніх людей. Оскількі держава поєднує людей, які прожіваютьна її теріторії, у тому чіслі ОСІБ без громадянство, а кож громадян іншихдержав, то митна служба винна віражаті Загальні Для всіх, інтегрованіспожива, інтересі й цілі жіттєдіяльності, у дерло Черга своїх громадян.

Проблема в тому, щоб на кожному етапі розвітку знаходітіпропорцію Між забезпеченням прав и свобод людини, простір для її актівності їтворчості, а з іншого боку - Між забезпеченням певної організованої рівноваги вдержаві, упорядкуванням діяльності індівідуумів.

Держава створює та підтрімує організаційні й правові Умовидля розв'язання проблем, на які спрямовуються зусилля Всього суспільства,людей, зайнятих виробництвом матеріальних, духовних и соціальніх продуктів. Длядержави Важливим бачіті, в Чому полягають Національні інтересі власного народу,Який їх взаємозв'язок з інтересамі народів світового товариства, у Чомузалежність від них, та робіті все необхідне для їх практичного здійснення. [34,с. 120]

Інститут мітної служби є Засоба правового зв'язку людини зконкретною державою, Який фіксує певні двосторонні Відносини, служити Важливимосновою для Розгляд будь-яких харчування Державного управління.

Митна служба (у широкому розумінні) - частина глобальної їдержавної інфраструктурі, глобальний елемент міжнародної коордінації таміжрегіонального регулювання, рівноправній член міжнародніх Економічнихінстітуцій.

У більш вузьких значенні митна служба -соціально-економічний и регулятивний інститут держави, створенного для контролюза транскордонного обігом товарів, транспортних засобів, фізічніх ОСІБ,забезпечення взаємодії національної економікі Зі світовім господарством,світовім ринка.

особливая статус мітної служби полягає в тому, Що самє (іТільки) через її структури та механізмі формується и закріплюється загальнаволя, Що надає державним Настанови в організації зовнішньоекономічноїдіяльності (мітній політіці) обов'язкового характеру. Держава за допомогмітної служби забезпечує втілення в життя державної політики у сфері мітноїдіяльності методами, які є в її розпорядженні, у тому чіслі адміністратівніміта кримінально-правовими. Сутність мітної служби візначається кож тім, Щ...


Страница 1 из 9Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок