Форми митного контролю в Російській Федерації » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Форми митного контролю в Російській Федерації

Реферат Форми митного контролю в Російській Федерації

Содержніе

Введення

1. Загальні положення, що стосуються митного контролю

1.1 Принципи і терміни проведення митного контролю всистемі управління ризиками

1.2 Об'єкти митного контролю

1.3 Зони митного контролю

2. Форми митного контролю.

2.1 Форми митного контролю, засновані на отриманніінформації

2.2 Візуальні форми митного контролю

2.3 Митна ревізія, як форма митного контролю

3. Аналіз нормативної правової бази федеральної митноїслужби Російської Федерації, прийнятої на виконання положень новогоМитного кодексу Російської Федерації, в частинізастосування форм митного контролю

Висновок

Бібліографічний список

Список скорочень


Введення

Російська митна службавідіграє важливу роль в регулюванні зовнішньої торгівлі країни. Її основним завданнямє забезпечення дотримання заходів митно-тарифного регулювання, а такожстворення умов, що сприяють прискоренню товарообігу через митний кордон.

Митний кодекс РосійськоїФедерації (далі РФ) 1993 року, був прийнятий до ухвалення Конституції РФ іосновних законів у сфері регулювання зовнішньоторговельних відносин. На початковомуетапі економічних перетворень в Росії створити стабільні митніправила було практично неможливо. Митного кодексу 1993 року містиввеликі, "рамкові" положення, віддаючи великі можливості длявстановлення правил переміщення товарів і транспортних засобів Державномумитному комітету РФ (далі ГТК Росії).

В кінці 90-х років в Росіїстали турбуватися більш стабільні правила для розвитку бізнесу. Замістьвідомчих актів у багатьох сферах діяльності стали прийматися законипрямого або максимально прямої дії, спрямовані на дебюрократизаціюекономіки, скорочення відомчого свавілля, створення зрозумілих і прозорихвимог для здійснення різних видів діяльності. Крім того, РФ наПротягом останніх років веде активні переговори щодо вступу до Світовоїторгову організацію. На переговорному процесі торгові партнери Росіївисували певні претензії до російського митного законодавства тапрактиці його застосування окремими митними органами. Певним стимуломдля поновлення митного законодавства Росії стало схвалення Всесвітньоїмитною організацією (далі СОТ) нової редакції Міжнародної конвенції поспрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотської конвенції) у 1999 році.

Для Росії, яка проголосила вгалузі митної справи принцип гармонізації та уніфікації з загальноприйнятимиміжнародними нормами і практикою, положення цієї Конвенції стали основниморієнтиром для побудови нового законодавства. Крім того, митнезаконодавство зачіпає сферу відносин, яка підпадає під правоверегулювання іншими законами. Прийняті після Митного кодексу 1993(Податковий, Цивільний та інші кодекси) створили певні правовіколізії.

Вступ з 1 січня 2004в силу нової редакції Митного кодексу (далі ТК РФ), значні зміниу зовнішній торгівлі, ускладнення завдань, покладених Президентом і УрядомРФ на митну службу, глобалізація економіки, можливість застосуваннясучасних інформаційних технологій спонукають російську митну службузмінювати свої процедури і правила проведення митного контролю з урахуваннямвідбуваються змін і визначати стратегію митного контролю, виходячи зсистеми заходів оцінки ризиків.

При проведенні митногоконтролю митні органи повинні виходити з принципу вибірковості і, якправило, обмежуватися лише тими формами митного контролю, якідостатні для забезпечення дотримання митного законодавства РФ. Привиборі форм митного контролю повинна використовуватися система управлінняризиками (далі СУР). Управління ризиками - це основний базисний принципсучасних методів митного контролю. Цей метод дозволяє оптимальновикористовувати ресурси митних органів, не зменшуючи ефективності митногоконтролю, і звільняє більшість учасників зовнішньоекономічної діяльностівід зайвого бюрократичного контролю. Процедури, засновані на управлінніризиками, дозволяють контролювати виробництво митного оформлення наділянках, де існує найбільший ризик, дозволяючи основній масі товарів іфізичних осіб порівняно вільно проходити через митницю. [1]

Чотирьохрівнева системаадміністрування, створена в російській митній службі (Федеральнамитна служба Росії (далі ФМС Росії), регіональні митні управління(Далі РТУ), митниці і митні пости), об'єднана в єдину інформаційнумережу, створює умови для побудови ефективної системи митного контролюна основі СУР.

Мета СУР - створення сучасноїсистеми митного адміністрування, що забезпечує здійсненняефективного митного контролю, виходячи з принципу вибірковості, заснованогона оптимальному розподілі ресурсів митної служби РФ на найбільш важливих іпріоритетних напрямках роботи митних органів для запобіганняпорушень митного законодавства РФ:

мають стійкий характер;

пов'язаних з ухиленням від сплатимитних зборів, податків у значних розмірах;

підриваютьконкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників;

зачіпають інші важливіінтереси держави, забезпечення дотримання яких покладено на митніоргани.

Позитивний результатзастосування в діяльності митних органів СУР підтверджує досвід роботимитних органів зарубіжних країн.

Наступні основи і принципимитного контролю, що передбачають використання СУР, закріплені вМіжнародної конвенції по спрощенню і гармонізації митних процедур СОТ(Кіотська конвенція 1999 року):

митний контроль обмежуєтьсямінімумом, необхідним для забезпечення дотримання митного законодавства;

при виборі форм митногоконтролю використовується СУР;

митна служба застосовуєметод аналізу ризиків для визначення осіб та товарів, включаючи транспортнізасоби, що підлягають перевірці, та ступеня такої перевірки;

митна служба приймаєстратегію, що базується на системі заходів оцінки ймовірності недотриманнязаконодавства.

СУР повинна стати однією зосновних складових у роботі з приведення процедур митного контролю уРФ, у відповідність нижче перерахованим критеріям якості митногоадміністрування, передбаченим стандартами СОТ:

скорочення часу митногооформлення;

прозорість та передбачуваністьроботи митних органів для учасників зовнішньоекономічної діяльності(Далі ЗЕД);

партнерський підхід у відносинахмитних органів з учасниками ЗЕД.

Метою дипломної роботи є аналіз нормативної правової бази ФМС Росії, прийнятої на виконанняположень нового ТК РФ, в частині застосування форм митного контролю, з урахуваннямзастосування СУР.

Основними завданнями дипломноїроботи є:

Аналіз нормативної правовоїбази, що визначає форми та обсяг митного контролю, прийнятої у виконаннянового ТК РФ.

Аналіз ефективності застосуванняформ митного контролю в умовах роботи за новим ТК РФ за період 2004 -2005 року.

Розробка пропозицій попідвищенню ефективності застосування форм митного контролю, відповідно доновим ТК РФ.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що прийняття і вступ в силу з 01 січня 2004 року нового ТКРФ кардинально змінило принципи роботи митної служби РФ. Від принципівтотального контролю здійснюється перехід до принципів вибірковості таспівпраці, що в свою чергу спричиняє практично повна змінанормативної правової бази з митної справи, і найголовніше вимагаєзміни психології посадових осіб митних органів при взаємодії зучасниками ЗЕД, і це найбільша проблема стоїть перед митною службоюна даному етапі її існування.

Рівень розробленостідосліджуваної теми в юридичній літературі і в правозастосовчій практицідуже низький, що пояснюється недавнім вступом в силу нового ТК РФ.

Основними джерелами по ційтемі виступають правові акти - в першу чергу це Митний кодекс РФ,підписаний Президентом РФ В. Путіним 28 травня 2003 року № 61-ФЗ, федеральнізакони прийняті у відповідності з цим Кодексом (акти митногозаконодавства), укази Президента РФ, а також постанови і розпорядженняУр...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок