Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Реферат Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Реферат

з мітної справи

"Характеристикаметодів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності "

2009


Сучаснийетап рінкової трансформації економікі України передбачає, насамперед, розбудовутаких елементів економічної системи, які, з одного боку, здатні забезпечуватірівні умов для здійснення господарської діяльності для усіх суб'єктівгосподарювання, а з іншого - слугують інструментамі державного впливим наЗагальну сітуацію в економіці.

ЦеПовна мірою стосується Формування митно-таріфної системи регулюваннязовнішньоекономічніх відносін.

перелоговихвід крітеріїв поділу існують Такі методи впливим держави на зовнішньоекономічнізв'язки через систему митно-тарифного регулювання, Як адміністратівні,економічні та правові.

Під адміністратівніміметодами регулювання митно-тарифних відносін розуміють системудержавних правил, норматівів, Заборонена, за допомог якіх країна здійснюєбезпосередній Вплив на суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, регламентуєїхню діяльність в інтересах суспільства. Як правило, дані методи домінують прифункціонуванні централізовано-планової Моделі господарювання.

Економічніметоди регулювання базуються на вікорістанні економічногоінструментарію мітної політики - мітній тариф, податки, митні збори та Іншівіді платежів. Вікорістовуючі Сейчас інструментарій, держава впліває на інтересісуб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, відповідно и на їхню поведінку,зберігаючі за ними повну оперативну самостійність, Яка відповідає природіринкових відносін.

Таріфніметоди є складовою економічного регулюваннязовнішньоекономічної діяльності (крім податків и зборів). Вікорістовуючі мітнійтариф Як інструмент мітної політики, країна розв'язує, насамперед, проблемирегулювання зовнішньоторговельного обігу З ІНОЗЕМНИМИ державами, ЗАХИСТУнаціонального товаровіробніка, поповнення державного бюджету ціною надходженнявід зовнішньоекономічніх операцій.

-->p>

Будь-якийсуб'єкт господарської діяльності функціонує у відповідному правовомусередовіщі його призначення та формується на Основі законодавчої базуватися, тобто правила поведінкісуб'єктів визначаються законодавством тієї Країни, на ринку якої функціонуєпідприємство.

Економічнівозможности підпріємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності обмеженіправилами и обов'язками, які надає їм організаційно-інстітуціональна підсістемаФункціонування економічної системи суспільства. Суть даної підсістемі візначаєтьсятією рол, Якові відіграє процес організації в забезпеченні и упорядкуваннісистеми господарювання в цілому. Використання в механізмі зовнішньоекономічногоспівробітніцтва організаційно-інстітуціональніх інструментів Дає змогуупорядкуваті складаний систему взаємодії різніх форм міжнародної організаціївиробництва и міжнародного обміну, взаємозв'язків Між ними, взаємозалежностівнутрішньої й зовнішньої сфери економікі. У процесі взаємодії Всіх суб'єктівзовнішньоекономічніх відносін відбувається Формування міжнародноїорганізаційної структури виробництва, Розвиток організаційніх форм иПринципів Його регулювання.

Інстітуція- Така організація суспільних відносін, Яки втілює в собі норми економічного,політічного, правового життя суспільства. У даного контексті Поняттяінстітуціонального механізму охоплює ВСІ організаційні ланцюги міждержавного иміжнаціонального співробітніцтва. Водночас, визначаючи структуру міжнародногоінстітуціонального механізму Як сукупності організаційніх заходів потрібновраховуваті Його міжнародну спеціфіку, метод Створення правових норм, правовогорегулювання даного механізму, правового статусу організаційніх утворень исуб'єктів правовідносін.

Правовезабезпечення зовнішньоекономічної діяльності має відповідати двома крітеріям: враховуватіспеціфіку предмета и задовольняти споживи суб'єктів зовнішньоекономічноїдіяльності. При цьому основне Завдання - Створити сприятливі правовий Кліматдля реалізації Економічних інтересів суб'єктів господарювання у сферізовнішньоекономічніх відносін.

Слідзауважіті, Що правові норми, які регулюються зовнішньоекономічну діяльність,утворюють Певний комплекс, Який включає Як міжнародно-правові, так инаціонально-правові норми. Цей комплекс характерізується Як сукупністьпов'язаних ієрархій и взаємопідлеглістю міжнародніх и національніх правовихнорм, Що взаємодіють Між собою и у своїх структурних частин, якірегламентують зовнішньоекономічні зв'язки України.

Прицьому митно-таріфні норми відіграють Важливим роль у сістемі правовогорегулювання зовнішньоекономічної діяльності. Це пов'язано з тимі функціямі, яківиконують митно-таріфні регулятори при обслуговуванні міжнародніх Економічнихвідносін.

Митно-таріфнінорми, які є складовою Формування правового механізму Функціонуванняпідпріємств у сфері зовнішніх зв'язків, можут мати Як Спеціальний, так изагальний характер. Ті ж самє стосується нормативних документів, хоча в актахЗагальна характером трапляються й окремі норми, спеціально розраховані намитно-таріфні Відносини. Загаль норматівні активн, які регулюються Сейчас видвзаємовідносін, можна умовно розділіті на Чотири групи:

1.Дерло складають: Декларація про державний суверенітет України, Якизапочаткувала правову норму про самостійне Створення Україною власної мітноїсистеми (Розділ VI) та Конституція України, Якою регламентують положення ЩодоЗАХИСТУ суверенітету и теріторіальної цілісності України, забезпечення їїекономічної та інформаційної безопасности (ст. 17) i встановлюється констітуційнанорма, згідно з Якою засади зовнішніх відносін, зовнішньоекономічноїдіяльності, мітної системи визначаються винятково законами України (стаття 92,п. 9).

2. ДоДругої належать:

•Акти, в якіх закріплені Основні принципи організації и напрями здійсненнямитно-таріфної політики України. Насамперед, Це Закон України В«Прозовнішньоекономічну діяльність В»та Митний кодекс України. Дані норматівнідокументи визначаються Основні правові засади Функціонування мітної системиУкраїни, Головні напрямки мітної політики Країни; систему органів державногорегулювання мітної справи. Так, Митний кодекс регулює діяльність служб митногоконтролю, їх права та обов'язки, порядок митного контролю, організацію мітноїслужби та Інші блізькі за характером питання, Такі Як Розподіл функційзаконодавчої та віконавчої влади в мітній Галузі.

•Акти, які складаються Із сістематізованіх норм, зокрема Закон України В«ПроЄдиний митний тариф В», Який практично регламентує тарифну політіку в Україні.Ним візначається порядок, методологія митного обкладення та пов'язані з ЦІМ діїсуб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. До даної групи належать кожпостанови та розпорядження КМУ з харчуванням організації та забезпечення мітноїсправи: здійснення загально керівніцтва Митний праворуч; встановлення розмірівміта, Митний зборів и сплачуй за митні процедури; коордінація діяльностіміністерств, державних комітетів и відомств України в Галузі мітної справи.

•Акти Щодо потокової операцій. Це найбільш чисельного група нормативних документів,які регламентують Широке коло відносін, - постанови, інструктівні листи, накази,які пріймаються и відаються, у дерло Черга, державности Митний службою України зХарчування митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а кожспільні акти ДМСУ та інших центральних, місцевіх органів віконавчої влади таорганів місцевого самоврядування, які відаються на підставі пункту 8 Положенняпро ДМСУ. Такі нормативно-правові акти (спільні накази, інструкції, положення),Як правило, стосуються спільніх заходів Щодо Транспортування й оформленнявантажів, які переміщуються через митний кордон України, Функціонування пунктівпропуску, організації боротьбі з мітній правопорушення ТОЩО. Найважлівішіспільні акти розглядаються та затверджуються на засіданнях спільніх колегій ДМСУ та МВС, Дєржкомкордону, Міністерства фінансів,Державної податкової адміністрації та інших міністерств тавідомств.

ЗапропонованаК...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок