Цілі і функції управління в митній сфері » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Цілі і функції управління в митній сфері

Реферат Цілі і функції управління в митній сфері


КУРСОВАРОБОТА

подисципліни В«МенеджментВ»

по темі:В«Цілі і функції управління в митній сферіВ»


Зміст

Введення

1. Загальні і конкретні функції управління митноюдіяльністю

2. Планування та прогнозування в управлінні митноюдіяльністю

3. Організація і координація управління митноюдіяльністю

4. Мотивація в управлінні митною діяльністю

5. Контроль в управлінні митною діяльністю

Висновок

Список літератури


Введення

В теорії управлінняпитання про функції управління - один з центральних, оскільки стосується сутностіі змісту управлінської діяльності. Аналіз функцій, їх чітка,обгрунтована класифікація мають важливе значення для розробки наукових основпобудови апарату управління, визначення його структури і ступеняцентралізації і децентралізації, встановлення кола прав і обов'язківструктурних ланок (відділів, секторів, груп), кожного управлінського працівниката ін

В залежності від завданьдослідження управління може бути поділені на функції по наступнимознаками:

зміст процесууправління;

приналежність до сфер(Видам) діяльності;

приналежність дорізним видам управлінської праці (технологічний, організаційний іт.д.);

зміст виконуванихробіт і операцій всередині функції управління (загальне керівництво, спеціалізоване,технічне обслуговування).

Вищесказанепідтверджує актуальність даної роботи. Мета роботи - охарактеризувати цілі тафункції управління в митній сфері. З мети випливають завдання роботиохарактеризувати загальні та спеціальні функції управління в митній сфері тадокладно їх проаналізувати.


1. Загальні і конкретні функції управління митною діяльністю

СловоВ«ФункціяВ» в перекладі з латинської мови означає В«вчиненняВ», В«виконанняВ». Діяльністькерівників можна представити як безперервний процес виконанняуправлінських функцій. Функціїуправління - спеціалізовані види управлінської діяльності; відокремленінапрями управлінської діяльності, що дозволяють здійснювати керуючевплив. Будьфункція управління включає в себе збір інформації, її перетворення,вироблення рішення, надання йому форми і доведення до виконавців. Функціїуправління характеризуються наступними властивостями: В·здійснюються в кожній господарській системі і на кожномурівні управління; В·властиві управлінню будь-якою організацією; В·поділяють зміст управлінської діяльності на видиробіт за ознакою послідовності їх виконання в часі; В·відносно самостійні, і в той же час тісновзаємодіють.

Дативичерпний перелік функцій управління вельми скрутно. У науковійлітературі, як іноземної, так і вітчизняної існують різні точкизору на класифікацію функцій управління, хоча, по суті, вони відрізняютьсялише за окремими параметрами. Наприклад, Є.П. Голубков виділяє такі функції,як:

В·визначення цілейі завдань діяльності організації;

В·планування;

В·організація;

В·мотивація;

В·координація тарегулювання;

В·облік, аналіз іконтроль. [1]

У своючергу М. Мескон відносить до функцій управління наступні види діяльності:

В·стратегічнепланування;

В·плануванняреалізації стратегії;

В·організаціявзаємодії та повноважень;

В·побудоваорганізацій;

В·мотивація. [2]

Окреміавтори зараховують до функцій управління також функцію прийняття рішень. [3]

Але незважаючина різноманіття, функції управління поділяються на загальні і конкретні. Цієїкласифікації ми і будемо дотримуватися в даній роботі.

Загальнимифункціями є,прогнозування і планування; організація; координація і регулювання;мотивація; контроль, облік і аналіз. Вони являють собою частини управлінськогоциклу, визначають спеціалізацію праці. Із самої їх назви випливає, що вонипритаманні не тільки сфері митного управління.

До другогокласу відносяться задачі специфічного характеру, властиві тількиуправлінню митними структурами. Вони випливають з необхідності підтримкибезперервності робочого процесу в середовищі митної діяльності.

Конкретніфункції управління як більш відокремлені, самостійні областіпрофесійної митної діяльності стосовно до нових умовгосподарювання займають ключові позиції. Саме на основі аналізу конкретнихфункцій формують структуру митних органів, здійснюють підбір ірозстановку кадрів, розробляють системи інформації, організаціїділоводства.

Конкретніфункції управління дозволять чітко визначити, що, кому і коли робити.Виконання конкретних функцій у комплексі складає процес управліннямитними структурами. Звідси можна зробити основний висновок, що виконанняконкретних функцій залежить від компетентності, гнучкості, оперативності,підприємливості митних керівників і, звідси випливає, успішневиконання завдань, якість роботи. Функції управління сприяютьналагодженню та успішному функціонуванню всіх підрозділів діючоїструктури управління по вертикальних і горизонтальних зв'язків. Виходячи з такоїпосилки А.Я. Кибанов підрозділяє всі функції управління на зовнішні,внутрішні, головні, основні, допоміжні, корисні, шкідливі,неприродні, дублюючі [4].

2. Планування та прогнозування в управлінні митною діяльністю

Плануванняі прогнозування посідають провідне місце серед функцій управління.Прогнозування - це передбачення ходу розвитку на майбутній період дляконкретної митної організації. Планування - це завдання в плані показатите, чого потрібно досягти, якими важелями, погодившись з часом і простором.

Прогнозуванняі планування визначають перспективу розвитку і майбутній стан системи, якоб'єкта, так і суб'єкта управління, разом узяте. Будучи активним управлінськимпроцесом здійснення впливу на систему, вони посилюють темпи її розвиткувиробництва, сприяють розкриттю додаткових резервів, матеріальнихджерел, вимагають застосування передових методів і форм впливу на весь їїорганізм. Для того щоб знизити ризик прийняття неправильного рішення черезпомилкової або недостовірної інформації, керівництво приймає обгрунтовані ісистематизовані перспективні планові рішення. Планування на ближнюперспективу допомагає створити єдність загальної мети всередині організації.

У широкомусенсі слова планування - це діяльність з розробки та прийняттяуправлінського рішення. План як система взаємопов'язаних рішень, спрямованихна досягнення бажаного результату, передбачає наступне:

В·Цілі і завдання.

В·Шляхи та засоби. Досягнення поставленихцілей, які полягають у виборі методів сукупності взаємопов'язаних дій.

В·Ресурси,необхідні длявиконання поставлених завдань. Цілі і завдання, поставлені в плані, повинніув'язуватися з матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами.

В·Пропорції. Підтримання пропорційності міжокремими елементами митної системи - найважливіша умова її ефективності.

В·Організаціявиконання плану і контроль.

Існуютьтри способи планування: від досягнутого рівня, оптимальне та адаптивне.

Найбільшпростий - від досягнутого рівня. Він не націлюєте колектив на вишукуваннярезервів підвищення ефективності виробництва. Консерватизм проявляється в тому,що він не вимагає особливих зусиль і знань для реалізації прийнятих рішень. Прицьому способі планування не приділяється належної уваги науково-технічномупрогресу.

Більшпрогресивний спосіб - оптимальне планування. Він будується на системі науково-обгрунтованихнормативів, економіко-математичних методах, спільному розгляді планіввзаємопов'язаність об'єктів. Мета його - досягнення найбільш високих кінцевихрезультатів. Таке...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок