Управління персоналом в організації (на прикладі Харківської митниці) » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Управління персоналом в організації (на прикладі Харківської митниці)

Реферат Управління персоналом в організації (на прикладі Харківської митниці)

Міністерство освіти і науки України

Харківський Державний ТехнічнийУніверситет

Будівництва та Архітектури

Факультет післядипломної освіти

ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема: "Управління персоналом в організації

(на прикладі Харківської митниці) "

Виконав:

Студент групи

___________________

Науковийкерівник:

. ___________________

"Допущена до захисту"

зав. кафедрою менеджменту

професор, к.е.н. ___________________________

"_____" _______________2008м.

Харків

2008


ЗМІСТ

ВСТУП

Глава 1. ПЕРСОНАЛ ЯК важливий стратегічний ресурсОрганізіції

1.1 Зміст і значення управління персоналом в організації

1.2 Форми роботи з персоналом та необхідність покращення якісногоскладу персоналу

Глава 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ УРАВЛЕНІЯ ПЕРСОНАЛОМ НАХАРКІВСЬКОЇ МИТНИЦІ

2.1 Організаційна структура Харківської митниці

2.2 Принцип відбору кадрів в Харківську митницю

2.3 Етапи кар'єри службовців Харківської митниці

2.4 Розвиток кар'єри службовців Харківської митниці

Глава 3.НАПРАВЛЕНІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМХАРКІВСЬКОЇ МИТНИЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

3.1 Зміна кадрової політики митних органів

3.2 Удосконалення підбору і підготовки кадрів

3.3 Удосконалення кадрової служби. Ротація кадрівмитниці

ВИСНОВОК

Список літератури


ВСТУП

Одним з головнихрезультатів сучасного етапу науково-технічної революції стало перетвореннялюдини в головну рушійну силу виробництва, тому сьогодні для організаціїїї персонал є основним багатством.

За останні рокипрацівник перетворився з В«прикрою, але необхідної статті видатківВ» в основнийджерело прибутку. У рамках цього підходу людина стала розглядатися вяк найважливіший елемент капіталу організації, а витрати на оплату йогопраці, підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації, створеннясприятливих умов діяльності - як особливий вид інвестицій.

Це повною мірою відноситьсяі до органів митної служби. Митниця, як і будь-який інший митний орган, -державна структура.

Протягом своєїпрофесійного життя людина, як правило, займає не одну, а кількапосад. Професійна кар'єра і є така послідовністьпосад.

Для одних людей кар'єрастає результатом реалізації довгострокового плану, для інших - ценабір випадковостей. У будь-якому випадку, очевидно, що для успішного розвиткукар'єри недостатньо одних побажань співробітника, навіть якщо вони приймають формудобре продуманого плану. Для просування по ієрархічній драбині необхідніпрофесійні навички, знання, досвід, наполегливість і певний елементвезіння.

Щоб з'єднати всі ціелементи, співробітнику часто необхідна зовнішня допомога. Традиційно він отримувавцю допомогу від родичів і знайомих, навчальних закладів, які вінзакінчував, товариств, в яких він брав участь, навіть від держави, якійплатив податки. У сучасному ж світі найважливішим джерелом допомоги співробітнику стаєорганізація, в якій він працює. Такий стан речей пояснюється тим, щояк вже було зазначено вище, сучасні організації вбачають у розвитку своїхспівробітників один з основоположних чинників власного успіху і томукровно зацікавлені в їхньому розвитку. Чи невипадково планування та управління розвитком кар'єри стало в останні 20 роківоднією з найважливіших областей управління людськими ресурсамив сучасних організаціях.

Необхідновідзначити, що під словом В«організаціяВ» в даному випадкуслід розуміти як об'єднання людей, спільнопрацюють для досягнення певних цілей. Цеможе бути і промислове підприємство, і вищий навчальний заклад, ітовариство, і фірма. Організації розрізняються і за масштабом, і за сферами івидам діяльності, але вони мають спільні ознаки, з яких основними є:

-наявність цілей існування (діяльності);

-існування стійких зв'язків між членами організації та правил,визначають порядок цих взаємовідносин (організаційна структура такультура);

-постійна взаємодія з навколишнім (зовнішньої для організації) середовищем;

-використання ресурсів для досягнення організаційних цілей .

Формуванняі розвиток персоналу - процес тривалий і складний. Зусилля сторін у цьомунапрямку тільки тоді будуть ефективні в сучасному світі, коли матимутьнаукову осно-ву. Минув той час, коли привілейовані партійні функціонеритасували кадри за своїм розсудом, а на посади призначалисямалоосвічені, професійно слабкі працівники. Інноваційний характервиробництва, його висока наукоємність, пріоритетністьпитань якості продукції змінили вимоги до працівника, підвищилизначимість творчого ставлення до праці і високого професіоналізму. Головнийстратегічний курс - на високий рівень освіти, кваліфікації та етики працівників,безперервне підвищення професійної майстерності та самовираження.

Перехіддо ринкової економіки вимагає різкого повороту доінтенсифікації виробництва, переорієнтації підприємств на першочергове та повневикористання якісних чинників економічного зростання. Це може забезпечититільки раціональна система менеджменту.

Менеджмент- Це управління в умовахринку, це вид професійно здійснюваної діяльності,спрямованої на досягнення певних намічених цілей шляхом раціонального використанняматеріальних і трудових ресурсів із застосуванням принципів, функцій і методівекономічного механізму менеджменту.

Економічниймеханізм менеджменту вирішує конкретні проблеми взаємодії в реалізаціїсоціально-економічних, технологічних, соціально-психологічних завдань,що виникають у процесі діяльності організації, і включає в себе три блоки:

- внутріфірмовеуправління;

- управліннявиробництвом;

- управлінняперсоналом.

Справжнядипломна робота присвячена дослідженню питань третього блоку економічногомеханізму менеджменту. Мета роботи - вивчення самостійного видудіяльності професійних фахівців-менеджерів, спрямованої напідвищення продуктивної, творчої віддачі й активності персоналу, на розробкуі реалізацію політики підбору і розстановки персоналу,на вироблення правил прийому і звільнення персоналу, на вирішення питань, пов'язаних знавчанням і підвищенням кваліфікації персоналу;розробка рекомендацій щодо використання досягнень менеджменту в митнійсистемі України і в Харківській митниці, якає її складовим елементом. У роботі здійснена спроба визначити фактори, щовплив на розвиток службовця митниці, розділити їх на першорядні і факультативні.


Глава1. ПЕРСОНАЛ ЯК важливий стратегічний ресурс ОРГАНІЗАЦІЇ.

1. 1. Зміст ізначення управлени я персоналом організації.

Управліннярізноманітне і існує у всіляких видах.Якщо узагальнити інформацію у вивчених джерелах,можна дати наступне визначення поняттю В«управлінняВ»: це цілеспрямованаусвідомлена діяльність людини, за допомогою якої він упорядковуєі підкоряє своїм інтересам елементи зовнішнього середовища - суспільства, живої інеживої природи, техніки.

Управліннямає свій об'єкт і суб'єкт. Елементи, на ко-ториеспрямована ця діяльність, утворюють об'єкт управління. Зазвичай він маєпросторові межі, і певне буття в часі. Інакше втрачаєтьсяконкретність, і саме управління ним стає неможливим і безглуздим.

направітеля управлінської діяльності називаєтьсясуб'єктом управління, яким може бути окрема людина або група людей.Якщо управління має офіційний характер, то його суб'єкт організаційно іюридично оформляється у вигляді посади або сукупності посад,утворюють підрозділ управління.

Відсуб'єкта управління необхідно відрізняти суб'єкт управлінської діяльності.Останній може бути тільки фізичною особою, живою людиною. Саме черезсуб'єктів управлінської діяльності, що належать як до суб'єкта, так і до об'єктауправління, реалізуються управлінські відносини. Предметом і прод...


Страница 1 из 19Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок