Управління ризиками в митній діяльності » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Управління ризиками в митній діяльності

Реферат Управління ризиками в митній діяльності

Введення

Поняття"Ризик" зустрічається у багатьох економічних, суспільних іприродничих науках, при цьому кожна з них має власні цілі та методидослідження ризику. Ризик визначається як діяльність, пов'язана зподоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якоїє можливість кількісно і якісно оцінити ймовірність досягненняпередбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети.

Більшістьуправлінських рішень, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністюпідприємства, приймається в умовах ризику, що обумовлено рядом факторів -відсутністю повної інформації, наявністю протиборчих тенденцій,елементами випадковості і багатьом іншим. У зв'язку з цим проблема управління тааналізу ризику набуває важливого значення, як складова частина теорії і практикиуправління.

Управління ризикомявляє собою певну суму знань і набір процедур та технологій зобмеження (мінімізації) ризиків у різних сферах діяльності - економічної,науково-технічній, військовій, в тому числі і в митній діяльності.

В даний час ввітчизняній і зарубіжній літературі існує безліч визначень поняттяВ«РизикВ». Ризик - елемент невизначеності, який може відбитися надіяльності того чи іншого господарюючого суб'єкта або на проведеннянебудь економічної операції [15].

В економічній науціможна виділити дві основні теорії підприємницьких ризиків - класичну танеокласичну.

Економічний ризик,згідно з класичною теорією, можна розглядати або як відшкодуванняможливого отримання доходу внаслідок якого рішення, або як можливеотримання збитків, настання несприятливих наслідків. Економістикласичного напряму досліджували економічний ризик тільки лише якможливий збиток, який може статися внаслідок економічної дії. Зматематичної точки зору ризик у цій теорії є не що інше, якматематичне сподівання втрат. Таке одностороннє тлумачення економічногоризику послужило причиною для створення дещо інший теорії підприємницькихризиків, яка отримала назву неокласична.

Основні положеннянеокласичної теорії економічних ризиків зводяться до того, що підприємство,працює в умовах невизначеності і, відповідно, прибуток якогоє випадковою змінною величиною, в своїй діяльності повиннокеруватися двома положеннями:

- розмірами очікуваноїприбутку;

- величиною їїможливих коливань (відхилень від очікуваної величини).

У 1999р. в рамках Кіотськоїконвенції були вперше на світовому рівні передбачені спрощення митногоконтролю з використанням принципу оцінки ризику, розроблені під егідою WCO(Всесвітньої Митної Організації). Раніше в європейських державахздійснювався тільки вибірковий контроль, тобто досконально оглядалися10-15% від всього товаропотоку [9]. Таким чином, виникла система митногоконтролю, при якій співробітники митних органів повинні заздалегідь знати про те,які вантажі, на яких напрямках і в яких обсягах повинні бути перевірені.Важливим моментом є застосування автоматизації та інформаційнихтехнологій в цьому питанні.

Таким чином, ризик - цедіяльність, пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучоговибору, коли є можливість кількісно і якісно оцінитиймовірність досягнення передбачуваного результату. Практика аналізу ризиків вмитній справі показує, що це безперервний процес збору, узагальнення,аналітичного вивчення інформації, спрямований на прогнозування, виявлення,попередження і припинення митних правопорушень і забезпечує прийняттяефективних управлінських рішень. Інформаційне забезпечення при впровадженніметоду аналізу ризиків має, безсумнівно, високу значимість і вимагаєавтоматизованого підходу в його використанні з метою оперативної митноїроботи в реальному часі.

Актуальністьданої теми полягає в тому, що, по-перше, в сучасних умовахрегулювання міжнародного обміну керування може бути з успіхом застосована втакій сфері, як управлінська діяльність в митних органах, а по-друге,що одним з шляхів вдосконалення управління в митній системі є аналізризиків.

Метою даноїкурсової роботи євивчення теоретичних і методичних основ управління та аналізу ризиками якдієвого механізму прискорення митного оформлення та підвищення якостімитного контролю.


1. Характеристика основних етапів митногоконтролю товарів і транспортних засобів

Відповідно НаказомГТК від 4 квітня 1996 р. N 203 "Про типовому порядку митного оформлення імитного контролю "товари і транспортні засоби, що переміщуються черезмитний кордон РФ, підлягають митному оформленню і митному контролю впорядку, передбаченому ТК РФ, Законом РФ "Про митний тариф", нормативнимиактами ГТК (ФТС) РФ.

Митне оформлення тамитний контроль здійснюються відділами митного оформлення тамитного контролю (далі ОТО і ТК) та митними постами (далі ТП) в місцяхїх розташування і інших місцях, визначених законодавством про митну справуі нормативними актами ГТК РФ про місця митного оформлення.

Митне оформленняскладається з двох етапів:

1)попередніоперації;

2)основнемитне оформлення та приміщення товарів і транспортних засобів підпевний митний режим передують попередні операції.

Метою попередніхоперацій є полегшення і прискорення виробництва основного митногооформлення товарів і транспортних засобів та їх приміщення під певниймитний режим. Попередні операції включають в себе:

- повідомленнямитних органів РФ про перетин митного кордону РФ або про намір особививезти товари і транспортні засоби за межі митної території РФ;

- доставка товарів,транспортних засобів та документів на них у місце, визначене митниморганом РФ;

- тимчасове зберігання.

Метою основногомитного оформлення є поміщення товарів і транспортних засобів підпевний митний режим. Основне митне оформлення товарів ітранспортних засобів включає в себе наступні етапи митного контролю:

1. Етап прийому,реєстрації та обліку митних декларацій.

На цьому етапіпроводиться:

- перевірка дотриманняумов, необхідних для прийняття митної декларації, включаючи перевіркудотримання порядку здійснення попередніх операцій;

- прийом митноїдекларації та інших документів, що підлягають обов'язковому поданняммитному органу РФ, а також електронної копії митної декларації;

- реєстраціямитної декларації;

- загальна перевіркамитної декларації та її електронної копії на відповідність діючимправилам заповнення згідно заявленому режиму;

Після завершенняперевірки митної декларації та її електронної копії посадова особа,здійснює перший етап на зворотному боці першого аркуша митноїдекларації під цифрою "1" робить запис "Перевірено",проставляє дату, час закінчення перевірки, підпис, особисту номерну печатку іпередає декларацію на наступний етап.

2. Етап контролю заправильністю визначення коду товару відповідно до ТН ЗЕД Росії і країнипоходження, а також дотримання заходів нетарифного регулювання.

На цьому етапіпроводиться:

- контроль задостовірністю та повнотою відомостей, заявлених у митній декларації дляцілей ідентифікації товару, а також:

- класифікації товарувідповідно до ТН ЗЕД Росії;

- перевірка документів івідомостей, що підтверджують походження товарів;

- контроль задостовірністю та повнотою відомостей, заявлених у ВМД, з метою дотримання заходівнетарифного регулювання.

Посадова особа післязавершення контролю на зворотному боці першого аркуша митної деклараціїпід цифрою "2" робить запис "Перевірено", проставляє дату,час закінчення перевірки, підпис, особисту номерну печатку і передає деклараціюна наступний етап.

3. Етап валютногоконтролю та контролю митної вартості.

На цьому етапіпроводиться:

- перевірка наявності всіхдокументів, необхідних для цілей валютного контролю;

- перевірка відповідностіумов зовнішньоторговельних договорів та інших документів, на підставі яких проводиться

- митнеоформлення, вимогам чинного валютного законодавства;

- перевірка відповідност...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок