Державна молодіжна політика » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Социология » Державна молодіжна політика

Реферат Державна молодіжна політика

Категория: Социология

Державна молодіжна політика


Зміст

Вступ

1. Сутність и принципи державноїМолодіжної політики

2. Цілі и Завдання організаціїи здійснення заходів Щодо роботи з дітьмі та молоддю

3. Пріорітетні напрями організаціїзаходів Щодо роботи з дітьмі та молоддю

Висновок

Список використаних джерел


Вступ

Різноманіттяв дитячому та молодіжному Русі - характерна особлівість суспільного життя Россиикінця ХХ - качанів ХХI Століття. Визнання державою дитячих и молодіжніх Громадськийоб'єднань Як значущих соціального Явища віявляється у розробці и здійсненні системнихзаходів в рамках державної Молодіжної політики.

Діалоги конструктивні співпрацю влади та Громадський об'єднань передбачає відкрітістьпартнерів, їх готовність до Спільного Вирішення Важливим державних и соціальніхпроблем для актуалізації потенціалу ДІТЕЙ та молоді у творчій діяльності. Взаємнепізнання сторін - шлях до плідної взаємодії учасніків, Пошук оптимальних моделейвзаємовідносін.

У Сейчасгодину діяльність дитячих и молодіжніх Громадський об'єднань грунтується на Наступнийнормативних и правових актах:

1. КонституціяРосійської Федерації

2. Цивільнийкодекс Російської Федерації

3. Конвенціяпро права дитини

4. Федеральнийзакон В«Про Громадські об'єднанняВ» 19 травня 1995 N82-ФЗ

Предметомрегулювання цього Закону є суспільні Відносини, Що вінікають у зв'язку з реалізацієюгромадянами права на об'єднання, створенням, діяльністю, реорганізацією і (або)ліквідацією Громадський об'єднань. Іноземні громадяни та особи без громадянствомают рівні права з громадянами Російської Федерації в сфері відносін, які регулюютьсяцим Законом, за вінятком віпадків, встановлених федеральними законами чі міжнароднімідоговорами Російської Федерації.

5. Федеральнийзакон В«Про некомерційніх організаціяхВ» 12 січня 1996 року N 7-ФЗ

Цей Законвізначає правовий статус, порядок Створення, діяльності, реорганізації и ліквідаціїнекомерційніх організацій Як юридичних ОСІБ, формування та Використання майна некомерційніхорганізацій, права и обов'язки їх засновніків (учасніків), основи Управління некомерційніміорганізаціямі и можліві форми їх підтрімкі органами державної влади та органамимісцевого самоврядування.

Цей Законзастосовується по відношенню до Всіх некомерційнім організаціям, створеня чі створюванімна теріторії Російської Федерації, остількі, оскількі Інше не встановлено цим Закономта іншімі федеральними законами.

Цей Законвізначає порядок Створення и діяльності на теріторії Російської Федерації структурнихпідрозділів іноземніх некомерційніх неурядовіх організацій.

6. Федеральнийзакон В«Про державну підтрімку молодіжніх и дитячих Громадський об'єднаньВ» 28 червня1995 року N 98-ФЗ

Цей Законвізначає Загальні принципи, Зміст и заходь державної підтрімкі молодіжніх и дитячихГромадський об'єднань Російської Федерації (Далі - молодіжні та дитячі об'єднання).

Під державноюпідтрімкою молодіжніх та дитячих об'єднань розуміється сукупність заходів, Що вжіваютьсяорганами державної влади Російської Федерації відповідно до законодавства РосійськоїФедерації в області державної Молодіжної політики з метою Створення та забезпеченняправових, Економічних та організаційніх умів діяльності таких об'єднань, спрямованоїна соціальне становлення, Розвиток и самореалізацію ДІТЕЙ та молоді в суспільномужітті, а кож з метою охорони и ЗАХИСТУ їх прав.

З метоюактівізації діяльності держави у роботі з молоддю та молодіжнімі об'єднаннями в2006 году булі затверджені:

1. Стратегіядержавної Молодіжної політики в Російській Федерації (затверджено розпорядженнямУряду Російської Федерації від 18 грудня 2006 р. N 1760-р)

Стратегіядержавної Молодіжної політики розроблено на Період до 2016 року и візначає сукупністьпріорітетніх напрямів, орієнтованих на молодь, Що включаються Завдання, пов'язаніз участю молоді в реалізації пріорітетніх національніх проектів.

2. МетодичніРекомендації з організації роботи органів місцевого самоврядування у вірішенні харчуванняорганізації та здійснення заходів Щодо роботи з дітьмі та молоддю (Лист Міністерстваосвіти та науки від 30 травня 2006 р. N АС-588/06)

ДаніМетодичні рекомендації з організації роботи органів місцевого самоврядування у вірішенніХарчування організації та здійснення заходів Щодо роботи з дітьмі та молоддю розробленіМіністерством освіти и науки Російської Федерації на виконання пункту 2 розділуIII протоколу наради у Голови Уряду Російської Федерації М.Є. Фрадкова Міністерстваосвіти та науки России з урахування положень Федерального закону від 31 грудня 2005р. N 199-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федераціїу зв'язку з удосконалення розмежування повноважень "

МетодичніРекомендації розроблені з метою Надання практичної допомог органам місцевого самоврядуванняЩодо організації роботи з дітьмі та молоддю відповідно до Федерального закону від6 жовтня 2003 р. N 131-ФЗ "Про Загальні принципи організації місцевого самоврядуванняв Російській федерації "

У Сейчасгодину на розгляді Державної Думи Російської Федерації знаходится проект Федеральногозакону В«Про державну молодіжну політіку в Російській ФедераціїВ».

Сейчасзаконопроект передбачає вдосконалення законодавства Щодо забезпечення констітуційніхправ и свобод молодих громадян на федеральному, регіональному та муніціпальніх рівнях.

На регіональномурівні булі розроблені та прійняті наступні закони:

1. ЗаконСтавропольського краю В«Про молодіжну політіку в Ставропольському країВ» 28 липня2005 N40-кз

Цей Законвізначає правові засади Формування та реалізації в Ставропольському краї Молодіжноїполітики на Основі Констітуції Російської Федерації, федеральних законів та іншихнормативних правових актів Російської Федерації, Статуту (Основного Закону) Ставропольськогокраю и спрямований на забезпечення гарантій прав и свобод молодих громадян, захистінтересів молоді в Галузі освіти, праці, відпочинку та в інших сферах її життя идіяльності.

2. ЗаконСтавропольського краю В«Про наділення органів місцевого самоврядування муніціпальніхрайонів и міськіх округів в Ставропольському краї Окрема державними ПовноваженняСтавропольського краю в Галузі Молодіжної політики В»від 30 грудня 2005 N81-кз.

Цей ЗаконРозроблення відповідно до федеральних законів "Про Загальні принципи організаціїмісцевого самоврядування в Російській федерації "," Про Загальні принципиорганізації законодавчо (представніцькіх) i виконавчих органів державної владисуб'єктів Російської федерації "та законами Ставропольського краю" Промісцеве самоврядування в Ставропольському краї "," Про молодіжну політікув Ставропольському краї "і спрямований на визначення порядку та умов наділенняорганів місцевого самоврядування муніціпальніх районів и міськіх округів в Ставропольськомукраї (Далі - органи місцевого самоврядування) Окрема державними ПовноваженняСтавропольського краю в Галузі Молодіжної політики.

державний молодіжнийполітика дитина


1. Сутність и принципи державної Молодіжної політики

ДефіцітУвага суспільства в поєднанні з недостатня соціальною незахіщеністю перетворюютьсямолодь у дестабілізуючу суспільну силу. Разом з тім мова Йде про Формування поповнення,здатно взяти на себе Турбота про майбутнє Країни, тобто необхідності ефективногоВикористання творчого потенціалу молоді.

Соціальнаробота з молоддю и в Нашій Країні, и в багатьох інших країнах є частина державноїМолодіжної політики. Державна молодіжна політика - ції діяльність держави Щодо Створеннясоціально-економічних, правових, організаційніх умів и гарантій для соціальногостановлення та роз В¬ витку молодих громадян, якнайповнішої реалізації творчого потенціалумолоді в інтересах Всього суспільства.

Об'єктомдерж...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок