Методика вдосконалення зміни параметрів технологічної системи підприємства » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Промышленность, производство » Методика вдосконалення зміни параметрів технологічної системи підприємства

Реферат Методика вдосконалення зміни параметрів технологічної системи підприємства

Єжова Н., Єрмолов А.

Реалізаціяінноваційних процесів у виробничій сфері в постіндустріальний періодрозвитку економіки має тенденцію, яку можна сформулювати, як В«не бутисхожим В». У цьому зв'язку економіка промислового виробництва розвивається не пошляхи збільшення мільйонів штук, тонн, кубічних метрів і т. д. продукції, азбільшують номенклатуру виробів, їх різноманітність, створюють технології, що забезпечуютьконкурентоспроможну структуру витрат на виробництво виробів при стабільномуотриманні споживчих властивостей готової продукції.

Інвестуванняінноваційних програм в ринковій економіці здійснюється за рахунок коштівакціонерів, тому основною вимогою до реалізації інноваційних проектівє адекватне збільшення вартості акціонерного капіталу. Істотнимперешкодою в реалізації цього завдання є відсутність науково обгрунтованихметодів метрологічного забезпечення, що дозволяють оцінити капіталізаціювартості бізнесу від вкладених в інноваційний проект інвестицій.

Аналізопублікованих результатів наукових досліджень в області оціночних технологійв інноваційних процесах показав, що ряд економічних категорій, пов'язаних зхарактеристикою технологічних систем підприємств, істотно визначаєвартість акціонерного капіталу, зокрема, структура витрат на виробництвопродукції та амортизаційні відрахування, не присутні в оцінках ефективностіінвестицій. При проектуванні та реалізації інноваційних програм оцінкавартості технологічних систем та оцінка бізнесу в цілому ще не сталаскладової економічної метрології, що забезпечує приведення оцінюванихоб'єктів до тотожними умовами порівняння. У результаті в інноваційнихпроцесах відсутня комплексність в системах одиниць вимірювання.

Показникомсталого розвитку діяльності підприємства служить зміна його вартості, томуоціночні технології в метрологічному забезпеченні є найважливішимвимірювальним механізмом управління доходами технологічних систем тапідприємством в цілому. Вартість технологічних систем підприємствакількісно визначає ефективність технології у виробничому процесі.

Вцьому зв'язку розробка науково обгрунтованого метрологічного забезпеченняінноваційних процесів, що забезпечує ефективне використанняінвестиційних ресурсів акціонерів, є вельми актуальним завданням.

Вимірюванняпараметрів інноваційного процесу, як і інших економічних параметрів, відміннопо техніці від технічних вимірювань. Основна відмінність полягає внеможливості фізичного накладення одного об'єкта на інший і забезпеченніповної аналогії зовнішніх умов. Так само як у вимірювальних приладах уекономічних вимірах в якості вимірювального інструменту використовуються аналоговімоделі [1].

Проектуваннянеобхідних, В«жорсткихВ» параметрів технологічної системи базується нарозробці еталонів і робочих засобів вимірювань, на їх правильному виборі, розробціі застосуванні метрологічних правил і норм для забезпечення необхідної якостівимірювань на підприємстві, в галузі і національній економіці. Вибір еталонногокількісного параметра в процесі вимірювання одна з основних проблем.

Споживчівластивості продукції безпосередньо залежать від інструменту, стану і можливостейтехнологічної машини, параметри якої є керованими іпередбачуваними, тобто їх проектування базується на точних науках іматематичних моделях. Проектування технологічних систем за технічнимизавданням повинно грунтуватися на формуванні точних технологічних(Конструктивних) властивостей верстатів і необхідних економічних параметрах локальнихтехнологічних систем [2].

Розвитоктехнологічної системи підприємства, яка складається з окремих технологічнихсистем можливо шляхом впливу на окремі її елементи. В якостікеруючого впливу в даному дослідженні пропонується розглядатиінноваційні процеси, спрямовані на проектування необхіднихтехнологічних і економічних параметрів аналізованих технологічнихсистем. Причому значення показників технологічної системи підприємстваадитивні аналогічним показникам локальних технологічних систем, що входять вїї склад.

Опишемоінноваційний процес в технологічних системах як зміна сукупностікількісних параметрів технологічної системи. Результат діяльностіпідприємства - реалізація продукція, вартісне вираження якої залежить відкількості виробленої продукції, структури витрат на виробництво, вартостіосновних фондів, що беруть участь у виробництві, ставок податку на прибуток імайно, необхідної суми доходу [3].

Інноваційнерозвиток підприємства включає в себе заходи технічного розвитку, реконструкціїабо модернізації, які дозволені законодавством та їх специфіка чіткосформульована.

Звизначень випливає, що інноваційний процес шляхом зміни технологічнихі експлуатаційних витрат, збільшення обсягу випуску продукції, підвищеннястабільності отримання споживчих властивостей товарів, повинен компенсуватизбільшення податкових платежів і одночасно забезпечити збільшення доходу івартості бізнесу.

Згіднотеорії метрології найбільш підходящий метод для вимірювання параметрівінноваційного процесу - метод безпосередньої оцінки. Цей метод нами обранийдля вимірювання технічними засобами технологічних (конструкторських)параметрів технологічної системи, і проектування на їх основі за допомогоюматематичної моделі економічних параметрів, на основі яких визначаємовартість бізнесу, використовуючи оціночні технології.

Безперервнакапіталізація вартості бізнесу реалізується при інноваційному процесі.Наведемо логічну модель безперервного інноваційного процесу втехнологічній системі на основі формування вартості (див. малюнок).

Інноваційнийпроцес будемо розглядати як процес формування вартості бізнесу шляхомпостійного інвестування в технологічну систему підприємства. В процесітехнологічних (конструкторських) розробок, проектується продуктивністьосновних фондів для випуску продукції із заданим ритмом і необхіднимиспоживчими властивостями. При цьому формується нова технологічна системаабо змінюється вже існуюча. Планування інноваційного процесуобмежена проектованими параметрами, які є основоположними длярозвитку підприємства. Метрологічне забезпечення технологічного процесудозволяє шляхом формування нової структури витрат на виробництво продукціїпроектувати економічні параметри технологічної системи. До них відносятьсячистий прибуток та амортизаційні нарахування від матеріальних і нематеріальнихактивів, що визначають дохід технологічної системи, а також податки, що забезпечуютьсоціальну спрямованість інноваційного процесу.

Отриманийдохід формує її вартість. Причому зниження доходу або вартостітехнологічної системи є умовою для відмови від інновації. Збільшеннявартості бізнесу, підвищує його привабливість для нових інвесторів іформує нові інвестиційні вкладення, визначаючи циклічність інноваційногорозвитку підприємства.

Напрактиці реалізація інноваційного процесу повинна здійснюватися наступнимчином. Прийняття рішення починається з визначення технологічних систем, яківимагають інноваційних перетворень. Аналіз технологічної системи, обраноїдля інновації, повинен грунтуватися на вимірюванні її економічних параметрів.Далі аналізується структура витрат на предмет можливої вЂ‹вЂ‹оптимізації.Наступним етапом є розгляд запропонованих інноваційних змін іпроектування нових технологічних та економічних параметрів технологічноїсистеми. В результаті проектування інноваційного процесу має бутиотримана відповідь на питання В«на скільки збільшиться вартість бізнесуВ», тобто дельтаA = Д/к.

Такимчином, розроблено алгоритм управління вартістю промислового підприємства наоснові формування інноваційної структури витрат в локальній технологічноїсистемі. Локальну технологічну систему і математичний інструментарій, що дозволяєоцінювати вплив інноваційного проекту на капіталізацію вартості підприємства,пропонується розглядати як метрологічний комплекс інноваційного процесу.

Список літератури

1.Назаров, Н. Г. Метрологія. Основні поняття і математичні моделі: навч.посібник для вузів/Н. Г. Назаров. - М.: Вищ. шк., 2002. - 348 с.

2.Шичков, А. М. Оцінка внутрішньої вартості основних фондів підприємства/А. М.Шичков - Вологда: Вогт, 2003. - 278 с.

3.Єжова, Н. Е. Метрологічне забезпечення інноваційних процесів напромисловому підприємстві/Н. Е. Єжова.// Матеріали V Межlународнойнауково-практичної конференції 21-22 червня 2006р. - СПб.: СПбГІЕУ, 2006. - С. 36-39.

Дляпідготовки даної роботи були використані матеріали з сайту .ekportal.ru/Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок