Літературна творчість школярів » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Літературна творчість школярів

Реферат Літературна творчість школярів

Категория: Педагогика
. Під розвитком у науковій літературі розуміється закономірне якісна зміна матеріальних та ідеальних об'єктів, що характеризується як необоротне і спрямоване. Поняття В«РозвитокВ» для педагогічних систем (освітньо-виховних) визначається в науковій літературі як В«процес і результат цілеспрямованого зміни системи, найбільш загальною закономірністю, якою є її перехід зі стану розвитку в саморозвиток В».

Розвиток творчих сил особистості учня, що переходить у саморозвиток, може здійснюватися в процесі будь-якої діяльності, в тому числі і в літературній творчості. Навчальний літературна творчість створює унікальні умови для цілеспрямованого навчання школярів творчого саморозвитку як виду діяльності, розширюючи зони можливостей для самопізнання, самовизначення, самоврядування та саморозвитку всього спектру В«самостіВ» учня в процесі його рефлексуючого самосвідомості як творчо котра саморозвивається особистості.

Загальновідомо, що в розвитку творчих здібностей особистості незамінну роль відіграє мистецтво. Його особлива роль в множенні творчого потенціалу особистості обумовлена ​​тим, що воно розвиває в людині універсальну, загальну творчу здатність, яка, будучи розвиненою, реалізується в будь-якій сфері людської діяльності: і в пізнанні, і в науці, і в політиці, і в побуті, і в праці. [1, с. 194]

У розвитку цієї універсальної здатності до творчості велика роль літературного творчості. Воно, на думку Ананьєва Б.Г., є В«каналом прихованого розвитку багатьох інших видів творчості, важливим інструментом формування спільної обдарованості людини В». Саме тому з усього різноманіття творчих здібностей виділяються літературно-творчі здібності і, розглядається діяльність з розвитку їх в якості засобу формування творчих сил особистості, що виявляються згодом у різних видах професійної діяльності.

Здійснюючи літературно-творчу діяльність у навчальних умовах, учень набуває цінний для майбутнього досвід - духовно бути самим собою, розвиває здатність виражати себе в слові. У цьому сенсі література, точніше літературна творчість - В«Друга професія кожного, якщо вже він неодмінно буде користуватися словом - Усним, письмовим, виконаним, тобто так чи інакше інтерпретованим В». [14, с. 26]

Шкільні заняття літературною творчістю прищеплюють смак до творчої діяльності як такої і створюють умови для усвідомлення важливості вміння об'єктивувати своє внутрішньо різноаспектне зміст за допомогою слів, щоб бути почутим і понятим. Закінчуючи школу, учень понесе з собою досвід літературної творчості, в різних перевагах вибравши найбільш близькі собі жанри, збагативши свої здатності вираження свого духовного світу.

Всі вищесказане надає питань літературної творчості - його розвитку й вивчення - найважливіше практичне значення.

У роботах В.І. Андрєєва, Т.І. Артем'євої, Ю.К. Бабанського, Ю.А. Грибова, В.В. Давидова, А.А. Кірсанова, Н.С. Лейтеса, О.М. Матюшкіна, М.І. Махмутова, В.Е. Чудновського, Е.Л. Яковлєвої та інших розглядаються шляхи і засоби розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання.

Формування творчої особистості учня - одна з сутнісних проблем сучасної педагогіки, ефективно працювати над вирішенням якої може тільки творчо розвинута особистість педагога.

В силу своєї особливої вЂ‹вЂ‹значущості проблеми розвитку творчих здібностей вивчались представниками різних напрямів науки в наступних галузях і напрямах: філософські та методологічні проблеми творчості (Н.А. Бердяєв, Б.С. Гершунський, А.Г. Спиркин); психологія творчості (Д.Б. Богоявленська, Л. Виготський, П.Я. Гальперін, Б.М. Теплов).

Різні аспекти літературної творчості учнів висвітлюється в роботах Л.С. Виготського, В.І. Глоцер, Т.С. Зепаловой, А.Г. Ковальова, Е.А. Корсунського, А.Н. Копчук, І.Г. Кривошапкин, Г.Н. Кудін, СП. Кудрявцевою, Т.Ф. Курдюмовой, А.Г. Кутузова, В.І. Лейбсона, В.А. Левіна, ЮЛ. Львовою, В.Г. Маранцман, Н.Д. Молдавської, З.Н. Новлянская, М.А. Рибникова, Г.Н. Тараносовой та інших.

Проведено низку дисертаційних досліджень, що розглядають літературно-творчі здібності учнів з психологічних та педагогічних точок зору.

Так, наприклад, розглянуто розвиток літературно-творчих здібностей учнів як психологічна проблема (Е.А. Корсунський), отримані експериментальні дані про елементарні проявах компонентів літературно-творчих здібностей у молодших школярів (З.Н. Новлянская), висвітлено питання методики вдосконалення літературно-творчих здібностей старшокласників (В.Н. Шамордіно), розглянуто педагогічні умови розвитку молодших школярів у позаурочній літературно-творчої діяльності (Г.Х. Валєєв).

На основі вищевикладеного, можна зробити наступні висновки: під творчістю розуміється такий вид індивідуальної чи колективної людської діяльності, який має свої етапи і механізми, спрямовані на вирішення творчої задачі і є результатом, критерієм і формою розвитку; для реалізації творчості необхідні об'єктивні (соціальні, матеріальні) і суб'єктивні особистісні умови (знання, уміння, творчі здібності); результати творчості мають володіти новизною і оригінальністю, особистої та соціальною значимістю, а також прогресивністю; творча діяльність здійснюється за допомогою специфічних процедур, які піддаються лише відносної алгоритмізації.

Для формування літературно - творчої діяльності учня необхідно в першу чергу створити педагогічні умови, які допоможуть розвитку здібностей до літературної творчості у багатьох дітей. Але і в цих умовах навчаються будуть відрізнятися за самостійності й художньому результату своєї творчості. [8, с. 193]

1.1 Основні принципи та цілі розвитку літературної творчості школярів

Основні принципи розвитку літературної творчості школярів: принцип доступності, врахування вікових та особистісних особливостей школярів, свобода вибору жанру літературної творчості, практична спрямованість.

Основні цілі літературної творчості учнів: розвиток зв'язного усного та писемного мовлення, індивідуального мовного стилю школяра, літературно-творчих і читацьких здібностей (творчої уяви, словесно-образного мислення, художницької спостережливості і інтуїції, здатності до співпереживання і осягнення психології людини, гостроти сприйняття людини і природи); практичне оволодіння основними жанрами художньої літератури, публіцистики, критики та літературознавства. [17, с. 8]

Розвиток мови в процесі навчання - це єдиний загальношкільний процес, що протікає в різноманітті пізнавальної діяльності школяра при засвоєння навчальних предметів, різної лексики і фразеології в залежності від системи і своєрідності навчального матеріалу. Обов'язковою основою цього досить широкого процесу завжди є суспільне життя у всіх її проявах (виробництво, наука, мистецтво, побутове спілкування).

Однак у кожного з джерел, що збагачують мова школяра, є

своя специфіка. Така специфіка є і в літератури як навчального предмета, що включає в свій склад вивчення як художніх творів, так основ літературознавства.

Мова, тобто мову як процес, співвідноситься в даному випадку з мовою в його естетичної функції як формою художнього образу, перестающим вже бути засобом повсякденного спілкування людей. Звичайні значення слів (в мові повсякденного спілкування), входячи в якості матеріалу в художній образ, переосмислюються, включаються в іншу, більш складну систему зв'язків і відносин.

Розвиток мови школярів у процесі вивчення літератури тісно пов'язане з їх літературним розвитком, з розширенням і збагаченням їх художнього сприйняття, з формуванням здатності мислити словесно-художніми образами, з розвитком відтворює уяви, широкої сфери почуттів, спостережливості, логічного і емоційної пам'яті, творчих (літературних) здібностей. Художнє сприйняття здійснюється на основі розуміння мови літературного твору. Чим точніше зрозуміле поетичне слово, чим більше асоціацій воно викликає у свідомості читача, тим ширше і глибше протікає саме художнє сп...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок