Провадження у справах про порушення митних правил » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Провадження у справах про порушення митних правил

Реферат Провадження у справах про порушення митних правил

віднесені до:

- загальної частини- Глава 38 "Загальні положення";

- особливоючастини - глава 39 "Види порушень митних правил і відповідальність за ціпорушення ";

- процесуальноїчастини - глава 40 "Загальні умови провадження у справах про порушення митнихправил та їх розгляду "; глава 41" Особи, які беруть участь у провадженні у справі пропорушення митних правил і в його розгляді, їх права та обов'язки ";глава 42 "Обставини, що виключають можливість участі в провадженні усправі про порушення митних правил або у його розгляді. Відводи "; глава 43"Докази у справі про порушення митних правил"; глава 44 "Заходи щодозабезпеченню провадження у справі про нару-шеніі митних правил "; глава 45"Порядок провадження конкретних процесуальних дій"; глава 46 "Витратипо справі про порушення митних правил "; глава 47" Направлення справи про порушеннямитних правил на розгляд "; глава 48" Розгляд справи про порушеннямитних правил "; глава 49" Оскарження постанови митного органуРосійської Федерації у справі про порушення митних правил "; глава 50"Виконання постанови митного органу Російської Федерації про накладеннястягнення за порушення митних правил; глава 51 "Спрощена форма застосуваннястягнення за порушення митних правил ".

У період, що передував прийняттю ТКРосії, митні органи при вирішенні питань притягнення до адміністративноївідповідальності за митні правопорушення керувалися переважнозагальними положеннями норм адміністративного законодавства, наприклад, КодексуРФ про адміністративні правопорушення.

Митний кодекс Російської Федерації невідсилає до норм адміністративного законодавства, але, використовуючи йогоположення, визначає основні правила адміністративних митних процедур.Кодекс по-новому трактує багато принципових підходи адміністративногозаконодавства, істотно змінюючи регулювання питань про суб'єктивідповідальності (введення відповідальності юридичної особи, принципудвусуб'ектності відповідальності за вчинення одного правопорушення),відповідальності військовослужбовців, накладення стягнень при вчиненні кількохпорушень митних правил, терміни накладення стягнень [5].

Митний кодекс вперше дає розгорнутевизначення поняття порушення митних правил, яке наводиться в ст. 230ТК Росії.

Відповідно до названої статті, порушення митних правил -це носящее протиправний характер дія або бездіяльність особи, що посягаєна встановлений ТК Росії, Законом Російської Федерації "Про митний тариф",іншими актами законодавства Російської Федерації у митній справі іміжнародними договорами Російської Федерації, контроль за виконанням якихпокладено на митні орга-ни Російської Федерації, порядок переміщення(Включаючи застосування митних режимів), митного контролю та митногооформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митнийкордон Російської Федерації, обкладання митними платежами та їх сплати,надання митних пільг і користування ними, за яке (тобтопротиправну дію чи бездіяльність) ТК РФ передбачена відповідальність.

Наведена формулювання перераховує взагальному вигляді законодавчих актів, що визначають правові основи митної справи,а також регламентовані даними актами можливі об'єкти протиправнихпосягань.

При визначенні можливих суб'єктіввідповідальності за виявлені порушення митних правил слід мати на увазі,що до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті як російські,так і іноземні:

а) підприємства,установи, організації; особи, які займаються підприємницькою діяльністюбез утворення юридичної особи (тобто суб'єкти, що об'єднуються родовимпозначенням "юридична особа");

б) фізичніособи (по досягненні ними до моменту вчинення правопорушення шістнадцятирічноговіку);

в) посадовіособи (якщо в їх службові обов'язки в момент здійснення ними правопорушеннявходило забезпечення виконання вимог актів законодавства РосійськоїФедерації у митній справі і міжнародних договорів Російської Федерації,контроль за виконанням яких покладено на митні органи Російської Федерації).

Митний кодекс Російської Федераціїмістить в розглянутій загальноправової частини дві основні особливості, ранішене відомі митному праву:

1. Двусуб'ектность відповідальності, при якій за вчиненняодного митного правопорушення допускається залучення:

- юридичних осіб - до адміністративної відповідальності,

- фізичних осіб - до адміністративної чи кримінальноївідповідальності.

Двусуб'ектность відповідальності передбачається на практицітільки в сфері порушень у так званому торговому обороті.

2. Другою важливою обставиною, обумовленим в законі,є те, що якщо фізичні і посадові особи несуть відповідальність лишеза винна протиправна дія або бездіяльність, тобто вчинення нимипорушення митних правил навмисно або з необережності, то юридичніособи від відповідальності за порушення митних правил звільняються тільки ввипадках, коли правопорушення сталося внаслідок дії непереборної сили,тобто названі особи можуть залучатися митним органом до адміністративноївідповідальності при встановленні самого факту порушення митних правил, ісуб'єктивна сторона не підлягає доведенню в процесі провадження у справі пропорушення митних правил, скоєного юридичною особою.

Митний кодекс не дає визначень форм вини, а такожнепереборної сили - вони є загальноправові. Порушення митних правилвизнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювалапротиправний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її шкідливінаслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Порушення митних правил визнаєтьсявчиненим з необережності, якщо особа, яка його вчинила, передбачаламожливість настання шкідливих наслідків своєї дії або бездіяльності,але легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачаламожливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їхпередбачити.

Під "непереборною силою" ("форс - мажор")розуміється надзвичайна і невідворотна за даних умов подія(Стихійне лихо, громадські явища (війна) та інші) [6].

Застосування заходів впливу за порушення митнихправил не звільняє осіб, які притягуються до відповідальності, від обов'язкусплати митних платежів та виконання інших вимог, передбаченихМитним кодексом Російської Федерації.

За загальним правилом, за порушення митнихправил наступає відповідальність, якщо ці правопорушення за своїм характеромне тягнуть за собою відповідно до законодавства Російської Федераціїкримінальної відповідальності.

Новим при вирішенні питаньадміністративної відповідальності є й положення про відповідальність запорушення митних правил військовослужбовців та інших осіб, на якихпоширюється дія дисциплінарних статутів. Ці особи згідно ТК Росіїнесуть відповідальність за порушення митних правил на загальних підставах. До нихналежать: військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації, Прикордонних івнутрішніх військ, інших військових формувань, передбачених законодавчимиактами Російської Федерації, особи рядового і начальницького складу органіввнутрішніх справ, співробітники органів зовнішньої розвідки, федеральних органівдержавної безпеки, а також призвані на військові збори громадяни. Назагальних же підставах несуть відповідальність за порушення митних правилвійськові частини та інші мають статус юридичної особи військові формування,а також формування органів внутрішніх справ, зовнішньої розвідки, федеральнихорганів державної безпеки.

Митний кодекс Росії містить понад 40складів, що передбачають відповідальність за порушення митних правил.

Порушення, за які передбаченаадміністративна відповідальність, можна умовно розділити на:

а) носять формальний характер упущення, що супроводжуютьвиконання вимог, діючих в митній справі (наприклад, порушенняпорядку виробництва митного оформлення і порядку декларування товарів ітранспортних засобів - ст. 258, 262 ТК Росії, непредставлення товарів ітранспортних засобів в місці доставки - ст. 253 ТК Росії, порушення строк...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок