Главная > Маркетинг > Комерційне Товарознавство

Комерційне Товарознавство


25-01-2012, 10:35. Разместил: tester9

К.т.н.Володімір Сиротенко

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


Лекція 1

Основи Товарознавство

Товарознавство - наука про основоположні характеристики товарів, Що визначаються їх Споживчі вартості, и чинників забезпечення ціх характеристик.

Термін В«ТоварознавствоВ» Складається з двох слів: В«товарВ» и В«знанняВ». Останнє слово відбулося від санскрітського уесіа , Що означає В«знанняВ». Отже, Товарознавство-це знання про товари.

Ці знання необхідні Як технологам підпріємств-віготівніків, товарознавця промислових, сільськогосподарськіх І Торгівельне організацій, експертам, комерсанти, економістам, бухгалтерам, менеджерам, так и покупцям. Останні отримуються знання про товар з допомог засобів інформації - маркування, реклами, статей, книг и т. д., тому Дуже Важливим, щоб засоби масової інформації, Як основне джерело вікорістовувалі товарознавчі знання про товар.

Предметом Товарознавство є спожівні вартості товарів . Тільки споживна вартість робіть продукцію товаром, оскількі володіє здатністю задовольняти конкретні спожи людини. ЯКЩО споживна вартість товару не відповідає реальним Предложения споживачів, то ВІН не буде затребуваній, а отже, не буде використаних за призначенням у Його сфері застосування.

Мета Товарознавство - Вивчення основоположних характеристик товару, складових Його споживну Вартість, а кож їх змін на Всіх етапах Рухі товару.

До Завдання Товарознавство Як науки и учбової дісціпліні відносяться:

в–  чітке визначення основоположних характеристик, складових спожівної вартості;

в–  встановлення Принципів и методів Товарознавство, Що обумовлюють Його Наукові основи;

в–  сістематізація безлічі товарів шляхом раціонального застосування методів класіфікації и кодування;

в–  Вивчення властівостей и показніків асортименту для аналізу асортіментної політики ПРОМИСЛОВОЇ або торгової організацій;

в–  Управління асортиментом організацій;

Завдання Товарознавство

Товарознавство Як Спеціальна наукова дісціпліна Призначення активно брати участь в управлінні якістю та асортиментом товарів на внутрішньому и зовнішньому ринках.

Актуальна проблема Товарознавство - розробка науково-теоретичних основ Формування торгового асортименту и Управління якістю товарів у умів рінкової економікі.

Ос-новні Завдання Товарознавство:

* розвіваті теоретичні положення про будинок товар Як СПОЖИВЧЕ

вартість и Виявлення закономірностей, пов'язаних Із просуванням товару на ринку и задоволенням потреб населення на сучасности етапі;

• розроблюваті Наукові принципи и правила класіфікації и кодування товарів, які спріяють упровадженню комп'ютерізації у процеси Управління асортиментом и якістю товарів и удосконалення інформаційного забезпечення;

• доля у розробленні Вимоги до ЯКОСТІ товарів, Що закладаються в нормативно-технічні документи на продукцію;

• створюваті Нові прилади и Сучасні методи контролю ЯКОСТІ товарів, Що забезпечуються об'єктивність результатів, мінімальні витрати ресурсів и годині;

* визначення номенклатури, споживчих властівостей и показніків товарів;

* Оцінка ЯКОСТІ товарів, зокрема нових вітчізняніх та імпортніх;

* Виявлення градацій ЯКОСТІ и дефектів товарів, причин їх Виникнення и Мір по Попередження реалізації неякісніх товарів;

* визначення кількісніх характеристик одінічніх прімірніків товарів и товарних партій;

* забезпечення ЯКОСТІ и кількості товарів на різніх етапах їх технологічного циклу шляхом ОБЛІКУ формуючіх и регулюючіх та зберігаючіх чінніків;

* встановлення відів товарних Втрата, причин їх Виникнення и розробка Мір по їх Попередження або зниженя;

* інформаційне забезпечення руху товару від віготівніка до Споживача;

• Дослідження Властивості нових товарів, насамперед Властивості безопасности, розробка номенклатури їх показніків

• доля у розробленні Вимоги до ЯКОСТІ товарів, Що закладаються в нормативно-технічні документи на продукцію;

* Створення нових пріладів и Сучасний методів контролю ЯКОСТІ товарів, Що забезпечуються об'єктивність результатів, мінімальні витрати ресурсів и годині;

• Дослідження властівостей нових товарів, насамперед властівостей безопасности, розробка номенклатури показніків ЯКОСТІ ціх товарів, необхідніх и достатніх для комплексної оцінкі ЯКОСТІ;

• розробка системи ЯКОСТІ на товари в підпріємствах торгівлі на Основі

міжнародніх стандартів;

розробка рекомендацій Щодо наочний за товарами в процесі Збереження и Транспортування.

товарознавча характеристика конкретних товарів .

Товарознавство відносіться до основоположних учбових дисциплін при формуванні професійної компетентності товарознавців, експертів, комерсантів и маркетологів. Крім того, основи товарознавчіх знань необхідні бухгалтерам, економістам, менеджерам, оскількі облік, планування товарних ресурсів, аналіз фінансово-господарської діяльності, Управління виробництвом и Інші види професійної діяльності повінні здійснюватіся з урахування особливая товарів, їх основоположних характеристик и можливости змін при віробніцтві, транспортуванні, зберіганні и реалізації.

Товарознавство НЕ єдина дісціпліна, необхідна для професійної підготовкі фахівців: експертів, товарознавців, комерсантів, маркетологів и ін. Вона пов'язана з іншімі дісціплінамі Між наочно зв'язками: передуючімі, супутнімі и подалі.

Попереднімі зв'язками Товарознавство сполучення з рядом природничо-наукових и математичних дисциплін - фізікою, хімією, біологією, мікробіологією, математикою, а кож Із загально професійною дісціпліною - основи стандартізації, метрології и сертіфікації. Знання ціх дисциплін необхідне для глибшому розуміння оцінкі споживчих властівостей товарів, їх змін при віробніцтві и зберіганні.

Одночасно Товарознавство є Базова учбових дісціпліною для багатьох загально професійніх и спеціальніх дисциплін - організації и технології комерційної діяльності, економікі, бухгалтерського ОБЛІКУ, маркетингу и ін. Їх об'єднують подальші и супутні Міжпредметні зв'язки.

Як приклад, Товарознавство споживчих товарів включає Загальну Частину и приватне Товарознавство. Загальна частина Товарознавство присвяч Розгляд теоретичних основ, які є основоположними для приватних розділів Товарознавство. У ній приводяться товарознавчі характеристики конкретних груп товарів. Проти без знання теоретичних основ складно дати повну и об'єктивну оцінку основоположних характеристик будь-якого товару.

Спеціальне Товарознавство аналізує стан и перспективи розвітку відповідного сегменту ринка, класіфікацію товарів на асортіментні групи та Інші структурні Елементи ніжчіх ступенів. У окремому підрозділах приватного Товарознавство наводитися узагальнена и сістематізована товарознавча характеристика асортіментніх груп, відів и різновідів товарів.

Будь-яка наука и Професійна діяльність базуються на окремому принципах.

Принцип (Лат. ргіпсірііт - основа, Почаїв) - основне Початкове положення якої-небудь Теорії, вчені, керівна Ідея, основне правило діяльності.

Принципами Товарознавство є: безпека, Ефективність, сумісність, взаємозамінюваність и сістематізація.

З урахування різноманіття об'єктів сістематізація в товарознавстві має НАДЗВИЧАЙНИХ Важливе значення, оскількі дозволяє об'єднати у взаємозв'язані взаємопідл...еглі категорії (сістематічні категорії), скластись систему, побудовану по Певної планом.

Принцип сістематізації покладеній в основу групи методів, до складу котрого входять ідентіфікація, Класифікація, узагальнення и кодування. ВІН широко застосовується в товарознавстві.

Системний підхід до Управління рухом товару, Що базується на прінціпі сістематізації, означає, Що Кожна система є інтегровано цілою, навіть ЯКЩО вон Складається з окремого, роз'єднаніх підсістем. Системний підхід дозволяє побачіті товар, Його товарознавчі характеристики, процеси по ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЯКОСТІ и кількості Як комплекс взаємопов'язаніх підсістем, об'єднаних загально метою, розкрити Його інтеграційні Властивості, Внутрішні и Зовнішні зв'язки.

Товарознавство представлені у вігляді нововведень, вірніше за інновації. Мают на увазі технологічні інновації, які перетворилися світ сучасного товарного виробництва. Причому інновація відповідно до міжнародніх стандартів (В«Керівництво ФраськатіВ», В«Керівництво ОслоВ» и ін.) Візначається Як кінцевий результат інноваційної діяльності, Що ОТРИМАНО втілення у вігляді нового або вдосконалення продукту упровадженого на ринку.

Комерційний аспект візначає інновацію Як економічну необхідність, усвідомлену через спожи Рінк, особливо в глобальному масштабі.

Маркетинг Як засіб аналізу для успішного виходе продуктів на ринок включає можлівість уявлення и самих технологій, Як інтелектуального товару, и питання реклами.

інновації у поєднанні з дотримання екологічних Вимоги повінні Забезпечити майбутнє ефективного товарного виробництва.

Терміни, вікорістовувані в Товарознавстві

Продукція - ції результат діяльності людей, Призначений для задоволення нінішніх або потенційніх їх потреб.

Діяльність по ВИГОТОВЛЕННЯ продукції - Це не Тільки виробництво матеріальної продукції, альо ї віробіток ідей (які йдут на ринок), розробка технологічних процесів и так далі.

Продукція, Яка відповідає стандартам, Що діють, або технічнім умів, пройшла технічний контроль, має паспорт, Сертифікат або Інший документ, Що засвідчує Якість, комплектність, и Яки Будівля на склад назівається готовою продукцією.

Готова продукція переходити в категорію товару Тільки тоді, коли стає об'єктом купівлі-продаж и, володіючі СПОЖИВЧЕ властівостямі, Може задовольняти спожи Споживача. Тобто, Тільки у сфері рінкової торгівлі готова продукція, маючи споживну вартість и переходячі від одного власника до іншого, перетворюється на товар.

Товар - ції готова продукція, Що володіє споживною вартістю и Призначено для обміну на ринку за допомог купівлі-продаж и задоволення потреб споживачів.

Поняття про Споживчі Властивості та їх Класифікація

Будь-який товар має безліч властівостей, різніх за Своєю природою. Властівостямі товару назівають Його об'єктивні Особливості, які віявляються на Кожній стадії життєвого циклу товару (проектування, виготовлення, Розподіл и споживання). Номенклатура споживчих властівостей для конкретного товару Може включать десятки найменувань. Залежних від функціонального призначення товару вон Може розрізнятіся. Вибір номенклатури ціх властівостей для конкретних товарів є Важливим Завдання Товарознавство. У процесі споживання товару Його Споживчі Властивості можут робіті позитивний чі негативний Вплив на людину и навколішнє середовище. Відповідно віділяються Позитивні и негатівні Властивості товару. Наприклад, до Позитивним можна віднесті теплозахісні Властивості зимовище одягу, а до негативних - Його забруднення, ваговітість.

Споживчі Властивості поділяються на фізічні, Хімічні, фізико-Хімічні та біологічні. До фізічніх властівостей відносяться механічні (міцність, деформація, твердість, стомленість ТОЩО), термічні (теплоємність, теплопровідність, вогнестійкість, термостійкість, термічне Розширення ї ін.), Оптичні (Колір, Блиск, Прозорість, відбіття Проміння ТОЩО), Акустичні (тембр, висота звуку, звуковий Тиск та ін.), електричної, а кож Загальні фізічні Властивості (маса, щільність, порістість). Хімічні Властивості характеризують відношення товарів до дії різніх хімічніх речовін и агресивних середовища. Ці Властивості залежався від хімічного складу и змісту матеріалів. Найбільш Важливим з них є водостійкість, кіслотостійкість, лугостійкість, відношення до дії органічніх розчінніків, світла, погодніх умов. Фізико-Хімічні Властивості поєднують Властивості, прояв якіх супроводжується фізічнімі и хімічними явищем одночасно. Найважлівішімі фізико-хімічними властівостямі є сорбційні, тобто здатність поглінаті и віділяті гази, воду и розчінені в ній речовіні, адгезійні, тобто Властивості зліпання або склеювання, Властивості пронікності (повітряно -, Паро -, водо-і пило проникнення).

біологічні Властивості характеризують стійкість товарів до дії мікроорганізмів (бактерії, цвілеві грибки, Дріжджі), комах (Міль, таргані ї ін.) I грізунів (міші, пацюки). Процеси гніття, пліснявіння товарів спричинюють відповіднімі видами мікроорганізмів.

залежних від характеру впливим на СПОЖИВЧЕ вартість віділяють функціональні, Ергономічні, естетічні Властивості товару, а кож Його надійність и БЕЗПЕКА. Функціональні Властивості мают три групи показніків: досконалість виконан ОСНОВНОЇ функції; універсальність застосування; досконалість виконан допоміжніх операцій.

Ергономічні Властивості забезпечуються зручність и комфорт при корістуванні товаром, створюють оптімальні умов для людини в процесі праці и відпочинку, зніжують стомлюваність, підвіщують продуктівність праці.

Ергономічні Властивості поділяються на Такі групи: гігієнічні; антропометрічні; фізіологічні; псіхофізіологічні; психологічні.

Естетічні Властивості товарів забезпечуються задоволення духовних потреб людини. Властивості зовнішнього виглядах товару не ізольовані один від одного и Його естетична Цінність створюється їх сукупністю, взаємозв'язком и єдністю, виглядах назівається ХУДОЖНЯ композіцією. Естетічні Властивості товарів повінні відповідати суспільнім и особистим ідеалам, Вимоги моди, стилю и смакують споживачів. Ці Властивості формують у процесі художнього конструювання виробів.

Показники естетичних властівостей поділяються на Чотири групи: інформаційна віразність; раціональність форми; цілісність композіції; досконалість виробничого виконан и стабільність товарного виду. До групи показніків інформаційної віразності відносяться знаковість, орігінальність, віразність стилю и відповідність моді.

Надійність товару - ції властівість товару, Що характеризує Його здатність зберігаті свою СПОЖИВЧЕ вартість у часі. Надійність є складаний властівістю, Що поділяється на більш Прості: безвідмовність, довговічність, ремонтоздатність и зберігання.

Безпека товару характеризує ступінь захіщеності Людина і НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища від впливим небезпечних и шкідлівіх факторів, які вінікають при Його спожіванні. Безпека товарів для здоров'я людини проявляється в їх здатності запобігаті травматизму споживачів, у відсутності шкідлівіх для організму людини речовін, у тому чіслі токсичності, які спричинюють отруєння, канцерогенних, які зумовлюють злоякісні новоутворення, алергійних, які віклікають підвіщення або зниженя чутлівості організму, мутагенних, які спричинюють стійкі Зміни спадкоємніх ознак.

залежних від природи товару розрізняють електричних, хімічну, механічну, термічну, раціональну и біологічну БЕЗПЕКА.

До спеціфічніх товарів світового Ринку відносять результати інноваційної діяльності, Що є об'єктом Ліцензійних операцій и неліцензійного продаж ноу-хау....

Такий товар, Як технологія необхідно розглядаті з врахування:

- спожівній вартості;

інтелектуальної праці по Його створеня;

- процесу споживання технологічних знань.

технологічні знання є нематеріальнім продуктом, Його корисність НЕ візначається формою матеріального носія (Технічною документацією, досвідом и т. д.). Вона полягає в створенні умов для підвіщення ефектівності виробництва випуску нових відів продукції и пріскорення її реалізації.

Будь-яке нове технічне Рішення, Що відносіться до виробництва, є унікальнім. Тому Коженов технічний товар не можна безпосередню пов'язувати з іншім товаром, хоча Останній Може відносітіся до тієї ж Галузі виробництва. Порівнюваті технології можна Тільки через корисностей ефект від їх Використання.

Праця по Створення нових технологій, Як Один з відів наукової праці, носити творчий характер. Спеціфіка спожівної вартості и праці по Створення технологій зумовлює Особливості споживання цього товару. Технологічні знання вікорістовуються у ВИРОБНИЧЕ процесі, протікають характер їх споживання обумовлює ті, Що праця по Створення технологічних знань не переноситися на продукт підпріємства, Який створів за допомог ціх знань.

На Використання технологій вплівають:

в–  темпи застарювання и Заміна їх новімі, досконалішімі;

в–  швідкість розповсюдження даніх технологій.

Загальні Поняття про стандартізацію и сертіфікацію

Стандарт - Це документ, розроблення на Основі консенсусу и ЗАТВЕРДЖЕНЕ Визнання органом, у якому встановлюються правила загально и багаторазове Використання, Загальні принципи або характеристики, які стосуються різніх відів діяльності та її результатів, и Котре спрямований на Досягнення оптимального ступенів упорядкування в певній Галузі. У перекладі з англійської слово В«стандартВ» означає зразок, норму, основу. Стандартизація грунтується на Досягнення науки, технікі та передового досвіду и має буті надійнім гарантом ЯКОСТІ товарів, які надходять на внутрішній и Зовнішній Рінк. Стандартізацію розглядають у трьох аспектах:

• Як Практичність діяльність;

• Як Частину системи Управління;

• Як науку.

Стандартизація Як практична діяльність полягає якістю продукції.

• поліпшуваті

•

•

•

• математічні

• уніфікація

•

• комплексна

•

стандартізації

діяльності. Ці країнамі регіону.

стандартізації

підпріємств. характер;

• характер;

• стандарт

• стандарт власності.


Вінницький національний медичний

життєвого циклу товару. СПОЖИВЧЕ вартість. Показники спожива. призначення. На

залежних від кількості комплексні. властівість./ I> - здатність ряду властівостей и показніків віступаті в ЯКОСТІ класіфікаційніх прикмети. Так, Різні Моделі автомобілів можут буті класіфіковані за потужністю двигуна, витратами палів, вантажопідйомністю, функціональнім призначенням (вантажні, легкові, спеціальні ТОЩО).

Універсальне призначення - здатність властівостей и показніків задовольняти одночасно кілька споживчих потреб. Наприклад, пропагування останнімі рокамі здорового способу життя спонукало Використання Менш жирних продуктів, запобігає токсічності (небезпеці), тобто смороду стали відіграваті соціальну роль, а в непродовольчій групі з'явилося Поняття спеціального призначення допоміжніх предметів та косметики (креми, гелі, пудри) при проведенні оздоровчих заходів для окремого відів спорту ТОЩО.

Надійність - здатність товару зберігаті функціональне призначення в процесі Збереження або експлуатації впродовж установленого терміну. Залежних від крітерію надійності розрізняють Такі підгрупі: довговічність, безвідмовність, ремонтопрідатність та зберігання.

Довговічність - здатність товарів зберігаті працездатність до Наступний стану або встановленого терміну ТЕХНІЧНОГО обслуговування и ремонту.

Довговічність - властівість непродовольчих товарів довгострокового Використання. Воно не характерно для товарів продовольчих, а кож непродовольчих, Призначення для безпосередню вживании, в ході Якого смороду Частково або повністю безповоротно втрачаються (Наприклад, парфумерно-косметичні товари). Альо треба пам'ятати, Що деякі непродовольчі товари, які володіють значний довговічністю, входять у протіріччя Із соціальнім призначенням, оскількі достроково віходять з моди, морально застарівають. Це стосується одягу, взуття, головних уборів, Окрема складнотехнічніх товарів. Показники довговічності можут буті Термін експлуатації ВИРОБІВ, ресурс та ін.

Безвідмовність - здатність товарів віконуваті функціональні призначення без появи дефектів, які заважають подальшій експлуатації. Безвідмовність характерізується термінамі, впродовж якіх товари експлуатуються безвідмовно з нормою передбачених дефектів. Показники безвідмовності можут буті Середнє напрацювання до першої відмові, інтенсівність відмов.

Ремонтопрідатність - здатність товарів відновлюваті Свої Вихідні Властивості, насамперед функціонального призначення, після усунення виявленості дефектів. Ремонтопрідатність характерна для багатьох непродовольчих товарів, особливо складнотехнічніх, які за цією властівістю поділяються на ремонтопрідатні и ремонтонепрідатні.

Ремонтопрідатність тісно пов'язана з довговічністю, завдякі Чому збільшується Термін експлуатації товару. Ця СПОЖИВЧЕ властівість разом з довговічністю Може буті покладаючи в основу Формування Переваги для того сегменту споживачів, які бережліві або НЕ мают матеріальних коштів для частого повторення покупок аналогічного призначення. Показники ремонтопрідатності є параметр потоку відказав, гарантійне напрацювання, напрацювання на відмову, Терміни ремонту.

Збереження - здатність товару підтрімуваті Вихідні кількісні та якісні характеристики без значний Втрата Упродовж Певного терміну; ЯКЩО ж смороду відбуваються, то Це винне буті економічно віправдане. Збереження почінається з моменту виготовлення товару и продовжується до Його утілізації. Етап Збереження поділяють на два періоді: Складське Збереження у виготовлювачем, оптовій и роздрібній торгівлі та домашнє Збереження у Споживача. Показники Збереження споживчих товарів є Втрати, вихід товарної (стандартної) продукції, Терміни Збереження. Збереження тісно пов'язане з факторами, які вплівають на товар при транспортуванні, збереженні и спожіванні. Необхідно враховуваті Вплив пакування, умов Транспортування, складування и Збереження товарів.

Методи визначення показніків ЯКОСТІ :

органолептичними, реєстраційний, розрахунковий, вімірювальній, експертний и соціологічній.

органолептичними метод грунтується на візначенні показніків за допомог органів почуттів людини: зору, нюху, слуху, Дотик, смаку. Показники віражаються в балах. Цей метод найбільш прійнятній у торгівлі.

реєстраційний метод грунтується на спостереженні и підрахунку числа визначених предметів, подій, слухів, витрат, явищем. Його вікорістовують при Статистичнй контролі ЯКОСТІ або при дослідному носінні. Розрахунковий метод грунтується на візначенні показніків ЯКОСТІ розрахунково шляхом.

Вімірювальній метод найбільш об'єктивний, ВІН Дає найточніші результати. Перспективними напрямами цього методу є пріскорені експрес-методи, які НЕ руйнуються контролю

Градація ЯКОСТІ товарів.

Взаємозв'язок оцінкі з градаціямі ЯКОСТІ и класами товарів за призначенням.

Градація, клас, сорт - категорія або розряд, прівласнені об'єктам, Що мают ті ж самє функціональне застосування, альо Різні вимоги до ЯКОСТІ (МС 180 8402:1994). Для Прийнят...тя залишкового Рішення про градацію ЯКОСТІ товару необхідно порівняті дійсна и базові значення за всією номенклатурою обраних показніків, и ЯКЩО виявлено невідповідність, то товару НЕ Може буті прівласнена стандартна градація, а Тільки зніжена - нестандартна чі шлюб.

До нестандартного відносіться товар, Який НЕ відповідає встановленим Вимоги по одному чі комплексу показніків, альо невідповідність НЕ є критичним. Наприклад, ЯКЩО деформація взуття за № сертифіката вища від встановленої норми, то воно відносіться до нестандартного.

Шлюб - товар з виявленості ліквіднімі чі неліквіднімі невідповідностямі по одному чі комплексу показників. Існує брак, Який можна ліквідуваті (віправіті) та неліквідній (не підлягає Виправлення). Після усунення невідповідності градація товару Може буті змінена. ЯКЩО усунення браку спріяло Покращення Всіх показніків до встановленої норми, то товар відносіться до стандартного

. За Показники невідповідності відповіднім Вимоги Усі товари за призначенням поділяють на три класи.

До 1 класу відносяться товари, прідатні до Використання за призначенням (реалізуються без обмежень).

II клас - товари, умовно прідатні для Використання за призначенням (реалізуються за зниженя ціною чі переробляються).

клас - небезпечні товари, непрідатні для Використання за призначенням (неліквідні відходи, їх утілізують).

В оптовій и роздрібній торгівлі переважають Споживчі товари І класу. Товарі II и III класів повінні Вчасно виявляти при пріймальній оцінці ЯКОСТІ І не допускатіся до реалізації.

Однією з найважлівішіх Завдання оцінкі ЯКОСТІ - Встановити градації ЯКОСТІ стандартної продукції, представленої со-ротами. Сорт (ґатунок) - ції категорія ЯКОСТІ продукції одного Найменування, альо відмінна від іншої категорії значеннями показників.

Сукупність сортів, Що відносяться до однойменного товару, назівається сортаментом. Розрізняють сортамент природний и товарний. Природний - ції сукупність сортів однойменної продукції, Яка відзначається характерними анатомо - морфологічнімі ознайо. Термін "сорт" у природному сортаменті притаманний Тільки харчовим продуктам Рослін походження, а для худоби - ції "Порода", для птиці - "Крос". Непродовольчі товари на Природні сорти не поділяються через складність и багатоступінчастість виробництва.

Товарний сортамент - сукупність товарних сортів, які розрізняються значеннями регламентованіх нормативно документацією показніків ЯКОСТІ. Розрізняють вищий, І, II и III сорти. Іноді віділяють сорт "Екстра". Сортам Деяк товарів взамін чі Додатковий прівласнюють особливі наймену-вання. Наприклад, м'яч Шкіряний "Футбольний", "Волейбольний", а може буті І не Шкіряний, тобто Із штучної сировини. На Формування товарного сорту вплівають факторів: сіровінні, технологічні, Умови и Термін зберігання.

ЯКЩО Зміни сорту відбуліся на стадії виробництва, вінікає такий Показники, Як пересортиця. Альо Це Поняття суб'єктивне. ЯКЩО ж товар "перележала" Свої Терміни Зберігання и Втрата Свої Властивості, то така пересортиця має об'єктів-ний характер.

Кількісна характеристика товарів

Кількісна характеристика представлена ​​двома Поняття: одінічні Зразки (екземпляр) товарів и їх сукупність - товарні партії. Схема взаємозв'язку кількісніх характеристик наводитися на рис. 7.

Одінічні екземпляр - ції окремі товари, які мают цілісність и володіють властівімі їм СПОЖИВЧЕ якости. На-приклад: автомобіль, пара взуття и т. ін., а кож упаковані.

До одінічніх екземплярів НЕ відносяться пакувальні одініці, Що складаються з окремого ВИРОБІВ (ящик цвяхів та ін.).

Товарна партія - сукупність одінічніх екземплярів товарів комплексних пакувальніх одиниць (одного виду и Найменування), об'єднаних за Певної ознак.

Фізічні Властивості товарів

Усі товари - одінічні екземпляр та товарні партії - мают спільні и спеціфічні кількісні (або розмірні) характерис-тики. До спільніх кількісніх характеристик товарів відносять Такі Основні фізічні величини: маса, довжина, термодінамічна температура, а кож похідні від них величини: обсягах, теплопровідність, теплоємкість.

Спеціфічні кількісні характеристики прітаманні або товарних партіям, або одінічнім екземпляр товарів. Серед найбільш розповсюдженіх кількісніх характеристик товарних партій можна назваті: об'ємну (насіпну) масу, скважістість, сіпучість, кут Нахил насіпу товарів, вертикальний або горизонтальний Тиск кулі товарів на будівельні конструкції або ніжні шари товару. Одінічнім екземпляр прітаманні Такі спеціфічні характеристики, Як порістість, пластічність, еластічність, в'язкість, механічна стійкість, твердість ТОЩО.

Фізічні Властивості споживчих товарів, залежних від природи поділяють на Такі групи:

- розмірно-масові характеристики (Властивості);

- структурно-механічні Властивості;

- електричної Властивості; Оптичні Властивості.

Розмірно-масові характеристики представлені масою, довжина, площа, обсяг. У процесі товарообігу, при проведенні контролю и реалізації товарів кількісному віміру підлягають Як одінічні екземпляр, так и товарна партія ЦІЛКОМ.

Для пакувальніх одиниць и товарних партій застосовують абсолютну масу, Яка НŠ​​ҳльки характеризує кількість змінюваного об'єкта, є ідентіфікуючою Ознака (Наприклад олійна фарба в банках масою 3,2 и 1 кг). Маса вікорістовується кож для характеристики таких непродовольчих товарів, Як Тканини, папір, шпалери, будівельні матеріали ТОЩО.

довжина - основна фізична величина, віражах в метрах. Застосовується Як Показники ЯКОСТІ Окрема товарів (довжина штучних ВИРОБІВ), а кож Як основна одиниця вімірів тканин, будівельних матеріалів з Деревини, при приймально-здавальна контролі ЯКОСТІ товарів ТОЩО. У торговій практіці часто вікорістовується така одиниця віміру величини Як погонах метр - умовний одиниця довжина, Що не залежиться від ширини вироб. Похіднімі величинами довжина є площа и об'єм.

Площа - застосовується для характеристики устаткування, тари, складських приміщень. Для товарних партій корістуються похіднімі Показники - коефіцієнтом завантаження, Який розраховують Як масу товару, розміщену на 1 м 2 .

об'єм - похідна фізична величина, застосовувана для характеристики рідкіх товарів (пакувальніх одиниць чі товарних партій). Вона є мірою при відпусканні товару спожівачеві, ідентіфікуючою прикмети, Наприклад, косметичної продукції в тетрапаках: 1, 0,5, 0,25 л; ПАРФУМИ у флаконах місткістю 16, 50, 100 мл. Для ряду непродовольчих товарів об'єм є Головним показників. Наприклад, об'єм холодільної камери холодильників, об'єм ціліндрів двігунів автомашин.

Теплофізічні Властивості - до загально властівостей Окрема відів товарів відносяться: температура, теплоємність, теплопровідність.

Температура впліває на Збереження товарів, тому для кожної групи установлено Свій норматив. Теплоємність - кількість тепла, необхідна для підвіщення температури обсягах певної Масі в Певної інтервалі температур. Показники теплоємності слугує питома теплоємність, Яка візначається кількістю тепла, необхідного для підвіщення Температура 1 кг продукту на 1С. Віражається Показники у Дж/В° С або Дж/(кг-К), де К - градус Кельвіна. Питома теплоємність води дорівнює 1.

Теплоємкість товарів покладів від хімічного складу и температури, а товарних партій - ще й від аеропростору всередіні товарної партії. Показники пітомої теплоємкості застосовується для розрахунку спожи в холодильниках або кондіціонерах.

Теплопровідність - кількість тепла, Що проходити... через масу об'єкта певної Товщина и площі у фіксованій годину при різніці температур на протилежних поверхнях в один градус. Коефіцієнт теплопровідності характерізується кількістю тепла, Яка проходити через масу продукту Товщина 1 м на площі 1 м за 1 рік. при різніці температур на протилежних поверхнях у 1. Одиниця віміру пітомої теплопровідності ( кДж ) Технологічний цикл товарів. Стадії технологічного циклу

Розглянуті фізічні Властивості одінічніх екземплярів и товарних партій формують на різніх стадіях технологічного циклу товаропросування. Так, маса, обсяг та Інші розмірно-масові характеристики одінічніх екземплярів створюються на передтоварній стадії, а Такі Самі характеристики товарних партій - на товарній стадії. Тому слід чітко уявляті Основні стадії та етапи технологічного циклу, їх Вплив на Формування и Збереження кількісніх характеристик.

Основні стадії та етапи технологічного циклу складаються з:

1 - передтоварної стадії (проектування, матеріально-технічне забезпечення, приймальний контроль сировини, виробництво продукції, залишкова контроль готової продукції);

2 - товарної стадії (Формування товарних партій, Зберігання и Транспортування, передреалізаційна товарна обробка, реалізація товарів, споживання (Експлуатація), післяпродажне обслуговування при експлуатації або консультування);

3 - стадії утілізації відходів товарів (повторне Використання або Знищення відходів).

Не вся віроблена продукція стає товаром, частина її відбраковується при залишковому контролі Як дефектна и відправляється на промпереробку або Знищення.

Пріймання товарів за якістю здійснюється в торгових організаціях партіямі. Незалежності від розміру партії приймальний контроль за якістю вібірковій. При цьому існує певна методика для окремого відів, альо Немає єдініх правил добору проб у стандартах.

Терміни "проба" і "Вібірка" дають можлівість віконаті якісний контроль. Проба - ції мінімально допустима частина товару. Вібірка - певна мінімально пріпустіма кількість пакувальніх одиниць, Що характеризують партію. ​​

Правила добору проб и вібірок Установлюються стандартами на методи іспітів, при їх відсутності Умови домовляються в контрактах купівлі-продажу.

Окрема існує норматив для добору проб и вібіркі для тарного и безтарного товару. Ці Вінницький національний мают вірішальне значення у разі спірніх харчування поставки, закупівлі товарів Між суб'єктами господарської діяльності.

Класифікація продуктів

Класифікація (від латів. clаssіs - розряд, клас и асіо - рою, Розкладай) - Система супідрядніх зрозуміти (класів, об'єктів) якої-небудь Галузі знань або діяльності людини, Що часто представляється у вігляді різніх за формою схем або таблиць и вікорістовувана Як засіб для установлення зв'язків Між цімі Поняття або класами об'єктів, а кож для точного орієнтування в різноманітті зрозуміти або відповідніх об'єктів.

Класифікація служити Засоба Зберігання и поиск інформації, Що містіться в ній самій.

Інше Завдання класіфікації - проведення ефективного Поиск інформації або якіх не будь об'єктів, які містяться в спеціальніх Сховище.

Класифікація віражає систему законів, властівіх відображеному в ній фрагменту дійсності, які обумовлюють зафіксовані в ній Властивості и Відносини об'єктів. Їх сістематізація поклікали враховуваті тієї факт, Що в природі Немає строгих розмежування и плавні переходи від одного класу до іншого - невід'ємна властівість дійсності.

Класифікація спріяє руху науки або Галузі технікі Із ступенів емпірічного накопиченням знань на Рівень теоретичного синтезу, системного підходу. Такий Перехід можливости Ліше за Умови теоретичного осмислення, різноманіття фактів. Практична необхідність в класіфікації стімулює Розвиток теоретичних аспектів науки або технікі, а її Створення є якіснім стрібком в розвітку знання. Класифікація, Що базується на наукових основах, не Тільки є в розгорненому вігляді картиною стану науки, технікі або їх фрагментів, альо и дозволяє робіті обгрунтовані прогнозування відносно НЕ відоміх галі фактів або закономірностей.

Особливо ГОСТР проблема класіфікації встала біля зв'язку Із створенням інформаційного суспільства. Велика кількість и погана впорядкованість нових зрозуміти и термінів, друкарська и неопублікованіх матеріалів утрудняють поиск и Використання потрібніх даніх, Що віклікає інформаційний дефіціт, гальмуючій всеосяжній процес. Тому розробка оптимальних класіфікацій стає НЕ Тільки Наукова, альо и економічною проблемою.

Серед

При

фр. угрупування.

так Далі

практичність класіфікації.

класіфікації.

Номенклатура 1.2.

У

Таблиця 1.2

Класифікація

1

2

Матеріали

. діяльності. В основу поділу

№ п/п

Товарі

1

2 3

II

1 2

III

1

2

IV

1 2

№ п/п

3

4

5

6

valign = top> Фото-, кінотоварі

7

Аудіо-, відеокасеті

8

Книги, журнали та ін.

9

Товарі для відпочинку

V

Господарські

1

Меблі

2

Посуд

3

Побутова техніка (складнотехнічні товари)

4

побутові Хімічні товари

5

Будівельні матеріали

6

Сільськогосподарські товари

VI

Нафтопродукти та мастільні матеріали

1

Нафта

2 Березня

Нафтопродукти Мастільні матеріали

VII

Біотоварі

1

Квіти

2

Зоотовари

3

Предмети Догляд за ними и корм Спортивні

5

Музичні

6

Фото-, кінотоварі

7

Аудіо-, відеокасеті

8

Книги, журнали та ін.

9

Товарі для відпочинку

V

Господарські

1

Меблі

2

Посуд

3

Побутова техніка (складнотехнічні товари)

4

побутові Хімічні товари

5

Будівельні матеріали

6

Сільськогосподарські товари

VI

Нафтопродукти та мастільні матеріали

1

Нафта

2 Березня

Нафтопродукти Мастільні матеріали

VII

Біотоварі

1

Квіти

2

Зоотовари

3

Предмети Догляд за ними и корм

Товарознавство має багатовікову Історію. Воно вінікло в XVI в. з розвитку зовнішньоторговельніх зв'язків. Перша кафедра Товарознавство Рослін и Тварини Фармацевтична матеріалів Була встановлена ​​в 1549 р.

в Падуанському універсітеті (Італія). Як Самостійна учбових дісціпліна Товарознавство Почаїв вводітіся в комерційніх середніх и віщіх учбових закладів в кінці XVIII в. У таких країнах, Як США и Великобританія Товарознавство вівчається в розширеного курсах технологій різніх груп товарів.

У XX в. вміст Товарознавство в світовій науці діференціювався на ряд учбових дисциплін залежних від профілів спеціальностей: Товарознавство матеріалів, машин, устаткування, Товаро...знавство промислових товарів народного споживання, харчових продуктів, спеціфікі товарної продукції автомобілебудування, Суднобудування, літальних апаратів и так Далі

При вівченні процесів Формування асортименту товарів Товарознавство враховує закономірності розвітку суспільного виробництва и розподілу.

Товарознавство грає значний роль у формуванні образу мислення товарознавців різніх спеціальностей.

Слід мати на увазі, Що Сучасне Товарознавство - ції система знань, елементами якіх є Умови Створення товарів, класіфікаційні Особливості товарів різніх відів, формування споживчої вартості товарів, маркетинг товарного виробництва и Багато Що одному, альо Коженна Із елементів цієї системи має тісній зв'язок з новімі інформаційнімі технологіямі. Це по суті основа Побудова інформаційного суспільства.

товарного виробництва - регулювальник жіттєвіх цінностей Сучасності и в дерло Черга інтелектуальніх цінностей Як товару. Товарній ринок грає роль регулювальника розвітку. І тому чі переможе анархія або розум и покладів майбутнє цівілізації.

Аналізуваті сітуацію стану людства и прогнозуваті її подалі Розвиток Почаїв необхідністю, оскількі діяльність людей прідбала планетарні масштаби и Зі всією гостротою встало питання про її Вплив на навколішнє середовище.

Згідно даніх ООН и інших НЕ менше авторитетних інстітутів (2007 р.) населення світу І, природно, Його жіттєдіяльність, Його товарне виробництво Як система якійсь годину бурхліво розвиватиметь. Альо пріблізно через 50 років населення планети досягнено своєї Межі - 10 - 12 млрд. чоловік - и зростання Припін.

ЯКЩО задатіся харчування, Що зумов зростання числа населення, Його процвітання, уміння Вижити, облаштуваті життя, то відповіддю буде наступна. Людство - єдине Зі Всіх живих істот на земли, його призначення та отримавших найважлівішій спосіб Вижити за рахунок накопиченням інформації, за рахунок створеної системи інформаційніх технологій. Це дало йому серйозну Переваги перед іншімі видами живих істот, дозволило завоюваті планету.

. Чому ж до 2050 року зростання населення земли прізупініться, відбудуться Інші Зміни в жітті людей, в їх товаровіробніцтві?

Природно, Зовнішні Фактори гратімуть Важливим роль, альо Кажучи математичних мовою, Це Інший член послідовності. Причина ж пріпінення зростання криється в самому людстві, в Його можливіть прійматі и передаватися інформацію, будуваті інформаційне суспільство. Почнет Інший режим життя, по-іншому будуватіметься товаровиробництва, буде Інша парадигма розвітку без зростання чісельності населення.

Теоретичні Дослідження призводять до віводу, Що людство Як система, Як організм підходіть до нового рівня свого розвітку и Головним пріорітетом стає Якість життя, Розвиток культури, науки, утворення, Загальне Прагнення підняті шкірного члена людської співдружності на ЯКІСНО новий Рівень.

товарного виробництва повинною Забезпечити високий Рівень інтелектуального роз В¬ витку І, природно, статі Його пріорітетністю.

інновації и Інноваційні процеси в товарній продукції.

Інновація - ції категорія розвітку різної спрямованості людській діяльності.

Термін В«інноваціяВ» почав активно вікорістовуватіся з качаном Побудова рінкової економікі. Головною функцією інновації є Зміни, Що призводять до роз В¬ витку, вдосконалення, поліпшення.

Американський учень австрійського походження І. Шумпеттер галі в 1911 р. віділів п'ять типових змін:

1) Використання Нової технікі, нових технологічних процесів або нового ринкового забезпечення виробництва (Купівля-продаж);

2) Використання Нової сировини;

3) Впровадження продукції з новімі властівостямі;

4) Зміни в організації виробництва и Його матеріально-технічного забезпечення;

5) з'явиться нових рінків збуту.

Відповідно до міжнародніх документів (стандартами) інновація візначається Як кінцевій результат інноваційної діяльності, Що ОТРИМАНО втілення у вігляді нового або Вдосконалення технологічного процесу, вікорістовуваного в практічній діяльності або в новому підході до соціальніх услуг.

Для інновації характерні науково-технічна новизна, виробнича застосовність и комерційна реалізовується.

перелогових від технологічних особливая інновації підрозділяють на продуктові и процесні.

Продуктові інновації включаються застосування нових матеріалів, нового виглядах сировини, напівфабрікатів и Що комплектуються.

Пороцесні інновації влючають Нові технології, Нові організаційні форми виробничої діяльності.

За ступенів новизни інновації діляться на нових для Галузі в Світі, нових для Галузі в Країні и Нові для даного підпріємства.

За місцю в технологічному ланцюжку на підпріємстві розрізняються:

А) інновації на вході підприємства (Використання сировини, матеріалів, устаткування и інструментів в інформаційному забезпеченні);

Б) інновації на віході підприємства (вироби, послуги, технології, ІНФОРМАЦІЯ и т.д.);

У) інновації Системна структура підприємства (технологічною, виробничою, управлінською).

перелогових від глибинності змін інновації, Що вносяться, підрозділяються на радикальних ( базові), поліпшуючіх и модіфікаційніх.

Інноваційний процес - Це перетворення наукових знань в інновації - послідовний ланцюг етапів, в ході якіх інновації утілюються починаючі від Ідеї до конкретних продуктів, технологій або услуг и розповсюджуються при практичному вікорістанні. На відміну від науково-технічного процесу, інноваційний процес НЕ закінчується Впровадження - З'явилися на ринку готового нового продукту, Нової послуги або Нової технології. ВІН продовжується и після Впровадження, оскількі у міру розповсюдження, нововведення набуває нових споживчих властівостей, Що відкрівають для нього Нові області застосування, Нові Рінк и нових споживачів.

хімічний склад продовольчих товарів, їх Харчова Цінність. Нормі харчування

Продукти, вікорістовувані людини в їжу, містять Різні речовіні, котрі підрозділяють на неорганічні и органічні. До неорганічніх відносяться вода и мінеральні речовіні, до органічніх - Білки, жири, вуглеводі, Вітаміни, ферменти, ароматічні речовіні. Кажного Із ціх речовін має для організму людини Важливе значення І містіться в продуктах в різніх кількостях (дів. табл. 1). ЯКЩО мати Відомості про хімічний склад продукту, можна вірахуваті Його енергетична Цінність. Так, при окісленні 1 г жиру утворюється 37,7 кДж енергії, 1 г білку - 16,7, 1 г вуглеводу - 15,7 кДж. Наприклад, знергетічна Цінність 100 г сиру складі 1463,4 кДж, а в 100 г сиру містіться 28,5 г жиру, 20 - білків и 3,5 г вуглеводів.

Приклад: 1463,4 • 28,5 • 37,7 + 20 • 16,7 + 3,5 • 15, 7 кДж. Це теоретична енергетична Цінність, протікають практична Цінність 1 г жиру декілька менше з-за неповної Його засвоюваності (білків и вуглеводів).

Таблиця 1 хімічний склад харчових продуктів

Продукті Зміст% Зміст вітамінів, міліграм на 100 г Вода Білки Жірі Вуглеводі

у

в2

з

Хліб Житній простій 48,7 6,5 1,0 40,1 0,18 0,11

-

Хліб пшеничний 44,3 8,1 1,2 42,0 0,21 0,12

-

Цукор-пісок 0,14

-

-

99,8

-

_

-

Молоко Пастеризоване 88,5 2,8 3,2 4,7 0,03 0,13 1,0 Маргарин молочний 15,9 0,3 82,3 1,0 Сліді 0,01 Сліді соняшникову олія 0,1

-

99,9

-

-

_

-

Селянське масло 25,0 1,3 72,5 0,9 0,01 0,01

-

Картопля 75,0 2.0 0,1 19,7 0,12 0,05 20,0 Яблука 86.5 0,4 ​​ 0 11,3 0,01 0,03 13,0 Курі І категорії 61,9 18,2 18.4 0,7 0,1 0,15

_

и печінка яловіча 72,9 17,4 3,1

_

0,3 1 2,2 33,0 Кета 71,3 22.0 5,6

-

0,33 0,2

_

Яйце Куряча 74,0 12,7 11,5 0,7 0,07 0.44

-

Яловіче м'ясо І кал 64.5 18,6 16.0 0,06 0,15 Сліді

Для задоволення енергетічної спожи організму людини в різніх речовінах в добовому раціон необхідно включать різноманітні харчові продукти. Вода є основною складовою Частина Всіх продуктів. Містіться в двох формах зв'язку - вільною и зв'язаними. Вільна вода знаходится в клітінному соку, макрокапілярах и на поверхні продуктів. Вона легко віддаляється при сушці та заморожуванні. Зв'язана вода знаходится в макрокапілярах, входити до складу молекул, пов'язана з колоїдамі. Ця волога Майже НЕ віддаляється при сушці. Більш псуються продукти, в котрой містіться у великих кількостях вільна вода. Наприклад, у плодах, овоче актівніше протікають мікробіологічні и біохімічні процеси. Організму людини Щодня потрібно 2-2,5 л води. Вона є універсальннм Розчинник, входити до складу Всіх тканин організму.

Продукті, Що містять незначна кількість вологи, добро зберігаються и транспортуються, а ті, Що мают великий її вміст (плоди, овочі) при втраті води в'януть, Якість їх зніжується. Вода, вікорістовувана для виробництва харчових продуктів, повинна відповідати Певної санітарнім Вимоги.

Мінеральні речовіні містяться у Всіх харчових продуктах. Знаходяться у вігляді солей органічніх и мінеральних кислот и складають 0,03-3% від Масі продукту. Мінеральні речовіні грают Важливим роль в жіттєдіяльності організму людини, входять до складу вітамінів, провітамінів, ферментів, активно беруть участь у процесах обміну. Залежних від кількісного вмісту в харчових продуктах мінеральні речовіні підрозділяють на три групи: макроелементи, мікроелементі и ультрамікроелементі.

До макроелементів відносять натрій, калій, Кальцій, фосфор, залізо и ін. Так, калію Багато в картоплі; кальцію - в молоці; фосфору - в горіхах, хлібі, м'ясі; залоза - в яйцях, Яблуко.

До мікроелементів відносять бром, йод, кобальт, молібден, цинк и др.; до ультрамікроелементів - уран, радій, миш'як. Смороду містяться в харчових продуктах в Дуже малих дозах або у вігляді слідів. Цинку и кобальт Багато в м'ясі, рібі, овоче; йоду - в морській капусті, хурмі.

Недолік Окрема мінеральних елементів в організму людину віклікає розлад нервової системи, приводити до Виникнення Деяк захворювань. Проти Наявність так званні тяжких металів (олова, свинцю и ін.) В Продукти харчування Може призвести до отруєння и тяжких захворювань.

За наявності зольних елементів можна судити про Якість Деяк продуктів. Так, за змістом золи роблять Висновок про ґатунок Борошнєв, в консервах крітерієм безопасности є низько Зміст олова, мідь. Вуглеводі входять до складу багатьох харчових продуктів. Складають до 80% сухих речовін рослин. Деякі продукти - цукор, крохмаль - є Майже чисті вуглеводі. Утворюються в процесі фотосинтезу рослин в прісутності хлорофілу з вуглекіслого газу и води Під дією Сонячна світла. У організмі людини вуглеводі грают роль джерела енергії. Добова потреба 70-150 р. При окісленні 1 г вуглеводів віділяється 15,7 кДж енергії.

Вуглеводі харчових продуктів підрозділяють на три класи: моносахариди, (Арабіноза, рибоза, глюкоза, фруктоза и ін.), Олігосахаріді (сахароза, мальтоза, лактоза и ін.) i полісахаріді (крохмаль, глікоген, інулін, клітковіна). Частина з них володіє солодки смаком, тому їх и звуть цукрами. При зберіганні за рахунок окислення и перетвореності вуглеводів відбувається Втрата Масі плодів и овочів, змінюється їх консістенція, смак. Вуглеводі активно беруть участь в обмінніх реакціях, діханні. Так, рибоза и дезоксирибоза входять до складу рібонуклеїновіх кислот, беруть участь в передачі спадковій інформації и сінтезі білків. У багатьох продуктах містяться глюкоза и фруктоза (мед, плоди, яг...оди). У промісловості глюкозу и фруктозу отримуються гідролізом Крохмаль.

Солодкість цукрів неоднакова: солодшім вуглеводом є фруктоза, потім сахароза и глюкоза. При однакових пріблізно змісті цукрів у гарбузі и кавуні у последнего ВІН солодшій, оскількі в ньому переважає фруктоза, а в гарбузі - сахароза. Багато сахарози в Цукрове буряці (24%), Цукрове очереті (26%), діні (8,5%). Цукор-пісок Майже повністю (на 99%) Складається з сахарози. Надлишково споживання організмом людини вуглеводів небажано, оскількі смороду перетворюються на жир.

До складу молока тварин входити молочний цукор (лактоза). На Властивості лактози здатної Під впливим молочно бактерій перетворювати на молочну кислоту, заснованій процес Отримання молочно продуктів. У патоці знаходится мальтоза (солодовий цукор), в грибах и дріжджах - Трігалоза (грибний цукор); до складу глікозіду амігдаліна входити генціобіоза; біля горосі, Цукрове буряці є рафіноза и стахіоза.

З полісахарідів - крохмаль, котрий служити речовіною, Що запасається, в Бульби, корінні и зерні. Так, в зернових Його містіться від 65 (жито) до 80% (рис), в картоплі - до 25%. У воді крохмаль НЕ розчіняється, а набухає. З йодом ВІН Дає сініє фарбування. На гідролізі Крохмаля заснованій процес Отримання патоки (суміш декстрин, мальтоза и глюкози). Крохмаль використовуються у кондитерський и ковбасному віробніцтві, для Отримання спирту, в кулінарії.

Кліткі рослин складаються в основному з клітчаткі (целюлози). У зерні її містіться до 2,5%, в плодах - до 2 і овочей - до 3%. Клітковіна нерозчінна у воді, шлунка людини НЕ перетравлюється, альо підсілює перистальтику кишковика, віводіть з організму холестерин и попереджує Розвиток атеросклерозу. Пектінові речовіні знаходяться в Рослін продуктах (яблука, слива, буряк и ін.) и складають НЕ Більше 2,5%. Процес розм'якшення плодів пов'язаний Із зміною форми пектинових речовін, тобто переходу протопектину в пектин. Властівість пектінів перетворювати у прісутності кислот и цукрів в желе використовують для Отримання мармеладу, джему, пасти. Пектінові речовіні мают протіпроменеві Властивості и зменшуються Наслідки радіаційного опромінювання.

До вуглеводоподібніх речовін відносять глікозіді. смороду беруть участі в утворенні Кольори, аромату и смаку. Багато хто з глікозідів має гіркій смак и різкій запах. Це амігдалін - в ядрах гіркого Мігдаль, лімонен и гесперидин - в цитрусових, соланін - в картоплі.

Білки. найважливішою складового Частина їжі є Білки, Що володіють великою ЕНЕРГЕТИЧНА цінністю, беруть участь у побудові тканин. При окисленні 1 г білків віділяться 16,7 кДж енергії. Щоденна потреба організму в білках складає 100-120 р. У харчових продуктах кількість білків різна. У сої їх містіться 33 - 44%, в м'ясі - 14-21, в овоче-0,5-6,5%. Під дією високих температур, сильних кислот и лугів, солей метал-лов відбувається необоротних коагуляція (денатурація) білків.

За будові Білки ділять на Прості и складні. До пробачімо білкам відносяться: глобуліні, альбуміні, глютеліні и ін. Альбуміні и глобуліні містяться в яйцях (овоальбумін и овоглобулін), глютелін - в злакових рослин.

До Складаний білків відносяться нуклеопротеїді, глюкопротеїді , хромопротеіді. Нуклеопротеїді містять рібонуклеїнові (РНК) i дезоксірібонуклеїнові (ДНК) кислоти, Що беруть участь в процесі синтезу білків. Представники хромопротеїдів - гемоглобін крові, міоглобін м'язів.

Жірі. Як - 3-4%. Так, температура

До кислоти. продукту.

процесів в організмі.

За ПриВітамін С руйнується.

Вітамін У { (тіамін). Недолік Його в жівлень приводити до Виникнення хвороби бері-бері и поліневріту. Джерелом вітаміну В, є Дріжджі, горіхі, крупа, свинина. Добова потреба - 1,5-2 р.

Вітамін В2 (рібофлавін) виявленості в дріжджах, печінці, молочних продуктах, овоче. Недолік Його приводити до розладу центральною нервово системи. Добова потреба 2,0-2,5 р.

Вітамін В6 (пантотенова кислота) містіться в тихий же продуктах, Що и Вітамін В2. Добова потреба - 10 - 15 р. При недоліку Його в організмі порушується робота центральною нервово системи и органів травлення.

Вітамін РР (нікотінова кислота) поступає в організм при вживании м'яса, риби, дріжджів, хліба, крупи, молока, яєць, картоплі. Добова потреба - 15-20 міліграм. Недолік Його віявляється у вігляді пелагрі, Порушення діяльності нервово системи, травного тракту.

Вітамін В9 (фоліева кислота) знайденій у Всіх Рослін и Тварини продуктах. Добова потреба 0,1 - 0,5 міліграм. Недолік в їжі віклікають недокрів'я.

Вітамін Вл2 (ціанокобаламін) є в печінці, Нирко, молочних продуктах, яєчному жовтку. Відсутність у жівлень віклікають Порушення синтезу білків, процесу кровотворення. Добова потреба 0,005-0,05 міліграм.

Вітамін А (ретинол) знайденій в ТВАРИН продуктах, альо зустрічається и в Рослін у вігляді каротіноїдів, прідаючіх продукту помаранчово-жовте забарвлення. Джерелом є жири МОРСЬКИХ Тварини и риб, вершкове масло, морква, Абрикоси, перець червоний. Добова потреба 1-2 міліграмі. При недоліку ретинолу в їжі можливости Порушення зору, затримка зростання.

Вітамін Б (кальцієферол) поступає в організм з жиром МОРСЬКИХ риб, з жовтків яєць, з молоком. При недоліку в їжі зніжується опірність організму такому захворюванню, Як рахіт. Добова потреба для дітей - 12,5; для дорослих - 2,5 мкг.

Вітамін Е (Токоферол) виявленості в обліпісі, кукурудзяному, соняшникову, бавовняному маслах, в печінці МОРСЬКИХ риб, в бобових, овочів. Прісутність Його в організмі людини запобігає старінню, безпліддю, пріскорює зростання. У жирах Вітамін Е є антіокіслювачем. Добова потреба - 10-25 міліграм.

Вітамін До (філохінон) містіться в свінячій печінці, печінці МОРСЬКИХ риб, шпінаті, кропіві, картоплі. За відсутності Його або недоліку сповільнюється звертання крові, вінікають крововіліві в шкірі. Добова потреба 10-15 міліграм.

Вітамін Р знаходится в Чорній смородіні, лимонах, ягодах, Що дико-ростуть. Добова потреба 75-100 міліграм. Актівність Його посілюється у прісутності вітаміну С. Нестача вітамінів в харчових продуктах заповнюється вітамінізацією їх у процесі виробництва.

Ферменті. Без участі ферментів НЕ здійснюється жодних хімічне або біохімічне перетворення в живому організмі. Як пріскорювачі багатьох реакцій ферменти вікорістовуються при віробніцтві етілового спирту, вина, пива, кисломолочних и інших продуктів. Проти смороду можут грата и негативно дію на Якість товарів, віклікаючі, Наприклад, псування м'яса, риби, перезрівання плодів.

За хімічній природі ферменти - вид речовіні білкового характеру. За спрямованості дії їх ділять на класи: оксідоредуктазі, гідролізі, трансферази, ліазі, лігазі, ізомеразі.

Гідролазі - каталізують процеси розщеплювання складаний речовін з прієднанням до них води (карбогідразі, естеразі, протеази). оксидоредуктаз - каталізують реакції біологічного окислення и Відновлення, дихання и бродіння (оксидази, карбоксілазі, пероксидази).

трансферази - каталізують реакції перенесеного хімічніх груп від одних до інших органічніх сполук (фосфоферазі, аміноферазі).

Ліазі - каталізують перетворення органічніх речовін в їх ізомері.

Лігазі - каталізують реакції з'єднання одна з одною двох молекул органічніх речовін (процес виробництва спирту, пива, квашення).

Загальні Властивості ферментів - спеціфічність дії, скроню каталітічна актівність. Спеціфічність проявляється в тому, Що Коженов фермент каталізує Певної реакцію. Ферменти вітрімують нізькі (до -25 В° С) температури, альо руйнуються при температурі Більше 70 В° С. Ці Властивості враховуються при віборі... умів Зберігання и технології виробництва харчових продуктів.

Нормі жівлення. Принципи збалансованності харчування пріпускають забезпечення організму людини всіма незаміннімі харчових речовінамі відповідно до потреб. Харчові раціоні повінні задовольняти слідуючім Вимоги: енергетична здатність їжі винна відповідати витрати енергії організму; їжа винна містіті ВСІ незамінні харчові речовіні и володіті захисних дією (особливо в умів радіоактівного заражене).

фізіологічні норми жівлення залежався від статі, віку, характеру праці и побуту, фізіологічного стану організму и кліматічніх умів проживання.

перелогових від праці, віконуваної людьми, и витрат енергії Всіх працездатніх можна розділіті на групи:

І - Працівники розумової праці; II - Працівники, зайняті легкою фізічною працею; III - Працівники середней по важкості працею; IV - група важкої праці; V - група особливо важкої праці.

Кожна група діліться на вікові категорії: 18-29 РОКІВ, 30-39, 40-59 РОКІВ.

Середня маса тіла чоловіків 70 кг, жінки - 60 кг Так, для людей розумової праці у віці від 30 до 39 РОКІВ встановлено фізіологічна норма в 11 268 кДж, при окремому спожіванні - 88 г Білка, 99 г жиру и 365 г вуглеводів. При цьому рослінні продукти складають 63%, тварінні - 37% (у Середнє). Для групи з тяжкою працею Установлюється и більш Висока фізіологічна норма. Рекомендований середньодушовій набор харчових продуктів в розрізі необхідної фізіологічної норми приведений в табл. 22.

Таблиця 2 фізіологічні норми харчування

Назва продукту

Рекомендуємі норми споживання харчових

продуктів в день, г

Всі хлібопродукті в перекладі на борошно 330 Картопля 265 Овочі и бахчові 400 Фрукти (плоди и ягоди) 260 сухофрукти 10 Цукор 100 Рослін масло 20 М'ясо и м'ясопродукти (на м'ясо свіжіше) 205 Ріба и рибопродуктів 50 Сало 5 Молоко 450 тварин масло 15 Сір 20 Сметана 18 Сір твердий 18 Яйце 40

Примітка. У норми НЕ включені Вітаміни та Інші біологічно актіві речовіні (смороду Частково входять в спожіваємі харчові продукти).

Збереження товарів

До упаковки відносяться тара и пакувальні матеріали.

Розрізняють внутрішню упаковку, чі СПОЖИВЧЕ тару, и зовнішню транспортну тару. СПОЖИВЧЕ тара: коробки, пляшки, флакони, банки, Тубі, пакети. Вона має буті ХУДОЖНЯ, ТОМУ ЩО формує товарний вид виробів. Транспортна тара Призначено для зручності перевезень. Зовнішню тару поділяють на жорстку (ящики, бочки, бідоні); напівжорстку (Кошик, рогожані кулі, короби, картонні ящики) i м'яку (мішкі, пакети, кипи).

Маркування товару - Це обов'язкова ІНФОРМАЦІЯ, нанесена на товар чи упаковку у вігляді сімволів, знаків, міток, малюнків, клейм.

Транспортування товарів здійснюється автомобільнім, залізнічнім, водних, повітрянім и гужовім транспортом. При транспортуванні спостерігаються найбільші Втрати (до 50% усіх Втрата и псування товару). На Збереження ЯКОСТІ товару Під годину перевезення вплівають Такі фактори: Вибір відповідного увазі транспорту, технічний стан транспортних засобів (вагону, авто, Причепа, судна, літака), спосіб и Умови вантажно-розвантажувальних робіт, спосіб укладання в транспортний засіб, умів Транспортування, трівалість перевезення. При віборі транспортного Засоба Варто враховуваті Його спеціфічні характеристики: місткість, можливости швідкість руху, механічні и кліматічні впливим на товар.


Товарні Втрати

Товарні Втрати вімірюються в натуральному и копійчаних віразі. Звідсі и Дві групи Втрата: товарні и матеріальні. На схемі класіфікації товарних Втрата (рис. 9) показано причини їх Виникнення.

Товарні Втрати поділяються за видом Втрачений характеристик товару на Дві підгрупі: кількісні и якісні. Кількісні (їх галі назівають природніми) Втрати відносяться до неминучий и за порядком списання нормуються.

Кількісні Втрати, залежних від причин Виникнення, поділяються на два види - природний збиток и передреалізаційні втрат.

Природний збиток при зберіганні харчових продуктів - ції Зменшення їх Масі при транспортуванні, зберіганні и реалізації з-за природніх причин: усіхання; розп; розкрошка (утворюється при продажі продуктів); розруб, різка, низько відносна вологість Повітря при зберіганні и др.; вітік (Танен, просочування); розлив при перекачуванні и продажі рідкіх товарів; витрати речовін на дихання (Борошно, плоди, овочі), випаровуваності вологи и Летючий речовін.

Усушка становіть 50-100% Усього природного збитки. Вона відбувається навіть, ЯКЩО товар герметично закупореній. Це стосується Як продовольчих, так и непродовольчих товарів.

розп (утрушування, розпілення) властіві Ліше Дуже подрібненім продуктам (пральні порошки, крейда, цемент, пудра, окремі харчові продукти типу сухого молока, солі, цукри ТОЩО).

Розлив (розмазування) - Втрати рідкіх в'язки, мазеподібніх продуктів за рахунок прилипання часток до стінок тари (фарби, оліфа, мед, напої, та ін.).

Звітрювання - Перехід Летючий речовін у навколішнє середовище (в алкогольних напоїв - етіловій спирт; біля парфумерно-косметичних - Спирт и ароматічні речовіні).

У норми природного збитків включаються: маса полімерної плівкі, фольга, пергамент, відаляємі при продажі сирів, а кож кінці оболонок, шпагат, механічні зажімі, відаляємі при підготовці до продажу ковбасного копченого сиру. Це нормуємі втрат.

У норми природного Збитки НЕ включаються: нормуємі відходи, Що утворюються при підготовці и продажі Ковбаса, мясокіпченостей, риби, Що продаються після попередньої ОБРОБКИ; зачистки вершкового масла, кріхта от карамелі обсіпаної и Цукров-рафінаду; Втрати, Що утворюються унаслідок псування продуктів, Пошкодження и завісу тари; Втрати при неправильного зберіганні; відходи плодоовочевої продукції. Природні Втрати НЕ враховуються для продуктів, Що знаходяться в герметічній упаковці. Бій, лом, зниженя ЯКОСТІ и псування товарів відносяться до актуєміх втрат.

Норми природного Збитки встановлені діференційно: перелогових від виду товару, Місця Зберігання, способу упаковки, зони (зволожена або суха), порист року (холодно або тепло), трівалості Зберігання (за днями и місяцях). Візначені и норми списання бою тари при транспортуванні. Списання природніх Втрата проводяться Тільки після інвентаризації продукції. Розрахунок природніх Втрата на продукти, продані вроздріб, Складається в Наступний порядку. До суми природніх Втрата на фактичних залішків товарів на... початок звітного періоду додається сума обчисления Втрата по документах на ті продукти, Що надійшли за цею ж Період и віключаються Втрати на продукти, відпущені іншім організаціям, на переробку, унаслідок ломки, псування, Пошкодження тари І не реалізації (Залишок товарів на кінець звітного періоду).

Бій скляної тари нормується Тільки для парфумерно-косметичних товарів, оліфі, алкогольних, слабоалкогольних и безалкогольних напоїв ТОЩО, а кож посуд, дзеркал і т.п.

Передреалізаційні товарні Втрати або відходи, пов'язані з підготовкою товарів до продажу. Ці Втрати бувають ліквідні и неліквідні. Наприклад, ліквідні:

• штафф (Відходи від зачищену вершкового масла), обрізка разових кінців у тканин і т. п.;

неліквідні

• відходи тари, загнивання, пліснява и т.д.

Якісні Втрати - Втрати, зумовлені мікробіологічнімі, біологічнімі, хімічними, фізічнімі и фізико-хімічними процесами.

Мікробіологічні процеси спрічінені шумуванням, гніттям, пліснявінням, роз В¬ витку токсичних бактеріозів. Біологічні - пошкодженню, спрічінені Комаха, міллю, жуками, гусеницями, личинками. Істотну Втрата завдаючи мішовідні грізуні. Біохімічні процеси - Порушення Подих виробляти до загібелі квітів, Борошнєв, крупи, зерна. Хімічні процеси-згіркненням жиру в жіромісткіх харчових продуктах: окислюваності ароматичностью речовін.

Фізічні и фізико-Хімічні процеси зумовлені механічнімі Руйнування чі деформаціямі товарів. Наприклад, до механічніх відносяться деформація и Бій посуд, відкол емалі на посуді, деформація упаковки товарів побутової хімії і т.п.

Порядок списання. Втрати, які підлягають актуванню Як якісні, спісуються за рахунок прибутку торгової організації, а нормовані Природні Втрати - за рахунок обіговіх витрат чі витрат виробництва. Підставою для списання природніх витрат є Рішення керівника підпріємства. ЯКЩО витрати Більше від установленої норми списання, - то в такому разі потрібен Висновок експертів, інспекції з ЯКОСТІ.


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

ЧАСТИНА 2

Продовольчі товари

ЗЕРНО І ПРОДУКТИ ЙОГО Переробка

Зерно

Зернові культури відносять до трьох сімейств: злакові, гречані та бобові.

Сімейство злакових - пшениця, жито, овес, кукурудза, ріс4 просо, сорго. За термінах вирощування зернові підрозділяють на ярові и озімі. Ярові сіють навесні, озімі - осінню. На Вигляд (морфологічнім ознайо) зернові злакові культури ділять на сьогодення - пшениця, жито, ячмінь, овес и просовідні - та Інші культури. Форма зернівкі справжніх культур довгаста або довгасто-овальна, Із Сторони спинки видно зародіш (у вігляді вм'ятінкі). З протилежних Сторони чітко розрізняємо борідка. Із Сторони черевця проходити борозенка, загліблена всередину зернівкі.

Просовідні злаки мают різну форму - від продовгуватої до клиновидно-овальної (кукурудза). У просовіднимі відсутні борідка и борозенка. Зернівка будь-якого злаку Складається з кожіці сім'я, ендосперм, зародішевої бруньки, зародішевого кореня, сім'ядолі зародіша (Мал. 8). Ендосперм - основна частина зернівкі, Що Складається з борошністого ядра, в якому містіться запас жівільної речовіні. Поверхнево куля ендосперм звуть алейронового. Кількість клітковіх рядів в алейроновому шарі характеризує злакових культур. У пшениці и іржі ВІН один, у ячменю и вівса їх п'ять. Шкірка сім'я Складається з двох шарів - Плодової и насіннєвої.

Харчова Цінність зерна різна и покладів від пріналежності до сімейств. Так, в очищеному від Луске зерні рису білків містіться 7,7%. Крохмаль Багато в ячмені, рісі, кукурудзі, пшениці, менше Його в просі и сорго (Мал. 9). Білки злаків неоднорідні по складу. Це, в основному, альбуміні и глобуліні

Пшениця займає ведучі Місце в сільському господарстві.

Вірощують яру та озиму пшеницю. При цьому 90% припадатиме на м'яку пшеницю. Крім м'якої та твердої пшениці галі з часів Гомера вірощують пшеницю полбу (двозернянку).

м'яко пшеницю по ЯКОСТІ отриманого з неї борошно, вмісту білку, клейковини та хлібопекарнім властівостям поділяють на три групи: сильні, середню та слабо. Якісний хліб віщого гатунку можна Отримати Ліше з сільної пшениці.

пшениці ділять на слідуючі види: м'яка, тверда, шарозерна, полба, щільноколоса, персідська. Залежних від виду и годині вирощування пшеницю ділять на 6 тіпів: 1 - ярі червонозерних; 11 - Ярова тверда; 111 - ярої білозерна; 1У - озима червонозерних; Н-озима білозерна; У1- озимої твердої (дурум).

Тип - ції класіфікаційна характеристика зерна по стійкості, природним ознайо, відомостям про Його технологічні, харчові и товарні достоїнства. Підтіп - класіфікаційна характеристика зерна, візначаєма в межах типом и відображаюча Зміни природніх ознак.

пшениці, Що заготовляється, підрозділяють на Чотири класи. Коженов клас різніться по вологості, засміченості, натурі, клейковіні. Нормується вміст клейковини, скловідність, Наявність проросли зерен та пошкоджень клопом-черепашкою.

Жито - застосовують для виробництва Борошно, солоду та спирту. Зернівкі жита більш вузькі и довші Ніж у пшениці, маса 1000 зерен складає від 27, 2 до 45,9 г, скловідність 15-40%. Колір зерна сіро-зелений, іноді жовтий чи брунатний. Жито містіть Більше лізину, Ніж пшениця, 56-63% Крохмаля и до 3% слізів. По зонах вирощування поділяється на Озимі північну, озиму південну та ярих.

тритікале -відома галі з часів Древнього Риму. Це Житнього-пшенічні гібріді, озімі та ярові. Мают Дуже скроню продуктівність колосу - 80-100 зерен, альо Дуже нестійкі при зберіганні. Поверхня зернівкі схожа з житом, консістенція напівскловідна. Хімічний склад багатшій, Ніж у пшениці та жита.

Ячмінь - основна сировина для півоваріння. Найкраще свиней м'ясо та сало отримуються від свиней в раціон якіх входив ячмінь. З ячменю крім пива, готують крупи, борошно, Екстракт, сурогатну каву.

Кукурудза з її зерна, листя, Стовбур, початків готують Майже 400 віді різніх продуктів та виробів. За плівчастості, зовнішньому (формі) i внутрішньому влаштую зерна кукурудзу ділять на 7 підвідів: кременистих та зубовидна, лопаюча, Цукрове, крохмаліста, воскова, плівчаста. У качанів від 300 до 100 зернят. У зерні кукурудзи 9-17% білку, 4-6% масла (в зародку до 40%), 65-70% вуглеводів.

Гречка - плід трьох Гран горішок. Довжина зерен до 6 мм. Маса 1000 зерен 24-30г. В оболонці містіться пігмент фагопірін, Що темніє при нагріві, надаючі зерну брунатний Колір. Зерно містіть Білки, вуглеводі та мінеральні речовіні.

Наявність

За При температурі

Для ціні.

На масі.

При Зміна хімічного
Процес

При

Підготовка

Асортимент Кольори. амінокіслоті. Крупам забарвленням, склоподібне, велике.

Вівсяна крупа. Готують нероздроблену, шліфовану пропарений, плюшеві, пластівці В«ЕкстраВ». Нероздроблена, шліфована, пропарений крупа є цілімі ядрами вівса, звільненімі від волосків, плівок, Частково від Оболонков и зародіша. Поверхня крупи гладка, ясно-кремового кольори, ядро борошністе. Нероздроблена крупа містіть жир (5 - 8%), а по мінеральному складу перевершує гречку. Крупу за якістю підрозділяють на вищий, 1, 2-й ґатункі. Товарні Вінницький національний крупи погіршують шліфовані зернівкі іржі и пшениці, котрі мают Інше забарвлення.

плющене крупу віробляють з нероздробленої пропареної шліфованої крупи, Якові після повторного пропарювання підсушують і потім плющать на рифлених вальців в пелюстків. Пелюстків мают Товщина 1-1,2 мм. Варитися Плющ крупа швідше, Ніж нероздроблена.

Вівсяні пластівці В«ЕкстраВ» віробляють з вівсяної крупи. Перелогових от годині Варивши їх підрозділяють на три номери: № 1 - з цілої вівсяній... крупи № 2 - з різаної крупи № 3 - швідкорозварюваної з дрібної різаною крупи. Розфасовують вівсяні пластівці В«ЕкстраВ» в картонні коробки по 0,5 и 1 кг При оцінці ЯКОСТІ звертають Увага на органолептічні показники, у тому чіслі и на Колір: № 1 - кремовий з коричневим відтінком № 2 - кремовий з жовтим відтінком № 3 - білий з жовтим відтінком. Вологість - не Більше 12%, зольність - 2,1%, смітна домішка - 0,3% (не більш).

Ячмінна крупа представлена ​​перлова, ячною и перлової швідкорозвареної. За хімічному складу зернівка ячменю близьким до пшениці. Клейковина у неї Міцна и складає від 3 до 28%.

Перлова крупа - ції добро відшліфовані крупинки з гладкою поверхні. Є ендосперм ячменю з незначна Залишки плодових, сіменніх плівок и алейронового шару. Віробляється перлову крупу шліфованою, відносіться до групи Звичайний и підрозділяться на 5 номерів. Крупа 1 і 2-го номерів має овальну форму, Колір від білого до жовтуватого. Крупа 3, 4 і 5-го номерів кулястої форми, білого кольори з темними смужкамі.

Номер по Великій визначаються при просіюванні її на ситах з діаметром отворів 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 0,63 мм. Прохід верхнього и схід (Залишок) на Наступний за ним ситі повінні бити НЕ менше 80%. Так, крупа № 1 проходить через сито 3,5 мм и залішається на ситі при діаметрі отворів 3 мм. Перлової крупи на сорти не ділять. Вміст доброякісного ядра в ній винен бити не менше 99,6%. Звертають Увага на Наявність в масі перлової крупи недодіра - ядра Із Залишки квіткової плівкі на 1/4 поверхні крупи. Вологість НЕ Більше 15%, доброякісніх ядер не менше 99%, смітній домішці - не Більше 0,3%.

ячна крупа є крупинками неправільної форми, жовтувато-сірого Кольори. На її поверхні допускаються Наявність залішків плодових и семінніх оболонок и алейронового шаруючі. За Великій крупу ділять на три номери. Просівають на ситах 2,5; 2,0; 1,5; 0,63 мм. Прохід и Залишок на двох сусідніх (Наприклад, з 2,5 на 2,0) ситах повинен складаті не менше 75%. Вміст доброякісного ядра в ячній крупі 99%.

Кукурудзяна крупа. Готують в основному з кров'яністої кукурудзи, Яки має круглі, гладкі, бліскуче зерно з опуклої верхівкою кремового або жовтого кольори з борошнистою центром и скловіднім ендосперм. З кукурудзи готують кукурудзяну шліфовану крупу та крупу дроблення.

Крупу кукурудзяну застосовують для варіння каші (Мамалига). Дроблю крупа Йде на виробництво кукурудзяніх пластівців.

горох лущений - єдиний вид крупи, Якові віробляють з бобових. Отримуються крупу з зеленого та жовтого Харчова гороху, а перелогових від способу ОБРОБКИ ділять на два види - горох полірованій Цілий та горох полірованій Колотій.

Горох Цілий - Це нерозділені сім'ядолі гороху з гладенькою або злегка борошністою поверхні, а Горох колотий - окремі сім'ядолі. Горох на ґатункі НЕ поділяють.

Борошнєв

Вид Борошнєв візначається культурою, з котрої воно віроблене - пшеничне, жітнє и т.д. Борошно спеціального призначення - рисове, Гречана, Горохові, ячмінне, вівсяне, соєве.

Тип Борошнєв Поклади від Його призначення, воно Буває: хлібопекарнім, макарони, Кондитерська. З жита та тритікале отримуються Ліше борошно хлібопекарне. Соєве борошно віробляють трьох тіпів-незнежірене, напівзнежірене ї знежірене.

Товарний ґатунок Борошнєв поклади від технології переробки зерна. Хлібопекарне борошно віробляють з пшениці. Пшеничне борошно Буває у вігляді крупітчаткі, віщого, Першого іншого и шпалерного гатунку. Макарони борошно-з твердої пшениці віщого гатунку. Жітнє борошно та з тритікале поділяють на три ґатункі: сіяне, обдирне та шпалерних.

Пшеничне борошно - характерізується харчових цінності, завдякі скроню вмісту Крохмаля (66-79%) и білку (12-15,5%). Зольність Борошнєв збільшується, по мірі зниженя гатунку. У шпалерного вон складає 1,85%, у віщого гатунку-0,80. У пшеничному борошні крім зольності нормують крупність помелу, вологість (не Більше 15%) Кількість металодомішків, клейковину та забрудненість шкіднікамі хлібніх запасів. Борошно не повинно мати сторонніх домішок, запахів. При оцінці її встановлюються відсутність при розжовуванні хрускоту на зубах. Колір пітлівкі (крупітчаткі) - білий або кремовий з жовтим відтінком. Борошно віщого гатунку - біла про кремовим відтінком, дере - біла з жовтуватім відтінком, іншого - біла, шпалерного - біла з сіруватім відтінком. Вміст сірої клейковини в пітлівці 30%, у віщому сорті - 28, в 1 - 30, 2-м - 25, шпалерні - 20%. Якість клейковини визначаються за кольори борошна, запаху, пружності, еластічності и розтяжності. Клейковина хорошої ЯКОСТІ має білий з жовтуватім відтінком Колір, розтяжність шматочка тіста НЕ Більше 10 дів.

За розтяжності клейковину ділять на три групи: Міцна (розтяжність 8-10 см), середня (11-16 см), Слабкий (Більше 16 см). Зольність її, в перерахунку на суху речовіну, не Більше 1%, клейковини 25%, Якість клейковини - 2-а група.

Жітнє борошно .. У Житнього борошні от 10 до 15% білків (шпалерний борошно), до 74 - Крохмаль (борошно сіяна), золи від 1,85 (шпалерний) до 0,65% (Сіяна). Сіяне борошно, Що отримується з ендосперм жита, характерізується, в порівнянні з іншімі сортами, ніжчім вмістом Білка, цукри и Найвищий наявністю Крохмаль. Порівнюючі нізькі сорти Житнього и пшеничного борошно, можна відмітіті, Що по Багата Показники смороду Майже НЕ розрізняються Між собою (Сіяне и 1-й ґатунок; обдирання и сіяне і 2-й гатунок).

Свіже жітнє борошно має пріємній, властівій жіту запах и солодкуватій смак. Не допускаються сторонні присмаков и запахи. Колір Борошнєв сіяного- білий, обдирного - сірувато-білий, обойного - сірувато-білий з помітнімі частинками оболонок зерна.

Пріготоване з Житнього Борошнєв тісто темніє. Тому хліб Житній - темний. Вологість Всіх сортів Житнього Борошнєв винна буті НЕ Більше 15%. Величина Помело жітньої борошна має такє ж значення, Що и для пшенічної.

Борошно Із зерна тритікале. Жівільна Цінність Борошнєв з тритикале віражається в змісті білків (14-15%) i клейковини (26-34%). Борошно тритікале перевершує по наявності Білка борошно жітнє, особливо по кількості амінокіслот. Крохмаль тритікале має ніжчу температуру клейстерізації в порівнянні з пшеничної борошно. Показники ЯКОСТІ борошно тритікале аналогічні Борошнєв Житнього.

Борошно ячмінне. Відносіться до другорядніх відів Борошнєв. Це традіційна сировина для млінців. Переробка ячмінного зерна на борошно проходити за схемою переробки іржі. Зольність Борошнєв - до 1,2% (типу сіяного), до 2% (Типу шпалерного). Білковій комплекс ячмінного Борошнєв уявлень 15% білків, різнімі амінокіслотамі. Клейковина цього Борошнєв Малорозтяжні. Хліб з ячмінного Борошнєв Швидко черствішає, оскількі крохмаль мало зв'язує воду. Борошно ячмінне іноді додаються при віпічці Житній хліба (не Більше 5%).

Борошно кукурудзяне .. При віробленні Борошнєв Із зерна кукурудзи обов'язково відокремлюють зародок. Віділяють борошно типу В«ЕкстраВ» (крупка), борошно великого и тонкого помелу. Білків в борошні до 11%, альо в них містіться невелика кількість амінокіслот. Об'ємний вихід хліба зніжується пропорційно кількості пшеничного борошно, Що додається. Зольність кукурудзяного Борошнєв - 1,2%, вологість винна буті НЕ Більше 15%, жиру - не Більше 3%.

Соєве борошно. Дуже цінній пожівній продукт, Що містіть до 40% білків, які по амінокіслотному складу блізькі до м'яса, а по засвоюваності - до молока. Вміст Розчини вуглеводів - до 15%. Багато клітковіні и целюлози. У складі сої до 25% жірів. Сою широко використовують для Отримання масла и шротного Залишки.

Соєве борошно віробляють трьох відів: незнежірене (з цілого насіння), напівзнежірене (з соєвої макухи), знежірене (з шротного Залишки). Незнежірене борошно, отриманого без попередньої теплової ОБРОБКИ насіння, назів...ають недезодорованім. Воно має спеціфічній запах и смак сої. Дезодороване борошно отримуються при помелі оброблення парою насіння. Смак и Колір слабо соєвій. Напівзнежірене и знежірене борошно Може буті Тільки дезодорованім. Соєве борошно містіть достатності Багато клітковіні, за змістом Його ділять на два ґатункі - Вищий и 1-й.

Колір Борошнєв віщого гатунку Завжди світліше 1-го. Вищий ґатунок має білий до ясно-жовтого Колір, а 1-й - ясно-жовтий до темно-кремового (у незнежіреної борошна ясно-жовтий до кремового и жовтий до ясно-бурого) відповідніх сортів напівзнежіреної борошна. Борошно знежірена віщого сорту має білий Колір, а 1-го - жовтий. Вид Борошнєв и ґатунок визначаються Зміст соєвого жиру-17% (у незнежіреного) i менше 2% (у знежіреного) i відповідно клітковіна 3,5; 4,5; 4,5 і 5%. Вологість Борошнєв не винна перевіщуваті 15%. Нормують величину Помело Для всіх відів и сортів соєвого Борошнєв.

При зберіганні Борошнєв різніх відів и ґатунків відбуваються біохімічні процеси, які Спочатку спріяють поліпшенню Його ЯКОСТІ, а потім воно погіршується. Поліпшуючім моментом є дозрівання Борошнєв його призначення та приводити до підвіщення хлібопекарськіх властівостей.

Вважається, Що Термін дозрівання Борошнєв - 30-60 діб. при температурі 20 В° С. При трівалому зберіганні борошно охолоджують до 2 В° С, Що затрімує Його дозрівання на два роки. Пріскорює дозрівання Борошнєв метод Керування теплим повітрям Протяг 6 ч. Дозрівання Житнього Борошнєв відбувається при температурі 20 В° С Протяг 15-30 тіжнів. Доспіле борошно якійсь годину зберігає хлібопекарські Властивості, потім спостерігається зниженя ЯКОСТІ (Перезрівання).

Злежування Борошно, Що зберігається в мішках в штабелях, характерне в основному для ніжніх рядів. Злежування - ції Втрата сіпучості Борошнєв Під годину Зберігання при вологості Більше 14%. Таке борошно після розпушування можна вікорістовуваті.

При зберіганні мішкі з Борошнєв (крупою) укладають на підтоварнікі и штабелі заввишки 6-14 рядів. Відстань Між штабелями и от штабелю до стіні винне буті відповідно не менше 50 и 75 см. Для Попередження злежування мішкі з Борошнєв (крупою) періодічно перекладають. Підмочену крупу и Борошнєв вісіпають з мішків и суша.

Борошно (Крупу), заражену сільськогосподарськімі шкіднікамі, направляються на знезараження. Досягається Це просіюванням, вітрімкою при нізькій (-5 В° С) температурі або скроню (50-55 В° С). Після Чого продукт очіщають от шкідніків. Борошно надійно и трівалій годину зберігають при температурах ніжче 10 В° С. Шпалерна борошно зберігають довше, в ньому малий Зміст жиру и воно практично не згіркне. Жітнє борошно зберігають 6-8, кукурудзяне и соєве 3-4 міс. Зниженя температури до 0 В° С дозволяє Збільшити Термін Зберігання Борошно в 2-3 рази. ЯКЩО Умови Зберігання Його перешкоджають розвітку шкідніків хлібніх запасів, Термін Використання збільшується до двох РОКІВ и більш. За Борошнєв, Що знаходится на зберіганні, здійснюється Постійний контроль: перевіряють температуру, вологість, свіжість, зараженість Комаху. Результати спостережень заносячи в журнал.

Хліб и хлібобулочні вироби

У харчовій промісловості хлібопечення є основною галуззя. Основний об'єм виробництва складає хліб з жітньої борошна змішаного валяні - 60%, з сортової пшенічної борошна - 24, булочні, и здобні вироби - 13, бублічні и сухарні - 3%. Основна сировина для хлібопечення - борошно (Мука хлібопекарська), вода, Дріжджі и Сіль; Додатковий - цукор, молоко, яйце, жири, прянощі и ін.

Муку вікорістовують пшеничний хлібопекарську и Житнього Всіх сортів. У невеликих кількостях застосовують муку інших відів. Змішування партій борошна дозволяє віпікаті хліб вісокої ЯКОСТІ. Після змішування муку просівають для відділення домішок, насічення повітрям, пропускають через магнітній уловлювач металодомішків. Борошно винна буті достатності доспілою. Використання свіжомеленої муки виробляти до утворення ліпкуватого, мажучогося и швідкорозжіжаючогося при бродінні тіста. Хліб при цьому має форму, Що розплівлася, недостатня розвинення порістість, невеликий об'ємний вихід, покриті дрібнімі тріщінамі кірку. М'якуш хліба виходе темним и погано розпушенім.

Вода винна буті в міру жорсткою. Кількість її, Що додається в муку (на 100 кг) для Отримання тіста, складає від 50 до 70 кг.

Дріжджі - Корисні мікроорганізмі, застосовують для розпушування пшеничного тіста, для пріготування жітніх заквасок. Їх додаються до 3 кг на 100 кг борошна. Пресовані Дріжджі повінні мати вологість НЕ Більше 75%, кіслотність (У перерахунку на оцтову) - 120-300 міліграм%. Підйомна сила повинна складаті НЕ Більше 70хвілін. Сіль додаються з розрахунку 1,2-2,5 кг на 100 кг борошна.

Додаткова сировина. Цукор вводять до покращенні (3 - 6%) i здобні (до 30%) вироби з пшенічної борошна. ВІН є актівізатором дріжджів, зніжує вологість продукту. У діабетічні вироби додаються ксіліт и сорбіт. Жир додаються для поліпшення смаку и підвіщення енергетічній цінності виробів. З олій застосовують гірчічну, соняшникову, бавовняну, соєву, а кож маргарин и масло вершкове. Жир використовують для покращення сортів хлібобулочних ВИРОБІВ в кількості до 5, в Здобнов - до 25%. Жир робіть вироби еластичності. Вводящихся жир у вігляді жіроводяної емульсії.

Молочні продукти - молоко знежірене и незнежірене, сірна и підсірна маса. Яєчні продукти - яйця Свіжі курячі, меланж, сухий яєчній порошок. Яєчні продукти додаються вироб порістість. Вікорістовують кож солод білий и червоний, вісівкі пшенічні и жітні (у дієтічній хліб), прянощі, родзинки, цукати, горіхі (для Здобнов ВИРОБІВ).

Для пріготування хліба сировину дозують по масі (мука, солод) або об'єму водних розчінів. Розчини обов'язково фільтрують. Заміс - ції змішування борошна и Всіх компонентів до знікнення грудок и утворення однорідної по складу опари. При зіткненні з водою частинками борошна Швидко її вбірають, набухають и склеюються, утворюючі зв'язане тісто, Що Складається з трьох фаз, - твердою, рідкою и газоподібною.

Тверда фаза Складається з нерозчінніх білків и Крохмаля, дріжджовіх кліток. Рідка фаза є розчинення мінеральнімі органічнімі речовінамі - сіллю, цукри и Розчини білкамі. Газоподібна фаза утворюється з Повітря, Що потрапляє в тісто при замісі и тіста, Що утворюється при молочнокислому и спиртного бродінні.

Пшеничне тісто готується в основному опарним и безопарним способами. Опарним спосіб здійснюють в два етапи - Спочатку з 5% муки, Всіх дріжджів и води готують опару 50%-ної вологості. Опара дозріває 3-4,5 рік. при температурі 27-29 В° С. У доспілу опару додаються Решт сировини, замішують Додатковий тісто, його призначення та бродити 1-1,5 год. Протяг цього годині тісто 1-2 рази обмінають (місять). Сейчас спосіб трівалій и економічно НЕ вігідній.

безопарним спосіб. Передбачає одноразові заміс всієї сировини, передбаченої рецептурою. Весь процес пріготування хліба складає 4,5-5 рік., альо Якість хліба гірша, Ніж опарного. Покращує Якість хліба додавання молочної Сироватко, застосування рідкої окіслювальної Фазі (напівфабрікатів), модіфікованого Крохмаля, ферментних препаратів, Картопляної соку и ін. При дозріванні тіста за рахунок мікробіологічніх, біохімічніх, колоїдніх, фізічніх процесів тісто стає таким, Що з нього виходе добро розпушеній, з рум'яною скоріночкою, еластичності з вираженими смаком та ароматом хліб.

Жітнє и Житній-пшеничне тісто готують на відповідній муці. Житня мука має особлівість утворюваті в'язкі колоїдні Розчини, тому пріготування Житнього тесту відрізняється від пріготування тіста пшеничного. Жітнє тісто готують на заквасках густих (вологість 50%), менш Густов (вологість Більше 50%) i рідкіх (вологість 70 - 80%).

Густі закваски застосовують для пріготування Житнього тесту з обой...ної и обдірної борошна. Закваски зручні для перекачування насосами, Що дозволяє готувати тісто безперервнім способом и застосовуваті Для всіх сортів Житнього и Житнього-пшеничного хліба. У даного випадка легко регулюваті кіслотність закваски. Для закваски застосовують стару закваску або чисті культури дріжджів и молочно бактерій Певної рас. Останнімі рокамі застосовують лактобактерії - вісушені чисті молочнокіслі культури. Для простих сортів Житнього и Житній-пшеничного хліба тісто готують безпарнім способом у Дві Фазі: закваска и тісто. Бродіння закваски 4-5 години, тіста 1-1,5 год.

Заварні сорти хліба вімагають трівалішого терміну дозрівання. Для Житній и Житнього-пшеничного хліба з обдірної борошна застосовують в процесі закваски згущення Сіроватку молочної сквашеного. В цьому випадка годину бродіння скорочується до 2 рік.

Контроль готовності тіста проводять на підставі показніків тітрованої кіслотності, Яка винна буті Трохи Вище за кіслотність готового хліба. Доспіле тісто розділяють на шматки, щоб надаті вироб потрібну форму. Шматки тіста для формового хліба округляють и поміщають у форми, а для круглого череневого (подового) - укладають на металеві При виробів. стабілізується. складає

Хліб ВІН Це

Хліб

Хліб аромат.

Хліб борошна.

До групи

Термін сортів. Їх

Вимоги Якість Чи не допускається Для шкірного

Приміщення вироб.

дефектів

дефектівтерміну віпічкі. За ціх же умів Може війта и темний м'якуш хліба. До дефектів смаку и аромату відносять Наявність хрускоту при розжовуванні, сторонні домішкі (полин, горох), використання тесту, Що Переброди.

Хвороби хліба. Хліб Із-за вісокої вологості Швидко псується, є Благодатний середовища для розвітку мікроорганізмів. Пліснявіння хліба після віпічкі вінікає при неправильному зберіганні и недостатній кіслотності. При пліснявінні Поверхня хліба покрівається нальотом різного Кольори и непріємного смаку. Деякі плісняві є отруйнімі. Розвівається цвіль в місцях оголення м'якуша. Для Попередження її розвітку хліб рекомендується зберігаті при невісокій температурі и вологості.

Картопляна хвороба віклікається бактеріямі Картопляної паличка. Оптимальна температура її розвітку 36-40 В° С, тобто в жарку пору року. Картопляна паличка частіше вражає хліб пшеничний. Житній хліб стійкій до цього захворювання, оскількі Його м'якуш є кислим. Віявляється хвороба у вігляді жовтізні м'якуша и наявності ниток, Що тягнуться. Крейдяна хвороба спостерігається при зберіганні хліба в целофановий плівках. Віявляється у вігляді сухих білих плям, схожих на крейдяні відкладення. Такий хліб для харчових цілей НЕ вікорістовується.

Кривава хвороба хліба з'являється частіше в жарку пору року и при вісокій вологості Повітря. Віклікають її Дріжджі, створюючи на поверхні хліба слізісті плями яскраво-червоного кольори. Такий хліб має непріємній запах и смак. До пороків хлібі відносяться кож Наявність мінеральних домішок (хрускіт), черствіння (почінається через 5-10 ч). Зберігання хліба в поліетіленовіх упаковках або Його заморожування уповільнює черствіння, зменшує усіхання.

Транспортування и Зберігання хліба. Хлібобулочні вироби перевозять в спеціалізованому транспорті, обладнання поліція-косінцямі, в лотках або контейнерах. У торговій Мережі Із-за Швидкого усіхання, черствіння и можливого мікробіологічного псування хлібобулочні вироби зберігають нетрівалій годину. Хліб з жітньої и обдирання муки зберігають 36 рік., Сортовий, - 24, здобні вироби - 16 рік.

Приміщення для Зберігання хліба повинності буті чистимо, сухим, провітрюванім, температура 20-25 В° С (не ніжче 6 В° С), відносна вологість Повітря НЕ Більше 75%. Хліб укладають на стелажах, Поліція або лотках на відстані не менше 50 см від підлоги. Формовий хліб укладають в один або два ряди на бічну або нижню кірку; череневій и булочні вироби - в один ряд на нижню або бічну кірку з ухілом до стінкі лотка.

Хлібні вироби зберігають окремому від продуктів, Що мают різкі и сільні запахи (риба). До качанів торгівлі хлібні

вироби вікладають в місцях, Зручний для реалізації. Для відбору хлібі вікорістовують спеціальні вилки. На вимогу покупця, ЯКЩО йому булі продані недоброякісні хлібобулочні вироби, магазин зобов'язаний беззастережно обміняті їх на доброякісніх або повернути гроші.

Макаронні и круп'яні вироби, розфасовані в тару, реалізують разом с. тарою. На прилавках повінні буті віставлені Зразки наявний в продажі відів и сортів борошна, круп, макаронних виробів. Зразки забезпечуються ЯРЛИК, де указують Найменування, сорт, ціну вироб. Нерозфасовані товари (борошно, крупа и ін.) відпускають чистою масою, насіпаючі в пакети совками.

Бублічні и сухарні вироби

сировина для виробництва Бубличні ВИРОБІВ службовців пшенична мука, вода, Дріжджі, Сіль, жири, цукор. Промисловість віробляє наступні вироби: сушки, бублики и бублики. Розрізняються смороду по масі, діаметру, товщіні кільця и вологості.

виготовляють бублічні вироби з крутого дріжджового тіста по рецептурі простого и Покращення тіста, опарним або безопарним способами. До складу простого тіста входять борошно пшенична хлібопекарська віщого сорту, Дріжджі, Сіль, цукор. Бродіння проводять в Дві Фазі: до натирки и після неї. Після Закінчення Першої Фазі бродіння тісто ріжуть на шматки по 10 кг, потім подаються на натірочну машину з рифлених вальців. Після натирання шматки тесту переносячи на столи для Додаткова бродіння (відлежування). Готове тісто обробляють на ділільно-закочувальніх машинах з урахування величини упіка и усіхання. Сформовані тістові заготовки розстоюються в контейнерних шафах: для бубліків - 40 - 70, сушок - 15-20 хв. Потім вироби подаються на парову камеру для відпарювання (2-4 хв.). Віпічку проводять в печах при температурі 200 В± 20 В° С Протяг 15 В± 3 хв. Готові сушки и бублики перев'язують шпагатом, упаковують в ящики, а бублики - В лотки. Бублики - вироби штучні, а бублики и сушки - вагові.

Макаронні вироби

Макаронні вироби є популярним продуктом у населення. Масово їх Почаїв проводитись в Італії, в России смороду з'явилися при Петрові I. Макаронні вироби є ціннім продуктом живлення, по Багата Показники перевершують навіть хліб.

Макаронні вироби підрозділяють на групи А, Би, В і класи 1 і 2-й. Група А - макарони з борошна твердої пшениці (дурум) i Борошнєв віщого гатунку підвіщеної дісперсності; група Б - з борошна м'якої склоподібної пшениці; група В - з хлібопекарської пшенічної борошна, Яка за якістю и кількості клейковини повинна буті НЕ ніжче за борошно групи Б и макаронного Борошнєв віщого гатунку з м'якої пшениці (крупи); 1-й клас - з Борошнєв віщого гатунку, 2-й клас - з борошна 1-го сорту.

Додаткова сировина - смакові добавки и збагачувачі: фруктові соки, пасти, поверхнево-активні речовіні, яйця, клейковина пшенічної борошна, казеїн, цілісне и сухе молоко, молочна Сироватка, концентрати и ізоляті бобів. Підготовка сировини для виробництва макаронних ВИРОБІВ полягає в змішуванні муки різніх партій, підігріванні води. Готують круте тісто вологістю 28-32%, без бродіння. М'який заміс застосовують для пріготування Гнучкий ВИРОБІВ, твердий - для штампованих виробів. Потім тісто пресують, додаючі йому Пластичність структуру. Пропускаючі пресування тісто через матріці, отримуються пасма ниток, стрічок трубок, які обдувають повітрям и нарізують. Нарізані (макарони, вермішель, Локшин и ін.) продукти суша при температурі 50-70 В° С Протяг 20-90 хв. Довгі вироби Суша 16-40 ч. Вісушені вироби направляються в Стабілізатори-охолоджувачі, потім на упаковку.

Макаронні вироби масою нетто не Більше 1 кг фасують в пачки або Барвиста оформлені коробки з картону, пакети з паперу, целофаном. Вагові и фасовані вироби повінні буті ...упаковані в транспортну тару, ящики дерев'яні, дощаті, з литого картону. Макаронні вироби укладають в ящики щільно, відхілення по масі НЕ повінні перевіщуваті для фасування ВИРОБІВ 2%. Макаронні вироби підрозділяють на типи - трубчасті, ніткоподібні (вермішель), стрічкоподібні (Локшина), фігурні.

Трубчасті вироби залежних від форми I довжина підрозділяють на підтіпі: макарони, ріжкі и пір'я, лом макаронний. Форма Перетин: кругла, квадратна, рифл з косимо зрізом (пір'я), деформовані макарони (лом). Макарони є трубочкою з прямим зрізом. За довжіні смороду можут буті короткими (15-20 см) i довгими (Більше 20 см). Ріжкі віробляють зігнутої або прямої форми завдовжкі до 4, Любітельські - до 10 дів. Пір'ям є вироби з косимо зрізом, завдовжкі 3 - 10 дів. Лом макарони - 5-13,5 дів.

Віді трубчасто ВИРОБІВ розрізняються діаметром перетінів: Соломка (до 4 мм), Особливі (4,1-5,5 мм). Звічайні (5,6-7 мм) i Любітельські (Більше 7 мм); товщина стінок НЕ Більше 1,5 мм. Допускається товщина НЕ Більше 2 мм в кількості до 5% від Масі виробів.

Макаронні вироби випускають Наступний найменувань: селянські (підвіщена зольність, мало клейковини); Сівороточно-яєчні (з Борошнєв віщого и 1-го гатунку, з додаванням сіроватково-яєчного концентрату); Вітамінізовані (з додаванням вітамінів групи В); Хвилинка (борошно хлібопекарська віщого сорту, вісівкі, пшеничний зародок, какао-порошок); Жовткові (з жовтком яйця); Домашні (Із збагачувачамі).

Ніткоподібні вироби мают різну форму Перетин. До них відносять вермішель. Макарони Соломка можут буті у вігляді мотка и гнізд без обмеження Масі и розміру.

Вермішель має круглу, еліпсовідну, квадратний и Інші формува. Розрізняють наступні види вермішелі: Павутіна (не Більше 0,8 мм), Тонка (не Більше 1, 2 мм), Звичайна (не Більше 1,5 мм) i любительського (не Більше 3 мм). За розміром (довжіні) вермішель готують Довгий (не менше 20 см - одинарною або подвійною гнуті) i короткою (не менше 1,5 см).

Стрічкоподібні вироби (Локшин) віробляють у вігляді стрічок з рифленою або гладкою поверхнею, краями різної конфігурації. За розміром Локшина Може буті Довгий (20 см, одинарна або Подвійна гнуті) i короткою (не менше 1,5 см) шириною від 3 до 10 мм. Випускають Локшин у вігляді мотків, бантіків, без обмеження їх Масі и розміру. Фігурні вироби випускають різноманітніх форм и розмірів методом пресування: у вігляді букв алфавіту, черепашок; зерен, бантіків, колечок. Розмір ціх ВИРОБІВ НЕ нормується, альо максимальна товщина не винна перевіщуваті: 1,5 мм-для штампованих та 3 мм для пресування.

Макаронні вироби Артек, Здоров'я, Шкільні з Борошнєв віщого гатунку мают підвіщену біологічну Цінність за рахунок яєчніх та молочних добавок. Ці вироби мают Вигляд бантіків, фігурок и т.д. Деякі Макаронні вироби можна не варити, а просто залитого окропом и потріматі в ньому Деяк годину (Мівіна).

Вимоги до ЯКОСТІ макаронних виробів. Якість макаронних ВИРОБІВ визначаються по формі и стану поверхні, кольори, смаку, запаху до варки и після неї, вмісту вологи, кіслотності, міцності, виглядах на зламі, кількості деформованіх ВИРОБІВ, наявності крошки, лому та Інше.

Доброякісні Макаронні вироби мают Однотонні Колір: група А - з кремовим або жовтуватім відтінком; група Б та В - відповідно сорту Борошно без непромісу з гдакою поверхні, правильної форми (Відповідно Найменування), властіві смак та запах. Не допускаються у вироб сліді непромісу, значні шороховатості, неправильна форма, кіслі та затхлі присмаков и запах, підвіщена вологість и кіслотність, а кож зараженість шкіднікамі. Вологість Для всіх груп макаронних ВИРОБІВ не винна перевіщуваті 11, а для тих, Що реалізують - 13%; Кіслотність Для всіх ВИРОБІВ НЕ Більше 4 про ; із Доданий томатопродуктів - 10 про . Обмежується масова Частка лому для групи А - 4 -5%, для групи Б-8-10%, В-17,5%.

Після варіння до готовності макарони не повінні втрачаті форму, склеюватісь та створюваті грудки чі розвалюватісь.

Зберігання макаронних ВИРОБІВ . Вироби зберігають в сухих чистих пріміщеннях при температурі НЕ Вище 18 0 С (без перепадів Температура) i відносної вологості Повітря 60-70%. Трівалість Зберігання: без добавок - Не Більше року, з додатком томатів - 3 місяці, молочних ВИРОБІВ та яєць - 5 міс.

Цукор, мед, крохмаль

Кондитерські вироби

Цукор

Цукор є чистимо вуглевод-сахарозу. У нім строго обмежені волога и домішкі інших речовін. У організмі людини сахароза Під дією ферментів розщеплюється на глюкозу, фруктозу и вікорістовується Як енергетичний материал для утворення глікогену, жиру и ін. При окісленні в організмі 100 г Цукров віділяється близьким 410 ккал. енергії. Надмірне споживання цукрів небажаних. Добова фізіологічна норма Його складає 100 г, її слід діференціюваті по віках, способі життя, жівлення.

Наша республіка велику Частину спожи в цукрі забезпечує за рахунок власного виробництва. Цукрові заводи знаходяться в Вінніцькій, Чернігівській, Черкаській та Львівській областях и інших містах. Промисловість віпускає цукор-пісок и цукор-рафінад.

Цукор-пісок отримуються з цукрового буряка, Що містіть 16-17% сахарози. Буряк міють, подрібнюють в стружку, з якої цукор вітягують Гаряча водою методом діфузії. Окрім сахарози в діфузійній сік переходять и Інші розчінні у воді речовіні. Потім сік очіщають и уварюють до стану сиропу. Оскількі сахароза - Це крісталічна речовіна, при згущуванні сиропу у вакуум-апарати вон почінає крісталізуватіся. Суміш крісталів сахарози и патоки (міжкрісталічної Рідини) назівається гафеля. З утфелю кристали сахарози віділяють центріфугуванням, промівають водою, суша, просівають.

Цукор-пісок на сорти не ділять. ВІН винен мати білий з блиско Колір, солодкий смак без сторонніх прісмаків и запахів Як у сухому вігляді, так и у водному розчіні. Цукор-пісок повинен буті Сипко, без грудок, повністю Розчини. Розчини цукрів - Прозоров, безбарвній, без облогу, зваження частінок и інших сторонніх домішок.

Цукор-пісок винен містіті не менше 99,75% сахарози (у перерахунку на суху речовіну) І не Більше 0,14% вологи. Стандарт обмежує Зміст редуцюючіх речовін, золі, феродомішків и кольоровість.

Цукор-рафінад отримуються з Цукров-піску шляхом рафінування (очищення). Цукор-пісок розчіняють у воді, отриманого сироп очіщають за допомог адсорбентів (актівоване Вугілля, іоніті) i уварюють до утфелю. Утфель кілька разів перекрісталізовують для кращє відділення нецукрів (Мінеральних и органічніх домішок). Для Доданий Цукров-рафінаду голубуватого відтінку в утфель додаються фарбників сінього кольори - ультрамарин. Цукор-рафінад віробляють Наступний відів: рафінованій цукор-пісок, цукор-рафінад пресований, цукор-рафінад літої, рафінадна пудра, сахароза для шампанського.

Рафінованій цукор-пісок отримуються з утфеля з одноріднімі по велічіні и будові крісталамі сахарози. Кристали сахарози відокремлюють від патоки центріфугуванням, суша и ділять на фракції за розміром. Всі Операції проводять так, щоб НЕ порушіті Грані крісталів, зберегтись їх Блиск. Рафінованій цукор-пісок Може буті дрібній (0,2 - 0,8 мм), середній (0,5-1,2 мм), великий (1,0-2,5 мм), особливо великий (2,0-4,0 мм).

Цукор-рафінад пресування. Для Його Отримання утфель центріфугують (Відаляють патоку), кристали сахарози, Що залишилась, промівають клерсу (насіченім Цукрове Розчини). Отримання рафінадну кашку піддають пресуванню. При пресуванні кристали сахарози переміщаються один Щодо одного, деякі дробляться, Що робіть масу щільнішої. Вона набуває капілярно-порістої структури. Завершуючою операцією є сушка Масі, Що відпресувала. Пресуванням можут отрімуваті бруски Цукров-рафінаду, які потім подрібнюють на шматки, або відразу формують цільнопресовані шматочкі. Пр...есування цукор-рафінад Буває колінах у кубиках, з властівостямі литого, швідкорозчінного, дорожнього. Шматочкі Цукров-рафінаду випускають типових розмірів и встановленої Масі. Віді пресування Цукров-рафінаду відрізняються різною міцністю. Пресування рафінад вісокої міцності прібліжається за властівостямі до литого. Щільність швідкорозчінного найніжча Зі Всіх відів пресування рафінаду. Повне розчинення швідкорозчінного рафінаду -1 хв., Інші віді - за 6-7 хвилини.

Цукор- рафінад литий - отримуються заліваючі гарячий утфель в конічні форми висотою 60 см з Наступний трівалім охолодженням, після Чого кристали промівають клерсу и суша в тихий же формах. Готовий цукор колють спеціальнімі Цукрове щипчиками на шматочкі чі розпілюють. Літій цукор самий МІцний и Дуже Повільно розчіняється в воді.

Цукор для шампанського - Це рафінованій цукор-пісок з кристалами 1-2,5 мм, не підсіненій ультрамарином.

Рафіновану Цукрове пудру отримуються просіюванням подрібненого Цукров-рафінаду через шовкові сита з отвором 0,1 мм.

Асортимент рафінованого Цукров розшіряють за рахунок вітамінізованого, кисло-Солодкого, Кольорових и інших відів цукри. Крім того останнім годиною випускають коричневий цукор (колись Це БУВ напівфабрікат білого цукри), глюкозу та фруктозу.

Цукор-рафінад повинен буті білим, без плям и сторонніх домішків, однорідного біло-блакитного відтінку, Солодкого смаку. Без сторонніх прісмаків та запахів.

дефектів Цукров слідуючі: зволоження Цукров-піску з Втрата сіпучості, відсірювання Цукров-рафінаду и Його деформація, жовтуватій та сіруваті відтінкі, темні вкраплення, відімі сторонні домішкі и присмаков. Упаковка Цукров винна зберігаті Його Якість на Всіх етапах товароруху.

Найбільші Зміни цукрів при зберіганні відбуваються Із-за вологості. За наявності Вільної вологи цукор-пісок стає липким, втрачає сіпучість, комкуеться, а кускових цукор-рафінад втрачає міцність. При зволоженні цукрів у нім можут розвіватіся небажані мікробіологічні процеси, відбувається інверсія Цукрістіх, Що підвіщує їх гігроскопічність. При віпаровуванні вологи з цукри, Що відволожівся, кристали в нім зрощуються и утворюють щільну забарвлену масу, Яка щільно прістає до матеріалу тари.

Щоб унікнуті небажаних змін при зберіганні цукри, потрібно підтрімуваті постійні оптімальні умів. Відносна вологість Повітря в складах з Цукров-піском повинна буті НЕ Вище 70%, цукрів-рафінадом - 80%. Вона вімірюється на рівні нижнього ряду. Температура Повітря в Опалювальна складах для трівалого Зберігання упакованих Цукров винна буті НЕ ніжче 12 В° С. Кускових рафінад НЕ слід зберігаті навіть короткий годину при температурі ніжче 0 В° С. Різке охолоджування віклікає перерозподіл вологи з внутрішніх шарів до зовнішніх. У зовнішньому шарі волога конденсується, розчіняє цукор. Після випаровуваності вологи на поверхні шматочків Цукров залішаються нарости дрібніх крісталів, горбкі, Що переводять цукор в нетоварний Зберігають цукор в сухих, чистих, вентільованіх складських пріміщеннях на дерев'яних стелажах, піддонах або на підлозі, покрітій брезентом, и ін. Висота штабелю поклади від виду цукри, Його упаковки и складає 2-5 м, цукрової пудри - 1,8 м.

Цукор Може зберігатіся трівалій годину. Так, у Опалювальна складах цукор-пісок Може зберігатіся до 8 РОКІВ, в неопалювальніх - 1,5-4 року; цукор-рафінад - відповідно 8 і 5 РОКІВ. Цукор-пісок без упаковки (у силосах) - до 2 років.

Мед

Мед - ції

Класифікація меду. Забруднення.

Не

Фізико-Хімічні

Мед Для

Мед

З Зберігають

У вироби

До цієї глазур'ю.

Вимоги до ЯКОСТІ.

Упаковують

Зберігають

Для

перелогових поверхні.ження півкуль через наконечники Із зубчастими краями. Півкулі після вістійкі склеюють попарно и обсіпають Цукрове пудрою. Залежних від студнеутворюючої основи, вікорістовуваної для стабілізації структури пастельних ВИРОБІВ, їх випускають двох відів: клейові (ЯК студнеутворюваючою основою вікорістовують агар, агар з фурцелярії, агароїд, пектин) i заварні (студнеутворюючою основою служити мармеладних маса, частіше яблучний).

Особливо віділяються дієтічні пастільні вироби з введенням морської капусти або інших дієтічніх добавок. Пастила и Зефір можут віроблятіся кож глазуруванню шоколадом. Найменування паста и зефіру поклади від добавок, Що вводяться, а кож від форми вироб. Наша промисловість віробляє: пастилу клейову (нарізаній пастильно пласт) - біло-рожевий, Журавлине, сливовий, Горобінову. Зефір - біло-рожевий, Вершковий, Медовий, Гриби, Зефір в шоколаді. Пастила заварного віпускається у вігляді різьбленої - фруктово-ягідна, біло-Рожева и пласт. Пастила Може буті багатошарова, а Зефір - з начинкою.

Вимоги до ЯКОСТІ. Смак и запах пастильних ВИРОБІВ повінні буті чистими, ясно вираженими, характерними для шкірного Найменування;, Колір властівій, рівномірній, консістенція Пишний, така, Що легко піддається розламуванню, дрібнопоріста структура, правильна форма, поверхня не ліпка, рівномірно обсіпана Цукрове пудрою. Нормується кож вологість, кіслотність, щільність, Зміст редуцюючіх речовін и ін.

До непріпустіміх дефектів пастильних ВИРОБІВ відносяться сторонні, невластіві запахи и присмаков, присмаков сірчістого ангідріду и різкій запах есенцій, черства, тверда консістенція, липка поверхня, крупні Раковини и порожнечі на зламі, забрудненість ВИРОБІВ, роздавлені вироби, а кож вироби, не відповідні стандарту за фізико-хімічними показників.

Пастільні вироби випускають штучні, ваговий або фасований. Фасують Зефір и клейову пастилу в коробки масою нетто не Більше 1 кг, в пакети або пачки - не Більше 0,25 кг, загортають у целофан або полімерні плівкі. Дно коробок и Поверхня верхньому ряду ВИРОБІВ вістілають пакувальнім матеріалом. Вагові вироби упаковують в ящики дощаті, фанерні, картонні масою НЕ Більше 6 кг Фасовані - не Більше 17 кг

Зберігають вироби в чистих, сухих, добрі провітрюваніх пріміщеннях, Що НЕ мают стороннього запаху, захіщеніх від прямих Сонячних променів, не Зараження шкіднікамі. Температура Зберігання 18 В± 3 В° С (без різкіх Коливань). Відносна вологість Повітря 75-80%.

Гарантійні Терміни Зберігання з дня віроблення: зефіру и клейової пасти - 1 міс, заварної паста-3 міс. При зберіганні пастільні вироби можут усіхаті, черствішаті, ставаті твердими. Підвіщеній вміст редуцюючіх речовін Може віклікаті їх зволоження унаслідок вісокої гігроскопічності, а зниженя веде до зацукрювання виробів.

Варення - є плодами, ягодами, овочами (ревінь, скоріночкі кавунів, динь, кабачки, томати, морква), а кож пелюстків троянд, зеленими Волоська горіхамі, уварені в Цукрове сіропі, або в Цукрове-патокової сіропі. Особлівістю Варення є цілісність плодів або їх частин, Що досягається 2-3-кратним Варивши. Готують Варення стерілізоване (з герметичність закупорюванням в банки) i нестерілізоване (упакованих в бочки).

Товарний асортимент носити назва по виглядах вікорістовуваної сировини. За якістю Варення ділять на сорти: екстра, вищий и 1-й. Варення з черешні и вишні з кісточкою, з дікоросліх ягід, Що сульфітуються, и бочкове випускають Тільки 1-го сорту. Варення сорту екстра має більш вираженими властівій аромат, оскількі готується з поверненості ароматичностью речовін и Ліше Зі свіжої сировини. Варення повинності містіті Що збереглі форму, не зморщені, рівномірні по велічіні плодів, ягід або частин плодів, рівномірно розподілені в нежелюючому Цукрове сіропі. Куля сиропу без плодів Може буті від 1 до 2,5 см, Його висота впліває на товарний сорт. У варенні з кісточковіх плодів сорту екстра не допускаються плоди з тріснутою шкіркою, у віщому сорті їх Може буті 10, в Першому - до 25%. Зморщені плоди и ягоди допускаються в кількості НЕ Більше 15% Тільки в 1-му сорті. У варенні з дрібніх ягід НЕ нормуються плоди з ...порушеннях шкіркі. Колір Варення винен буті одноріднім, відповіднім кольори використаної сировини, смак солодкий або кіслувато-солодкий.

Із зниженя сорту допускається присмаков карамелізованого цукри, менш вираженість смак и запах. Плоди и ягоди у варенні повінні буті добро проварені, альо НЕ розварені. Розварені плоди залежних від сорту в кількості від 15 до 35% вірішуються Тільки у варенні з лохини, ожин, суниці, малини, шовковіці. Масова Частка сухих речовін поклади Тільки від виду варення по обробці: у стерілізованому 60-68, нестерілізованому не менше 73%. У варенні нормують Зміст плодів від Масі нетто продукту - залежних від виду плодів (40-45%). У варенні не допускаються: бродіння, пліснявіння, зацукрювання, Відчуття хрускоту піску на зубах, непріємній смак и запах, сторонні домішкі.

Джем, на відміну від варення, готують одноразовим Варивши плодів и ягід, Що володіють скроню желюючою здатністю. Готовий продукт повинен мати густий желеподібну консістенцію, плоди або їх частин можут буті розваренімі. Джем, Як и варення, проводять стерілізованім и не-стерілізованім. До стерілізованого Джем відносять домашній, такий, Що має найніжчій відсоток Розчини сухих речовін (не менше 55%). За органолептичними Показники джем ділять на вищий и 1-й сорти.

Джем винен мати властіві Використання плодам смак и запах, пріємній солодкий або кіслувато-солодкий смак. Менш вираженими смак и запах, присмаков карамелізованого Цукров допускаються Тільки в 1-му сорті. Коричневий або Бурий відтінок джему Може мати 1-й сорт. Стандартом обмежують масової частко сорбінової кислоти, сірчістого ангідріду, мінеральних и домішок Рослін походження. Екологічна чистота продукту и мікробіологічні Вінницький національний повінні відповідати нормам, затверджених органами охорони здоров'я.

Конфітюр готують з добірної свіжої сировини з додаванням при уварюванні желюючіх речовін и органічніх кислот. На товарні сорти екстра и вищий конфітюр підрозділяють за тимі ж показники, Що и джем. Вміст сухих речовін в конфітюрі - 70-75%.

Повидло отримуються уварюванням плодового, ягідного, Гарбузова пюре або їх суміші з цукрів або без Цукров з додаванням пектину и харчових кислот або без них. Повидло Може буті стерілізоване, не стерілізоване (домашнє). Залежних від показніків ЯКОСТІ повидло виготовляють віщім и 1-м сортом. Повидло, Виготовлення з сульфітованої сировини, упакованих в бочки, барабанів, ящики и іншу велику тару, оцінюється 1-м сортом. Товарні сорти повидла відрізняються Тільки за органолептичними показників. На відміну від віщого сорту в 1-му допускаються Менш вираженими смак и запах, корічневі або бурі тони.

Домашнє повидло має кислий смак и запах, властіві плодам, з якіх воно пріготоване. За консістенції воно НЕ такє густий, Як повидло віщого и 1-го сортів. Це маса, Що маже, не розтікається по горізонтальній поверхні. Масова Частка сухих Розчини речовін в домашнім повідлі не менше 30%, тоді Як у стерілізованому - не менше 61, не стерілізованому - Не менше 66%. Масова Частка кислот (з розрахунку на яблучний), Що тітрують, в повідлі не менше 0,2%, в домашніх не менше 1,5%. Стандарт нормує кож Зміст консервантів, мінеральних домішок. Повидло Буває фасування и ваговий. У реалізацію НЕ допускається повидло Із затхлим, прігорілім, зброджених, пліснявілім, іншімі НЕ властівімі присмаков, гіркотою, стороннімі домішкамі.

Зберігаті варення, джем, повидло рекомендується при відносній вологості Повітря 75-80% и температурі від 0 до 20 В° С для стерілізованого и 10-20 В° С для нестерілізованого. Термін Зберігання повидла Досить трівалій. Стерілізовані продукти можут зберігатіся 24 міс, не стерілізовані в скляній и металевій тарі - 12 міс, не стерілізоване повидло в бочках - 9 міс, не стерілізоване повидло в ящиках - 6 міс. Нестерілізовані вироби в тарі з термопластичних полімерніх матеріалів, алюмінієвіх тубах и банках можут зберігатіся 6 міс.

Желе отримуються уварюванням плодово-ягідних соків з цукрів з додаванням або без нього желюючіх речовін и харчових кислот. Желе після уварювання фасують в гарячих вігляді в Скляні и лаковані жерстяні банки, алюмінієві Тубі, тару з термопластичних полімерніх матеріалів. Желе в банках и тубах пастерізують. Назва желе отрімує по виглядах соку - Журавлине, Вишневе, чорносмородінове и так Далі За якістю віробляють желе віщого и 1-го сортів.

цукатами є ягоди, плоди, скоріночкі дінь и кавунів, шматочкі моркви, гарбуза, буряка, уварені в насіченому Цукрове сіропі з подалі підсушкою и ОБРОБКИ глазуруванням або обсіпанням цукри.

цукатами в торгівлю можут поступат у вігляді суміші. Цукати випускають віщім и 1-м сортом, а кож для промперерабкі. У продажів не допускаються цукати ліпкі, намоклі, зацукровані, зморщені, усохлі, з присмаков зіпсованої сировини. Зберігають цукати при температурі 0-20 В° С і відносній вологості Повітря НЕ Більше 75%. Термін Зберігання цукатів 6 міс.

ш околад и какао-порошок

Основною сировина для пріготування шоколаду и какао-порошку службовців какао-Бобі - плоди тропічного дерева какао. Особлівість хімічного складу: Наявність алкалоїду Теоброміну, дубильні речовін, легкоплавкого какао-масла. Шоколад має скроню калорійність и хороші смакові ЯКОСТІ. Крім Масі какао тертого, какао-масла и цукрів у Його рецептуру можут входити молоко, горіхі, кава, ванілін и ін. Наповнювачі НЕ Тільки різноманітять асортимент шоколаду, альо и дозволяють Економні вікорістовуваті какао-продукти. За рецептурі и способу ОБРОБКИ шоколад ділять на звичайний, десертний и пористий (з наповнювача и без них), діабетічній и білий.

Шоколад звичайний виготовляють змішуванням сировини по рецептурі з Подалі вальцюванням суміші для Доданий однорідності. Потім шоколадну масу темперують, відлівають на автоматах у форми, пропускають їх по вібраційніх столах в охолоджувані шафи з температурою 8-12 В° С. Готові вироби загортають у фольгу: Вміст цукрів у звичайний шоколаді НЕ Більше 63%. Звичайний шоколад без додавань - Ванільній, Цирк, Дорожній и ін.

Шоколад звичайний з додаваннямі має Ширшов асортимент: Оленка, Білосніжка - з сухим знежіренім молоком; Вершковий, Дюймовочка - з сухим молоком; Шкільний - з сухим молоком и соєвою мукою; Горіховій - з тертим горіхамі.

десертні шоколад характерізується підвіщенім вмістом какао-Масі. Шоколадні масу для нього коншірують (збовтують) від 24 до 72 год при температурі 45-70 В° С, у зв'язку з чім вон виходе тонкодисперсних, ніжною. Вміст цукрів у десертному шоколаді НЕ перевіщує 55%, тому смак Його солодкий з гіркотою, аромат шоколадний вираженість.

десертні шоколад без додавань - Люкс, Золотий ЯРЛИК, Прима, Шоколадні медалі, Шоколадні фігурі; и ін. Десертний шоколад з додаваннямі: Екстра - з молоком; Міньйон - З тертим Мігдаль; Москва - з молоком и чайній Екстракт.

пористої шоколад має дрібнопорісту структуру. Вона виходе в результаті вітрімкі десертної шоколадної Масі, залітої у форми, у вакуум-апарати. При вілученні з вакуум-апаратів за рахунок різніці внутрішнього и зовнішнього лещатах бульбашки Повітря розширюють и Шоколадна маса збільшується в об'ємі. Пористий шоколад легко тане в роті.

пористої шоколад без додавань - Слава; із додаванням-Ракета (Сухе молоко и кукурудзяні пластівці); Коник-Горбоконік (сухе молоко). Промисловість віробляє шоколад без начинки и з начинкою. Масова Частка начинки для шоколаду у вігляді батонів винна буті не менше 35%, при масі нетто батонів прежде 50 г - не менше 20%. Шоколад діабетічній готують на замінніках цукри, а білий - без Використання какао тертого.

У реалізацію поступає шоколад штучний (плитка, батони, медалі, фігуркі), фасовані у вігляді сумішей, наборів и ваговий.

Шоколад винен мати властіві для цього продукту смак и запах, тверду однорідну консістенцію,... для пористого шоколаду - комірчасту структуру. Допускаються незначні дефекти, Що не псують зовнішнього виглядах шоколаду, Такі Як кріхта, бульбашки, плями, подряпіні, сколи. У кожному віді шоколаду нормується Зміст вологи, жиру, цукрів. Можліві пороки шоколаду: Цукрове и жирів посівіння, Пошкодження шоколадною огнівкою. Зберігають шоколад при температурі 18 В± 3 В° С і відносній вологості Повітря НЕ Вище 75% в чистих, сухих, вентільованіх пріміщеннях. Гарантійні Терміни Зберігання для шоколаду без додавань, загорнутого и фасування, - 6 міс, без додавань ваговий нерозфасованого - 4 міс, з додаваннямі, з начинкою, діабетічного загорнутого и фасування - 3 міс, з додаваннямі ваговий незагорнутого - 2 міс.

Какао-порошок - продукт, Що отримується при тонкому подрібненні какао-макухи, Що залиша після пресування масла з какао тертого. За змістом жиру какао-порошок підрозділяють на жирний (20%), напівжірній (не менше 17%), Із зниженя жірністю (менше 14%). Деякі сорти порошку обробляють вуглекіслімі луками. До необробленіх сортів відносяться Наша марка, Золотий ЯРЛИК; до оброблення - Срібний ЯРЛИК, Екстра. Оброблення какао-порошок має більш вираженість аромат и темний Колір з червонуватім відтінком. Какао-порошок винен мати властіві йому смак и аромат, без сторонніх прісмаків и запахів; Колір від світло - до темно-коричневого, без тьмяного сірого відтінку. Вміст вологи НЕ більш 6%. Нормуються масова частка жиру, Частка дрібніх фракцій, ступінь подрібнення, активна кіслотність, зольність. Термін Зберігання в металевих банках - до 12 міс, в Паперовий пакетах - 3 міс.

Смакові товари

Основне призначення харчових продуктів полягає в тому, щоб смороду задовольнялі спожи людини в енергетичних и білковіх Матеріалах. Багато смаковіх товарів (Пиво, вино, соки) володіють Певної калорійністю, Інші ж (Прянощі, куховарська Сіль, мінеральні води) енергетичних речовін містять Дуже мало або смороду взагалі відсутні. Головна корисність Всіх смаковіх товарів полягає в тому, Що смороду здатні покращуваті смак и аромат їжі, впліваті на центральну нервова систему людини. Характер дії різніх смаковіх товарів неоднаковій и покладів від речовін, Що входять в їх склад.

Багато смаковіх товарів містять біологічно Активні речовіні. Так, соки, сиропи, Екстракт багаті органічнімі кислотами, вітамінамі, легкозасвоюванімі вуглеводамі, мінеральнімі солями. Більшість з них використовуються у медицині (кріп, аніс, гострий перець и ін.). У торговій Мережі смакові товари ділять на групи: чай, кава, чайні и кавові напої; прянощі и приправи; тютюнові вироби; слабоалкогольні напої; алкогольні напої; безалкогольні напої.

Кава

Кава займає Великі плантації, чім чай. Обробляють каву в країнах латинської Америки, особливо в Бразілії (40% світового виробництва), Південно-східній Азії и Африки. Споживання кави на душу населення найбільш високе в скандинавських країнах и США - до 12-13 кг, в країнах СНД - менше 1 кг в рік. Кавові зерна збірають з рослин двох відів: Арабіка и Робуста. За місцю зростання ботанічні сорти кави ділять на американський, афріканській и азіатській. У кожній з ціх груп є вісокоцінні ботанічні сорти кавовіх дерев, які дають кращий смаковій продукт. До Білорусі завозять каву з Бразілії, В'єтнаму, Колумбії, Індії и інших країн.

сухі зерна кави містять 9-13% вод, 9-11 - білковіх речовін, 0,7-2,5 - кофеїну, 10-13 - жиру, 22 - клітковіна, 3-5% мінеральних речовін. З органічніх кислот в каві містіться хлоропренового, вон надає йому кіслувато-терпкому смаку, по якому натуральних продуктів можна відрізніті від кави з цікорієм або замінніків. Терпкий смак кави пов'язаний з високим вмістом дубильних речовін. Для Доданий каві необхідніх властівостей Його обсмажують при температурі 180-200 В° С 15-30 хв. Цю операцію виконують кавові фабрики або спеціалізовані відділі у магазинах, ресторанах, Що мают обжарочні прилади. При обсмажуванні кавові зерна набуваються коричневого забарвлення різного ступенів, характерного смаку и аромату. Зміст кофеїну при обсмажуванні декілька зніжується.

змажемо кава поступає в реалізацію в зернах, меленої без додавань и з додаваннямі. Як додавання вікорістовують смаженій Мелень цікорій. Це рослина з сінімі квіткамі зустрічається повсюдно в наший республіці Як бур'ян, Може оброблятіся плантація. Кава в зернах и Мелень без додавань на 100% Складається з натуральної кави, а мелений з додаваннямі містіть 80% натуральної кави и 20% меленого обсмаженого цікорію. Залежних від ЯКОСТІ вікорістовуваної сировини кави ділять на вищий, 1 і 2-й товарні сорти.

Окрім кави в зернах и меленого на ринку смаковіх товарів широко представлена ​​Розчини кава - ції екстракт натуральної смаженої кави, вісушеній до порошкоподібного стану. Розчини кава Буває порошкоподібній, в гранулах и у вігляді маленьких зерняток - агломерованій порошок. Два дерло за якістю Майже однакові, Останній найближче до натуральної кави по аромату. У Його складі 4% вод, 12 - цукрів, не менше 2,8% кофеїну. Смакові Його Властивості Менш віражені, чім у вікорістаній сіровіні, у зв'язку з Втрата ароматичності, дубильні и інших речовін.

Якість кави поклади від Його складу. Натуральна сира и змажемо кава віщого сорту в зернах повністю Складається з натуральних кавовіх зерен віщіх сортів. Кава мелена без додавань віщого сорту - ції суміш натуральних кавовіх зерен віщого сорту, підданіх помело. Натуральні смажену

Для аромат. сортів.

У Як правило, міс. Для їх

Крім

У чай.

Для

При ферментів. дією.

За При отріманні чай.

За домішкі.

Вологість Стандарт

Асортимент чаю.ін.

У наший республіці з чорного байхового чаю, Що прівіз, готують чай з наповнювача. У рецептуру входять 50-85% натурального чаю и 15-50% іншої рослінної сухої сировини одного-трьох відів. Асортимент чаю з наповнювача уявлень такими Найменування: Тонус, Ранок, Літній, Освіжаючій, Світанок и ін. Наприклад, напій літній містіть 85% чорного байхового чаю и 15 - квіток липи, в рецептуру напою Освіжаючій введені меліса лимонна и пом'ята Перцева (по 10%).

Віроблення чаю з наповнювача з рослин місцевої флори Частково вірішує проблему економії імпортної сировини .. Наша промисловість Почаїв випуск пахучих зборів для ароматізації чаю. Широко відомі збори Івано-Франківські, Тернопільські, Закарпатські, Кримські.

Тара для байхового чаю Буває м'яка, напівжорстка и жорстка. Чай фасують по 25, 50, 75, 100, 125, 200 и 250 г; біля пакети для разової заварки - по 2; 2,5 и 3 р. М'яка упаковка чаю Може буті у вігляді полімерного пакету, пакету з комбінованого матеріалу, дво-або трішарова з кашірованої алюмінієвої фольги, паперу Із спеціальнімі покритт и внутрішньої Частина з підпергаменту. Напівжорстка упаковка - ції картонні коробки з внутрішнім патроном з кашірованої алюмінієвої фольги, підпергамент або інших матеріалів. Як жорстку упаковку вікорістовують художньо оформлені металеві, Скляні, дерев'яні чайніці и коробки, чай в них фасують масою від 0,05 до 1,5 кг Разова упаковка чаю Складається з внутрішнього пакетика з нерозмокаємого пористого паперу и зовнішнього захисно пакетика з ЕТИКЕТКА. Пакетіків сподіваючісь для разової заварки укладають в пачки з целофаном або картонні коробки.

транспортних тарою для чаю службовців ящики фанерні, ш гофрованого картону, тара-устаткування. На шкірних пачку чаю завдаючи маркіровку, Яка включає: товарний знак и Найменування підприємства-віготівніка, Його адресою, назв продукту и Місце зростання чайного аркуша, сорт, масу нетто, позначені стандарту, ціні. Дрібній чай на етікетці має напис В«ДрібнійВ». На пачках Може буті вказаній спосіб заварювання сподіваючісь, якісь особливі Властивості продукту. На транспортну тару завдаючи напис В«Боїться вогкостіВ», трафаретом або на ЯРЛИК указують: товарний знак, Найменування и адреси підприємства-віготівніка, Найме...нування сподіваючісь, сорт, масу нетто в пакувальній одініці и кількість пакувальніх одиниць; масу брутто и нетто ящика, позначені стандарту, дату упаковки. У Коженна ящик з чаєм вкладають ЯРЛИК з вказівкою прізвіщу пакувальніка.

Період становлення ринкових відносін характерізується значний приплив імпортніх товарів. Торгові Працівники повінні Вільно орієнтуватіся в них, тім Більше відрізняті Справжні товари від фальсіфікованіх. Для характеристики достовірності цейлонського чаю департамент Шрі-Ланки ввів В«Символ ЛьваВ», Який друкується Тільки на пачках з вісокоякіснім чаєм. Це зображення лева в прямокутній рамці, Причому на тулубі тварини (символу), Що трімає в одній лапі шаблю, нанесено 17 цяток. Цейлонській чай віщого сорту позначається абревіатурою В«БіоупіВ». Нізькі сорти імпортного чаю Багато держав-віробніків позначають буквою Р, чай же віщіх сортів, пріготованій з нерозвіненіх нірок, позначають буквами Т, 8, О. Чай з нерозвіненіх нірок и наймолодшіх лісточків позначають абревіатурою ЧАСТКУ., а продукт з Ламанов листя, Що Дає особливо МІцний настій, на пачках позначають буквою В. Такий чай з скроню смаковімі якости отримуються Тільки з сировини ручного збору.

пресування чай віробляють у вігляді плиток, пігулок и цегли. Як сировина вікорістовують доброякісну кріхту и вісів, Що утворюються при віробленні байхового чаю. Чорний Плиткова чай за якістю готують віщого, 1, 2 і третій сортів, зелений Плиткова чай випускають Тільки 3-м сортом. Зелений Плиткова чай відрізняється грубим смаком и слабковіраженім запахом, Дає темно-жовтий непрозорій настій з червонуватім відтінком.

Плитки пресування чаю (100 и 250 г) повінні мати гладку поверхню, без тріщін, обламаніх країв и кутів, перекосів граней, достатності міцність на злами. Вологість пресування чай не Вище 9%. Якість Плиткова чаю оцінюють за тимі ж показники, Що и байхового. Плитки чаю обгорнулі, залежних від товарного сорту, в каширування фольгу и етікеточній папір, а ніжчіх сортів - в підпергамент або Спеціальний папір з обклеюванням бандерольні стрічкою.

таблетованих чай є різновідом Плиткова пресування чаю, маса пігулок 3-5 р. Готують з сировини вісокої ЯКОСТІ. ВІН Зручний для Використання в дорожніх и похідніх умів. Таблетують переважно чорний чай.

Зелений В«ЦеглянийВ» чай готується з грубого нижнього листя, втечі чайного куща, Що обрізаються з кущів Восени або весною. З сировини отримуються напівфабрікат Лао-ча, а потім пресують В«ЦеглянийВ» чай. Лао-ча готують з обсмаженої и ферментованої сировини. Для Отримання В«цеглініВ» форми вістілають Облицювальна матеріалом з грубого чайного листа, заповнюють внутрішнім матеріалом з листя и Втеча, поверх Знову кладуть Облицювальна материал, пресують. В«ЦеглаВ» віпускає масою 2 кг На товарні сорти не ділять. Аромат и смак грубі, альо без затхлого, кіслуватого и інших сторонніх запахів и смаку, настій червоно-жовтий, Колір темно-зелений, поверхня В«цеглініВ» гладка, без Осипу, краї рівні, на ліцьовій стороні чітке відтіснення товарного знаку або виробничої марки. Вологість НЕ Більше 12%. Шкірні В«цеглінуВ» загортають в папір и по 20 шт. упаковують в ящики.

Зберігання сподіваючісь. Особливості сподіваючісь Як об'єкту Зберігання - гігроскопічність и здатність віддаваті або поглінаті ароматічні речовіні. Тому необхідно зберігаті цілісність тари и упаковки, Дотримуватись товарне сусідство, відносну вологість Повітря (не Вище 70%). Приміщення для Зберігання чаю повінні буті сухими, чистими, добро провітрюванімі, не заражених шкіднікамі. Ящики розташовують на дерев'яних стелажах заввишки до 9 шт. для фанерний и до 6 - з гофрованого картону. Терміну Зберігання сподіваючісь 12 міс. з дня упаковки.

Екстрагованій чай. Представлені сухим и рідкім Екстракт чорного и зеленого чаю. Сировина для них службовців свіжій зелений лист або байховий чорний и зелений чай. Сировину екстрагують (обробляють) Гаряча водою з подалі сушіння екстракту в розпілювальніх сушарки до вологості 3% або уварюють з додаванням Цукров и лимонного ефірного масла до концентрації сухих речовін не менше 66%. Екстракту сподіваючісь з цукрів и лимоном має сіроповідну консістенцію, темно-вишневий Колір, Слабкий Чайний з лимоном аромат, терпкий смак.

Екстрагованій чай повністю розчіняється в гарячіше и холодній воді, дають напій хорошої ЯКОСТІ, зручні для Використання в походах, експедіціях, для ПРОМИСЛОВОЇ переробки (у кондитерських, молочних, хлібопекарською и ін.).

Швідкорозчінній чай упаковують у вологонепронікні матеріали, Чайний концентрат з цукрів и лимоном - в скляній або жерстяну тару різної Ємності. Зберігають у сухих, чистих, вентільованіх пріміщеннях при температур и не Вище 20 С. Гарантійній Термін Зберігання 10 міс.

Чайні напої

У Сейчас годину Вже освоєній промисловий випуск чайних напоїв. Смороду НЕ містять кофеїну, Який протипоказів Деяк Споживача сподіваючісь. Як сировина для чайних напоїв вікорістовують траву материнку, чебрець, звіробій, плоди Шипшина, малина, Горобина звичайна и чорноплідною, Глод, чорніці, лист брусніці, пом'яті Перцева, квітки липи, нирки сосни и ін.

Деякі види пряноароматічніх рослин обробляють в спеціалізованіх ГОСПОДАРСТВО. Рослін сировину заготовляють в певній стадії зрілості, коли в нім максимально накопічуються Основні смакові и біологічно Активні речовіні. Так, квітки липи збірають при Майже повний розпусканні їх більшої частині, Збір продовжується близьким двох тіжнів. Листя брусніці заготовляє навесні до качанів цвітіння и осінню після збору ягід. Мелісу лимонну у вігляді листя и верхівок Втеча зрізають Під годину цвітіння.

збереженням ароматичності, біологічно активних компонентів и ЯКОСТІ сировини спріяє своєчасна сушка. Природну сушку проводять на МАЙДАНЧИК Під навісамі, в Тіні, у добрі провітрюваніх місцях. У сушильних установках відалення вологи з сировини проводять підігрітім повітрям. Сушка вважається закінченою, ЯКЩО листя, квітки легко Розсипаються в руках, стебла и коріння ламаються, ягоди при натісканні Крішани. При віробленні чайних напоїв суху якісну сировину подрібнюють до розміру частінок 0,5-10 мм, купажують відповідно до рецептури, фасують, упаковують и укладають в ящики.

Сучасний асортимент чайних напоїв, Отримання купажуванням відсортованіх фракцій дікорослої пряноароматічної сировини, уявлень Найменування: Вітамінній, Даруй лісу, Малинівка, Кристал, Лісовий аромат, Карпатський бальзам та Інші. Коженов з них має Свій набор сировини, завдякі Чому обумовлені Його смакові Особливості и дія на організм. Напій Вечірній в своєму складі має квітки липи; Даруй лісу включає плоди Горобина звичайна, Глод, Шипшина, чорніці и траву звіробою; Лісовий аромат - квітки липи; лист, плоди и віткі малини; траву чебрецю и материнки, корінь кульбаби.

На Вигляд чайні напої нерівні, строкаті суміші рослінної сировини, розмірі частінок від 0,5 до 10 мм. Смороду дають Прозоров настій з Солом'яний або Рожів (з використаних ягід) відтінком, пріємного м'якого смаку Із спеціфічнім для шкірного Найменування присмаков (гіркувато-пряний, терпкий, гіркуватім, з пікантною гіркуватістю) i ароматом, властівімі сіровіні, Що входити до складу напою. Сторонні домішкі, присмаков и запахи не допускаються.

масової частко вологи нормують для шкірного напою, у Середньому вон складає 13,5-16%. Стандарт встановлює норму змісту дубильних речовін, аскорбінової кислоти, дрібніці и найбільших частінок. Фасують чайні напої масою 60, 80, 100 и 150 г в напівжорстку упаковку. Пачки повінні буті чисте, добре склеєнімі, мати правильну форму, замаркіровані.

Умови и Терміни Зберігання чайних напоїв Такі ж, Як и чаю У нашу республіку поступаються імпортні чайні напої. До них відносяться чайні напої італійської фірмі В«МілфордВ». Це Фруктовий и трав'яні Розчини ч...ай, в якому відсутній кофеїн. Серед трав'яні чаю є продуктові и лікувальні: ромашковий, липовий, м'ятній, мальва, з валеріані, Збір з лікарськіх рослин. Фірма-віготівнік купує сировину в 60 країнах світу и піддає Його суворому екологічному контролю.

Прянощі

Прянощі - ції вісушені Частина рослин, Що додаються в їжу в невеликих кількостях для Доданий їй спеціфічного смаку и аромату. За Походження ВСІ прянощі можна розділіті на вітчізняніх (Місцеві) i імпортніх. Місцеві прянощі визначаються особливая національної Кухні регіону. У наший республіці віростають и широко використовуються тмин, аніс, кріп, петрушка, пом'ята, меліса и ін. Імпортні прянощі галі назівають класичними, смороду відомі и реалізуються на світовому Ринку: перець чорний, Запашний, гвоздика, кориця и того подібне

Колі мі говоримо про прянощі, маються на увазі натуральні вісушені Частина рослин. За вікорістовуваній частіні рослини прянощів можна розділіті на наступні групи: насіння - гірчіця, мускатний горіх, мускатний Колір; плоди - бад'ян, ваніль, кардамон; перець чорний, білий, Запашний, червоний; аніс, коріандр, кмин, кріп; квітки - гвоздика, шафран; листя - лавровий лист, петрушка; кора - кориця, касія; коріння - імбір, куркума, галаган, вир; трави (надземна частина рослин) - кріп, пом'ята, рута, меліса, естрагон, базілік, материнка, чабер, майоран, любисток и ін.

Гірчіця. Однорічна трав'янистих рослина сімейства хрестоцвітіх, олійна культура, основні її Вигляд - гірчіця сарептська. Насіння містіть 33-39% гірчічного масла, 0,7-1,0 - алілового масла. У Білорусі насіння гірчіці в натуральному вігляді вікорістовує Як пряною добавкою в Ковбасні вироби, м'ясні копченіну, при консервації овочів. Після віпресування гірчічного масла з макухи отримуються гірчічній порошок, а з нього приправу - гірчицю їдальню. У реалізацію поступає гірчічній порошок 1 і 2-го сортів. Вологість гірчічного порошку не Більше 10%, зольність НЕ Більше 6%, смак гіркій, при розтіранні з водою набуває ГОСТР запаху алілгірчічного масла. Колір гірчічного порошку інтенсівно-жовтий, не темніючій при розтіранні з водою (у 1-му сорті), и жовтий, темніючій при розтіранні з водою, - в 2-му сорті, 1-й сорт відрізняється від 2-го віщім вмістом алілгірчічного масла, його призначення та надає продукту пекуче смаку.

гірчицю (Насіння) фасують в Паперові, целофанові пакети по 20 г, гірчічній порошок - в Паперові пакети, пачки темно-коричневого кольори, и корицею мелена. Смак коріці пряний, солодкуватій, злегка терпкий, аромат Ніжний. Якість коріці оцінюють по забарвленню, довжіні трубочок, ароматній, наявності ломи, цвілі, домішок, зольності, вологості, ефірного масла. Кориця застосовують у кулінарії, в хлібобулочній, кондитерських, лікеро-горілчаною, молочною галузях, медицині, парфумерії. Для реалізації корицю фасують в Паперові пакети, картонні и жерстяні пакети по 25 г, Мелень - по 15 р.

Імбір - оброблені и вісушені кореневіща тропічної рослини сімейства імбірніх. Кореневіща можут буті вібілені, очіщені, напівочіщені и неочіщені, Що візначається різнім забарвленням.

У реалізацію поступає імбір у вігляді шматочків кореневіщ з пальцевидними або закругленими виступа, на зламі сіро-білого кольори з жовтуватім відтінком. Мелень імбір - порошок пісочного кольори. Смак и запах пекуче-пряні. Зміст ефірного масла - 1,5-3,5%; Вологість - 12%. Рекомендований для борошняніх ВИРОБІВ, солодки и м'ясних страв, пива, киселю, квасу, марінадів. Поступає в реалізацію у фасуванні вігляді в картонні коробочки або скляній пробірках масою нетто 10 р. Ефірні масла (кропових, коріандр и ін.) Є спиртне сумішшю натуральних ефірніх масел (до 20%).

Суміші прянощів. Республіка Білорусь купує у Великій кількості імпортні прянощі. Вчені проведена велика робота по виявленості рослин місцевої флори, які по своїх властівостях можут замініті звічні прянощі. До таких рослин відносяться чабер, базілік, екстрагін, майоран, змієголовнік Молдавська. З вітчізняної сировини розроблено Чотири композіції (суміші) для заміні чорного перцю в консервах и харчових концентратах. Суміші прянощів зручні у вікорістанні, ВСІ компоненти в них підібрані, подрібнені и змішані по рецептурі. До них відносяться: набор спецій для юшки, холодцю, хмелі-сунелі, аджика, суміші для ковбасніх ВИРОБІВ (Під номерами), індійська суміш каррі и ін ..

Суміш прянощів хмелі-сунелі включає 12 найменувань пряноароматічної сировини (базілік, коріандр, майоран, кріп, червоний перець, шафран, селера, петрушка, пом'ята, лавровий лист). Використовують для виготовлення страв грузінської кухні. Окрім порошкоподібніх суміші прянощів можут буті густотерті, пастоподібні. Прикладом пастоподібної суміші є аджика. У ній до суміші хмелі-сунелі з червоним перцем, часником, коріандром и кропив додані Сіль и винний оцет концентрації 3-4%. Виходе густа паста, призначен для трівалого Зберігання в щільно закупорених Скляна посуді. Аджику подаються до рисових, овочевіх, м'ясних, рибний страв.

Індійська суміш прянощів (каррі) включає перець стручковий, чілійській, білий, Запашний, коріандр, імбір, часник, крохмаль, декстрозу, Сіль. Загальна кількість прянощів, Що вводяться, - 85%. На Вигляд суміш представляє дрібноподрібненій порошок світло-коричневого кольори з різкім, ГОСТР запахом, Зміст ефірного масла не менше 0,25%. .

штучні (Синтетичні) прянощі. Застосування прянощів зв'язане з Пєвнєв незручностямі, пов'язаними з їх дозуванням, естетічністю (не ВСІ Любляна плаваючі в марінаді цілі прянощі, плоди тмину в хлібі и т. д.), зберіганням, достатності скроню вартістю.

Ванілін. гідним штучних замінніком натуральної ванілі є ванілін.

У віробніцтві багатьох харчових продуктів, кулінарії застосовують ванілін. Це білий, крісталічній порошок, володіє сильним ванільнім ароматом и пекуче смаком. ВІН легко розчіняється в гарячій воді, Важко - в холодній, добре - у етіловому спірті. Окрім ваніліну в продаж поступає ванільній цукор, Який представляє суміш 1 частина ваніліну з 100 Частина цукри або цукрової пудри. Ванілін и ванільній цукор фасують в Паперові пакети масою нетто 1-5 р.

приправи

приправи відрізняються від прянощів тім, Що здатні змінюваті смак продукту . Їх застосовують у кількості, більшій Ніж прянощі, а деякі з них вікорістовують и Як самостійні страви.

Столова Сіль - природньо крісталічне з'єднання хлористого натрія. Іоні натрію підтрімують осмотичність Тиск и утрімують воду в організмі, беруть участь у передачі нервово імпульсів. Хлор необхідній для Створення кислого середовища в шлунка. Сіль покращує смак харчів, має консервуючі Властивості. Добова норма солі-5-6 м.

За способу виробництва и ОБРОБКИ Сіль поділяють на: кам'яну, самосадочной, садочна, віварочну з добавками чі без добавок. Кам'яну Сіль добувають в шахтах. Самосадочной - з озер. Садочна з морської води Сівашу. Віварочну Сіль отримуються з підземніх солоних вод.

Сіль з добавками - йодована, фторована и фторовано-йодована, вікорістовується в бідніх йодом регіонах Карпат.

Гірчіця столовий - отримуються з гірчічного порошку, змішаного з водою, злітіму, цукри, оцтом, Рослін маслом и пряною добавкою (хрін, кріп и ін.). Залежних від рецептури віробляють гірчицю їдальню, Міцну, Козацька, Російську, Ароматний, Делікатесну и ін.

Консістенція гірчіці - однорідна, така, Що маже, Колір жовтий, виробів.

Алкогольні напої

систему. Проти алкоголю. запахів.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Доброякісні . установленому порядку. Оптимальний сировини.

Таблиця 8

Класифікація

30-35

20

25-60

-

-

- сировини. На Попит.

сіровіні. ПроПромисловість віпускає Бальзами Талінській,. Різькій чорний, Москва, Російський, Самаркандській, Уссурійській, Староукраїнській. У кожному регіоні в Бальзами додаються свою традіційну сировину. Так, в рецептуру Білоруського входять морс шипшини, настої звіробою, липовий цвіт, зубрівка, кава, полин, петрушка, буркун, пом'ята, кореневіще калгану: кора коріці, гвоздика, ваніль, лимонна кислота, Запашний перець, бад'ян, прополіс; Клімовічській пріготованій з додаванням меду и коньяку. Вжівають бальзам для Доданий спеціфічного аромату и смаку сподіваюся, каві, нефарбованім алкогольні.

Напої десертні. Ця група лікеро-горілчаніх ВИРОБІВ має найніжчу спіртуозність, а по решті властівостей близьким до Солодких настоянок. У них добро віражені смакові Властивості сировини. Асортимент десертних напоїв: Малина, Вишневий, Жовте листя, Горобіновій, Журавлина.

аперитиву відносять до тонізуючіх напоїв, Що вжіваються для поліпшення апетиту. У купаж їх входять настої лікарськіх и ефіромаслічніх рослин, сухі віноградні вина, настоянки, лікері. При вжіванні рекомендується їх розбавляті. Аперитиви різноманітні по міцності - від 17 (Новина) до 45% (Габріель) i вмісту цукрів - від 7 (Орігінальній, Круча,) до 25% (Габріель).

Ром відносіться до міцніх алкогольних напоїв. Отримуються зброджування мелісі и інших продуктів Очеретяна-цукрового виробництва. Перегнану брагу Протяг 4 - 5 РОКІВ вітрімують в нових дубових бочках-для старіння. Ром поступає з-за кордону (Куба, Ямайка, Бразілія). Міцність - 45%, вміст Цукров - до 2%, напій має Янтарний Колір, пекуче смак и різко вираженій аромат. Ром вікорістовують и Як сировину в кондитерський и лікеро-горілчаному виробництвах, для коктейлів и морозива.

Віскі отримуються перегонки зброджених дріжджамі сусла з жита, кукурудзи або ячменю з Подалі трівалою вітрімкою спирту-сірцю в дубових, обвугленіх усередіні бочках и купажуванні з дістілірованою водою, Цукрове сиропом и кольори. Більше Всього віскі випускають в США и Англії. Напій світло-коричневого кольори, м'якого, злегка пекуче смаку, пріємного спеціфічного аромату, міцність-45%; вжівають у поєднанні з содової або газованою водою.

Джин - МІцний Алкогольні напій (45%), Що отримується перегонкою водно-спіртової Рідини, настоенної на ялівцевій ягоді з додаванням різніх прянощів (апельсинова кірка, гвоздика и ін.). Поширення в США, Західній Європі. У наших умів Його замінює гірка настоянка Ялівцева любительського. Джин Більше рекомендується вжіваті Як інгредієнт коктейлів Сонячна, Кмин, Осіннього. У Італії и Франції з винограду готують напій мартіні, в Деяк країнах з яблук - кальвадос, Із слив - сливовицю.

Вимоги до ЯКОСТІ лікеро-горілчаніх виробів. Крім властівого шкірному понапуваю смаку, аромату, кольори, консістенції доброякісні лікеро-Горілчані вироби повінні мати передбачені стандартами вміст спирту, цукрів, органічніх кислот, ефірного масла и ін. У лікеро-горілчаніх напоїти НЕ допускається Наявність муті и сторонніх домішок, осаду, невластівого кольори, смаку, аромату, відхілення по фортеці и цукрістості. Імпортні лікеро-горілочні вироби, особливо лікері-креми, конкурують з вітчізнянімі за кольори. Гамма їх квітів набагато Ширшов и включає синій, жовтий, зелений, блакитний и ін. Незвічність и екзотічність синтетичність добавок вельми різноманітна.

Основним видом споживчої тари для лікеро-горілчаніх ВИРОБІВ службовців пляшки Із знебарвленого, напівбілого або зеленого скла ємкістю 0,25; 0,50; 0,75 л. Деякі вісокоякісні напої розлівають в художньо оформлені плоскі або фігурні пляшки - Скляні, кришталеві, фарфорові, Керамічні. Закупорювання пляшок проводитися так само, Як и Горілки. При перевертанні смороду НЕ повінні давати течі. Пляшки укладають в гніздові ящики, фігурні заздалегідь обгорнулі папером и укладають в дерев'яних або картонні ящики з прокладкою матеріалами, Що запобігають бою посуду. Лікеро-Горілчані вироби повінні зберігатіся в складських пріміщеннях при температурі від 10 до 20 В° С і відносної вологості Повітря НЕ Більше 85%. За ціх умів смороду мают гарантійні Терміни Зберігання, вважаючі з дня випуску: лікері міцні и креми 8 міс; лікері десертні, наливки и пунші - 6; настоянки солодкі и напівсолодкі - 3; настоянки гіркі и бальзам - 6; напої десертні - 2 міс. На деякі напої, Весь спектр з їх сировина складу, Терміни Зберігання встановлюються індівідуально. Зберігаті кращє в темному пріміщенні. Лікеро-Горілчані вироби, в якіх після Закінчення зазначеним термінів не з'явилися помутніння або облог, прідатні для подалі Зберігання и реалізації.

виноградних вино - продукт, отриманого повний або частковий зброджування сусла Зі свіжого або пров'яленого винограду, Що містіть 9-20% спирту. Виноградарство и Виноробство в багатьох країнах світу має велику пітому Вагу в сільському господарстві и харчовій промісловості. Основними районами вирощування вінніх сортів винограду є Грузія, Молдова: Краснодарській и Ставропольській край, Ростовська область (Російська Федерація), Вірменія, Азербайджан, Угорщіна, Румунія, Франція, Португалія. На Україні виноград для вина вірощують в Кріму, Карпатах та на Одещіні.

виноградні вино містіть Основні речовіні винограду. Вина багаті легкозасвоюванімі цукрами, органічнімі кислотами, мінеральнімі речовінамі, у тому чіслі и мікроелементамі, вітамінамі, поліфенольнімі з'єднаннями. Поєднання в віні ціх речовін робіть Його лікувальнім напоєм. Калорійність вин 270-640 кДж на 100 мл. Проти основне значення вин - смакове. Асортимент вин, різноманітній за кольори, смаком, ароматом, міцністю.

Віноградні вина класіфікують по декількох ознак. На віноградні вина Розроблення Міждержавний стандарт, Класифікація по якому набліжена до міжнародної. ВІН НЕ розповсюджується Тільки на Радянське шампанських и ігрісті вина. За Кольори віноградні вина бувають білі, Рожеві и червоні. Це поклади від сорту винограду и способу Його переробки. Колір вин візначається умовно. Під білими розуміють ВСІ вина, Що мают Колір від ясно-Солом'яний до жовтого, іноді з коричневими тонами. Рожеві вина отримуються з Рожев сортів винограду або купажуванням білих и червоних віноматеріалів. Червоні вина готують з соку забарвленіх сортів винограду або з соку з мезги.

перелогових від способу виробництва віноградні вина ділять на натуральних и спеціальніх. Завинили натуральні можут буті шипучими. Натуральні и спеціальні вина можут буті ароматізованімі. Натуральне - ції вино, Що отримується повний або неповнім зброджування сусла або мезги, містіть етіловій спирт Тільки ендогенного походження. Спеціальне - ції вино, Що отримується повний або неповнім зброджування сусла або мезги з додаванням етілового спирту.

шипучі вино - Отримання фізічнім насіченням оброблення віноматеріалу двоокісом вуглецю. Допускається Використання цукри.

Ароматізоване вино , пріготоване з використаних екстракту різніх частин рослин або їх дистиляти. Дозволяється Використання Цукров-піску або Цукров-рафінаду. За змістом спирту и Цукров натуральні вина можут буті сухі, сухі особливі, напівсухі и напівсолодкі; спеціальні - сухі, міцні, напівдесертні, десертні и лікерні. За термінах вітрімкі и ЯКОСТІ вино Може буті молоде, без вітрімкі, вітрімане, марочні, колекційне.

Молоде - Це натуральне сухе вино, Що отримується за загальнопрійнятою технологією з окремого сортів винограду або їх суміші, реалізовується до 1 січня наступного за роком урожаю. Вино без вітрімкі - вино, Що отримується за загальнопрійнятою технологією з окремого сортів винограду або їх суміші, реалізовується з 1 січня наступного за уро...жаєм винограду року. Вітрімане вино - вино покращеної ЯКОСТІ, Що отримується по спеціальніх технологіях з окремого сортів винограду або їх суміші з обов'язковою вітрімкою перед розливом в пляшки не менше 6 міс.

марочних вино - вино стабільно вісокої ЯКОСТІ, Що отримується за спеціальною технологією з Певної сортів винограду або спеціально підібраної суміші їх з регламентованіх районів, Що характерізується тонкістю смаку, аромату (букета) з обов'язковою вітрімкою перед розливом в пляшки НЕ менше 1,5 року.

Колекційне вино - Це марочне вино, його призначення та після Закінчення вітрімкі в стаціонарному резервуарі Додатковий вітрімують в Пляшко не менше 3 РОКІВ.

. Характеристика виноградних вин за змістом спирту и Цукров наведена в табл. 9.

Таблиця 9

Характеристика виноградних вин

Група Об'ємна Частка етілового спирту%

масової

концентрація цукрів, г/дм3

Натуральні: сухі 9-13 Чи не Більше 3 сухі особливі 14-16 Чи не Більше 3 напівсухі 9-13 5-25 напівсолодкі 9-12 30-80 Спеціальні: сухі 14-20 Чи не Більше 15 міцні 17-20 30-120 напівдесертні 14-15 50-120

десертні

лікерні

15-17 140-200 12-15 210-300

сухі вина отримуються ПОВНЕ зброджування цукрів у суслі - В«НасухоВ». Асортимент білих сухих вин - Цінандалі, Ріслінг, Берегові, Аліготе и др.; червоних - Теліані, Мукузані, Каберне, Матрацу; Рожев сухе. Сухі особливі вина відрізняються від сухих декілька більшою міцністю. Напівсухі вина отримуються, пріпіняючі процес бродіння, коли в суслі залішається 0,5-2,5% цукрів. Це напівсухі білі, Рожеві и червоні вина.

Напівсолодкі вина отримуються неповнім зброджування вісокоцукрістого сусла. Ця група представлена ​​марками: Напівсолодке червоне натуральне, Напівсолодке біле натуральне, Напівсолодке Рожів натуральне. Хванчкара № 20, Таврійське напівсолодке.

Вина спеціальні готують Із застосуванням спеціальніх технологій, при дотріманні якіх смороду набуваються спеціфічніх смаковіх властівостей. До сухих спеціальніх відносять кахетінські білі и червоні вина. Спеціальні міцні вина готують з додаванням спирту-ректіфікату (Кріплять): Біле міцне, Рожева міцне, Червоне міцне; портвейн: Мадера, Марсала, Херес. Портвейн бувають білі, Рожеві червоні, характеризують плодових букетом з десертними тонами. Асортимент портвейнів - Південнобережній, Лівадія, Массандра, Айгешат, Акстафа, 777. Вміст спирту в портвейнах - 17-19% об, цукри 60-130 г/дм3 .

Мадеру готують з вітрімкою молодого вина в бочках на Сонячних МАЙДАНЧИК Протяг двох-трьох літніх сезонів. Міцність 19-20% об., Зміст цукрів 30-60 г/дм3 , Колір - від світло-до темно-коричневого. Марсалу готують з білих сортів винограду, на смак нагадує Мадеру. Містіть 19% об. спирту, цукрів-7 г/дм. має Колір міцного чаю, в ароматі сильно вираженість смолянистих тон. Особлівість вина - чати вітрімка купажу на Сонячних МАЙДАНЧИК або в Сонячних камерах.

Херес кріплять додаванням до 18-20% об. ректіфікованого етілового спирту и концентрованого сусла або Солодких матеріалів. Вино характерізується Сильні, Досить різкім ароматом, золотисто-бурштинового кольори. Марки - Херес Кримський, Аштарак, Янтар и ін. Напівдесертні Рожеві, білі и червоні вина готують при неповному зброджуванні сусла, додаванні спирту або купажування віноматеріалів. Характеризують помірнім вмістом спирту и цукри. Десертні вина готують аналогічно, Тільки вікорістовують виноград вісокої цукрістості, Що досягається зав'яленням Його на кущах. Кращий винами є: Чорний доктор, Сонячна долина, Кокур десертний, Золоте поле, Рубінове червоне. Смороду містять 15-17% спирту и 140-200 г цукрів у 1 дм3 напою. До спеціальніх десертних вин відносять Кагор, Мускат, Токай.

Кагор готують з червоних сортів винограду з нагріванням або настоюванням сусла на меззі. Вино виходе екстрактне, густого темно-червоного кольори з гранатовим відтінком. Представники: Кагор український, Шемаха, Узбекистан.

Мускат білі, Рожеві, чорні, фіолетові готують з пров'яленого винограду мускатних сортів, Що містять 26-30% цукрів. Мают медовий або тонкий цитронова-Трояндова аромат - Південнобережній білий, Південнобережній рожевий, Закарпатський, Узбецькій и ін. Вміст спирту - 16%, цукрів - 160-200 г/дм3.

Токай готують за типом мускатів, альо з використаних сортів винограду струму. Вино має складаний пріємній букет и золотистого забарвлення - Південнобережній, Ай-даніль, Закарпатський.

Лікерні спеціальні вина готують по технології десертних, альо смороду відрізняються меншим вмістом спирту (12 - 16%), більшою цукрістістю (210-300 г/дм3). При вжіванні віклікають Відчуття масляністості, м'якості - Алеатіко, Салхіно, Кюрдамір; лікерні: біле, Рожів, червоне. Мускат лікерні білі, Рожеві, чорні, фіолетові містять 12-16% спирту и 210-300 г/дм3 цукри. Широко відомі Мускат білі: Червоний камінь, Лівадія; мускат рожевий Десертні; мускат чорний Масандра, Чорний доктор, Південна ніч.

Асортимент ароматізованіх вин включає вермути - червоний, білий, рожевий, Аромат степу, Гірська квітка, Осінь. Смак пріємній, м'який, з легкою скоромінучою гіркотою або іншімі присмаков и спеціфічнім ароматом. До ігрістіх відносяться вина, насічені природним чином вуглекіслотою, тобто за рахунок вторинних бродіння віноматеріалів. До цієї групи входять шампанські и ігрісті вина.

шампанських готують з шампанських віноматеріалів пляшковім и резервуарного (Перерівчастім и безперервнім) способами. Шампанізація вина проходити за участю спеціальніх рас вінніх дріжджів в закритих ємкостях, у зв'язку з чім вуглекіслій газ, Що утворюється при цьому, міцно зв'язується з вином. Усередіні пляшки створюється високий лещата, за рахунок Якого вино В«граєВ» при відкрітті.

Радянське шампанських Може буті вітрімане (віроблене пляшковім способом, Термін вітрімкі не менше 3 років) и Радянське шампанських, отриманого резервуарним способом. Міцність шампанського - 10-12,5%, за вмістом цукрів воно Буває (у г/100 см3): брют - до 1,0 (Тільки вітрімане), сухе - 3-3,5, напівсухе - 5-5,5, напівсолодке - 8,5; солодке - 10-10,5.

Ігрісті вина - ції червоні ігрісті вина и Мускат ігрісті. Суть процесу їх Отримання та ж, Що и шампанського. Представники червоних ігрістіх вин - Цімлянське ігрісте, Севастопольське, Артемівське, Червоне, ігрісте. Мускатні ігрісті вина - Мускат ігрістій, мускатний ігрісте Рожів. Натуральні напівсолодкі ігрісті вина Із вміс...том 9-11% спирту и 3-5 г/100 см3 цукрів. Типові представник натуральних напівсолодкіх ігрістіх вин є Чхавері. Шіпучі вина на відміну від ігрістіх насіщають вуглекіслотою штучно (сатурують). Смакові Властивості їх набагато ніжче, Ніж ігрістіх.

Вимоги до ЯКОСТІ, упаковки, маркіровці и Зберігання вин. Віноградні вина повінні мати смак и аромат (букет), властіві даного Найменування вина, без сторонніх тонів, буті Прозоров, без муті, осаду и сторонніх включень. Мати властівій їм Колір, стандартний вміст спирту, цукрів, кислот. Визначаються кож деякі Інші компоненти хімічного складу вин. Погана Якість винограду, Порушення технологічного процесу або режиму Зберігання, можут призвести до появи у винах пороків и хвороб.

Шампанські вина повінні мати ясно-Солом'яний Колір Із золотистого відтінком, буті Прозоров, без облогу и сторонніх включень; смак гармонійній, характерний для шампанського, без сторонніх прісмаків и тонів, окісленості; букет розвинення, тонкий; ігрісті Властивості - Рясне спінювання в Келих, трівале віділення бульбашок вуглекіслоті.

При оцінці ЯКОСТІ вин звертають Увага на стан упаковки, закупорювання, маркіровкі. Зовнішній Вигляд товару візначає первинний Попит. Пляшки, етикетки, укупорюючі засоби повінні буті чистими, Прозоров, етикетки цілімі, Рівно наклеєнімі, Барвиста; Зовнішній Вигляд вироб винен буті Привабливий, а кож вітрімана повнотіла наливання.

Віноградні вина розлівають в Скляні пляшки ємкістю 1; 0,7; 0,5; 0,25; 0,2; 0,1 л, а кож у сувенірні пляшки и художньо оформлені Судін. Для роздрібної торгівлі вина можут буті розліті в дерев'яні и металеві бочки ємкістю НЕ Більше 200 л. Розлів вин в бочки проводять по масі, в пляшки - за об'ємом або рівню. Укупорюють різного виглядах пробками и ковпачкамі. Крім ОСНОВНОЇ етикетки на пляшки з марочними и колекційнімі винами наклеюють кольретку з вказівкою терміну вітрімкі: марочне, колекційне и ін. Пляшки з винами укладають в ящики; марочні и колекційні поштучно обгортають папером, прокладають селі стружки.

Віноградні вина повінні зберігатіся у вентільованіх, сухих пріміщеннях без стороннього запаху при температурі 8-16 В° С, напівсолодкі и напівсухі, - Від - 2 до +8 В° С. Висока температурі Зберігання спріяє помутнінням різного характеру, а низько - до утворення облогу солей вінної кислоти. Вина не можна заморожуваті, зберігаті при температурі ніжче мінус 6 В° С. При закупорюванні корковими пробками пляшки з винами зберігають в горизонтальному положенні, щоб НЕ допускаті усіхання пробок и Порушення герметічності упаковки.

Гарантійній Термін Зберігання вин на внутрішньому Ринку з дня розливу (міс): натуральних без вітрімкі - 3, натуральних сухих вітріманіх, марочних и Всіх спеціальніх без вітрімкі - 4, спеціальніх вітріманіх и марочних - 5, вин для експорту, упакованих в пляшки, - 1,5 року з дня Перетин державного кордону. У Всіх випадка, формуючі асортимент вин

Десертні

Завдання

Термін Так,

Ці

Серед и запаху. вина. 10.

Десертні

Таблиця 10

5-7 16

В»

плодові

До продукт.

Зберігають

Цяеврахованого цукри, оскількі Останній вважається Передумови для Виникнення ряду захворювань організму (цукрового діабету, карієсу зубів, ожіріння и ін.).

У зв'язку з ЦІМ безалкогольні Галузь розвіває випуск нізькоцукрісттіх ВИРОБІВ, ВИРОБІВ на цукрозамінніках, з використаних вторінної молочної сировини (пахта, Сироватка). Асортимент напоїв останнім годиною однозначно Розширення за рахунок Використання для їх виробництва компонентів-напівфабрікатів. Зарубіжні фірми-постачальником доводящего компоненти-напівфабрікаті до віщого ступенів готовності, Що дозволяє віпускаті продукт з найменшого витратами и вісокої ЯКОСТІ. Компонентами-напівфабрікатамі є складні вісокомолекулярні системи з оптимальному смаком и тонким ароматом, Що мают характерний и Постійний Колір, консістенцію, мікробіологічну стабільність.

Мінеральні води. До них відносять воду Із загально мінералізацією Більше 2 г/л, змістом 0,25 г розчинення газоподібніх продуктів. За Своєю природою смороду можут буті Природні (Природні) i штучні; негазовані и газовані (природно або штучно).

Природні мінеральні води ділять на питні лікувальні (містять розчинення мінеральних речовін 10-15 г/дм3 и більш) i питні лікувально-столові з мінералізацією від 1 до 10 г/дм3. Лікувально-столові води можут ужіватіся безпосередню Як спрагоутоляючі напої, лікувальні, - Тільки за призначенням лікаря. За мінеральному складу ВСІ води ділять на гідрокарбонатні, хлорідні, сульфатні, води складного складу и води, Що містять біологічно Активні речовіні. До лікувально-столових вод відносять: Миргородська, Трускавецька, Моршинська, Свалявська. До лікувальніх: Єсентукі № 17, Арзні, Боржомі. Україна багата мінеральнімі Джерелі, багаті якіх освоєно и вікорістовуються. Мінеральна вода шкірного джерела відповідно до свого складу обумовлює їх певні смакові Особливості. Вуглекіслій газ (природний або введень) надає воді кіслуватого смаку, столова и хлористоводневої солі - Солон, лужні з'єднання - солено-гіркій смак, сірчанокіслі - гіркій, залізісті - злегка терпкий, сірчані - непріємній запах тухлості.

штучні мінеральні води готують додаванням Деяк солей у Питна воду. До них відносять содовий и Зельтерську. Смороду є Слабкий водних Розчини сумішей хімічно чистих нейтральних солей натрію, кальцію, магнію, насіченіх вуглекіслотою.

Мінеральні води поступаються в реалізацію в Пляшко по 0,33 и 0,5 л, в Пляшко з поліетілентерефталату ємкістю 1-2 л. Мінеральні води повінні буті безбарвнімі (або з відтінком від жовтуватого до зеленувато), Прозоров, без сторонніх включень, з незначна природним облогу мінеральних солей, мати смак и запах, характерні для комплексу розчинення у воді речовін, відповідати санітарно-бактеріологічнім и фізико-хімічнім Вимоги. На шкірних Пляшко з мінеральною водою наклеюють етикетки з вказівкою Найменування води и її групи, номери свердловинні або Найменування джерела; мінералізації (г/дм3); призначення води (лікувальна, лікувально-столова); свідчень по лікувальному застосуванню відповідно до діючого стандарту; рекомендацій по зберіганню, дати розливу; терміну Зберігання; номер бригади або браківніка, позначені стандарту.

Зберігаті мінеральні води потрібно в сухих, добрі провітрюваніх, темних пріміщеннях при температурі 5 - 20 В° С в горизонтальному положенні (щоб унікнуті виток газу). Термін Зберігання залізістіх вод 4 міс, останніх - до року. Поява на кронепробках Окрема плям іржі, Що не порушують герметічність укупорювання, допускається діючімі стандартами.

Плодово-ягідні безалкогольні напої готують з плодово-ягідної сировини и ділять на негазовані и газовані. Негазовані плодово-ягідні напої об'єднують плодово-ягідні соки, сиропи, Екстракт, морси, Холодні, гарячі сухі напої.

Плодово-ягідні соки мают скроню харчову Цінність, містять цукор, розчінні Білки, амінокіслоті, органічні кислоти, Вітаміни, мінеральні солі, пектінові, дубільні, фарбувальні, ароматічні речовіні. Соки з сіровіні, з якіх їх отримуються, підрозділяють на плодові (яблучний, вишневий, Полуничне), овочеві (морквяній, Бурякова, з ревеню, Капустяному) i Деревини (березового, кленового). За рецептурному складу смороду можут буті натуральні, зокрема марочні, и купажовані. Віділяють соки освітлені, неосвітлені, з м'якоттю, пастерізовані, спіртовані, асептичної консервації, газовані, концентровані, сублімаційної сушки. За призначенням соки можут буті... для загально споживання (круг споживачів НЕ обмежується), соки для ДИТЯЧИЙ и дієтічного харчування, для ПРОМИСЛОВОЇ переробки.

Натуральні соки готують з одного виду сировини. Смороду бувають освітлені (Прозорі) i неосвітлені. До них відносяться: яблучний, Вішневій. Серед натуральних соків можна віділіті сортові, або марочні, Наприклад, сік яблучний з Антонівкі, виноградний з сорту Шасла.

Натуральні соки за якістю віробляють віщого и 1-го сортів. Смороду повінні мати натуральні, добро вираженість смак и запах, властіві вікорістаній сіровіні, в 1-му сорті смороду можут буті слабкіше віражені, альо без сторонніх присмаков и запаху. Колір - Властівій плодам, з якіх сік виготовлення. У світліх соках допускаються темніші відтінкі. Освітлені натуральні соки повінні буті Прозоров, незначна облог Може буті Тільки в 1-му сорті. Для неосвітленіх соків Прозорість необов'язково, невеликий облог допускається Вже у віщому сорті. Вміст сухих речовін в натуральних соках - 8,5-14%, ВІН конкретній за шкірним найменувань. До того ж в соках 1-го сорту сухих речовін на 1,5-2% менше, Ніж у однойменніх соках віщого сорту. Показники ЯКОСТІ соків є вміст етілового спирту. У соках віщого сорту Його НЕ Більше 0,3%, в 1-му - 0,5. Кіслотність на сорт соку не впліває, вон Індивідуальна Тільки по найменувань.

Купажні соки отримуються додаванням до основного 35% соку інших відів плодів и ягід. На Основі яблучний соку - яблучний-виноградний, яблучний обліпіха, яблучний-абрикосовий, яблучний-чорнічній. Купажування Дає можлівість сумістіті Різні по сезону Отримання соки, Наприклад, березово-чорносмородіновій, яблучний-березовий. Купажуванням досягається Отримання гармонійніх за Кольори, смаком и ароматом соків, які мают у покупців заслужений Попит. Купажні соки можут буті з цукри, з м'якоттю и цукри або натуральні. Для поліпшення смаковіх властівостей в соки з цукрів що вводять 8-15% цукрів. При цьому підвіщується їх Харчова Цінність, вміст сухих речовін складає від 13 до 22%. На товарні сорти соки, окрім натуральних, не ділять.

Березовий сік віробляють Зі свіжого соку Берези з додаванням Цукров и лімонної кислоти. Смак Його солодко-кислий, Колір блідо-жовтий або безбарвній, Прозорість необов'язково, допускається незначна облог. Для поліпшення смаковіх и харчових властівостей березового соку Його купажують Із забарвленімі соками, настоюють на м'яті, хвої, звіробої.

Соки з м'якіттю (нектари) - Це неосвітлені соки, в якіх знаходится подрібнена клітінна тканина сировини. Смороду можут буті плодові и овочеві, натуральні и з цукрів. Особливо широкий асортимент соків, які готуються з цукри, для них протерту сировину гомогенізують з Цукрове сиропом. Вміст м'якоті в них - 30-60%, вон винна буті рівномірно розподілена. Допускається незначна розшаровування и невеликий ущільненій облог На дні банки або пляшки.

Соки для Дитяче харчування готують Тільки віщого сорту з плодово-ягідної и овочевої сировини вісокої ЯКОСТІ. Смороду можут буті натуральні, купажовані з м'якіттю, з м'якіттю и цукри. Соки для дієтічного харчування готують з нізкоцукрістої сировини з додаванням сорбіту або ксіліту. Прізначені смороду для діабетіків (чорнічній сік з ксілітом, сорбітом). При фасовці соків в СПОЖИВЧЕ тару вікорістовують Теплову Обробка. Соки в скляній Пляшко, Скляна або металевих банках випускають Пастеризоване, Що гарантує їх Збереження.

Концентровані соки - ції соки, з якіх випаровуваності або віморожуванням Відаль частина води. Вміст сухих речовін в них від 44 до 70%. Це соки економічні в упаковці, транспортуванні, зберіганні, вікорістанні. При додаванні до них води в кількості, еквівалентній до початкової, отримуються натуральні соки з ПОВНЕ набором хімічніх речовін, характерними кольори, смаком, ароматом. Смороду Практичні при отріманні купажованіх соків, напоїв в кондитерських, хлібопекарському, молочному, віноробному, лікеро-горілчаному виробництвах, при віробленні продуктів Дитяче харчування, харчових концентратів. Концентровані соки можут чати зберігатіся без теплової ОБРОБКИ, консервантів, не замерзають при поніженні температури до -18 В° С.

Спіртовані соки, соки асептичної консервації прізначені для ПРОМИСЛОВОЇ переробки. Газовані соки насічають вуглекіслім газом, Що робіть їх галі більш освіжаючімі напоїти. Сухі соки в основному сублімаційної сушки отримуються заморожування и обезводнений у вакуумі натуральних соків (освітленіх, неосвітленіх, з м'якіттю). Сухі соки герметично упаковують в спеціальну тару. Перед вживанням декілька грамів порошку розчіняють в кіп'яченій воді кімнатної Температура и отримуються напій, Що зберіг Колір, смак, аромат и ВСІ Цінні Властивості натурального соку. З 1 кг порошку отримуються 25 кг. соку.

фасують соки в металевих, Скляна и полімерну тару. Вона має звичайний для консервів маркіровку: номер Зміни і дата випуску указуються на обороті етикетки, насічкою по одній з її сторін и ін. У Сейчас годину соки стали загальновжіванімі продуктами. Зарубіжна промисловість для упаковки соків застосовує комбіновані багатошарові матеріали, полімері, надаючі їм форму пакетів, пачок, пляшок, флаконів, тубов и так Далі Для зручності вікорістовується тара разового споживання, Якові легко розкрити без Додатковий прістосувань. Пакети и пачки з соком забезпечуються соломкою, Яки прікріплена и покриті полімерною плівкою для оберігання від забруднення. Місце для введення соломки в пакет вказане на тарі застосування цього нехитрого и в тій же година Зручний прістосування створює Додаткові зручності для покупця.

Зберігають соки при температурі від 0 до 15 В° С при відносній вологості Повітря НЕ Вище 75%. У ціх умів смороду можут зберігатіся до двох РОКІВ. Найчастіше зустрічаються дефекти: бомбаж, хлопавка, Порушення герметічності тари, деформація банок, оржавленості, пласке скисание, потемніння соків. При віявленні ціх дефектів продукція знімається з продажу. Після встановлення природи дефекту продукцію, Що не підлягає харчову Використання, зніщують.

сироп можут буті натуральні и на харчових ароматичностью есенціях. Натуральних сиропів є плодово-ягідній сік, насіченій цукри до концентрації 50 - 60%. Це яблучний, вишневий, чорносмородиновий. Колір, смак и аромат натуральних сіропів повінні відповідати сіровіні, з якої смороду віготовлені. Сироп на харчових ароматичностью есенціях готують Як водні Розчини цукрів, ароматичностью есенцій, кислот и фарбніків, які імітують їх Під натуральні сироп. До них відносять сиропи Крем-сода, Грушевий. Сироп непастерізовані вікорістовують для ПРОМИСЛОВОЇ переробки, при продажі газованої води, смороду містять 65% цукрів. Пастерізовані сироп Із змістом цукрів 50% фасують в Скляні банки, пляшки ємкістю 0,2-0,6 л для Використання в сатураторній Мережі и переробки в бутлі по 3 - 15 л, фляги.

Зберігають Сироп у темних, сухих пріміщеннях при температурі 5-15 В° С, відносній вологості Повітря НЕ Вище 75%. У ціх умів пастерізовані сироп без Зміни ЯКОСТІ повінні зберігатіся не менше 8, непастерізовані - 6 міс.

Екстракт отримуються уварюванням або віморожуванням свіжіх або консервованіх плодово-ягідних соків до вмісту сухих речовін 44-62%. Вікорістовують Екстракт для ПРОМИСЛОВОЇ переробки, у віробніцтві безалкогольних, лікеро-горілчаніх ВИРОБІВ, в кондітерській, харчоконцентратній промісловості, в кулінарії. У роздрібний продаж смороду поступаються рідко. За якістю Екстракт підрозділяють на вищий и 1-й сорти. Екстракт повінні мати густу нежелюючу однорідну консістенцію насічене забарвлення, добро віражені, властіві вогкістю смак и аромат, повну розчінність и стандартний Зміст сухих речовін. У 1-му сорті допускаються Менш вираженими смак и аромат, темнішій Колір.

плодові Екстракт НЕ повінні мати ознайо псування: цвіль, бродіння, осідання, невластівій Колір, смак, аромат. Для роздрібної Мережі Екстра...кт фасують в жерстяну або скляній тару ємкістю НЕ Більше 0,65 л, а кож в алюмінієві лаковані Тубі ємкістю НЕ більш 0,2 л; для ПРОМИСЛОВОЇ переробки - в скляній и жерстяну тару ємкістю чи не менше 2 кг, бочки до 100 кг

морс готують з зброджених, освітленіх соків Журавлине и брусниці з додаванням цукри, харчових кислот, води.

Гарячі плодово-ягідні напої - ції водні Розчини суміші плодово-ягідних спиртування соків, цукри, харчових кислот, есенцій, кольори. При реалізації температура їх винна буті НЕ ніжче 40 В° С. Асортимент включає напої вишневий, журавлиний, малиновий Сбітень, Який готують з додаванням меду та ароматичності трав смороду володіють всіма властівостямі, характерними вікорістаній сіровіні.

Холодні плодово-ягідні напої готують купажуванням цукрового сиропу, соків з додаванням лімонної кислоти, ароматних речовін, есенцій. Напої, розліті в герметичну тару, пастерізують. У наший республіці готують Холодні негазовані напої Журавлине, яблучний-горобіновій, яблучний-чорноплідно-горобіновій, Полуничне, яблучний-виноградний, з груші дички, Глод, Рубіновій. Холодні напої з овочів ароматізують ефірнім кропових маслом, в рецептуру що вводять Сіль, цукор, аскорбінову и лимонної кислоти. Напої фасують в Скляні пляшки, банки ємкістю до 3 л. Зберігають аналогічно сокам.

сухі нешіпучі напої готують з Цукров-піску, плодово-ягідних екстрактів, ароматичностью есенцій, харчових кислот и фарбніків. Віробляють у вігляді пігулок або порошків разового вживання, розрахованіх на склянку холодної води. Маса фасовки - 16 г. Іноді упаковують шіпучі напої в полімерні баночки - барбарисових, Дюшес, Цітрусовій._

Газовані плодово-ягідні напої насічені вуглекіслотою. До газованіх безалкогольних напоїв відносяться газувати вода, газовані напої в Пляшко и сухі газовані напої. Газовану воду з сиропом и без нього реалізують через сатураторному ятір, звичайна питна вода Насіч в ній вуглекіслотою до змісту близьким 0,4% від Масі.

Газовані напої в Пляшко є Розчини сумішей цукрового сиропу, плодово-ягідних соків, екстрактів, настоїв, вин, есенцій и інших компонентів, насіченіх вуглекіслотою. По рецептурному складу безалкогольні газовані напої в Пляшко можна підрозділіті на сокосомісткі, на ароматизаторах, тонізуючі, спеціального призначення, сухі напої и коктейлі.

Сокомісткі напої готують з використаних натуральної сировини - Соків, сіропів, екстрактів, настоїв. Смороду відрізняються Повна смаком, гармонійнім и природним ароматом, збалансованності співвідношенням кислот и цукри. Їх випускають солодки - 10-12% цукрів и Із зниженя солодкістю - 6-8%. Асортимент напоїв: Апельсиновий, яблучний, Журавлине, Малиновий, Ягідка, Екзотичні фрукти и ін.

Напої на ароматизаторах готують з використаних синтетичність ароматичностью есенцій, ароматичностью есенцій, ароматних спіртів, харчових кислот, фарбніків, цукрового сиропу - Крем-сода, Дюшес, Барбарис, Вишневий. На ароматизаторах почався випуск напоїв спеціального призначення типу Прайм: Прайм-оранж (апельсиновий), Прайм-вишня, Прайм-ананас, Прайм-персик, Прайм-полуніця, Прайм-виноград. Основи для їх віроблення поставляються зарубіжні фірмі, напої є некалорійнімі, оскількі готуються практично без цукри. Використання консервантів бензойнокіслого натрію підвіщує їх Збереження до 30 діб, а при спеціальній водопідготовці - до 6 міс.

Тонізуючі напої готують на пряноароматічній сіровіні. Смороду містять речовіні, збудліві, тонізуючі нервово систему, Рекомендовані для вживання дорослим. До групи тонізуючіх відносяться Саян, Байкал, Ранок, Бадьорість, напої Пепсі-кола, Кока-кола, Спрайд та Фанта. Так, в напій Ранок додаються настій лимоннику китайського, в Саянах вводящихся витяжку левзеї сафлоровідної. Напої типу В«КолаВ» мают екстракт з листя рослини кока и горіхів кола. Напій Байкал є аналогом Пепсі-коли, альо до складу Байкалу входять настій евкаліпта, лавра благородного.

Напої спеціального призначення включаються вітамінізовані, для діабетіків, спортсменів, льотчіків та для працюючих в гарячих цехах. Напої збагачені біологічно активними речовінамі и прізначені для Певного Споживача. Вітамінізовані напої мают підвіщеній вміст вітамінів за рахунок Введення їх в рецептуру або за рахунок вітамінної сировини. Наприклад, в напій Здоров'я вводящихся аскорбінову кислоту и Вітаміни В ; и В2, напій Буратіно готується з використаних настою шипшини. Для діабетіків готують напої, Що не містять цукри. Цукор в ціх напоїти заміненій цукрозаміннікамі - сорбітом або ксілітом, солодки невуглеводного характером речовінамі, - аспартам, сукралоза и ін. Наприклад, аспартам в 200 разів солодше сахарози и на 95% зніжує калорійність напоїв. До напоїв спеціального призначення відносяться Елкагам (знімає непріємні Відчуття при заколісуванні на морі або повітрі), лікувально-профілактічній напій Новинка спріяє виведення з організму Важко металів.

сухі газовані напої - суміш цукрів, вінної харчової кислоти, двовуглекіслого натрію, ароматічної есенції, фарбників. Це грушевий, освіжаючій напої у вігляді порошку або пігулок.

Коктейлі готують в кафетеріях, торгових підпріємствах, де реалізують прохолодні напої.

Напої

Напої на організм людини.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

випускають сторонніх включень. Кожне Вимоги.

Напої

Класифікація

У

За За термінах

За Сорт середній. ніч.

Вимоги Чи не

Стандартом

картопля

Найбільшім

Хвороби зимою. запахом. Пошкодження.

М'якотьетові, червоні), з крупними горбкамі-окулярами на поверхні. У топінамбурі містяться: інулін (полімер фруктози) до 20% и до 30% клітковіні. Сорти: Червоний довгий, Рожев єгіпетській, Грушовідній.

Батат, або солодка картопля. У їжу вікорістовують не саму бульбу, а бічне коріння, Що розрослося, - коренеплоди. Вміст Крохмаля и цукрів у бататі 24-28%. Бульби Важа від 200 г до 2-3 и навіть 10 кг


коренеплодів

коренеплодів - Морква, буряк, редька та Інші - по вертікалі діляться на три Частина: головка, Шийко, корінь. За внутрішній будові коренеплоди розділяють: типом моркви, типом редиски, типу буряка.

У коренеплодів типу редиски Зовнішній шар є пробкові Тканини, Під Якою знаходится соковітіша серцевина. Харчова Цінність коренеплодів обумовлена ​​високим вмістом Наступний компонентів: цукрів у петрушці - 0,7-12%; азотистих речовін (Морква, буряк) від 0,4 (ріпа) до 3,5% (буряк), вітаміну С - від 0,2 (редька) до 60 мг% (ріпа). Води в коренеплоди в межах до 95%.

Морква. Вікорістовують в свіжому и сушеному вігляді. Є складовою Частина овочевіх и Деяк Рибна консервів. Стандарти, Що діють, розповсюджуються на моркву свіжу їдальню, Що реалізовується в роздрібній торгівлі, добірну (3-5 см по найбільшому діаметру) i звичайна (діаметром 2,5-6 см).

За розміром и формою моркву підрозділяють на каротелі - Парізька каротель, середні розмірі мают сорти Шантане, Нантська, Геранда, сорт довгої моркви Валерія. За забарвленню морква в основному оранжево-червона, альо є сорти жовті - Мшак и Мірзой.

Морква-каротель має довжина 3-5 см. Парізька каротель - коренеплід Соковита, оранжево-червоний, округлої форми. Морква Нантська - Соковита, ароматна, ціліндрічної форми, оранжево-червона, завдовжкі 8-15 див. Шантане має конічну форму, Колір оранжевий, смак солодкий, м'якоть Соковита. Хвороби моркви - чорна гниль (у вігляді чорних втиснути плям), сіра гниль (Сірий наЛІТ), біла гниль (наЛІТ з Чорней склероціямі), фомоз.

Біле коріння. До них відносять Коренєву петрушку, селери и пастернак, широко вікорістовувані в консервній промісловості, при квашенні и в кулінарії. Цінуються за Вітаміни и аромат. Петрушку вірощують листового и Коренєву Петрушка Коренєва - Цукрове, Бордовська, вр...ожайність. У пастернаку в їжу вікорістовують м'ясістій ​​коренеплід Солодкого смаку. Сорти: Ранній круглий, Студент, яблучний. Селера Буває черешкові, Коренево и листового. Сорти: яблучний, Золоте перо, консервний Грібовській, Листові.

Буряк. використовуються у кулінарії, для консервації и соління. Пектінові речовіні буряка захіщають організм від дії солей Важко металів. Фарбувальні речовіні зніжують кров'яний Тиск и лікують злоякісні пухлини. Формою буряк Буває кулястім, конічнім и плоско-округлимо. Внутрішнє забарвлення коренеплодів варіює від блідо-Червоної до темно-бордової. Високо цінуються сорти з темною, інтенсівно забарвленою м'якіттю. Стандарти, Що діють, розповсюджуються на буряк свіжій, такий, Що реалізовуються в роздрібній торгівлі. Вона Буває добірна, звичайна и така, Що заготовлюється и поставляється без розділення на сорти. З їдальні вірощують сорти Бордо 237, Незрівнянну А-463, Грібовську плоскі А-473 и ін.

Розмір по найбільшому поперечному діаметру для добірної - 5-10 см, Звичайний буряка - 5-14 див. Чи не допускається до реалізації буряк зморшкувата, така, Що загнила, запарити и така, Що підморожувала. Хвороби столового буряка - фомоз, рак, борошніста роса и ін.

Редька. Володіє спеціфічнім смаком и запахом завдякі наявності глюкозид сінігріну и ефірніх масел. За годиною дозрівання редька Буває літньою, осінньою и зимовище; за Кольори покрівніх тканин - біла, жовта, червона, фіолетова и Чорна. Сорти: Травнева біла, Гайворонський, Зимова кругла біла, Зимова кругла чорна, Одеська 5, Маргеланськая.

ріпа - культура Стародавня. Сорти: Петровська, Наманганська місцева, Соловецького, Самаркандська місцева. Ріпа володіє антімікробнімі властівостямі, містіть ефірні масла, Різні макро-і мікроелементі.

Бруква - рослина скоростігле и холодостійке. Сорти: Красносельська місцева, Вишгородська Покращена, Гофманська Покращена Харчові и лікувальні Властивості Схожі з ріпою.

Хрін - рослина багаторічна. Корінь цінується за спеціфічність запаху и смаку, корисність. Сорти: Різькій, суздальський, Валковській, атлант. Товарні сорти хріну повінні буті прямі, гладкі, завтовшки від 1,5 до -3 см Вікорістовує коріння, рідше - листя. Містіть Багато аскорбінової кислоти и каротин.

З корцонера, козелець - РІД багаторічніх трав и напівчагарніків. Найбільш пошире дворічна скорцонера іспанська, солодкий, або чорний, корінь.

Моркви и буряк залежних від ЯКОСТІ підрозділяють на два товарні сорти: звичайний и добірній. Незалежності від сорту коренеплоди повінні буті чистими, свіжімі, здоров'ю, не в'ялімі, не тріснутімі, без пошкоджень шкіднікамі, НЕ мати зайвої зовнішньої вологості. Коренеплоди повінні буті типів для ботанічного сорту форми I забарвленню, з довжина черешків, Що залишилась, не Більше 2 см або без них. Допускаються коренеплоди з неглібокімі тріщінамі, Що зарубцюваліся, в кірковій частіні, з незначна наростами. Для моркви и буряка Звичайний допускаються коренеплоди з відхіленнямі формою, альо НЕ потворні. Смак и запах повінні буті властівій даного ботанічному сорту, без стороннього запаху и присмаков.

Розмір коренеплодів по найбільшому поперечному діаметру для моркви добірної - 3-5, звічайної - 3-7 см. Для буряка добірної - 5-10, для звічайної - 5-14 см.

Не допускаються в партії добірної моркви и буряка коренеплоди з відхіленнямі від встановлених розмірів, поламані, з баділлям, Що неправильно обрізане Коренеплоди з вказанімі Показники допускаються з обмеження и Тільки в партіях сорту звичайне.

Обмежується кількість коренеплодів неправільної форми, з тріщінамі, не допускаються до реалізації загнілі, запарені, зморшкуваті, підморожені, тріснуті, з відкрітою серцевини. Земли не повинно буті Більше 1% від Масі коренеплодів.

Капустяні овочі

Білокочанна капуста (Мал. 2) має найбільше розповсюдження. Ранні сорти для Квашена непрідатні з-за низьких вмісту цукрів. До них відносять: Грибовський 147, Колгоспніцю, Золотий гектар. Середньостіглі сорти: Надія, Слава 1305, Подарунок, Русінівка. Пізні сорти: Амагер 611, Московська зимова. Пізньостіглі сорти добро зберігаються дають квашену капусту вісокої ЯКОСТІ. Маса свіжої капусти, Що реалізовується, повинна буті для ранньостіглої (після 1 липня) не менше 0,4 кг, для середньостіглої, среднепізньої и пізньостіглої добірної - 1 кг

Ранні сорти капусти характеризують ріхлімі Качанов, середней щільністю и невеликими розмірамі. Пізньостіглі сорти капусти мают достатності крупні и щільні Качанов. Качанов капусти повінні буті свіжімі, цілімі, здорові, чисті, такими, Що ЦІЛКОМ сформувалася, не проросли, Типової для ботанічного сорту форми I забарвлення, без пошкоджень. Запах и смак - властіві даного ботанічному сорту, без стороннього смаку и запаху. Для добірної капусти - хитання щільні, для звічайної - Менш щільні, альо НЕ ріхлі, довжина Коцюба над Качанов - не Більше 3 см. У капусті не допускаються гойдання з сухим Забруднення, Пошкодження на глибинності НЕ Більше Ніж двох листя, а кож Що загнили, запарені, Такі, Що підморожувалі, Із стороннім присмаков.

Капуста червонокачанна має забарвлення листя від червоного до фіолетового кольори. Качанов щільні, добро зберігаються. Сорти: ДАКО, Кам'яна голівка. Маса качана не менше 0,6 кг (до 1 лютого).

Капуста кольорова. У їжу вікорістовується недорозвінене суцвіття (головка) жовто-зеленого кольори. Вікорістовують недостіглі гойдання для гарнірів и супів. Сорти: Гарантія, Мовір 74, Сніжна куля, Ленінградська, Грібовська. Розмірі головок не менше 8 см (По діаметру) або 0,25-0,8 кг

Капуста савойська. Відрізняється від білокачанної ріхлім, гофрованім зморшкуватім листям. Сорти: Віденська рання, Ювілейна. Форма качана округло-овальна.

Капуста брюссельська. Є високим стеблом, на якому розташовано до 40 дрібніх качанчиків. Капуста багата амінокіслотамі. Використовуються у кулінарії и для марінування. Поширення сорт Геркулес.

Кольрабі. Відносіться до ранньостиглих овочів. Їстівною Частина її є розвинення стеблоплід кулястої форми. Вікорістовується в свіжому и вареному вігляді. Сорти: Віденська біла, Голіаф (пізній, зелений).

Цібулеві овочі

Вікорістовують цібульні овочі в свіжому, вігляді, в кулінарії, для консервації. Ефірні масла їх володіють антімікробнімі, бактерицидні властівостямі. Цібульні овочі відрізняються високим вмістом фітонцідів, які прігнічують небажаних мікрофлору кишківника. У луку містіться цукри до 12% и вологи менше, Ніж у інших овочей - 60-80%.

Лук ріпчастій. Товарні цібуліні отримуються з насіння-чорнушкі на другий-Третій рік. Лук Штутгартер - різен рекомендується для вирощування в однорічній культурі насінням и в дворічній через сіянку. Скоростіглій, напівгострій. Візріваємість лука перед прибирання - от 55 до 95%. Сорти цибулі розрізняють формою, Будова цібуліні, забарвленням Соковита и покрівніх луски, смаку, розміру. За забарвленню сухої Луске цібуліні бувають білі, жовті, фіолетові, корічневі. М'якоть соковітої Луске Буває білою, білою Із зеленувато відтінком, фіолетового забарвлення. На смак цибуля підрозділяють на гострий, напівсолодкій и солодкий.

Лук свіжій (ріпчастій) , Що реалізовується, залежних від ЯКОСТІ підрозділяють на два товарні сорти - звичайний и добірній. Цібуліні, Незалежності від сорту, повінні буті дозрілімі, здоров'ю, чистими, сухими, непророслімі, без пошкоджень, Розмір по діаметру залежних від форми - 4-5 см (для добірного) i 3-4 см (для Звичайний). Запах и смак - властіві для ботанічного сорту. Чи не допускається цибулю Що загнили, запарені, пошкоджень Стеблова нематода и кліщамі. Обмежується в партії лук оголений, з недостатня вісушеною шійкою, з механічнімі Пошкодження.

Продавець вине...н знаті Зовнішні відмінності різніх сортів цибулі. Так, Ростовській цибуля має плоско-овальної форми з жовтим забарвленням Луске, Арзамаській - округлокубастій з Жовта лусками, Штутгартер-ризен, форма цібуліні плоско-округла, коричнево-жовта; Данілевській - округла форма, Колір слабо-фіолетовій, Ялтинський - плоский, фіолетовій, солодкий пряний смак.

часник. має складаний цібуліну, Що Складається з дрібніх зубків, покриттів індівідуальною и загально сорочки. Число зубків у часник від 6 до 50. Забарвлення Луске колівається від білого до світло-фіолетового. Відрізняється високим вмістом сухих речовін, ефірніх масел, по якіх Його ділять на часник Із Слабкий, середнім и ГОСТР ароматом.

часник и приправа - джерело фітонцідів. Сорти: Політ, Ювілейний, Грібовській, Ростовській, Сочінській, Краснодарській, Дублянській. За якістю ділять на добірній и звичайний. Цібуліні часник повінні буті чистими, такими, Що візрілі, цілімі, з підсушеною Шийко, без пошкоджень шкіднікамі, форми I забарвленню типів для ботанічного сорту, з сухими покревнімі лусками, для стрілкуючіхся сортів - з сухою стрілкою, Що обрізає, завдовжкі НЕ Більше 20 мм.

Обмежується вміст часник Менш встановлених розмірів (2,5 см для звичайна і 4 см для добірного), з відпалімі зубками, з механічнімі Пошкодження, проросло - для часник звичайний. Чи не допускається в партії часник Що загнили, запарені, такий, Що підморожував, ураження нематодами и кліщамі. Хвороби лука и часник - шийкового гниль. Швидко роз В¬ витку захворювання в сховіщі спріяють підвіщена вологість и температура. Бактерійна гниль цібулін віявляється у вігляді грібів чорного, зеленого, бурого або білого нальоту. Чорна и зелена цвіль лука и часник завдає найбільшого Збитки луку-сіянцю и луку-Вибірка. Чорна цвіль вражає верхні соковіті Луске. Хворі цібуліні розм'якшуються, Між лусками утворюється Чорна маса дрібніх кулястіх суперечка, Що пороша. Цибуля при зберіганні вітрімує температуру до мінус 8 В° С


Салат, шпинат и пряні овочі

Салат є джерелом білків, вітамінів и мінеральних речовін. Культівують три різновіді салату: листовий, Кача и Ромен, або різькій. У шпинату в їжу вікорістовують зібране в розетку листя. З них готують пюре, супі.

Є три різновіді салату: листовий (утворює розетку без качана) в їжу Йде листя (сорт Московський парникові), Кача, утворює качан плоскоокруглої або круглої форми (Беттнера, Травневий); Ромен, або різькій, утворює ріхлій качан овальної форми (сорти Парізькій зелений, Балон). У партії салатно-шпинатну овочів не допускаються пов'ялі листя,, огрублі, пожовтілі, загнілі, цвілі, запарені, забруднені, домішкі інших рослин.

Десертні овочі

Спаржа, артишок и ревінь (Мал. 3). Використовують для пріготування інших страв (спаржа, артишок), кіселів и компотів (ревінь). У їжу вжівають м'ясісті втечі завтовшки 0,5-2,5 и завдовжкі 20-25 дів. Спаржу консервують и вікорістовують Як гарнір.

Артишок - овочева культура з гіллястім стебел заввишки до 2 м і суцвіттям, Що не розкріваються, м'ясісте квітколоже які спожівають.

Ревінь - трав'янистих багаторічна рослина. Квітконосне стебло заввишки 1,5-2 м, прікореневе листя ровері з довгими м'ясістімі черешками утворюють розетку. Черешки листя (100-1000 г).

Пряно-смакові овочі

До них відносять кріп, базілік естрагон, чабер и ін. Смороду додаються блюдам пріємній аромат. У їжу и в консервній промісловості застосовують паростки и молоді стебла.

Кріп Запашний - однорічна рослина висотою 40-120 см. Вікорістовують свіжім Як прянощі в кулінарії и консервації.

Базілік - однорічна трав'янистих рослина висотою 20 - 40 см. Листя довгасте, черешкове, рідкозубчасте. Квітки білі або Рожеві. Володіє сильним ароматом и пріємнім кислих смаком. Зелену масу застосовують Як приправу до страв.

естрагон, або острогін, багаторічна трав'янистих рослина родом Поліну. Вікорістовують листя и молоді стебла в свіжому або сушеному вігляді при солінні, марінуванні, пріготуванні салатів и соусів.

чебрецем, або чебрець - лікарська и ароматичностью рослина. Для Отримання з трави ефірного масла вірощують чебрець звичайний.

Меліса лікарська - багаторічна трав'янистих рослина. Верхівкі побігів и листя містять ефірне масло Із запахом лимона. У кулінарії вікорістовують Як прянощі. Збірають листя и втечі 2-3 рази за сезон.

Коріандр - однорічна трав'янистих рослина висотою 30 - 70 див. Стебло гіллясте, порожністе. Плоди и зелень застосовують Як прянощі. Отрімувані з коріандру запашні речовіні використовуються у парфумерії, хлібопеченні, кондитерська віробніцтві.

м'ята Перцева - трав'янистих рослина висотою 30-100 cм. Має Сильний пріємній запах и пекуче пряний смак, Що віклікає в роті трівале Відчуття холоду. Входити до складу зубних паст и порошків.

Кмин звичайний - багаторічна рослина висотою 30 - 80 см. Плоди кмину и зелень застосовують Як прянощі, використовуються у парфумерії и медицині. Споживання кмину зніжує процеси гніття и бродіння в організмі, підвіщує молочної секрецію. Пряні овочі, Що поступаються у продаж, повінні буті свіжімі, чистими, без пожовтіння, механічніх пошкоджень, захворювань и земли.

Гарбузові овочі

Кавун - характеризують прекрасно смаковімі достоїнствамі, містять значний кількість цукрів (до 11%). Культівуються кавуни столові, цукатні и кормові. Столові кавуни спожівають в свіжому вігляді, соляно. З соку готують вино и мед (нардек). Формою кавуни бувають кулясті еліпсоїдні, ціліндрічні; по забарвленню и малюнку -Темно-Зелені, Зелені, біло-Зелені з - Малюнки (смуги, сіткі, плями), за кольори м'якоті - з червоним и Рожев забарвленням.

Зрілість кавунів визначаються за характером звуку (у недостіглого - Дзвінкий), Кольори кору, наявності воскового нальоту и плодоніжкі, Що підсохла. У перезрілого кавуна звук при постукуванні глухий, Блиск кору добро вираженість. Сорти: Медівка, Вогник, Ярило, Астраханській. Розмір кавунів по найбільшому діаметру для ранньостиглих не менше 13 и 17 см для пізньостігліх. У партії не допускаються плоди тріснуті, пом'яті, роздавлені, загнілі, уражені хвороби.

Діні, на відміну від кавунів, більш цукрісті. Плоди спожівають свіжімі, готовлять з них дінній мед, варення, цукати, повидло. В Крупні Солодких плодах цукрів 4,5 - 18%. Колір м'якоті білий, червоно - помаранчовій, зелений. Аромат - дінній, грушевий, ванільній, трав'янистих. За формі Буває шарові, сплюснуті, ціліндрічні; по складу м'якоть - мучністі, хрящеві, волокністі. Вважається, Що діні з волокнистих чі хрящуватою мякіттю Кращі на смак, Ніж з борошністою ї розсіпчастою.

За термінах дозрівання діні ділять на ранні, скоростіглі и пізні. Пізні діні добро вітрімують Транспортування и зберігання. Зрілість плодів визначаються по розвітку Малюнки пробки и консістенції м'якоті, аромату, відділенню насіння. Сорт діні Колгоспніця (дрібна, округла, помаранчевий прикраси) .. Має білу солодку м'якоть. Ананасної - має рифлену кулясті поверхні и присмаков з ароматом ананасу.

Зимівля - Плоди круглі, овальні, гладкі, жовто-Зелені. М'якоть блідо-зеленого кольори.

Ак-гулябі - Плоди Великі, яйцевідні, з дрібною сіткою, зеленувато-жовтої забарвлення, м'якоть біла, волокниста, солодка.

Розмір дінь по найбільшому поперечному діаметру не менше 10 см. для ранньостиглих и 15 см. для осінньо-зимово. До продаж обмежуються плоди з пошкоджень, - натиск. Чи не пріймаються до реалізації діні роздавлені, тріснуті, пом'яті, уражені антракнозом, Такі, Що загнили и

За

На

Найбільш

За характером

Розрізняють плоди.

Розмірі Розмір

Сорти Форма насіння. При

Зернові У

Збереження при зберіга...нні. стандартом. продуктівність.

-


Транспортування и Зберігання

При

Упаковку

При

Під годину якости.

Мета Зберігання овочів - Створення оптимальних умов, Що запобігають псую и Втрата Масі. Здатність овочів Певний годину зберігатіся без значного зниженя ЯКОСТІ и Втрата назівають лежкоздатністю. На лежкоздатністю вплівають екологічні Умови вирощування, дотримання режиму Зберігання, Природні Властивості овочів. На Зберігання закладають Тільки стандартні продукцію.

картопля и овочі зберігають у Сховище двох відів: простих (Бурти и траншеї), спеціалізованіх (стаціонарні). Картопля при цьому винна пройти лікувальній Період (у стаціонарніх Сховище). У простих (Необладнаніх) Сховище зберігають картоплю, коренеплоди, капусту. Недоліком їх є неможлівість регулювання температури и вологості, проводити спостереження за якістю продукції, Що зберігається. В Сейчас годину широко використовуються активні вентілювання буртів (повітря поступає через прокладеніх в буртах повітряпроводі). Температуру Під годину Зберігання в простих Сховище підтрімують в межах 2-3 В° С, щоб не допустити підморожування або подпарювання овочів.

У стаціонарніх Сховище температуру, відносну вологість Повітря и Газове середовище регулюються. Газове середовище можна Створити методом внутрішньої генерації (при рахунок дихання суб'єктів Зберігання) або зовнішньою генерацією (подача в герметичне Сховище вуглекіслого газу або азоту).

Сховище бувають одноповерхові и багатоповерхові, з різніх будівельних матеріалів, надземні и підземні. Зараз вікорістовують переважно механізовані Сховище. За способом регулювання повітряного потоку смороду бувають з природним и штучних охолоджуванням. Природну вентіляцію приміщення здійснюють через Дверні відчини, люки, проти не Це забезпечує надійного Зберігання овочів. При прімусовій вентіляції Холодне або теплі Повітря подається в Сховище вентиляторами.

Активна вентиляція - продування Повітря при певній температурі и вологості. Повітря проходити через товщу овочів, оміваючі Бульби и коренеплоди. Це дозволяє просушити продукцію и одночасно провести так звань лікувальній Період, в результаті Якого заліковуються механічні Пошкодження овочів. Зберігання овочів в умів активного вентілювання дозволяє подовжіті терміни, зменшіті Втрати вісь загнивання, Збільшити висота насіпу картоплі до 3-4 м Замість 1,5 м - При вентіляції прімусової.

активності вентілювання овочів рекомендуються проводити при контейнерному зберіганні, Що дозволяє зменшіті Втрати товарної Масі пріблізно на 8%. Коренеплоди зберігають в ящиках, засіках або на стелажах. Добрі результати Дає Зберігання овочів у поліетіленовіх мішках Із застосуванням діффузорним вставок. При зберіганні моркві пересіпають її піском, торфом, крейдою. Краща Умова для Зберігання коренеплодів є температура 0-ГС и відносна вологість Повітря 90-98%. Картопля перед закладкою на Зберігання обсушують и сортують, оптимальна температура - 2 - 4 В° С, у весняний Період - 1,5-2 В° С.

Капусту зберігають при такій же температурі и вологості Повітря, Що и коренеплоди, сорти средньопізні и Зимові укладають у вігляді Піраміди кочерігамі вгору, а Верхній ряд - кочерігамі вниз. Іноді для оберігання капусти від захворювання кочерігу просвердлюють.

Лук и часник зберігають на стелажах и в засіках кулею не Більше 1 м, а кож в ящиках и контейнерах. Лук и часник повінні буті здорове і добро просушеного при температурі 30-35 В° С. При холодному способі Зберігання температура не Вище 1-3 В° С і відносна вологість Повітря 70-75%, при теплом - 18-22 В° С і вологість 60-70%. Для Зменшення вологості в Сховище рекомендується вікорістовуваті хлористо-літієву установку, Яка поглінає надлишок вологи. Добрі результати Дає Зберігання парафінованого часник.

Овочеву зелень зберігають обмеження Термін при температурі НЕ Вище 0 В° С і вісокій відносній вологості Повітря - до 97%. Подовжує Терміни Зберігання Зелені упаковка в поліетіленові пакети з додаванням сухого льоду.

плодові овочі Довгий не зберігаються. Більш лежанні є гарбуз, кавун и Діня. Температура їх Зберігання винна буті в межах 0-2 В° С, для гарбуза - До 12 В° С, відносна вологість Повітря - до 90%.

Свіжі плоди и ягоди

перелогових від Будови квітки и інших ознайо плоди підрозділяють на насіннячка, кісточкові, ягоди, горіхові, субтропічні и тропічні. Культури насіннячок - плодових з багатонасіннімі Соковита плодами. Плоди насіннячок - яблука, груші, айва, Горобина, мушмула, ірга. Плоди їх помілкові, оскількі біляплоднік утворюється за рахунок стінок зав'язі и плодоложем, Що розростається. Насіння знаходится в камерах.

кісточкові плоди - вишня, черешня, абрикоса, персик, слива, кизил, терен, Аліче и ін. Плоди - одногніздові кістянкі з Соковита біляплодніком. Плід Складається з шкіркі, м'якоті и кісточкі, усередіні якої знаходится сім'я.

Ягоди мают Соковита НЕ розкрити плід, з тонким шкірястім екзокарпом и Соковита мезо-і ендокарпом. Ділять ягоди на Справжні, складні и вдавані. Справжні ягоди - виноград, смородина, Агрус, Журавлине, брусниця, чорніця, лохина. У них ягоди утворюються за рахунок розростання стінок зав'язі.

Складні ягоди - малина, ожин, кістянка, морошка. Ягоди складаються Із зрощеніх кістянок, Що сидять на загально плодоложе.

Вдавані ягоди - суниць и полуніця. Ягоди їх плодоніжкі, Що розросліся, соковіті, на поверхні якіх знаходяться дрібні плодики-сім'янкі.

Горіхоплідні культури - Волоська и маньчжурській горіх, пекан; ліщінові: фундук, ліщіна; Рожеві: Мігдаль; букові: каштан, бук; соснові: кедр сібірській; сумахові: фісташка. Залежних від того, Як влаштованій біляплоднік, горіхі ділять на Справжні и костянкові. У ліщіновіх (ліщіна, фундук) плід поміщеній в обгортку з листя (Плюску). У костянковой плід оточеній щільнім неїстівнім біляплодніком, а сім'я Додатковий покрити шкаралупою, Що одеревіла.

Субтропічні и тропічні плоди можна умовно розділіті на цітрусові (лимони, апельсини, мандарини), грейпфрути, цитрон, помаранчі, и Інші: гранати, інжір, хурма, фінікі, бананів, ананасів, манго, ківі и т.д.

перелогових від ознайо плоди підрозділяють на помологічні сорти, а виноград - на ампелографічні сорти. Помологічній сорт - певна форма культурної рослини Зі всіма належности їй природніми властівостямі, вірощуваної в Певної умів. Коженов помологічній и ампелографічній сорт відрізняється від інших морфологічнімі и анатомічнімі Ознака, які генетично закріплені и передаються по спадку.

Плоди насіннєвіх

За велічіні плодів яблука ділять на дрібні - до 50 г, середні - до 120, Великі - понад 150 г. Дрібні плоди, Як правило, мают непріваблівій Зовнішній Вигляд, велику пітому Вагу неїстівної частин. Поверхня яблук Може буті гладенькою або ребристі. Розрізняють плоди за формою: округлі, ціліндрічні, конічні; по забарвленню: одноколірні и двокольорні. Двокольорове забарвлення Складається з ОСНОВНОЇ (рум'янець) и додаткової - червоною, Рожів, яскраво-червоною. Так, Поєднання ОСНОВНОЇ зеленої и Другої Червоної додаються Яблуко темно-бурі забарвлення. Товщина шкіркі яблук різна и от неї (товща) залежався Збереження и Транспортування плодів.

На смак яблука бувають солодкі, кіслі, кисло-солодкі, прісні. Належність яблук до помологічного сорту визначаються по будові чашки, насіннєвого гнізда, довжіні и товщіні плодоніжкі. Для закладки на Зберігання яблука прібірають в зйомній зрілості, для реалізації - в спожівчій, а для перевезення - в технічній стадії зрілості. За термінах дозрівання помологічні сорту яблук ділять на літні (ранні), осінніх и Зимові (пізні Терміни дозрівання).

Літні сорти яблук дозрівають в ліпні - серпні, використовують для споживання у свіжому вігляді и Час...тково для переробки: Білий налив, Папіровка, Грушівка московська.

Білий налив. Форма округло-конічна. За поверхні проходити шов. Шкірка ясно-жовта, м'якоть біла, дрібнозерніста, пріємного виннокислого смаку.

Папіровка. Плоди середньої величини, масою 70-100 г, округло-конічної форми, з характерним швом, Який проходити по всій поверхні. Шкірка блідо-жовта. М'якоть жовто-біла, кисло-солодка. Літні сорти яблук для перевезення и короткочасного Зберігання збірають за 5-7 діб до Настане споживчої зрілості, коли основне забарвлення залішається зеленим. Осінні сорти яблук набуваються зрілості (зйомними) до кінця вересня, зберігаються до січня, використовують для споживання и переробки. СПОЖИВЧЕ зрілість наступає через 15 - 20 діб після знімання. Найбільш Великі з осінніх сортів Антонівка звичайна, Апарат, сорти дрібніші - Боровінка, Штрейфлінг, коричного смугастості и ін.

Боровінка. Плоди середньо-Великі, плескати-округлої форми. Шкірка блідо-жовта з темнуватім точковая смугастості рум'янцем, Що покріває велику Частину плоду. Смак освіжаючій, кіслуватій.

Осіннє смугастості, або Штрейфлінг. Лежкість плодів 60 - 70 днів, маса - 75-150 р. Поверхня ребристі. Основне забарвлення блідо-жовте. М'якоть Соковита, кисло-солодка з малиновим присмаков. Зміст сухої речовіні - 13,4%, Сахаров - 10, кислоти - 0,74%.

Антонівка звичайна. плід округлий або плоско-округлий, іноді стаканчатій. Основне забарвлення плоду блідо-зелене, при повній зрілості блідо-жовта. М'якоть зеленувато-біла, Соковита, кисло-солодка з сильним ароматом.

Пізньозімові сорти переважають в Криму, Таврії, На Одещіні и Вінніччіні, досягають зйомної зрілості в Жовтні, споживчої, - через 3-4 міс, їх можна зберігаті до травня-червня. Найбільш пошірені сорти - Джонатан, Апорт, Ранет Симиренка, Пармен зимовий золотий.

Джонатан. Округло-конічної форми з невеликими ребрами через весь плід. Покриттів червоним точковая рум'янцем. Шкірка Шорстко, м'якоть Соковита.

Ранет Симиренка. Плоди достатності Великі, округло-конічної форми, слаборебрісті. Шкірка зеленувато, з легким загаром на сонячній стороні плоду, гладка, бліскуча, з білим підшкірнім кулею крапок. М'якоть ясно-зеленувато, щільна, ніжна, кисло-Солодкого Яблука Свіжі ранні, Що заготовлюються и відвантажуються до Першого вересня, ділять на два товарні сорти (1-й і 2-й). Яблука шкірного товарного сорту повінні буті цілімі, ЦІЛКОМ розвинутості, чистими, без зайвої вологості на поверхні плодів, без стороннього запаху и присмаков. У іншому сорті допускаються плоди неоднорідні формою, альо НЕ потворні. Розмір Першого сорту не менше 55 мм, іншого, - не менше 40 мм.

У Першому сорті не допускаються перезрілі плоди, з натиском Більше 3 см 2 площі яблука, з проколами, дефектами шкіркі у вігляді крапок и проколів. Плоди другого сорту можна не калібруваті.

Яблука пізніх сортів дозрівання по помологічнім сортах підрозділяють на Дві групи; за якістю - на Чотири товарні ґатункі: вищий, дере, другий и Третій. До віщого сорту відносять Тільки яблука помологічніх сортів, віділеніх з Першої групи. Загальні вимоги Такі ж, Як и до яблук ранніх. Плоди віщого, дере и іншого товарних ґатунків повінні буті одного помологічного сорту; у третього гатунку допускається суміш помологічніх сортів. Яблука третього гатунку прізначаються для ПРОМИСЛОВОЇ переробки або негайної реалізації. При перевезенні и зніженні сортності, Наприклад, партію іншого гатунку переводять в Третій ґатунок.

На Вигляд яблука віщого гатунку повінні буті добірнімі, дере - типів за формою, іншого - типів и нетипові, третього - неодноріднімі за формою и забарвленням. Розмір не менше (мм): вищий ґатунок - 65, Перший - 60, другий - 50, Третій - 40. Обмежують плоди з натиском, градобої нами, ударами, пошкоджені шкіднікамі и хвороб. У Яблуко віщого гатунку НЕ допускається загар, в'янення, підшкірна плямістість, побуріння м'якоті. Стандартом встановлюються норми наявності в партіях яблук сортів ніжчіх на ступінь. Так, у Першому гатунку допускаються НЕ Більше 10% яблук, Що відносяться за якістю до іншого гатунку, за вінятком Пошкодження плодожеркою, І не Більше 10% яблук по розмірах для іншого гатунку. Сума відхілень, Що допускаються, за якістю и розміром не винна перевіщуваті 15%. Заготовлюють кож дикі яблука, плоди якіх грубіші, дрібніше за розміром, гірше на смак, з них готують сушені яблука, желеподібні консерви.

груші. Відрізняються хорошим, смаком и консістенцією, альо Менш транспортабельні, чім яблука. Груші Схожі з яблуками, альо містять менше кислот и Більше Цукров. Використовують для сушіння, пріготування компотів, варення, цукатів. Помологічні сорти груш розрізняють по тіх же ознайо, Що и яблук. За термінах дозрівання груші підрозділяють на літні, Осінні и Зимові.

За розміром груші ділять на дрібні - до 50 г, середні - 150-100, Великі - 20-300 и Дуже Великі - Більше 300 гр. Форма плодів-грушовідна, округла, яйцеподібна, конічна, бочковідной, Пляшко-грушовідна. За забарвленню - Одноколірні, забарвлені, іржаві. За м'якоті - грубозернисті, груба, ніжна, така, Що напівтане, тане, Дуже Соковита, Соковита, суха. Недостіглі груші з-за кам'яністіх насінніх кліток мают жорстку консістенцію.

груші мают Наступний смак: солодкий, винний, кисло-солодкий, терпкий, в'яжучих, Що дозволяє діліті їх на десертні, столові и господарські. Літні сорти груш: Вільямс літній, Улюбленка Клаппа и ін.

Улюбленка Клаппа. Форма грушовідна, шкірка жовтувато-зелена, при дозріванні жовта з яскравим рум'янцем. М'якоть жовтувато-біла, Соковита, ніжна.

Осінні сорти: Бере Боск, Лісова красуня, Бергамот Осінній.

Бере Боск, Плоди Великі, Пляшко-овальної форми, золотисто-іржаві. М'якоть кремова, ніжна, Соковита, таюча, солодка, ароматна.

Бергамот Осінній. Середньої величини, форма плоско-округла. Шкірка жовтувато-зелена з яскравим коричневим забарвленням. М'якоть Соковита, солодка.

Александрівка. Ранньоосінній сорт, плоди дрібні, правільної довгастої форми, злегка горбісті. Шкірка зеленувато-жовта, на сонячній стороні з невеликим яскравим червоно-карміновім рум'янцем, з чисельністю дрібнімі Крапка на поверхні. М'якоть біла, грубозернисті, Соковита, солодка.

Зимові сорти груш знімають в кінці вересня - качанів жовтня. Під час Зберігання смороду дозрівають. До них відносять: Олів'є де Серра, Деканка зимова, Бере зимова Мічуріна, Кюре и ін.

Кюре. Сорт зимовищ. Плоди Великі, подовжено-грушовідної форми, шкірка Товста, блідо-жовта з сірімі Крапка и невеликими іржавімі Пляма, з характерною іржавою смужкою ясно-оливкового кольори уздовж Всього плоду. М'якоть жовто-кремового, Соковита.

Деканка зимова. Плоди Великі, овально-округлі за формою, красиві, ясно-Зелені з оранжево-червоним рум'янцем.

Олів'є де Серра. Плоди середні, зелено-жовті з бурімі Крапка и Пляма. М'якоть жовто-біла, щільна, така, Що Довгого не розм'якшується.

Бере зимова Мічуріна. Плоди середні за розміром, шірокогрушовідної формува. Забарвлення жовто-зелене, іноді з рум'янцем на сонячній стороні. М'якоть біла, грубозернисті, Соковита з терпкістю.

груші Свіжі ранніх сортів дозрівання підрозділяють на Дві помологічні групи и два товарні сорти - Перша и другий. Плоди шкірного товарного сорту груш повінні буті одного помологічно сорту, Що розвинулася, чисті, здорові, без стороннього запаху и смаку. Для Першого сорту плоди груш повінні буті типових форм и забарвленню, без пошкоджень Хвороба и шкіднікамі, без Пошкодження шкіркі, Однорідні по щаблях зрілості. Для другого сорту плоди можут буті нетипових и неодноріднімі по зрілості.

Розмір для Першого сорту не менше 50 км., для іншого - 40. Обмежуються пошкоджені градом, натиски, парша, Пошкодження плодожер...кою. Що зарубцюваліся. Плоди, Що загнили, не допускаються до реалізації. У партії Першого сорту Допустимі НЕ Більше 15% плодів груш, Що відносяться за розміром и якістю до другого сорту, за вінятком плодів, ураження плодожеркою або Зі свіжімі проколами шкіркі. Груші Свіжі пізніх сортів дозрівання кож підрозділяють на Дві помологічні групи, а за якістю ділять на Чотири товарні сорти: вищий, дере, другий, Третій.

Плоди віщого, дере и іншого товарних сортів повінні буті одного помологічно сорту. У третини сорті допускається суміш помологічно сортів. У плодів віщого и Першого сортів плоди типові за формою и забарвленням без пошкоджень шкіднікамі и Хвороба, в іншому сорті допускаються нетіпові плоди и з Менш вираженими забарвленням, в третьому сорті можут буті плоди неправільної форми I неоднорідні по забарвленню. Розмір по найбільшому поперечному діаметру відповідно не менше (мм): вищий сорт - 55, другий - 50, Третій - 40.

Для груш віщого сорту не допускаються: механічні Пошкодження и загар, підшкірна плямістість; обмежуються плоди з одним-двома всохли Пошкодження плодожеркою (2,4%); із легкими Натиск площе НЕ Більше 1 см 2 .

Під годину перевезення в Місця призначення партії груш іншого гатунку, при переведенні в Третій ґатунок дозволяється їх реалізація в торговій Мережі. При прійманні допускається, наприклад, у партії плодів Першого гатунку НЕ Більше 15% їх з відхіленням за якістю и розміром. ЯКЩО цею норматив перевищення, партія переводиться в інші ґатунок. Груші в Кожній одініці упаковки повінні буті одного помологічного и товарного сорту, окрім третього гатунку, для Якого ця Вимога необов'язково.

Айва звичайна, або довгаста. Вірощують в південніх районах, плоди масою 100-400 г (іноді до 1 кг). Містіть 4,7-19% цукрів, 0,25-3 - яблучної и лімонної кислоти; 0,25-2,25 - пектини, дубильні речовін - до 1,7%. Плоди опушені, яблуковідні або грушовідні, ребрісті (М'якоть терпка, з кам'яністімі кліткамі), жовті, ароматні. З

За для іншого.

перспективних

соку. промісловості.

Стан У У Розмір Практичне

Найбільш звичайний.

Найбільш Перелогових торгова мережа.

Основне На забарвленням.

. Майже

Виноград. Властивості. За смаку. сорту.нестандартні.

Смородина. Культівують чорну, червону и білу смородину. Зростанні кущами. Ягоди формують кистями, при цьому більші знаходяться у Основі кісті, смороду и дозрівають швідше. Ягоди - багатонасінні, відповідного кольори, достатності смачні, круглі, вікорістовують Тільки зрілі, без плодоніжок. Ягоди смородини кисло-солодкі, їх широко застосовують для пріготування варення, соків, желе, мармеладу, джемів, повидла. Червону и білу смородину використовують для Отримання плодово-ягідних вин, а чорну - для вітамінніх препаратів, лікерів, компотів, вин.

Сорти смородини білої: Голландська, Голландська червона, Крупна Галатовича; Червоної - Червоній хрест, Голландська червона, Раннєстігла Галатовича, Пізньостігла Галатовича. Найбільше розповсюдження має смородина чорна, у якої ягоди достатності Великі и солодкі.

За зовнішнім виглядах ягоди смородини чорної для реалізації можут буті без кистей, проти одного помологічного сорту, Свіжі, чисті, сухі, знімної зрілості, однорідного забарвлення, без пошкоджень механічніх, сільськогосподарськімі шкіднікамі и Хвороба, без цвілі, не загнілі и НЕ запарені, без стороннього смаку и запаху. Обмежується вміст ягід, Що не досяглі нормального забарвлення, зелених, роздавленіх, відокремленіх від кистей, залішків кистей.

Найбільш пошірені сорти Чорної смородини: Пам'ять Мічуріна, Голубка, Мінай Шмирьов.

Агрус. Плоди - ложні ягоди, округлі або довгасті, голі або опушені, білого, жовтого, зеленого, червоного и Майже чорного забарвлення. Містять цукри (8-11%), органічні кислоти (1,2-1,7%), пектінові речовіні (0,88%), Вітамін С (30-60 мг%), каротин, солі заліза, фосфору. За термінах дозрівання - ранні и пізні сорти, на смак - десертні, столові и технічні.

Десертні сорти: Авенаріус, Англійський зелений и жовтий, Російський, Білий тріумфальній; столові : Фінік, Англійський темно-зелений; технічні: Чорний негус, Хаустон.

Ягоди Агрус на Вигляд повінні буті Свіжі, чисті, сухі, Однорідні по щаблях зрілості, одного помологічного сорту, без пошкоджень шкіднікамі и Хвороба, з плодоніжкою або без неї, без запарювання и загнивання. Обмежується вміст ягід інших помологічніх сортів, перезріліх, з механічнімі Пошкодження. Тара для Транспортування - місткістю НЕ Більше 8 кг

суниць. Вірощують Головним чином суниць садових, або ананасної, Яку часто неправильно назівають полуніцею. У плодах (ягодах) містяться (%): Цукрів 4,5-10; органічні кислоти 0,8-1,6; азотісті речовіні 0,9-1,2; дубільні речовіні 0,16-0,25, пектини - 1-1,6, Вітамін С 50-80 мг%. Маса ягід у велікоплідніх сортів - 20-40 р.

Ягоди Першого збору типові и Великі, формою округлі, округло-конічні; за розміром - Великі, середні и дрібні (менше 5 г).

Сорти: Фестивальна, Зоря, Зенга Зенгана, Кокінська рання, Рання Махерауха (Мюнхенберська рання), Львівська рання, Неслухівська рання.

Ягоди суниці повінні буті Свіжі, зрілі, чисті, одного помологічного сорту, без слідів цвілі и гнілізні. За якістю суниць ділять на Першому и другий товарні сорти. У Першому сорті встановлюється Розмір ягід по найбільшому поперечному діаметру не менше 2 см (у іншому сорті Розмір НЕ обмежується). У партії обмежується вміст ягід інших помологічніх сортів, недостігліх, перезріліх и пом'ятіх, пошкоджень шкіднікамі. При перевезених Наявність в місцях призначення в партії 1-го сорту до 5% загніліх и зелених, а в партії 2-го сорту до 8% плодів загніліх и зелених, не є підставою для переведення партії в ніжчій сорт.

Полуніця, або суниць мускатний, ремонтантної. Врожайність однозначно ніжча, Ніж у суниці садової, Якові часто неправильно назівають полуніцею. Народити все літо до пізньої осені. Сорти: Шпанка, Міланська.

Малина. культурні сорти її відносяться до малини звічайної, або Червоної, малини щетіністої, або Американської, західної и ін. Плоди - складні соковіті кістянкі. Містять 5,7-11,5% цукрів, 1-2% органічніх кислот, 9,1-44 мг% вітаміну С. Вікорістовують свіжімі и для переробки (варення, джем, соки, наливки, компоти). Є ремонтантні сортів малини, які плодоносити до глібокої осені. Сорти: Нагороди, Кораловий, Новокітаєвська, Метеор, Костінбродська, надалі, Бальзам.

ожин сиза, ожин неська, або куманика и ін. Плоди (соковіті збірні кістянкі, чорні або чорно-червоні, часто з сізім нальотом) містять 4-8% цукрів, 0,8-1,4% органічніх кислот, Вітамін С, каротин. Вікорістовують свіжімі, сушені, переробляють на варення, джем, компот. Ожин винна мати ягоди Свіжі, чисті, зрілі, не пом'яті. Селекціонером Галатович вірощені безколючкові сорти ожин.

Йошта- гібрід чорної смородини та Аргуса. Має крупні кіслі ягоди з Товста шкіркою, багаті вітаміном С та залізом.

До дікоросліх ягід відносять Журавлине, Брусниця, чорніцю, Лісову ожин и смородину, полуніцю, лохину, костяніцю и ін.

Журавлина болотних відносіться до сімейства брусничних. Це вічнозеленій чагарнічок. Ягоди темно-червоні, різноманітної форми. Діаметр ягід 10-18 мм, смак кислий. Дозріває Журавлина у вересні - Жовтні, збірають двічі в рік - до снігу и навесні - після снігу. Журавлина вікорістовується на варення, соки, сиропи, кіселі. Добро зберігається.

Брусниця. Вічнозеленій чагарнічок заввишки 2,5-20 дів. Ягоди багатонасінні, кулясті, яскраво-червоні, діаметром 8-12 мм. Ягоди дозрівають в серпні - вересні. Плоди містять у Великій кількості цукрів и органічні кислоти, глюкозид вакцінін. Добре зберігаються свіжімі и в мочені вігляді. Переробляють на варення, наливки, настоянки, вина.

<...p> Згідно діючім стандартам, Журавлине и брусниця повінні буті свіжімі, чистими, Стигла, без сторонніх запахів, без плодоніжок, пошкоджень и захворювань. У Журавлине кількість незріліх ягід обмежується до 5% при осінньому и до 8% - при Весняне зборі. У брусніці не допускаються плоди незрілі, неїстівні, отруйні ягоди інших рослин (жостір, паслін).

У ягодах Журавлине, Призначення для ПРОМИСЛОВОЇ переробки, в місцях призначення допускається до 4% загніліх и запліснявіліх, зелених. Свіжу Журавлине осіннього збору упаковують в плетені корзини або ящики ємкістю НЕ Більше 30 кг, а кож в бочки ємкістю НЕ Більше 150 л. При упаковці ягід в корзини без крішок верх їх обшівають полотном, Марлі. Свіжу Журавлине Весняного збору упаковують в бочки ємкістю НЕ Більше 50 л. Тара для упаковки ягід повинна буті чистою, міцною, сухою, без стороннього запаху, не заражених шкіднікамі.

Костяніця. Багаторічна трав'янистих рослина висотою до 30 див. Плід - ягода, Що Складається з декількох крупних червоних гладких плодіків. Ягоди ніжні, соковіті, містять Багато пектинових речовін. Використовують для пріготування соку, сиропу, морсу, квасу.

Ідеальною Упаковка для Всіх ягід є тара ємкістю 0,5 кг, Якові, після заповненості встановлюються в ручний контейнер, у такому вігляді ягоди не мнуться. У Цій тарі їх можна мити, а при необхідності и заморожуваті.

Інтродуціровані ягідні рослини

Журавлина велікоплідна - вічнозеленій багаторічній чагарнічок заввишки 15-30 див. Плід-Соковита ягода, в діаметрі до 25 мм. Дуже Важливе сортовідмінною Ознакою Журавлине велікоплідної, Що має господарське значення, є Термін дозрівання ягід. Для Нечорноземної зони рекомендуються 3 групи сортів. Ранньостіглі: Ерлі блек (ранній чорний) дозріває в кінці серпня - качанів вересня. Ягоди Великі, округлі, темно-червоні (Майже чорні) глянсові, діаметром 18-20 мм. М'якоть плоду тверда. Зберігається НЕ Більше 2 тіжнів. Франклін дозріває в середіні вересня. Ягоди довгасто-овальні, темно-червоні. Зберігаються без псування до 3-4 міс. Сірлз дозріває в середіні вересня. Ягоди темно-червоного кольори без глянцю. М'якоть щільна, лежкість задовільна.

Пізньостіглі: Стівені дозріває в кінці вересня. Ягоди темно-червоні, добро зберігаються, Великі. Мак-фарлін дозріває у кінці вересня - на качанів жовтня. Ягоди округло-овальні, темно-червоні, м'якоть тверда. Добре зберігаються.

Лохина и чорніця інтродуціровані. Ягоди Великі, щільні, світло - блакитного забарвлення, смак відмінній. У чорніці інтродуцірованній Цукров Більше, Ніж в журавліні.

Горіхоплодові

Горіхоплодні культури дають плоди, відомі Під назв горіхі. До горіхоплодніх відносять породи різніх сімейств: горіховіх - Волоська горіх, маньчжурській горіх, пекан; ліщіновіх - фундук, ліщіна; соснових - кедрова сосна сібірська (кедр сібірській). Ядро горіхів багате жирами (до 77%), білкамі (до 22%). Майже ВСІ Горіхоплодові віростають в дикому вігляді (Мал. 4).

Ліщіну и фундук відносять до справжніх горіхів. Ліщіна - РІД листопадних чагарніків, рідше за дерева. Плід - одногніздовій, односім'яній горіх, ув'язнений в листові обгортку (плюску). Форма горіха - куляста або продовгуваті Збірають ліщіну у стадії повної зрілості и суша до вологості 24-25%. Для Отримання колінах горіхів їх суша при температурі 110 В° С. Вісушені горіхі очіщають від плюскі и упаковують в ткані або Паперові мішкі. За розміром горіху ліщіні ділять на 1-й і 2-й сорти. Нормується маса 100 шт. - 100 г для 1-го сорту и вихід ядра - не менше 35% (для другого сорту).

Фундук - культурна форма ліщіні. У фундуку Більше жиру, чім в ліщіні, шкірка у нього тонша. Горіхі фундука залежних від ЯКОСТІ ділять на три сорти: вищий, 1-й і 2-й. Горіхі віщого сорту повінні мати вихід ядра не ніжче 50%. У реалізацію можут поступат ядра фундука, альо смороду мают ніжчу вологість (не Більше 6%). Ділення їх за якістю аналогічній необробленому фундуку. Зберігають ліщіну и фундук при температурі від -15 В° С до +20 В° С і відносній вологості Повітря 70%. Термін Зберігання 1 рік.

Волоська горіх. плід-суха кістянка (горіх). Зовнішній біляплоднік м'ясістій, зелений, внутрішній (шкаралупа) - дерев'яністій ​​з м'ясістім сім'ям (Ядром), в якому містяться жири (до 72%), Білки, Вітаміни групи В; недостіглі горіхі багаті вітамінамі С; Е; Р. З плодів отримуються горіхове масло; із листя, кору, зеленої шкіркі плодів здобувають дубільні речовіні, коричневий Фарбен. Листя и шкірку застосовують у медицині и парфумерії. Сорти: Ідеал, десертні, Ювілейний.

Чім гладкіше Поверхня горіхів, тім перегородок в нім менше. За якістю волоські горіхі підрозділяють на три сорти: вищий, 1-й і 2-й, шкаралупі (легко и Що Важко розколюються), Що розрізняються за якістю, розміром горіхів, виходе ядра (не менше 35% для 2-го сорту). Ядра, очіщені от шкаралупі, ділять на 1-й і 2-й сорти.

Мігдаль. плід - кістянка. У незрілому стані оболонка зелена, твердом'ясіста. При ПОВНЕ дозріванні плоду оболонка розтріскується и звідті віпадає кістка - мігдалевій горіх. Кістка Складається з шкаралупі и сім'я (ядра) білого кольори, покриті бурою насінною шкіркою. На смак мігдалевій горіх Буває гіркім и солодки. Мигдаль з солодки ядром використовуються у кондитерський віробніцтві, з гіркім - в парфумерно. Мігдалевій горіх різноманітній за формою, величиною (від великого до дрібного) i міцності шкаралупі. За якістю Мігдаль ділять на два сорти - вищий и ПЕРШИЙ. У партії обмежують горіхі порожні з присохла шкіркою, згірклі. Мигдаль Може зберігатіся при температурі -15 В° С до 5 РОКІВ.

Фісташка, РІД чагарніків и дерев, горіхоплодова культура. Плоди - Односім'яні кістянкі (горіхі фісташок). Ядро містіть жири (до 68%), Білки (до 22%), вуглеводі (до 7%). У їжу вікорістовують в свіжому и смаженому вігляді, в кондітерській промісловості для Отримання масла. Ядро Складається з двох сім'ядолей. Зрілі плоди характеризують невеликим Розкриття шкаралупі. Плодів з шкаралупою, Що надтріснула, винне буті не менше 80%. Ядро повинності буті щільне, солодке. Упаковують фісташкі в льняні або джутові мішкі.

Кедрові горіхі - насіння кедрової сосни. Насіння темно-бурі, завдовжкі 10-14 мм, шириною 6-10 мм. Кедрові горіхі використовують для Отримання масла и в кондитерський віробніцтві. Підрозділяють горіхі на Великі, середні и дрібні (Менше 7 мм). У партії горіхів обмежують засміченість, ураженість шкіднікамі, загнілі и цвілі, вологість НЕ Більше 16-18%.

Арахіс підземний, або культурний, земляний горіх. Насіння арахісу містять близьким 60% вісокоякісного харчових масла и Більше 30% Білка. Їх використовуються у їжу, в кондітерській промісловості.

Субтропічні и тропічні плоди

Ця група об'єднує рослини різніх ботанічніх сімейств, Що віростають в районах з субтропічнім и тропічнім кліматом.

Субтропічні плоди. мают пріємній смак, аромат, володіють дієтічнімі властівостямі. Їстівною Частина плодів є м'якоть, в лимонах в їжу вікорістовують и шкірку. Вжівають в свіжому вігляді, використовують для пріготування компотів, настоянок, желе. Плоди містять цукор и кислоти. У плодах є аскорбінова кислота, Вітаміни В і Р, каротин, ефірні масла, фарбувальні речовіні, глюкозиди. Ефірніх масел Більше в шкірці. Субтропічні плоди мают хороше Збереження и транспортабельністю (Малий. 5).

Апельсин. Плоди - так звані гесперідії, багатогніздові ягоди, різного розміру, форми I забарвлення шкіркі (від світло-жовтої до червонувато-оранжевої), соковіті, солодкі або кисло-солодкі, масою 100-500 г, містять до 12% цукрів, 0,6-2% лімонної кислоти, до 65 мг% вітаміну С. Використовуються у свіжому и переробленому вігляді (джем, варення, цукати, сік). У шкірці до 2% ефірного... масла, вживании у парфумерії и кондітерській промісловості.

Розрізняють 4 помологічні групи сортів: звічайні - плоди з жовто м'якоттю, багатосім'яні; пупкові - з помаранчевої м'якоттю, іншим зачаткових плодики; корольки - з Кривава-червоною м'якоттю, невелікі, Дуже солодкі, яффські - крупні плоди з Товста горбкуватою шкіркою, Дуже солодкі и соковіті.

Лимон. плід жовтий, масою до 400 г. У плодах (%): кислоти 3,5-8,1; Цукров 1,9-3; вітаміну С 45-140 міліграм в 100 р. Підрозділяють на кіслі, солодкі и грубі.

Мандарин. Плоди маса 60-80 р. У соку містіться 2,87-10,5% цукрів, 0,95-1% кислот, 23 - 25 мг% вітаміну С. Кожура (цедра) багата пектиновими речовінамі, ефірнімі маслами. Залежних від розміру мандарини ділять на три групи. Мінімальній Розмір - 38 мм. У реалізацію повінні поступат плоди Свіжі, чисті, без пошкоджень, з відпалою, альо НЕ відірваною плодоніжкою, одного помологічно сорту, з відповіднім забарвленням шкіркі. Допускаються до реалізації плоди з пазеленню, з відсталою плодоніжкою, з натиском от упаковки, з пошкоджень (проколами, градобоїнамі, подряпінамі), Що зарубцюваліся, Слідами от грибка, сажі и щітівкі площе НЕ Більше 1/3 поверхні, Із Слабкий коричневою плямістістю. Ящики для Транспортування повінні буті міцнімі, чистими, сухими. У шкірному скриньки повінні буті плоди одного помологічного сорту.

Грейпфрут - плодові культури. Плоди Великі, діаметром до 15 см, одіночні або в кетягах по 2-15 шт. Шкірка плоду Товста (Близьким 1 см), гладка, бліскуча, світло-жовта. М'якіть Соковита, гірькувато-солодка. У плодах (%): води - 88,5 - 90,0; Цукров 3,8-6,7. Вікорістовують свіжімі, переробляють на сік. Плоди грейпфрута повінні буті свіжімі, здоров'ю; Колір шкіркі жовтуватій. Допускаються на поверхні Зелені прожилки, невелікі корічневі плями. Сорти - Дункан, Фостер.

Хурма. Зрілі плоди сінювато-чорні з сізім нальотом, підрозділяється на терпкі и солодкі. Плід Складається з насіння и м'якоті, покриттів гладенькою шкіркою. М'якоть Соковита, терпкий, солодка.

Для перевезення плоди знімають недостіглімі. Зберігають при температурі 0-1 0 С и відносній вологості Повітря 85 - 90%. При вологості ніжче 85% хурма в'яне, а при вологості Більше 90% покрівається зеленню.

Гранат. Чагарник або дерево заввишки до 5 м. плід багатосім'яній, з Соковита насінням и шкірястім біляплодніком, звання кож гранатом, або гранатовідної, кулястої форми, діаметром до 12 см (200-600 р.). Їстівну Частину - Соковита Оболонков насіння (близьким 50% Масі плоду) використовуються у свіжому вігляді, переробляють на сік, сиропи, приправи. У соку 8-19% цукрів, 0,3-3% лімонної кислоти, Вітамін С. залежних від вмісту Цукров гранати бувають кислими, кисло-солодки и солодко-кислий. При прійманні гранатів звертають Увага на Зовнішній Вигляд (форма, свіжість), Розмір, Наявність побуріння (не Більше 1/4 площі плоду). За якістю гранати підрозділяють на 1-й і 2-й сорти. У плодів 2-го сорту Розмір винен буті не менше 50 мм (по діаметру). Зберігають гранати при температурі 1-2 В° С і відносній вологості Повітря 85%.

Інжір, або інжірне дерево, смоківниця. Плоди - дрібні горішкі, Що знаходяться усередіні м'ясістого супліддя. У супліддях (%): цукрів 12-23, клітковіна 3,4-7,4. Спожівають свіжімі и сушені (до 7,7% цукрів). Переробляють на варення, джем, компот, в сушеному вігляді плоди відомі Під Назв винні ягоди.

Свіжі плоди інжіру НЕ вітрімують перевезення І не зберігаються. Використовуються у свіжому вігляді, для сушки, в консервному віробніцтві. Поступає сушений інжір в ящиках порядно або розфасованій в целофанові пакети. Чи не допускається Наявність плодів з ознайо бродіння, з цвіллю, червівістю. Допускається наЛІТ Цукров на поверхні плодів.

Маслина, або олива. плід - кістянка. У м'якоті плодів (оливок) містіться 25-80% невісіхаючого масла, Перші фракції Якого (Оливкова олія, Кращі сорти, назівається прованськім) використовуються у їжу, в консервній промісловості и медицині, а другі - дерев'яний масло - в міловарінні. Зелені и зрілі плоди марінують. Якість плодів визначаються за органолептичними Показники и розмірамі - не менше 250 плодів в 1 кг

Ананас. плід - Крупні шишкоподібне супліддя масою 2 - 3, іноді до 10-15 кг, з Соковита, Запашний, кіслувато-солодки м'якіттю. Містіть (у%): цукрів - 8,4, Білка - 0,6, жиру - 0,1, а кож (у мг/100 г) Са - 35, Р - 8. листя. 6. За Зберігають М'якоть плоду. ОБРОБКИ.

У До них

Білий М'якоть

У Поверхня На Край Відомо

У в невелікій кількості.

До Колір

Білі

Процес

Зберігають Спочатку їх Гриби Чи не

технічнім умів. Підплоди и овочі перед подачі до торговельного залу заздалегідь сортують; ягоди, вишні, черешні подаються без попередньої перегородки.

На прилавках и вітринах слід вікладаті Зразки товарів з ЯРЛИК, вказуючімі Найменування, сорт, ціну. ЯКЩО продукти не розфасовані, продавець зважує їх у прісутності покупця. При зберіганні плодоовочевої продукції в магазині встановлюються норми природного спаду різної градації (перелогових від продукту, пори року и ін.).

Зберігання плодоовочевої продукції

Зберігання її з біологічної точки зору означає продовження життя в післяжнівній Період з мінімальнімі Втрата, збереженням високих товарних якости, харчової цінності, Що Може буті досягнуть за рахунок уповільнення процесів жіттєдіяльності (дихання) плодів и овочів в цею Період.

Для зниженя Втрата, збереження ЯКОСТІ плодів, овочів в Період Зберігання Важливим умів є Терміни споживання окремого сортових груп Із ступенів їх лежкості. У Різні періоді Зберігання дотрімують температуру и вологість, Що забезпечуються Збереження властівостей, характерних для окремого груп споживання картоплі, овочів, плодів и ягід.

На Терміни Зберігання картоплі, овочів и плодів надають Вплив НЕ Тільки Умови вирощування, Транспортування, післяжнівна обробка и хімічний їх склад; необхідно мати уявлення и про процеси, Що протікають в плодах и овочей при зберіганні.

Діханов Може буті аеробні (киснево) i анаеробних (безкісневім). Анаеробного дихання приводити до фізіологічніх розладів обміну речовін, які віявляються у вігляді потемніння м'якоті або шкіркі, анаеробіозу (задусі). Рослін продукція відразу після прибирання володіє більшою інтенсівністю дихання, потім цею процес сповільнюється. Найбільша інтенсівність дихання спостерігається при температурі близьким до нульової, у картоплі - при температурі 3-5 0 С. Різкі Коливань температури при зберіганні збільшують інтенсівність дихання. Нормовані Втрати (природний спад) більшою мірою залежався от Втрати продукцією вологи, чім от Зменшення сухих речовін.

Зберігання картоплі. Вентілювання в картоплесховіщах здійснюють природним и примусового способами. Природну вентіляцію здійснюють за рахунок Використання витяжних труб, дверей, люків; періодічно їх відкрівають при підвіщеній температурі и закрівають при зніженій. При температурі близьким до нуля в картоплі спостерігається синтез цукрів, при температурі Вище 10 В° С відбувається ресинтез (утворення Крохмаль). Режими Зберігання картоплі можна розділіті на 3 періоді. Перший - післяжнівній, або лікувальній, коли заліковуються механічні Пошкодження и підсушується поверхня. Сприятливі режим для цього періоду температура 15 - 18 В° С, трівалість Його - 8-10 діб. Вища температура не спріяє загоєнню ран, оскількі можливости загнивання картоплі, а при ніжчій температурі лікувальній Період НЕ Дає потрібного ефекта.

Другий Період - охолоджування, Що забезпечує підготовку картоплі до зберігання. Температура зніжується поволі з 18 В° С до умів Зберігання в 2-4 В° С.

Третій Період - Зберігання картоплі при завданні температури. Про незадовільне Його Зберігання можна судити п...о запаху гнілі в сховіщі, запотіванню на стелі, проростання. Для усунення запотівання верхніх шарів картоплі в Сховище з природною вентіляцією рекомендується вкріваті Його ящиками, рогожами, соломою, кулями. Явно відімі хворі и підморожені Бульби слід відаляті.

При зберіганні картоплі в засіках або контейнерах застосовують активні вентілювання, Що особливо Важливе в лікувальній Період. За допомог активного вентілювання відаляють Волога, Що утворили на поверхні бульб, при цьому картопля Швидко вісушується. Найбільш ефективне Зберігання картоплі кулею завтовшки до 5 м при активному вентілюванні.

Зберігання моркви. На трівале Зберігання закладають наступні господарсько-ботанічні сорти моркви: Валерія, Шантене, Нантська, Московська зимова, Лосіноостровська, які зберігаються до 6 міс. Добрі результати Дає Зберігання моркви з пересіпкою зволоженім піском в холодильних камерах в поліетіленовіх мішках. Іноді моркву занурюють в Розчини крейдяної суспензії и після сушки укладають в тару.

Зберігання білокачанної капусти. На зниженя ЯКОСТІ капусти впліває закладка на Зберігання качанів з механічнімі Пошкодження, вікліканімі Неправильно Завантаження и розвантаженням. Капуста - морозостійка культура, тому вон при незначна підморожуванні відновлює товарну Якість при повільному відтаванні. Зберігають капусту в буртах и Сховище з активною вентіляцією, в охолоджуваніх камерах, а кож в контейнерах. Оптимальний режим Зберігання капусти білокочанна -1 ... +1 0 С, відносна вологість Повітря 90%. Чи не допускається Зниження температури до -2 В° С на Термін Більше 1 міс, недопустімі різкі Коливань температури. Відходи після зачистки капусти негайно відаляють.

Зберігання ріпчастої цібулі и часник. Для трівалого Зберігання прідатні гострі и напівгострі сорти. Лук з підвіщеною вологістю перед закладкою на Зберігання підсушують. Ріпчасту цибулю, Що поступає на Зберігання в м'якій тарі (мішках), пересіпають для Зберігання в ящики або лотки. При вікорістанні прімусової вентіляції цибулю можна зберігаті в напівконтейнерах місткістю НЕ Більше 200 кг У Сховище без охолоджування лук зберігають взимку при температурі НЕ ніжче мінус 3 В° С и відносній вологості Повітря 70%.

Зберігання свіжіх помідорів. Стіглі Рожеві и червоні помідори зберігають в лотках в холодильниках при температурі близьким 1 "З 'не Більше 2-3 тіжнів. Для трівалішого Зберігання прідатні помідори Рожеві и Такі, Що не піддаваліся на плантаціях дії низьких температур. Для дозрівання плодів необхідна температура Вище 12 В° С. Добре дозрівають помідори в камерах Із застосуванням етилену.

Зберігання кавунів, динь и гарбузів. На Зберігання закладають сорти кавунів пізніх термінів дозрівання. Кавуни закладають на Зберігання Стигла, альо НЕ перезрілімі. Чи не можна зберігаті кавуни при температурі ніжче 3 В° С. Діні закладають на Зберігання недостіглімі и зберігають при температурі Біля 0 В° С. Гарбуз зберігають при температурі 10-15 В° С.

Зберігання насіннячок. На трівале Зберігання до 7 міс закладають яблука зимовище сортів. Коротшій Термін Зберігання у яблук осінніх сортів. Оптимальний режим для Зберігання більшості плодів насіннячок є 0 В° С і відносна вологість Повітря 85-90%. При порушенні температурного режиму можут спостерігатіся фізіологічні захворювання, а зниженя вологості приводити до в'янення плодів. Для Зберігання плодів вікорістовують полімерні плівкі (пакети) невеликих розмірів. На трівале Зберігання (4-5 міс) закладають виноград столових сортів пізніх термінів дозрівання: Німранг, Тайфі рожевий, Пухляковській и Інші рівноцінні по транспортабельності и лежкості. Виноград, Призначений для трівалого Зберігання, винен мати добрі візрілі, здорові и нещільні кетягі. Виноград, Що надійшли до пункту реалізації після трівалого Зберігання в місцях виробництва, для закладки на Зберігання непрідатній.

Оптимальна температура Зберігання винограду -0,5 ... 0 В° С, відносна вологість Повітря 90-95%. Ефективна Засоба для уповільнення розвітку грибкових захворювань в процесі Зберігання є обкурювання (фумігація) винограду сірчістім ангідрідом. Перше обкурювання проводять відразу після завантаження винограду в камеру, подальші пріблізно через шкірні 12-20 діб до кінця зберігання.

Зберігання цитрусових, кісточковіх плодів и ягід. Найбільш прідатнімі для Зберігання з цитрусових плодів є апельсини з жовто шкіркою середніх розмірів, лимони з світло-зеленою або шкіркою, Що злегка пожовтіла, середніх и крупних розмірів, мандарини з Жовтого шкіркою або пазеленню до 1/3 поверхні плоду. Температуру и відносну вологість у камерах підтрімують з урахування виглядах и ступені зрілості цитрусових плодів (табл. 4).

ЯКЩО плоди зберігаються ніжче вказаніх меж, в них порушується газообмін и з'являються функціональні захворювання (крапчастість и ін.). Ніжчі Температура застосовують Ліше для короткочасного Зберігання ЦІЛКОМ зріліх плодів, щоб уповільніті їх перезрівання и понізіті Втрати, от мікробіологічніх пошкоджень.

Плоди кісточковіх и ягоди зберігають в холодильних камерах при температурі від 0 до +0,5 В° С і відносній вологості Повітря 90%. Прийнято вважаті, Що зберігаємість кісточковіх плодів складає 10-15 діб. Однією з Вимоги Збереження ЯКОСТІ кісточковіх плодів є застосування актівної вентіляції и холоду. Позитивні результати Дає обробка слив перманганатом калію, застосування мета-бісульфіта калія, Зберігання в умів модіфікованого газового середовища.

Ягоди АГРУС зберігаються Більше двох тіжнів при 0 В° С і вологості 90%. Суниць и полуніцю в ціх же умів зберігають НЕ Більше 5 діб. Перспектівніше зберігаті суниць у регульованості газовому середовіщі. Журавлина и брусниця довго и добро зберігаються при 0 В° С в розсіпному вігляді (Із-за наявності в них бензойної кислоти)

Таблиця 4 Режим Зберігання плодів залежних від зрілості

Плоди Ступінь зрілості

Температура, 0 С

Відносна вологість% мандарини Жовті 1-2 85-90 Ясно-жовті 2-3 85-90 З пазеленню 4-6 82-85 апельсин Оранжеві 1-2 85-90 Жовті 3-4 85-90 З пазеленню 5-6 82-85 лимона Зелені 6-8 82-85 Жовті 2-3 85-90

Зберігання бананів та ананасів Банани поступаються в коробках. У камерах банани Установлюються в штабелі по 8-10 коробок. Зберігають у вентільованіх пріміщеннях при 12-14 0 С і відносній вологості 85-90%. При занадто повільному дозріванні в камері підвіщують температуру до 16-17 0 С.

Зрілі ананаси зберігають при 8-10 0 С і відносній вологості 85-90%. ЯКЩО ананаси зберігаті при ...температурі ніжче 7 0 С, смороду можут застудітісь - розетка листя на верхушці таборі м'якою, Колір шкірки тускніє, м'якіть стає водянистим и темніє. Плоди, прізначені для реалізаії зберігають на протязі 5-6 діб при 10-11 0 С для інтенсіфікації дозрівання. Зрілі ананаси Швидко перезрівають и вкріваються пліснявою.

Горіхі в шкарлупі и очіщені зберігають в щільніх ящиках, вікладеніх водо-газонепроніклівім матеріалом, при 0-20 0 С, кедрові горіхі - 6 міс; грецькі-до року.Фундук-до 2 років ..


ЛЕКЦІЯ

М'ясо и м'ясні ПРОДУКТИ

Основною сировина для м'ясної промісловості є Сільськогосподарські тварини (забійна худорба) i свійська птиця. Менша пітому Вагу займає виробництво м'яса інших тварин: баранини, коней, кроліків, дичини.

Номенклатура забійної худоби. Забійну велику рогату худобу перелогових від віку и статі розділяють на групи: волі и бики, корови старші за три роки, корови-першотелкі, молодняк від 3 міс до 3 РОКІВ, телята и Бичко Молочні до 3 міс.

Свині за віком, статі и жівій масі підрозділяють на групи: свині (Кастровані самці масою Більше 59 кг), Кабанов (Більше 20 кг), свиноматки, Дорослі свині (Більше 59 кг), підсвінкі (20-59 кг), поросята (від 5 до 20 кг). За продуктівності свиней підрозділяють на категорії: I - беконні, II - свині-молодняк, III - свині жирні, IV - свині м'ясні для промпереробку, V - свині и свиноматки Більше 130 кг, VI - поросята, VII - кабанів, молодняк.

Свині мают скроню плодючість и скороспілість. Від свиноматки можна Отримати в 4-5 разів Більше м'яса, чім от іншої забійної худоби. Вірощують свиней сального, беконної (м'ясного) i м'ясо-сального напрямів. Пошірені слідуючі породи свиней: сальні - крупна чорна, беркшірська, мангаліцька; м'ясо-сальні, або універсальні, крупна біла, дюрок; беконні - ландрас, темворс, Дніпропетровська червона, и ін.

Продуктівність забійної худоби візначається живою, забійною масою тварини и виходом м'яса. Жива маса - ції маса тварини за вірахуванням 3%-ної знижки на вміст шлунково-кишкового тракту. Забійна маса - ції маса туші и внутрішнього жиру-сірцю. Забійній віхшд- відношення забійної Масі до живої, вираженість у відсотках. Велика рогата худоба Дає велику живу и забійну масу, а свині - забійній вихід. Вихід м'яса покладів від породи, віку, статі, вгодованості тварини и складає біля Великої рогатої худоби 40-58, у свиней (без шкури) - 53 - 72%.

Велику рогатої худобу по господарсько-корисностей якости підрозділяють на худобу м'ясного, молочного и комбінованого напрямів. Худорба м'ясного напряму володіє великою живою масою и високим виходом м'яса - 60-70%. Це скоростігла худорба, здатно нарощуваті велику кількість м'яса и жиру. До м'ясних порід відносять шортгорнську, герефордську, казахську білоголову, калміцьку, симентальської, абердин-ангуську, калміцьку.

Всіх овець, Що розводяться в СНД, ділять на 8 груп: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубошерстні, грубошерстні, смушки, смушевій-шубні, м'ясо-вовняні, м'ясо-вовняно-Молочні.

Кролики відносяться до плодючість, скоростігліх, невібаглівіх до їжі тварин. За рік одна самка приносити потомство 3-6 разів (Іноді більш), по 6-8 (іноді до 15 і більш) крольчат. Кроліків м'ясного и м'ясо-шкуркового напрямів забівають на м'ясо в 65-120-добовому віці при жівій масі 1,8-3 кг

тканин і хімічний склад м'яса

Туші тварин є комплексом різніх тканин: щокової, сполучної, жірової, кісткової, хрящової. М'язова тканина за життя тварини віконує рухові функції, бере участь в кровообігу, пересуванні їжі в трав'яному органах, віконує Інші фізіологічні функції. Тканина Складається з Крупні м'язових волокон (кліток) i пронизана кровоносна, лімфатічнімі Судін и ін. Залежних від Будови и скоротлівої діяльності м'язових волокон розрізняють поперечнополосата, гладку и Серцевий Тканини, остання прідає серцю щільну консістенцію. Сполучна тканина зв'язує Частина організму, будучи основою для окремого органів. Вона бере доля в обміні речовін и побудові інших тканин, здійснює захисно функцію організму.

Жирова тканина Складається з жирових кліток, розділеніх Між собою прошаркамі ріхлої сполучної Тканини. Скупчення жиру пронизанность найдрібнішімі кровоносна Судін. Зміст жірової тканин і Місця її відкладення, а кож Колір, смак, запах залежався від виглядах, породи, віку и статі тварин, характером відгодівлі. Загальна кількість жірової Тканини в організмі тварини колівається перелогових від вказаніх чінніків від 0,6 до 40%. Багато її у свиней. Жир відкладається частіше Під шкурою и Між м'язами м'язової Тканини, у внутрішніх органах. Підшкірна Жирова тканина свиней назівається шпиком, Що відкладається в черевній порожніні - внутрішнім жиром-сірцем. Останній залежних від Його розташування назівається Сальникова (у черевній порожніні), прінірковім, бріжечнім (Між кишок) i ін.

Хрящова тканина Складається з кліток округлої форми I сильно розвіненої міжклітінної речовіні. Залежних від властівостей міжклітінної речовіні розрізняють три види хрящової Тканини: гіалінові, еластичності и волокнистого. З гіалінової Тканини побудовані хрящі, з еластічної - вушні раковини, волокнистого хряща кріпляться сухожілля и зв'язки до кісток. Кісткова тканина містіть міжклітінну речовіну, в якій знаходится тверда аморфна речовіна, просочилася мінеральнімі солями. З кісткової Тканини побудованій скелет тварин. Кісткова тканина складає 18-20%.

Кров Складається з кліток (формених елементів крові) i міжклітінної речовіні - рідкої плазми. Формені Елементи - еритроцити, лейкоцити и тромбоцитів. До складу еритроцитів входити білкова речовіна гемоглобін, Що обумовлює Колір крові. Лейкоцити зніщують мікроорганізмі, а тромбоцитів беруть участі в згортанні крові. Кількість крові у Великої рогатої худоби - 7,5-8,3%, у свиней - 4,5% від живої Масі.

Скелет забійної худоби Складається з кісток, які підрозділяють на кісткі голови, Тулуба и кінцівок. Формою розрізняють кісткі трубчасті (кісткі кінцівок), плоскі (лопатка, кісткі тазі) i змішані (кости голови). Хребці тварин ділять на шийно, грудний, попереково, крижового и Хвостова. Перший шийно хребець назівають атлантом. Кількість ребер Рівна числу спини хребців. У Великої рогатої худоби 13 пар ребер, у свиней - 14.

М'ясо відносіться до найбільш цінніх продуктів харчування и є основним джерелом білків, необхідніх організму для Побудова Тканини, а кож джерелом жірів, вітамінів и мінеральних речовін (табл. 19).


Табл. 19

хімічний склад м'яса забійніх тварин (охолодженого)

Вид м'яса Зміст% Енергетична Цінність, кДж вода Білки жир. зола Яловичина 67-71 18-20 9-12 1 602-787 Свинина 38-54 11-16 27-49 0,7 1322-2046 Баранина 67-79 16-20 9-15 0,9 686-849 Конина ... 68-71 19-20 4-9 1 502-689 Кролятіна 65-67 18-19 12-13 1Д 820-833

Класифікація м'ясних туш

За виглядах забійніх тварин розрізняють м'ясо Великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, кроліків, птаха. За статевості

Для Телятину

Телятину

За I білого кольори. включно.

До Категорії


VI, Кабанів, кабанів, повторно заморожене, Із запахом закисання або в'ялою консістенцією.

Розділка м'яса для роздрібної торгівлі

У роздрібну торгівлю м'ясо поступає у вігляді напівтуш, четвертин, розділене на відрубі и Частина на м'ясокомбінаті. Напівтуші и четвертини розділяють в підсобному пріміщенні магазину. Всі відрубі розподіляються по торгових сортах, при цьому в один сорт об'єднують Частина туш, блізькі за якіснімі показників. М'ясо пріймають по кількості туш и масі нетто. Одночасно перевіряють Наявність клейм ветнагляду, відповідність розвітку м'язової и жірової тканин клеймам, а кож свіжість м'яса.

Яловічу напівтушу розробляються на 11 відрубів, Що відносяться до трьом сортам. Схеми стандартного розрубу туш повінні буті вівішені в магазині на видному місці. До 1-го сорту відносять тазостегнову, попереково, спини, лопатки

Плечових и грудної частин. До 2-го сорту - шийно відруб и пашину, 3-у - складка, Передня и задню гомілку. Вихід 1-го сорту-88%, 2-го-7, 3-го-5%. Тушу телят обробляють на 9 відрубів и 3 сорти.

Продавець винен знаті анатомічні Межі відрубів Яловичина: складка - Між іншим и Третьому шийно хребцямі; шийно відруб - передня межа проходити по Лінії відділення складки, задня - Між П'ЯТЬ и Шостя шийно хребцямі; відруб лопатки - передня межа проходити по місцю відділення шийно відрубу, задня - Між П'ЯТЬ и Шостя ребрами, нижня - по Лінії, Що проходити від верхньої третина Першого ребра через середину п'ятого и Нижній третіні последнего ребра. Плечових відруб - верхня межа проходити по Лінії відділення відрубу лопатки, нижня - В поперечному напрямі через середину променевої и ліктьової кісток; передня голяшка - відділяється по Лінії, Що проходити в поперечному напрямі через середину променевої и ліктьової кісток; грудної відруб - передня межа проходити по Лінії відділення Плечових відрубу; задня - уздовж Лінії Тринадцята ребра, верхня - По Лінії, Що Йде від верхньої третина Першого и ніжньої третина последнего ребра, нижня - уздовж ребрової дуги до грудної кісткі.

спині відруб - передня лінія проходити по Лінії відділення відрубу лопатки, задня - Між одинадцяти и дванадцяти ребрами, нижня - по Лінії відділення грудного відрубу, Пашина - по Межі от колінного суглоба до грудної кісткі; попереково відруб - від спинного відрубу до Межі Між П'ЯТЬ и Шостя попереково хребцямі, нижня - по Межі відділення Пашин и грудинки; тазостегновій відруб - Передня межа проходити по Лінії відділення попереково відрубу, задня - по гомілковій кістці на рівні ніжньої її третина, нижня - по Лінії відділення Пашин; задня голяшка - відділяється упоперек гомілкової кісткі на рівні ніжньої її третина.

Свинину ділять на 7 відрубів з підрозділом на 1-й і 2-й сорти. До 1-го сорту відносять окіст, попереково Частину з па-шиною, спинну частин, грудинку и відруб лопатки; до 2-го - передпліччя (Рулька) i голяшку. Вихід м'яса по сортах відповідно 94 и 6% (Мал. 14).

Межі розділення: частина лопатки - задня межа проходити Між П'ЯТЬ и Шостя спині хребцямі, з Перетин ребер; нижня - упоперек ребер, пріблізно на


Мал. 14. Схема роздрібного оброблення свинини:

/- відруб лопатки; 2 - спині відруб (корейка); 3 - грудинка; 4 - попереково відруб з неї; 5 - окіст; 6 - передпліччя (рулька); 7 - голяшка.

половіні їх ширина; грудинка - передня межа проходити по Лінії відділення Частина лопатки; задня - за Останні ребра; верхня - по Лінії відділення спінної Частина; попереково частина Із Спина - передня межа проходити по Лінії відділення спінної Частина и грудинки; задня - по прямій Лінії, Що проходити Між останнім и передостаннім попереково хребцямі, безпосередню Попереду тазової кісткі; окіст - передня межа проходити по Лінії відділення поперекової частин з неї; задня - по Лінії відділення голяшки; голяшка - відділяється через верхню третина гомілкової кісткі; рулька (передпліччя) відділяється по Лінії, Що проходити через Плечових Суглобов.

При відпустці м'яса рекомендується додаваті НЕ Більше двох доважків даного сорту м'яса, Якого покупець набуває. Продавець повинний проконсультуваті (при необхідності) покупця про Використання різніх відрубів. Для супів, бульйонів - тазостегновій відруб; на біфштекс, бефстроганов - заднетазова частина. У спинного відрубу - хребетних частина - для печені, рагу; Реброва - для супів и Борщів; м'якоть в області хребців - на шашлік, антрекот, бефстроганов; м'якоть ребрової Частина - для гуляшу; кісткова частина відрубу лопатки рекомендується для супів, а м'якоть - Для гасіння, фаршу, гуляшу. У попереково відрубі частина філе Йде для ромштексів; вірізка - на біфштексі, бефстроганов, шашлик; окрайки - Для фаршу и супу.

Плечових и грудної відрубі: для супів, Борщів, щів; м'якоть ціх відрубів - для гуляшу. Так само вікорістовується шийно відруб, Пашина; складка и голяшки - для бульйонів. Призначення

відрубів свінячої туші пріблізно співпадає з Яловичина, альо оскількі вихід у Свинина більшій, а кісток (Щодо м'яса и сала) менше, тому шийно Верхня и Нижня частина лопатки, передня частина грудної кліткі йдут на супі, щі, рагу; м'якушева частина - на гуляш, фарш, для гасіння. Спина частина Призначено для плову, шніцелів, супів, натуральних відбівніх котлет, для смажіння крупними шматками; грудинка - Для рагу, супів; окіст - на шашлік, гуляш, для відбівніх котлет; голяшка и рулька - на бульйони и холодці.

Вимоги до ЯКОСТІ м'яса

М'ясо відпускається покупцям Тільки доброякісне и в зачищену вігляді. Під прилавком повінні знаходітіся ящики для збору зачисток. Доброякісність м'яса візначається органолептичними. Відповідно до стандарту Його підрозділяють на свіже, сумнівної свіжості І не свіже. Органолептічні ознайо свіжості м'яса визначаються на Вигляд и квітну, стану поверхні туші, запаху, консістенції, стану підшкірного жиру, м'язів, сухожиль на розрізі, прозорості и аромату Бульйон після Варивши. У свіжіх охолодженіх туш, Що остігнулі, скоріночка підсіхання блідо-Рожева або блідо-червона; біля розмороженіх - червона; жир м'який, Частково забарвленій в яскраво-червоний Колір. Поверхня свіжого розрізу - волога. Консістенція винна буті щільна, пружньою; запах - властівій свіжому м'ясі. Жир не винен буті осалить або Із згірклім запахом; бульйон Зі свіжого м'яса - Прозоров, пріємного смаку. Ніжність м'яса и відповідно жорсткість залежався от виглядах, віку, підлоги, угодованої, породи тварин, ступенів дозрівання м'яса, Його анатомічного походження. Аромат и смак пояснюються наявністю глутатіону, карнозину, вуглеводів, амінокіслот, ароматичностью екстрактніх речовін. Нормальний Колір свинини - ясно-рожевий, а у свиней важкої Масі - Темно-рожевий; в тій же година Яловичина винна мати Колір від світлого до темно-червоного, а баранина - від червоного до червоно-вишневого. Козлятина відрізняється від баранини нез...начна жирів покривив, Колір Його від світло-червоного до червоного, Із спеціфічнім запахом (у дорослої козлятини). М'ясо хряків темно-червоного кольори, з жорсткою консістенцією, непріємного запаху и смаку сечі.

Кролятіна - м'ясо Майже біле, м'яке, ніжне, злегка солодкувате, жир білий. Туші сумнівної свіжості - місцямі зволожені, злегка ліпкі, Такі, Що потемнілі, запах кіслуватій. Туші несвіжі мают мішастій Колір, м'язи вологі, запах непріємній, затхлий. У випадка, ЯКЩО м'ясо сумнівної свіжості, необхідно провести Додаткові аналізі для встановлення ступенів Його доброякісності. Застосовують фізико-Хімічні, Хімічні (визначення продуктів розпаду білків), бактеріологічні (збуднікі псування) методи Дослідження. ЯКЩО м'ясо НЕ свіже, поверхня покрита слизом мішастого кольори або цвіллю, на розрізі в'яле; запах - кислим, затхлим; бульйон каламутне, з великою кількістю піні, з різкім непріємнім запахом.

Пороки м'яса: засмагу, пігментація, гніття. Засмага - з'явилася в товщі м'яса кислого запаху, сіро-червоного кольори Із зеленувато відтінком. З'являється за відсутності вентіляції. Ті, Що ослізнуло - липкий слиз, погіршуючій товарний вигляд м'яса, Його смак и запах. Гніття - гнільне розкладання м'яса, Що почінається з поверхні и супроводжується непріємнім запахом. Потемніння або пігментація віявляється у вігляді загально потемніння поверхні м'яса або Вогнище потемніння Із-за недостатньої вологості Повітря и підвіщеної температури зберігання.

субпродуктів

Харчові субпродукти - ції їстівні другорядні продукти забою худоби. За виглядах худоби їх підрозділяють на яловічіх, свинячі, баранячіх, по харчовій цінності - на I і II категорії. До 1 категорії відносять субпродукти, Що прірівнюються до м'яса, - мова, печінка, нирки, мізкі, серце, вім'я, діафрагма, мясокістній хвіст Яловичина и баранини, м'ясна обрізь. До II категорії відносять Менш Цінні субпродукти - рубець свінячої, шлунок, калтік, пікальне м'ясо, сичуг, легені, голови яловічі без мови до мізків, свінячі голови, трахея, селезінка, свінячі ноги и Вуха, Путова суглоба, губи, Вуха яловічі, мясокосній свинячий хвіст.

- субпродукти містять у Середньому білків 9-17, жиру - 1,2-16%. Енергетична Цінність їх 410-1402 кДж. Субпродукти повінні відповідати Наступний Вимоги: мови яловічі, свінячі, баранячі - цілі, без порізів, розрівів и інших пошкоджень, без під'язікового м'яса, лімфатічніх Судін, гортані, під'язікової кісткі; проміті від слизу и крові, тканина мови пружньою. Печінка яловіча, свинячі, бараняча - без зовнішніх кровоносних Судін и лімфатічніх вузлів, жовчно міхура з протоками, прірізок, сторонніх тканин, Колір від світло-до темно-брунатного з відтінкамі. Нирки яловічі, свінячі, баранячі - цілі, без жірової капсули, зовнішніх сечоводів и кровоносна Судін; Колір від світлого до темно-коричневого.

Мізкі яловічі, баранячі - цілі, без пошкоджень Оболонков, очіщені від згустків крові, осколків кісткі; Колір від світлого до темно-рожевий. Серце яловіче, свинячі, бараняче - без зовнішніх кровоносна Судін и плівок, має подовжні и поперечні розрізі, проміто від згустків крові. Вім'я - ціле або розрізає на частині, без прірізок Шкури, проміто. М'ясокісні яловічі и баранячі хвости повінні буті проміті від крові и Забруднення, не мати прірізок шкури и волоса.

Голови яловічі - без залішків шкури и волоса, проміті від крові и Забруднення, розрубані навпіл; без мов, мізків, Вух, губ, очніх яблук. Голови свінячі - цілі, без мов и Вух; очіщені от щетина, крові и Забруднення; Колір коричнево-жовтий. Голови баранячі - цілі, з мізкамі, без мови, очіщені от волоса. Ноги свінячі - без щетини и рогів черевіків, Колір світло-коричневий. Ноги и путового Суглобов яловічі - без рогових черевіків и без щетини. Легені яловічі, свінячі, баранячі - проміті від крові и слизу, мают Сірий відтінок. Вуха яловічі и свінячі - без волосся і. щетини, розрізають у Підстави, Колір жовтувато-коричневий. Решта субпродуктів винна буті очіщені, проміті, мати властівій Колір.

У реалізацію субпродукти поступаються в охолодженому стані, Що остігнув або замороженими. Смороду повінні буті доброякіснімі, мати властівій запах. Упаковують субпродукти в чисті ящики, форми, контейнери масою НЕ Більше 50 кг, а мов солоні - до 300 кг Зберігають субпродукти в пріміщеннях, оснащенні холодильні устаткуванням. У охолодженіх субпродуктів температура в Місце О-4 В° с, у заморожених - мінус 8 В° С. Термін Зберігання охолодженіх субпродуктів в умів магазину не Більше 36 ч.

М'ясо свійської птиці

Основні віді продуктового птаха - кури, качки, гуси, індічкі, цесарки и переспівали. Від забійніх тварин птах відрізняється Будова скелета, мускулатури, внутрішніх органів и кісткового покривив.

Свійська птиця. Кури ділять на яєчніх, м'ясо-яєчні, м'ясні. Кури м'ясного напряму мают найбільших Розмір, сильно розвинення кістяк и мускулатуру. До них відносяться кохінхіні, брама, лангшані. Маса півнів 4,5-5,5, курнув - 3,5-4,5 кг (жива маса). До м'ясо-яєчніх відносяться породи: загорська, Першотравнева, лівенська. ківерецька; до яєчніх - леггорн, міноркі. Птах яєчніх порід більш скоростіглій, Ніж м'ясо-яєчніх и м'ясних. Середньорічна яйценосність курей яєчніх порід 220 - 250 яєць. Качки мают велику скороспілість, розводять м'ясних и м'ясо-яєчніх. М'ясні - пекінські, руанські; м'ясо-яєчні - дзеркальні, хаки-Кембл и ін. Гуси по продуктівності відносяться до м'ясного типу. Породи - холмогорська, псковська лисиця. Маса гусаків 8-9, гусоку - 3 - 6 кг Індічкі дають м'ясо ніжне, не Дуже жирне. Значення мают породи: бронзовий, північнокавказька. Вага індіків до 16, індічок - 4-8 кг У великих кількостях розводять цесарок, м'ясо якіх вікорістовують Як и курятину, альо на смак нагадує м'ясо пернатої дичини, воно ніжніше и жірніше. Маса їх 1,5-2 кг

Технологічний процес переробки птаха включає: електроглушення, знекровлення, Зняття оперення, потрошіння (напівпотрошіння), сортування, маркіровку, формування, упаковку, Зберігання и ін. Залежних від віку птаха м'ясо підрозділяють на м'ясо молодої и дорослої птиці. До м'яса молодої птиці відносять тушки курчат, курчат-бройлерів, качат, гусят, індичат и цесарят з неокостенівшім (хрящовіднім) кілем грудної кісткі. До м'яса дорослої птиці відносять тушки курнув, качок, гусаків, індічок и цесарок з скостенілім (твердимо) кілем грудної кісткі. Тушки птаха підрозділяють залежних від способу ОБРОБКИ на полупотрошені, потрошені и потрошені з комплектом потрошків и шією. Напівпотрошені тушки, у них відаляють кишечник з клоакою, зоб и яйцепровід. Потрошіння тушки: відаляють ВСІ Внутрішні органи, голову, шию, шкіру на рівні Плечових суглобів, ноги по заплюсневій Суглобов.

Внутрішній жир ніжньої Частина живота не відаляють. Можливіть надходження тушок з леген и Нирко. У потрошеної птиці з комплектом потрохів печінку, серце, м'язовий шлунок и шию відаляють в Полімерний мішечок, Який вставляють в порожніну птаха. Маса Що остігнула потрошеної птиці винна буті не менше (г): курчат - 480, курчат-бройлерів - 640, індюшат - 1620, качат - 1040. За угодованій и ЯКОСТІ ОБРОБКИ тушки птаха Всіх відів підрозділяють на I і II категорії.

Тушки доросли птаха (кури) I категорії мают м'язи добро розвінені, округлої форми грудей, відкладення підшкірного жиру на грудях и спіні. Кіль грудної кісткі НЕ віділяється. Птах II категорії має задовільні жірові відкладення або смороду можут буті відсутнімі, кіль віділяється. Тушки старих півнів відносять до II категорії. Тушки птахи Всіх відів, Що не задовольняють по угодованій Вимоги II категорії, відносять до худіх (нестандартні). Тушки птаха повінні буті добро знекровлені, чисті, без залішків пера, пуху, пеньків и колосовидне пір'я, подряпін, розрівів, плям, сінців, залішків кишеч...ника и клоаки

допускаються на тушках птаха I категорії одінічні пеньки и легке саднить, НЕ Більше двох розрівів шкірі завдовжкі до 1 см Коженна (Тільки на грудях), незначна слу-щування епідермісу шкірі. На тушках птаха II категорії допускається незначна кількість пеньків и саднить, НЕ Більше трьох розрівів шкірі завдовжкі, Що не перевищують 2 см Коженна, значний Зміна епідермісу шкірі, плями (незначні). Тушки птахи, відповідні по угодованій Вимоги I категорії, а за якістю ОБРОБКИ-II, відносять до II категорії. Не допускаються в реалізацію тушки, не відповідні II категорії угодованої и ЯКОСТІ ОБРОБКИ, з вікрівленнямі спини и грудної кісткі, з подряпінамі на спіні, заморожені Більше одного разу, Такі, Що мают темну пігментацію (окрім індічок и цесарок). За термічній обробці тушки птаха підрозділяють (по температурі в товщі грудних м'язів) на тихий, Що остігнулі (температура не Вище 25 В° С), охолоджені (температура від 0 до 4 В° С), заморожені - температура НЕ вища -8 В° С. Маркіровку тушок птаха, окрім індівідуально упакованих в пакети з полімерної плівкі, проводять наклеюванням етикеток и Дуже рідко електротавруванням. Паперовий ЕТИКЕТКА Рожев кольори для птаха I категорії и зеленого - для II наклеюють на ніжку птаха.

Умовні позначені тушок птаха по виглядах и зроста: курчата - Ц, курчата-бройлери - ЦБ, кури - До, качки - У, гуси - Г, и так Далі За способом ОБРОБКИ (після умовного позначені увазі птаха указують: напівпотрошені - Е, потрошені - П, з комплектом потрохів (ЯКЩО Такі є) - Р. Вгодованість позначають цифрами 1 і 2, худий птах - Т, для промпереробку - П. В реалізацію можут поступат напівфабрікаті з птаха - філе, стегно, гомілка, окіст, грудинка, набор для бульйону. При оцінці ЯКОСТІ м'ясо птиці підрозділяють по свіжості на свіжіше, сумнівній свіжості І не свіже. Несвіже м'ясо птиці має явно віражені ознайо псування: загар, позеленіння, пліснявіння, гніття, потемніння тушки, червоні плями на крилах, шії, кріжах.

Транспортують тушки птахів в дощатих ящиках, ящиках з неіржавіючого металу. Ящики повінні буті сухими и чистими, дно вістілає обгортувальнім папером. Охолодженого птаха зберігають при температурі від -8 В° С до +2 В° С, відносній вологості Повітря 80-85% не Більше 5 діб. з дня віроблення. Заморожені тушки зберігають в холодильних камерах при температурі-15-18 В° С і відносній вологості Повітря 85 - 90%. Термін Зберігання курнув и курчат - 10-12, качок - 8 - 10 міс. (Для тушок, упакованих в плівку) при температурі від 0 до 6 В° С, охолодженого птаха зберігають в магазині НЕ Більше 72 ч.

пернатих дичина. Ділять її на наступні види: борову (глухарі, Тетерук, рябчики, фазанів), гірську (куріпкі сірі, переспівала), водоплаваючу (Гуси, качки) i болотний (кулики, бекаси). кг

Тушки За

1.

2. риби. термічної ОБРОБКИ.

1. Праворуч в тому, Що Для Тобто гатунку.

На 2 -

ин, після Чого підсушують в вентільованіх камерах при 8-15 0 С на протязі 2 діб

Напівкіпчені ковбаси віробляють віщого Першого и іншого гатунку. Ґатунок Ковбас візначається ґатунком використаної Яловичина. Для Ковбас віщого гатунку вікорістовують Яловичина жіловану віщого гатунку, свинину жіловану напівжірну, грудинка свиняча та шпик Бічні (для Мисливських сосисок). Асортимент напівкопченіх Ковбас віщого гатунку: Краківська, Полтавська, Львівська, Дрогобицький, Кіровоградська, Мисливські, туристичні та Віденські ї делікатесні ковбаски. Для Дрогобицької ковбаси вікорістовується Ліше жилованої свинини нежирної.

До напівжірніх Ковбас Першого гатунку відносяться буковинська з жілованої Яловичина 2 гатунку напівжірної и жірної жілованої свинини, Яловіча з жілованої Яловичина 1 та 2 ґатунків и яловічого жиру-сірцю, и Черкаська з жілованої Яловичина Першого гатунку та нежірної Свинина и шпику хребтового. До напівкопченіх Ковбас іншого гатунку відносіться Придніпровська субпродуктові, Якові віробляють з м'яса жілованого яловічіх та свиней голів, жілованої свіної щоковини та соєвого білку.

Смажені ковбаси зразу після опади смажать на пательні чі деках, а для покращення зовнішнього виглядах перед жаркою ошпарюють паром, чи бланшують в казанах на протязі 5-10 хвилини, охолоджують в тихий же Пательня и деках, в якіх змажемо. Рекомендується смажені ковбаси поміщаті в бочата и заліваті гарячим жиром, Що збільшує Термін їх зберігання. Термін Зберігання ковбаси української смаженої при температурі НЕ Вище 3 0 С не Більше 5 діб, залитою жиром в бочата до 10 діб. Донбаську смажену зберігають при температурі до 6 0 С не Більше 2 діб. Українська змажемо ковбаса віробляється віключно з жілованої напівжірної Свинина а донбаська смажена на половину з жілованої жірної свинини и бланшірованої печінкі свіної чі яловічої.

Не допускаються до реалізації напівкопчені ковбаси Зі слідуючімі дефектами: деформовані, ломані та лопнуті батон, забруднені жиром, сажею чі Попель, з наявністю плісняві чі слизу на поверхні батонів, з блідім чі тьмяні кольори Оболонков, з ріхлім або розлізаючімся фаршем, з недоварена та сірімі Пляма на розрізі, з жовтим чи оплавлення шпиком, з значними стеками жиру на батоні та наявністю сліпів на поверхні батону розміром Більше 10 см.

ВУДЖЕНІ КОВБАСИ

залежних від способу виробництва випускають сіровуджені та варено-вуджені ковбаси. Різновідом сіровудженіх Ковбас є сіров'ялені ковбаси, які НЕ кіптять а трівалій годину суша (в'ялють). Сіровуджені Ковбасні-вироби в оболонці, віроблені з відповідно підготовленого фаршу трівалого послові, піддані осадці, холодного копчення и трівалій сушці. Ці ковбаси містять до 47% жиру и Дуже мало вологи (23-27%) Що обумовлює їх скроню Енергетична Цінність. Найкращий сировина для таких Ковбас є м'ясо дорослих Биків 1 категорії вгодованості й м'ясо лопаточної Частина дорослих свиней м'ясної та беконної вгодованості. Фарш набівають в Оболонков звичайна, а не вакуумного шприця, після Чого осаджують на холоді на протязі 7-10 діб, коптять небо 2-3 доби и суша 20-30 діб. З-за цього сіровуджені ковбаси Дуже Дорогі. Щоправда, дозволяється скоротіті технологічний процес за рахунок Використання бактеріальніх заквасок та коптільної Рідини.

За якістю використаної сировини сіровуджені ковбаси підрозділяють на вищий та 1 ґатунок. До віщого гатунку відносять Брауншвейзьку, зернистість, особливо, Сервелат, столичні, суджук, Олімпійську та Турістські ковбаски. До Першого гатунку відносіться Ліше Любительського. У сіровуджені ковбаси згідно рецептури Може додаватісь коньяк чі мадера.

Зберігаються сіровуджені ковбаси при температурі 12-15 0 С до 4 місяців, при від'ємніх температурах, альо НЕ ніжче -9 0 С НЕ довше 9 місяців.

Варено-вудженімі назіваються Ковбасні вироби в оболонці, піддані осадці, копченості, варці, повторному копченні ї сушці на протязі 3-7 діб. Варено-вуджені ковбаси віщого гатунку віробляють з жілованої Яловичина віщого гатунку від бугаїв та жілованої свинини. Це Делікатесна, Московська и Сервелат. Ковбаси 1 гатунку з Яловичина 1 гатунку та Свинина Це любительського, Ростовська Бараняча та замовними.

Вологість ціх Ковбас НЕ перевіщує 43%. Зберігаються смороду в підвішеному стані при 12-15 0 С і відносній вологості Повітря 75-78% до 15 діб. У упакованому вігляді їх зберігають в холодильних камерах при 0-4 0 С до місяця а при -7-9 0 С до 4 місяців.

.

М'ясні вудженості

Це певні Частина туші, напівтуші Яловичина, баранини и свинини, розділені відповіднім чином, піддані засолення и термічній обробці. Для копчення найчастіше вікорістовують свинину, у меншій мірі Яловичина и баранину. Солона копченіна підрозділяє по виглядах м'яса на свинячі, яловічіх и баранячіх; за способом термічної ОБРОБКИ - на сірокопченіх, варено-копчені, копчено-запечені,... варені І запечені. До копчених ВИРОБІВ умовно можна віднесті вироби, Що віробляються з спіймавши м'яса, в запеченому, смаженому и вареному вігляді. Для пріготування копченості ВИРОБІВ прідатне остігле м'ясо, охолоджене, Заморожені, Солон від здорових тварин; свинину вікорістовують М'ясна и бекон; Яловичина - I категорії вгодованості; баранину-| I і II категорій. Чи не дозволяється вікорістовуваті м'ясо некастрованіх тварин, м'ясо двічі заморожене, свинину підсосніх | маток, худе, несвіже м'ясо и м'ясо, Що чати зберігалося.

Технологія виробництва передбачає попереднє оброблення туш и напівтуш на ЧАСТИНА. Для сірокопченіх ВИРОБІВ (Тамбовській окіст) вікорістовують тазостегнову Частину; для корейки - спинну Частину з ребрами, без хребців; для грудинки безкістковою (бекону) - грудочеревну | Частину з відаленням ребер и сосків. Для копчено-запечених ВИРОБІВ застосовують свинину I-IV | категорій, без шкури або з Частково знятою шкурою - Шийно Частину (Шийка по Київські), а кож тазостегнову Частину з шпиком - окіст копчений |, щоковіна | в шкурі (щоковіна | Копча).

Сірокопчені вироби соляно мокрим способом з Використання методу шпріцювання | (7 -40 діб |), потім коптять небо 5 діб | при температурі 18-22 0 С |, суша при температурі 12-15 В° С |. Сірокопчені вироби повінні поступат в реалізацію з температурою в товщі вироб НЕ ніжче 0 В° С | І не Вище 8 В° С |. До віщого сорту сіровудженостей | відносять окіст Тамбовській, Воронежській; рулет Ленінградській и Ростовській; корейку, грудинку, Шийко шинку, філей в оболонці. Сорт 2-й-| ребра свінячі (м'яса не менше 30%); сорт 3-й - рулька и голяшка | копчені.

За зовнішнім виглядах вироби повінні мати рівномірно прокопчені поверхні, чисту, суху, без плям, Забруднення, цвілі, залішків щетини; консістенція пружньою. Форма - Відповідна виглядах, на розрізі - м'язова тканина, рівномірно забарвлена, Рожів-червоного кольори, без сіріх плям; Колір жиру білий; смак и запах пріємній, ароматний. Солі - від 3,5 до 6%. Термін Зберігання и реалізація сірокопченіх продуктів Зі свинини, окрім свинячі копчені ребер, з моменту Закінчення технологічного процесу при температурі від 0 до 4 В° С | и відносної вологості Повітря 75 В± 5% | не Більше 30 діб |; при температурі від 4 до 12 В° С | - не Більше 15 діб |; при температурі від -7 до -12 В° С - не Більше 120 діб |.

Для віроблення копчено-запечених продуктів вікорістовують тазостегнову Частину без кісток (шинка в шкурі), Частину шійно-лопатковий | без кісток и хрящів (Столичний бекон); м'язово Тканини з міжм'язовім жиром від шійної Частина свинини з шкурою або без неї (пастрома |). Випускають вироби Тільки віщім сортом: окіст, шинка, рулет, корейка, грудинка, бекон Столичний и любительського, пастрома |. Поверхня у копчено-запечених ВИРОБІВ винна буті чиста, суха, без плям, бахрому и залішків щетини; консістенція пружньою; Колір блідо-рожевий. Нормується маса одініці продукції: для Окост - не менше 5 кг; для бекону - не менше 2 кг; солі - Не Більше 2,5%.

Копчено-варені вироби після вітрімкі в засолі піддають копченості при температурі 32-40 В° С | и Варя до готовності. Копчено-варені продукти Зі свинини виготовляють Наступний сортів и найменувань: вищий - окіст Тамбовській и Воронежській, рулети Ленінградській и Ростовській; корейка, грудинка, Балік свинячий в оболонці; 1-й сорт - щоковіна | (баки). Вимоги до зовнішнього виглядах, консістенції, форми, смаку и запаху Такі ж, Як до копчено-запечених виробів. Для копчено-варені окостів встановлено маса 7-9 кг, солі в них 3,5%.

Продукти Зі свинини варені готують з оброблення частин свинячі туші, вітріманіх в посолі, підданіх варці при температурі 72-82 В° С | до Досягнення усередіні температури 68-72 В° С |. Вироби мают смак и запах шинки. До віщого сорту відносять Окост и рулети, а кож свинину пресування, шинку в оболонці; 1-й сорт - бекон пресований, 2-й сорт - м'ясо свинячі голів пресування. Поверхня ВИРОБІВ винна буті чистою, сухою, без віхватів | м'яса и шпику, краї Рівно обрізають; консістенція пружньою для окостів и щільна для шинки. Обмежуються товщина шпику, маса одініці продукції, масова Частка солі (не Більше 3%), нітріту.

У реалізацію поступаються продукти у фасуванні вігляді порціямі масою від 100 до 300 р.. У торгівлі ВСІ продукти реалізують без обгортувальніх матеріалів и шпагатів: Окост - з відаленням шкури, кісток, рульок и голяшек |; рулети - без відалення шкури, з відаленням рульок и голяшек |; Балік - без відалення Оболонков; | щоковіна | - разом з шкурою.

Продукти запечені и смажені готують з частин свинини, які соляно (частіше змішанім засоленням), укладають на дека и запікають при температурі більш 150 В° С | Протяг 1,5-2 год або обсмажують в невелікій кількості жиру до готовності. Готують їх віщім сортом: буженина (запечена або змажемо), карбонад (запечений або смаженій), Шийка Московська запечена. Готують буженину и карбонад з спіймавши задніх окостів туш молодих свиней з кулею шпику 2 дів. На поверхні насікають и натірають сумішшю солі, перцю, часник, потім запікають або смажать, охолоджують, загортають у целофан.

На розрізі запечені и смажені продукти мают світло-| Сірий або слабо-рожевий Колір. Солі в них не Більше 2%.

Шпик Солон готують Зі свинини I-IV | категорій угодованої. Для шпика Солон, копченого, по-домашньому, особливо вікорістовують хребтової | и бічного шпику, товщина в найтоншій | частіні (без шкури) не менше 3 см; маса не менше 1,1 - | 3,5 кг, для українського сала - хребтової | шпик, товщина в тонкій частіні (Без шкури) не менше 3,5 см. Для шпика Солон - Хребтова | и бічній (без шкури), товщина не менше 1 см, для шпику закусочного вікорістовують шпик бічній (можна з шкурою), для ковбасного - хребтової | и бічній, товщина Більше 1 см. Посол шпика проводять в штабелях (до 2 м), ящиках, чанах. Вітрімка в солі 7-12 діб |. Після засолення шпик відокремлюють від зайвої солі и натірають згідно рецептурі прянощамі.

Шпик по-угорським (особливий), натірають червоним перцем, шпик домашній - сумішшю перцю чорного, часник, лаврового листа. Можна солить продукт, натіраючі Його сумішшю солі и прянощів. Українське сало натірають сумішшю солі, часник, перцем чорного, коріандру, лаврового листа, кмину; шпик копчений - натірають сіллю, часником, потім коптять небо. На Вигляд Поверхня ВИРОБІВ винна буті чистою, без залішків щетини, плям, сінців, Забруднення; форма у вігляді батонів або прямокутна (Може буті неправильною); консістенція щільна; Колір на розрізі білий або рожевий; солі НЕ Більше 3%.

Термін Зберігання и реалізації продукції Зі шпику з моменту Закінчення технологічного процесу при температурі від 0 до 4 В° С | и відносної вологості Повітря 75% складає: для Солон охолодженого - не Більше 60 діб |, Солон копченого, - не Більше 30 діб |; продуктів Солон и копченості в оболонці - Не Більше 30 діб |; не солоно, охолодженіх - Не Більше 3 діб |; підмороженіх - не Більше 6 діб |, зокрема на підпріємствах-виробника - НЕ Більше 24годін Для всіх найменувань шпика. Термін Зберігання заморожених продуктів з шпика при температурі від -7 В° С до -9 В° С - не Більше 90 діб |.

При трівалому зберіганні солона вудженіна обезбарвлюється, пліснявіє, в ній відбуваються окіслювальні процеси. З інших пороків можна віділіті: рапістість | (тонкий білий наЛІТ солі), Наявність непрокопчена | місць, потемніння поверхні, позеленіння м'язової Тканини в товщі продукту, цвіль, гнільній запах. У продуктах гарячого копчення можліві опікі, Сіре або непроварених м'ясо, темніше забарвлення поверхні.

М'ясна Консерви

Це підготовлені м'ясні продукти, розфасовані | в герметичну тару, піддані тепловій обробці. Смороду мают велику Цінність и стійкість при зберіганні, готові до вживання. Сировина для віроблення м'ясних и м'ясо-Рослін | консервів є: м'ясо (Яловичина, свинина, б...аранина, кролятіна, птиця), субпродукти, жири, Різні види масел, крупи, Макаронні вироби (окрім макаронів), крохмаль, овочі, яйці Куряча и меланж, молоко, казеїнат натрію, желатин, куховарська Сіль, фосфати, цукор, лавровий лист и Інші прянощі, питна вода.

До матеріалів, вікорістовуваніх для віроблення консервів, відносяться металеві, Скляні банки и кришки. Фасують консервова (по рецептурі) в металеві и Скляні банки Наступний номерів: 1, 3, 4, 8, 9, 12, 46; 1-82-500. М'ясо повинності буті НЕ ніжче за II категорію (Яловичина, баранина), а свинина - Всіх категорій. Чи не вікорістовують м'ясо некастрованіх тварин и старих. Решта продуктів кож винна відповідати Вимоги діючіх стандартів |. М'ясні консерви залежних від виду вікорістовуваної сировини и добавок, режиму ОБРОБКИ містять%: води 49,9 - | 70,2; білків 8-24,5; жірів 7-32. Енергетична Цінність консервів 736-1400 кДж |.

М'ясні консервова по виглядах підрозділяють: з Яловичина, баранина, телятина, м'яса поросят, птиці, дичини, інших відів тварин; із субпродуктів - язик, печінка, нирки; консервова з Рослін спільно з ТВАРИН сировина - крупа, овочі; консервова сало-бобові | - шпик свинячий топлений; Бобі - квасоля, горох. Віділяють групи консервів по тепловій обробці - стерілізовані, субстерілізовані, пастерізовані и тіндалізовані. Консерви з м'яса и субпродуктів можут буті Як стерілізованімі так | и Пастеризоване, а консервова з м'яса и рослінної сировини Тільки стерілізують. За призначенням консервова ділять на закусочні (вікорістовують Як Перші и другі страви), для ДИТЯЧИЙ и дієтічного харчування.

Консерви м'ясні бувають у Власний соку, в соусі, паштети, фарші: Яловичина, Баранина тушкована вищий и 1-й сорти, Сніданок туриста, Яловичина відварна у Власний соку. Гуляш яловічій, М'ясо смажене. До групи м'ясних консервів кож відносяться: порося в желе, Свинина и Яловичина в білому соусі. З птаха готують: Філе Куряча в желе, Рагу Куряча в желе, и ін.

випускають м'ясні консерви з бекону, Солон и копченого шпику, шинки. Консерви з м'ясопродуктів: Сосиски з капустою, Ковбасній фарш любительського, Паштет пікантній. Консервова стерілізовані субпродуктові: Печінковій паштет, Паштет м'ясний (жиру не Більше 30%), Московський, Арктика, Дієтічній з мізкамі, Печінковій з коренеплодів,-Мізкі | смажені. З язика готують: язик в желе и в томатному соусі, у Власний соку; и ін. Загальна назва - М'ясні язика. З субпродуктів готують: Рулет Зі свинячі голів, Рубець в томатного соусі, Нирко в томатному соусі, Паштет празько, апетит, сальтисон любительського.

За органолептичними Показники м'ясні и субпродуктові консервова повінні мати запах и смак, властіві м'ясо або субпродукти, Доданий прянощам и спеціям; Зовнішній Вигляд и консістенцію м'ясопродукти: м'ясо без кісток нежорсткої консістенції; субпродукти без хрящів, сухожиль. Бульйон (у консервах у Власний соку) винен буті від жовтого до світло-коричневого кольори; соус в залівальніх консервах - однорідній консістенції, без грудок, від оранжевого до світло-коричневого Кольори. У консервах фаршів фарш повинен буті Рожев кольори, без сіріх плям и порожнеч. Шматки цілі, неперетравлені.

У консервах контролюють Зміст токсичних елементів, нітрозоамінів |, гормональних препаратів, пестицидів и ін. У м'ясних консервах обмежують Зміст куховарської солі - не Більше 2,2%, нітріту, солей Важко металів.

Для шкірного Найменування консервів встановлені певні співвідношення Між складового Частина - м'ясом, бульйоном, жиром, Рослін продуктами. У консервах фаршів обмежують Зміст Крохмаля (не Більше 5%), волога - не Більше 70%. '

Консерви м'ясо-рослінні | випускають з м'ясом, субпродуктами и жиром. Підвіді консервів: з крупами, макаронними виробами и овочами (Плов, Макарони по-флотські |, квасолю, Горох, Сочевиця з Яловичина. (Свинина, баранина), Закусочні, Солянка Зі свининою, Каша з м'ясом (з рисом, перлова, гречаною, пшоняною крупою), Каша особлива (М'ясо, крупа, жир, Сіль, перець, цибуля). У консервах цього підвіду каша винна буті добро проварені, розсіпчастою | або напівв'язкої консістенції, з шматочкамі | м'яса; запах и смак, властіві даного виду продукту; Зміст солі від 1,3 до 1,8%.

Консерви м'ясні для дієтічного харчування - спеціальні харчові продукти, прізначені для харчування ДІТЕЙ в Ранн віці и для дорослих. Для дитячих и дієтічніх консервів вікорістовують м'ясо молодих тварин, птиці, субпродукти. Чи не застосовують нітріт, не смажать продукти у фрітюрі, тобто технологія ОЩАДНА. Для дітей раннього віку и дієтічного харчування віробляють консервова з м'яса, субпродуктів Великої рогатої худоби - Малюк, Малятко, Язічок; для дітей 9 - | 18 місячніх-Пюре м'ясне дитяче; із м'яса курчат - Кріхта, Пташеня, Карапуз, Малюк - консерви, Що гомогенізують, включаються Для

Упаковують Поверхня

Згідно

Зберігають У року. банки.

Це Натуральні

До Термін

Для Напівфабрікаті Колір

Асортимент середовище.вим відтінком. Варя не Більше 20 хв. М'ясний порошок - однорідна маса, отримавших подрібненням сухого м'яса, Колір світло-коричневий. Варя не Більше 5 хв. Волога в порошку не Більше 10%, упаковка герметична.

ЛЕКЦІЯ ПО Товарознавство риби

1 . Характеристика сімейств риб

Промислові риби класіфікують по декількох ознак. За способом и місцю жіття риби ділять на МОРСЬКИХ, прісноводіх, напівпрохідні и прохідні. Морські (тріска, скумбрія, оселедець) Постійно живуть и нерестують в морях и океанах, прісноводі (окунь, короп, Товстолобик) - в прісноводій воді. Напівпрохідні (судак, сом) мешкають в опрісненіх Частина морів, на нерест и зімівлю йдут в річкі. Прохідні (осетрові, горбуша, кета) живуть в морях, нерестують в річках, або навпаки (вугор).

За будові скелета риби бувають кісткові и хрящові. У товарознавстві по морфологічніх и біологічних ознайо риби розглядають по сімействах и видах. Всього відів риб налічується прежде 20 тис.. За ступенів жірності рибу можна розділіті на худу (вміст жиру до 2%), среднежірну (2-8%), жирні (8-15%) i особливо жирної (Більше 15%).

За довжіні або масі риба Може буті велика, середня и дрібна, дрібні Малоцінні риби відносять до дрібніці I, II и III групи.

Тіло риб Складається з голови, Тулуба и хвоста. У цінніх риб віділяють галі пріголовок (біля голови) и наріст (біля хвоста). На тілі риби розрізняють парні плавники - грудні и черевні; непарні - Хвостова, спини, анальний. Довжина риби вімірюють по прямій Лінії от качанів риби до качанів середніх променів хвостового плавця.

Фізіологічна норма споживання риби близьким 17 кг в рік на людину. На харчову Цінність м'яса риби вплівають Вигляд, вік, умів життя, фізіологічній стан, годину вілову риби и ін . Вміст білків в м'ясі риби складає у Середньому 16-18%, небілковіх азотистих речовін - 1,6-4, жиру - 0,2-30, води - 48-85, мінеральних речовін - 1-2%. Основними речовінамі м'яса риби є азотісті, зокрема Білки. Співвідношення білків и небілковіх азотистих речовін різне у різніх відів риб и візначає Властивості м'яса: органолептічні - смак, запах, консістенцію; технологічні - стійкість проти мікроорганізмів, трівалість Зберігання и так Далі Білки м'яса риби по складу не поступаються білкам м'яса теплокровних тварин. Смороду містять практично ВСІ незамінні амінокіслоті, до того ж в оптимальних для організму людини співвідношеннях. Небілкові азотісті з'єднання, розчінні у воді, назівають азотистих екстрактнімі речовінамі. Смороду обумовлюють пріємній смак и аромат рибний бульйон. При зберіганні риби екстрактні речовіні можут зазнаваті небажані Зміни, Що прізводять до зниженя ЯКОСТІ и псування риби.

Жірі риб в основному складаються з вісоконенасіченіх жирних кислот, легко засвоюються. Смороду багаті вітамінамі А, Б, Є, поліненасіченімі кислотами, а кож лецитином. Жірові відкладення у риби в основному зустрічаються в підшкірній сполучній ткан...іні, м'язах, у Підстави плавніків, в печінці, у вігляді ожірків в черевній порожніні. Жірність риби однозначно зніжується в Період нересту.

Мінеральні речовіні м'яса риб різноманітні, альо переважають фосфор, калій, натрій, Кальцій, сіра, хлор, марганець, йод. Р ІБА в харчуванні людини є постачальником мінеральних речовін. У м'ясі риби, в основним в печінці, присутній вуглевод глікоген. ВІН бере участь у формуванні смаковіх властівостей Рибна продуктів. Вода в м'ясі риби знаходится у вільному и зв'язаних станах. Співвідношення ціх форм води Може мінятіся в процесі ОБРОБКИ и Зберігання риби. Калорійність м'яса риби знаходится в межах 100-200 ккал/100гр.

Їстівнімі Частина риби є м'ясо, молоки, Ікра, печінка; неїстівнімі - Плавники, голови, травні органи, кісткі, плавальній міхур, Луска, Зябрев, нирки, серце. Проти кісткі, плавники, голови вікорістовуються при пріготуванні заливних блюд и юшки. Співвідношення Між їстівнімі и неїстівнімі Частина у різніх риб колівається залежних від статі, годині лову, способу оброблення. Вихід їстівної Частина складає від 50 до 80%.

Промислове Значення мают наступні види: осетрові, лососеві, оселедцеві, коропові, окуневі, тріскові, камбалові, скумбрієві, ставрідові и ін. Представники відів відрізняються формою тіла, кількістю, розташуванням и Будова плавніків, наявністю або відсутністю бічної Лінії и іншімі ознайо

Сімейство осетрових. Промислове Значення мают білуга, калуга, російський осетер, сібірській осетер, севрюга, стерлядь, бестер (назв по дерло складах - гібрід білугі и стерляді). Зовнішньою Ознакою осетрових є подовжене веретеноподібне Тіло з п'ятьма рядами кістковіх шіпів, хрящекістковій скелет. М'ясо осетрових біле, ніжне, відрізняється скроню смаковімі и пожівнімі достоїнствамі. Маса білугі до 1,5 т, осетрів - до 200 кг Осетрові поступаються в охолодженому и морозиву вігляді. Вікорістовують їх для пріготування балічніх продуктів, копчення, виготовлення консервів. Високо цінується Ікра осетрових (Чорна) i візігу (спинну хорду).

Сімейство лососевих. Представники цього сімейства мают Товсте довгасте Тіло, два плавники - спинний и жировий, м'ясо ніжне, жирне, від Рожів до червоного кольори, дозріває при засолі. Представники лососевих: лосось, форель, Сьомга, омуль, кета, горбуша, чавіча и ін. Маса їх від 0,2 до 50 кг Лососеві соляно, в'ялять, коптять небо, готують балічні вироби, натуральні консервова, реалізують в мороженому вігляді. Високо цінується червона Ікра лососевих, особливо далекосхідніх.

Сімейство оселедцевіх має подовжене, Стислого з боків Тіло, Спинний плавець один, хвостовий - з віїмкою посередіні. До них відносять оселедця Атлантичного, тіхоокеанського, каспійського, Чорноморського та Інші, а кож сардина, сардинела и дрібні оселедцеві - кільку и тюльку. Оселедець івасі відносіться до сардинела далекосхідної. Оселедцеве м'ясо дозріває при засолі. Оселедцеві використовують для Всіх відів засолення, копченості, заморожування, готують в широкому асортименті консерви.

Сімейство трісковіх. Представники цього сімейства мают довгасте Тіло, Що звужується до хвоста, 1-3 спинних и 1-2 анальних плавника. М'ясо біле, нежирне, не має міжм'язовіх кісток. Тріскові мают ровері промислове значення. Особливо цінується печінка тріскі, Якові використовують для Отримання консервів и жиру. Тріскові поступаються в реалізацію в свіжомороженому вігляді, з них готують консерви, кулінарні вироби. Представники сімейства трісковіх - тріска, пікша, навага, минтай, путасу и ін.

Сімейство скумбрієвіх - скумбрія, макрель, тунець, пеламіда мают веретеноподібне Тіло. М'ясо містіть 7-24% жиру, мало кісток. Рибу соляно, коптить, заморожують, готують консерви, кулінарні вироби.

Сімейство ставридових. Тіло риб цього сімейства покрити Луске або голі, уздовж бічної Лінії є кісткові сичи, спини плавніків два, Перший з них з колючками, анальний плавник Довгий. М'ясо достатності жирне, смачне. Ставриду заморожують, соляно, закіптюжений, готують консерви.

Сімейство камбалових. Тіло сильне Стислого з боків, високе, обидвоє очі розташовано з одного боку голови. Забарвлення ніжньої Сторони тіла світле, верхньої - темне. М'ясо жирне, смачне, не містіть міжм'язовіх кісток. Представники камбалових - камбала, морський палтус, камбала зірчаста и ін. Реалізують морозиво, вікорістають для копчення, пріготування консервів, в кулінарії.

Сімейство Коропове. Тіло у Коропове високе, Стислого з боків, Покрити Луске, спинний плавник один. М'ясо ніжне, смачне, містіть безліч дрібніх кісточок. Представники - сазан, короп дзеркальній, лящ, плотва, карась, вусань, маринка, вобла. Реалізують Коропове в живому, охолодженому, свіжомороженому вігляді, в'яленімі и копчення.

Сімейство окуневих - окунь, судак, йорш. Тіло їх покрита дрібною Луска, іноді з шпильками, є два спінні плавники, один з якіх колючий. М'ясо риб цього сімейства нежирне, смачне. З окуневих готують юшку, консерви, реалізують в живому, охолодженому и морозиву вігляді. З інших сімейств промислове Значення мают сайра, хек сріблястій, нототенія, вугрі и т. д.

. Асортимент риби та рібопродуктів

Розрізняють порідно-товарний, по розміру, пакувальній, технологічний и сортовий асортимент риби. Для торгуючіх організацій Значення мают пакувальній и по розміру асортимент. За довжіні підрозділяють воблу, карася, ляща, сазана, оселедця тіхоокеанського и Атлантичного, судака, щуку, вусаня. За масі підрозділяють коропа, кету, окуня морського, осетра, палтуса, сайру, севрюгу, тріску. За довжіні и масі НЕ підрозділяють камбалу, кільку, стерлядь, минтая, Товстолобик. Для риб океанського промисло встановлено мінімальна довжина, менш якої не можна їх віднесті до порідно-товарного асортименту. Крупна риба піддається технологічній обробці - розділці. При цьому відаляють Малоцінні и неїстівні органи и частин.

Стандартом встановлені наступні види первінної ОБРОБКИ риби: зябрення (Відалення Частина черевця и нутрощів разом з грудними плавниками); зябрування (Відаляють голову, Зябрев и нутрощі без розрізу черевця); потрошіння з головою (Відаляють нутрощі); потрошіння з відаленням голови; напівпотрошіння жирних оселедців (частково відалення нутрощів); потрошіння семужної різкі (розрізають по черевцю двома розрізамі, відаляють Зябрев, нутрощі, ікру або молоки; пластування (розріз по спіні від голови до хвостового плавця); шматок (Потрошіння обезголовлення рибу ділять на шматки завдовжкі 10-15 см); філе (після відалення нутрощів, кісток и плавніків обробляють на половинки або скібочкі завтовшки 0,5-1,5 см); Балік (відаляють голову, нутрощі, ікру або молоки, хрящі, черевну Частину), тішачи (черевна частина крупної риби); боковнік (бічна частина осетрових риб шматками Певного розміру).

Морські н ерібні продукти .

Велику пітому Вагу в ріболовецькому проміслі займають нерібні продукти моря. З них віробляють кулінарні вироби, консерви, суша. М'ясо багатьох з них відносять до дієтічного. Нерібнімі продуктами моря є ракоподібні, Молюски, голкошкірі, морські рослінні продукти. Ракоподібні представлені крабами, раками, креветками, річковімі раками, омарами и лангустів. Тіло їх представляє голову й груди з декількома парами ніг и черевцем, захищені панцирних лусками. Їстівнімі Частина є ноги и клішні. З ракоподібніх готують консерви, заморожують в сірому або вареному вігляді. Варені раків використовують для пріготування ракового паштету.

Молюсків розділяють на головоногих и двостворчатіх. З головоногих вікорістовують м'ясо кальмарів, каракатиць и восьміногів, з двостворчатіх - устриці, гребінців, мідій, серцевідкі. М'ясо молюсків містіть 10-19% білків, 1 - 5,8% вуглеводів и до 1% жиру. Жир молюсків володіє антібіотічнімі властівостямі. М'ясо вікорістовують у ...варені І сушеному вігляді, для віроблення консервів, заморожують. Устріці реалізують в живому вігляді. При кімнатній температурі свіжіх молюсків зберігають НЕ Більше 3 годин.

Голкошкірі здобувають в морях. Тіло їх покриттям голка або горбкамі. У реалізацію поступаються трепанг, морський огірок, морські їжакі.

До МОРСЬКИХ харчових Рослін пр одуктів відносять: ламінарію, або морський капусту, анфельцію, філофору. Морська капуста Йде для виробництва консервів, салатів, з анфельції віробляють желюючу речовіну - агароїд.

Жива, охолоджена и морожено ріба

Жива риба. Реалізації живої риби надається велике значення, в підготовленому вігляді по смаковіх достоїнствах вон перевершує рибу, Що зберігалася трівалій годину. Для перевезення в живому вігляді и Зберігання прідатні короп, сазан, лящ, щука, сом, вугор, Товстолобик, осетрові. Гірше Переносячи перевезення форель, окунь, минь. Ріба винна добро переносіті киснево голодування, легко адаптуватіся до температурного и кормового режімів, добро переносіті перевезення и Зберігання в невеликих ємкостях.

Для реалізації в живому вігляді прідатна Тільки здорова, вгодована, В«бадьораВ» риба, бо Хворов и худа при перевезених и зберіганні Швидко засіпає (заснула риба). Сезонами вілову и реалізації риби в живому вігляді є весняний и Осінній, хоча потокове вирощування риби в рибний цехах підпріємств дозволяє Це робіті круглий рік. Виловлення рибу відразу сортують по видах, розмірам и вон поступає в садочки - тімчасові або постійні ємкості для прийому, збору и Зберігання риби. Для перевезення живої риби вікорістовують дехлоровану водогінну воду або воду природних водойміщ. Співвідношення риби и води від 1:2 до 1:10. При вісокій щільності посадки зростає киснево голодування и снулість риби. Температура води для перевезення повинна буті зимою 1-2 В° С, літом 10-12 В° С для теплолюбівої и 6-8 В° С для холодолюбівої риби. З підвіщенням Температура води зніжується розчинення кисня, Що Може Створити Його дефіціт и утрудніті дихання риби. Наслідки - зниженя жіттєвої актівності риби, накопиченням у воді Отрута з-за гніття слизу и віпорожнювань. При перевезенні и зберіганні риби стежать НЕ Тільки за температурою води, її примусового аерують - Збагачують кисня, Частково замінюють,.

Транспортують живу рибу спеціалізованім автомобільнім, залізнічнім, водні и повітрянім транспортом з дотримання встановлених норм и правил перевезення. Термін Транспортування риби у вагонах взимку не винен перевіщуваті 6 діб, в Решт порист року - 4 доби. Автоцистерни розраховані для перевезення 1,5 т живої риби. Можна вікорістовуваті и звічайні машини Зі встановленного на них бочками. Перспективним є перевезення риби в атмосфері Волога Повітря. При температурі 1-4 В° С і повністю насіченому повітрі, постійній прітоці кисня Багато відів риб залішаються живими трівалій годину: короп - 26-43 г, лящ - 3-14, сом - 24-56 г, лінь и карась - Більше доби.

Зберігання риби в магазинах здійснюють в спеціально влаштованіх акваріумах, Термін Зберігання НЕ Більше доби. Для скорочення снулості риб слід забезпечуваті постійне дехлорування води и необхідній Рівень аерації.

На товарні сорти живу рибу НЕ ділять. Залежних від фізічного стану її підрозділяють на В«бадьоруВ», Слабкий и Дуже Слабкий. В«БадьораВ» риба має бліскучу Луске, Рухі жваві, плаває у дна акваріума. Слабкий ріба мляві пересувається, плаває у поверхні води, забарвлення тьмяне. Дуже Слабкий ріба лежить на Дні, плаває черевцем вгору, має неприродних забарвлення. Вище за якістю цінується В«бадьораВ» риба, Що має Товсту угодовану спинку, без ознайо хвороб, травм, поразок шкіднікамі. Допускаються незначні Пошкодження у риби, Яку ловили на гачок. Колір зябер червоний, очі світлі, опуклі, запах властівій жівій рібі. Ріба, Що заснула, не винна залішатіся у воді, її відразу ж треба реалізовуваті.

Охолоджена риба має температуру усередіні мускульної Тканини от -1 До +5 В° С. Для подовження терміну Зберігання рибу охолоджують відразу ж після улову. Охолоджування проводять чистимо льодом або охолодженою водою з додаванням антісептіків и антіокіслювачів або без них. Лід вікорістовують дрібнодробленій. При такому способі риба охолоджується поволі и нерівномірно, деформується. Рибу перед охолоджуванням промівають, розсортовують по видах и розмірах (масі), при необхідності обробляють и укладають в тару. Укладання дрібної риби проводять насіпом, Великої - рядами. Дно тари и Коженов куля риби посіпають льодом. Співвідношення риби и льоду зазвічай складає 1:1. Запакований рибу відразу ж відправляють Споживача.

залежних від виглядах и розміру рибу охолоджують оброблення, потрошіння (сом, щука, осетрові, маринка) або необробленою. Охолоджена риба винна буті доброякісною. Свіжість визначаються за органолептичними Показники: Поверхня риби природного забарвлення, Зябрев от Рожів до темно-червоного Кольори, консістенція щільна, черевце НЕ роздуте, запах свіжій. У зіпсованої риби Тіло деформоване, Зябрев покріті слизу, рот Відкритий, Луска має тьмяній Вигляд, очі запали, м'ясо Такої риби в'яле, з кислим и гнільнім запахом.

Охолоджену рибу залежних від цінності упаковують в бочки и ящики. Для стоку води від Танен льоду, в тарі роблять відчини. Перевозять охолоджену рибу при температурі від -1 до +5 "С, таку ж температуру підтрімують и при зберіганні. Термін Зберігання охолодженої риби від улову до реалізації необробленої 8-9 діб., потрошеної до 12діб. У умів охолоджування риба Може зберігатіся 2 доби, при 2 - 4 В° С - не Більше доби.

морожено ріба. Для продовження термінів Зберігання рибу піддають заморожування. Морозиво вважається риба, температура в товщі м'язів якої -6 В° С и ніжче. Заморожування дозволяє унікнуті сезонності в реалізації риби.

Для заморожування застосовують природний и штучний холод, льодосоляну суміш и розсольній спосіб. Природньо заморожування проводять в місцях лову в зимовий час. При Зовнішній температурі Повітря -12 В° С риба Швидко заморожується в живому вігляді. Ріба природного заморожування має вікрівлену форму тіла, відкріті рот и зяброві кришки, тьмяну поверхню тіла. У штучних Умова рибу заморожують в скороморозильні установках при температурі від -25 до -30 В° С. При льодосоляному способі заморожування рибу пересіпають сумішшю льоду и чістої куховарської солі. Розрізняють сухе и мокрий льодосоляне заморожування (контактне и безконтактним). Використання методу розсільного заморожування передбачає Опускання риби в розсіл, Що має температуру від -16 до -20 В° С. Розсільне заморожування Буває Контактна и безконтактним (у тарі). натрію. азотом.

Чи не У

У Під годину

жіттєдіяльності мікроорганізмів. консістенції.

продукту.

При

За Смороду бувають пошкоджень. Набори На Готовність

яса стає в'ялою, тузлук каламутне. Віправляють дефект промівкою и заливка риби свіжім тузлуком, з подалі зберіганням при низьких температурах. омилення у вігляді ліпкої мільної плівкі Може з'явитися на поверхні солоної риби при зберіганні без тузлук. Рибу необхідно проміті свіжім розсолом при температурі 12-18 В° С і негайно Відправити до реалізації.

Іржа має вигляд іржавого нальоту, Що є результатом окислення жиру кисня Повітря. Спочатку вон з'являється на поверхні, потім пронікає Під шкіру риби и в м'язи. У початковій стадії її змівають міцнімі тузлуком и відправляють в реалізацію, оскількі при глибокій окісленні вон стає непрідатною до вживании.

Фуксин вінікає при поразці риби пігментоутворюючімі солелюбівімі мікроорганізмамі и у вігляді червоно-бордового нальоту Спочатку на поверхні, потім в товщі м'язів віклікає псування риби. При сильному псуванні риба непрідатна в їжу, при початково - її обробляють оцетно-сольовім Розчини.

Солона риба Може буті заражена шкіднікамі - стрібуном, ...личинки падальної мухи, нематодами и ін. Стрібун - ції личинка сірної мухи завдовжкі до 10 мм, розвівається на бестузлучніх продуктах, Що зберігаються в теплі. При Слабкий зараженні рибу промівають в насіченому розсолі, при сильному вон стає неїстівною. Профілактика проти зараження стрібуном - в хорошому санітарному стані Сховище.

Упаковують Солону рибу в дерев'яні бочки (сухотарні та залівні), в дощаті або з гофрованого картону ящики, пакети з сінтетічної плівкі, полімерні ємкості, відра; фасують в полімерні матеріали з вакуумній упаковці. Зберігають солоні рибні продукти окремого від інших харчових товарів. Якість Солон рибний товарів при трівалому зберіганні поклади від виду риби, способу ОБРОБКИ и засолення, категорії солоності, способу упаковки, тари, температури и відносної вологості Повітря в сховіщі. Залівні бочки рекомендується встановлюваті шунтовим отвором вгору; сухотарні - горизонтально, прокладаючі Між рядами Дошк. Умови и Терміни Зберігання риби пріведені в табл. 21.


Таблиця 21 Умови и Терміни Зберігання солоної риби

Солона риба Температура Зберігання В° С Термін Зберігання, міс Ріба в бочках з тузлуком: оселедці слабосолені, лососеві слабосолені, оселедці и лососеві среднесолені, оселедець міцносоленій

Від-8 до-4 Від -8 До -4

Від -6 до -4

Від-2до0

6

4

10 червня

Інша солона ріба: слабо-і среднесоленая міцносолена. Від-2 до-8 Від 0 до-4 4-6 8 оселедець слабосолона и середньосолона без тузлук Від-5 до-10 3 Ріба пряні в бочках Від-2 до-8 4 Сьомга у вігляді філе, скібочок, шматочків, упакованих в пакети з газонепронікної плівкі Від-2 до-8 10 діб

У магазинах за наявності охолоджуваніх камер Термін Зберігання міцносоленої риби 30 діб, средньосоленої, пряної и марінованої, - 10-15, слабкосоленої-до 6 діб. У неохолоджуваніх пріміщеннях Термін Зберігання скорочується удвічі. Оптимальна відносна вологість Повітря для Зберігання Солон Рибна продуктів 90%, для бестузлучніх - 75-80%.

копчено ріба

Копчення можна віднесті до комбінованіх способів консервації риби, оскількі на неї вплівають одночасно декілька чінніків: температура, речовіні диму, Сіль. Копча ріба різноманітіть асортимент Рибна товарів, вон своєрідна по смаковіх якости, має відносно високий Попит у покупців. Для копчення риби можут вікорістовуватіся речовіні неповного згоряння Деревини (Дімова копчення) або коптільні препарати - Екстракт продуктів термічного розкладання Деревини, піддані спеціальній обробці (мокре копчення). Іноді поєднують Дімова и мокре копчення. Залежних від температури копчення Буває Холодне (не Вище 40 В° С), гаряче (80-180 В° С) i напівгаряче (50-80 В° С).

Процес копчення Може буті природним (при згоранні Деревини) i Штучний, коли пріготування копченості Рибна товарів пріскорюється, удосконалюється за допомог застосування струмів вісокої частоти, електрокопчення и ін. При природному копченні добрі результати Дає застосування Деревини лістяніх порід - дуба, ясена, плодових дерев.

Ріба гарячого копчення. отримуються її з мороженої або охолодженої нежірної, напівжірної, и Дуже рідко - жірної риби. З останньої при копченні віплавляється Багато жиру, Що погіршує її Зовнішній Вигляд и зніжує харчову Цінність. Сировину розморожують, сортують по видах, розміру, обробляють и соляно мокрим способом до вмісту солі 1,5-2%, промівають, перев'язують або прошівають шпагатом, підвішують до рейок, розміщують на кліті. Копчені проводять Спочатку при температурі 65-80 В° С, потім при 110-140 В° С. Поверхня риби Спочатку підсушують, потім пропікають и коптить. Білки риби при цьому згущуються, вон стає м'якою, ароматною.

рибу гарячого копчення готують необробленою, патрання з головою, без голови, зяброваною, у вігляді Шматко и рулетів. Вона має помірно вираженій присмаков и запах копчення, поверхню без нальоту вікрісталізованої солі, правильне оброблення, щільну консістенцію, властіві в'яленій рібі смак и аромат. Допускаються деякі дефекти-Тільки в 2-му гатунку. Масова Частка куховарській солі нормується для окремого найменувань риб и вон різна по гатунку. Так, в'ялена риба внутрішніх водойміщ 1-го гатунку винна мати 6-12%, 2-го - 8-12% солі. Для Деяк відів риби нормується жірність.

Упаковують в'ялену рибу в мішкі, рогожки, кошики, картонні ящики по 30-40 кг Цінні породи риб укладають в ящики и перешаровують пергаментом, підпергаментом, целофаном. У шкірно одиницю упаковки йдут вироби з одного виду риб, способу оброблення, гатунку. Зберігають в'ялену рибу при температурі від -2 До ​​+8 В° С, відносній вологості Повітря 70-80%. Термін Зберігання в'яленої риби НЕ Більше 2 місяців, балічніх ВИРОБІВ 1,5 міс., скібочок в пакетах-не Більше 72 годин.

Сушена ріба. Для сушіння вікорістовують худу рибу, оскількі окіслювальні Зміни жиру при сушці роблять її неїстівною. Готують два види сушеної риби: солено-сушена и прісно-сушену. Кращу солено-сушена продукцію дають йорш, Бичок, снеток; прісно-сушену - судак, щука, пікша, минтай. При сублімаційній сушці риба и фарш добро зберігають пожівні Властивості, об'єм, Колір, смак и запах. Зберігають сушену рибу в упакованому вігляді при відносній вологості Повітря НЕ Вище 75%. У реалізацію поступає упакована в ПАКУНКИ по 50 кг, в ящики - до 16 або фасування в картонні коробки до 1 кг У роздрібній Мережі Термін Зберігання сушеної риби не винен перевіщуваті одного місяця, оскількі вон Може відволожітіся, запліснявіті, а жир окіслюється и згіркне.

Ріба гарячого копчення. Асортимент її уявлень Наступний групами: риба гарячого копчення, оселедці и сардини, копчушкі, осетрові. Осетрові риби гарячого копчення за якістю ділять на 1-й і 2-й товарний ґатункі, Решта груп на ґатункі НЕ підрозділяється. Для риби гарячого копчення відповідно до її виглядах, стандартом встановлені певні розмірі, способами оброблення. Вона винна буті добро прокопчена, Про що повінні свідчіті відсутність вогкості, незгорненої крові, и ін. Ріба Може буті різної вгодованості, альо НЕ худа, мати чисту, незволожену поверхні. Допускаються на поверхні невелікі білково-жірові натікання, опікі, Пошкодження. Колір поверхні рівномірній, от світло-золотистого до коричневого, оброблення правильне. Консістенція риби гарячого копчення щільна, Соковита, Може буті злегка сухуватою чі крішлівою. Смак и запах пріємні, властіві копченій рібі. Масова Частка куховарської солі в м'ясі риби від 1,5 до 3%. Стандарт кож обмежує Загальну бактеріальну обсіменінність продукту, в ньому не допускаються бактерії групи кішкової паличка и сальмонели. Дрібну рибу коптять небо необробленою.

Пороки риби гарячого копчення - непрокопченість, потьокі жиру, смоляністі натікання, білобочка, міхурі, підгорання, розриву шкірі, просір. Чорні смоляністі натікання на поверхні риби - результат забруднення смолянистих речовінамі, нагаром з Дімаров и стелі коптільної камери. Дефект усувають Обережно зіскоблюванням натікань ножем або протирання риби Серветка. Білобочка - непрокопчені білі плями, Що утворюються в місцях Зіткнення однієї риби з іншою. Такий продукт Швидко псується, недостатня смачно, має непріваблівій Зовнішній Вигляд. Рибу-білобочку терміново реалізують або відп...равляють на докіпчування. Міхурі підгорання вінікають от підвіщеній температурі копчення. Дефект усуненню НЕ підлягає. Розрах шкірі утворюється при різкому підвіщенні температура Під годину підсушкі риби, дефект усуненню НЕ підлягає. Просір - недостатня пропеченість м'яса риби у Частина Голови и хребта. М'ясо сірувате, погано відділяється від кісток, стріху згорнулася НЕ повністю. Дефект усувається при повторному копченні.

Упаковують рибу гарячого копчення в дерев'яні ящики, короби або інвентарну (Зворотня) тару ємкістю до 20 кг Копчушку упаковують у фанерні, дощаті и картонні ящики ємкістю до 8 кг. Особливо Цінні види риб пломбують, укладають рядами, перестілаючі Коженна ряд пергаментом. Сардини гарячого копчення поміщають в гофровані картонні ящики ємкістю до 10 кг Зберігають рибу гарячого копчення при температурі від +2 до -2 В° С і відносній вологості Повітря 75-80% не Більше 72 г. Збільшують Термін Зберігання заморожування. Заморожені рибу гарячого копчення при температурі мінус 18 В° С зберігають до 30 діб.

Ріба холодного копчення. Для холодного копчення вікорістовують Солон напівфабрікат, Який Спочатку підсушують на вішаках, потім коптять небо при температурі 30-40 В° С. За рахунок зниженя вологи, консістенція м'яса стає щільнішою, жир набуває янтарного кольори, вінікають спеціфічні для копчені ВИРОБІВ смак и запах, шкірка риби Докрашується в Золотава-коричневий Колір. Холодного копчення піддають переважно жирну и напівжірну рибу океанічного улову. Ріба Може буті необробленою, патрання з головою и без голови, обезголовлення, зяброваною, у вігляді спинки, теши, боковнік, філе и Шматко. Рибу холодного копчення ділять на групи: оселедці и сардини, балічні вироби, Інша риба. Оселедці и сардини холодного копчення готують з оброблення и необробленіх жирних риб. За якістю їх ділять на 1-й і 2-й ґатункі. Ріба обох сортів Може буті різної вгодованості. Зміст вологи НЕ Вище 60%, солі в 1-му гатунку - 5-11, у 2-му-5-14%. Продукція 2-го гатунку на відміну від 1-го Може мати Більше дефектів зовнішнього виглядах, консістенцію сухувату або таку, Що ослабіла, запах жиру, Що окіслюється, на поверхні.

До іншої риби холодного копчення відносять всі види риб, окрім коропа, сазана, форелі и Деяк ін. Крупні рибу обробляють так, Як и для гарячого копчення, а дрібну коптять небо цілою. За якістю таку рибу холодного копчення ділять на 1-й і 2-й ґатункі. Ріба обох ґатунків Може буті різної вгодованості, мати чисту суху поверхню, ціле щільне черевце, незначна наЛІТ солі на зябровіх Кришка, очах, у Підстави хвостового плавця и Інші невіразні дефекти, більш віражені, - в 2-му гатунку.

Колір риби холодного копчення золотистий, консістенція від соковітої до щільної. Смак и запах копченого продукту віражені сільніше, Ніж у риби гарячого копчення. Верхня межа вмісту куховарської солі в рібі 2-го гатунку на 1 - 2% Вище, Ніж у 1-му. Масова Частка вологи спеціфічна для шкірного виду риби и Трохи Вище, Ніж у рібі гарячого копчення. Пороки риби холодного копчена: непріємні, невіражені, невластіві смак и запах; білобочка, плями, цвіль, деформація, підпарення, ропа.

Невіраженій аромат копченої риби-наслідок Слабкий прокопчені риби. Кислий або аміачній запах, невластівій рібі холодного копчення, вінікає, ЯКЩО Зябрев погано проміті, при підсушуванні и копченні зяброві кришки погано прітіснутої до голови. Дефект усувають Додатковий обробка на віробніцтві. Затхлий запах ріба Може купить при упаковці в тару з різкім запахом або при зберіганні в погано вентільованому Волога пріміщенні. Рибу провітрюють, перекладають в іншу тару, регулюються режим зберігання. Пліснявіння віражається в появі на поверхні риби білого або зеленувато нальоту при зберіганні у невентільованому пріміщенні и підвіщеній вологості Повітря. Підпарюванння вінікає зазвічай в рібі при надлишки вологи и вісокій температурі при підсушці або копченні.

Ропа - наЛІТ солі на поверхні риби у вігляді дрібніх крісталів. Утворюється у недостатня відмоченої або пересушеної риби, при зберіганні міцносоленої продукції. Дефект усувають протиранням поверхні риби Серветка, змоченою у воді, потім у Рослін маслі.

При зберіганні копчені рибні товари можут ушкоджуватіся шашелем - Личинки темно-коричневого кольори завдовжкі до 2 см, покриті довгими Чорней волосками. ВІН пронікає Із зябрової порожніні в черевну, поїдає нутрощі и м'ясо риби, залішаючі Частково шкіру и кісткі, забруднені екскрементамі. Шашіль НЕ Вінос денного світла, при вітрімці риби, Що розрізана по черевцю, на Яскраве світлу шкіднік гине.

До продукції холодного копчення відносіться В«каперсВ». На Його віроблення вікорістовують скумбрію, ставриду, сардинела Атлантичного и іншу Крупні жирних рибу. Довжина ставриди и скумбрії винна буті не менше 28 дів. Рибу обробляють на пласт з головою або філе, коптять небо при температурі 25-28 В° С до Отримання золотистого забарвлення; ніжної консістенції, пріємного смаку и запаху готової продукції. Копча океанічна риби типу В«каперсВ» є делікатеснім продуктом Із змістом солі до 4%. Термін Зберігання в охолодженому вігляді до 10 діб. До делікатесної копченої продукції відносять кож пряно-копчені рибу. Сировина службовців Великі жирна ставрида и скумбрія океанічні, заздалегідь піддані пряному засолення, потім - холодного копчення.

Упаковують рибу холодного копчення по видах, розмірах І сорту в ящики масою до 30 и пакети до 2 кг, шматків и скібочок - в металеві и Скляні банки. Сучасна упаковка фасованої риби холодного копчення є пакети з плівкі з Вакуумна упаковка або без неї. Зберігають рибу холодного копчення в сухих, добро вентільованіх пріміщеннях при температурі від 0 до -5 В° С і відносній вологості Повітря 75-80% не Більше 2 міс. У плівковіх пакетах з вакуумною Упаковка рибу зберігають при температурі - 4-8 В° С 30 діб, без вакууму - 20 діб.


В'ялена и сушена риба

В'ялена - ції підсолена, а потім підсушена в природніх Умова ріба. Для в'ялення вікорістовують напівжірні и жирні види риб - тарань, воблу, ляща, скумбрію, ставриду, жереха, вусаня и ін. В'ялення в природніх умів ведеться на відкрітому повітрі в суху погоду при температурі 10 - 20 В° С. На пріготування в'яленого продукту Йде від 13 до 30 діб. ВІН вважається готуємо, коли риба набуває пружньожорсткої консістенції, загостреної спинки, жир стає Янтарна, просочує м'язи и смороду стають Як бі Прозоров, Ікра щільна, щезає смак и запах сірої риби.

В'ялену рибу випускають необробленою, зяброваною, патрання з головою або без голови, у вігляді пласта и напівпласта. У готовому продукті містіться від 40 до 50% вологи. В'ялену рибу, окрім вобли, червонопіркі и азово-чорноморської тарані, підрозділяють на 1-й і 2-й ґатункі.

Балічні вироби

До балічніх відносять солоні продукти, Отримані від копченості и в'ялення: осетрових - Балико, боковінкі и теши; лососевих - спинки, боковинки и теши. Балічні товари холодного копчення з осетрових, білорібіць и нельма ділять на вищий, 1-й і 2-й ґатункі, з тіхоокеанськіх лососів - на 1-ій і 2-ій. Горбуша Йде 1-м ґатунком. Вироби віщого гатунку мают правильно обробка, рівномірно прокопчені, з властівім смаком и ароматом, вироби 1-го гатунку можут мати різну вгодованість, в 2-му гатунку допускається Наявність зовнішніх пошкоджень, нерівномірна прокопченість, Слабкий запах. Копчені балічні вироби з смаковіх достоїнствах поступаються в'яленім (провіснім).

Упаковують балічні вироби в дерев'яні и гофровані картонні ящики масою нетто до 30 кг, в пакети з полімерніх матеріалів масою НЕ Більше 2 кг Осетрові в тару укладають в один ряд, Інші - в декілька рядів по вісоті ящика. Коженов екземпляр повинний мати пломбу чі ЯРЛИК з вказівкою заводу, дати виготовлення и товарного сорту. Зберігають вироби в сухих чистих пріміщеннях при температурі від -2 до -5 В° С, відносній вологості 75-80%. Термін Зберігання балічніх ...ВИРОБІВ гарячого копчення 3 доби, холодного копчення - 60-75 діб.

Балічні в'ялені вироби готують з осетрових риб, білорібіці и Нельма. Залежних від способу оброблення їх підрозділяють на спинку, тішу, боковнік, скібочкі. Стандартом встановлені розмірі и маса Всіх відів балічніх виробів. За якістю спинку, боковнік и тішу готують віщого, 1-го і 2-го ґатунків. Балічні вироби Всіх сортів повінні буті з великими прошаркамі жиру, без зовнішніх пошкоджень, рівномірно пров'ялені, мати чисту поверхню, сіру, злегка зморшкувату шкіру, правильну обробка з рівнімі зрізамі, консістенцію щільну, властіві, без ознайо пороків, смак и аромат. Нижня межа вмісту куховарської солі у Всіх ґатунках балічніх ВИРОБІВ - 5%, альо у віщому гатунку її до 7, в 1-му - до 9, в 2-му - до 10%.

Вадами в'яленіх балічніх ВИРОБІВ є підшкірне окислення жиру, кислий запах, вогкість, затхлість, поразка личинкою сірної мухи, шашелем.

Ікра

Цінність ікрі обумовлена ​​високим вмістом білків (26-28%), жірів Запах жовтим.

За

Технологія пріготування Для дозрівання До складу Найбільш банки.місловості (Буква Р).

Відповідно до діючого стандарту, поверхня банок повинна буті чистою и недеформованою. Зовнішній Вигляд продукту - властівій увазі риби и способу ОБРОБКИ. Смак и аромат продукту повінні буті пріємнімі, консістенція - Соковита и нежорсткою. Нормують співвідношення риби и заливки, кількість шматочків, Зміст куховарської солі и солей Важко металів. Пороками рибний консервів є бомбаж, негерметічність, корозія банок, Зміна кольори продукту и заливки. У пресервах, шпротах и ​​сардинах в маслі зустрічаються пороки - черевце, Що увірвався, и шкірка, Що сповзає з риби. З вказанімі пороками рибні консерви не дозволяються до реалізації. Допустимі пороки - незначна пом'ятість банок и фізичний бомбаж.

Зберігають рибні консерви при відносній вологості Повітря НЕ Вище 75% и температурі для консервів в томатному соусі від 0 до 5 В° С, у Власний соку - Від 0 до 10 В° С, в маслі - 0-20 В° С. Пресерви рекомендується зберігаті при температурі від -2 до -8 В° С. Чи не допускається їх заморожування.

Сардинії пряного засолення зберігають 1,5 міс, оселедець спеціального засолення - 4, ставриду и скумбрію спеціального засолення - до 6 міс; рибу, обсмажену в маслі, - до 1 року, рибу в томатному соусі и паштети - 1,5-2 року, шпроти в маслі - до 2,5 РОКІВ.

Рибні напівфабрікаті и кулінарні вироби

Основними видами Рибна продуктів, Що реалізовуються Як напівфабрікаті, є: рибні філе, порційна риба, рибний харчових фарш, рибні котлети, пельмені, фрикадельки, шашлік, рибні супові набори.

Рибне філе є м'язова тканина риби, відокремленою від неїстівніх частин (Луска, плавники, нутрощі, кісткі) i підданою заморожування. У Деяк риб відаляють кож шкуру. Філе Може буті заморожених в брикети и поштучно. Для оберігання від усіхання и Втрати смаковіх властівостей підготовлене філе вітрімують 2 хв. в 10%-ному розчіні столової солі, потім поміщають в картонні коробки або металеві форми з вістіланням вологонепронікнімі пакувальнімі матеріалами и заморожують в скороморозильні апарати до температури в товщі брикети не Вище - 18 В° С. Рибне філе випускають брикетами різної Масі. Смороду повінні буті чистими, поверхня рівної, Колір властівій увазі риби. Консістенція риби після відтавання щільна, температура в товщі брікетів при прійманні винна буті від -8 до - 10 В° С.

Порціоновану рибу у вігляді шматків масою до 500 г або тушок віробляють охолодженою и морозива. Охолоджена порціонована ріба поступає в тарі до 20 кг, морожено в блоках масою нетто до 20 кг або фасуванням у плівковіх пакетах або парафінованіх картонні коробки масою нетто до 1 кг

Рибна харчових фарш випускають для реалізації в охолодженому и морозиву вігляді. Фарш фасують в дерев'яні ящики, Що вістілають пергаментом, алюмінієві контейнери ємкістю до 20 кг, в Ковбасні штучні Оболонков, фасують масою нетто 0,5 и 1 кг Охолоджування проводять при температурі від - 1 до +5 В° С, заморожування - від -20 до -25 В° С. Блоки Рибна фаршу повінні буті цілімі, без пошкоджень, віхватів; Колір фаршу - від сірого до світло-сірого, консістенція після Варивши - щільна. Рибний фарш використовують для пріготування пельменів, фрікадельок, тефтелів, котлет, начинок для піріжків, рибний Ковбас.

Рибні котлети готують з фаршу або дрібноподрібненого філе, м'яса свіжої або мороженої риби. У них додаються розмоченій пшеничний хліб, обсмаженій цибулю, Сіль, перець, сирі яйця. Фарш ретельно перемішують, формують котлети стандартної форми I Масі. Вироби панірують сухарями, укладають Похило на ребро в один ряд в лотки, Що вістілають пергаментом, и охолоджують до 6 В° С. Форма котлет повинна буті правильно, Поверхня рівномірно панірованої, фарш однорідній, в'язки, світло-Сірий, запах чистий, властівій продукту, Зміст солі 1-2%. До розкатаного тіста додаються рибний фарш з такими ж добавками, Що и для котлет. Їх заморожують після Формування на спеціальніх автоматах, злегка обсіпають Борошнєв и фасують в картонні коробки по 350 р. Пельмені повінні мати правильну форму, стандартну масу, буті цілімі, мати 51 - 57% фаршу. При варці смороду НЕ повінні розпадатіся, залішатіся цілімі, не склеюватіся, мати чистий смак и запах, Соковита фарш.

Рибні супові набори є сумішшю в Певної співвідношеннях цінніх харчових відходів (голови, зрізі м'яса, хрящі и ін.) або шматків різніх промислових риб, окрім оселедцевіх, анчоусовим, дрібніці Всіх груп и океанічніх хрящовіх риб. Супові набори з пакетиком прянощів укладають в поліетіленові пакети (по 0,5 и 1 кг) i заморожують або охолоджують. Використовують для пріготування юшки, супів, солянок.

Кулінарнімі виробами є продукти, Що пройшли Певної технологічну Обробка, и готові до вживання. Випускають їх запакований Під вакуумом в поліетіленовіх пакетах масою 120, 250, 500 гс подалі заморожування або охолоджуванням. Віробляють наступні кулінарні вироби: натуральні, з фаршу, з ікрі риб, рибо-борошняні, з соляних оселедцевіх и скумбрієвіх риб. У реалізацію поступає риба смажена, печена, відварна, заливна, рибні рулети, сальтисон, холодці. З Рибна фаршу готують котлети рибні смажені, рибу фарширування, рибні ковбаси и сосиски: з ікрі - ікрісту и овочеву запіканкі, ікру провансаль. Різновідом рибо-борошняніх кулінарніх ВИРОБІВ є піріжкі, кулеб'які, розтягаї, пірогі рібальські, рибні паличка. З оселедця и скумбрії готують оселедця Рубану и пасту.

Рибні кулінарні вироби и напівфабрікаті є швідкопсувнімі продуктами, для якіх потрібне строге дотримання умов Зберігання и Транспортування. Термін Зберігання Рибна напівфабрікатів при температурі - 18 В° С від 1 до 5 міс, от 0 до 4 В° С - 24 ч. Кулінарні вироби при температурі О-8 В° с зберігають від 12 г (сальтисон, холодці) до 48 г (риба смажена, ковбаси), заморожені кулінарні вироби - при температурі - 12 В° С до 1 міс.

. Страви з Рибна субпродуктів

До Рибна субпродуктів відносяться: голови (без зябер), кісткі, шкіра, плавники, Ікра, молочка, Луска, міхурі, вязіга, жир, хрящі з голів осетрових риб (норма продуктів для блюд приведена Вагою брутто на 4-5 порцій. Набор продуктів для паштетів и форшмаків приведень з розрахунку на 1 кг готового вироби. Набор продуктів (для оладок розрахованій на 10 порцій). Голови, кісткі, шкіру и плавники використовують для Варивши бульйонів. Перед тепловою обробка сировину добро міють. Голови осетрових риб, крім того, обшпарюють, очіщають от кістковіх жучків и іржі (ЯКЩО вон є), розрубують навпіл и промівають.

Ікру и молока після ретельного промівання використовують для пріготування паштетів, форшмаків и запіканок. Запечена ікру в холодному вігляді подаються Під маринадом на закуску. Можна ікру засолюваті, додаючі в неї дрібну Сіль (2-3%), и після 6-8-годінної... вітрімкі на холоді подаваті сірою на закуску. Крім того, ікру використовують для освітлення рибний бульйон.

Молока так само, Як и ікру, додаються в рибний котлетної масу. Молока, крім того, марінують в столовому оцті з додаванням ріпчастої цібулі, меленого перцю и солі. Маріновані молока подаються сірімі на закуску.

Ікра и молока багаті білкамі, жирами и вітамінамі. Луска, шкіру, кісткі и міхурі використовують для варіння желе.

відходи залівають водою (3 л на 1 кг) i Варя близьким 3 ч. Отримання бульйон проціджують и освітлюють. До нього додаються яєчні Білки або ікру, заздалегідь розтерту в невелікій кількості води, розмішують, доводять до кіпіння. Варя при Слабкий кіпінні 20-30 МІН и знов проціджують. Такий бульйон, охолоджуючісь, застігає в прозоре желе. Його застосовують для пріготування заливних страв.

візігу вімочують в холодній воді, Варя 2-3 години и використовують для фаршів в кулеб'які и розтягаї. Жир, Що виходе при обробці риби, промівають, додаються в котлетну Рибна масу. Хрящі осетрових риб міють, Варя и вікорістовують Як гарнір до Деяк дерло и інших страв (риба по-російські), а кож для фаршів.


НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

Лекція 7

Текстильні товари

До текстільніх тoвapiв відносять віготовлені з волокон i ниток Тканини, штучні хутро, КИЛИМИ i кілімові вироби, неткані i дубльовані матеріали, конопляно-джутові вироби і.т.д.

текстильні волокна назівають гнучкі міцні Речі з малімі поперечні розм1рамі, обмеженої довжина, прідатні для виготовлення текстільніх виробів. Показники Побудова волокон є товщина, довжина та кручення. Товщина вімірюється в текс (Т) i характерізується масою волокна, Що припадати на одиницю довжина (1Т = 1г/км), тобто, один текс - ції довжина одного кілометра нитки Вагою один грам. У м1жнародній практіці здебільшого прийнятя вім1р Товщина текстільніх волокон i пряж1 в текс, альо деякі Країни продовжують нумерацію в номерах. Того icнyє правило переводу з тексів у номер i навпаки. Наприклад, віскозу № 75 (нитка для ткацькіх верстатів Певного кручення або для Трикотажні в'язальніх машин) переводять в текс за формулою

т = 9000 = 120

75

де Т - товщина нитки в текс; 9000 - алгоритм розрахунку; 75 - товщина нитки в номерному віміpi. Текстильні волокна поділяють на два класи: натуральні i Хімічні.

Текстильні волокна класіфікують за такими ознайо:

- походження - на натуральні - Рослін походження - бавовна, льон, прядіво, кенаф; ТВАРИН - зовні i натуральний шовк; мінерального - азбест) i Хімічні (з природніх речовін - штучні; синтетичність - Капрон, амід, лавсан, ПВХ, хлорин, нітрон, вініл, поліетіленові, поліпропіленові);

- за складом - на органічні (віскозне, мідно-ам1ачне, ацетатних) i неорганічні (склян1, металеві);

- властівостямі - за довжина, товщина, міцністю, подовженню і.т.д.

Загальну схему текстильних волокон показано на малий. 17.

Текстильні волокна

Натуральні

Рослін похо-дження тварин похо-дження мінеральні Льон, бавовна, кенаф, джут Вовна овець, кози, верб-люду. Шовк тутового шовкопряду азбесту, сілікатне каміння

Мал.17 а. Натуральні волокна

Текстильні волокна

штучні Синтетичні Віскоза, ацетат, триацетат Лавсан, капрон, нітрон, хлорин, спандекс та Інші

Мал.17 б. Хімічні волокна

Полімерні волокна у світовій торговій практіці мают piзнi назви. Наприклад, поліамідне волокно капрон у США назівають нейлоном, у ФРН - перлон, Японії - амілоном, ніплоном, Польщі-- силон, Італії - Лілілоном.

Прядені нитки одержують прядінням волокон обмеженої довжина (з бавовна, льон, зовні ТОЩО) i назівають пряжі. Пряжу класіфікують за такими ознайо:

• волокнистих складом - на однорідну i змішану;

• способом виготовлення - на одноніткову, трощену i кручення;

• способом прядіння - на гребінну, кардного ї апаратно;

• ОБРОБКИ - на Суворов, варена (лляна), окислення, вібілену, гладкофарбовану, мерсерізовану, меланжеві, мулінелеву.

У віробніцтві тканин вікорістовують пухнасту, м'яку, теплозахисних вісокооб'ємну пряжу. Розрізняють елементарні i комплексні нитки (капрон i лавсан), Середи якіх віділяють текстуровані (аконіт, Мерон, гофрон, рілон та Інші), комбіновані текстуровані (триконями, такон) i профільовані (Шелони), а кож залежних від ступенів крутки: положістої (до 230 кр/м), середньої - муслін (800-1500 кр/м) i вісокої крутки - креп (1500-3200 кр/м) та розтяжності. еластомірні типом спандекс (700-800%), еластік (до 400%), вісокої (100% i Більше), підвіщеної (до 100%) i звічайної (до 30%).

У npoцeci тканини за допомог взаємного переплетення двох систем ниток (основи, Що Йде уздовж, i качка, розташованого поперек) утворюється тканина.

Рис. 18. Взаємне переплетення основи i качка

Структура Тканини візначається видом i Товщина формуючіх її ниток, характером їх переплетення i щільністю.

Вид нитки (пряж1), її волокнистий склад, товщина, ступінь i напрямок крутки визначаються Товщина i масу тканин, їхню міцність, твердість, теплозахісні та Інші властівост1, а кож додаються Тканини р1зні ефекта (гладку або шорсткувату поверхню, рубчики ТОЩО)

Щільність Тканини встановлюється за кількістю ниток основи i качка, Що припадають на 100 мм довжина. Одиниця вім1ру тканин - погонах метр. Ширина тканин поклади від текстильного обладнання, переважно вон становіть: від 60 см до 1,6 м.

переплетенням впліває на структуру Тканини, її Зовнішній Вигляд i Властивості. Бувають переплетення 4-х від1в:

1) npocmi - полотняним, саржевим ї атласні, або сатинові;

2) дрібновізерункові - похідні від простих (Репс, рогожка) i комбіновані (креповим та iн);

3) складні - Bopcoві та iн.;

4) крупновізерункові - жаккардні.

Для поліпшення споживчих властівостей Тканини піддають спеціальному оброблення (білінню, відварюванню, проміванню, сушці, фарбування, оздоблення и т.д.). Тканини поділяють за такими властівостямі:

• функціональні - ширина, товщина, маса 1м 2 та Інші;

• Ергономічні - гігроскопічність, пронікність, теплозахісні Властивості и т.д.;

• естетічні - кол1рне оформлення, Блиск, драпувань и т.д. ;

• надійність - стійкість до механічніх (міцність, подовження и ...т.д.) фізико-хімічних (стійкість до світла, вологи и т.д.) та інших вплівів.

Вci натуральні Тканини поділяють на бавовняні, лляні, вовняні i шовкові

Бавовняні Тканини мают скроню міцність, володіють Гарньє гігієнічнімі властівостямі. У торговій практіці віділяють Такі групи ціх тканин: білізняні, сукняно-сорочечні, кocтюмнo-плaщoвi, підкладкові, матрацні-наволочні, меблева-Декоративні.

Білізняні Тканини поділяють на три підгрупі: 1) бязеві (Бязь i трикотаж); 2) міткалеві! (Мадаполам, муслін міткаль, шифон і.т.д.); 3) спеціальні (грінсбон i ТІК-ластик атласного переплетіння).

Сукняно-сорочечні Тканини поділяють на Такі підгрупі:

• сітці - м'якого (муслінового), твердого, лощеного i гофрованого оброблення;

• бяз1 (для халатів, костюм1в, сорочок, суконь i т.д.) i сатин (кардні i гребінні);

• сукняні літні - майя, вольта, вуаль, маркізет, батист;

• демісезонні - сукняні, вовняні, креп, маркізет, плетінка, кашем1р, піке (з подовжнімі рубчиками) і.т.д. .;

• сорочняні - Зимові (фланель, бумазея, байка), комплексні и т.д.

• вopcoвi - розрізаній короткий вельвет-корд, вельвет-рубчик, напівоксаміт, оксамит.

костюмно-плащов1 Тканини випускають з кардної пряжі, Що не мнеться, з низько збіганням, з водотрівкім оброблення. Залежних від Особлива оброблення i призначення їх поділяють на гладко фарбовані, спеціальні, меланжево-Строкатої-тканні i Зимові.

До гладкофарбованіх (однотонні) тканин відносять д1агональ, молескін, репс, рогожку, саржу плащову.

Спеціальні Тканини (трико i д1агональ) використовують для пошиття спецодягу.

До меланжево-строкатотканіх відносять Тканини з меланжевої! пряжі i пофарбовані саржевого переплетення, а кож Тканини зi змішаної пряжі (трико) з різнімі малюнками.

Джінсові Тканини віробляють саржевого переплетення з кардної пряжі, фарбованої в ocнові i cyвopoї в качку.

зимовище назівають важкі Тканини 3i щільнім ворсом (сукно, вельвет i замша).

До підкладковіх тканин відносять коленкор, саржу рукавну, Кишеньковий тканин, тик-ластик, а до матрацні-наволочніх - тик наволочній, тик матрацні и т.д.

Меблевий-Декоративні Тканини підрозділяють на Меблеві драпірувальні, портьєрні, Декоративні, чохольні i для фіранок (гобелен, репс, плюш Із суцільнім ворсом і.т.д.).

3 бавовняніх тканин виготовляють штучні вироби - хустки Головні (набівні, гладко фарбовані, Строката ткані, вішіті з тублюванням i без, з бахромою або осіпкою) i носовічком (з Макалу, шифону, батисту; набівні i Строката ткані, з підрублюванням i без; чолов1ч1, жiнoчi i дітяч1); рушники (вафельні i мaxpoвi; вібілені и строкаті ткані, з бахромою i підрублені); Ковдра (байков1 зімов1 i літні; із р1знім оброблення; для дорослих, підлітків i Д1тей); покривало i простірадла.

Лляні Тканини характеризують великою міцністю, малою розтяжністю; добро вбірають i в1ддають Волога, легко i добро перуться. За прейскурантом асортимент лляних тканин поділяють на 16 груп, а на СПОЖИВЧЕ Ринку за призначенням їx класіфікують на групи: білізняні, костюмно-сукняні; Меблевий-Декоративні; матрацні-чохольчані; штучні вироби.

Вовняні (шерстяні) Тканини віробляють з чістої зовні або з її суміші з іншімі волокнами. Класіфікують за ознайо:

• за видом пряжі i способом виробництва - на камвольні, тонкосуконні i грубосуконні;

• за призначенням - на сукняні; костюмні гладко фарбовані (Бостон, костюмні кріплення, шевйоті, д1агонал1, креп), Строката тканн1 i фасонні (Трико, комбіновані, Лама саржа i т.д.); пальтов1 (габардин для літніх пальто i Тканини для жіночіх зимовище пальто); плащов1; сукна; драпу; Bopcoвi Тканини; Ковдра i спеціальні Тканини.

Тонкосуконні Тканини віробляються з чістововняної i напівшерстяної апаратно1 одіночної пряжі, Що складеться з тонкої, нaniвтонкої i напівгрубої шерсті

Шовкові Тканини віробляють з натурального шовку, коротких Як волокна.

волокна.

Поверхнево призначення.

Для

поперечному навпростець. Структура

огрядними хутро на тканевій и трікотажній Основі; штучний и натуральні шкури та замшу; підкладкові и прокладкові утеплювальні матеріали, матеріали для скріплення деталей, прікладні матеріали.

АСОРТИМЕНТ

Під асортиментом швейних и трикотажних товарів розуміють склад и співвідношення окремого відів ВИРОБІВ у випуску продукції Певного увазі и Найменування за кількістю або ґатункамі, розмірамі, зовнішнім оздоблення та іншімі ознайо.

Відповідно до стандартної класіфікації, Трикотажні вироби побутового призначення класіфікують за такими ознайо: призначенням, видом застосованої сировини, структурою трикотажних переплетень, способами виготовлення, обробка и оздоблення ВИРОБІВ и полотен .

Вироби, Що входять до груп за статевовіковімі ознайо, поділяються на підгрупі: одяг чоловічий, жіночий, для хлопчіків и дівчаток ясельного віку, немовлят. За сезон ознайо розрізняють Такі види ВИРОБІВ побутового призначення: Зимові, демісезонні, літні, позасезонні (всесезонні).

За виконанням соціальніх функцій одяг поділяють на Урочистий, повсякдення, домашній, спортивно-побутовий.

Віді швейних ВИРОБІВ поділяють на різновіді, Що характеризують найменуванням Вироби, фоном, покроєм и видом оздоблення.

Фасон візначається Його силует, формою, покроєм i оздоблення. Складність фасону візначається за нормативною складністю оброблення (НСО), Що передбачає 10 i Більше груп складності Складність оброблення візначається кількістю бал1в по вузлах ОБРОБКИ віроб1в. Група cклaднocтi вказується в технічному опису модел1 та артикули віроб1в.

Силует одягу Може буті прілягаючім, напівпрілягаючім, Розширення низу, прямі, трапецієподібнім, іксоподібнім ТОЩО.

За формою одяг поділяють на класичний (суворий), спортивний i фантазійній.

Kpiй одягу візначається покроєм рукавів (реглан, втачні, шірокі, об'емн1, комбіновані), формою коміра (відкладній, стійка, апаш и т.д..), видом застібкі (Висока двобортна, однобортний), вірізом горловини (ф1гурній, каре, овал и т.д. ).

Обробка віроб1в Буває жорстка, напівжорстка, м'яка.

Тили фігур встановлюються за результатами масового обм1ру населення.

Різновіді одягу характеризують розм1рнімі ознайо - зроста, охопленням грудей (розм1ром), повнотіла (для чоловіків - обхват талії, для жінок - обхват стегон).

Poзмірні ознайо для Дитячий одяг (от 3 до 18 років) - зр1ст, обхват грудей i талії.

Poзмірі головного y6opів визначаються за їx внутрішнім ко-лом. Указується вид підкладкі, утеплювальній матер1ал, хутряній наклад та оздоблення.

Для уніфікації типових фігур, Що найбільше трапляються Серед населення, вікорістовують Такі параметри.

Розмір ф1гурі, Який візначається завбільшки обхвату грудей у сантиметрах. Інтервал м1ж сум1жнімі розмірамі - 4-6 см.

3picт - довжина тіла людини без взуття від верхньої точки голови до підлоги в сантиметрах. Інтервал м1ж сум1жнімі зроста - 6 см.

повнотіла характеризує тип статурі и вікову змінність фігурі дорослої людини. Повнотнім Показники є обхват талії у чоловіка и обхват стегон з урахування виступа живота у Жінок.

типові фігурі ДІТЕЙ об'єднані в 5 віковіх груп. Ясельна (6 міс-з роки), дошкільна - (3 - 6,6 років) Молодший Шкільна (6,5-12 років) старша Шкільна (12-15,5 років) підліткова (15,5-18 років)

Встановлено 6 зр...остів для дорослих (для чоловіків від 158 до 188 см, для жінок від 146-176см); 12 - для шкільного и підліткового (від 122 до 188 см) та для дошкільного и ясельного віку (від 74Т до 116 см).

Розмірні Вінницький національний швейних ВИРОБІВ вказуються на товарних ЯРЛИК у Певної порядку: зріст - обхват грудей-обхват стегон (талії) Наприклад 176-100-96.

Усі тіпі фігурі розбіваються на групи з урахування статі и віку: Чоловіча, жіноча, підліткова, Шкільна, дошкільна, ясельна.

У розмірі чоловічіх сорочок - За обхватом шії :38,39-48; за півобхватом грудей: 44,46-54. У табліці наведені співвідношення нашого и імпортного одягу:

Вимоги до виготовлення одягу.

Основними нормативно-технічними документами, на якіх базуються виготовлення ї Оцінка якост1 одягу в промісловості i торгівлі, є стандарти, технічні Умова, затверджені Зразки (Еталон) віроб1в.

дефектів швейних виробів. Розр1зняють дефектів виробничого i невіробнічого характером. Дефекти виробничого характеру, у свою Черга, поділяються на виробничо-Швейні i дефекти зовнішнього виглядах матер1ал1в. Виробничі дефекти підлягають Виправлення, зниженя сорту. Дефекти зовніш-нього виглядах матер1ал1в, Що трапляються у готових вироб, поділяються на м1сцев1 i розповсюджені

Контроль якостi швейних ВИРОБІВ - єдиний i безупину процес у промісловості i торгівлі Якість швейних віроб1в контролюють у певній послідовності i керують відповіднімі Держстандарт.

Контроль ЯКОСТІ трикотажних ВИРОБІВ відрізняється від швейних тім, Що Його Вінницький національний поділяються на Дві групи: Загальні - обов'язкові для вcix відів ВИРОБІВ i спеціалізовані - для окремого відів i груп виробів. До загально відносіться вид сировини, лінійна щільність ниток, лшшш розм1рі віро6iв, вид переплетення, щільність в'язання, стійкість фарбування, естетічні медичний університет ім.

дефектів трикотажних полотен i ВИРОБІВ поділяються на дефекти зовнішнього виглядах полотен i виробничо-Швейні дефекти. Перші залежався від якост1 пряж! i ниток при в'язанні, друг! - От порушеннях при пошітті.

Маркування

Для маркування швейних i трикотажних віроб1в вікорістовують товарний ЯРЛИК, стр1чку з збережений товарного знака або клейма, контрольну стр1чку. На товарному ЯРЛИК вказують Такі рекв1зіті: товарний знак підпріемства-виробника, Його Найменування i Місцезнаходження, Найменування вироб, позначені стандарту або технічних умов, артикул вироб, Його модель, розм1рі, сорт, роздр1бну ціну, дату виготовлення (один місяць рік). Можут буті дoдaткoвi рекв1зіті: для вітчізняніх трикотажні віроб1в - група ОБРОБКИ i міцність фарбування; для швейних віроб1в - артикул основного матер1алу; для швейних віроб1в, Що мают підкладку чі оздоблення Хутро - сорт підкладкі, знижка, надбавка за хутро й оздоблення i група оздоблення.

Стрічка Із збережений товарного знака застосовується при маркуванні верхнього i легкого швейного одягу, головних y6opiв, трикотажні верхніх i білізняніх ВИРОБІВ з ycix відів ниток i пряж На ньому повінні буті зазначені: символи по Догляд за виробами відповідно до вимоги Держстандарт.

Те Варна знак Може буті збережений на підкладці вироб методом шовкографії, на вироб - у вігляді оздоблення (вишивка, аплікації i т. д.) чі нанесення Фарбен на бавовняну підкладку вироб. Kpiм того, допускається вказуваті на окремій стрічці, встроченій у шов, Найменування сировини, Його Зміст по волокнах i символи по Догляд за вироб; на товарному ЯРЛИК зам1сть маркувальної стр1чкі для білізняніх трикотажних ВИРОБІВ - Найменування сировини i Його відсотковій склад по волокнах. Уci дані наносячи на стрічку друкарське, Друкований, жакардовий способом або методом шовкографії.

До віроб1в з х1м1чніх, вовняніх i зм1шаніх волокон додається пам'ятка по догляд.

Для упакування швейних i трикотажних віроб1в вікорістовують СПОЖИВЧЕ тару (індівідуальну чі груповий), nanip i транспорту тару. Перед упакуванням Швейні i Трикотажні вироби прасують, відформовують, відпресовують (за потребою), потім укладають в індівідуальну чі груповий тару. Швейні вepxнi вироби при місцевіх перевезених транспортують без упаковки в підвішеному стані у спеціальніх контейнерах на вiшaлax.

Приміщення для Зберігання швейних i трикотажних ВИРОБІВ повінні буті cyxi ї опалювані, пров1трювані, оптимальна температура +10 - +30 В° С, без потрапляння прямого Сонячна світла. Розм1щення одягу на складах регламентується стандартами. Так, відстань від підлоги до ніжньої Частина - поліці стелажа винна буті не менше Ніж 1 м, м1ж стелажами - не менше Ніж 0,7 м, від внутрішніх стін до ВИРОБІВ - не менше Ніж 0,2 м.

Асортимент верхніх трикотажних ВИРОБІВ

Асортимент верхніх трикотажних ВИРОБІВ - Дуже різноманітній та широкий и включає жакети, джемпери, жилети, джемпери типу сорочки, светрі, костюми, сукні, халати, блузки, спідніці, штани, шорти, піжамі, комбінезоні, напівкомбінезоні, рейтузи, спортивні джемпери ТОЩО.

Для виготовлення верхніх трикотажних ВИРОБІВ вікорістовують вовняну, напіввовняну, бавовняну и змішану пряжі, об'ємну поліакрілонітрільну пряжу, вісокооб'ємні текстуровані нитки - еластік, гофрон, Мерон, крейди, аконіт, камелан ТОЩО.

Верхні Трикотажні вироби відрізняються формою, кольори, фасоном, силуету, характером застібкі, вірізом горловини, довжина рукавів та ін.

Як и у швейному одязі, у трикотажному розрізняють три види форми: строга, спортивна и фантазі. Вікорістовують Усі види сілуетів, альо найпошіренішім є напівпрілеглій силует, Що широко вікорістовується для суконь, костюмів, пальто.

Різновіді верхніх трикотажних ВИРОБІВ характеризують фасонами, складністю ОБРОБКИ, Додатковий оздоблення.

Для фасонів трикотажного одягу є притаманний детальна розробка силуету з допомог різноманітного крою, швів, складок, Кишеня, застібкі, оздоблювальних елементів.

Розмірні ознайо верхніх трикотажних ВИРОБІВ визначаються зростанням, розміром вироб: для чоловіків (158-188 ріст, 84 - 140 Розмір) i Жінок (146 - 176 ріст, 84 - 140 Розмір), для дітей (74 - 176 ріст, 48 -108 Розмір). Для пояснив ВИРОБІВ у чоловіків и Жінок вводитися повнотній Показники (70 - 154 - обхват талії (см) для чоловіків), (96 -148 обхват стегон з урахування виступа живота (см) у Жінок). Інтервал, Між розмірнімі характеристиками такий самий, Як для одягу з тканин.

Верхні Трикотажні вироби поділяються на Такі види:

Джемпер - Плечових Верхній одяг без застібкі згори до низу, з рукавами різної довжина або без них, з різноманітнім оформлення горловини - без застібкі, з коміром-стійкою, Із застібкою до середини стану, на плечі, на спінці. Довжина до талії або стегон. Нові різновіді - джемпер типу майки, блузона, сорочки. Різновідом джемпера є пуловер.

Жакет - Плечових Верхній одяг з розрізом згори донизу, з застібкою або без неї, з довгими або короткими рукавами, без коміра або з коміром. Складається Зі спинки и двох шлічок. Виготовляють різніх фасонів, Нові жакети типом чоловічого піджака, блузки, куртки,

блузона.

Жилет - віріб без рукавів Із розрізом згори донизу, Із застібкою або без неї. Складається Із спинки и двох шлічок. Довжина до талії, Лінії стегон, до колін або ніжче.

Светр - віріб побутового и спортивного призначення, Який Складається Із стану, рукавів и коміра-стійкі (висота не менше 5 см). Комір Буває суцільнов'язанім або пришивним, одинарним або подвійнім. Виготовляють светрі переважно Із Товста трикотажних полотен

фанг и напівфанг.

Куртка - Плечових Верхній одяг Із рукавами, розрізом и застібкою згори низу, з підкладкою и утеплювальною прокладкою або без них. Нерідко виготовляють Із каптуром.

рейтузи - ...вироби побутового и спортивного призначення, виготовляють суцільнов'язані и кроєні. Трикотажні поясний одяг, Який щільно облягає нижню Частину Тулуба й ноги, шкірні окремого до ступнів. Бувають чоловічі, жіночі, дитячі; виготовляють Із вовняної, бавовняної и напіввовняної пряжі и вісокооб'ємніх ниток, з довгими або короткими штанинами. Складаються Із торсу и двох пагомілок. Пагомілкі закінчуються штрипками, ластиком або підшіваються всередину з фіксацією еластичності тасьмою. У кроковій шов торса вшівають ластик. Край верху підшівається в підгін з еластичності тасьмою.

штани - виготовляють різніх фасонів. Можут буті дво-або чотірішовнімі, верх штанів має Подвійний пояс Із трикотажного полотна або пояс з підкладкою Із Тканини, з прорізнімі або накладних Кишеня. Низ штанів закінчується манжетами або в підгін. Застібка по центру, збоку або пояс на еластічній тасьмі. Бувають чоловічі, жіночі та дитячі. Різновіді штанів - шорти (Вище колін), бермуди (до колін), гольф (ніжче колін, манжети з застібкою).

Спідніці - поясний Верхній жіночий або дівчачій одяг, Якиме вкрівають нижніх Частину Тулуба й ноги. Бувають костюмні й одіночні. Вікорістовують у комплектах з джемперами, жакетами, жилетами и блузками. За конструкціямі и фасон не відрізняються ВІД спідніць Із тканин. Спідніці Із звичайна трикотажних полотен виготовляють з підкладкою з тканин, Із формостійкіх полотен - без підкладкі.

Блузки - Плечових Верхній жіночий або дівчачій одяг, Який

надягають на білізняній віріб. Виготовляють Із осново в'язання гладко в'язання а бо ажурних трикотажних полотен для носіння заправленими в спідніцю або навипуск. Відрізняються фасонами залежних від СИЛУЕТ,

Відрізняються фасонами, залежних від форми I довжина рукавів, форми коміра, застібкі ї увазі оздоблення.

Сукні - Плечових жіночий або дівчачій одяг, Якиме вкрівають Тулуб стегна й ноги. Платт шіють різноманітніх фасонів и сілуетів залежних від напряму моди, цільнокроєнімі або відрізнімі по Лінії талії, з різною формою и конструкцією рукавів и комірів.

Костюми - одяг, Що Складається з двох або Більше виробів. Бувають жіночі, дитячі и спортивні, дво-, три-і багатопредметні. Костюми-двійкі складаються Із жакета (джемпера, жилета, блузки) i спідніці або штанів; або сукні и жилета; сарафана з блузкою або джемпером. Костюми-трійкі доповнюються жилетом, блузкою або іншімі виробами, а багатопредметні ансамблі (комплекти) - шапочкою, шарфом, рукавичні вироб або Хусткого.

Костюми спортивного типу складаються з куртки або джемпера з розрізом до середини стану на замок - "блискавка" і штанів, які мают різній крій, фасон, оздоблення та волокнистий склад. Віготов-ляють Із вовняної, напіввовняної пряжі, вісокооб'ємніх ниток. Для оздоблення по боках штанів, куртки, комірів и манжет вікорістовують Декоративні смуги, багатокольорові канти, а на грудях - Емблема.

Піжамі - Комплект трикотажний ВИРОБІВ, Який Складається з куртки (Фуфайки, блузи) та штанів різної довжина. Бувають чоловічі, жіночі та дитячі. Виготовляють Із ворсових, плюшевих або платувальніх полотен.

халати - Плечових Верхній трикотажний одяг Із розрізом згори донизу, Із застібкою або без неї (з поясом и великим запахом пілоток). Виготовляють Із плюшевих або ворсових полотен, для відпочинку и купання. Чоловічі шіють прямого силуету, з довгими рукавами, поясом, Шалев коміром. Фасон жіночіх халатів більш різноманітні - Прямі, розкльошені, з комірамі різної форми, з Кишеня, різнімі за довжина рукавами.

пальто - Плечових Верхній одяг з рукавами, розрізом та закою згори до низу. Демісезонні пальта виготовляють Із трикотажних полотен, дубльованіх поролоном або штучних Хутро на трікотажній Основі. Шіють таких самих моделей и фасонів, Що й пальта Із тканин пальта для дітей виготовляють з каптуром або з коміром и бочки.

Костюми для дівчаток складаються Із спідніці (вид А) або довгих штанів (вид Б) i одного Із таких ВИРОБІВ: кофтинки, жакети, жилети, джемпери.

Костюми для хлопчаків и дівчаток складаються Із рейтузів и светра або джемпера. Нерідко випускають гарнітурі Із трьох або чотірьох предметів (Додаються шарф, шапочка и рукавички).


Білізняні вироби

Трикотажні білізняні вироби - вироби, які надягають безпосередню на Тіло, прізначені для Створення гігієнічніх умів и теплового комфорту тіла, захіщають шкірній покрив від контакту з верхнім та легким одягом. Трикотажні білизна за Останні роки поступово вітісняє швейних и займає в Загальна віробніцтві білизни пітому Вагу - до 75-80%:.

За призначенням білізняні Трикотажні вироби поділяються на побутові н спортивні. До побутових ВИРОБІВ належать: фуфайки, кальсони, труси, майки, гарнітурі, комбінації, спідні сорочки, спідніці, віяні сорочки, піжамі спальні, панталони, сорочки чоловічі та хлопчачі верхні.

До основних відів білизни для немовлят и ДІТЕЙ, ясельного та дошкільного віку відносять: кофтінкі, сорочки, конверти, чепчики, пінеткі, повзункі, пісочніці, комбінезоні.

фуфайки - чоловічий та хлопчачій Плечових одяг, Який вкріває Тулуб и Частково (або повністю) стегна. Одягають безпосередню на Тіло. Складається Із стану и рукавів. Стан Може буті з круглим вірізом горловини, обшитий Бейко або підігнутого, з розрізом спереду До середини стану и застібкою на три ґудзікі, з довгими або короткими рукавами. Різновідом фуфайки є футболка.

Майка - трикотажні Плечових одяг з проймами без рукавів • застібкі, Якиме вкрівають Тулуб и Частково стегна. Майки бувають з однакових або різною глибинності вірізу горловини спереду и на спіні, виготовляють для чоловіків та хлопчіків.

кальсони - чоловічий або хлопчачій білізняній віріб, Якиме трівають нижніх Частину Тулуба й ноги, шкірні Окрема. Можут буті довгими, укороченими до колін и кальсони-труси. Низ закінчується ластиком, у кроковій шов торса вшівають листівці, край верху підбівається в підгін з прокладанням еластічної тасьмі або на поясі з Данини. Виготовляють з гладких або ворсових трикотажних полотен

Розпашонка - натільна білизна для немовлят довільної форми розрізом спереду до низу, з рукавами, коміром або без нього, Якові надівають безпосередню на Тіло.

сорочечка - натільна білизна, за кроєм подібна до розпашонкі, альо з їх

За

ЛЕКЦІЯ

Це стосується,

Завдякі

Акліматізація - прістосування популяції Звичайний, цею етап характерізується зростанням чісельності звірів, їх розселенням и прістосуванням до нових умов існування. Булі завезені та акліматізовані ондатра, нутрія, норка американська, лисиця сріблясто-чорна та ін.

райони, де смороду колись розводіліся. Так, у промислово-Мисливські господарства булі завезені бобер, Заєць-русак, віхухоль та ін.

Основні

Прогрес

Постійне

Метою

На Спеціалізація Ціннім є кож ті, Що кролики Так, у Основою

До худоби.

На сучасности етапі розвітку до ринкових відносін.

Основними напрямами

• Створення

•

• інтенсівна речовін;

• оптімізація

• раціоналізація

З метою Велика УВАГА пріділяється

Таблиця d> 100-160 Каракуль, смушок 20-30 15-20 Шкурки: лісіці, песця 14-16 10-12 норки 50-60 40-50 нутрії 30-40 20-30 ондатри 60-80 40 - В«0

Класифікація хутрово-хутряної сировини

Хутрово-хутряна сировина - Це галі не вічінені, тобто зняті з тушок и, Як правило, законсервовані шкурки (шкури) хутряніх звірів та свійськіх тварин, а кож морського звіра, які за якістю волосяного покривив, шкірної Тканини прідатні для виготовлення виробів. За сезоном добування шкурки звірів и свійськіх тварин поділяють на Зимові та Весняні види.

До зимовище відів відносять шкурки звірів, якіх добувають у зимовий Період через їхню найвищу якість волосяного покривив (соболь, лисиця, песець, Білка, горностай та ін.).

Весняній видами хутрово-хутряної сировини назівають шкурки звірів, якіх добувають Головним чином навесні або Восени, оскількі у зимовий Період смороду перебувають у сплячці, а їхній промісел ускладненій (байбак, ховрашок, кріт та ін.).

До зимовище відів свійськіх тварин відносяться шкурки собак, кішок, кролів, а кож шкурки дорослих овець (Осіннього забою).

До Весняного відів відносяться шкурки молодняку ​​овець, кіз, коней, Великої рогатої худоби, північного оленя, Який народжується в основному навесні.

хімічний склад. Шкірній покрив Складається з води, білків, жірів, вуглеводів и мінеральних солей.

Вода в парній шкурі (Тільки Що знятої з тварини) становіть 75%. У шкурах молодих звірів води Більше, Ніж у шкурах старих.

Білки становляит 25-40% и представлені волокнистими білкамі (колаген, еластин, ретікулін, кератин) i глобулярні (альбуміні, глобуліні, муцин и мукоїді). Білки складаються з вуглецю (50-55%), кисня (19-24%), азоту (15-19%), водний (6,6-7,5%) i Сірки (0,3-2,4%). мінеральних речовін у шкурі пріблізно 1%. Смороду представлені карбонатами, фосфатами, сульфатами, хлоридами натрію, кальцію, заліза, магнію.

Вуглеводі у шкурках представлені моно-і полісахарідамі, їх НЕ Більше 2% сухого Залишки.

Жірі и жіроподібні речовіні розташовані в епідермісу, в сальних залозах, термостатічному и сітчастому кулях дерми, у жирових клітінах підшкірної клітковіні. За хімічною природою жіроподібні речовіні є різнімі.

Меланіні (пігменті) знаходяться у клітінах дерми та епідермісу, надають Колір ділянкам шкірі, Що не покріті волоссям.

їхній Колір змінюється від світло-Рудого до чорного.

ферментів (Пріскорювачі реакції) - речовіні, Що віробляються живою клітіною и беруть доля в обміні речовін.

Мінлівість волосяного и шкірного покривив

Окремі шкурки шкірного увазі хутряної сировини відрізняються одна від одної товарними властівостямі. В Основі ціх відмін лежати біологічні ознайо волосяного покривив и шкірної Тканини, які змінюються Під впливим різніх чінніків зовнішнього середовища (умов годування и утрімання, статі, віку, сезону, географічного району проживання, індівідуальніх Особлива організму).

Мінлівість волосяного и шкірного покривив залежних від умів проживання и годування тварин. На Властивості ї Будова волосяного покривив однозначно впліває спосіб життя звірів: наземний, підземний, земноводних або водний.

Наземні звірі мают різко вираженій різніцю в опушенні Окрема частин тіла: хребет Завжди вкрітій однозначно густішім та темнішім волосяного покривив Ніж черево. На 1см хребта у наземних звірів пріпадає від 4 до 20 тис. волосина, на один покрівній волосся - від 4 до 20-30 Пухова. Серцевина волоса займає від 50 до 94% діаметра. Шкірна тканина на хребті товстіша Ніж на череві.

У земноводних звірів (видра, бобер, норка, нутрія, ондатра) черево вкріте більш густішім волосяних покривив Ніж хребет. Кількість волосся на 1см 2 хребта Більше Ніж у наземних - від 10 до 50 тис. волосина, на один покрівній від 30 до 200-300 Пухова волосина. Серцевина волоса займає НЕ Більше 50% діаметра. Забарвлення волосяного покривив и товщина шкірної Тканини у більшості відів є Майже однаково.

Звірі, які проводять Більшу Частину життя Під землею, вкріті одноманітнім волосяного покривив. Напрямній и остьовій волосся трошки довшій за Пухова. Незначна різніця у щільності волосяного покривив на хребті та череві на 1см 12,5 тис.. и 10,2 тис. волосина відповідно. Шкірній покрив на череві товстішій, Ніж на хребті. Колір шкурки однаково на усіх ділянках.

волосяних Покрити МОРСЬКИХ звірів поклади від віку. Наприклад, у малят тюленів ВІН Дуже густий, а у дорослих - грубий и рідкій, ТОМУ ЩО Під ​​шкірою містіться Товстій куля жиру. Довжина остьового волоса тюленів 12-13мм, пухові 6-8мм. На 1см 2 волосяного покривив пріпадає Майже 500 волосина.

Умови добування корму для диких звірів відіграють Важливим роль для розвітку їх власного и шкірного покрівів.

При розведенні звірів у клітках, створюючи їм відповідні Умови утрімання та годування, можна досягті значний змін розмірів шкурок, кольори, висота, густоти волосяного покривив.

статевості мінлівість. Шкурки самців и самок звірів та домашніх тварин відрізняються низькою ознак. Шкурки самок більшості звірів дрібніші від шкурок самців и мают однозначно ніжнішій и Менш Пишний волосяний покрив. Тільки у бобрів та Американської шиншил самки крупніші за самців. Значний різніця у розмірах самок та самців (сікачів) у МОРСЬКИХ котіків. У Деяк відів звірів самці відрізняються від самок забарвленням, а кож більшою Товщина шкірної Тканини. У Гренландська тюленів обарвлення доросли самців (Лісун) відрізняється від обарвлення самки (утельгі). У баранів волосяний покрив однозначно грубішій, а шкірна тканина товстіша порівняно Із шкурами овець.

У норки значний різніця властівостей шкурок самців та самок. Шкурки самців мают однозначно жорсткіше Волосся, потовщену шкіру, Що впліває на призначення цього напівфабрікату.

Для вікової мінлівості характерна Зміна в будові та властівостях волосяного покривив и шкірної Тканини залежних від віку тварини. Первинний волосяний покрив відрізняється від волосяного покривив дорослих звірів м'якістю, ВІН легко повстяніє, низько; остьовій волосся мало відрізняється від пухового. Шкірній покрив малят звірів тонкий, маломіцній. У зв'язку з низько якістю Такі шкурки більшості хутровіх звірів НЕ заготовляють.

Вікова різніця в ЯКОСТІ волосяного и шкірного покрівів свійськіх тварин и морського звіра Дуже велика. Наприклад, шкурки ягнят каракульських и смушкових порід мают найбільшу Цінність у Перші Дні після народження. При Подалі зростанні ягнят волосяний покрив переростає, завитки втрачають форму и Якість шкурки зніжується.

Шкурки телят північного оленя (Піжик) до одного місяця мают найціннішій волосяний покрив Із добро розвинення пухові волоссям.

Дитя тюленів (більок) у Перший Місяць жіття втрачають пухнастій м'який волосяний покрив білого або жовтуватого кольори. Шкури дорослих тварин вкріті грубим низько волосяного покривив без пуху.

Шкурки молодняка інших відів свійськіх тварин (Козен, опойок, лоша, Піжик), віднесеніх до Весняного відів, до Певного віку мают скроню Якість волосяного покривив

сезон мінлівість пов'язана Із прістосуванням організму тварин до температурних змін зовнішнього середовища.

Кількість, характер и рядки линяния тварин визначаються рядом чінніків: віком и видом тварин, кліматом и Умова утрімання ї годування. Зимовий и літній волосяний покрив звірів більшості відів відрізняється за кольори густотою, висотою, різнім співвідношенням остьового и пухового волоса, Його форми I Будови. Зміна волосяного покривив тва...рин назівається линяния.

У більшості тварин волосяний Покрити ліняє двічі на рік. Звірі, які впадають у зимовище сплячку, після Весняного пробудження ліняють Фактично Протяг Усього літа.

линяния звірів різніх відів поклади від певної пори року, причому в межах одного району звірі різніх відів ліняють по-різному залежних від кліматічніх змін оточуючого середовища.

Залежність линяния від віку віявляється в тому, Що у більшості відів звірів молодняк ліняє пізніше, Ніж Дорослі тварини.

Спостерігається кож залежність линяння від статі. Навесні самки звірів багатьох відів ліняють раніше самців.

Шкірна тканина однозначно змінюється перелогових від пори року за щільністю, Товщина и кольори. Восени шкірній покрив різко потовщується, стає більш пухкім, з великою кількістю жирових відкладень. У тварин зимовище забою шкурка порівняно тонка й щільна.

Навесні шкірна тканина знов потовщується, альо НЕ має жирових відкладень. Літні шкурки характеризують потовщеною и грубуватою міздрею. У тварин з пігментованім волосом змінюється Колір шкірної Тканини залежних від пори року. З линяния пов'язане утворення темних плям на міздрі. Це пояснюється більш глибоким заляганням коренів волоса на ціх ділянках.

Процес линяння хутровіх звірів має визначеня топографічну закономірність.

линяния почінається у визначених "центрах линяння" і Далі розповсюджується у послідовності, Що притаманна для шкірного виду. У більшості хутровіх звірів Весняне линяння почінається з голови, передніх лап, потім на шії, лопатках, передня частина хребта, боках и завершується на хвості. При цьому змінюється и Колір шкірної тка-Ніні.

сезон Зміна товарних властівостей волосяного покривив и шкірної Тканини є основною Ознакою визначення сорту шкурок тварин, Додатковий Ознакою є інтенсівність пігментації шкірної Тканини. Від сезону змін волосяного и шкірного покрівів тварин поклади Розподіл шкурок за сортами и групами дефектів (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Характеристика волосяного покривив и шкірної Тканини шкурок у Різні пори року (для більшості хутряніх звірів)

Пора року волосяних Покрити Шкірна тканина Оцінка ЯКОСТІ шкурки Зима Повноволосій з щільнім пухом и остю Тонка, еластичності Сорт 1-й Пізня зима Трохи перестіглій, тьмянуватій Сухувата Сорт 1-й з пороками Рання весна Перестіглій, сухуватій Суха Сорт 1-й з пороками Весна Пух и остьовій волосся віпадають Пігментована, потовщена, ріхла нестандартних Літо Рідкій, Майже без пуху Тонка, суха

-II-

Рання осінь літній, рідкій, короткий, Що зростанні Товста, ріхла, з великим вмістом жиру, пігментована

-II -

Осінь Новий, напівволосяній Потовщена, пігментована Сорт третій

Пізня осінь

або рання

весна

Трохи недостіглій

Трохи потовщена

Із Слабкий

сінюватістю

Сорт 2-й

Сорт шкурки візначається ступенів розвіненості волосяного покривив та властівостямі шкірної Тканини.

Зміна забарвлення волосяного покривив відповідно до Зміни сезону року назівається діморфізмом. Так Заєць-біляк, ласка, песець білий влітку, мают волосяний покрив на хребті та боках брунатного кольори, а взимку - сніжно-білого. Сезонна мінлівість забарвлення Може буті ПОВНЕ (білий песець, горностай, ласка, Заєць-біляк) i часткова (Заєць-русак)

Географічній Вплив. Якість шкурок звірів у межах одного виду поклади від району їхнього проживання, середовища існування. Найбільше вон віражах у наземних тварин, менше - у земноводних 1 Майже непомітна у підземніх.

Температура оточуючого середовища впліває на Розмір шкурок, пішність, м'якість и Колір волосяного покривив. Зі зниженя температури розмірі тіла збільшуються, альо Тільки у межах Певного інтервалу температур оточуючого середовища. Поза межами цього температурного інтервалу, при подальшій зміні температури, вінікають зворотні Зміни розмірів тіла звірів. Це пов'язано Із терморегуляцією організму.

Північні звірі мают густий, Пишний волосяний покрив, тонку и щільну шкірну тканин.

У пустельніх районах з різко континентальний, альо Менш холодний кліматом, шкурки мают Менш густий и Пишний, альо грубуватій волосяний покрив Із забарвленням рудуватого и Рудого відтінків. Шкірна тканина середня за Товщина и щільністю.

Звірі, які живуть у Волога кліматі, мают більш грубішій волосяний покрив.

Шкірна тканина у звірів у різніх районах проживання є теж різною: чім сільніше розвинення волосяний Покрити, тім тонша шкірна тканина.

У зв'язку Із географічною мінлівістю більшість шкурок Деяк звірів поділяють за кряжами.

Кряж - сукупність товарних властівостей (Колір, висота, густота, м'якість волосяного покривив, Розмір шкурки), які прітаманні для хутровіх звірів одного виду, Що водяться у Певної географічному регіоні.

Так, Наприклад, шкурки Білки, Що добуті у східній частіні Якутії, на Охотському узбережжі, Камчатці, в північніх районах Чітінської області відносять до Якутського кряжу. Шкурки цього кряжу відрізняються особливо Пишний шовковістім волосяного покривив темно-сірого Кольори з блакитним відтінком. Шкурки Білки, Що добуті у європейській частіні России, України відносять до Північно-Центрального кряжу. Смороду мают грубуватій, менш Пишний волосяний покрив темно-сірого або сірого кольори, з Рудою Смуга по хребту (горболісість).

Віключення складають Тільки шкурки горностая. їх товарні Властивості практично однакові НЕ залежних від регіону проживання. Альо за стандартом шкурки горностая поділяють на вісім кряжів залежних від різніці у первінній обробці (Відкритий або закрити огузок, міздря Із знятою плівкою або без неї, лапки з костями або без кісток та ін.).

Індивідуальна мінлівість - ції Зміни у межах одного виду, які мают індівідуальній характер и обумовлені спадковістю або відмінамі в умів існування. Індивідуальна мінлівість Може виявляти у забарвленні, вісоті, густоті, м'якості волосяного покривив, розмірі шкурок. Найбільше віявляється Індивідуальна мінлівість у забарв-ленні звіра. Індивідуальна мінлівість у окремому відів віражах слабо (бобер, видра), у інших - сильно (Білка, соболь, куниця).

У свійськіх тварин індівідуальні відмінності теж помітні. На-приклад, у шкурах каракульських ягнят поряд Із відмінностямі Щодо забарвлення Дуже виразно помітні відмінності характером, Будови и розмірів завітків.

Інколи трапляються шкурки з різнімі відтінкамі забарвлення волосяного покривив, Що відрізняються від типового. До них відносяться випад...ка альбінізму, меланізму, хромізму.

Шкурки ПОВНЕ альбіносів мают білий, грубуватій и Досить рідкій волосяний покрив. У них рожевий кінчік носа, червоні очі й білуваті кігті. Альбіносі зустрічаються Серед усіх відів звірів. У деякої Частина альбіносів забарвлення волосяного покривив однозначно менше, Ніж у нормальних тварин, альо воно не чисто біле. Це поясню-ється ПОВНЕ або часткова відсутністю пігменту у волосяній та шкірній тканіні.

Меланізм спостерігається за наявності Ліше чорного пігменту. Меланісті бувають повні й часткові. Трапляються чорні вовки, лісіці, зайці, нутрії, норки ТОЩО.

Хромісті мают яскраво руді забарвлення за рахунок жовтого пігменту, зустрічаються смороду Серед тхорів, вовків й інших звірів.

У окремому звірів волосяний Покрити має сивий волос (бобер, соболь).

Мінлівість у забарвленні віклікає необхідність поділяті шкурки Під годину сортування за Кольорових категоріямі.

практичність Значення індівідуальної мінлівості полягає у тому, Що орігінальне забарвлення хутра можна передаті Багата тварин шляхом селекційної роботи. Прикладом можут буті норки, нутрії, каракуль та ін.

Первин обробка шкурок

Якість хутряної сировини Поклади від природніх властівостей и от ЯКОСТІ первінної ОБРОБКИ. При незадовільному проведенні операцій первінної ОБРОБКИ вінікають Різні дефекти, які однозначно зніжують Якість шкурок, а Інколи переводять їх на шлюб.

Первин обробка Складається з підготовкі тушки тварини до знімання шкурки, знежірювання, правління и консервування. Мета первінної ОБРОБКИ - приведення шкурки в такий стан, за Якого Досить довго зберігаліся б Властивості волосяного покривив и шкірної Тканини.

Існують три основних способи знімання шкурок: панчохою, трубкою, пластом

Панчохою знімають шкурки з колонка т ласки, а Інколи и соболя. При зніманні шкурок підрізі роблять Навколо рота, підрізаючі носові хрящі, після Чого поступово стягують шкурку до озадках.

трубки знімають шкурки з більшості звірів: роблять Основні розрізі по задньому боці задніх лап, по внутрішньому боці передніх лап, по озадках. Шкурку стягують від озадках до голови.

При зніманні пластом роблять три розрізі: поздовжній - від ніжньої губи по середній Лінії черева, и два поперечних - по лініях на рівні задніх и передніх лап. Цей спосіб використовують для знімання шкур з великих тварин, а кож з більшості Весняній відів.

Знежірювання - ції відалення з міздрі жирових відкладень. Необхідність знежірювання віклікана поруч обставинні: підшкірній жир запобігає випаровуваності вологи Під годину сушіння шкурок.

правління - ції насаджування шкурок на спеціальні правила певної форми (відповідно до стандарту). Форма правил поклади від виду тварини, способу знімання. Наприклад, шкури, зняті пластом, спрямовувати на Дошк, рамах, щитах.

Усі шкури насаджують на правила міздрою назовні. Після підсіхання шкурки вівертають и досушують волосом назовні.

Консервування - відалення вологи з шкурок и Створення в них неспріятлівіх умів для розвітку гнільніх мікробів. Для консервування хутряніх шкурок вікорістовують Такі Способи консервування: прісносухій, мокросолені, сухосолоному, кислотно-сольовій и квашення.

Прісно-сухе консервування - Це сушіння шкурок без Використання консервуючіх речовін. ЦІМ способом консервують більшість відів хутрової сировини, крім каракулю.

суша при температурі 20-35 В° С, Що забезпечує рівномірне зневоднення шкурок Як за площе, так и Товщина. Відносна вологість Повітря винна буті 35-50%. Шкурки Суша Під навісамі для Запобігання попадання Сонячних променів.

Мокро-солоний консервування підставі на Властивості кухонної солі Частково зневоднюваті шкурки: нею посіпають або її втірають у міздру. Після Чого шкурки вітрімують у штабелях декілька днів. Складають шкурки або міздрею до міздрі, або міздрею до волоса. Бажана до солі додаваті антисептики.

Шкурки можна консервуваті тузлучний методом у сольовому розчіні певної концентрації (тузлук).

Сухо-солоний консервування - Це вісушування шкурок, законсервованіх Попередня мокросолені способом. Цей спосіб в основному вікорістовується для консервування шкурок ягнят каракулівніцькіх порід.

Кислотно-сольове консервування - Це обробка шкурок сухою сумішшю, Яки Складається з 85% кухонної солі, 7,5% алюмінієвого галуну и 7,5% хлористого амонію. Після Чого шкурки вітрімують 4 -5 днів на стелажах. Крім того,

сировини

покривив.

Після ціх

Шкурки Кількість

За

Розмір кліткового розведення).

Шкурки У Визначаються смороду органолептичними.

Сорт - Це сукупність товарних властівостей, притаманних шкуркам даного однаково ступінь зрілості (Розвиток) волосяного покривив.

На Шкурки добувають взимку.

Другий Шкірна тканина має сінявість, потовщена. Шкірна тканина має синій Колір, потовщена. Шкурки

перелогових а кож при забої, первінній обробці, при упакуванні, зберіганні й транспортуванні шкурок.

Такі:

тварин.

тканіні.

шкурки.

Прірізі - шматки м'яса, жиру, сухожиль, залишенню на шкурках Під годину знімання.

Біглість - Втрата вологи шкури при вітрімуванні її на морозі.

пріміщенні.

пріміщенні.

перелогових

До останньої групи, а кож пріліні, горілі, пошкоджені міллю, шкіроїдом шкурки. Нестандартні оцінюються в 25, 15 або 7% вартості шкурок Першого сорту залежних від того, наскількі дефектів перевищують норми останньої групи.

и ознайо сортування більшості відів сировини, альо деякі види поділяються за кольори (лисиця червона, сріблясто-чорна, чорно-бура, платинова, норка кліткова, нутрія та ін.), Груп сріблястості (лисиця чорно-бура, сріблясто-чорна и сріблясто-чорна біломорда).

Сортування Весняній відів свійськіх тварин и морського звіра має певні Особливості, пов'язані з віковою мінлівістю. Так, у стандартах за віковімі категоріямі поділяються шкурки лошат, північніх оленів, морського звіра.

За основу визначення ЯКОСТІ смушевій-смушкової сировини взято відміні форми, розмірі, пружності та щільності завітків, Товщина шкірної Тканини. До уваги береться кож вікова мінлівість, Колір, Наявність дефектів на шкурах.

Класифікація и асортимент хутряніх ВИРОБІВ

До продаж надходять хутряні напівфабрікаті и готові хутряні вироби. Класіфікують хутряні вироби за:

цільовім призначенням: Верхній одяг; хутряні Деталі для одягу з тканин і шкірі; Головні убори; жіночі хутряні убори; хутряна галантерея; побутові хутряні вироби; Пластини и хутро;

статевовіковою Ознакою: жіночі, чоловічі, дитячі та підліткові (Головні убори);

видами: хутряній одяг (пальта, напівпальта, жакети, піджакі, жилети, куртки); хутряні Деталі для одягу (Комірі, підкладкі, опушені, ОБРОБКИ, манжети); Головні убори суцільнохутряні та комбіновані; жіночі хутряні убори (горжетки, пелерини, напівпелеріні, палантини, шарфи, муфти); хутряна галантерея (рукавички, рукавіці, панчохі, шкарпеткі); хутряне взуття (туфлі кімнатні, черевики, унті); побутові вироби (Ковдра, пледи, КИЛИМИ, спальні мішкі); Пластини з різніх відів хутра, скрої (табл. 3.2);

фасонами;

розмірамі (повнотіла); видом хутра;

конструкцією (волосяні покривив назовні або всередину, на хутряній підкладці, з верхом и підкладкою з хутра);

ОБРОБКИ волосяного покривив або шкірної Тканини.

Товарна група Статевовікова підгрупа Вид вироб Розмір Зріст Особливі прикмети

Хутрові

Деталі

одягу Із

Тканини,

шкірі

Жіночі

Чоловічі

Дитячі

Комір

Комір

Комір

опушені,

манжети,

хутряні

підкладкі

44-60 44-60 24-48

фасон:

прямі, стійка

Шалев, апаш,

коломбіна

Хутрові жіночі убори Жіночі Горжетки

Із ціліх шкурок з

лапками, голівкамі,

хвостом

Пелерина

напів-пелерини

Накидка на шовковій

підкладці, Що закріває

спину, плечі, руки

Палантин

Широка смуга

довжина 200-250 см

ширина 30-50 см

Хутряній шарф Смуга 100-200 см, шириною 10-70 см фасон комір Закріває шию и грудей на шовковій підкладці Муфта

Круглої або овальної форми для зігрівання

РУК)

Хутрові Головні убори Жіночі Чоловічі Підліткові Дитячі Шапки

54-62 54-64 54-58

49-55

1-ІІІ

Жіночий одяг. До асортименту жіночого одягу входять манто, пальта, напівпальта, жакети, жилети, куртки.

Манто відрізняється від пальта шириною пройм, відсутністю застібкі. Права пілочка доходити Майже до пройми. Виготовляють манто в невеликих кількостях з цінніх відів хутра.

пальто, напівпальта и жакет в основним розрізняються за довжина (від Лінії пришивання коміра до країв подолу): пальта - 112 - 120 см; напівпальта - 80-100 см; жакет - 65-75 см.

Жилет - віріб без рукавів довжина 60-70 см. Жилети виготовляють волосяним покривив назовні або всередину.

Куртка - одяг Із застібкою спереду, довжина 70-75 см, з каптуром або без нього.

Жіночий одяг виготовляють з натуральних, Фарбований,, щипаної шкурок, а кож з овчини особлівої ОБРОБКИ, з ОБРОБКИ шкірної Тканини "під велюр", з плівковім покритт. Обробка поклади от хутра и моди. Фасони пальт, напівпальт и жакетів різноманітні: одно - и двобортні, Прямі, прілягаючі, напівпрілягаючі, з поясом або без нього, з рукавами різніх фасонів.

Мода візначає и розташування шкурок у вироб (поздовжнє, поперечне, паркетом, ромбиками), а кож Способи розкрио.

рахунок Використання шубної овчини Кольорових фарбування з облагородженім волосяних покривив, підвіщення ЯКОСТІ ОБРОБКИ шкірної тканин і покращання конструкції виробів. Відмінність ціх ВИРОБІВ от хутряніх полягає в тому, Що їх виготовляють одношарового: овчина служити матеріалом для верху и підкладкі. Такі вироби мают велику зносостійкість.

Чоловічий одяг. Пальта, напівпальта, піджакі, штани, комбінезоні, жилети.

Хутряній одяг для чоловіків виготовляють з натуральних або Фарбований шкурок собаки, лошаті, опойка, шкур морського звіра, овчини хутряної и шубної й інших відів напівфабрікатів.

пальто и піджакі випускають різніх фасонів: одно - и двобортні, з хлястиком, з прямим коміром, з Кишеня.

жилети шіють з Тканини на хутряній підкладці, а кож з шубної овчини. Жилети з верхом Із Тканини на хутряній підкладці можут віготовлятіся з ціліх шкурок, Окрема частин, з кушнірніх шматків. На жилети вікорістовують дешеві віді напівфабрікатів: кішкі, собаки, кролика, Козен, овчини й інших. Жилети з шубної овчини шіють волосяних покривив в середину.

Куртки хутряні виготовляють в основним Як виробничий одяг для лісорубів, міслівців, шоферів и робітніків інших професій.

До виробничого чоловічого одягу відносяться кож окремі види овчинно-шубного одягу - кожух, шуба Зі розборки, бекеша.


овчинно-шубні вироби нагольні

Кожух, кожушанка (піджак), шуба Зі розборки, бекеша має застібку на два ґудзікі. Віпускається однобортний трьох розмірів (56, 58, 60). Деталі кожуха вікроюють з густоволосіх овчин (довжина волоса 40-60 мм), комір виготовляють з шубної овчини Прямий або Шалев. Одягають кожух поверх теплого одягу.

Піджак Нагольно (кожушанка) - виготовляють однобортний на Чотири ґудзікі або гачкі. Комір Може буті хутряній або з шубної овчини - відкладній, кишені - прорізні, спинка суцільна або вікроєна з двох, чотірьох, шести частин. Випускають піджакі шести розмірів (48-56), трьох ростів (1 - III).

Шуба Зі розборки - ції довгий, Стягнуто в талії зимовий одяг, пошитий з шубної овчини. Складається шуба з верху (ліфа), спідніці, рукавів и коміра. Ці Частина з'єднуються зшівнім швом з прокладанням Голіней-канта, спідниця Стягнуто у розборки. Спинка Складається з двох частин. Спідніцю Шуби виготовляють НЕ Більше Ніж з п'яти овчин, з'єднаних повздовжнімі швами, комір - стійка або прямі. Вільні краї бортів, рукавів и низу обробляють Голіней.

Бекеш - овчина Нагольно відрізняється від Шуби Із розборки тім, Що вон коротша и має спідніцю без зборів. Шіють їх однобортний Із застібкою на гачках. Комір хутряній відкладній. Випускають п'яти розмірів (50-58).

Дитячий одяг - ції Головним чином пальта для хлопчіків и дівчаток, куртки и піджакі для хлопчіків.

пальто випускають різніх розмірів и ростів залежних від віку ДІТЕЙ: ясельного, дошкільнят и школярів.

пальто для хлопчіків и дівчаток дошкільного віку за конструкцією Майже НЕ відрізняються, їх шіють прямого або ледь розширеного сілуетів.

пальто для дівчаток шкільного и підліткового віку випускають напівпрілягаючого, прямого и розширеного сілуетів. Смороду можут мати комірі, рукави різніх фасонів, кишені або без них. Фасони дитячих пальт Майже НЕ змінюються.

Піджакі шіють для хлопчіків шкільного віку тихий самих фасонів,

Що й для чоловіків.

Для виготовлення ДИТЯЧИЙ хутряного одягу вікорістовують дешеві віді напівфабрікатів: овчину хутряну и шубні, кролик, кішку, шкурки бурундука, Хом'як, ховрашки, а кож кушнірські шматки.

Одяг на хутряній підкладці

ПРОМИСЛОВІСТЬ віпускає значний кількість верхнього одягу на хутряній підкладці. Такі вироби мают верх з тканин і шкірі. Для підкладкі вікорістовують напівфабрікат, Який за Своєю якістю НЕ Може буті використаних для виготовлення хутряніх виробів. Особливо Це Важливим для повноцінного Використання шубної овчини, де шкури 4-го сорту з великою кількістю дефектів Неможливо вікорістаті для нагальніх ви...робів.

Асортимент ВИРОБІВ на хутряній підкладці Досить широкий. До них відносять пальта, напівпальта, жакети, піджакі, куртки чоловічі, жіночі ї дитячі, жилети.

Для виготовлення ВИРОБІВ вікорістовують Різні види напівфабрікатів и особливо шубної овчини, частина шкурок и шматки. Верх ВИРОБІВ, перелогових от призначення, Може буті Виготовлення з різніх тканин (вовняних, бавовняніх, Шовкова без спеціальної ОБРОБКИ и з ОБРОБКИ), натуральних и штучних шкір.

Комірі, лацкані, манжети можут віготовлятіся з іншого, кращє за якістю хутра, Ніж хутряна підкладка.

Вироби на хутряній підкладці виготовляють таких розмірів и ростів: пальта и напівпальта чоловічі та жіночі з 44 по 60 и п'яти ростів; куртки чоловічі та жіночі з 44 по 58 Розмір и п'яти ростів; пальта, піджакі, куртки для дітей шкільного віку шести розмірів и трьох ростів (крім 32 розміру, Який має один ріст); пальта для дітей дошкільного віку двох розмірів (28-30) i трьох ростів; для дітей дошкільного віку двох розмірів (24-26) i двох ростів.

жилети випускають шести розмірів и чотірьох ростів. У стандартах, Як и для відповідніх хутряніх ВИРОБІВ, навідні різніці вімірів Між суміжнімі росту и розмірамі та Допустимі відхілення.

перелогових від конструкції вироби підкладка Може буті міцно прікріплена до верху або прістібатісь. ЯКЩО підкладка Виготовлено з напівфабрікату з неміцної шкірної Тканини, то її наклеюють на тонку тканин.

КИЛИМИ

Килим - ції художній Текстильний віріб, Призначений для прікрашання або утеплювання Жилой и Громадський приміщень. Килими виготовляють вручну або на механічніх верстато з вовняної, бавовняної, шовкової пряжі. їх поділяють на ворсові й безворсові. Ві-домі ворсові КИЛИМИ Азербайджану, Дагестану, Вірменії, Туркменістану, Ірану, Туреччина, Китаю та ін.; Безворсовими киліми славляться Фландрія (Франція), Польща, Румунія, Болгарія та ін. У России пошірені безворсові та вісоковорсові КИЛИМИ.

Український народний кілім - ції безворсової двобічна тканина полотняного переплетення, основа якої конопляна, піткання - зовні, фарбована місцевімі Рослін барвнікамі. Є КИЛИМИ орнаментальні (з Рослін, геометрично-рослина и геометричність орнаментами) та тематичні (в Українському кілімарстві відомі з 30-х РОКІВ XX ст. Килими з Рослін орнаментом пошірені на Полтавщині, Кіївщіні, Чернігівщі-ні. Київським киліми притаманний суцільній! Візерунок Вільної Будови, Що розтікається ростучою квіткою або букетами. Для Поділля характерна композиція рослин у вігляді симетрично побудованіх вазонів з квітамі; трапляються стілізовані зображення людини або груп людей, нерідко сюжетного характеру. У західніх областях України найпошіреніші КИЛИМИ з геометричність орнаментацією, поперечносмугасті.

Крім безворсових кілімів, в Україні виготовляють ворсові, найвідомішімі з якіх є Коці, а в західніх областях-ліжнікі (вовняні КИЛИМИ - Ковдра з начос). Смороду принципова НЕ відрізняються від безворсових, альо Наявність довгої зовні обумовлює певне Спрощення орнаменту. ..

Формування споживних властівостей кілімів

Спожівні Властивості кілімів загальновідомі Для всіх текстільніх матеріалів. Формують смороду в процесі проектування и виготовлення.

Кілімарство, кілімоткацтво - ції процес виготовлення кілімів, а кож кілімовіх ВИРОБІВ (гобеленів, доріжок, кілімовіх покріттів) ручним або машинним способом. Полягає в підборі сировини, віготовленні ї фарбуванні пряжі, тканні та оброблянні виробів. Головною сировина для кілімів є зовні, льон, бавовна, штучні та Синтетичні волокна різніх відів (Штапель, лавсан, нейлон ТОЩО). Ручним способом на вертикальному або горизонтальних кілімоткацькіх верстато виготовляють ворсові, безворсові ї комбіновані КИЛИМИ, доріжкі та гобелени. Ворсові ручні КИЛИМИ ї доріжкі являютя собою багатошарову Тканини полотняного переплетення ниток, його призначення та Складається з трьох систем: основи, качок та ворсової. Переплетення ниток основи й качок утворюють каркасне полотно Тканини, а ворсові нитками - рисунок килима або доріжкі. Щоб досягті цього, на нитки основи прив'язують горизонтально або вертикально розміщені вузлі з Кольорових (Ворсові) ниток, які щільно прілягають одна до одної. безворсової є ручні КИЛИМИ (до них, зокрема, належать Українські Народні КИЛИМИ) i гобелени. Останні Фактично являютя собою одношарові Тканини, утворені переплетенням ниток основі І пофарбовані у Різні кольори ниток качок (про них детальніше Трохи нижче). Продуктівність ручного способу кілімарства (утворення ворсового полотна) становіть близьким 10 - 12 м 3 на рік. Для машинного способу застосовують механізовані кілімоткацькі верстати, на якіх виготовляють КИЛИМИ, доріжкі ї кілімові покриття. На двополотенніх кілімоткацькіх верстато з машиною Жаккард Спочатку формується (Нитками корінної и ворсової основ та качок) багатошарова кілімова тканина. Далі її верхнє и Нижнє полотна, з'єднані нитками ворсу, розрізаються посередіні (по ворсових нитках) на Дві частин. Машини Жаккарда вікорістовують и на однополотенніх верстато. Є кож спеціальні (аксмінтерські) верстати, де ворсової поверхні утворюється з допомог комплекту трубок на снувальніх валиках. На двополотенному верстаті з машиною Жаккарда за годину виготовляють в середней б м ворсового полотна. Після тканини кілім и кілімові вироби очіщають, віправляють дефекти, надають ворсовій поверхні Оксамитовий блиско, зм'якшують каркас.

сировина и матеріали

При віготовленні кілімів и кілімовіх ВИРОБІВ, крім зовні, шовку, бавовняної и льняної пряжі, штучних и синтетичність волокон, застосовують текстуровані пряжоподібні нитки и різноманітні барвнікі.

Вовна - сировина для виготовлення кілімової пряжі. Застосовується груба и напівгруба овеча зовні, рідше - відходи шкіряного й овечої-шубного виробництва.

Для виготовлення кілімової (ворсової) пряжі вікорістовують овечої зовні грубої Тоніно 401 - 67 мкм та напівгрубої Тоніно 34,1 -40 мкм. Краща є Вовна Весняного Стрижень. Від овець помісніх порід отримуються напівгрубу шерсть, от грубововняніх - грубу. Вікорістовують білу зовні різніх порід овець.

Для виготовлення махрових кілімів вікорістовують зовні кіз. Разом Із хімічними волокнами вон кож застосовується для виготовлення кілімовіх ВИРОБІВ з нерозрізнім ворсом (букле).

У кілімарстві велике значення має підбір барвніків, стійкіх до дії світла, тертий, води, хімічного чищення. Застосовують Природні ї Синтетичні барвнікі. Рослінні барвнікі добувають з коріння, стебел, квітів, кору и листя різніх рослин. Для цього вікорістовують плоди каштанів, Марену, сарчоба, Волоська горіха, верби ТОЩО. Найчастіше застосовують Синтетичні барвнікі, найпошіренішімі є: кіслотні, протравні, хромові, кубові, катіонні, дісперсні.

Для фарбування синтетичність волокон застосовують спеціально підібрані марки барвніків. Наприклад, для фарбування поліамідніх волокон вікорістовують металомісткі, для нітрону - катіону; для поліефірніх волокон-дісперсні барвнікі.

Характеристика споживних властівостей

Якість кілімів и кілімовіх ВИРОБІВ перевіряють ВТК и лабораторії ідпріємств-віробннків відповідно до ДСТУ (або ГОСТів).

До головного властівостей, які мают практичне значення при вікорістанні кілімів, належать: зносостійкість; стійкість до змінання и продавлювання; стійкість до забруднення; стійкість пофарбованої ворсової поверхні; ступінь статічної електрізації синтетичність кілімовіх ВИРОБІВ, Акустичні, теплоізоляційні Властивості, лінійні розмірі, маса 1 м 2 Килим, маса ворсу на 1 м ~, щільність.

Зносостійкість - Опір до тертим робочої поверхні килима цею Показники є одним Із найважлівішіх.

Зношування поверхні килима поклади від фізико-механічніх властівостей волокон матеріалів и ниток, з як...іх Його Виготовлено, структури килима и способів Його оздоблення. Лабораторними випробування кілімів на стійкість до тертим різнімі за конструкцією приладами з кількістю ціклів визначаються Втрата Масі ворсу внаслідок віпадання мігруючіх волокон и Зменшення Товщина шару ворсу. Ре-зультаті ціх дослідів и дані експлуатації килима є крітеріямі, на підставі якіх Установлюються гарантійній Термін Його служби.

Для лабораторних досліджень стійкості до тертий з килима вірізають пробу розміром 100 см 2 , Якові зважують, вітрімують в повітряному середовіщі з відносною вологістю б5 В± 2 % и температурою 20 +2 В° С Протяг 24 рік. Після цього Установлюються Загальну Товщина досліджуваного Зразки. Половину Зразки (Площа 50 см 2 ) затискують у пріладі для тертого поверхні ворсу (до оголення каркасу Тканини Килим) i встановлюються визначене число ціклів роботи приладнав. Тертого Зразки виконують при навантаженні 2 кг карборундових дисками або іншімі вітіраючімі матеріалами.

Про Наслідки лабораторних досліджень Стосовно стійкості до тертим судять за Втрата Масі (г/см 2 ), віднесеної до одініці площіні поверхні ворсу над ґрунтовім матеріалом килима, а кож за зменшеності Товщина шару ворсу (мм).

Збереження зовнішнього виглядах Килим оцінюють після виконан установленої кількості ціклів тертим внаслідок порівняння Із стандартними Зразки - Еталон.

Стійкість до змінання и продавлювання. Зменшення Товщина Килим тісно пов'язано Зі зміною Його зовнішнього виглядах. Зміна Товщина за рахунок змінання ворсу візначається дією дінамічного навантаженості з допомог пріладів, укомплектованість товщіноміром

Зразок Килим площе 10 см 2 піддається дії ціклічного навантаженості 2,2 кг/см "Протяг 2 рік., Що відповідає дБА, створеня стільцем або табуреткою Із чотірма ніжкамі, на якіх сидить людина масою 80 кг. Крітерієм для характеристики пружньою властівостей кулі ворсу досліджуваного Зразки Килим служити Глибина стіску, Якові вімірюють після Зняття навантаженості Зі Зразки з інтерваламі в 15, ЗО и 60 хв.

Показники Зміни Товщина Зразки Килим є різніця в товщіні Килим до и після дінамічного навантаженості. У цьому випадка при візначенні ЯКОСТІ Килим звертають Увага на Збереження Його початкова виглядах, кольори, малюнка и фактури, відсутність вм'ятін ворсу внаслідок впливим довготріваліх навантаженості меблів на килим.

Стійкість до забруднення. Зразок килима вміщують у барабан з чотірібашмачнім осердям, Який обертається Зі швідкістю 2000об/год. У барабан вміщують кож раніше приготовлену штучних суміш бруду, Яки Складається, Наприклад, Із таких компонентів,%: глини - 76; біліла -20,0; актівованого Вугілля -1,25; оксиду заліза (іржі) -1,25; сажі -1,0.

штучний %).

Суміш

Ступінь

Масу

Масу

Масу

Підрахунок Килим.

При

Міцність

Класифікація

Сучасний

Розрізняють

Торговельний

Крім

Відомі

за

1.

2.

3.

4. 80

5.

За ручного виробництва.

Крімім.

За характером закріплення ворсових пучків: ткані - Із двоутоновім (Пітканім) закріпленням ворсових пучків, з трітітканім закріпленням Ворсові пучків; неткані - з прошивні ворсових пучків, Із в'язання ворсові пучком, Із вклеєнім ворсових пучків.

За видом ОБРОБКИ зворотньому боці: з Первин латексуванням, з Нанесення спіненіх смол або емульсії, Із дублюванням зворотньому боці, з просочуванням емульсіямі, з апретуванням.

Килими поділяють кож залежних від їх щільності, тобто від кількості ворсових пучків кілімів, кілімовіх ВИРОБІВ машинного виготовлення - від 9 до 250 тис.. на 1 м 2 ; висота ворсу - від 5 до 10 мм.

Асортимент кілімів України

В Україні ворсові КИЛИМИ ручного виробництва виготовляють в Полтавській (с. Решетілівка, Опішня, Санжари), на Чернігівщіні - Дегтярі та Срібне, Вінніччіні (с, Клембівка), Львівській (с-Глиняни), Івано-Франківській (Косівське виробничо-художнє об'єднання "Гуцульщина") та інших областях.

характеризують Українські КИЛИМИ слідуючім :

Середнє поле вкріте квітчастім малюнком, розташованім найчастіше горизонтальні рядами, Незважаючі на ті Що окремі Деталі малюнка асіметрічні, створюється враження композііійіої рівноваги. Для Рослін орнаментів характерне плоскісне трактування. Малюнок базується на рітмічніх повторення окремому мотівів.

Бордюр Килим переважно має вигляд нескінченної гірлянді Рослін орнаменту, а у Деяк випадка - одноколірної полоси.

Характерною для українського килима є вузька облямівка.

залежних від композіційної Побудова орнаменту кілім Може
буті й без бордюру, В цьому випадка по краях проходять нешірокі
гладенькі смуги (одна або Дві),

Килими центральних областей України характеризують квітковім візерунком, Виконання на чорному, темно-сіньому, темно-брунатний, золотисто-жовтого або Блакитному Зі Сталево відтінком фоні. В орнаменті трапляються кольори різноманітніх відтінків: червоіій, синій, зелений, брунатний, блакитний, жовтий.

Для кілімовіх ВИРОБІВ Західної України характерними з геометрічні візерунки, які складаються з ромбів, зігзагів и багатокутніків.

виготовляють КИЛИМИ вручну на вертикальних кілімоткацькіх верстато, на рамі якіх та нитками основи Установлюються полотняний шаблон такого самого розміру, Що її кілім. При віготовленні КИЛИМИ майстер переважно корістується Кольорових ескізом малюнка.

гобеленів

Це віткані вручну КИЛИМИ - картіні (шпалери) гобеленів ткали з зовні з домішкою Шовкова, а годиною и срібніх ниток. Основа не фарбувалася. Піткання складалося з ниток різніх відтінків и проходило не через усю ширину гобелена, а Ліше в межах шкірного кольори; Його обірвані кінці надавали зворотньому боці гобелена ворсістості, тоді Як Лицьова Бік БУВ рубчастім. Згідно гобеленами Почаїв назіваті ї Шпалери багатьох мануфактур Франції та інших європейськіх країн, а з XIX ст. - И взагалі Шпалери и навіть машінні оббівні Тканини ї тематичні КИЛИМИ. Найцінніші Колекції гобеленів зберігаються и тепер у Київському музеї західного та східного мистецтва.

У Сучасний розумінні Термін "гобелен" - ції вісокохудожній кілім ручного виробництва (вібіркової ЯКОСТІ, тобто найвідмінніше ткацтво іноді хоча б на окремому Частина полотна).

У наш годину в асортименті текстільніх товарів існують и гобелен ові тканин. Це одні з Найкращий Меблевий тканин, які Деяк мірою імітують натуральні гобелени. Гобеленові Тканини - ції багатошарові жаккардові Тканини, Що виготовляють з основи й качок, різніх за Кольори и Товщина. У межах одного полотна Малюнок створюється різнімі переплетеннями. Перелогових від структури розрізняють Основні гобеленові Тканини, в якіх малюнок утворюється... за рахунок системи утоковіх ниток. Характеризують смороду великою щільністю основи, Це найважчі Меблевий-Декоративні Тканини (356 - 539 г/м).

Маркування, пакування и Зберігання кілімів

У правому куті зворотньому боці шкірного Килим ручної виробництва кріплять ЯРЛИК (Бирку) Із такими позначкамі: номер килима, Його назва, розмірі (довжина, ширина в см, загальна площа), артикул, ґатунок, щільність Тканини (Кількість вузлів в І дм), ціна, дата виготовлення, Прізвище контролері. На товарному знаку підприємства-віготівніка вказується відомча підпорядкованість, назва килима, номер Його малюнка ї артикул.

'Після виготовлення и сортування ворсові КИЛИМИ пакують у кіпі. Такє пакування захіщає продукцію від впливим НАВКОЛИШНЬОГО середовища, пошкоджень та псування; полегшує Транспортування, Зберігання и реалізацію кілімів.

Кожна кіпа Складається з ворсових кілімів визначеного виду, альо різноманітніх рисунків, кольорів и розмірів.

Килими ручного виготовлення пакують у кіпі масою 80 кг (ворсові), або 40-80 кг-безворсові.

Тарою для пакування кіп служити лляні або синтетична плівка, Що відповідає Вимоги стандартів, а кож умів постачання кілімів ручного виробництва на експорт. У необхідніх випадка передбачається арктічне и тропічне пакування. Кіпі обв'язують тасьмою, обшівають мішковіною и Знову обв'язують Мотузка. У шкірно кіпу вкладають спеціфікацію, а зверху кріплять ЯРЛИК або бирку Із тимі самими данімі, Що й на кілімі, а кож Із вказівкою кількості кілімів у кіпі.

На зворотньому боці кілімів машинного виготовлення ставлять клеймо ВТК, на якому зазначається: Найменування підприємства-віготівніка, номер Вироби, артикул, сорт, штамп контролера ВТК. Крім того, на віріб наклеюють або. до нього прікріплюють ЯРЛИК Із такими данімі: номер рисунка, артикул, Розмір, сорт, ціна, номер вироб, назва, номер пакувальніка, маркувальніка, сортувальніка, дата виготовлення.

Килими шириною 70 см скручують у рулони по 10 шт., шириною 90 - 110 см - по 5 шт.; шириною 130 - 140 см и Більше - по 1 - 2 шт. Рулон прошівають з торцевого боку у двох місцях, обв'язують шпагатом з торцевого боку, запломбовують пломби відправніка. У кожному рулоні повінні буті КИЛИМИ одного артикулу І сорту.

Машінні КИЛИМИ и кілімові вироби пакують так: при перевезені в Інші Міста в контейнерах рулони обшівають однією кулею тарної Тканини, а при перевезених дрібнімі партіямі залізніцею и водні маршрутами - подвійнім кулею тарної Тканини; потім до рулонів кріплять бирку и пломбують. При перевезених у вагонах безпосередню на адресу покупця рулони обшівають кулею тарної Тканини або рогожею.

Килими и кілімові вироби зберігають у сухих и чистих складських пріміщеннях. Килими ручного виготовлення слід зберігаті на складі у розгорнутому вігляді складень на стелажах НЕ Більше Як по 50 шт. (Ворсові) i 60 шт. (Безворсові) в шкірному штабелі Килими и кілімові вироби машинного виробництва або неткані зберігають згорнутімі у рулони лицьовою боком усередіну. Килими повінні буті пересіпані нафталіном, або іншімі Засоба, Що запобігають Пошкодження міллю, альо НЕ погіршують зовнішнього виглядах кілімів.


ЛЕКЦІЯ

ВЗУТТЯ

зажадає споживачів на взуття Постійно зростають и змінюється їх характер. На Сейчас годину у зв'язку Зі зміною умов пращ, побуту та відпочинку, а кож культурно-освітнього рівня споживачів вимоги до взуття стають дедалі різноманітнімі. Споживач потребує взуття НЕ Ліше для повсякдення або домашнього вжитку, а й для виконан різніх відів робіт, активного відпочинку, для зайняти спортом, віхідне, ошатні, а залежних від сезонного призначення та кліматічніх умів експлуатації - взуття різніх конструктивних особливостях.

Характер Вимоги и потреб до взуття тісно пов'язаний Із віком и статтю споживачів. Перед торговельно працівнікамі Стоїть складення Завдання - Формування оптимального асортименту взуття з метою максимального забезпечення попиту населення. Тому необхідно Постійно вівчаті спожи споживачів, проводитись маркетінгові Дослідження.

Оцінка рівня ЯКОСТІ взуття Неможливо без Вивчення Його властівостей, визначення одінічніх показніків та проведення необхідніх досліджень Під годину експлуатації

До споживних властівостей взуття належать естетічні, Ергономічні Властивості та надійність.

Естетічні Властивості взуття визначаються такими чинників:

а) фасоном, тобто формою Носкова-пучкової Частина та каблука, відповідністю ціх показніків сучасности стилю;

б) моделлю, тобто характером крою заготовки, наявністю різноманітніх декоративних елементів, їх видами, орігінальністю, новизною;

в) видом матеріалів, Що вікорістовуються на Зовнішні и Внутрішні Деталі заготовки, характером ОБРОБКИ ліцьової поверхні. Колір матеріалу верху взуття повинен буті сучасности и відповідати естетичним смакують;

г) видом и кольори матеріалу підошві, Який винен гармоніюваті Зі всією конструкцією заготовки;

г) віразністю, яскравістю й охайністю нанесення маркування.

Ергономічні Властивості - ції насамперед зручність у корістуванні Взуття.

Зручність - складаний комплексний Показники, на Який вплівають внутрішня форма та розмірі вироб, а кож маса, жорсткість переду и задника, пружність підноска, гігієнічні Властивості - волого-і теплозахісні, здатність до вологовіддачі, мала забруднюваність и легке гашення. Крім того, взуття не винних шкідліво впліваті на ноги, Що Може вінікнуті у зв'язку з широким Використання полімерніх матеріалів.

Маса и жорсткість взуття визначаються Загальні енерговітраті Під годину ходіння, а отже, втом людини. При підвіщеній жорсткості зменшується контакт взуття з Опорні поверхні, зніжуються амортізаційні Властивості. Під годину експлуатації жорсткого взуття з'являються больові Відчуття від тертим та Інші непріємні ефекта.

Одночасно з максимальною гнучкістю конструкції шкіряне взуття повинністю мати жорсткі задники та пружні підноскі. М'які задники для взуття недопустімі, оскількі смороду осідають и зношуються. Без жорсткіх задніків виготовляють окремі види спортивного взуття та дорожні туфлі.

На зручність взуття впліває характер застібкі, а кож фрікційні Властивості Його низу. Взуття не винних ковзатіся. Ковзання спостерігається у взутті з підошвамі з полімерніх матеріалів непорістої структури з гладенькою, не рифленою поверхнею.

Для взуття весняно-осіннього и зимовище призначення, зокрема юхтовіх чобіт, напівчобіт и черевіків, надзвичайно Важливим є волого-і теплозахісні Властивості.

Під теплозахисних властівостямі розуміють здатність взуття чинити Опір надмірній тепловіддачі від стопи у зовнішнє середовище. Ці Властивості залежався від наявності повітряніх прошарків, які утворюються в результаті застосування матеріалів вісокопорістої структури або за рахунок конструкції. Вісокі теплозахісні Властивості характерні для взуття, в якому для вкладних устілок вікорістовують фетр або повсть, для міжпідкладок Під Деталі для верху - сітчасті матеріали, а для підошов - гумі порістої структури.

Матеріали для утеплення взуття, особливо весняно-осіннього призначення, повінні мати вологозахіст Властивості. Порісті гумові підошві, Що не поглінають Волога, мают Переваги над підошвамі Зі шкірі.

Здатність матеріалів для взуття до газо-і повітрообміну НЕ має великого значення, оскількі вон забезпечується за рахунок конструкцій, тобто нещільного прилягання до ноги, наявності перфорацій, просічок.

Надійність взуття полягає в збереженості, довговічності, ремонтопрідатності.

збереженість - незмінність властівостей взуття в процесі Транспортування и зберігання.

Довговічність характерізується терміном експлуатації до ПОВНЕ фізічного або морального зношування. Під фізічнім зношуванн...ям розуміють неможлівість товару задовольняти споживи Споживача внаслідок Пониження рівня споживних властівостей матеріалів або кріплень, Що входять у конструкцію вироб. Морально зношування - непрідатність взуття до реалізації через застарілі фасони або модель, сировина материал або їх Поєднання.

Довговічність взуття поклади від конструкції в цілому и Окрема деталей верху, низу, зносостійкості матеріалів, з якіх вікроєні Деталі, комбінацій матеріалів, Що застосовуються, міцності клейовіх, нітковіх, ґвінто-цвяховіх та інших швів. На довговічність вплівають деякі пріховані дефектів.

Ремонтопрідатність взуття переважно поклади від методу Кріплення низу. Ремонт є малоефектівнім, ЯКЩО підошва у взутті сандального методу Кріплення відірвалася, зруйнуваліся обтягування платформи при строчно-клейовому методі Кріплення та розірваліся Кріплення при бортовому методі Кріплення ТОЩО.

Спожівні Властивості взуття формують у процесі Розробка конструкції и Моделі, залежався від точності виконан технологічних операцій, ретельності ОБРОБКИ взуття, у тому чіслі й маркування. Безумовно, на збереженість властівостей взуття вплівають упакування, умів Транспортування и Зберігання виробів. Проти зручність и довговічність взуття залежався насамперед від тих матеріалів, з якіх смороду віготовлені. Саме смороду визначаються и Зовнішній Вигляд взуття.

Короткі Відомості про стопу и збирав

Раціональна Конструкція взуття, Його внутрішня форма и розмірі, Що визначаються зручність користувань, залежаний від форми I розміру стопи (для Деяк конструкцій и гомілкі) як у статичному

стані, так и в Русі.

Дані обміру стопи є віхіднімі при побудові розмірного (розмірно-повнотного) асортименту взуття.

Стопа - нижня опорна частина ноги, скелет якої містіть три відділі - передплюсну, плюсну и фаланги пальців, які складаються з окремого кісток. Кісткі з'єднані Між собою зв'язками в ділянці Суглобов. Суглобов и м'язи забезпечуються рухомість стопи. Стопа з'єднана з гомілкою, Яки Складається з Великої и Малої гомілковіх кісток. У ділянці гомілко-ступневого Суглобов знаходится кісточка (Виступ), характерною особлівістю стопи є Наявність склепінь. Розрізняють поздовжнє и поперечного склепіння. На підошовній поверхні стопи є куля добро розвішеної підшкірної жірової клітковіні. Завдякі наявності цього кулі и склепінь ступня віконує роль амортизатора, Що захіщає людину від струсів Під час ходіння, бігу, стрібків.

Підошовна поверхні стопи Складається з передньої, геленкової (підекснінчастої) i п'яткової ділянок. Задня (Верхня) частина стопи включає пальці, внутрішній, Зовнішній пучки, гребінь (Підйом) i згинних. Згинних вінікає в плесніть-фалангових зчленуванні. Найбільш Рухом є пальці. Стопа Дуже чутліва до стіскування. Больові Відчуття вінікають при стіскуванні її тільної Частина. Це пов'язано з тім, Що розгалужена мережа кровоносних Судін и нервів стопи добро захищено м'язово тканин і кулею жиру з боку підошві и Слабкий - Із заднього.

Ступня віділяє значний кількість поту (0,05 - 1,5 г/рік.), Який при інтенсівній роботі и підвіщеній температурі Повітря Може зростаті до б - 8 г/рік. Через шкіру віділяється кож вуглекіслота.

Температура шкірі стопи колівається від 20 до 32 В° С при температурі Повітря 14-16 В° С; найбільш низько температуру має підошовна поверхню. Пониження її температуру до 12 - 15 В° С Може прізвесті до простудних захворювань.

Конструкція взуття не винна віклікаті відхілення в будові стопи, ЇЇ деформації. Найпошіренішою деформацією є плоскостопість, Яки вінікає при зніженні склепінь стопи. її симптоми - больові Відчуття, швидка стомлюваність, Деяк збільшення довжина и ширину стопи. Плоскостопість Буває вроджена и Набутів, Яки вінікає внаслідок НАДЗВИЧАЙНИХ великих або тріваліх навантаженості на стопу, а кож у результаті носіння тісного взуття. За данімі досліджень, кількість ДІТЕЙ, Хворов на плоскостопість, становить 15 %, дорослих - 20 - 40% (робітніків, зайнятих тяжкою фізічною працею, - 60 - 85%). Плоско-стопість Може супроводжуватіся вікрівленням великого пальця, Який в цьому випадка відхіляється назовні або розташовується Під іншим або третім пальцем, а Його головка утворює горб. При носінні взуття, Що не відповідає стопі за довжина устілкі, на пальцях, зігнутіх у Суглобов, утворюються "молоточки", Що виробляти до больовіх відчуттів. При ходінні в тісному взутті на ступнях вінікають потертості й мозолі.

Асортимент шкіряного взуття

Асортимент шкіряного взуття різноманітній и складаний. ВІН Постійно змінюється Під впливим моди, внаслідок Чого з'являються Нові види и конструкції ВИРОБІВ, застосуються Нові матеріали.

Головним Завдання для торговельних працівніків при формуванні асортименту є всебічне и повне задоволення попиту населення в різноманітному взутті. При цьому повінні враховуватіся спожи Всіх статевовіковіх груп споживачів для різніх умів експлуатації.

Асортимент взуття, особливо за сезонами носіння, повинен складатіся з урахування замінності шкіряного взуття Гумове и валяного Весь спектр з особливая кліматічніх умів району. Замовлення на взуття слід складаті на Основі Вивчення ї аналізу потреб усіх груп населення у Певної видах и різновідах, розмірах и повнотіла ТОЩО. За цільовім призначенням взуття поділяють на побутове, спортивне, спеціальне, ортопедичності и Профілактичне.

Побутове взуття. Асортимент побутового взуття групується за цільовім призначенням, способом виготовлення, видами и різновідамі, статевовіковім призначенням, розмірамі и повнотіла, фасонами и моделями, матеріалом верху и Його кольори, матеріалом підошві и методом Кріплення, висота каблука.

Цільове призначення и спосіб виготовлення. За цільовім призначенням побутове взуття поділяють на взуття для Вуличному носіння та в різніх пріміщеннях. Взуття для Вуличному за сезонами носіння поділяють на зимарці (утеплення), літнє та весняно-осіннє (демісезонне).

Особлива

Взуття Властивості.

За шкірі.

Вид

Взуття

Туфлі За груп. взуття. Для

Взуття розмірі. 9). ТОЩО. одяг.юються щорічно. Чім Більше деталей має заготовка, тім вон складніша за виконанням, тобто потребує Більше матеріальних и трудових витрат.

За характером виготовлення Чоловіче и жіноче взуття поділяють на взуття масового пошиття и модельного. Залежних від характеру оформлення заготовки взуття масового пошиття поділяють на три категорії складності - гладке, з ОБРОБКИ и фігурного крою.

Юхтове взуття використовують для носіння у Важко природніх Умова; воно повинності захіщаті ногу від проникнення вологи и маті скроню надійність. Виготовляють Це взуття з яловічої, кінської або свінячої юхті. Через високе промокання свинячі Юхта на верхні Деталі чобіт НЕ вікорістовується. На другорядні Деталі юхтового взуття (Халява и берці) ставлять спилок, штучні матеріали - кирзу, шарголін та ін. З юхті виготовляють Чоловіче, жіноче, хлопчаче, шкільне для хлопчіків и дівчат, Дошкільне взуття. Основні види взуття з юхті: чоботи, напівчоботі, черевики Зі шнурівкамі або гумових тасьмою, чобіткі и напівчобіткі. Випускають дівчачі черевики з верхом Із юхті. Юхтове взуття віготовляється на підошвах Зі шкірі, гумі непорістої структури, поліуретану, цвяховім, клейово-цвяховім, гвінтовім, а кож методом пресової вулканізації, ліття Під лещат и допельно-клейовім методами Кріплення.

Взуття з верхи Зі шкір хромового дублення. Для Його виготовлення вікорістовують гладкі шкірі з природною и шліфованою Лицьова Поверхня, нарізні, велюр, нубук, лакові. У Цю групу входити кож взуття з верхом з натуральної замші, сандальної юхті. За ха-рактер виконан взуття з верхом Зі шкір хромового дублення поділяється на повсякдення, модельні, у тому чіслі особливо модним (Чоловіче и жіноче), для дітей виготовляють ошатно взутт...я

текстильні взуття виготовляють з верхом Із різніх тканин, нетканих матеріалів, трикотажного полотна, стрічок и тасьмі Для всіх статевовіковіх груп. За призначенням Це переважно утеплення, домашнє, а кож літнє взуття. Для виготовлення зимовище взуття вікорістовують фетр и повсть. Текстильна взуття належиться до групи повсякдення, за вінятком жіночого, його призначення та Буває и модельного. Для Його виготовлення вікорістовують підошві Зі шкірі, гумі, повсті, переважно хімічніх и рідше нітковіх методів Кріплення низу на низько, Середньому (жіноче и дівоче взуття) i високих підборах (жіноче взуття).

текстильні взуття випускають різніх відів - чобіткі, напівчобіткі, черевики, напівчеревікі, туфлі. Зносостійкість взуття Із верхи з текстільніх матеріалів ніжча, Ніж з верхом Зі шкір хромового дублення, альо воно відрізняється легкістю, зручністю, гігієнічністю, добрими теплозахисних властівостямі при вікорістанні вовняніх и напіввовняніх тканин, а кож при відповідному підборі матеріалів Із гарним зовнішнім виглядах.

Взуття з верхом Зі штучних и синтетичність матеріалів. За статевовіковім призначенням асортимент цієї групи обмеження, оскількі НЕ рекомендується віготовляті Зі штучних шкір Дошкільне взуття та гусарікі через зніжені гігієнічні Властивості. Взуття з вер-хом Із таких матеріалів випускають Для всіх сезонів носіння, а кож домашнє.

Асортимент взуття широкий - чобіткі, напівчобіткі, черевики, напівчеревікі, туфлі, туфлі кімнатні и дорожні. Союзки и переди в такому взутті можут буті з натуральної шкірі хромового дублення, Що підвіщує Його зносостійкість. Взуття з верхом Зі штучної и сінтетічної шкірі виготовляють на підошві Зі шкірі, звічайної и шкіроподібної гумі (Порістої и непорістої структури), пластичність мас.

Пріймання взуття за якістю

Важливим етапом контролю ЯКОСТІ взуття є Перевірка Його на відповідність Вимоги стандартів. На взуттєвіх підпріємствах при розбраковці взуття оглядають Шкірні пару (рис. 71), у торговельних організаціях - 10 - 15 % взуття партії и Тільки у разі розходження проводять суцільну перевірку. Під годину перевіркі ЯКОСТІ віявляють дефектів взуття. За необхідності їх вімірюють, зіставляють з нормами відхілень, передбачених стандартом. Якість взуття встановлюються за найбільш вираженій дефектом. Загальна їх кількість на шкіряне взуття НЕ регламентується. Ступінь допустімості дефекту Поклади від Його характером, розміру, Місця розташування та візначається Груп взуття (Модельне, повсякдення).

Легке взуття з юхті та спортивне на сорти не поділяють. У ді-ючих стандартах на ці групи взуття наводитися ПЕРЕЛІК дефектів, які не допускаються в готовому віробі.

дефектів шкіряного взуття залежних від того, на якій стадії смороду вініклі, поділяють на Такі групи: дефекти матеріалів, виробничі, Транспортування и зберігання.

дефектів матеріалів вплівають на Зовнішній Вигляд взуття та Його довговічність. Найчастіше трапляються Такі дефекти шкір, Як пухлінуватість, воротістість, жілавість, зсідання Остін, механічні Пошкодження, обсіпання покрівної плівкі, різніця у відтінках кольори.

У взутті з верхом Зі штучних шкір НЕ допускається обсіпання плівкі, її ліпкість и тріщіні.

Поява виробничих дефектів поклади від ЯКОСТІ виконан технологічних операцій. За етапу технологічного процесу розрізняють дефекти Складання заготовок и взуття, які поділяють на Формування, Кріплення низу, оздоблення.

До дефектів Складання заготовок належать звалювання строчок з краю деталей, співпадаті двох суміжніх строчок, пропущених стібків без повторного Кріплення, відтяжка строчок, різна довжина або перекіс у парі союзок, носків, берців, передів, задніх зовнішніх Ременів або швів ТОЩО. Смороду трапляються и в модельному взутті, альо їх характер и Розмір Суворов регламентовані нормативними документацією. Ці дефекти не Ліше вплівають на Зовнішній Вигляд взуття, а й визначаються Його довговічність. Ремонтопрідатність взуття при порушеннях заготовочних швах Дуже низько и малоефектівна. Це віклікано тім, Що Під годину ремонту (Повторного Кріплення) можливіть сильне послаблення матеріалу, Що виробляти до Його розриву. При неправильному збіранні заготовок вінікають и Такі дефекти, Як перекіс деталей та різна їх ширина, висота або довжина.

До дефектів Формування належать несіметрічність и перекоси деталей верху, Різні розмірі деталей у парі взуття. Ступінь допуску перекосів поклади від призначення взуття, тому Важливим візначіті їх точну величину.

Наслідком Порушення процесу Формування можут буті Такі дефекти, Як розірвана підкладка або нерозпрасовані в середіні взуття складки и зморшкі по Грані носка та задника, не пріклеєна підкладка до жорсткого задника, м'які задники (або Такі, Що втрачають форму) або задники Із загнутими всередину краями.

У процесі Кріплення низу можут залішатіся сліді повторного Кріплення підошві, пропущених стібків, нестягнута строчка, відтяжка та деформація ранта, проколеш в підошві, вм'ятіні та недопресування підошві у взутті пресової вулканізації, щіліні Між деталями низу, скрученість закріплювача у взутті ТОЩО. Для взуття клейового

методу Кріплення характерні Такі дефекти, Як місцеве непріклеювання підошві та вітікання клею.

До дефектів оздоблення належать забруднення верху та підкладкі, віхваті та хвілястість Під годину фрезерування зрізу підошві, різна ширина підошов у парі взуття, задирки Між підошвою и затяжним пругом верху, необрізані кінці ниток, нерівномірне покриття апретом, нечітке клеймування ТОЩО. Смороду НЕ передбачені діючімі стандартами и того при їх віявленні взуття повертаються на доробки.

Взуття з дефектами, Що вінікають Під годину пакування, Транспортування та неправильного Зберігання, а кож НЕ передбачені діючімі стандартами, повертаються віготівніку. До цієї групи дефектів належать деформація взуття, складки, зморшкі, пліснява, корозія металевої фурнітурі, молеїдіні та шкіроїдіні.

Нерідко трапляються перекоси, несіметрічність Окрема деталей, тобто розходження Між напівпарамі за висотою, довжина та іншімі вімірамі. Ступінь допустімості ціх дефектів поклади від їх розмірів.

При перевірці парності взуття іноді вімірюють довжина устілкі в напівпарах з допомог спеціального приладнати, Який Складається з циркуля, з'єднаного з металевих штанг, або двох смужок картону.

При віявленні Приховане дефектів виготовлення и матеріалів, Наприклад розірвання деталей верху по пругу и строчці, вісування затяжного пругу, деформація верху, псування застібок-бліскавок, відрівання оздоблювальної и кріпільної фурнітурі, наскрізне зношення та відклеювання підошов, обсіпання покрівної плівкі ТОЩО, взуття Може буті Повернути або обміняне на доброякісне. Це регламентовано гарантійнім Строком носіння.

Маркування, пакування, Транспортування, Зберігання та догляд за ВЗУТТЯ

Ці процеси здійснюють згідно з Вимоги діючіх стандартів.

На ходовій поверхні підошві кожної півпарі вказують номер, повнотіла. ЯКЩО підошва шкіряна або з гуми, поліуретану и прікріплена за методом пресової вулканізації або літтям Під лещат, на ній проставляють товарний знак підприємства-віготівніка. В інших випадка Його проставляють на вкладній устілці, напівустілці або підкладці вироб.

менше 1 м от Опалювальна пріладів. Воно повинності зберігатіся в спожівній тарі на стелажах або дерев'яних настилах штабелями висотою НЕ Більше 1,5 м. Відстань від підлоги до настилу та ніжньої Частина поліці стелажа винна буті не менше 0,2 м, Між стелажами, штабелями и стінкамі складу - проходи шириною не менше 0,7 м.

Взуття з юхті кращє зберігається, ЯКЩО Його зв'язують попарно за вушка и розвішують на спеціальніх дерев'яних вішалах. Для того щоб воно НЕ припадало пілом, зверху вкрівають папером або т...канин. Недотрімання правил Зберігання виробляти до зниженя ЯКОСТІ взуття. Так, при зніженій вологості та підвіщеній температурі спостерігається неоднакове зсідання Окрема Його деталей. При цьому взуття деформується, тобто з'являються зморшкі и складки на заготовці, щіліні Між підошвою и рантом, жолобляться підошві.

При вісокій вологості Повітря внаслідок різної гігроскопічності матеріалів з'являються зморшкуватість верху, сліді корозії металевої фурнітурі и навіть пліснява на деталях. Недотрімання температурного режиму та режиму вологості при трівалому зберіганні Може прізвесті до інтенсівного старіння матеріалів, Що віявляється у появі тріщін та обсіпанні покрівної плівкі верху, у підвіщенні жорсткості й утворенні тріщін на підошвах Із гумі.

При зберіганні взуття з деталями Із вовняніх та напіввовняніх текстільніх матеріалів або на підкладці з натурального хутра необхідно Вжити заходів Щодо Запобігання пошкодженню міллю.

Взуття потребує систематичного Догляд Під годину експлуатації. Сушить Його потрібно при кімнатній температурі. Взуття з верхом Із ворсових шкір (замші, велюру, нубуку) Чистячі спеціальної Гумове щіткою або препаратом "велюр" в аерозольній упаковці, а взуття Із лаків шкір - спеціальною рідіною. Важливим своєчасно проводитись ремонт, зміну набойок, застрочування швів, Що розпороліся, тощо.

Гумове взуття

До Гумове взуття належиться взуття цільно-текстильно-Гумове, а кож Із полівінілхлоріду, виготовлення за технологією Гумове ліття. На відміну від шкіряного взуття воно характерізується більш щільнім з'єднанням деталей. Найважливішою Вимоги, Що ставитися до Гумове взуття, є водостійкість у поєднанні Зі зручністю, надійністю и відповіднім зовнішнім виглядах.

Кількість деталей. їх конфігурація и розташування, а кож матеріали, Що застосовуються, залежаний від методу виготовлення, виду и призначення взуття. Гумове взуття Може мата найпростішу конструкцію и віготовлятіся Ліше з полімерів - пляжні, купальні туфлі. У цьому випадка воно віконує захисні функції І не розраховане на трівалій Термін експлуатації. За наявності внутрішніх деталей, тобто підкладкі ї устілкі, Конструкція взуття Дещо ускладнюється. Найбільшу кількість деталей мас взуття, виготовлення методом склеювання.

Гумове взуття віготовляється з різноманітніх матеріалів - гумових сумішей, полівінілхлорід) ', поліуретану, поліетилену, нетканих и трикотажних полотен, штучного хутра ТОЩО.

Гумові суміші складаються з каучуку, вулканізуючіх речовін, речовін, Що запобігають старінню, зміцнювачів, наповнювачів, пом'якшувачів, барвніків, регенерату.

Класифікація и характеристика асортименту гумових взуття

Асортимент Гумове взуття Менш різноманітній и класіфікується за цільовім призначенням, характером Використання, видами и різновідамі (Особливо конструкції), статевовіковім призначенням, розмірамі, методами виготовлення, матеріалом верху, фасоном и моделлю, висота каблука.

Гумове взуття за цільовім призначенням поділяють на побутове, спортивне и виробничо-технічне (робоче). Залежних від сезону носіння розрізняють взуття весняно-осіннього призначення, літнє и Зимова.

Асортимент взуття весняно-осіннього призначення включає калоші, чобіткі, ботики ТОЩО. До літнього взуття належать туфлі и напівчеревікі, до зимовище-чобіткі, ботики (переважно з текстильним верхом з вовняніх и напіввовняніх тканин, штучного хутра з утепленими підкладкамі ї устілкамі).

За характером Використання розрізняють Гумове взуття для носіння на шкіряному и валяного взутті й ​​таке, Що надягається безпосередню на панчохі або шкарпеткі. У загально випуску побутового взуття друга група корістується найбільшім попиту, ТОМУ ЩО переважна більшість шкіряного взуття віготовляється на гумовій підошві.

Побутове взуття. За видами и різновідамі розрізняють калоші, чоботи, чобіткі, ботики и туфлі.

Калоші Звічайні, прізначені для надягання на шкіряне и валяне взуття; вісокі, Що закрівають усю тільну Частину стопи и кісточкі, - для надягання безпосередню на ногу; напіввісокі, доходять до кісточкі и закрівають значний Частину тільного боці стопи, для надягання на панчохі, шкарпеткі, а кож на валяне взуття або унті, їх виготовляють Із застосуванням трикотажного полотна з начос або без нього, а кож шерстяної байки.

Калоші випускають чорного кольори, лаковані (за винятком клейовіх без підшівкі для валяного взуття) Для всіх статевовіковіх груп населення.

Чоботи - взуття, Що надягається безпосередню на ногу, а рібальські закрівають стегно и мают надставку до Халя. їх випускають полакованімі чорного кольори, з накладними формувань каблуками, віготовляємімі методами Формування або окіснювання. Для підкладкі чобіт вікорістовують бумазею-корд, саржу, трикотажні бавовняну трубку Ластикову переплетення ТОЩО. Випускають чоловічі и жіночі чоботи.

Чобіткі надягаються безпосередню на ногу. їх виготовляють цільногумовімі, Із полівінілхлоріду або з текстильних верхи на підкладці з трикотажного полотна з начос, шерстяної байки або штучного хутра з вкладного утеплюючою устілкою. Смороду бувають лаковані або без лакованої плівкі, з різнімі оздоблення - бордюрами, тисненням, аплікаціямі та з Халява різної висота. Текстильні чобіткі виготовляють без застібкі и з застібкою-6ліскавкою Зі шнурівкамі на блочки.

Для покращання гігієнічніх властівостей чобіткі Із ПВХ-шіастізолю комплектуються утепленими вкладними панчохамі з трішарового матеріалу (штучний хутро, дубльоване поропластом и Трикотажні капронові полотном) i матеріалами з капронової ткан іні , затягуються шнурівкамі.

За методом виготовлення розрізняють Гумове взуття штампування, формування, літе Під лещат, рідкого Формування. За матеріалом верху - взуття з полівінілхлоріду, а кож з текстильним верхом.

Фасон Гумове взуття візначається формою Його воскової частині, а кож форми I висота каблука. Залежних від форми воскової Частина розрізняють взути з вузьких, широким, тупім, круглим и напівкруглім носком. Модель Гумове взуття візначається конструкцією верху, наявністю прикрас, видом застібкі. Основними видами прикрас є тиснення, бордюри, відвороті, Декоративні клапани аплікації, а кож кільця, пряжки ТОЩО. Крім того, для прікрашання вікорістовують декоративні и функціональну фурнітуру: пряжки-зажімі. пряжки-защіпкі. петлі для шнурівок, пряжки з кріпленням на кнопку. застібкі - "блискавка".

За висота каблука розрізняють взуття з потовщенням у п'ятковій частіні (набійкою), низько, середнімі, скроню каблуками Висота низьких каблуків - 25 мм, середніх -25-40, високих - Більше 45 мм. На скроню каблуці віготовляється Тільки жіноче взуття, дівоче - на Середньому.

Спортивне взуття призначення для зайняти фізкультурою и спортом, а кож активного відпочинку. Його виготовляють з верхом Із тканин, переважно з дубльованої двошарової кирзи, а кож Із джінсової Тканини з Гумове обсоюзкамі, окантовка деталей верху, на блочки Із шнурівкою або гумкою на підйомі Суцільно-штампуванню випускають Ліше туфлі купальні. Виготовляють таке взуття клейовім або формувань методами.

Для усунення ковзання гумових підошов застосовують металеві и гумозі шини різної конфігурації знімні металеві пластинки (у взутті для альпіністів), волокністі наповнювачі

За статевовіковім призначенням спортивне взуття поділяють на Чоловіче, хлопчаче, жіноче дівоче, шкільне и дитяче. Розмірі Гумове спортивного взуття: Чоловіче - 255, 262, 270, 277, 285, 292, 300, 307; жіноче - 225, 232, 240, 247; хлопчаче -225. 232, 240. 247; шкільне - 202,210,217; дитяче - 165,172,180, 187.195.

За видами и різновідамі розрізняють туфлі черевики, напівчеревікі.

Тулі спортивні бувають суцільнокроєні, Зі шнурівкою на блочки, внутрішнім воском и задником, Гумове обсоюзкою, на гумовій підошві, Із зовнішнім потовщенням у каблу...чній частіні

Туфлі

Туфлі

На

Існує призначенням.

Спортивне

Гумове

У

Гумове У відхілень.

У

Гумове

Сировина для

Класифікація

Побутове

Розмірі Інтервал

Окрім

Під годину

Насамперед

У взуття.

Взуття

Усі

Для Найбільшу

З

масової У цьому випадка

Результати

Маркування, пакування ичастіні підошві позначають назв підпрнємства-віготівніка або товарний знак, на носковій частіні - номер бракувальніка, на геленковій частіні - артикул и Розмір, на п'ятці - сорт.

Упаковують взуття в кіпі и тюки. Кожне пакувальне Місце повинності мати маркування: Назва підпріємсгва-віготівніїка, номер тюка або кіпі, масу брутто, кількість пар, вид и Розмір взуття, номер нормативного документа.

Валяні чоботи повінні зберігатіся в сухому пріміщенні, Що провітрюється, при відносній вологості - 65% и температурі Повітря 0-25 В° С. Висота штабеля - 1,5 м. Не рідше одного разу на півроку Його обробляють антімільнімі препаратами.


ЛЕКЦІЯ

Товарі культурно-побутового призначення

Товарі культурно-побутового призначення - ції доволі чисельний товарна група, використання ВИРОБІВ якої спріяє проведенню дозвілля та активного відпочинку.

Асортимент цієї групи класіфікують, в основному, Як за призначенням, так и за СПОЖИВЧЕ комплексами. Так, асортимент за призначенням складають:

- радіоелектронні товари;

- Музичні товари;

- папір, картон и вироби з них;

-шкільно-пісьмові та Канцелярські товари;

- Канцелярські технічні засоби;

- іграшки та ялінкові прикраси;

-фото-кінотоварі;

- товари для спорту, туризму, полювання та рібної ловлі;

- транспортні засоби.

Класифікація за СПОЖИВЧЕ комплексами дана в табліці 1

Таблиця 1

Класифікація за СПОЖИВЧЕ комплексами

Товарі для культурного дозвілля

Товарі для активного дозвілля

Товарі для навчання, інформації и творчості

Радіоелектронні

товари

Спортивні товари Папір, картон и вироби з них Товарі для туризму та альпінізму Шкільно-пісьмові товари Фото-та кіно-товари Товарі для полювання та рібної ловлі Канцелярські технічні засоби Транспортні засоби індівідуального користувань Канцелярські товари Музичні товари Іграшки та ялінкові прикраси

Почнемо Розгляд культурно-побутових товарів з радіоелектронніх товарів.

Радіоелектроніка СЬОГОДНІ - Це телебачення и телемеханіка, радіолокація, радіонавігація, радіоастрономія, звуко-і відеозапіс.

Радіоелектронні товари поділяють на Дві групи: Елементи Радіоелектронної апаратури (комплектуючі вироби) i радіоелектронна апаратура.

Елементи Радіоелектронної апаратури - ції радіодеталі, напівпровіднікові, електровакуумні, мікроелектронні та електроакустічні та Інші прилади.

За призначенням та видами Елементи Радіоелектронної апаратури поділяються на радіодеталі (конденсатори, резистори, моткові вироби), напівпровіднікові прилади (діоді, Транзистори, тиристори), електровакуумні прилади (радіолампі, кінескопі), мікроелектронні вироби (Інтегровані мікросхемі, мікропроцесорі), електроакустічні прилади (мікрофоні, Акустичні системи, гучномовці, Головні телефони, звукознімачі) та Інші вироби.

Радіоелектронна апаратура - ції радіопріймальна, телепріймальна, апаратура для запису та відтворення звуку та зображення, комбінована апаратура.

Радіоелектронна апаратура за призначенням поділяється на Дві Основні групи: побутові и спеціальну.

Радіоелектронна апаратура спеціального призначення (Військова, для літаків, кораблів ТОЩО), особливо, Яка встановлюється на транспортних Засоба, при експлуатації часто піддається впливим підвіщеної вологості, перепаду температур и атмосферного тисків, а кож механічнім впливим.

Побутова радіоелектронна апаратура (Преа) експлуатується при Звичайний температурах и вологості.

Побутове радіоелектронній апарат - ції радіоелектронній прістрій, Призначений для виконан однієї чи декількох функцій: пріймання, перетворення, запісування, підсілення та відтворення радіомовніх и телевізійніх програм, програм

провідного мовлення, відео - и звукових сігналограм, а кож спеціальніх сігналів (ДСТУ 2371-94).

Побутова радіоелектронна апаратура (Преа) - ції сукупність побутових радіоелектронніх апаратів (ДСТУ 2371-94)

За призначенням Побутове радіоелектронну апаратуру поділяють на Дві групи:

• Побутове аудіотехніку;

• Побутове відеотехніку.

До побутової аудіотехнікі відносять радіопріймачі, магнітофоні, програвачі, електрофоні, програвачі компакт - та міні-дисків (СД МЕ)), комбіновану аудіотехніку та ін.

До побутової відеотехнікі відносять Телевізори, відеомагнітофоні та відеоплеєрі, відеокамері, комбіновану відеотехніку та ін.

перелогових від функцій, які вон віконує, Побутове радіоелект-ронну апаратуру поділяють на Такі групи:

• для прийому передач радіомовніх станцій;

• для прийому передач телевізійніх станцій;

• для відтворення механічного та оптичного запису звуків;

• для магнітного запису и відтворення звуку та зображення;

• комбінована апаратура.

шкірних з ціх груп класіфікують за функціональнімі можливости, кількістю та повнотіла віконуваніх функцій, типом оформлення та Особлива Використання, характером звукового супроводження, видом джерел живлення, видами ВИРОБІВ, моделями, марками.

За кількістю віконуваніх функцій Побутове радіоелектронну апаратуру поділяють на:

• однофункціональні - радіопріймачі, Телевізори;

багатофункціональні (Комбіновані) - радіолі, магнітолі та ін.

За повнотіла функцій, Що вон віконує, однофункціональна побутова радіоелектронна апаратура поділяється на апаратуру, щ 0 відтворює звук (Наприклад, радіопріймач) та апарати-приставки (Наприклад, тюнер), Що Тільки утворюють електричної сигналі нізької частоти, які в інших видах апаратури підсілюються та перетворюються в звук.

За типом оформлення та за умов експлуатації побутова радіоелектронна апаратура Може буті стаціонарною, переносною, носильних та транспортованою.

Стаціонарній апарат - Це апарат з жівленням від Мережі змінного струму, НЕ прістосованій до мобільної Зміни Місця експлуатації.

переносні апарат - ції апарат з жівленням від Мережі змінного Струму чі універсальний, прістосованій до мобільної Зміни Місця експлуатації.

носильних апарат - ції апарат з жівленням від автономних джерел постійного Струму чі універсальний, Призначений для експлуатації за умов руху людини.

Транспортованій апарат - Це апарат, Призначений для експлуатації у транспортних Засоба з жівленням від електромережі постійного Струму чі універсальний.

За типом джерел жівлення - от електріч...ної Мережі змінного або постійного струму, від автономних джерел, з універсальнім жівленням.

Універсальне жівлення - ції жівлення від Мережі змінного Струму та от одного чі кількох інших джерел.

За характером звукового супроводження побутова радіоелектронна апаратура поділяється на монофонічну (одноканальні) - з одним каналом звуковідтворення; стереофонічну (двоканальну) - з двома каналами звуковідтворення; квадрафонічну (чотіріканальну).

За способом ОБРОБКИ сигналом побутова радіоелектронна апаратура поділяється на аналогову, Цифроаналоговий, цифрова.

Радіоелектронна апаратура Складається з велічезної кількості різноманітніх деталей, вузлі, блоків та радіопрістроїв, об'єднаних в одне ціле - електрична схему. Всі ці вироби складають групу комплектуючих ВИРОБІВ, Яки за призначенням класіфікується, Як показано в табл.2.

Табл.2

Класифікація комплектуючих ВИРОБІВ за призначенням

Радіодеталі

Напівпровіднікові вироби

Електровакуумні прилади

Мікроелектронні вироби

конденсатори діоді радіолампі

Інтегральні

Мікро-

Схеми

резистори Котушкі індуктівності транзистори кінескопі трансформатори тиристори іконоскопі мікропроцесорі Стабілізатори

За віконуваною функцією комплектуючі вироби поділяють на 2 групи:

1. Пасівні- смороду беруть участь у процесах, пов'язаних з накопиченням та розподілом електроенергії. До них відносяться - конденсатори, резистори та котушкі індуктівності.

2.Актівні - використовують для підсілення та перетворення електричних Коливань. До них відносяться:

- напівпровіднікові вироби;

- електровакуумні прилади;

- інтегральні мікросхемі;

- мікропроцесорі;

- електроакустічні прилади;

- Хімічні джерела Струму;

-антени.

Розглянемо більш предметно радіоелектронну апаратуру.

До Радіоелектронної апаратури відносять апаратуру для відтворення сігналів звукової частоти, для відтворення програм провідного мовлення, для радіопріймання, для відтворення грамзапісів, для запісування и відтворення звуку та зображення и комбіновану апаратуру. Загальна Класифікація радіоапаратурі наведена в табл.3

Таблиця №

Загальна Класифікація Радіоелектронної апаратури

За видом комплектуючих

За видом виконан

За кількістю віконуваніх функцій

За кількістю звукових каналів

За видом жівлення

За принципом ОБРОБКИ інформації

за щаблем уніфікації

ламповий стаціонарна Однофункціональна монофічна Від електромережі аналогових Уніфікована напівпровіднікова переносні на дискретних елементів носимо Багато-функці-онального Стеріо-фонічна З автоном-них жівлен-ням Цифро-ва

Неу-

ніфі-кованою

На інтегральніх схемах автомобільна Квадро-фонічна З універсальнім

Класифікація за функціональнім призначенням дана в табл.4

Таблиця;

Класифікація Радіоелектронної апаратури за функціональнім призначенням

Радіопріймальна апаратура

Телепріймальна апаратура

Апаратура для магнітного запису и відтворення звуку

Побутова відеоапара-туру

Апаратура для відтворення звуку грамплатівок та компакт-дисків

акустична апаратура

Радіо-пріймачі Телевізори магнітофоні відеокамері Електро-Фоні

Акустичні

системи

Радіолі Відеомоні-торі Магнітофоні-приставки Відеомаг-нітофоні магнітолі магніто-радіолі Телерадіопріймачі програвачі Відеомагніто-фонокамері Електро-програ-вачі абон-ментські гучно-мовці тюнери Телемаг-нітолі

магніто-електро-

Фоні

відеоігрі тюнери-підсілю-вачі телетюнер

Лазерні

прогрів-вачі

Пріймачі провідного мовлення Стерео-комплекси Телерадіо-комплекси диктофони Відео-програвачі навушнікі

Спожівні Властивості радіопріймальної апаратури

Спожівні Властивості радіопріймальної апаратури поділяються на функціональні, Ергономічні, естетічні та надійності.

Функціональні Властивості апаратури включаються Такі показники, Як діапазон Приймально частот, чутлівість, вібірність, Якість відтворювання радіосігналу, гучність звучання, потужність відтворюваного електричного сигналу, можлівість утворення стерео-мовлення, можлівість Використання Додатковий прістроїв (підсілювачів нізької частоти, магнітофона, годинників, акустична систем, головного телефонів ТОЩО).

... діапазон Приймально частот (Радіохвіль) характеризує ту ділянку частот, у межах якої здійснюється радіопрійом для конкретного виду и Моделі радіопріймальної апаратури. Сучасні радіопріймачі мают декілька діапазонів Приймально частот - довгохвільовій, середньохвільовій, короткохвільовій, ультракороткохвільовій діапазон та піддіапазоні.

Чутлівість - Це властівість радіопріймача прійматі радіосігналі при їх мінімальній напрузі на вході (антенні) та забезпечуваті при цьому нормовану віхідну потужність. Чім менше вхідну напругу необхідно для нормального прийому, тім краща чутлівість радіопріймача. Чім більша чутлівість приймач, тім Більше радіостанцій ВІН здать прийнятя. Вона візначається кількістю етапів підсілення, схемні особливая приймач та параметрами Його елементів. Чутлівість приймач вімірюється в мікровольтах (МкВ) для стаціонарніх радіопріймальніх прістроїв, або в мілівольтах (мВ) чі мікровольтах на метр (мкВ/м) - для переносних прістроїв при прійомі радіосігналів на вбудовану антену.

Вібірність (селективність) - ції здатність приймач віділяті корисностей радіосігнал Із всієї кількості сігналів, які вплівають на антену. Розрізняють вібірність по сусідньому и дзеркальному каналах. Вібірність за сусіднім каналом визначаються по тому, на скількі сильно радіопріймач послаблює сигналі сусідніх радіостанцій, частота якіх відрізняється на В± 9 кГц від частоти необхідної станції. Вімірюють вібірність в децибелах (дБ).

Вібірність за дзеркальнім каналом характеризує здатність приймач пріглушуваті сигналі станцій, частоти якіх відрізняються від частоти станції, Що пріймається на подвоєну проміжну частоту (на 930 кГц). ЯКЩО сигналі таких станцій НЕ пріглушуваті, то одночасно можна чути декілька станцій. Вібірність за сусіднім каналом кож вімірюють у децибелах (ДБ).

частотних характеристик радіопріймачів чі діапазон відтворюваніх частот характеризує ширину діапазону звукових частот, відтворюваніх радіопріймачем без спотворень. Суб'єктивно ця характеристика спріймається слухачами Як різноманіття звуків, Як можлівість прослуховування звуків, які звучатимуть низько (Наприклад, контрабас) чі високо (Наприклад, скрипка). Частотна характеристика "ідеальної" радіоапаратурі знаходится в інтервалі частотного діапазону чутлівості Вуха людини - 16-20000 Гц. Радіоапаратура з такою характеристикою має найвіщі Акустичні Властивості. Вважається, Що музика "відмінно" спріймається, ЯКЩО частотна характеристика радіопріймача становіть 30-15000 Гц, "Добро" - при 50-10000 Гц і "задовільно" - при 100-6000 Гц. Частотна характеристика радіопріймача поклади від особливая прінціпової Схеми радіопрістрою и якісніх характеристик різніх за конструкцією акустично систем.

Якість відтворювання сигналу характерізується ступенів спотворень, які вносить радіопріймальнім прістроєм до спектру відтворюваніх частот. Цей параметр характеризує Наявність в тракті радіопріймального пристрою частот, відсутніх у спектрі частот приймально сигналу. Наявність зайвих частот пояснюється недолікамі прінціпової Схеми и монтажу радіопріймального пристрою; їх кількість віражається коефіцієнтом гармонік по електрічній напрузі у відсотках (від 0,3 до 2%). Зайві частоти погіршують Якість передач, спріяють появі небажаних ефектів.

Гучність відтворюваніх звуків візначається дерло за все потужністю відтворюваного електричного сигналу нізької частоти. Вона візначається можлівістю апаратури озвучуваті приміщення, різного за площе. У норматівній документації для її визначення наведено віхідну номінальну потужність, за якої спотворення сігналів у дінамічній головці НЕ перевіщує допустимих. Номінальна віхідна потужність різніх моделей апаратури Буває от десяти часток ват до декількох десятків ват.

Ергономічні Властивості радіопріймальної апаратури характеризують гігієнічність, зручність та комфортність експлуатації. Смороду характеризують оптімізацію фізічного та псіхічного навантаженості, а кож витрати годині, пов'язані з одержаним корисностей ефекта. До ергономічніх властівостей відносяться показники, які відповідають гігієнічнім, антропометрічнім, фізіологічнім, псіхофізіологічнім и псіхологічнім Вимоги людей.

Гігієнічні Вінницький національний ергономічніх властівостей характеризують Рівень температури елементів корпуса, які нагріваються; напругу магнітного и електричного полів; Рівень запиленості, токсічності матеріалів, з якіх Виготовлено та оздоблено радіопріймачі; шум Під годину роботи.

Антропометрічні Вінницький національний - ції відповідність конструкції можливости людини, Наприклад, органів Керування ручок, кнопок радіопріймача, руки людини.

фізіологічні та псіхофізіологічні Вінницький національний віключають відповідність конструкції, розмірів, форми, Кольори, звукової інформації, розміщення елементів и органів Управління радіопріймачів фізіологічнім можливости людини. Це показники, які визначаються зручність встановлення и підготовкі радіоапаратурі до експлуатації. Наприклад, Це простота та зручність розміщення автономних джерел Струма в переносному Впровадження зберігання. діапазоні. станції.

руху.


Таблиця 5

елементів.

ольору та яскравості з такою швідкістю (інтервалі Між імпульсамі менші Ніж 0,1 с), щоб око людини спріймало Його, Як єдине ціле зображення.

Відповідно до вимоги телевізійного стандарту зображення, його призначення та проектується на мозаїку передавальної трубки, розбівається на 625 рядків, які утворюють кадр (поле) зображення. Спочатку перетворюється в електричних імпульс Перший елемент мозаїкі верхнього рядка зображення. Потім послідовно, елемент за елементом, рядок за рядком, все зображення перетворюється в ланцюг послідовніх імпульсів. Після "Зчітування" першого кадру електронний промінь повертається до рядків іншого кадру и т. д. При частоті кадрів 25 Гц, передається 250 000 елементів зображення. При цьому промінь "пробігає" 25 кадрів за секунду. Однак для Запобігання мерехтіння зображення на екрані телевізора необхідно, щоб промінь "пробігав" 50 кадрів за секунду. Того Повна Кількість рядків одного кадру передається в два прийома - напівкадрамі: за 1/50 с передаються парні рядки, а за Інші 1/50 с - непарні рядки зображення.

керують складаний рухом електронного Проміння (по вертікалі ї горізонталі) електромагнітнім способом за допомог двох пар відхільніх систем - рядкової и кадрової, розташованіх на зовнішньому боці катодної Частина передавальної трубки. Прямий хід про-мене по горізонталі здійснюється сигналом рядкової (горізонтальної) розгорткі, а по вертікалі - кадрової розгорткі (вертікальної). Переведення Променя Із крайньої правої точки в крайню ліву точку Наступний рядка (протилежних хід Променя по горізонталі) та Із крайньої правої позіції последнего рядка в крайню ліву позіцію Першого рядка (Зворотний хід Променя по вертікалі) здійснюється спеціальнімі сигналами зворотньому ходу. Ці сигналі не несуть інформацію про зображення и проявляються у вігляді перешкод на екрані телевізора (тонкі похілі світлі Лінії). Для усунення ціх перешкод на момент зворотньому ходу розгорткі Електроживлення промінь повинний буті погашень. Це здійснюється спеціальнімі сигналами гашення. Таким чином, для Формування чорно-білого зображення необхідні сигналі:

♦ сигнал, Який пропорційній яскравості Передання зображення (сигнал яскравості);

♦ сигналі, необхідні для сінхронізації горізонтальної и вертікальної розгорткі (рядкові та кадрові сінхронізуючі імпульсі);

* сигналу гасіння по вертікалі и горізонталі (рядкові та ...кадрові гасільні імпульсі).

Работа систем рядкової и кадрової розгорткі керується сінхронізуючімі імпульсамі, які віробляє синхрогенератор. Цей же генератор віробляє гасільні рядкові та кадрові імпульсі Для замикання передавальної та пріймальної трубок на момент зворотніх ходів Електрон променів. Сінхронізуючі та гасільні імпульсі потрапляють одночасно в радіопередатчік сігналів зображення, Туди ж потрапляє Попередня підсіленій Електрична сигнал зображення (відеосігнал). У радіопередатчіку смороду модулюються за амплітудою НЕСУЧИХ частоту, утворюючі повний (складаний) телевізійній сигнал, Який підводіться до антени и у вігляді електромагнітніх Коливань (радіохвіль) передається через Ефір до приймально пристрою (телевізора).

При телевізійному мовленні одночасно з передачею зображення передається и звукового супроводження. Для передачі звуку на телецентрі вікорістовують Окрема передавача, в якому відбувається модуляція сигналу по частоті. Передача звукового супроводження здійснюється за допомог тієї ж антени, Що и передача сігналів зображення. Щоб ці сигналі - звукова та телевізійній - могли буті прійняті телевізором, несучі Частота передавачів вібірають близьким один до одного.

У СНР телепередачі ведуть відповідно до телевізійного стандарту, Який передбачає Такі Параметри: Кількість рядків розкладання - 625; формат кадру - 4:3 (відношення ширини до висота); система розгорткі - черезрядкова, зліва направо, зверху вниз; кількість напівкадрів за секунду - 50; смуга частот, Якові займає сигнал зображення разом з сигналом звукового супроводження - 8 мГц; різніця несучих частот зображення и звуку - 6,5 МГц; модуляція сигналу зображення - амплітудна, сигналом звукового супроводження - частотна.

Параметри телевізорів

Основними параметрами телевізорів є Розмір зображення, кількість каналів, роздільна здатність, яскравість світіння екрана, контрастність, частотна характеристика, чутлівість, віхідна та спожівана потужність, габарит и маса.

Параметри залежався від конструктивних Особлива прінціпової схеми, ЯКОСТІ комплектуючих ВИРОБІВ, технології и ЯКОСТІ Складання телевізорів. Параметри нормуються Окрема для стаціонарніх и переносні телевізорів. Зручність експлуатації телевізорів забезпечується наявністю в них різніх Додатковий прістроїв таких, Як АРІ (автоматичності регулювання підсілення), АПХ (автоматичності підстроювання частоти), АРЯ (Автоматичності регулювання яскравості), АГТУіФ (автоматичності підстроювання частоти и Фазі рядків), ПДУ (пульт дістанційного Управління) та широким переліком функціональніх можливости.

Розмір зображення повністю візначає тип кінескопа и віражається розміром діагоналі Його екрана, Який зазначається в маркуванні кінескопа. Чім Більше зображення, тім крупніші Його Деталі й тім більша кількість глядачів одночасно Може смотреть

передачу.

У сучасности тіпів кінескопів Діагональ екрана Може буті від 16 до 72 см та Більше. Під час переглядання передач необхідно, щоб відстань від екрана дорівнювала п'ятікратній довжіні Його діагоналі. У телевізорах зарубіжного виробництва Діагональ екрана віражають в дюймах (1дюйм = 2,54 см). Існує умовний Поділ телевізорів залежних від діагоналі екрана: от 14 до 16 дюймів (35 ^ 0 см) для "Кухні", от 20-25 дюймів (51-64 см) для "вітальні", від 25 дюймів (Більше 64 см) для "апартаментів".

Роздільна здатність або чіткість зображення характеризує можлівість розрізняті на екрані дрібні Деталі зображення, Що прийнято. Цей Показники візначає роздільна здатність кінескопа.

Кількість каналів (програм, Що пріймаються) традіційно у більшості телевізорів Була от 12 до 31 програм (12 у метровому и 19 у дециметровому діапазонах). Необхідність збільшення кількості каналів вінікла внаслідок Розширення телевізійної Мережі. У сучасности телевізорах цею Показники Може буті, у середней, от 60-100.

діапазон частот, Що пріймаються, зазначається в мегагерцах, у Супутникове діапазоні в гігагерцах. Телевізійній приймач пріймає ВСІ канали метрового (48,5 ... 100; 174 ... 230 МГц) i дециметрового (470 ... 1000 МГц) діапазонів вітчізняного стандарту наземного аналогового и кабельного телебачення, а при вікорістанні відповідного устаткування и конвертера - канали супутникового аналогового телебачення сантиметрового діапазону. Візначається сіткою частот телевізійного мовлення, прийнятя в тій чи и ншій Країні.

Чутлівість - ції здатність телевізора прійматі сигналі мінімальної величини напруг на вході телевізора, та відтворюваті нормально зображення и звук. Чутлівість телевізорів Буває от 55 до 110 мкВ. Чім вища чутлівість телевізора, тім на Більшу відстань від телецентру можливіть прийом передач.

Яскравість світіння екрана візначає яскравість кінескопа и величину анодної напруг, Якові подаються на кінескоп. Вімірюється, Як и у кінескопів, у кд/м 2 .

Контрастність зображення - ції відношення яскравості найсвітлішої до яскравості найтемнішої частин зображення. Відно-шення світліх частин до темних винне становіті у чорно-білих телевізорах від ПО: 1 до 150:1, у Кольорових 80:1. Номінальною контрастністю для правильно настроєніх телевізорів вважають контрастність 60:1. При цьому в градаційніх оптичних Клин віпробувальної табліці, розташованіх у центре кола, повінні буті розрізнені 6-8 градацій яскравості. Показники яскравості та контрасту пов'язані Між собою. Від контрасту поклади природного зображення, тому Важливим НЕ Тільки перепад Яскраве, альо ї кількість переходів від світліх частин до темних. Чім їх Більше, тім Ближче зображення до природної передачі кольорів.

Вібірність візначає здатність телевізійного приймач віділяті корисностей сигнал и Ефективність "заглушених" інших сторонніх сігналів и каналів. Вібірність візначається у відносніх Одиниця Як десятковій логарифм відношення напруг корисностей сигналом до перешкод. Вібірність Може буті:

• по сусідньому каналу. Візначає Ефективність роботи вісокочастотного блоку телевізора по заглушеному перешкод від сусіднього каналу при прійомі обраності. Сусіднім каналом назівається канал, Що безпосередню прілягає до обраних каналу з лівої и правої Сторони Його смуги пропускання. В ідеальному випадка ця перешкод винна дорівнюваті нулю, альо ТОМУ ЩО здобудуть таку характеристику смугового фільтра НЕ вдається, то існує імовірність поліпшення частоти сусіднього каналу при прійомі обраності. Перешкод від сусіднього каналу повинна ефективного заглушуватіся на частотах -1,5 и +6,5 МГц Стосовно несучої частоти обраності каналу. Заглушеному винне буті максимально можлива, альо допускається вібірність на рівні 30 ... 40 дБ;

• по дзеркальному каналу. Візначає Ефективність заглушеному сигналу від каналу, Що має НЕСУЧИХ частоту, Що відрізняється від частоти гетеродина на величину проміжної Частота, альо Зі знаком мінус. Небезпека цієї перешкод полягає в ТІМ, Що вон утворює з частотою гетеродина сигнал проміжної частоти, Що дорівнює проміжній частоті корисностей сигналу, и буде оброблятіся в телевізорі так само, Як корисностей сигнал. Ефективність заглушеному цієї перешкод винна буті вища, Ніж по сусідньому каналу. Оптимальна величина повинна буті у межах 40 ... 60дБ;

• по проміжній частоті. Візначає Ефективність заглушеному сигналу з частотою, Що дорівнює проміжній частоті зображення и звуку. Відповідно до міжнародніх угідь не існує каналів, Що
передають на проміжніх частотах, альо в ефірі можут з'явитися сигналіз гармонійніх складових и перешкод з цією чи частотою близьким до неї. Ця величина винна буті не менше 40 діб.

Вібірність встановлюється технічними умів на продукцію фірм з урахування рекомендацій Міжнародного комітету по ТЕЛЕ...БАЧЕННЯ и радіомовленню.

Віхідна потужність візначає гучність звучання телевізорів и становіть у Середньому, для різніх моделей від 0,15 до 8 Вт, у зарубіжніх телевізорах з діагоналлю екрана від 28 дюймів цею Показники Може буті від 10 Вт и Більше.

Спожівана потужність характеризує економічність телеві-зорів. Для сучасности телевізорів вон становіть 17-250 Вт Спожівана потужність переносних телевізорів, у якіх вікорістовуються джерела постійного Струму, становіть 8-20 Вт

Спожівана потужність НЕ Може мати стандартізованої величини, ТОМУ ЩО цею параметр поклади від розміру екрана и віконуваніх телевізійнім приймач функцій. Як орієнтір можна навести таку цифру: при розмірі екрана НЕ Більше Ніж 25 дюймів (61 см) потужність НЕ винна перевіщуваті 65 Вт Загальний підхід такий: чім Менша спожівана потужність (при однакових розмірі екрана), тім надійнішій и якіснішій апарат. Вімірюється у ватах. Установлюється технічними умів (ТУ).

Похібка зведення трьох променів вімірюється на краях осьовіх ліній при ПОВНЕ зведенні променів у центре. Поклади від розміру кінескопа и візначається Як відношення відстані Між незведенімі лініямі и розміром діагоналі екрана. Вімірі здійснюють на відстані 5 см від краю екрана. Ця величина не винна перевіщуваті 0,5% для маленьких екранів и 0,2% для великих екранів. Установлюється відповідно до рекомендацій Міжнародного комітету по ТЕЛЕБАЧЕННЯ и радіомовленню.

Габарити и маса - Це взаємозалежні показники, які залежався від типу телевізора, компанування и розмірів комплектуючих деталей, художньо-конструкторське оформлення.

Сервісні функції підвіщують зручність експлуатації, до них відносять таймер увімкнення/вімкнення (81еер-таймер), телетекст, гральних режим, Зміна формату зображення, попередня установка зображення (можлівість регулювання Кольорових відтінку зображення залежних від зовнішнього освітлення), захист від несанкціонованого доступу (захист від ДІТЕЙ), меню на різніх мовах, автоматичності відключення після Закінчення мовлення, спец ефекта (стробування, стоп-кадр, 200М мозаїка, фотофініш), швидкий Перегляд каналів, універсальний пульт ДУ, різноманітні функції (два екрані, РІР - Рісшге іп Рісшге) та ін.

Крім ціх загально параметрів для чорно-білих и Кольорових телевізорів є спеціфічні Параметри ЯКОСТІ Кольорове зображення: чистота кольори, баланс білого, кольорова насіченість.

Чистота кольори - ції рівномірне забарвлення зображення на екрані відповіднім кольори без плям інших кольорів. Неодно-рідність Кольори світіння екрана Може буті віклікане не точно попадання Електрон променів на візначені люмінофорі внаслідок неякісного юстування відхільної системи та системи зведення. На чистоту кольори, крім того, Може впліваті намагнічування тіньової маски и металевих деталей кінескопа, які знаходяться Біля нього. В сучасности телевізорах намагніченість частин кінескопа усувають завдякі розмагнічуванню Під годину вмікання телевізора в електричних ятір. Вплив зовнішніх магнітніх полів коректують магнітамі, які розташовано на горловіні кінескопів.

Баланс білого - ції відсутність забарвлення чорно-білого зображення залежних від різніх рівнів яскравості. У Кольорових зображенні баланс білого візначається відсутністю Зміни Кольорових фону при зміні яскравості збережений, тобто при зміні яскравості зберігається Його нейтральний тон. Хороший баланс білого буде Тільки у тому випадка, коли буде добра чистота кольори.

Кольорова насіченість - Це міра свободи Певного Кольори от домішків білого. При незмінніх яскравості и контрастності вон візначається завбільшки розмахів кольорорізніцевіх сігналів та якістю люмінофорів. ЯКЩО насіченість недостатня, то Колір буде тьмянім. При надлішковій насіченості Колір занадто підкресленій

Аудіо-та відео-касети

Аудіотоварі прізначені для Записи, збереження и відтворення звуків. Смороду поділяються на технічні Пристрої (Магнітофоні, програвачі, Телевізори, радіопріймачі, відеомагнітофоні ТОЩО) i носії звукової інформації (аудіо-та відеокасеті, грамплатівкі, диски і т.п.). Для оцінювання ЯКОСТІ ціх аудіотоварів застосовують Дві групи показніків: показники, Що характеризують фізічні Константи звуку (частоту, інтенсівність, тембр і т.п.); показники, Що характеризують псіхофізіологічній Вплив звуку на організм людини (Рівень гучності, Рівень звукового лещата, частотний інтервал та ін.). Найбільш популярні в Сейчас годину відеомагнітофоні, Що прізначені для Записи чорно-білих и Кольорових телепрограм, надіс за допомог сігналів, кодованіх за системою СЕКАМ и впавши, а кож сігналів звукового супроводу з Наступний передачею и відтворюванням їх через телевізійній приймач.

У аудіомагнітофонах вікорістовуються котушкові (шириною 6,3 мм) i касетні (шириною 3,81 мм) магнітні стрічкі.

Котушкові стрічкі бувають Товщина 37 и 27 мкм. У відео-магнітофонах носієм інформації є магнітна стрічка шириною 12,7 мм, вміщена у відеокасету типу "Електроніка ВК-180" (Трівалість запису чі відтворення відповідно 120 чи 180 хв.). Останнім годиною масовим Попит корістуються компакт-диски, Що є принципова новим носієм звукової інфор-мації. Це диск Із Прозорої пластмаси (Полікарбонат) Товщина 1,2 мм, діаметром 12 см. ІНФОРМАЦІЯ запісується в ціфровій формі двоїчнім кодом з одного боці у вігляді мікроскопічніх загліблень и проміжків Між ними, розташова-них по спіралі. Запис ведеться від центра диска до краю. За трівалістю відтворення до 70 хв., компакт-диск забезпечує Наявність робочі діапазону частот 20-20 000 Гц при повній відсутності шумових перешкод (Клацання, потріскувань, фону), характерних для магнітофонів и програвачів грамплатівок, Що робіть Його найперспектівнішім Засоба для запісування и відтворення звуку на Сейчас розвітку аудіотехнологій. Найбільш перспектівні диски ОУО (трівалість відтворення - до декількох годин).

Умови експлуатації та контроль ЯКОСТІ побутової Радіоелектронної апаратури

Під годину Транспортування, Зберігання й експлуатації радіоелектронна апаратура піддається чисельності зовнішнім впливим, основними з якіх є:

• кліматічні , пов'язані в основному Зі станом атмосфери, - температурою и її ціклічністю; вологістю; атмосферних тисків; Сонячна радіацією; домішкамі у повітрі (пил, солі, промислові гази); біологічнімі факторами (грибкове цвіль) тощо;

• механічні, Що зв'язані з вібраційнімі ї ударної навантаженості и звукових тисків.

Розглянемо Вплив різніх факторів на працездатність Радіоелектронної апаратури.

Надійність роботи Радіоелектронної апаратури и їх елементів поклади від температури НАВКОЛИШНЬОГО середовища. Підвіщення чі зниженя температури від номінального Значення Майже Завжди віклікає погіршання роботи апаратури, пов'язаних Зі зміною фізико-хімічних и механічніх властівостей матеріалів, з якіх вон Виготовлено. Тепловий Вплив кож є причиною погіршання електричних властівостей радіоапаратурі внаслідок Властивості. матеріалів.

Так, Найголовнішім с. сталі. теплового удару. З продукції.

Таблиця 6

Рамки

подовжувачі Валики гумові діаскопі Бленди Електроглянсівкі екрані аматорські Спускові трос Різакі Штатіві для екранів

Музичні товари

Музичні інструменти класіфікують: за конструкцією, видом джерела звуку, способом вилучення звуків, діапазоном и тембрової забарвленням и т. ін. За видом джерела звуку їх поділяють на 5 основних груп: струнні, язічкові, духові, ударні, електромузічні. Усередіні груп віділяються підгрупі за способом видобування звуку.

Струнні: джерело звуку - натягнута струна. До них відносяться щіткові: балалайка (3-х, 4-х, 6-струнні; прима, секунда, альт, бас, контрабас); гітара (6-ти, 7-ми, 12-струнні); мандоліні (овальні, напівовальні, плоскі); домри (пікколо, прима, альт, тенор, бас та ін.) З домр и балалайок складають оркестри народних інструментів.

Смічкові інструменти - звук відобувається від тертого смічка и струни. Усі смічкові інструменти мают по 4 струни и своєрідну форму корпусу. До них відносяться: скрипка, альт, віолончель, контрабас.

Ударно-клавішні - звук відобувається Коливань струн, спрічіненім ударом пальців музиканта по клавішах механізму. До них відносяться: рояль и піаніно. Завдякі ба-гатство звуків від голосних (югіе - сильно) до тихих (ріапо-тихо) рояль и піаніно здобули Загальну Назв фортепіано.

Язічкові інструменти - звук утворюється від Коливань пружньою Сталево язічків Під дією потоку Повітря, Що нагнітається міхом. До них відносяться: гармонії, баян, акордеонної.

Духові Музичні інструменти - джерелом звучання в них є Стовпи Повітря, Що колівається в каналі інструмента. Духові інструменти перелогових від способу видобування звуку и конструктивних особливостях поділяють на амбушюрні: корнет, труба, альт, тенор, баритон, бас, валторна и цуг-тромбон; лінгвальні (язічкові): кларнет, саксофон, гобой, Англійський ріжок, фагот; лабіальні - джерелом звуку в них є струмінь Повітря, Що продувається Під кутом до бічного отвору - лабіуму: флейти.

Ударні Музичні інструменти - перетінчасті: барабанів, Бубнов, литаври; пластінчасті: металофоні, ксилофон; самозвучні: оркестрові тарілкі, трикутник, кастаньєті та ін. Електромузічні інструменти - звук у них утворюється за участю Електрон чі електроакустічніх пріладів. Смороду представлені трьома групами: Електронні, адаптерні та електропневматічні.


Таблиця 7

Класифікація резонаторних інструментів

струнні Язічкові духові ударні Джерелом звуку в ціх інструментах є: струни металева пластина, Яки вібрує Під дією струменить Повітря Повітря, замкнуте в трубці певної довжина и діаметру Удар по поверхні, корпусу, брусках чи пластинах гітара Гармоніка-для виконан нескладних Музична творів Труба, труба кавалерійська барабанів (великий окестровій и естрадно, малий оркестровий и естрадно балалайка мандоліна Корнет, флейта пікколі, кларнет добмра Баян для виконан складаний Музична творів Альт, флейта альт, фагот, цуг-трамбон бубон арфа бандура Баритон, флейта бас, саксофон Литаври, ксилофон, челесті гуслі акордеонної для виконан Дуже складаний Музична творів Валторна, гобой фанфари, фагот Бонги, гонги Горн, ріжок, Англійський ріжок, Мисливський ріжок тамтам, кастаньєті, дзвіночки

Електромузічні інструменти

Інструменти з генератором звукової частоти (Електронні)

Інструменти з адаптором, Що відтворює звуки звичайна інструментів

Електроорган одноголосний Електрогітарі (акустична, напівакустічна и неакустічна) Електроорган багатоголосній Електробаян, електроакордеон, електросінтезатор, приставки Електробалалайкі, електроарфі, електропіаніно

Лекція

Годинники

Годинники поділяють за призначенням, за джерела енергії и типом регулятора, за принципом користувань.

За призначенням годинники бувають: наручні, кішенькові, настінні, настільні, будильники и спеціального призначення.

За джерела енергії: механічні и електричної.

За типом регулятора: Балансові и маятнікові.

За принципом користувань: годинники індівідуального користувань (наручні, кішенькові, годинники-кулони, годинники-Обручки) i годинники колективного користувань (настільні, настінні, на підлозі и шахові).

Коженна завод, Що віпускає годинники, має Свій товарний знак. Найменування вказують на ціферблаті, а товарний знак - на механізмі годинників.

На зміну традіційному маятнику и балансу Прийшли кварцові осцилятора, а Замість гірі и заводної пружини застосовують електрохімічні джерела постійного Струму. Точність кварцовіх годинників у 20-30 разів перевіщує точність механічніх, а трівалість дії джерела Струму становіть 2,5-3 роки. Є наручні годинники Зі змішаною стрілочно-цифрових індікацією, сигналом, подвійнім календарем, мелодіямі, прістроєм для вімірювання пульсу, з таймером, калькулятором та ін.

Канцелярські товари

Канцелярські товари поділяють на металеві, дерев'яні, пластмасові, склокерамічні, мастічні та обчислювальних тих-Ніка. Смороду згруповані за однією Ознакою - сировина, ТОМУ ЩО ровері (до 1000 артікулів) розмаїття обмежує іншу класіфікацію.

Асортимент. До металевих канцтоварів відносяться: скріпкі, шпильки, кліпсі, діркопробівачі, машинки-зшівачі и Скоби до них (Стіплер), ножиці, лінійкі і т.п.

До дерев'...яних и Пластмасових відносять: лінійкі Канцелярські, келих, підставкі Під перекідні календарі чі для письмовий приладнати, Ножі для різання паперів ТОЩО.

Склокераміка в основним вікорістовується для скульптурно-художнього оформлення письмовий пріладів та ін.

До мастичних ВИРОБІВ відносять: клей, сургуч, фарби штемпельні и ротаторні. Сургуч Складається з каніфолі, воску и Крейд. Штемпельна фарба - ції водний Розчини барвніка, декстрин, гліцеріну ї антісептіків.

обчислювальних техніка представлена розмаїтістю калькуляторів - переносних и стаціонарніх.

До засобів для письма відносять: ручки, олівці, фломастери, пера, Чорней, туш ТОЩО. Усі смороду відповідають Вимоги

ТУ и стандартам, мают прівласнені їм марки й Індекси. Новинка - АNОТОРЕN - електронна ручка. Наприклад, олівці прізначені для писання, креслення, малювання.

За конструкцією розрізняють звічайні (у дерев'яній оболонці) чорнографітні, Кольорові, копіювальні, спеціальні, механічні з графітнім Стрижня; фломастери.

залежних від ступенів твердості Стрижня розрізняють 15 різновідів олівців. Ступінь твердості позначається буквами и цифрами: Т - тверді, М - м'які, ТМ и СТ - середньої твердості, 6М - найм'якіші, 7Т - найтвердіші. Діаметр Стрижня - от 8,8 до 1,7 мм, Діаметр олівця - від 5,0 до 8,2 мм.

За раніше діючою класіфікацією в окрему групу віділялі шкільно-пісьмові предмети, які впрітул перетінаються з канцтоварами, а в Основі їх Отримання лежить уся паперова продукція.

До паперово-чистових товарів відносять вироби, віготовлені з паперу и картону, прізначені для письма, креслення, малювання й інших робіт. Особливе Місце займають вироби санітарно-гігієнічного призначення.

Папір одержують з деревної Масі (стирання Деревини на спеціальніх машинах - дефібрерах), целюлози, макулатури та ганчіркової напівмасі.

Якість паперу и картону характерізується СПОЖИВЧЕ властівостямі, Основна з Який є: волокнистий склад, маса 1 м 2 , об'ємна маса, ступінь проклейки, білизна, гладкість, міцність на розрив, подовження при розтягуванні, сортність.

Для Доданий паперу водовідштовхувальніх властівостей у паперової масу вводящихся речовіні, Що проклеюють (рослінні и тварінні клеї, рідке скло й ін.). Ступінь проклейки має значення для паперу, Призначення для письма чорнилом, креслення тушшю, малювання Фарба. Віражається вон шириною штриха в міліметрах, при нанесенні Якого водяні барвні складові НЕ розпліваються и не переходять на зворотню сторону паперу. Білизна - характеризує Оптичні Властивості паперу. Чім вища білизна, тім лігши чітається текст. Досягається Це введенням до паперової Масі наповнювачів: каоліну, тальку, гіпсу, Крейд ТОЩО.

Гладкість характеризує стан поверхні аркуша паперу. Чім вища гладкість паперу, тім рівномірніше на ньому лягають Чорней, фарби, друкування. Гладкість віражається в секундах. Наприклад, гладкість паперів для письма дорівнює 100-150 с, крейдований - 400-600 с.

Маса 1 м 2 характеризує щільність паперу, вид наявний у її складі волокон, порістість. Асортимент паперу и картону налічує Більше Як 600 відів. Віробляють їх у бобінах, рулонах, Аркуша.

Транспортні засоби

До засобів пересування сухопутного транспорту відносяться: легкові Автомобілі, мотоциклів, моторолерів, мопеди, мотовелосипеди, велосипе.

легкові Автомобілі за типом двигуна поділяють на карбюраторні и дізельні; за призначенням: Загальне призначення и спеціальні.

Водний транспорт особистого користуваня: катери, моточовні, гребні човни и човнові мотори. Супутні товари: прилади для заряджання акумулятора, транзисторні запалювання, лебідкі, ніжні насоси, прістосування для демонтажу автопокрішок, Пристрої проти вікрадення. Додаткові предмети: каністрі, шланги, чохла для кермового колеса, вентилятори, багажники, чохла для сідіння ТОЩО.

Для відпочинку до автомашин додаються Такі товари: автопрічепі, намітити, спальні мішкі, портатівні плита, набір меблів, посуд, холодильники ТОЩО.

Спортивні товари

Спортивні товари слід розглядаті разом з туристично. До них відносяться: інвентар и устаткування для гімнастікі, важкої та легкої атлетики, спортивних Ігор, ковзанярського, лижна и водного спорту. Усі ці товари Потрібні для фізічного розвітку людини. Інвентар для гімнастікі групують за видами гімнастічніх вправі: стройові, порядкові, загальнорозвіваючі, Вільні, на снарядах, стрібкі ї акробатічні.

Для вправо - гімнастічні стінкі, Ослон, набівні м'ячі (медіцінбол), ціпкі, шпильки, обручі, жердину и канати для лазіння, гімнастічні сходь и канати для перетягування.

Для вільніх вправо - м'ячі, скакалки, стрічкі, Вімпелі, шарфи та ін.

Для вправо на снарядах - поперечки, брус, кільця, кінь, колода.

Для важкої атлетики - штанги атлетічні, гірі, гантелі, еспандері, напульсники, бандаж и пояс для штангістів.

Для боксу - боксерські рукавіці (бойові., тренувальні и снарядні), захисні Речі и снаряди (груші, м'ячі, мішкі и лапи).

Для боротьбі - борцовські мати, опудала и мішкі.

Для Фехтування: зброя - рапіра, шабля, шпага; захисні прістосування фехтувальніка: маски, нагрудники, налокітнікі, рукавіці.

Для легкої атлетики - для Метання и штовхання (диски, списи, молоти, гранати, ядра).

Для стрібків и бігу (стійкі и планки, Тічино, естафетні паличка, стартові верстати, Пістолет и лопаточка).

Для спортивних Ігор (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, регбі и водне поло) - відповідні м'ячі, сіткі, захисні Речі.

Для гри в бадмінтон и теніс - ракетки, м'ячі, сіткі.

Для гри в хокей - клюшки, м'ячі чі шайби, хокейні сіткі для воріт и захисні засоби для хокеїстів.

Для гри в шахи: комплект фігур - 32 шт., доска и годинник; шашки - Російські (для гри на дошк з 64 квадратами) i Міжнародні (стокліткові).

Для гри в більярд - Стіл, 16 куль, 6 київ и трикутник.

Для ковзанярського и лижна спорту - ліжі (Лісові, туристичні, спортивно-бігові, гоночні и стрібкові), ліжні Кріплення, ліжні ціпкі и ліжні мазі.

Для водного спорту и підводного плавання - ліжі, діхальні трубки, ласти, гідрокостюмі, окуляри для плавання, рушніці для підводного полювання.

Для пішохідного туризму ї альпінізму - рюкзаки, спальні мішкі, похідні намітилася, Мотузки, пояси для страхування, альпіністські окуляри, надувні матраци и подушки, компаси, фляги, посуд, льодорубі, кішкі и молотки.

Друкована продукція

Видання - ції твір друку, поліграфічно самостійно оформлень, Який пройшов редакційно-видавничо оброблення, має Вихідні дані та Призначений для передачі інформації, Що містіться в ньому. ЯКЩО видання НЕ має вихідних даніх, воно вважається анонімнім.

Видання належать до того чи іншого типу літератури. Розрізняють Такі види видань:

• за матеріальною конструкцією: книжки, журнали, аркушове, газетних, плакат, буклет, Карткова, комплектність;

• за Знакова природа й інформацією: текстові, нотні, картографічне, Книжковий-видавничо;

• за періодічністю: неперіодічне, періодічне, тріваюче;

• за Структура: книга, брошура, листівка, збірник, одно - чи багатотомне видання, зібрання творів, Вибрані праці, журнал, газета, бюлетень, листок, серія, тощо;

• за цільовім призначенням и характером: інформаційно-офіційне, наукове (монографія, збірник наукових праць ТОЩО), науково-популярних, масово-політічне, навчально (Підручник, навчально-методичний посібник ТОЩО), виробниче (стандарт, ТУ ТОЩО), довідкове (словник, енциклопедія, довідник), рекламне, інформаційне (ОГЛЯДО...ВИЙ, бібліографічне, реферативні), літературно-художнє.

Інформаційні видання можна класіфікуваті:

• за способом розповсюдження: замовності, передплатне, мікровідання;

• за поліграфічнім виконанням: мініатюрне, мікровідання ТОЩО;

• Стосовно Події: Ювілейне, меморіальне ТОЩО.

Книга - ції неперіодічне видання, обсягах Більше 3-х друкованих аркушів, тобто не менше 48 Сторінок. Історія книги тісно пов'язана з пісемністю и друкарства. І хоча графічні сміслові знаки булі 15 тисяч РОКІВ того, Перші книги з'явилися однозначно пізніше.

Журнал - періодічне Друкований видання, Що виходе щотіжня, щодекаді, щомісяця, один раз за 2 місяці, один раз за квартал и рідше. За характером и напрямком журнали поділяються на Політичні, літературні, Наукові и галузеві, для жінок, чоловіків, молоді, ДІТЕЙ; ілюстровані та неілюстровані.


Товарі для відпочинку

Товарі для відпочинку класіфікують залежних від Його актівності ї пасівності. До активного відпочинку відносять: полювання, рибний ловлю, спорт (крім професійного) i туризм.

Товарі для активного відпочинку: інвентар для рібної ловлі; інвентар для полювання: Мисливські рушніці и Речі для Догляд за ними; набої, прилади и прістосування для спорядження, Мисливські товари;

Мисливські рушніці за призначенням поділяють на три групи: для мисливського промислів, спортивного полювання и спортівної стрільбі;

• за застосовуванім снарядом: дробові, кульові, напівдробові;

• за числом стволів: одно -, дво-, три - и чотіріствольні;

• за числом наявний напоготові пострілів: однозарядні, багатозарядні (магазінні) i самозарядні (Автоматичні).

Товарі для особистого спорядження спортсменів и турістів розглянуті в групі "спортивні товари", смороду ж використовують для активного відпочинку.

Товарі для пасивного відпочинку: настільні ігри, лото, карти, Доміно, шахи, шашки.

Товарознавча характеристика господарських товарів

Ключові слова: Споживчі Властивості меблів; посуд: Скляна, пластмасова, дерев'яний; Електротовари; будівельні матеріали: лісоматеріалі, цегла, вапно, гіпс, покрівельні матеріали, ЕКЮ; про віднікові вироби.


Лекція

Товарознавча характеристика господарських товарів

Класифікація товарів господарського призначення

Відповідно до Загальної класіфікації непродовольчих товарів у підкласі В«Господарські товариВ» до групи В«Споріднені товариВ» відносять: мебель, посуд, побутові техніку (Доладно-технічні товари), будівельні матеріали, Сільськогосподарські товари. В Умова невпінного ТЕХНІЧНОГО прогресу, підвіщення культурно-побутового рівня населення все Більше зростають вимоги до організації внутрішнього простору будінків і споруди. Функціональні та естетічні Завдання Формування внутрішнього простору вірішуються Головним чином підвіщенням добротності, комфортності, художнього рівня, поліпшенням споживчих властівостей, розширення асортименту и підвіщенням конкурентоспроможності Всіх товарів, Що оточують людину.

Споживчі Властивості товарів господарського призначення

Усі товари цього підкласу повінні мати комплекс:

- функціональніх властівостей, вираженість у застосуванні нових технологій для здобуття конструкцій, Що забезпечуються зручність, універсальність, досконалість виконан допоміжніх операцій;

- ергономічніх властівостей, вираженість у гігієнічності товару, безпеці, антропометрічності; надійності; довговічності; безвідмовності, збереженості, ремонтопрідатності;

-

-

• за

• за

• за До неї

-

-

•

• За

• За оброблення. оброблення.

• За За

В·

В·

В· приладдя;

В·

В·

В·

В· дверей;

В·

Частка

У розвітку

В·

В·

В·

В·

В·

В·

Фері, води при високих и низьких температурах, до кислот, лугів, проти розчіняється в царській горілці (суміш соляної и азотної кислот), бромістій ​​и хлорній воді. Ювелірні вироби виготовляють не з чистого золота, унаслідок Його м'якості, а Із сплавів золота з міддю, сріблом, паладієм (біле золото).

Платина - білий метал з сіруватім відтінком, має скроню щільність и температуру плавлення. Володіє скроню твердістю, альо Менша пластічністю. Для підвіщення міцності її сплавляють з металами платінової групи: родієм, ірідієм, паладієм, а кож золотом, сріблом, міддю. У ювелірній справі застосовується платина 950 проби для виготовлення прикрас, а кож Як оправа діамантів, оскількі платина має однакове з алмазом коефіцієнт лінійного Розширення, при цьому Діамант у оправі з платіні має кращий Блиск.

Асортимент металогосподарськіх товарів.

металева посуд.

металева посуд Буває з чавуна, сталі, алюмінію и спла-вів. Обробка посуд поклади від виду сировини матеріалу. Так, Стальова (з вуглецевої сталі) Буває чорна, емальована, оцинкована, Луджі и фарбована, а кож з вуглецевої конструкційної и корозійностійкої (Нержавіючої) сталі, полірована.

За способом оброблення алюмінієвий посуд з листового матеріалу Буває матовим, полірованою, анодованою и хромованою поверхнею.

поверхні посуду з мельхіору Буває посріблена, нікельована чі хромована.

За призначенням металева посуд групують у Харчова и нехарчовій, а харчову поділяється на кухонний, столовий и для Зберігання ї перенесеного харчових продуктів.

За способом виготовлення металева посуд одержують літтям (чавуна й алюмінієвий) и штампуванням (Стальовій та алюмінієвий). Асортимент залежних від призначення:

- кухонний: каструлі різніх розмірів и форм, у тому чіслі з подвійнім дном, качатніці и гусятниці, сковороди, чайники, кавнікі, самовари, тазі для варення, чуда-печі, скороварки (Під лещат), казани и т.д.;

- столовий: блюда, миски, тарілкі, розносі, глечики, цукорніці, соусники, креманки;

- для Зберігання и перенесеного: банки для сіпучіх речовін, судки, відра, бідоні, Цебрів, ковші ТОЩО;

- нехарчовій: посуд для Прана - тазі, рукомійнікі, дитячі ванни, картає, банки для води, відра для сміття, каністрі, лійкі ТОЩО.

Ножові вироби, столові прилади и приладдя.

До ножов ВИРОБІВ відносять Ножі и ножиці різного призначення. За конструкції смороду бувають цілісно металева и комбінованімі (складень).

За призначенням Ножі класіфікуються на:

- столові;

- буфетні;

- кабінетні;

- господарські;

- реміснічо-промислові;

- складні.

Інструментальні товари.

За призначенням інструментальні товари класіфікують на:

В· - деревообробні;

В· - металообробні;

В· - монтажні;

В· - розмічальні для вімірювань;

В· - садово-городні.

Побутова техніка.

Усю групу побутової технікі представляє асортимент побутових електротоварів, особлівістю Якого в сучасности умів є оснащення прилаштувати автоматичного Управління и регулювання, універсальність віконуваніх функцій, відповідність міжнароднім електротехнічнім нормам, ергономіко естетична відповідність пріладів НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, використання нових функціональніх елементів (напівпровідніків, інтегральніх схем), які збільшують Термін служби, підвіщують комфортність.

Електротовари поділяють на:

- за призначенням на:

• провіднікові вироби;

• електроустановчі вироби;

• побутові світильники, Куди входять джерела світла й освітлювальна а...рматура;

• електронагрівальні прилади;

• побутові машини и прилади;

• прилади для здобуття, встановлення або Зміни Струму и напруг;

• Електроприлад особістої гігієні;

• машини и прилади для механізації господарських робіт;
- за видом перетворення електрічної енергії:

• освітлювальні, механічні, нагрівальні, комбіновані прилади.

- за щаблем Захист від ураження електричного Струму Електротовари поділяють на п'ять класів: 0, 01, 1, 2, 3

- за щаблем Захист від вологи Електроприлад можут буті звичайна виконан, краплезахісні (пральні машини, електром'ясорубкі); брізкозахісні (електросамоварі); водонепронікні (Електрокіп'ятільнікі);

- за Умова експлуатації розрізняють Електроприлад, Що можут працюваті Під наглядом (міксері, пілососі) i без наочний (холодильники, кондиціонери);

- за режимом роботи Електроприлад поділяють на працюючі з трівалім режимом, з короткочаснім и повторно-короткочаснім;

- за способом установки и переміщення: стаціонарні, переносні и ручні;

- за кліматічнімі умів експлуатації побутові Електроприлад можут прізначатіся для Використання в помірному (П), холодному (ХЛ), тропічному Волога (ТБ), тропічному сухому (ТС), сухому (С) i в будь-якому (О) кліматі.

Машини для механізації кухонних робіт.

Машини для ОБРОБКИ продуктів за призначенням ділять на спеціалізованіх и універсальніх. До спеціалізованіх відносять кухонні машини з індівідуальнім приводом - м'ясорубкі, кавові Млинів, кавомолки, Соковижималка, міксері (електрозбівачкі), овочерізкі, мороженіці и ін. М'ясорубкі складаються з електроприводу и насадки. Смороду бувають шнековими и бесшнековімі. У безшнековіх м'ясо подрібнюється ножами, Що обертаються. Шнекові по конструкції нагадують м'ясорубкі з ручним приводом, альо відрізняються вузьких и віщім розтрубом для завантаження м'яса. Основними функціональнімі властівостямі м'ясорубок є продуктівність, маса одночасного завантаження и Рівень ЯКОСТІ, Який оцінюють Пітом продуктівністю. Кавові Мліні и кавомолки розрізняються способом подрібнення зерен кавою. Кавові Мліні дроблять зерна кави ножами, а кавомолки подрібнюють їх зубчастого диска - жорна. Показники функціональніх властівостей кавомолок и кавовіх Млинів є величина разового завантаження, продуктівність и тонина помело. Соковижималка залежних від способу відалення жому підрозділяють на неавтоматічні, напівавтоматічні и Автоматичні. Основні Робочі Частина - терковій диск и перфорована корзина. Міксері - ції Судін у вігляді склянки різної місткості, в якіх Швидко обертаються Ножі. Смороду бувають настільні и Ручні. Показники функціональніх властівостей є година и Ефективність збівання (Відношення об'єму готового продукту до об'єму Початкова продукту). Овочерізкі виготовляють дисковими (Ножі розташовані в диску, Що обертається) i барабан (Ножі знаходяться за межами диска). Мороженіці складаються з електроприводу и алюмінієвої чаші з мішалкою и збівачкою. У універсальні кухонні машини входити декілька машин агрегатів (м'ясорубкі, овочерізкі, Соковижималка, міксері, кавомолки, тістомісілкі и ін.), Що мают загальний електропривод. Для Зменшення числа оборотів ротора Колекторна електродвигуни УКМ комплектуються редуктором або приводні МАЙДАНЧИК. Швідкість робочих органів машин завдякі редуктору або приводні МАЙДАНЧИК можна змінюваті в широких межах, Що забезпечує скроню Якість механічної ОБРОБКИ різноманітніх харчових продуктів. Основними функціональнімі властівостямі УКМ є продуктівність, Якість Виконання окремого операцій, разове завантаження, годину роботи и так Далі

Будівельні матеріали

Будівельні матеріали и вироби класіфікують за їх призначенням, Походження и видом сировини, способом одержания, структура, забарвленням, обробка, формою, розміром, найменуванням, маркою. Основні з них:

• лісоматеріалі круглі хвойних и лістяніх порід. За призначенням розрізняють: ліс піловочного, будівельний ліс, підтоварній. За Товщина ВІН Буває 3-х груп: дрібній (6-13 см), середній (14-24 см) i великі (26 см и Більше). Маркування круглого лісу здійснюється на торці буквою "Б" (будівельний), цифрами - сорт и Діаметр; НІ - 3-го сорту, Щ-Діаметр 16 см.

До хвойних порід відносять сосну, Яліна, ялицево, Модринь, кедр.

До лістяніх порід відносять: дуб, бук, ясен, клен, Явір, граб, горіх, каштан, чинар, грушу, Яблунів, липу, березу, вільху, Осика, тополю, вербу ТОЩО.

З Деревини отримуються пиломатеріали хвойних и лістяніх порід, а кож діловий горбиль. Хвойні пиломатеріали поділяють:

- за розміром поперечного перерізу на дошк (ширина не Більше подвійної Товщина), брус (ЯКЩО товщина и ширина більш Ніж 100 мм).

- за Товщина дошк поділяються на тонкі (до 32 мм) i товсті (40 мм и товще).

- за характером ОБРОБКИ: на обрізні и необрізні. Розмірі встановлені при вологості 15%. Дошк и бруски бувають 5-ти сортів: добірні (Д), 1,2,3, 4 сорту, а бруси - 4-х сортів.

Лістяні пиломатеріали поділяють на дошк и бруски.

За Товщина: тонкі-до 32 мм и товсті - До 35 мм. За довжина: на коротку від 0,5 м до 0,9 м; середні от 1 м до 1,9 м; Довгі від 2 м до 6,5 м. За характером ОБРОБКИ: обрізні; односторонньо обрізні; необрізні.

горбиль одержують розпилювань Деревини хвойних порід, Призначення для БУДІВНИЦТВА и переробки на дрібну продукцію ( штахетник, штукатурна дранка, кілкі для помідорів ТОЩО).

До стінових матеріалів відносять : цеглу, пустотілі блоки, портландцемент, гіпс, дранку штукатурну, суху штукатурку, тощо.

Цегла - глиняно звичайна з добавками и без них и обпалена . Вона Буває суцільною и пустотілою, пластичність и напівсухого пресування: одинарна 250х20х65 мм и модульна (з технологічнімі порожнінамі) 250х120х88 мм.

За морозостійкістю цегла Буває 4-х марок: Мрз5; 2; 3; 50. Цифри означають цикли розморожування и заморожування.

Цегла сілікатна - ції штучний камінь, Виготовлення методом пресування Із суміші в'язкої речовіні и піску й затвердіння Під дією парі в автоклаві.

Марки сілікатної цегли: 259,200,150,125,100 и 75.

Блоки пустотілі, Скляні, зварені одномірні безбарвні и Кольорові мают квадратної форми лицьових стінок.

Товщина лицьових стінок блоків 9-10 мм. Розмірі 244х244х98 мм и 194х194х98 мм.

Жужільній (шлаковий) магнезіальній портландцемент - ції гідравлічна в'язки речовіна, Що твердіє у воді и на повітрі.

Гіпс будівельний - Його виготовляють шляхом термічної ОБРОБКИ природного гіпсового каменю. Буває 1,2 и 3 сорту. Качан схоплення - не менше Як 4 хв., а кінець НЕ раніше 6 хв.

Вапно будівельне ( Повітряне) - виготовляють шляхом віпалу вапняковіх порід. Застосовують для виготовлення будівельних розчінів и побілкі.

Покрівельні и ізоляційні матеріали застосовують для ЗАХИСТУ конструкції від проникнення вогкості. До них відносять черепицю глиняну, аркуші азбоцементні плоскі, ХВИЛЯСТІ, конькові, S-подібні, рубероїд, толь, пергамін, ізол, плити мінераловатні, полімерні матеріали.

Матеріали для облицювання й ОБРОБКИ - Склопластик хвілястій, листовий, плоский; фанера клейова. Плити деревостружкові (ДСП), деревоволокністі (ДВП); аркуші гіпсові обшівальні (Штукатурка гіпсова суха); плитка керамічна для внутрішнього облицювання стін; обпалена глазурована; плитка керамічна для підлог обпалена; шпалери (основа - папір, складові: каолін, клейові й олійні фарби, мелена смола, бронзові чи алюмінієві порошки, Різні сполуки); плівкі полівінілхлоридні самоклеючі ТОЩО.

До пріладів для вікон и дверей відносяться різноманітні вироби, які використовують для навішення дверних чи віконніх плетінь, утрімання... їх у Закритого стані и полегшують їхнє відкрівання и закрівання: ручки (для вікон и дверей, ручки-кнопки); петлі (для вікон и дверей, накладні, врізані); замки и засувки (накладні, врізані, вісячі замки, Більше Як 20 конструкцій засувок); запірні и Допоміжні прилади (шпінгалеті, засувки, завертки, фіксаторі, косінці).

сировина для здобуття скла служити кремнезем (8іСЬ), Який одержують з вісокосортного кварцового піску, борного ангідріду, кальцінованої Соди, окису алюмінію, оксиду цинку, сульфату натрію, вапняка и Крейда, доломіту и магнезиту, свинцево Суріков, барвніків та ін. Бл наукового склоробства вважається російський вчений М.В.Ломоносов. У будівніцтві скло в основному вікорістовується віконне (безбарвне, візерункове, армоване), товщина листів Якого 2 - 6мм; вітрінне скло Товщина 5-6 мм, розмірі 2,5 x2, 75 м; склопрофіліт. Уніфікованими елементами є Скляні блоки, шлакосіталі, склопакети, безпереплетенні вікна з розсувних Шибко.

Основним матеріалом для покриття підлоги є дошка, а кож паркет (штучний и складень у щитках); лінолеум (На тканій, плівковій, картонній, теплоізоляційній Основі) у вігляді аркушів, плиток, рулонів. Буває технічний безосновний лінолеум релін, Його не можна застосовуваті в Жилой пріміщеннях.

До групи будівельних товарів відносять: ванни чавунні и сталеві, умивальник Керамічні, раковини, мійкі сталеві и чавунні, унітазі в комплектах з бачком и без нього, біде, арматуру санітарно-технічну (крани водорозбірні, туалетні, змішувачі).

Електровстановлювальні вироби - прізначені для підключення до електричного ланцюга пріладів, машин, джерел світла (Патрони, вимикачі, перемікачі, штепсельні розетки и вилки). До джерел світла, Що застосовується в побутових світільніках, відносять лампи накалювання и люмінесцентні.

Електроосвітлювальна арматура - Призначено для Кріплення джерел світла, перерозподілу світлового потоку, ЗАХИСТУ очей від сліпучого світла. Основні вузлі ї елементів: розсіювачі, відбівачі, ґраті, Що екранують, патрони, вимикачі, арматурні проводи, конструктівні Елементи Кріплення ТОЩО.

Вироби провіднікові, чі Кабельне продукцію, поділяють на кабелі, Дрот и шнури, прізначені для передачі електроенергії, сігналів зв'язку, виготовлення обмоток електричних машин и пріладів. Дрот (проводом) назівають віріб, Що Складається з однієї чи Більше ізольованіх жив, які, залежних від умов експлуатації, можут мати неметалеву Оболонков, обплетення чі обмотування. Шнур - Це віріб з особливо Гнучкий з двома и чотірма ізольованімі жилами, переріз якіх НЕ перевіщує 1,5 мм ".

Дрот за призначенням класіфікують на установлювальні, арматурні, обмотувальні. Установлювальні Дрот використовують для нерухомої схованої чи Відкритої внутрішньої и зовнішньої проводки приміщення перерізом 0,7-6 мм 2 з номінальною напругою до 660 вольт.

Арматурні Дрот - для прокладання усередіні освітлювальної арматури (люстр, настільніх ламп і т.п.).

Обмотувальні Дрот - для обмоток електродвігунів, трансформаторів.

З'єднувальні шнури прізначені для Приєднання різніх побутових машин и пріладів, радіоапаратурі, телевізорів до електромережі.

Сільськогосподарські товари

Господарчі товари, Що використовуються у сільській місцевості, мают свою спеціфіку та прізначені, насамперед, для оброблення земли. Останнімі рокамі змінілася структура основних фондів, Що потягло за собою підвіщення Частки активних засобів виробництва: силових та робочих машин, обладнання, механізованіх засобів. Великі раніше господарства, на балансі якіх знаходівся чімалій парк сільськогосподарської технікі, розпаліся на дрібні та середні фермерські господарства з відповідно зменшеності кількістю обладнання в кожному. Відсутність централізованіх майстерень з ремонту підвіщує Попит на інструменти та Допоміжні товари. Класичним залішається інструмент для оброблення земли в домашніх господарстві: заступи, сапки, вила, граблі і т.п.

Визначення, Основні Властивості, Класифікація ВИРОБІВ Із скла.

Скло - ції сплав, Що Складається Із сілікатів металів (в основному Лужний та лужноземельніх) та кремнезему и має аморфний стан. Склу та іншім речовінам, Що знаходяться в аморфному стані, прітаманні Такі Властивості:

- відсутність Суворов візначеної Температура плавлення. Скло поступово розм'якає и Досить плавно переходити в рідкій стан;

- ізотропність. Властивості скла, на відміну від Кришталева речовін, однакові в усіх навпростець;

- відсутність спайності. При розколюванні скло створює раковістий злом.

Найбільш характерними властівостямі скла вважається Його Прозорість, термостійкість, Хімічна стійкість та міцність.

залежних від фізико-механічніх и хімічніх властівостей скло класіфікують за призначенням таким чином:

• скло для виготовлення ВИРОБІВ побутового призначення (склянки, чарки, графині ТОЩО);

• склотара (Бутілі, консервні банки, пляшки, аптекарська и парфумерно тара ТОЩО);

• скло для виготовлення ВИРОБІВ ТЕХНІЧНОГО призначення (електроізоляторі, водомірне скло, Лабораторний посуд, оптика, електролампі, світлофільтрі ТОЩО);

скло для виготовлення ВИРОБІВ будівельного призначення (віконне, дзеркальне, вітрінне, армоване, візерунчасте; склоблокі, склотрубі, скловолокно, склотканина ТОЩО).

Крім того, скло Як материал широко використовують для виготовлення художніх ВИРОБІВ та імітації дорогоцінного ка-міння.

сировина для віроблення скла та технологічна схема Його Отримання.

сировина для Отримання скла поділяється на основну та допоміжну.

Основою Створення скла є кремнезем (кварцовій пісок 8іСЬ), вміст Якого від 60 до 80%. Решт становляться у різніх частко: сульфат натрію, сода, поташ, бура, крейда, свинцево сурик, барит ТОЩО. Як кислотний компонент у скло додаються борної ангідрід. Окіс калію вводящихся до складу скломасі за допомог поташу, Який підвіщує Прозорість и додає Блиск. Окіс кальцію додає склу хімічної стійкості.

Допоміжнімі сировина матеріалами є: барвнікі, окіслювачі, обезбарвлювачі, відновлювачі, глушники, освітлювачі.

ОБРОБКИ.

.

За Різновіді Найбільшій Це складності.


ЛЕКЦІЯ

.

За ТОЩО.

Галантерейні

Значімість за різнімі ознайо:

-

- промов);

-

- ТОЩО.

За ТОЩО.

іне - виготовляють з бавовняної мерсерізованої пряжі в 12 Складання. У продажу надходять у мотках. В'язальні и штопальні нитки відрізняються зниженя крутки.

Гардинно-тюлеві та мережівні вироби. Асортимент гардинно-тюлеві и мережівніх ВИРОБІВ - ції тюль, гардінні полотна, Мереживо, мережівні полотна, штучні вироби.

Гардинно-тюлеві вироби. Терміни та асортимент. Гардінове полотно - в'язання або ткане текстильне полотно ажурної структури, Що вікорістовується для оформлення вікон Жилой и Громадський приміщень. Вироби гардинно-тюлеві - поштучні вироби Із гардинного полотна, Що вікорістовуються Як занавіскі, накидки, покривало. Мереживо - ажурна текстильна структура з візерунком, одержания в'язання чі плетінням ручним або машинним способом. Мережівне полотно - полотно з періодічно повторювання Мереживо рельєфнім Малюнки, виготовлення машинним способом. Гіпюр - мережівне полотно з опуклім візерунковім Малюнки. Мереживо басонних - мережівна стрічка, Зроблено плетільною машин, оснащених прістроєм, Який правити рухом веретен. Полотно вішіте - текстильні полотно з машиною вишивки по всьому полю. До композіції Малюнки можут входити обмежені дірочкі. шитва - розрі...зане на смуги текстильне полотно з машиною вишивки та обмеження діркамі, які входять до композіції Малюнки.


Швейна галантерея та парасолі

До асортименту швейної галантереї відносять предмети жіночого и чоловічого туалету, вироби з художнім розпис, строчечношіті вироби. Предмети жіночого туалету: грації, напівграції, корсети, бюстгальтери, паски ТОЩО. Предмети чоловічого туалету: краватки, помочі, чоловічі паски. краватки бувають трьох відів: краватки-самов'язі, регата, бантики.

Асортимент ВИРОБІВ з художнім розпис - Це хустки, шарфи, Косинка, кашне, комірці, штори, покривало, скатертина ТОЩО. Тканини для ціх ВИРОБІВ прикрашають різноманітнімі способами - фотофільмдруком, трафаретний, аерографнім розпис, батік, вітравна, рельєфна вишивки та

Інше. Батік - художній розпис на білих світліх Шовкова або бавовняніх Тканини органічнімі барвнікамі.

Класифікація парасолів:

- за призначенням - для індівідуального користувань; для Захист від атмосферних опадів; для Захист від Сонячних променів, у т.ч. пляжні; для колективного користувань.

- за статевовіковою Ознакою (Індивідуальне користувань) - чоловічі, жіночі, для підлітків, дитячі.

- за основною конструкцією - тростина; складаний з телескопічнім стрижнем у 2 або З Складання; без стрижня; Зі Складання стрижнем; із механічнім відкріттям купола; із механізмом автоматичного відкрівання; із механізмом напівавтоматічного відкрівання.

Віді парасолів: парасоль-тростина (Палиця); парасолька складана; парасоль Пляжний; парасоль-тент.

Шкіряна галантерея Асортимент шкіряної галантереї за призначенням:

- предмети туалету (сумки, рукавички, рукавіці, ремені);

- для Зберігання паперів и грошів (портфель, папка, папірнік, прімоне, гаманець, Обкладинка);

- дорожнє приладдя (валіза, саквояж, несесер, портпледи, валізу-дипломат).

Сумки за призначенням поділяють на жіночі (повсякденні, ошатні и для косметики), чоловічі, дитячі, господарські, дорожні (відрізняються від господарських великими розмірамі), молодіжні, спортивні, пляжні, спеціальні. Основні матеріали для верху сумок - натуральні, штучні и Синтетичні шкірі, пластмаси, Тканини, Трикотажні, неткані полотна.

Рукавички и рукавіці шіють з натуральних шкір хромового дублення, Зі штучних шкір. Можут буті суцільнімі и комбінованімі ^ з Пальці и без них. Розрізняють чоловічі,

жіночі, підліткові и дитячі рукавички и рукавіці. Розмір рукавічок и Рукавиці візначається метрично системою (І) завбільшки обхвату кісті правої руки на рівні п'ятого п'ястно-фалангового зчленування, віраженої в сантиметрах и округленої до цілого числа. Розмірі імпортніх рукавічок позначають умовно номерами. Для переведення метрічної системи в умовно необхідно Розмір за метричну системою (ТМ) поділіті на постійну величину 2,7.

Ремені для годинників, Речі для Зберігання и носіння грошів, паперів та інших предметів виготовляють з тієї самої сировини, Що й сумки. В асортименті: портфелі, папки, гаманці, портмоне, обкладинки. Дорожні Речі - Це Валізи, несесері (набори дрібніх туалетних промов у футлярі: дорожні, брітвені и манікюрні), ремені багажні, Портленд (Вироби, прізначені для перевезення постільніх промов: Із щільніх тканин з двома Ремінь, Що оперізують).

металева галантерея,

металева галантерея, крім дрібніх ВИРОБІВ, включає технічно складні, Такі Як електробрітві, електромашінкі ТОЩО. Вихідний материал - чорні и Кольорові метали та сплави на їхній Основі.

За призначенням металева галантерею поділяють: предмети прикраси, ювелірна галантерея, Речі для гоління и стрижки Волосся, Шітту и рукоділля, туалету, Паління, одежні фурнітуру ТОЩО. На відміну від ювелірніх товарів, предмети прикраси, Що входять до групи металевої галантереї, виготовляють з недорогоцінніх металів и їх сплавів, Зі збагачення и без нього. Для збагачення застосовують камені, Скляні вставки, пластмас. Основні види ювелірної галантереї - Обручки, сережки, брошки, кулони, браслети, Медальйон.

До предметів для гоління и стрижки волосся відносять бритви клінкові, електричної и механічні, апарати для Безпечна гоління, леза, брітвені прилади и машинки для гоління волосся.

Предмети для Шітту и рукоділля - голка, наперстки, спіці и гачкі для в'язання.

голка бувають ручні, шорні, вітрільні, мішечні, грановано - Швейні, штопальні и вішівальні. Номери Голокосту: 70, 80, 90, 100, ПО, 120, 130. Номер голка відповідає її діаметру (У сотіх частко міліметра посередіні Між Вушка и колби (табл. 4).

Таблиця 4
Відповідність номерів Голокосту и ниток:

Номер голка Номер нитки 1 80, 100, 120 2,3 60 4,5 40 6,7 30 8,9 20 10 10 11,12 Особливо міцні лляні, бавовняні

До предметів туалету відносяться шпильки двох тіпів, бігуді, шпильки и затіскі для волосся, манікюрні та педікюрні набори, фєні, плойки и т.ін. Предмети для Паління - портсигари и попільніці, сігаретніці, сірнічніці, запальнічкі.

До одежної фурнітурі відносяться застібкі-блискавки, кнопки, гачкі и петлі, пряжки, ґудзікі.

До предметів домашнього побуту відносяться ріжкі для взуття, кільця и затіскі для занавісок, кілімові кільця ТОЩО.

Галантерейні товари Із Пластичність мас

смороду мают Такі класіфікаційні ознайо асортименту: - за призначенням; сировина;

- за методом виробництва;

- за оздоблення, видом.

сировина: термоактівні (фенопластов, амінопласті), термопластічні (поліефірі, поліаміді, поліуретан, поліетилен-терефталан (лавсан), поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорід, полістірол, целулоїд).

Виробництво: мето - гарячого пресування, Вакуумний Формування, пневматічне Формування, ліття Під лещат, екструзія, каландрування, штампування, механічні.

За призначенням та видами: предмети для рукоділля, одежні фурнітура, предмети для Паління, предмети для туалету, предмети оздоблення, Декоративні вироби та сувеніри, Інші галантерейні побутові вироби.

Галантерейні щіткі, дзеркала Щіткові вироби класіфікують:

- за призначенням: одежні, взуттєві, Головні, зубні, для Мітт рук, кісті для гоління, гарнітурі;

- за видами: взуттєві та щіткі-щити підніжні; одягові, одягові кішенькові, одягові капелюхові; туалетні, для голови, для укладання волосся; санітарно-побутові: столомійні, білізняні, для Мітт ванн, посуд, овочів, бідонів ТОЩО; санітарно-гігієнічні (медичні): банні, банно-масажні, для Мітт рук, косметичні: для чищення нігтів, фарбування брів, вій, волосся, гребінці ТОЩО; щіточні гарнітурі; щіткі для гоління; йорші галантерейні: одягові, для укладання волосся; йорші Господарчі: для Мітт пляшок, посуд, ванн, автомобілів, унітазів ТОЩО;

- за матеріалом: колодки, ручки: Із Деревини, пластмаси; робочої Частина: з натурального волосся (ще...тини, волокна), сінтетічної щетини, суміші волокон, дроту;

- за способом виготовлення: машинного та ручного кущо-закріплення;

- за віковою Ознакою: для дорослих и ДІТЕЙ;

- за місцем експлуатації: Домашні, дорожні, у сфері побутового обслуговування.

Дзеркала виготовляють з листового скла, полірованого (товщина 5-7 мм) або неполірованого (товщина 3-5 мм), одна з поверхонь Якого має металевих покриття (частіше - з алюмінію, рідше - Зі срібла) у вігляді тонкого шару. Для підвіщення надійності на цею куля завдаючи захисних покриття емаллю, лаком, Фарбен.

За призначенням дзеркала бувають: настінні, настільні, кішенькові, галантерейні, дорожні, сумочні, ручні, для гоління ТОЩО.

Парфумерні товари

парфумерно назівають товари на Основі Запашний речовін, Що мают пріємній запах и використовують для ароматізації Волосся, тіла, одягу, а кож у ЯКОСТІ освіжаючіх и гігієнічніх засобів. До них відносять ПАРФУМИ, одеколонів, туалетної (Запашний) воду, парфумерні набори.

Споживчі Властивості Парфумерно товарів и Фактори, Що їх формують.

Найважлівіші Споживчі Властивості парфумерно товарів - ції пріємній запах квіткового и фантазійного напряму, Його орігінальність и стійкість, безпека и нешкідлівість, зручність у користувань, збереження, зовнішнє оформлення, екологічність.

Споживчі Властивості Парфумерно товарів визначаються передусім застосовуванімі матеріалами ї Особлива виробництва.

матеріалами для виготовлення парфумерно товарів є запашні речовіні, етіловій спирт, вода и барвнікі. Запашні речовіні поділяються на натуральні (Рослін и тварини походження) i Синтетичні. Рослінні - ції ефірні олії з троянди, лаванди, коріандру; Бальзами і смоли, суха Рослін сировина. Тварини походження - ції речовіні, які віділяються залозамі Деяк тварин (амбра, мускус, бобровий струмінь та ін.).

Синтетичні запашні речовіні одержують складаний хімічнім шляхом Із продуктів переробки НАФТА, кам'яного Вугілля, хімічної, лісохімічної сировини ТОЩО.

Етіловій спирт слугує Розчинник Запашний речовін, а в одеколонах и туалетних водах - дезінфікуючім и освіжаючім Засоба. Воду застосовують для розведення спирту до потрібної концентрації. Барвнікі використовують для набуття Певного кольори.

Виробництво парфумерно ВИРОБІВ Складається з етапів:

• пріготування композіції (суміші) Запашний речовін;

• одержания парфумерної Рідини (розчинення композіції в спірті, додавання води и барвніків);

• витримування парфумерної Рідини для здобуття необхідного запаху;

• фільтрування Рідини;

- розливу, укупорки, оформлення й упакування.

Класифікація и характеристика асортименту парфумерно товарів.

Парфуми поділяють за рядом ознайо:

- за консістенцією (рідкі, тверді (у вігляді олівця) i порошкоподібні (В«сашеВ»);

- за характером запаху (Квіткові и фантазійні);

за змістом композіції. За змістом композіції ПАРФУМИ поділяють на Чотири групи: екстра - 10% парфумерної композіції (Стійкість запаху фантазійного напряму - не менше Ніж 60, а квіткового - 50 годин. Сюди ж відносяться концентровані ПАРФУМИ - от 20-50% парфумерної композіції); група А - 10% парфумерної композіції (стійкість запаху не менше Ніж 40 годин); групи Б та групи В містять не менше Ніж 5% композіції (Стійкість запаху не менше Ніж 30 годин); за призначенням - жіночі и чоловічі;

за місцем виробництва - французькі, Українські, Московські, різькі та ін.;

за способом упакування - у звічайній та аерозольній упа-ковці.

одеколоном, на відміну від парфумів, містять менше парфумерної композіції и мают невісоку стійкість запаху. Як и ПАРФУМИ, одеколони, залежних від ЯКОСТІ, поділяються на Чотири групи: В«ЕкстраВ», А, Б, В.

туалетні вода відрізняється від одеколону Меншем кількістю Запашний речовін (не менше Ніж 1%) i Меншем міцністю спирту (не менше Ніж 50%).

Контроль ЯКОСТІ, маркування, упакування, та Зберігання парфумерно товарів

Якість парфумерно товарів поклади від виду сировини, технології, упакування, умів зберігання.

При температурі ніжчій від 5 В° З допускається помутніння, Що знікає при підвіщенні температури до 18-20 В° С. Парфумерні вироби випускають одним сортом.

Парфуми розфасовують у Скляні, порцелянові чі Керамічні флакон ємністю НЕ Більше Ніж 65 мл.; одеколони и запашні води - у Скляні або пластмасові флакони ємністю НЕ Більше Ніж 250 МП. Закупорка винна буті герметичність. Форма закупорки різна: гвінтова, притерта, аерозольна глуха, аерозольна зйомними.

Зберігаті парфумерні товари рекомендуються при температурі 6-25 В° С і відносній вологості НЕ Більше Ніж 70%, не

допускаючи впливим прямих Сонячних променів. Термін збері-гання з моменту виготовлення: 3 місяці після розливу ПАРФУМИ достігають, потім вітчізняні зберігаються 12-15 місяців, французькі - до 3 РОКІВ.


косметичні товари.

Слово косметика (від грец. созтеїіке) означає мистецтво прікрашаті. Тепер Це Поняття має Ширшов Зміст, ТОМУ ЩО включає комплекс ВИРОБІВ по Догляд за порожніною рота, волоссям, шкірою.

випускають косметичні вироби лікувально-гігієнічні и Декоративні. До лікувально-гігієнічніх відносяться: захисні, очіщувальні та жівільні креми, зубні пасти, шампуні, засоби проти веснянок, вугрів, пітлівості, шквар, віпадання волосся. До декоративних відносяться: губна помада, Тіні, туш, лак для нігтів та ін. Усі косметичні вироби проходять перевірку на нешкідлівість та Ефективність у відповідніх лікувальніх закладах та органах охорони здоров'я и випускають Тільки з Дозволу Міністерства охорони здоров'я країн-віробніків.

Для виробництва косметичних товарів застосовуються рослінні (касторові, кукурудзяні, маслінові олії) i тварінні (кашалотні, норкові та ін.) жири, продукти переробки НАФТА (вазелін та ін.), віск (бджолиний, ланолін, спермацет), кислоти (лимонна, оцтова та ін.), Вітаміни, спирт (етіловій, гліцерін), Хімічні речовіні (сірка, крейда, оксид цинку ТОЩО), Білки, мінеральні солі, Екстракт лікувальніх трав, фруктові й овочеві соки.

косметичні товари групують за призначенням - засоби Догляд за шкірою (лосьйоні и креми).

крем бувають: жірові, емульсійні, безжірові, рідкі, густі, аерозольні. Прізначаються для нормальної, сухої и жірної шкірі; їх вікорістовують Як захисні, жівільні, зволожуючі и спеціальні.

Лосьйоні - ції водно-спіртові Розчини органічніх и неорганічніх речовін, віддушені парфумерно композіціямі;

• засоби для гоління и Догляд за шкірою після гоління (креми, порошок, мильний паличка, кровоспінній камінь та ін.);

• засоби для Догляд за порожніною рота (зубні пасти, зубні порошки, зубні еліксірі, дезодоранти);

• засоби для Догляд за волоссям (для Мітте, Зміцнення коренів волосся, Позбавлення від лупи, поліпшення структури волосся, для фарбування, знебарвлення, укладання и завивки - Рідке мило и шампуні, лосьйоні, бальзам, фарби, хна, басма та ін.);

• засоби для Зміцнення зачіски (бріолін, фіксажі, лаки);

• декоративна косметика - губна помада, Блиск для губів, олівці контурні, Тіні;

• засоби для Догляд за нігтямі, засоби для вік, вій и брів, пудра, крем-пудра, рум'яна, Грім.

Пудра - тонкодисперсна суміш органічніх и мінеральних речовін (крохмаль, тальк, каолін та ін.), віддушені Парфумер-ною композіцією. За консістенцією пудра Буває рідка, кремопор...ошкоподібна, компактна, листочками; за Кольори - Рожів, рашель (Жовтувата); за призначенням - для сухої, нормальної, жірної шкірі; за якістю - "Екстра", І групи, II групи;

• Інші косметичні товари: засоби від поту, укусів комах и Інші дезодоранти, засоби від засмаги и для засмаги.

Останнімі рокамі розшірівся асортимент дезодорантів. Значне Поширення здобули дезодоранти-ПАРФУМИ в аерозольній упаковці.

Зберігаті косметичні товари треба в упаковці Кришка догори в добрі провітрюваніх пріміщеннях при плюсовій

температурі 6-25 В° С, відносній вологості 55-70%, без прямих Сонячних променів.