Главная > Экономико-математическое моделирование > Статистика Вивчення обсягах та структури споживання населенням

Статистика Вивчення обсягах та структури споживання населенням


25-01-2012, 11:47. Разместил: tester5

Дніпропетровська обласна рада

Обласний комунальний вищий навчальний заклад

Інститут підпріємніцтва В«СтратегіяВ»

Кафедра економічної Теорії

розрахунково-графічна робота

з дісціпліні: В«СтатистикаВ»

на тему: В«Статистика Вивчення обсягах та структури споживання населеннямВ»

Виконала:

студентка групи У-08-51

Заєць В. В.

Перевіріла:

викладач кафедри

Радамовська І. В.

м. Жовті Води

2010 р.


ПЛАН

Вступ

1. Оцінка дінамікі та структури споживання населенням за 2007-2009 рр.

2. Побудова кореляційно-регресійної Моделі

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Під споживанням розуміють Використання товарів та послуг для задоволення індівідуальніх та колективних потреб. Розрізняють виробниче, або споживання засобів виробництва для виготовлення Певного продукту та невіробніче споживання, Більшу Частину Якого становіть особисте споживання - Використання Людиною віробленого продукту для забезпечення своєї жіттєдіяльності.

Особисте споживання віконує економічні та Соціальні функції. Економічні функції полягають у відтворенні потреб, регулюванні обсягах та структури виробництва, відтворенні робочої сили; смороду є крітерієм реалізації суспільного продукту.

Соціальні функції полягають у підвіщенні матеріального добробуту населення, формуванні всебічно розвіненої особістості.

Статистичний аналіз узагальнює факти, Що спостерігаються, віявляє Фактори, від якіх залежався Рівень та структура споживання, будує Моделі споживання и на Цій Основі опісує відповідні закономірності й Тенденції. Результати статистичного аналізу вікорістовують Як для формального описування минулих тенденцій, так и для прогнозування роз В¬ витку виробництва з метою задоволення потреб населення.

Система статистичних показніків споживання будується згідно Із Завдання спостереження и регулювання споживання на макро-та мікрорівнях розвітку економікі.

На макроекономічному рівні Враховується необхідність узгодження реалій сьогодення Стосовно організації виробничих сил, реалізації складових ВВП, у тому чіслі фонду споживання.


1. Оцінка дінамікі та структури споживання населенням за 2007-2009 рр.

У статістіці вікорістовують три основних джерела інформації для визначення витрат домашніх господарств на придбання споживчих товарів: вібіркові Бюджетні Обстеження; баланс грошових доходів та витрат населення; торговельна статистика.

проти на Основі даної інформації Неможливо достатності точно візначіті торбу споживчих витрат згідно з основними концепціямі СНР. Так, у результаті вібірковіх бюджетних обстежень статистичні органи одержують інформацію про обсягах та структуру витрат населення безпосередню від домашніх господарств. Альо в ціх даніх містіться значний систематична помилка, оскількі там практично відсутні сім'ї з скроню доходами. Баланс грошових доходів та витрат населення побудованій на інших концептуальних принципах, Ніж СНР.

У зв'язку з ЦІМ Основним джерелом інформації про витрати на купівлю споживчих товарів є дані торговельної статистики про обсягах та структуру роздрібного товарообігу. Крім того, провадяться дорахункі для підпріємств, які НЕ звітувалі, неорганізованої торгівлі, включаючі неорганізоване Ввезення товарів Із-за кордону, тощо.

Для одержания інформації про витрати населення на оплату послуг вікорістовується статистична звітність закладів та організацій, Що надають Такі послуги домашнім ГОСПОДАРСТВО. До їх складу включаються рінкові Споживчі послуги (побутові, житлово-комунальні, транспорту та зв'язку, оздоровчі и т. д.), а кож послуги фінансовіх посередніків (банків, страхових компаний, організацій з проведення лотерей).

Вартість услуг Із проживання у Власний жітлі включається в загальному торбу кінцевіх витрат у розмірі валового випуску, тобто потокова витрат на утрімання власного житла та вартості Його зношення.

фактичність кінцеве споживання домашніх господарств відображає реальну величину кінцевого споживання, його призначення та забезпечується Як за рахунок одержания доходу, так и за рахунок соціальніх трансфертів у натуральній формі, які надаються населенню органами Державного управління та некомерційнімі організаціямі, Що обслуговують Домашні господарства.

Як відзначалося, для більш глибокого та всебічного аналізу рівня життя населення провадяться вібіркові Бюджетні Обстеження домашніх господарств, Що є Важливим джерелом статистичної інформації про структуру доходів та споживчих витрат населення. Такі Обстеження дозволяють установіті залежність Між рівнем матеріального добробуту домогосподарств та їх складом, Джерело доходів, зайнятістю членів сім'ї в різніх секторах економікі. Цю залежність відображають структурно-функціональні Моделі. Прикладом таких моделей є структура споживання в групуванні сімей за рівнем середньодушового доходу в сім'ї. Така ІНФОРМАЦІЯ є основою для Вивчення споживчої поведінкі населення, виявлення взаємозв'язку Між рівнямі споживання, доходів та ЦІН и прогнозування попиту.

Для кількісного відображення залежності Між дінамікою доходів або ЦІН та рівнем споживання окремого товарів розраховуються коефіцієнті еластічності, які показують, на скількі процентів змінюється Рівень споживання за Зміни середньодушового доходу або ціні на 1%.

При проведенні вібірковіх обстежень регулярно фіксуються Як доходи, так и витрати домашніх господарств. Витрати поділяються на Дві групи: Споживчі витрати, а кож витрати, не пов'язані Зі споживанням. Споживчі витрати включаються Усі Поточні витрати на придбання товарів та послуг для Використання домашнім господарством або Його Окрема членами.

аналіз матеріального добробуту заснованій НЕ Тільки на ОБЛІКУ Загальної суми витрат на придбання переліченіх товарів та послуг, альо ї на вівченні їх структури. До найбільш Важливим потреб людини, які задовольняються в дерло Черга, належиться харчування, тому Вінницький національний Частки витрат на харчування вікорістовується Як індікатор рівня життя населення.

На Основі даніх обстежень розраховуються Вінницький національний середньодушового споживання Окрема продуктів харчування, а кож Рівень забезпеченості населення непродовольчих товарами в розрахунку на 100 сімей або на 1000 ОСІБ.

Одним Із найважлівішіх показніків життєвого рівня населення є Рівень середньодушового споживання q. Його розраховують Як частко від ділення фонду споживання Q на середньорічну чісельність населення N:

.

Дінаміку рівня середньодушового споживання аналізують у натуральному та вартісному віразі. У Першому випадка за непродовольчих товарами розрахунок проводять: взуття - у парах, тканин - у метрах ТОЩО, а продуктів харчування - у власній масі (м'ясо, молоко - у кілограмах, яйця - у штуках, а кож у перерахунку на Основний продукт - молоко та Молочні продукти - у молоці, м'ясо та м'ясопродукти - у м'ясі).

Дінаміку рівня споживання у вартісному віразі розраховують у порівнянніх цінах.

Статистика вівчає, Як змінюється фонд споживання за рахунок окремого факторів, для чого Може буті використаних метод ланцюговіх підстановок.

Рівень споживання діференціюється за регіонамі, соціальнімі групами населення, усередіні останніх - за групами з різнім рівнем середньодушового доходу в сім'ї. Вікорістовуючі ці групування, можна візначіті Вплив на дінаміку рівня споживання Зміни Його в окремому групах та розподілу населення за Вибране Ознакою групування. Цей аналіз проводять за допомог системи індексів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

При аналізі споживання застосовують Такі факторні Індекси, коли дінаміка підсумкової величини розкладається на дінаміку двох а...бо Більше факторів. Розрізняють два випадка аналізу дінамікі за допомог ціх індексів. Перший - простий, коли Фактори є співмножнікамі без знака суми. Наприклад, дінаміка споживання взуття перелогових от Зміни рівня споживання q, середньої ціні p та чісельності населення N. Індекс загально обсягах споживання

.

Вплив на Цю дінаміку Зміни середньої ціні розраховують за формулою

;

Вплив рівня споживання

;

Вплив чісельності населення

.

абсолютно Розмір Зміни фонду споживання обчислюють Як різніцю Між чисельників та знаменніком індексів.

Другий віпадок назівають складаний факторний індексом. У цьому випадка Фактори віступають Як суми добутків. Прикладом Може буті ІНДЕКС обсягах споживання тканин, які складаються з бавовняніх, вовняніх та Шовкова. Його обчислюють за формулою

.

При аналізі споживання вікорістовують кож теріторіальні Індекси, які характеризують співвідношення соціально-економічних явищем у просторі (за економічнімі районами, областями, містамі ТОЩО).

Рівень споживання по регіонах у цілому поклади від рівня споживання в окремому групах населення (міського и сільського залежних від рівня доходу ТОЩО) i поділу населення за цімі ознайо. Того Важливим віявіті різніцю Між рівнямі споживання в окремому регіонах, елімінуючі Вплив цього поділу. Залежних від поставленого Завдання при побудові територіальних індексів мают Місце Різні підході. Так, при порівнянні рівнів споживання qA, QБ в регіонах А та Б для елімінування впливим, Наприклад, розподілу в ціх регіонах співвідношення Між міськім та Сільським населенням d Як Стандартна можна вікорістаті або Розподіл dA населення регіону А і тоді територіальний ІНДЕКС

,

або регіону Б Dб и тоді

.


При порівнянні рівнів споживання в регіонах Між собою, а кож Із середнім по сукупності регіонів, у тому чіслі Із середнім по Україні Як стандартний Може буті використаних Розподіл у цілому по Країні dK; тоді формула теріторіального індексу набере виглядах

.

Щойно Було розглянуто методи аналізу дінамікі споживання в простому групуванні за однією ознак. Додатковий інформацію можна дістаті при вікорістанні комбінаційніх групувань. Прикладом Може буті групування регіонів, у кожному з якіх віокремленні Соціальні групи населення.

На підставі цієї інформації можна віконаті аналіз дінамікі рівня споживання. Відповідні абсолютні прирости рівня споживання за рахунок окремого факторів розраховують Як різніцю Між чисельників и знаменніком формул індексів.

Таблиця 1. Порівняння сукупного витрат

Рокі Сукупні витрати, грн абсолютно відхілення, грн Відносне відхілення 2007 5000 - - 2008 5100 100 0.98 2009 5350 250 0.95

Таблиця 1 показує, Що середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства за 2007 р. склалі 5000грн., Що в 0.98 рази менше Ніж у відповідному періоді 2008 р., у 2009 р. склалі 5350, Що в 0.95 Більше Ніж у відповідному періоді 2007р. и на 250 грн. Більше Ніж у 2008р.


Таблиця 2. Структура сукупного витрат домогосподарств за 2007-2009 рр.

Витрати Рокі 2007 2008 2009 1 2 3 4 Всього сукупного витрат, грн. 5000 5100 5350 У тому чіслі Продукти харчування та безалкогольні напої,% 51,9 49,8 51,0 Алкогольні напої,% 1,6 1,5 1,6 Тютюнові вироби,% 0,9 0,8 1,5 Одяг и взуття,% 5,4 5,5 4,9 Житло, вода, електроенергія, газ та ін. віді палів,% 10,9 9,5 10,0 Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та послуг,% 8,4 7,2 8,5 З них сума пільг та субсідій,% 0,8 0,7 0,8 Охорона здоров'я,% 2,7 2,8 3,3 Транспорт,% 3,5 3,9 2,8 Зв'язок,% 2,6 2,3 2,4 Відпочинок і культура,% 2,5 2,3 1,8 Освіта,% 1,4 1,2 1,3 Ресторани та готелі,% 2,4 2,1 2,2 Різні товари та послуги,% 1,9 2,2 2,4 Розподіл споживчих сукупного витрат Продовольчі товари,% 54,4 52,1 54,1 Непродовольчі товари,% 21,2 21,3 19,6 Послуги,% 14,8 13,3 13,8 Витрати на харчування (включаючі харчування поза домом),% 53,7 51,7 52,8

З Табліці 2 видно, Що Серед усіх сукупного витрат домогосподарств 86% становили Споживчі витрати у 2008 р., у 2007р. - 90%, у 2009 - 87,5%. На харчування витрати у 2009 р. склалі 52,8%, у 2008 витрати склалі на 2,6 в.п. менше, у 2007р. - 53,7%.

На купівлю непродовольчих товарів та послуг домогосподарства направляли третина усіх витрат, у 2007 р. смороду склалі 34,2, у 2008 р. смороду стали менше на 1,1% порівняно з 2007 р. и в 2009 р. порівняно з 2007р. менше на 2,6.

Витрати на алкогольні напої та тютюнові вироби у 2007 году склалі 1,6 и 0,9 відповідно, у 2008 - 1,4 и 0,8, у 2009 - 1,6 и 1,5 відповідно.

Частка неспожівчіх сукупного витрат збільшіліся у 2008р порівняно з 2007 на 5%, и 2009р. зменшіть порівняно з 2008р. на 2%, які спрямовувалась на заощадження: на купівлю акцій, нерухомості, на будівництво та Капітальний ремонт житла, на вклади в банків.

Дінаміка частика витрат домогосподарств на окремі вироби в загальній структурі споживання

Вартість харчування у 2007 р. у Середньому на одну особу становила 11 грн, у 2008 - 16грн. и у 2009 - 18 грн.

У 2009р. відбуліся деякі Зміни у структурі харчування: збільшілось споживання в домогосподарствах овочів и баштан на 14%, ...олії та інших Рослін жірів на 6%, картоплі - на 4%, цукрів та фруктів, горіхів и винограду на 9%, хліба и хлібніх продуктів на 1%, споживання молока та м'яса знизу на 1%, а споживання яєць залиша на рівні 2008р.

У 2008 р. збільшілось споживання в домогосподарствах риби та рібопродуктів на 17%, фруктів, ягід, горіхів та винограду, а кож цукри - відповідно на 6%, овочів та баштанних - на 4%, м'яса та м'ясопродуктів - на 2% та молока и молочних продуктів - на 1%. Залиша на рівні 2007р. споживання яєць, олії та інших Рослін жірів, картоплі. Скороти споживання хліба и хлібніх продуктів (на 1%) порівняно з 2007р.

Таблиця 3. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у середней за місяць у розрахунку на одну особу, кг)

Продукти харчування Рокі 2007 2008 2009 абсолютно відхілення

Відносне

Відхілення,%

2008 2009 08/07 09/07 М'ясо и м'ясопродукти, 4,9 5,0 4,8 0,1 -0,2 +2 -1 Молоко и Молочні продукти 22,3 22,5 19,6 0,2 -2,9 +1 -1 Яйця, шт 20 20 20 0 0 +1 +1 Ріба и рибопродуктів 1,8 2,1 1,9 0,3 -0,2 +17 +5 Цукор 3,3 3,5 3,4 0,1 -0,1 +6 +3 Олія та Інші рослінні жири 1,7 1,7 1,8 0 0,1 +1 +6 Картопля 8,3 8,3 8,6 0 -0,9 +1 +4 Овочі и баштані 9,2 9,6 10,5 0,4 ​​ 0,9 +4 +14 фруктів, ягід, горіхі, виноград 3,4 3,6 3,7 0,2 0,1 +6 +9 Хліб и хлібні продукти 9,6 9,5 9,7 0,1 0 -1 +1

Дінаміка частика споживання продуктів харчування домогосподарств у загальній структурі харчування за 2007-2009 рр.


Таблиця 4. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах з дітьмі и без ДІТЕЙ. (у середней за Місяць у розрахунку на одну особу, кг)

Продукти харчування домогосподарства з дітьмі Домогосподарства без ДІТЕЙ рокі рокі 2007 2008 2009 2007 2008 2009 М'ясо и м'ясопродукти 4,2 4,2 4,1 5,8 6,0 5,6 Молочні продукти 19,4 19,0 17,2 25,6 26,0 22,4 Яйця, шт 19 19 19 22 22 22 Ріба и рибопродуктів 1,4 1,7 1,5 2,3 2,7 2,3 Цукор 2,7 2,9 2,9 3,9 4,2 4,0 Олія та Інші рослінні жири 1,4 1,4 1,5 2,0 2,1 2,2 Картопля 7,4 7,0 6,7 9,3 8,6 8,2 Овочі и баштанні 7,6 7,5 7,9 10,9 7,6 8,4 фруктів, ягід, горіхі, виноград 3,2 3,5 3,5 3,8 4,1 3,9 Хліб и хлібні продукти 8,0 8,1 8,1 11,4 11,5 11,1

Домогосподарства з дітьмі до 18 РОКІВ направляли на харчування 53% свого бюджету 2007р, 49% у 2008 р и 52% у 2009р. Вартість добовому раціону однієї особини цієї групи у 2007 р. станови 9,13 грн, у 2008році збільшілась в 1,5 рази и становила 13,7 грн, а у 2009 р. збільшілась в в 1,6 раза порівняно з 2007 р. и становила 16 грн.

У сукупного витратах домогосподарств без ДІТЕЙ Частка витрат на харчування Була Дещо більшою, Ніж у домогосподарствах з дітьмі, а вартість спожітіх за добу однією особою продуктів харчування Була віщою в 1,4 рази.


Порівняння споживання продуктів харчування в домогосподарствах з дітьмі та без ДІТЕЙ (у середней за Місяць у розрахунку на одну особу у 2008р, кг)


Порівняння споживання продуктів харчування в домогосподарствах з дітьмі та без ДІТЕЙ (у середней за Місяць у розрахунку на одну особу у 200 9 р, кг)

З табліці 5. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах з дітьмі и без ДІТЕЙ, видно, Що 2008р. у домогосподарствах з дітьмі однією особою Було спожіто Більше, Ніж у 2007 р. риби и рібопродуктів - на 21%, цукрів - на 7%, фруктів - на 9%, хліб и хлібні продукти - на 1%, зменшіть споживання молочних продуктів - на 2%, картоплі - на 5%, овочів и баштанів на 1%, залиша незміннім споживанням яєць, олії та інших Рослін жірів.

У домогосподарствах 2009р. з дітьмі однією особою Було спожіто Більше, Ніж у 2007 р. риби и рібопродуктів - на 7%, цукрів - на 7%, олії - на 7%, фруктів - на 9%, хліба - на 1%, зменшіть споживання молочних продуктів - на 11%, картоплі на 9%, м'яса и м'ясопродуктів на 2%. Споживання яєць залишилась незміннім.

населення споживання кореляційна регресійна модель

2. Побудова кореляційно-регресійної Моделі

Номер періоду Витрати домогосподарств на споживання, грн/рік Доходи домогосподарств, грн/рік 2007 1722 2012,1 2008 2590,4 2892,8 2009 2754,1 3015,3

Відповідно до лінійної Моделі для Вивчення зв'язків Між фактором Х та результатом У застосовується формула:

Для визначення параметрів регресії вікорістовується метод найменших квадратів, Який передбачає, Що торба відхілення буде мінімальною.

Для того щоб візначіті Параметри регресії, складемо систему рівнянь та ВСІ необхідні дані зведемо в табл. 2.1:

Табл. 2.1. Розрахунки для кореляційно-регресійного аналізу

№ X Y XY 1 2 3

Висновки

Повноцінне підвіщення життєвого рівня населення.

Негатівні груп.

аналіз Головною

Література

1. 2009.

М.: ИНФРА-М, 2009

4. О.В.