Главная > Банковское дело > Грошова база та її роль у пропозиції грошей

Грошова база та її роль у пропозиції грошей


19-01-2012, 23:25. Разместил: tester1

Міністерствоосвіти і науки

Казахськафінансово-економічна академія

Реферат

з дисципліни:"Грошово-кредитне регулювання економіки"

натему : В«Грошова база та її роль у пропозиції грошейВ»

Сімей, 2010 рік


Зміст

Введення

1. Причини надмірності резервів

2. Грошова база в РК таїї динаміка

3. Прогнозніпоказники національного банку РК на 2010 рік

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Регулюючигрошову масу, держава може впливати на ціни, інвестиційні проекти іспоживання населення, обсяг національного виробництва, інфляцію і темпиекономічного зростання. Грошова політика, як і фіскальна, може слугуватизасобом стабілізації, але може і негативно впливати на економіку.Без налагодженої грошової політики боротьба з інфляцією неможлива.

Сьогодні вбудь-який, навіть самої маленької, країні світу є свій центральний банк. Вінвиконує 2 основні завдання. Перше завдання - центральний банк повинен забезпечитистабільність функціонування банківської та фінансової систем. Зокрема, вінповинен попереджати виникнення фінансової паніки, імовірність якої вфінансовій системі з широким набором посередницьких інститутів вельми велика.При виконанні цього завдання центральний банк грає роль кредитора в останнійінстанції.

Надлишкові резерви -сума, на яку фактичні резерви банку-члена ФРС перевищують йогообов'язковий резерв. Надлишкові резерви можуть використовуватися комерційнимибанками для надання позичок.


-->> 1.Причини надмірності резервів

Якщо почати з самогопоняття резервування як процесу нагромадження коштів В«на чорний деньВ», тоу багатьох словниках сучасної російської мови це поняття трактується наступнимчином:

РЕЗЕРВУВАННЯ (від лат.reserve-зберігаю, зберігаю) - метод підвищення надійності виробів (систем)шляхом застосування структурної, функціональної, інформаційної або тимчасовоїнадмірності по відношенню до мінімально необхідної і достатньої для виконаннявиробами (системами) заданих функціональних можливостей. Якщо резервуваннявідсутня, відмова будь-якого робочого елементу одночасно є відмовоювироби (системи) в цілому. При структурному, функціональному, інформаційномурезервуванні відмова резервованого елемента не викликає одночасно відмовавироби (системи). Це дозволяє створювати досить надійні системи змалонадійних елементів. Тимчасове резервування сприяє виконаннюпоставленої виробу (системі) завдання (вчинення певного обсягу роботи)за рахунок резерву часу, використовуваного для відновлення працездатностівироби (системи) в разі виникнення відмов.

резервних потужностей велектроенергетиці - перевищення робочої потужності електроенергетичної системинад макс, активним навантаженням системи. P.M. необхідна для запобіганняперебоїв в електропостачанні і підтримання в заданих межах частоти електричні.струму. Розрізняють навантажувальний (регулювальний) резерв (для покриття випадковихколивань і непередбачених. підвищення навантаження), ремонтний резерв (для проведенняпопередить, ремонту обладнання електростанцій), аварійний резерв (для замінивибули з роботи агрегатів) та ін

Інфляція за січень-березень2010 р. склала 2,9% або близько половини річної інфляції за 2009 р. (6,2%).На 2010-14 рр.. Міністерства економіки і бюджетного планування РК прогнозуєрічну інфляцію на рівні 6,0-8,0% (рисунок 2.1).

Малюнок 2.1. Наявніі прогнозні показники інфляції на період 2009 - 2012 роки [18].

Існують дві основнігрупи методів підвищення точності вимірювань - конструктивні методи і методи,засновані на структурно-часової надмірності. Конструктивні методи,грунтуються на ретельному підборі високостабільних матеріалів, елементів іпередбачають використання дорогих технологій, призводять до різкогопідвищенню вартості ІВС і в даний час практично вичерпали себе.

Основними причинаминадмірності резервів є В«страхВ» комерційних організацій за своїризикові активи. Так, наприклад, комерційні банки Казахстану за минулий 2009рік перевищили норму резервування на 20%, склавши при цьому 0,8 коефіцієнтанорми резервування для БВУ за правилами, встановленими Національним банкомспільно з АФН.

Дані зміниструктури власних коштів аналітики пов'язують з недавньою кризою і страхомперед його другою хвилею. Однак, як зазначає Голова Національного банкуРК Анвар Сайденов, ці страхи не виправдані і така політика більшості банківНЕ розсудлива. У більшій частині, за рахунок збільшення резервів комерційногобанку, наноситься збиток самому банку, не функціонуючому в повній мірі своїхможливостей та існуючих зобов'язання. Так, за рахунок збільшення резервівкомерційних банків знижуються такі показники як ефективність власногокапіталу, позикового капіталу і залучених коштів, а також рентабельністьнадаваних послуг.

Дана проблеманадмірності резервів стосується не тільки фінансових організацій, що здійснюютькредитну і депозитну діяльність, але й інших галузей економіки.

Таблиця 1 - Резервибанківської системи США і баланс ФРС.

У вищенаведенійтаблиці представлені дані за звітні 5 років з 2005 по 2010 роки, дезображена динаміка показників сум резервів банків другого рівня.


2.Грошова база в РК та її динаміка

Грошова база неє жодним з агрегатів грошової маси, але включає в себе грошовийагрегат М0 (готівкова національна валюта в обігу за межами кредитнихорганізацій). Крім М0 грошова база завжди містить у собі готівковунаціональну валюту в касах кредитних організацій і рахунки кредитнихорганізацій у центральному банку, які можуть виступати в якостіобов'язкових резервів за залученими депозитами і засоби проведення розрахунків.Інші зобов'язання центрального банку перед фінансовими і нефінансовимикорпораціями, резидентними домогосподарствами та некомерційними організаціями,обслуговуючими домогосподарства, а також зобов'язання центрального банку передіншими органами державної влади у формі готівкових грошей також можутьвключатися до складу грошової бази. Національні визначення поняття грошовабаза можуть дещо різнитися. Більш того, в національній статистиці можутьвиділятися кілька показників грошової бази.

Грошова база у вузькомувизначенні включає в себе випущені в обіг Банком Росії готівкугроші (з урахуванням залишків коштів у касах кредитних організацій) і залишки нарахунках обов'язкових резервів по залучених кредитними організаціями коштахв національній валюті, що депонуються в Банку Росії. Інформація про обсяггрошової бази у вузькому визначенні публікується Банком Росії щотижня у форміпрес-релізів. На 24.08.2009 цей показник склав 4078,6 млрд. руб. [2]

Грошова база в широкомувизначенні включає в себе:

1. випущені вобіг Банком Росії готівку, у тому числі залишки коштів в касахкредитних організацій;

2. кошти на рахункахобов'язкових резервів, за залученими кредитними організаціями коштах унаціональній та іноземній валюті, що депонуються в Банку Росії;

3. кошти накореспондентських рахунках у валюті Російської Федерації (включаючи усередненізалишки обов'язкових резервів) і депозитних рахунках кредитних організацій вБанк Росії;

1. вкладення кредитнихорганізацій в облігації Банку Росії (за ринковою вартістю);

2. інші зобов'язанняБанку Росії з операцій із кредитними організаціями у валюті РосійськоїФедерації.

Інформація про обсяг іструктурі грошової бази в широкому визначенні публікується щомісяця в базіданих і в В«Бюлетені банківської статистикиВ». Методологія описується впримітках до таблиці в кожному номері журналу.

У Казахстані за травень2006 грошова маса зб...ільшилася на 8,4% - до 2513,9 млрд. тенге, з початкуроку - на 21,7%. Про це на прес-конференції про ситуацію на фінансовому ринкуреспубліки повідомив голова Національного банку РК Анвар Сайденов.

А. Сайденов пояснив,що зростання чистих внутрішніх активів Нацбанку у червні зумовив розширеннягрошової бази на 1,7% - до 1059 млрд. тенге (з початку року - на 59,7%). Вузькагрошова база (без урахування строкових депозитів банків другого рівня) в центральномубанку розширилася на 9,9% (з початку року - на 45,8%).

Він зазначив, що зростаннягрошової маси пов'язане із збільшенням на 17,7% чистих зовнішніх активів і на 7% -внутрішніх активів банківської системи.

Крім того, в травні, заінформацією Нацбанку, готівка в обігу зросли на 8,8% - до 503,4млрд. тенге (з початку року - на 22,2%), а депозити у банківській системі - на8,3% - до 2010,5 млрд. тенге (на 21,6%). Частка готівки в обігу уструктурі грошової маси склала 20% (у квітні - 19,9%).

за жовтень 2007 рокугрошова база скоротилася на 2,8% - до 43,51,8 млрд. тг. внаслідок зменшеннячистих активів банківської системи

Зниження чистихвнутрішніх активів Національного банку в березні 2008 року зумовилонезначне стиснення грошової бази на 0,04% (або на 606,1 млн. тенге).

Збільшення чистихзовнішніх активів Національного банку Республіки Казахстан у січні 2008 рокузумовило розширення грошової бази на 3,1% - до 1509,5 млрд. тенге. Про цеагентству повідомили в Національному банку РК.

Крім того, вузькагрошова база, тобто грошова база без урахування строкових депозитів банків другогорівня в Нацбанку, розширилася на 2,9% - до 1496 млрд. тенге.

Зокрема, грошовамаса за грудень 2007 року збільшилася на 2,1% - до 4613700000000 тенге -внаслідок збільшення внутрішніх активів банківської системи. "У цілому за2007 рік зростання грошової маси склав 25,5% (за 2006 рік - 78,1%) ", -уточнили в Нацбанку.

Розширення грошовоїбази за 2009 рік склало 60,7%, грошова маса збільшилася на 17,9%, готівковігроші в обігу на 6,5%. Відповідна інформація розміщена на офіційномусайті Національного Банку РК.

В«Емісійний результатвід випуску і вилучення готівки склався в 2009 році позитивним, тим неПроте, у порівнянні з показниками 2008 року він зменшився більш ніж в 2 рази В»,- Йдеться в річному звіті Нацбанку.

В«Обсяг платежів,проведених через платіжну систему Республіки Казахстан, збільшився в 2009році на 6,1% за кількістю платежів та на 12,6% по сумі платежів. Кількістьплатіжних карток в обігу зросла на 6,2% В», - вказується в інформації.

У листопаді ц.р. чистіміжнародні резерви Національного банку РК в поточних цінах зросли на 15,3%,або на 3,1 млрд. доларів США, і склали 23,3 млрд. доларів. Про це сьогоднів Алмати заявив голова Національного банку РК Григорій Марченко.

Грошова база за 1квартал 2010 року розширилася на 11,6% і склала на кінець березня 2010 року2736,3 млрд. тенге. Вузька грошова база за 1 квартал 2010 року такожрозширилася на 3,3% до 2027,1 млрд. тенге. Відповідна інформація розміщенана офіційному сайті Національного Банку РК.

У березні 2010 року запорівняно з березнем 2009 року грошова база розширилася на 22,3%.

3.Прогнозні показники національного банку РК на 2010 рік

Дефіцит платіжногобалансу Казахстану в 2010 році складе 1-4% до ВВП. Відповідна інформаціяміститься в опублікованому документі В«Основні напрямки грошово-кредитноїполітики РК на 2010 рік В».

При розробцігрошово-кредитної політики на 2010 рік були визначені 3 сценарію розвиткумакроекономічної ситуації. Ключовим критерієм поділу на сценарні варіантипри розробці було визначено рівень світових цін на нафту.

При цьому перший іДругий сценарій припускає рівень цін на нафту в і за барель,відповідно. Третім сценарієм визначені ціни на нафту в за барель.

Разом з тим, приреалізації всіх сценаріїв інфляція складе 6-8%, наголошується в інформації.

При реалізації першогосценарію дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2010 році може скластиблизько 8,5% до ВВП, дефіцит загального платіжного балансу - понад 4% до ВВП.В«Утримання інфляції в рамках заданого коридору при зниженні попиту економікина гроші буде забезпечуватися стисненням грошової бази на 2,3%, зменшеннямгрошової маси на 4,7%, кредитів економіці - на 1,4%, депозитів у банківськійсистемі - на 5,4%. Рівень монетизації при цьому практично не зміниться,досягнувши 45,9% на кінець 2010 року В», - йдеться в повідомленні.

За оцінкою Нацбанком РК,ймовірність реалізації даного сценарію досить низька.

У разі реалізації2-го сценарію більш високий рівень цін на нафту надасть сприятливий впливна зовнішні потоки Казахстану. В«У результаті дефіцит поточного рахунку в 2010 роціскладе близько 4% до ВВП, дефіцит загального платіжного балансу - близько 2% до ВВП В», -йдеться в повідомленні.

При цьому, розширеннягрошової бази складе 10,0%, грошова маса збільшиться на 9,6%, депозити вбанківській системі - на 9,2%, обсяг кредитів економіці - на 5,9%. «гвеньмонетизації зросте до 46,5% В», - випливає з інформації.

Як наголошується вінформації, розвиток ситуації за таким сценарієм дозволить Нацбанку РК іуряду стимулювати економічну активність, що забезпечить помірнітемпи зростання економіки.

Відповідно дотретім сценарієм темпи економічного зростання в 2010 році очікуються на більшвисокому рівні в порівнянні з попередніми сценаріями.

В«Очікуєтьсянезначний дефіцит поточного рахунку на рівні не більше 1% до ВВП, загальнийплатіжний баланс складеться з позитивним знаком у розмірі близько 1% до ВВП В», -наголошується в повідомленні.

В«Грошова базарозшириться в 2010 році на 11,3%, грошова маса збільшиться на 15,4%, депозити вбанківській системі - на 15,2%, кредити економіці - на 8,5%, рівень монетизаціїскладе 46,5% В», - випливає з інформації.

Реалізація даногосценарію дозволить Нацбанку РК збільшити обсяг золотовалютних активів, слідз інформації.

В«Нацбанк РК вважаєнайбільш імовірним реалізацію 2-го і 3-го сценаріїв розвитку економіки РК на2010 рік, виходячи з цього були розроблені заходи грошово-кредитної політики на2010 рік В», - наголошується в інформації.

інфляція ризиковий актив грошовий банк

Зростання ВВП за січень -березні 2010 року склав 6,6% порівняно зі спадом в 2,2% за аналогічнийперіод 2009 року.

УрядКазахстану планує зростання ВВП у 2010 році до 1,5 - 2,0%. МВФ прогнозує зростанняВВП Казахстану в 2010 році на 2%, ЄБРР - на 3,5%

Номінальні доходинаселення в лютому 2010 р. в цілому по республіці знизилися на 1% в порівнянніз листопадом 2009 р., в містах Астана й Алмати на 4% і 2% відповідно.Висновок

1. Грошово-кредитнаполітика - процес регулювання центральними банками грошової маси черезконтроль величини резервів, доступних для банківської системи. Розширювальнагрошова політика збільшує темп зростання грошової маси, а обмежувальнаполітика спрямована на зниження цього темпу. Здійснюючи грошову політику, ЦБвикористовує три головні засоби: а) встановлює норму обов'язкових резервів;б) встановлює дисконтну ставку; в) здійснює купівлю-продаждержавних цінних паперів на відкритому ринку.

2. Розширювальнагрошова політика застосовує збільшення банківських резервів в результаті покупокдержавних цінних паперів на відкритому ринку, зниження дисконтної ставки,зниження норми обов'язкових резервів. Обмежувальна грошова політиказдійснюється в результаті скорочення банківських резервів за рахунок продажудержавних цінних паперів, підвищення дисконтної ставки, підвищення нормиобов'язкових резервів.

3. Кінцевіцілі грошово-кредитної політики називають змінними політики, які включаютьстійкі ціни, повну зайнятість і економічне зростання, рівний темпу роступотенційного ВНП. ЦБ не можуть прямо впливати на ...ці цілі і вибирають дляцього проміжні цілі (інструменти політики), які ЦБ можутьконтролювати безпосередньо. Такими проміжними цілями є ставка відсоткаі кількість грошей.

4. Номінальнаставка відсотка включає реальну ставку і темп очікуваної інфляції. Змінагрошової маси може змінити номінальну ставку відсотка внаслідок діїефекту Кейнса або ефекту Фішера. Зростання грошової маси може призвести допідвищенню або до зниження ставки відсотка в залежності від того, який зефектів виявиться сильнішим.

5. Нікейнсіанці, ні монетаристи не вважають, що ЦБ може визначити, як вкороткостроковому періоді зростання номінального ВНП вплине на зростання реального ВНП тапідвищення цінового рівня. Обидві школи згодні і в тому, що в довгостроковомуперіоді всі вплив грошової політики відбивається у змінах в рівні цін.

6. Монетаристськашкола вважає, що існує велика небезпека проциклічну наслідківвикористання ставки відсотка в якості проміжної мети. Вони підтримуютьправило постійного зростання грошової маси.


Список використаноїлітератури

1.ЗаконРК В«ПроВ» від 21 січня 1997 року.

2.ЛюбимовЛ.Л. В«Введення в економічну теоріюВ»

3.www.wikipedia.ru- Вільна енциклопедія.

4.www.headhunter.com.kz- Проект В«ОсвітаВ»

5.www.kz-today.kzВернуться назад