Главная > Банковское дело > Діяльність ВТБ Банку і проведення міжнародних торговельних розрахунків

Діяльність ВТБ Банку і проведення міжнародних торговельних розрахунків


19-01-2012, 23:25. Разместил: tester1

ВСТУП

Керівництвопоточною діяльністю ВТБ здійснюється колегіальним виконавчим органомбанку - Правлінням, яке підзвітне Загальним зборам акціонерів таСпостережній раді банку.

Процесуправління ВТБ Банком передбачає ефективну систему прийняттястратегічних і тактичних рішень, здійснюється відповідно доміжнародними стандартами та чинним законодавством України. Топ-менеджментбанку представлений висококваліфікованими фахівцями з великимуправлінським досвідом у фінансовій сфері.

Наглядова радаПАТ В«ВТБ БанкВ» є органом, який здійснює захист прав акціонерівБанку та, в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, контролює тарегулює діяльність Правління Банку. До компетенції Наглядової радиналежать такі питання:

В·визначенняі затвердження стратегії діяльності Банку, корпоративних цінностей,бізнес-планів Банку та контроль їх реалізації, включаючи схвалення річногофінансового плану та бюджету, контроль над їх складанням;

В·обраннята дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Банку таконтроль над їх діяльністю;

В·визначенняі затвердження організаційної структури Банку, створення, реорганізація таліквідація філій та представництв Банку;

В·забезпеченнявідповідного публічного розкриття та інформування органів банківськогонагляду про політику Банку в сфері конфлікту інтересів;

В·забезпеченняефективної системи планування внутрішнього контролю та системи управлінняризиками;

В·іншіпитання, передбачені Статутом банку.

Наглядова радаПАТ В«ВТБ БанкВ» обирається загальними зборами акціонерів ПАТ В«ВТБ БанкВ».

В даний час вНаглядова рада ПАТ В«ВТБ БанкВ» входять 8 осіб.

2005 рік - ЗАТВ«Внєшторгбанк (Україна)В» отримав ліцензію на здійснення банківськоїдіяльності. 2006 рік - ВАТ Банк ВТБ (Росія) придбав 98% АКБ В«МріяВ». 2007рік - АКБ В«МріяВ» перейменовано у ВАТ ВТБ Банк. ЗАТ В«Внєшторгбанк (Україна)В»приєднаний до ВАТ ВТБ Банк на правах філії. 2008 рік - Статутний капітал ВАТВТБ Банк збільшений в 3,4 рази до 2,16 млрд грн. Банк отримав статуспринципового члена міжнародних платіжних систем Visa International таMasterCard WorldWide. ВТБ Банк визнаний переможцем у міжнародному конкурсіВ«MasterCard Банк року 2008В» в номінації В«Найбільш динамічний банк рокуВ». 2009- ВТБ Банк почав здійснювати операції з банківськими металами. За підсумками рокупортфель коштів населення в банку виріс майже на 100% - на суму близько 1,5млрд грн. 2010 рік - 29 липня 2010 ВАТ ВТБ Банк перейменовано у ПАТ В«ВТБ БанкВ».8 жовтня 2010 в центрі Києва відкрився перший офіс ВТБ Private Banking вУкраїні.

Станом на 01 січня2011 показники діяльності ВТБ Банку склали:

В·кредитнийпортфель - 30520000000 грн.,

В·активи- 33140000000 грн.,

В·статутнийкапітал - 5,42 млрд грн.

Вийти на рівень такихпоказників ВТБ в Україні дозволили досягнення по всіх бізнес-напрямках.

ВТБ Банк - одна знайбільш динамічно розвиваються фінансових компаній в Україні. За 5 років роботи повеличиною активів ВТБ піднявся з 57 на 8 місце в рейтингу Національного банкуУкраїни. ВТБ Банк займає 6 позицію за розміром статутного капіталу (дані поСтаном на 01.01.2011).

Сьогодні близько 160точок продажів у всіх областях і великих містах України надаютьфінансові послуги міжнародного рівня.

ВТБ Банк інвестував векономіку України мільярди доларів США. За даними НБУ, на 01.01.2011 ВТБувійшов до ТОП-4 українських банків за обсягами кредитування юридичних осіб. Середкорпоративних клієнтів банку - підприємства автомобілебудування, залізницікраїни, металургійні та хімічні підприємства, енергетичні компанії,майже половина великих торгових мереж.

Приріст портфелякоштів населення у ВТБ Банку за 2010 рік склав 50,8%.

ВТБ Банк одним зперших банків в країні отримав найвищий з можливих національних довгостроковихрейтингів - В«AAA (ukr)В» міжнародного агентства Fitch Ratings.

Голова ПравлінняВТБ Банку Вадим Пушкарьов є лідером авторитетних рейтингів провіднихзасобів масової інформації. У березні 2010 року Вадим Пушкарьов названийпереможцем загальнонаціональної програми В«Людина року-2009В» в номінаціїВ«Фінансист рокуВ».

Банк єучасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, принциповим членомвсесвітніх платіжних систем MasterCard WorldWide та Visa International.

Топ-менеджери банку вУкраїна - це високопрофесійні фахівці фінансового та банківськогоринків країни, а топ-менеджмент групи ВТБ - це визнані, авторитетні івпливові професіонали світового рівня.

Цінності ВТБ Банку -це довіра клієнтів, надійність, відкритість, універсальність, командапрофесіоналів. ВТБ Банк розвиває бізнес в інтересах клієнтів, акціонерів тасуспільства в цілому

Нова стратегія ВТБ -стратегія ефективного зростання, що припускає істотне збільшення доходів натлі якісного поліпшення їх структури та підвищення ефективності бізнесу. Ввідміну від попереднього етапу, коли основним завданням було агресивненарощування обсягів бізнесу і частки ринку, зараз пріоритетом є підвищенняефективності, досягнення цільового повернення на капітал, зростання капіталізаціїГрупи.

Ключові цілі ГрупиВТБ на кінець 2013 року - зростання прибутку більш ніж в 2 рази в порівнянні з планомна 2010 рік; ROE не менше 15% по Групі в цілому і більше 20% длявисокомаржинальних видів бізнесу; істотне зростання ринкової капіталізації;якісна зміна структури доходів і підвищення стійкості фінансовихрезультатів Групи.

Група плануєпродовжити політику диверсифікації бізнесу, в результаті якої буде створенокілька опорних бізнес-напрямків, які мають значимий вагу в прибутку Групи:корпоративний, інвестиційний і роздрібний бізнес, закордонна мережа. При цьомувиросте частка високомаржинальних бізнесів, таких, як роздрібний таінвестиційний. Також збільшиться частка комісійних доходів в загальному операційномудоході Групи. Поліпшиться структура фондування, знизиться концентрація бізнесу.

Для кожного напрямубізнесу в рамках нової стратегії визначені специфічні цілі.

Пріоритетними завданнямив корпоративному бізнесі є:

В·розвитоксильного транзакційного банкінгу та перетворення банку ВТБ в основний розрахунковийбанк для своїх клієнтів;

В·створеннякорпоративно-інвестиційного банку; зростання частки ВТБ в обслуговуванні великихклієнтів за рахунок крос-продажів інвестиційних продуктів;

В·збільшеннячисла активних клієнтів нижнього підсегменті крупного і сегменту середньогобізнесу;

В·створеннякращих на ринку команд в пріоритетних галузях.

Ключовими пріоритетамив частині інвестиційного бізнесу є:

В·побудоваплатформи продажів ІБ-послуг для ключових клієнтських сегментів Групи;

В·значнийзростання доходів;

В·збереженняпозицій не нижче Топ-3 по основним продуктам.

Ключова мета вроздрібному бізнесі - істотне зростання прибутку за рахунок продовження динамічногорозвитку бізнесу і підвищення його ефективності, а також збільшення частки ринку ічастки роздрібного бізнесу в портфелі Групи. У рамках розвитку роздрібного бізнесуГрупа ставить перед собою наступні завдання:

В·подальшерозвиток мережі та альтернативних каналів продажів і обслуговування;

В·перехіддо сегментно-орієнтованого підходу в обслуговуванні клієнтів;

В·вдосконаленняІТ-платформи і технологій;

В·підвищенняякості обслуговування;

Стратегія розвиткудочірніх фінансових компаній на 2010-2013рр. передбачає побудовуефективних, диверсифікованих і рентабельних бізнесів, досягнення ізміцнення компаніями позицій у відповідних сегментах за рахунок розвитку продуктовогопропозиції, диверсифікації галузевих і клієнтських сегментів, розвиткурегіональної мережі та інших каналів продажів.

У частині міжнародногорозвитку основним завданням є ефективний розвиток бізнесу на ринках, деГрупа вже має присутність. Ключовим регіоном для Групи є СНД, денаша мета - зміцнення п...озицій на ринку, активний розвиток роздробу, підвищенняефективності мережі і бізнес-процесів. В Європі, Азії та Африці Група продовжитьфокусуватися на обслуговуванні російських клієнтів і клієнтів з країн СНД,таким чином сприяючи розвитку міжнародного співробітництва, експансіїклієнтів з країн Співдружності на міжнародні ринки і пропонуючи їм унікальнийнабір послуг на світових фінансових ринках.

Важливим завданням єзабезпечення підтримки зростаючого бізнесу, посилення інфраструктури. ВТБ плануєістотно підвищити операційну ефективність за рахунок автоматизації таоптимізації бізнес-процесів, вдосконалення


1. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

ВТБ банк здійснюєвеличезний перелік банківських операцій на підставі Законів України В«Про банки ібанківську діяльність В»,В« Про Національний банком України В»,атакож Інструкцій НБУ В«368В», В«457В» та багатьох інших нормативно-правовихдокументів. Найбільш популярними серед приватних осіб є послуги:

1.Денежние перекази

2.Кредітниеоперації

3.Операцііз чеками

4.Депозітниеоперації

ВТББанк - центр міжнародних грошових переказів. В даний час ВТБ Банкпрацює з 10 міжнародними системами грошових переказів. Кожна з них маєсвої переваги - за тарифами, швидкості проходження грошей, географії,додаткових послуг.

ФахівціБанку допоможуть вибрати найбільш оптимальний варіант і здійснити грошовийпереклад в точки обслуговування, що знаходяться в більшості великих міст світу.ВТБ Банк надає широкий вибір грошових переказів, завдяки чому клієнтможе вибрати найбільш підходящий для себе переклад.

-Грошові перекази MoneyGram

-Грошові перекази ANELIK

-Грошові перекази RIA

-Грошові перекази ШВИДКА ПОШТА

-Грошові перекази UniStream

- Грошові перекази BLIZKO

-Грошові перекази Migom

-Грошові перекази ЛІДЕР

-Грошові перекази ЗОЛОТА КОРОНА

-Грошові перекази WesternUnion. [6]

Профільниминапрямками нашої роботи є комплексне обслуговування великихкорпоративних клієнтів, фінансування та кредитування малого і середньогобізнесу, обслуговування фізичних осіб. Більш детальну інформацію покредитуванню можна переглянути в іншому розділі.

Дорожнійчек -це платіжний документ, що являє собою грошове зобов'язання емітентавиплатити позначену в чеку суму власникові - конкретній фізичній особі,зразок підпису якого поставлений на чек в момент продажу. Щобскористатися чеком, його власник повинен обов'язково у присутності касираабо операціоніста поставити свій підпис на чеку ще раз. Емітентами чеківє комерційні банки, кредитні і фінансові інститути, туристичнікомпанії.

ВТББанк пропонує один із самих зручних і безпечних способів зберігання грошовихзасобів - дорожні чеки.

Цейспосіб зберігання грошей зручно застосовувати як під час подорожей, так знаходячисьбудинки. Дорожні чеки не мають обмежень по терміну дії, при необхідностіїх можна перевести в готівку або використати як засіб платежу. Одним з головнихдекларованих переваг дорожніх чеків є те, що в разі крадіжки,втрати або пошкодження чеки можна відновити у повному обсязі, навіть перебуваючи віншій країні світу.

Тарифи наоперації з дорожніми чеками

1. Оформленнядорожніх чеків American Express

в доларахСША (USD)

0,9% від сумичеків

в ЄВРО (EUR)

0,9% від сумичеків

2. Видачаготівкових коштів за дорожніми чеками, купленим в ПАТ В«ВТБ БанкВ»

1% від сумичеків

3. Видачаготівкових коштів за дорожніми чеками, купленим в інших банках

в доларахСША (USD)

2% (min 5USD)

в ЄВРО (EUR)

2%(Min 5 EUR)

4. Пересиланняабо повернення на інкасо дорожніх чеків

2% (min 5 USDабо 5 EUR)

5. Пересиланняабо повернення на інкасо іменних чеків

2% (min 5 USDабо 5 EUR) + комісія банків-кореспондентів

Видачаготівки за дорожніми чеками

ВТББанк видає готівку за дорожніми чеками, що випускаються найбільшими світовими емітентамив двох основних вільно конвертованих валютах: доларах США та євро:

-American Express (чекиAmerican Express, CitiCorp);

-Travelex (чеки Visa Interpayment,Thomas Cook Mastercard).

Іменнийчек-це цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавцябанку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю. Чекодавцемє особа, яка має грошові кошти в банку, якими він має праворозпоряджатися шляхом виставляння чеків, чекодержателем - особа, на користь якоївиданий чек, платником - банк, у якому знаходяться грошові коштичекодавця.

Ввідділеннях ВТБ Банку отримати готівкові кошти за іменним чеком можна черезпроцедуру інкасо. Інкасо - посередницька банківська операція з передачігрошових коштів від платника до одержувача через банк з зарахуванням цихкоштів на рахунок одержувача або видачею готівки. Одночасно з прийняттям чекана інкасо клієнтом вноситься застава в національній валюті за курсом Національногобанку України на день здійснення операції у розмірі 50,00 EUR (п'ятдесятєвро) плюс 2% (два відсотка) від суми чека.

Всіоперації з чеками виробляються тільки при пред'явленні документа,посвідчує особу.

КомпаніяGLOBAL BLUE, міжнародною програмою якої є чеки Tax Free, володієнайбільшою в світі мережею представництв по відшкодуванню податків, і найбільшоюклієнтською базою мандрівників, які коли-небудь користувалися її послугами.Основний принцип діяльності GLOBAL BLUE - надання послуг звідшкодування податку на придбані і вивезені з країни в особистому багажітовари. . [3]

ЧекиTax Free - дозволяють клієнту - фізичній особі отримувати грошове відшкодуванняподатку на додану вартість (ПДВ), входить у вартість купленого закордоном товару.

Чек Tax Freeявляє собою іменний платіжний документ, який оформляється в будь-якомумагазині, який входить у систему GLOBAL BLUE в Європі, Латинській Америці таазіатських країнах, при придбанні товарів іноземцями. Чеки Tax Freeвиписуються у валюті країни, на території якої знаходиться оформив їхмагазин.

Скориставшисьпрограмою, мандрівники можуть повернути до 20 відсотків вартості покупки, вЗалежно від того, яка ставка ПДВ встановлена ​​в країні, де був виписанийчек, і величини витрат системи GLOBAL BLUE на обробку чеків.

Платіжнікарти ВТБ Банку - це сучасний засіб розрахунків, яке дозволяє Вам:

- зручно ібезпечно отримувати доступ до Вашого банківського рахунку 24 години на добу;

-користуватися міжнародною системою платежів (оплачувати без комісійних зборівтовари і послуги, не використовуючи наявні грошові кошти);

- отримуватиготівкові кошти через глобальну мережу пунктів видачі готівки ібанкоматів;

- уникнутинеобхідності мати при собі велику кількість готівкових грошових коштів;

- оплачуватитовари і послуги через Інтернет;

- недекларувати кошти, що знаходяться на рахунку банківської карти, привиїзді за кордон;

- отримуватищомісячний деталізований звіт по витратах. . [11]

У ВТБ Банкуможливо:

- оформитиодну або декілька додаткових карток до власного рахунку для членів своєїсім'ї;

- оформитипослугу GSM-банкінгу, що дозволяє оперативно отримувати інформацію про проведенітранзакції на мобільний телефон;

- поповнюватисвій картковий рахунок як самостійно, так і через довірених осіб;

- поповнюватисвій картковий рахунок як через внесення готівкових грошових коштів, так і черезпереказ коштів з рахунків інших банків.

ВТБ Банкпропонує своїм клієнтам дистанційне обслуговування через мережу банкоматів,яка надає можливість використовувати платіжну картку 24 години вдобу. За допомогою банкоматів Ви отримуєте можливість здійснювати зручніпереклади з картки на картку, поповнювати рахунки операторів мобільного зв'язку,отримувати міні-виписки, знімати готівкові кошти, переглядати іроздруковувати баланс карткового рахунку та здійснювати інші операції.

Їдучи ввідпустку, тривале... відрядження або просто побоюючись за збереження наявних вквартирі цінностей, Ви можете скористатися депозитарієм ВТБ Банку, обладнаниміндивідуальними сейфами ROSENGRENS (Швеція). У сейфі можна зберігати готівкугроші, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння, ювелірні прикраси,ділову документацію, конфіденційні документи, антикваріат, реліквії,твори мистецтва, електронні носії інформації та інші цінності.

Клієнт завждиможете орендувати комірку необхідного розміру в зручному місці і на потрібний термін.

Для орендисейфового осередку необхідно :

- звернутися до філії або відділення ВТББанку, обладнане сховищем індивідуальних сейфів;

- укластидоговір оренди;

- внестиорендну плату, суму застави за ключ;

- отриматикомплект ключів від клієнтського замка.

Дляукладення договору оренди необхідно надати паспорт або інший документ,посвідчує особу, а також довідку про присвоєння ідентифікаційногономери. Сума орендної плати залежить від терміну оренди і розміру індивідуальногосейфа. Оплата оренди приймається за весь її період, як у готівковій, так і в безготівковійформі. Договір оренди може бути продовжений.

Індивідуальнийсейф надається як одному, так і двом орендарям в спільнекористування. Банк може укласти договір оренди сейфа з двома орендарями -фізичними особами. У цьому випадку доступ до сейфової скриньки здійснюється двомаорендарями одночасно або одним з орендарів на умовах, погоджених удоговорі оренди.

Ставшиорендарем, клієнт також можете оформити довіреність на користуванняіндивідуальним сейфом третій особі.

Платежі

- проведення

Ефективність

-

-

-

Депозитнізасобів.

-

Депозитні

-

-

-

-

-

-

Для

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-і багато іншого.

-

-

-

-

-державні цінні папери;

-

-

-

В

-

-

-

-

-

-

Перевагами

-

-

-

-

-

-

-

-продуктів;

-

Для

-

-

-

-

-

-

Розглядаючиякому він працює.менеджера.В

Піднеобхіднимиресурсами і організація технологічного циклу в цілому, як: розробка таудосконалення банківських технологій, забезпечення необхідного рівнябанківських продуктів і послуг, виконання всіх видів банківських операцій,матерільно-технічне оснащення для здійснення банківської діяльності,забезпечення персоналом, підтримання ліквідності та прибутковості банку.

Банківськасфера потребує такого стилю роботи, в основі якого лежить постійний пошукнових можливостей, уміння залучати й використовувати для вирішення поставленихзавдань ресурси з різних джерел, досягаючи збільшення ефективності іотримання максимально можливого результату за мінімальних витрат. [14]

Визначенняцілей діяльності банку на найближчу і подальшу перспективи -цеосновне у менеджменті. Управління шляхом поставлених цілей здійснюється зурахуванням оцінки потенційних можливостей банку і забезпечення їх відповіднимиресурсами.

У ВТБ Банкуприсутній особлива система менеджменту - Кеш МенеджментКеш Менеджмент - сукупність послуг, призначених для ефективногоздійснення розрахунків та управління залишками на банківських рахунках, що дозволяютьголовної компанії контролювати зовнішні та внутрішні фінансові потоки компанійгрупи (рис.2.1.)

Ріс.2.1.Целевой сегмент

За допомогою продуктівсімейства Кеш Менеджмент компанія клієнта вирішує завдання з:

В·побудовіцентралізованого казначейства;

В·активномууправління оборотним капіталом;

В·підвищеннюефективності контролю зовнішніх надходжень (доходів);

В·автоматизованомунадання інформації по всіх рахунках групи;

В·централізованогорозподілу грошових потоків усередині групи;

В·зниженнявартості зовнішніх запозичень;

В·централізованогоуправління рахунками групи;

В·управліннюпроцентною ставкою.

Завдяки використаннюпродуктів напрямки Кеш Менеджмент компанія клієнта досягає наступних цілей(Рис.2.):

Ріс.2.2.Увеліченіефінансового результату

Перевагивикористання продуктів лінійки Кеш Менеджмент банку ВТБ:

В·Оперативно- Експрес-діагностика потреб клієнта, настройка і запуск в експлуатаціюпродуктів з управління ліквідністю з гарантованим результатом;

В·Просто- Продукти напрямки Кеш Менеджмент не вимагають істотних змін ідоповнень і легко настроюються нашими фахівцями з урахуванням потребклієнта;

В·Економічно- Впровадження продуктової лінійки Кеш Менеджмент не вимагають великих тимчасових іматеріальних витрат і істотно економічніше, ніж самостійна реалізаціяаналогічних продуктів;

В·Індивідуально- Професійний підхід та гнучкі налаштування систем з урахуванням індивідуальнихпотреб компанії клієнтів;

В·Масштабно- Продукти напрямки Кеш Менеджмент представлені у філіях та доп.офісах ВТБ,розташованих у всіх економічно активних регіонах, в найближчій перспективі -в банках групи ВТБ;

В·Перспективно- Активне впровадження і розвиток нових продуктів сімейства Кеш Менеджмент вВідповідно до потреб наших клієнтів. [11]

3.МАРКЕТІНГВТБ БАНКУ

Структура ВТББанку відображає основні логічні взаємопов'язані рівні управління,розмежовує сфери відповідальності, оптимізує процеси інформаційногозабезпечення, яке дає можливість досягти поставлених цілей і завданьз найбільшою ефективністю. Налагодження внутрібанкоскіх схем, процедурприйняття рішень, розподіл функцій і повноважень - запорука продуктивноговзаємодії підрозділів банку. [13]

Специфікароботи банку на ринку визначає його організаційну структуру. У ВТБ Банкуприсутні наступні організацінние структурні елементи :

• правліннябанку;

• підрозділавтоматизації банківських робіт;

•підрозділ бухгалтерського аудиту і звітності;

•підрозділ маркетингу і аналітичних досліджень;

•підрозділ стратегічного розвитку;

•підрозділ короткострокового і довгострокового кредитування;

•підрозділ депозитів і цінних паперів;

•підрозділ по роботі з вкладами населення.

На вибір типуорганізаційної структури впливають такі фактори:

В·розмір банку;

В·види операцій та їх масштабність;

В·обсяги зовнішньоекономічної діяльності;

В·форма власності.

Існуютьнаступні типи організаційної структури маркетингу в ВТБ банку:

В·організаційні структури за принципомбюрократії;

В·адаптівен організаційні структури;

В·організаційні структури, яківідрізняються ступенів централізації.

Бюрократичнаоснова організації ВТБ Банку передбачає налагоджену роботу всіх ланокуправління, чіткий розподіл праці, сувору регламентацію діяльностікожного співробітника і добір кадрів відповідно їх спеціалізації.

Бюрократичнамодель основи організації має три основні варіанти.

1.Функціональні організаційніструктури.

2.Дивізіональні організаційні структуриі.

3.Організаційні структури банків, якідіють на міжнародних банках.


Рис. 3.1 Схемаадаптивної організаційної структури

Адаптивніорганізаційні структури (рис. 3.1.)застосовуються банками в періоди, коли різко збільшується конкуренція з бокуне банківських інститутів. При цих умовах особливого значення преобрітаютнасвоєчасна і адекватна реакція на зміну ринкових СИТУАЦІЙ, якає неможливою при використанні традиційних бюрократичних структур.


Рис. 3.2 Схемаорганізаційної структури, яка орієнтована на різні категорії клієнтів

У ВТБ Банкуіснують 2.вид... адаптивних структури:

1.Проектні структури;

2.Матричні структури;

Організаційніструктури, які відрізняються ступенем централізації (рис. 3.2) характеризуютьсярішення для кожної зі структур банків, які відрізняються ступенем централізації,переваг і недоліків, які необхідно враховувати, делегуючи повноваженнянижчих ланок управління.

У ВТБ Банкузастосовуються два види адаптивних структури, які відрізняються ступенем.

1.Централізована.

2.Децентралізована.

Типоваструктура управління банку зображена на рис. 3.3.Рис. 3.3. Типова структура управління банку

Маркетинговаслужба банків організовується, Як правило, за трьома варіантами:

-функціональна організація;

- попродуктовим принципам;

- погеографічним принципам.

Функціональнаорганізаціяхарактерна для невеликих банків, які спеціалізуються на предоставлеіяобмеженого числа банківських послуг при невеликій географічній території.Маркетингова діяльність в таких випадках зосереджена на окремих функціях,які виконуються маркетингом.

Організаціяслужби маркетингу за продуктовим принципам акцентується накерівництві надання окремих видів банківських послуг. Продуктовийпринцип організації служби маркетингу характерний для банків з аналогічноюОрганізаційна структура управління, коли управління реалізацією банківськийпослуг зручніше здійснювати відповідним центром, перерозподіляючи міць напредоствавленіе певних послуг.

Географічний принцип організації служби маркетингудопускає наявність маркетингових служб практично в кожному відділенні банку вЗалежно від ступеня децентралізації та повноважень, наданих цимбанку. Це тпроісходіт досить рідко, оскільки вимагає значних витрат.Вибір оптимальної структури служби маркетингу залежить від організаційноїструктури управління самого банку і його індивідуальних особливостей. [11]

4.ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ІЙОГО ВЗАЄМОДІЯ З КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

Регулювання роботи комерційнихбанків здійснюється Національним банком України. Для ВТБ Банку стабільність -це основна умова ефективної діяльності. Стан і перспективифункціонування фінансових інститутів ринків капіталу мають важливе значеннядля національної економіки. Ось чому кредитно-банківська сфера служитьоб'єктом прискіпливої вЂ‹вЂ‹нагляду і регулювання з боку керівних органів. Вкожній країні діє система правових актів, які регламентують різніаспекти банківської діяльності, роботу небанківських кредитно-фінансовихустанов, фондових бірж і т.д.. Особливості історичного розвитку і діярізних політико-економічних факторів обумовили специфіку національного банківськогоі фінансового законодавства, форми і методи контролю за роботою банків.Стійкість ВТБ Банку залежить від багатьох аспектів його діяльності і має складнуструктуру. Головними її елементами є такі:

Капітальна стійкість банку. В їїоснові - обсяг власного капіталу, що забезпечує достатню сумугрошових коштів, яку при необхідності можна використати дляповернення депозитів, сформувати резерв для погашення непередбачених збитківабо боргів. Власний капітал банку є також джерелом фінансуваннярозвитку банку, подолання негативних ситуацій, зумовленихфорс-мажорними обставинами, запорукою необхідного реагування након'юнктуру кредитного ринку.

Комерційна стійкість банку. Цейвид стану фінансової установи виражає: рівень зв'язків банку з іншимисуб'єктами ринкової інфраструктури; розвиток і міцність взаємовідносин іздержавою; інтегрування в систему міжбанківських відносин із державою;якість співробітництва з кредиторами, дебіторами, клієнтами і вкладниками;залежність банківської сфери вид стану економіки в цілому; міцність зв'язківміж обсягом грошового капіталу банку і його реальним капіталом; концентраціючастини активів і приватних вкладів у розпорядженні одного фінансово-кредитногоустанови; контроль значного обсягу фінансових потоків у країні.

Організаційна стійкість банку.Організаційна структура банку і механізм її управління повинні відповідати якреалізації основної функції фінансово-кредитної установи, так і конкретномуасортименту банківських послуг і продуктів, які лежать в основі тактики істратегії банку. Організаційна структурна стійкість комерційного банкувизначається функціонально-технічною документацією, яка регламентуєвсі аспекти його діяльності, які стосуються як організаційної структури,так і специфічних банківських операцій.

Функціональна стійкість банку. Вона,по-перше, залежить від рівня спеціалізації банку в обмеженому колі послуг тапродуктів, який дає можливість спеціалізованому банку раціональніше іефективніше управляти власним і залученим капіталом. По-друге,універсалізація банку (або розширення його операцій) також веде до підвищенняфункціональної стійкості, оскільки це сприяє тому, що багатохто з клієнтів має можливість задовольнити весь асортимент своїхпотреб у банківських продуктах і послугах в одному банку. І перший, і другийіз зазначених критеріїв визначення функціональної стійкості банку та керуваннянею мають як позитивні, так і негативні аспекти. Так, високий рівеньспеціалізації комерційного банку посилює його залежність від змінкон'юнктури на товарному й кредитному ринках і зумовлює перешкоди дляможливості розширення банківських операцій у складних для банку ситуаціях. Всвою чергу універсалізація комерційного банку створює умови диверсифікаціїструктури залучення грошових ресурсів від вкладників та інших клієнтів. Цепослаблює залежність фінансово-кредитної установи від одного (навітьзначного) клієнта. Разом з тим розширення обсягу та асортименту послуг тапродуктів, що надаються банком, може зумовити надмірнеускладнення організації й управління банком і, як наслідок, зниження йогоприбутковості, конкурентоспроможності, чутливості до потреб ринковоїсередовища.

Фінансова стійкість банку. Цяхарактеристика діяльності банку вміщує зазначені вище основні показники,які розкривають і синтезують результативність інших складових стійкостіфінансово-кредитної установи, насамперед обсяг і структуру власнихзасобів, рівень доходності і прибутковості, норму прибутку на власнийкапітал, дотримання встановлених показників ліквідності, мультиплікативнуефективність власного капіталу, обсяг створеної додаткової вартості.Підтримання банком фінансової стійкості дає змогу зберегтиконкурентоспроможність на кредитному ринку. Фінансової стійкості ВТБ БанкуУкраїни на сучасному етапі найчастіше загрожують такі негативні фактори:

В»триває цілеспрямований підрив їхньоїділової репутації;

В»недосконала система набору кадрівдля комерційних банків;

В»надання клієнтамнедостовірної інформації;

В»використання фальшивих векселів,цінних паперів і гарантійних листів;

В»неповернення виданих кредитів,правова неврегульованість цієї проблеми у сфері банківської діяльності; В»недосконала оцінка кредитних ризиків;

В»відсутність систематизованихданих про несумлінних позичальників;

В»маніпулювання кредитнимикартками, банкоматами;

В»шахрайське вторгнення добанківських комп'ютерних мереж;

В»витік конфіденційної інформації;

В»недосконалість структур, якізабезпечують внутрішню та зовнішню безпеку банківських установ.

У підтримці фінансової стійкостікомерційного банку зацікавлений не лише він сам, а й банківська системакраїни в цілому. Регулювання цього процесу перебуває у центрі управлінськоїдіяльності центральних банків фактично всіх розвинутих країн. [16]

Розробка методики аналізубанківської діяльності дозволяє визначити стан ліквідності, доходностіі ступеня ризику окремих банківських операцій, виявити джерела власнихі залучених коштів, структуру їх розміщення на конкретну дату чи задеякий період, а також встановлює спеціалізацію і значимість окремихбанків в банківській системі України. Оскільки в нашій країні робота по оцінціфінансової стійкості банку є на стадії с...тановлення і розвитку, доцільновикористовувати передовий зарубіжний досвід в даній області. Для напрацюваннязагальноприйнятої методики аналізу роботи банку необхідно визначити сумупоказників банківської діяльності, вивчити їх оптимальні значення і на ційоснові виробити критерії показників для рейтингової оцінки банку. Аналіздіяльності ВТБ Банку - це завдання з багатьма невідомими, при вирішенніякого необхідно провести аналіз різних напрямків діяльності банку, йогофінансового стану. Дійсно, щоб дати оцінку фінансового стануВТБ Банку і визначити перспективи його розвитку, необхідно проаналізувати нетільки баланс і інші звітні матеріали самого банку, але і датихарактеристику економічного стану клієнтів банку (кредиторів і позичальників), Оцінити конкурентів, провести маркетингове дослідження кон'юнктури ринку іт.д. У нашій країні далеко не вся така інформація використовується для оцінкифінансового стану банку. [2] У більшості випадків аналіз фінансовогостану банку будується на звітних (часто балансових) даних банку. При цьомуслід мати на увазі, що аналіз фінансового стану банку, в основі якоголежать різні показники, важливий, але цього недостатньо. Необхідно створитирейтингову систему оцінки фінансового стану банку. Особливу увагу слідзвернути на аналіз грошових потоків, так як рух грошових коштівнеможливо простежити за бухгалтерськими звітами. Враховуючи, що інтереси буваютькороткочасні і тривалі, можливо, є сенс мати дві паралельнігрупи рейтингових оцінок: моментальні та прогнозні рейтинги. Ідея методикиполягає в тому, що спочатку будується модель В«ідеального банкуВ» на основіповноцінного набору найбільш інформативних коефіцієнтів, які адекватнохарактеризують банк. Для цього необхідно мати список значень відповіднихкоефіцієнтів, які можна вважати достатніми.

У ВТБ Банку щодня приймаютьсярішення щодо залучення коштів на депозити і їх розміщення. Впроцесі аналізу банківської звітності основним об'єктом дослідження виступаєвся його сукупна комерційна діяльність. При цьому суб'єктами аналізувиступають самі комерційні банки, їх контрагенти, включаючи НБУ, іншікредитні установи, аудиторські фірми, владні структури, реальні іпотенційні клієнтам і кореспонденти, засновники і акціонери. [11] Оскільки коженіз суб'єктів має власні цілі, то різні будуть напрямки і критеріїаналізу.

BTБ Банк за допомогоюаналізу своїх балансових даних перевіряють ступінь реалізації основних цільовихустановок у своїй діяльності: фактори їх доходності, збалансованістьструктури активних і пасивних операцій з метою підтримання ліквідності,дотримання економічних нормативів, встановлених НБУ, мінімізацію всіх видівбанківських ризиків. ВТБ Банк також зацікавлені аналізувати дані простані інших банків, однак вони не мають (і не можуть мати) всієїнеобхідної при цьому інформації. За кордоном банки володіють широкимиЦерозвитку.

ВінНБУ

діяльності В».ризиків.стійкості.

1.надає

2.

3.надає

4.здійснює

діяльності.

1.Фахівці

2.Довготривале

3.Надання

4.Надійність

5.Проведенняня.

6.Швидкістьоформлення документів валютних переказів у відповідності з нормативними актамиНБУ.

7.Регулярнеі своєчасне інформування клієнтів Банку про всі зміни чинноговалютного законодавства України.

8.Регулярнепроведення зустрічей-семінарів для клієнтів Банку.

9.Конкурентоспроможніставки банківської комісії за виконання ВТБ функцій агента валютного контролю.Можливість застосування пільгових ставок для VIP-клієнтів.

10.Можливістьнаправляти документи валютного контролю як на паперових носіях, так і вформалізованому електронному вигляді безпосередньо з Вашого офісу в Банк звикористання сучасної системи дистанційного банківського обслуговування,дозволяє підвищити якість обслуговування клієнтів, оптимізувати процесиобробки документів та оперативно виконувати операції.

Банківські операції зіноземною валютою за ступенем їх складності та ризикованості можнакласифікувати таким чином:

- ведення валютнихрахунків клієнтів;

- неторговельні операції;

- встановлення прямихкореспондентських зв'язків з іноземними банками;

- операції зміжнародними торговельними розрахунками;

- операції з торгівлііноземною валютою на внутрішньому валютному ринку;

- операції ззалучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках(Здійснюються з нерезидентами України);

- операції по залученнюта розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку (здійснюються з резидентамиУкраїни);

- валютні операції наміжнародних грошових ринках;

- операції змонетарними металами на внутрішньому та міжнародних ринках.

Валютні операції вширокому розумінні є конкретною формою прояву валютних відносин ународногосподарської практиці. Валютні операції - це операції, пов'язані зпереходом права власності на валютні цінності; використанням валютнихцінностей як засобу платежу в міжнародному обороті; ввозкой, перекладом іпересиланням на територію країни та вивезенням, переказом і пересиланням за її межівалютних цінностей. Як правило, виділяють:

- поточні валютніоперації (перекази іноземної валюти, отримання і надання фінансових кредитівна термін не більше 180 днів, переказ відсотків, дивідендів та інших доходів завкладами, інвестицій і т. д.).

- валютні операції,пов'язані з рухом капіталу (прямі інвестиції, портфельні інвестиції,придбання цінних паперів, надання і отримання фінансових кредитів натермін більше 180 днів і т. д.). [9]

6.КРЕДІТОВАНІЕ ІКОНТРОЛЬ

ВТБ Банк - крупний,стабільно розвивається універсальний банк, заснований в 1992 році. Пропонуєсвоїм клієнтам унікальне поєднання міжнародних принципів банківськогообслуговування, європейської якості продуктів і послуг і розуміння особливостейукраїнського ринку.

В Україні ВТБ Банквходить до групи великих банків (за класифікацією НБУ) і є лідером поряду показників.

Профільниминапрямками нашої роботи є комплексне обслуговування великихкорпоративних клієнтів, фінансування та кредитування малого і середньогобізнесу, обслуговування фізичних осіб. Сьогодні понад 170 філій та відділеньВАТ ВТБ Банку по всій Україні готові надати Вам банківські послуги вищоїякості.

Кредитніоперації - це операції з надання вільних ресурсів позичальнику наумовах платності, терміновості і поворотності, причому банки можуть виступати вцих операціях як в ролі кредиторів так самовролі позичальників. [4]

ВТБ банк здійснюєкредитування для приватних осіб, малого бізнесу та корпоративним клієнтам.

Кредитування дляприватних осіб здійснюється за такими видами:

1.Потребітельскоекредитування

2.Автокредітованіе

3.Іпотечноекредитування

1 .. Споживчекредитування здійснює кредитування під заставу. Кредит надається наспоживчі цілі з оформленням в заставу депозиту, розміщеного в ПАТ В«ВТББанк В».

Основні умовикредитування:

- валюта - гривня;

- термін кредитування -на термін депозиту мінус 3 дні;

- одноразова комісія- 1% від суми кредиту;

- максимальна сумакредиту - до 95% від суми депозиту.

Погашення кредитувідбувається:

- ануїтетнимиплатежами;

- рівними частинами;

- в кінці строку.

При будь-якій схеміпогашення кредиту відсотки нараховуються на залишок заборгованості. Погашенняможе здійснюватися в будь-який день місяця, будь-якими сумами, що перевищують сумудоговірного щомісячного погашення, без штрафних санкцій.

ВТБ Банк пропонуєбеззаставний кредит готівкою на будь-які цілі. Оформити споживчий кредитможе фізична особа, яка є резидентом України, має стабільнутрудову діяльність і дохід, достатній для погашення кредиту та відсотків понього.

Умови погашеннякредиту :

В·щомісяцяу складі ануїтетного платежу;

В·внесенняготівки в касу Банку;

В·договірнесписання з поточного або карткового рахунку, відкрито...го в ПАТ В«ВТБ БанкВ»;

В·безготівковеперерахування з поточного або карткового рахунку;

В·достроковепогашення без штрафних санкцій.

2.Автокредітованіе здійснює за такими напрямами:

В·Купівлянового автомобіля

В·Купівляпідтриманого автомобіля

В·Купівлязаставного автомобіля через аукціон

В·ПрограмаВ«Програма АвтогажданкаВ» .

ВТБ Банк надаєкредити на покупку нового автомобіля.

Переваги оформленнякредиту на купівлю автомобіля у ВТБ Банку:

В·мінімальнийпакет документів;

В·простотаоформлення кредиту;

В·можливістьвибору зручного способу погашення;

В·якіснеобслуговування;

В·швидкеухвалення рішення про кредитування;

В·достроковепогашення кредиту не обмежується сумами і строками, комісії за достроковепогашення не справляються;

В·можливістьпокупки автомобіля у будь-якого автодилера;

В·можливістьвибору страхової компанії з переліку страховиків, акредитованих банком.

купувати автомобільстрахується за програмою КАСКО. Крім того, проводиться обов'язковестрахування цивільно-правової відповідальності власника автомобіля впротягом терміну дії кредитного договору.

3.Кредіт під заставунерухомості

Одним з пріоритетнихнапрямків ВТБ Банку в обслуговуванні малого бізнесу є кредитування

Клієнтам малого бізнесу(Юридичним особам з обсягом річної виручки в еквіваленті до 22,5 млн. грн. Тафізичним особам-підприємцям) ВТБ Банк пропонує широкий спектр програмкредитування [5] :

1.кредіт під депозит;

2.овердрафт; кредит нарозвиток бізнесу (поповнення обігових коштів, придбання основних засобів,ремонт реконструкція і т.д.);

3.кредіт на покупкукомерційного автотранспорту;

4.кредіт на покупкуобладнання ..

1.Кредіт під заставудепозиту

Якщо клієнтові необхіднідодаткові кредитні кошти, при цьому клієнт не хоче втрачати прибутковістьза раніше розміщеним депозитом. Клієнт оформляйт кредит під заставу майновихправ на депозит, розміщений у ВТБ Банку, і продолжайт отримувати доходи повнеску .

Основні умовикредиту:

В·забезпечення- Заставу майнових прав за договором банківського вкладу юридичної абофізичної особи;

В·термінкредиту - термін депозиту + 5 днів;

В·максимальнасума кредиту - до 98% суми депозиту;

В·процентнаставка по кредиту - ставка по депозиту у валюті кредиту + маржа 2,5-3%;

В·комісіяза видачу кредиту - 0,3%;

В·валютакредиту - національна та іноземна валюта (валюта кредиту може не співпадатиз валютою вкладу);

В·погашеннякредиту - періодично рівними частинами або одним платежем наприкінці строку.

2.Овердрафт

Для оперативної оплативитрат, пов'язаних з поточною діяльністю, ВТБ Банк надає клієнтаммалого бізнесу кредит у вигляді овердрафту .

Овердрафт - це кредит,що надає можливість здійснювати оплату платіжних документівпонад залишку коштів на поточному рахунку, і використовується для ліквідаціїтимчасового розриву між витратою грошових коштів та їх надходженням на поточнийрахунок.

Основні умовикредитування :

В·термінкредитування - до 12 місяців з можливістю пролонгації;;

В·забезпечення- Товари в обороті, інше рухоме і нерухоме майно, можливістьоформлення бланкового овердрафту (без застави);

В·процентнаставка.

Таблиця 6.1.Основниеумови кредитування

Термін траншу, днів Мінімальний розмірпроцентної ставки,% річних Диференційована Фіксована Під заставу Бланковий Під заставу Бланковий Строк договору Строк договору 6 міс. 12 міс. 6 міс. 12 міс. 1 - 7 15 17,5 20 18 21 24 8 - 15 17 20 22,5 16 -30 19 22,5 25

В·максимальнийтермін повернення овердрафту (термін безперервної заборгованості) - 30 днів;

В·максимальнийрозмір овердрафту - до 30% від середньомісячних надходжень на поточний рахунок;

В·можливістьрозрахунку ліміту овердрафту з урахуванням надходжень на поточний рахунок в іншому банку;

В·погашенняовердрафту відбувається автоматично за рахунок щоденних надходжень на поточнийрахунок.

3.Кредіт на покупкукомерційного автотранспорту

В рамках кредиту ВТББанку на покупку автотранспорту Ви можете придбати легкові та вантажніавтомобілі, автобуси, мікроавтобуси, причепи, напівпричепи, а також автокрани,автобетонозмішувачі та інші транспортні засоби .

Банк надаєкредити як на покупку нових автотранспортних засобів, так і на покупкуавтотранспортних засобів, що були у вжитку.

Основні умовикредиту :

В·забезпеченнякредиту - автотранспорт, який буде придбаний;

В·валютакредиту - гривня, російський рубль, долар США, євро;

В·процентнаставка для кредитів від 1 року в національній валюті - від 18%, в доларах США -від 13% і в євро - від 12%; для кредитів більше 1 року - в національній валюті -від 20%, в доларах США - від 14% і в євро - від 13%;

В·термінкредиту - до 5-ти років;

В·розмірпочаткового внеску - від 30%.

З 09.11.2010 ВТБ Банкпропонує спеціальні умови кредитування на купівлю комерційногоавтотранспорту (пасажирських автобусів) у рамках співпраці з Всеукраїнськоюасоціацією автомобільних перевізників (ВААП) та страховою компанією В«АСКВ« ІНГОУкраїна В».

Оформити кредит напридбання комерційного автотранспорту може юридична особа чи фізичнаособа - підприємець, що звернулася в ВААП з метою покупки пасажирськогоавтобуса.

Таблиця 6.2.Основниеумови кредитування

Термін кредитування

процентна ставка в гривні

Комісійна винагорода

Розмір початкового внеску

Страхування автотранспорту (КАСКО)

При сумі кредиту до

500 000,00 грн.

до 12 місяців (включно) 18,0% 1,99% від початкової суми кредиту від 30% від вартості автомобіля В«АСКВ« ІНГО Україна В» від 13 до 60 місяців (включно) 20,0%

При сумі кредиту 500 000,00 грн. ібільше

до 12 місяців) 17,0% від 13 до 60 19,0%

4.Кредіт напридбання нового обладнання

ВТБ Банк пропонуєклієнтам малого бізнесу спеціальну програму фінансування придбаннянового обладнання .

Основні умовикредитування :

В·термінкредиту - до 3-х років;

В·валютакредитування - гривня, долар США, євро, російський рубль;

В·процентнаставка в національній валюті - від 20%, в доларах США - від 14% і в євро - від13%;

В·су...макредиту - до 70% від вартості придбаного обладнання;

В·кредитнадається у формі строкового кредиту або кредитної лінії;

В·забезпеченняза кредитом - купується обладнання;

В·існуєможливість надання пільгового періоду по виплаті кредиту.

Об'єкти кредитування :

В·поліграфічнеобладнання;

В·обладнаннядля харчової промисловості;

В·металообробнеобладнання;

В·обладнаннядля деревообробної та меблевої промисловості;

В·обладнаннядля технічного обслуговування, діагностики автомобілів;

В·обладнаннядля сфери послуг

Корпоративним клієнтам.Кредитування- Один із пріоритетних напрямків роботи ВТБ Банку в обслуговуваннікорпоративних клієнтів. На сьогоднішній день ВТБ Банк надаєфінансування стабільним компаніям з чіткими перспективами розвиткубізнесу. [4]

ВТБ Банк єнадійним партнером і надає можливості для оптимального вирішення завдань,які стоять перед бізнесом.

Перевагикредитування у ВТБ Банку:

В·широкийспектр кредитних продуктів;

В·конкурентніумови кредитування;

В·міжнароднийдосвід і широка мережа групи ВТБ;

В·кваліфікованапідтримка персонального менеджера;

В·розробкаіндивідуальних схем фінансування відповідно до потреб і специфікоюбізнесу.

Придбання основнихзасобів:

В·Кредитна придбання комерційної нерухомості;

В·Кредитна придбання обладнання;

В·Кредитна придбання автотранспорту.

Поповнення оборотнихзасобів:

В·Кредитна поповнення обігових коштів;

В·Траншевогокредитна лінія;

В·Овердрафт;

В·Лімітпокриття (овердрафт з метою купівлі іноземної валюти на Міжбанківськомувалютному ринку України).

Змішані мети :

В·Кредитпід заставу депозиту, розміщеного в Банку;

В·Кредитна розвиток і модернізацію;

В·Проектнефінансування.

Крім того, ВТБ Банкпропонує фінансування спільне з іншими банками групи ВТБ:

В·Синдикованекредитування;

В·Фінансуванняугод з придбання активів, злиття та поглинання;

В·Індивідуальнісхеми фінансування.

ВТБ надаєклієнтам можливість впевнено рости і розвиватися завдяки успішному досвідуроботи і можливостям міжнародної групи ВТБ . [ 11]

7.ПРОЕКТНОЕФІНАНСУВАННЯ

ВТБ Банк пропонуєбудівельним організаціям, що здійснюють житлове будівництво, схемуорганізації фінансування будівництва житла та вбудовано-прибудованої нежитловоїнерухомості. Ця схема абсолютно прозора і зрозуміла як будівельникам, так іпотенційним покупцям житла. Вона дозволяє, з одного боку, будівельникамотримати фінансову підтримку банку на початковому періоді будівництва, а зінший - захистити фінансові інвестиції потенційних покупців від нецільовоговикористання до завершення будівництва нерухомості.

Суть схеми полягаєв організації кредитування будівництва житлової нерухомості під заставубудівельної техніки і нерухомості, за наступною схемою:

В·банккредитує Забудовника за допомогою відкриття траншевої кредитної лінії під заставубудівельної техніки і нерухомості;

В·принеобхідності банк кредитує довірителів під заставу майнових прав наоб'єкти інвестування в складі нерухомості, яка буде побудована вмайбутньому Забудовником.

Рис.7.1. Системафункціонування ФФБ

Дана схема (рис 7.1.)особливо зручна у разі організації продажів нерухомості (квартир) на стадіїбудівництва 4-5 поверху житлового будинку (комплексу), коли інвестори бачать реальнірезультати будівництва. На початковому етапі банк кредитує забудовника, а принадходженні внесків від довірителів на більш пізньому етапі банк проводить зарахунок цих коштів часткове погашення кредиту до повного його повернення, позбавляючизабудовника від подальших турбот з обслуговування кредиту (кредитної лінії).

Базові тарифи банкудля Забудовника:

В·Розмірвинагороди Управителя становить до 5% від сум, що перераховуються на поточнийрахунок Забудовника;

В·Оперативнийрезерв - до 10%.

Додаткові витратиЗабудовника :

В·Нотаріальнеоформлення Договору іпотеки;

В·Страхуванняоб'єкта будівництва.

Переваги Фондуфінансування будівництва :

В·Участьбанку підсилює впевненість Покупця в надійності операції;

В·Засоби,надходять у ФФБ, не є об'єктом оподаткування;

В·Покупціотримують В«єдине вікноВ» послуг, де вони можуть оплачувати пайові внески,кредитуватися, отримувати супутні послуги банку;

В·Забудовникотримує можливість кредитування проекту банком.

ВТБ банк надає зарплатніпроекти для різних категорій клієнтів. Для малого бізнесу. і корпоративнихклієнтів розроблені умови, які задовольнять своїх клієнтів.

ВТБ Банк пропонуєможливість клієнтам малого бізнесу створити ефективний механізм виплатизаробітної плати на міжнародні платіжні картки VISA , MasterCard. Прицьому, банк за клопотанням керівництва підприємства відкриє поновлювані кредитнілінії по карткових рахунках співробітників підприємства.

Переваги дляпідприємства :

В·функціїбухгалтерії з видачі заробітної плати та інших виплат зводяться до оформленняплатіжних документів;

В·індивідуальнийпідхід Банку до клієнта (суб'єкту господарської діяльності) у встановленнітарифу за зарплатним проектом (регульований тариф на розрахунково-касовеобслуговування карткових рахунків співробітників Клієнта Банку - роботодавця);

В·відсутнянеобхідність в оплаті комісійних банку за одержання і доставку готівкизасобів, не тільки для виплати заробітної плати, але і для командировочнихвитрат та інших виплат соціального характеру;

В·немаєнеобхідності тримати в штаті касирів і забезпечувати охорону під час виплатизаробітної плати;

В·процесвиплати заробітної плати стає більш безпечним і конфіденційним;

В·формуєтьсяпозитивний імідж керівництва, яке використовує сучасні методи роботи ізабезпечує комфортні умови для своїх співробітників.

Переваги дляспівробітників підприємства :

В·цілодобовеотримання готівкових коштів в мережі банкоматів та кас банківських установ якна території України, так і за її межами;

В·безготівковірозрахунки за товари і послуги, як на території України, так і за її межамибез комісії;

В·можливістькористування кредитними коштами в межах попередньо встановленоїкредитної лінії, що дозволяє власнику картки у разі потреби оперативноотримати кредит без додаткового відвідування банку, оформлення кредитногодоговору та розміщення застави;

В·можливістьотримання заробітної плати, премій, дивідендів, коштів на відрядження таінших зарахувань шляхом безготівкового перерахування або внесенням готівкикоштів до каси банку. Поповнення карткового рахунку може здійснюватидовірена особа;

В·можливістьоформлення додаткових карток для родичів і довірених осіб;

В·можливістьбезпечно вивозити грошові кошти як в міста України, так і за кордон;

В·заробітнаплата зараховується на картковий рахунок незалежно від місця перебування співробітника;

В·отриманняSMS-повідомлень про стан карткового рахунку на мобільний телефон зарізноманітним видам сервісів;

В·розгалуженамережу банкоматів банку та банків-партнерів, тарифи на використання якиханалогічні тарифам в мережі банкоматів ВТБ Банку;

В·можливістьвстановлення банкомату на території підприємства з повним сервісним обслуговуваннямі забезпеченням готівкою засобам

Також ВТБ Банкпропонує можливість корпоративним клієнтам створити ефективний механізмвиплати заробітної плати на міжнародні платіжні картки VISA, MasterCard.При цьому, банк за клопотанням керівництва підприємства відкриє поновлюванікредитні лінії по карткових рахунках співробітників підприємства.

Переваги дляпідприємства :

В·функції

В·

В·немає

...В·процес

В·

В·

В·безготівкові

В·можливість

В·можливість

В·можливість

В·можливість

В·

В·отримання[11]


ВИСНОВКИ

За 5 років роботи повеличиною активів ВТБ піднявся з 57 на 8 місце в рейтингу Національного банкуУкраїни. ВТБ Банк займає 6 позицію за розміром статутного капіталу (дані поСтаном на 01.01.2011).

Сьогодні близько 160точок продажів у всіх областях і великих містах України надаютьфінансові послуги міжнародного рівня.

Цінності ВТБ Банку -це довіра клієнтів, надійність, відкритість, універсальність, командапрофесіоналів. ВТБ Банк розвиває бізнес в інтересах клієнтів, акціонерів тасуспільства в цілому

Банкпрацює з 10 міжнародними системами грошових переказів. Кожна з них маєсвої переваги - за тарифами, швидкості проходження грошей, географії,додаткових послуг.

ФахівціБанку допоможуть вибрати найбільш оптимальний варіант і здійснити грошовийпереклад в точки обслуговування, що знаходяться в більшості великих міст світу.ВТБ Банк надає широкий вибір грошових переказів, завдяки чому клієнтможе вибрати найбільш підходящий для себе переклад.

Профільниминапрямками нашої роботи є комплексне обслуговування великихкорпоративних клієнтів, фінансування та кредитування малого і середнього

ВТБроздруковувати баланс карткового рахунку та здійснювати інші операції.

ВТБроздруковувати баланс карткового рахунку та здійснювати інші операції.

Ефективність

ВТБ Банк

Депозитні

Якщо

ВКеш Менеджмент - сукупність послуг, призначених для ефективногоздійснення розрахунків та управління залишками на банківських рахунках, що дозволяють

Структурарозмежовує сфери відповідальності, оптимізує процеси інформаційногозабезпечення, яке дає можливість досягти поставлених цілей і завданьз найбільшою ефективністю. Налагодження внутрібанкоскіх схем, процедурприйняття рішень, розподіл функцій і повноважень - запорука продуктивного

Регулювання роботи комерційнихбанків здійснюється Національним банком України. Для ВТБ Банку стабільність -це основна умова ефективної діяльності. Стан і перспективифункціонування фінансових інститутів ринків капіталу мають важливе значеннядля національної економіки. Ось чому кредитно-банківська сфера служитьоб'єктом прискіпливої вЂ‹вЂ‹нагляду і регулювання з боку керівних органів. Вкожній країні діє система правових актів, які регламентують різніаспекти банківської діяльності, роботу небанківських кредитно-фінансовихустанов, фондових бірж і т.д.. Особливості історичного розвитку і діябанків.овое дослідження кон'юнктури ринку і т.д.

БанкВТБ надає консультації з будь-яких питань, пов'язаних з проведеннямміжнародних розрахунків та валютного контролю за зовнішньоторговельними контрактами, набудь-якому етапі здійснення угоди (у тому числі на етапі опрацювання умовконтракту);

проводитьміжнародні розрахунки за зовнішньоторговельними контрактами в будь-яких формах, прийнятих вміжнародній банківській практиці - від банківського переказу до розробки тареалізації індивідуальної схеми розрахунків (з елементами комбінованихрозрахунків, що включають декілька форм розрахунків по одному контракту, а при необхідності- З використанням інструментів кредитування та торговельного фінансування

Банк ВТБ своєчасно іякісно здійснює розрахунки у формі переказів в іноземній валюті:

- зараховує виручку,надійшла на користь його клієнтів-експортерів;

- виробляє платежівсередині України та за кордон;

- здійснюєавансові платежі за зовнішньоторговельними контрактами;

- здійснює платежі воплату переказних та простих векселів та ін

Платежі за кордонвиконуються Банком ВТБ в день надходження заяви на переказ від його клієнтівабо банків-кореспондентів. На їхнє прохання вказані операції можуть бутиздійснені протягом декількох годин.

Висока оцінкадіяльності ВТБ в якості агента валютного контролю органами валютногорегулювання і валютного контролю. Заслужений авторитет ВТБ в даній областідіяльності

ВТБ банк здійснюєкредитування для приватних осіб, малого бізнесу та корпоративним клієнтам.

Кредитування дляприватних осіб здійснюється за такими видами:

1.Потребітельскоекредитування

2.Автокредітованіе

3.Іпотечноекредитування

Клієнтам малого бізнесу(Юридичним особам з обсягом річної виручки в еквіваленті до 22,5 млн. грн. Тафізичним особам-підприємцям) ВТБ Банк пропонує широкий спектр програмкредитування :

1.кредіт під депозит;

2.овердрафт; кредит нарозвиток бізнесу (поповнення обігових коштів, придбання основних засобів,ремонт реконструкція і т.д.);

3.кредіт на покупкукомерційного автотранспорту;

4.кредіт на покупкуобладнання ..

1.Кредіт під заставудепозиту

Корпоративним клієнтам.Кредитування- Один із пріоритетних напрямків роботи ВТБ Банку в обслуговуваннікорпоративних клієнтів. На сьогоднішній день ВТБ Банк надаєфінансування стабільним компаніям з чіткими перспективами розвитку бізнесу.

ВТБ Банк єнадійним партнером і надає можливості для оптимального вирішення завдань,які стоять перед бізнесом.

Перевагикредитування у ВТБ Банку:

В·широкийспектр кредитних продуктів;

В·конкурентніумови кредитування;

В·міжнароднийдосвід і широка мережа групи ВТБ;

В·кваліфікованапідтримка персонального менеджера;

В·розробкаіндивідуальних схем фінансування відповідно до потреб і специфікоюбізнесу.

ВТБнадає клієнтам можливість впевнено рости і розвиватися завдякиуспішному досвіду роботи і можливостям міжнародної групи ВТБ .

ВТББанк пропонує будівельним організаціям, що здійснюють житловебудівництво, схему організації фінансування будівництва житла тавбудовано-прибудованої нежитлової нерухомості

ВТБ банк надає зарплатніпроекти для різних категорій клієнтів. Для малого бізнесу. і корпоративнихклієнтів розроблені умови, які задовольнять своїх клієнтів.

В цілому ВТБ Банкздійснює величезний перелік послуг, які вільно конкурують наміжнародному ринку і в країні в цілому.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

1.Закон України В«Про банки і банківськудіяльність В»від 04.02.2011 № 3011-VI(Ззмінами та доповненнями).

2.Закон України В«Про Національний банк УкраїниВ» від 20.05.99 № 679-ХIУ (зі змінами та доповненнями).

3.Закон України В«Про державнийрегулювання ринку цінних паперів в Україні В»від 30.10.96 № 475 (із змінами тадоповненнями).

4.Закон України В«Про іпотекиВ» від05.06.03 № 898-IУ (із змінами тадоповненнями)

5.Закон України В«Про іпотечнекредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечнимисертифікатом В»від 19.06.03 № 979-IУ(Зі змінами та доповненнями).

6.Закон України В«Про платіжні системиі переказів грошей в Україні В»від 5.04.2001

№ 2326-III (іззмінами та доповненнями).

7.Закон України В«Про порядокздійснення розрахунків в Україні В»від 16.03.2000 № 1559-III

(зі змінами та доповненнями).

8.Закон України В«Про цінні папери тафондовому ринку Україні В»від 18.06.91 № 1201-ХП. (Зі змінами та доповненнями).

9.Закон України В«Про системувалютного регулювання і валютного контролю В»від 19.02.93 № 1593 (зі змінамита доповненнями).

10.Www.banknews.com.ua

11.Www.vtb.com.ua

12.Www.portal.rada.gov.ua

13.Wwwbanksin.com.ua

14.Www. bankstore.com.ua

15.Www. file.liga.net