Главная > Банковское дело > Міжбанківський валютний ринок

Міжбанківський валютний ринок


19-01-2012, 23:27. Разместил: tester10

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Поняття тароль міжбанківського валютного ринку

2. Операціїна міжбанківському валютному ринку

3.Характеристика міжбанківського валютного ринку РФ

ВИСНОВОК

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Сучасні міжбанківські валютніринки характеризуються наступними основними особливостями.

1. Інтернаціоналізація валютнихринків.

2. Операції здійснюються безперервно уПротягом доби поперемінно у всіх частинах світу.

3. Техніка валютних операційуніфікована, розрахунки здійснюються за кореспондентськими рахунками банків.

4. Широкий розвиток валютних операційз метою страхування валютних та кредитних ризиків.

5. Спекулятивні та арбітражніоперації набагато перевершують валютні операції, пов'язані з комерційнимиоборудками, число їх учасників різко зросло і включає не тільки банки і ТНК,але і інші юридичні і фізичні особи.

6. Нестабільність валют, курсяких, подібно своєрідному біржовому товару, має найчастіше свої тенденції,не залежні від фундаментальних економічних факторів.

Валютні ринки - офіційніцентри, де відбувається купівля-продаж іноземних валют на національну закурсом, складається на основі попиту і пропозиції.

Специфіка міжнародних розрахунківполягає в тому, що в якості валюти ціни і платежу використовуються зазвичайіноземні валюти. Між тим у кожному суверенній державі в якостізаконного платіжного засобу використовується її національна валюта. Томунеобхідною умовою розрахунків по зовнішній торгівлі, послуг, кредитами,інвестицій, міждержавних платежів є обмін однієї валюти на іншуу формі купівлі або продажу іноземної валюти платником або одержувачем.


1. Поняття і роль міжбанківськоговалютного ринку

Міжбанківський валютний ринок виконуєнаступні основні функції:

1. обслуговування міжнародногообороту товарів, послуг і капіталів;

2. формування валютного курсу наоснові попиту та пропозиції на валюту;

3. хеджування (страхування) відвалютних і кредитних ризиків;

4. проведення грошово-кредитноїполітики;

5. отримання прибутку у вигляді різницікурсів валют і процентних ставок по різних боргових зобов'язаннях.

З організаційно-функціональної точкизору (як результат реалізації економічних функцій) міжбанківські валютніринки забезпечують обслуговування міжнародного обороту товарів, послуг, робіт;своєчасне здійснення міжнародних розрахунків; взаємозв'язок різнихринків; стихійне визначення валютних курсів шляхом балансування попиту іпропозиції; надання механізмів захисту від валютних ризиків;диверсифікацію валютних резервів банків, підприємств і держави; валютнуінтервенцію; використання ринку державами для цілей їх грошово-кредитної іекономічної політики; отримання прибутку у вигляді різниці курсів валют іпроцентних ставок; регулювання валютних курсів національної валюти доіноземних валют (державне і ринкове); проведення валютної політики,спрямованої на державне регулювання вказаної області економіки іінші заходи.

З організаційно-інституційної точкизору міжбанківський валютний ринок являє собою сукупністьуповноважених банків, які здійснюють валютні операції.

З організаційно-технічної точкизору валютний ринок являє собою сукупність комунікаційних систем,пов'язують між собою банки різних країн, що здійснюють міжнароднірозрахунки і інші валютні операції.

Отже, з одного боку, міжбанківськийвалютний ринок - це найбільший, децентралізований фінансовий ринок в світі,на якому здійснюється міжнародна торгівля та обмін іноземних валют(Обсяги операцій на валютних ринках не публікуються, проте, на думкуфахівців, сукупний валютний ринок має обороти приблизно 100 -200 млрд.доларів в день). [1]

Крім комерційних банків, найважливішимиучасниками міжбанківського валютного ринку є центральні банки розвиненихдержав. Крім обслуговування потреб уряду вони проводять операції врамках офіційної грошово-кредитної політики. Представниками державиможуть бути зовнішньоторговельні банки та інші установи.

Для проведення валютних операційвеликі комерційні банки розташовують депозитами в зарубіжних фінансовихустановах, що є їхніми кореспондентами. У той же час далеко не всі навітьвеликі банки країн Західної Європи виступають в якості постійних учасниківвалютного ринку. Наприклад, у Франції ними є лише декілька банків: КредіЛіонне, Паріба, Сосьете женераль, Банк Насьональ де Парі, Ендосюез і деякіінші. [2]

Валютний ринок являє собоюпереважно міжбанківський ринок. Тому в якості його основнихдійових осіб насамперед виступають банки та інші фінансові установи.Вони можуть здійснювати операції як у власних цілях, так і в інтересахсвоєї клієнтури. При цьому учасники можуть працювати на ринку, вступаючи в прямийконтакт один з одним, або діяти через посередників. У цій категоріїперш за все виділяються комерційні банки, особливе місце в ній займають центральнібанки країн.

До групи діючих на валютномуринку учасників відносяться центральні банки. Вони займають особливе положення.Перш за все, за своїм статусом вони не є комерційними установами івже з цієї причини істотно відрізняються від комерційних банків та іншихфінансових інститутів. Центральні банки також володіють в своїй структуріпідрозділом дилінгу. Проте валютні операції займають підпорядковане місце вдіяльності центральних банків, оскільки служать для них переважно лишезасобом здійснення основних функцій і, як правило, не мають на метібезпосереднє вилучення доходу.

Крім того, центральні банкирозташовують контрагентами іншого роду і виконують інші функції. З одного боку,вони керуються розпорядженнями свого уряду (у тих країнах, децентральний банк не користується повною самостійністю) або беруть участь упроведення узгодженої з ним економічної політики (у державах, децентральний банк більш незалежний). Вони також координують свої дії навалютному ринку з політикою центральних банків інших країн (зокрема припроведенні валютних інтервенцій) і керуються положеннями нормативнихдокументів міжнародних фінансових організацій.

З іншого боку, функцієюцентральних банків є спостереження за станом міжбанківського валютногоринку та його регулювання. Насамперед це стосується курсу національної валюти,коректування якого в бажаному напрямку здійснюється, зокрема,за допомогою інтервенцій на валютному ринку, а також за допомогою валютних резервівцентрального банку. Крім того, це може зачіпати і операції комерційнихбанків країни та інших фінансових установ, а також брокерів, які зобов'язанібеззастережно надавати центральному банку відповідну інформацію.

2. Операції на міжбанківському валютномуринку

На міжбанківському валютному ринкуздійснюються різні за змістом операції, які об'єднанівідповідними сегментами ринку. Основними сегментами міжбанківськоговалютного ринку є касовий ринок (ринок угод за поточним курсом, абооперацій телеграфного переказу, іменований в західній літературі також як ринок"Спот") і терміновий ринок (або ринок операцій на термін).

На касовому ринку (ринку "спот")купівля і продаж валют відбувається на умовах розрахунку протягом двох робочихднів після дати укладання угоди і за курсом на момент її укладення.

Готівковий ринок, будучи частиною міжбанківськоговалютного ринку, функціонує також безперервно. Це означає, що йогоучасники можуть купувати або продавати валюту протягом всього часу йогороботи.

Курс будь-якої валюти встановлюється наринку "спот" по відношенню до долара США, тоді як між іншимивалютами в певний момент прямого співвідношення може і не існувати.Незважаючи на безперервний характер валютних операцій і постійне визначеннякурсів валют, в деяких фінансових центрах існує процедура такзваного "фіксингу", тривалість якої в різних країнахрізна. "Фіксинг - це процес офіційного визначення курсів різнихвалют, тобто їх котирування під час періодичних зустрічей основних учасниківринку, які прово...дяться в кожному фінансовому центрі. Наприклад, у Парижі вприміщенні фондової біржі з 1977 р. процедура фіксингу відбувається щодня поробочих днях протягом приблизно 30 хвилин (початок о 13.30 - в зимовийчас, і в 14.00 - в літній). При цьому представник Французького об'єднаннябірж оголошує курси основних валют (курс продажу і курс купівлі по кожній звалют) по відношенню до французького франка, які потім публікуються вофіційному виданні Франції. [3]

Курс будь-якої валюти (як правило, повідношенню до долара США) виражається цифрою, що включає чотири знака післякоми, тобто десятитисячними частками одиниці. У цьому зв'язку в професійнійтермінології дилерів використовується поняття "пип", тобто"Пункт", що позначає 1/10000 курсу валюти. Наприклад, курсфранцузького франка по відношенню до долара США можна виразити цифрами5,5950-5,5958, де перша відповідає курсу покупки, а друга - продажу. Прицьому курс франка можна представити також і у вигляді наступного виразу:5,5950/08, де 08 - це число "піпов", що становить різницю міжкурсом продажу і курсом купівлі, або "спред" ("маржа"). [4]

В даний час касовий ринок(Ринок "спот") як і раніше є найбільшим сегментомміжбанківського валютного ринку. Незважаючи на те, що за останні роки обсягторгів тут збільшувався повільніше, ніж в інших сегментах (ринки валютнихф'ючерсів і опціонів), на частку касового ринку доводиться небагато чим меншеполовини (близько 49%) сукупного обороту валютного ринку. [5]

Різниця між курсом продавця ікурсом покупця носить назву "спред" або "маржа" таявляє собою дохід банка, що використовує згадані котировки припроведенні валютних операцій. Подібна офіційна котировка валют дозволяєклієнтурі комерційних банків краще зорієнтуватися щодо кон'юнктуривалютного ринку та точніше формулювати свої розпорядження банкам.

Іншим важливим сегментом валютногоринку є терміновий ринок (операції на термін). Учасники цього ринкуприймають на себе зобов'язання купити і продати валюту за курсом,встановленому в момент укладання угоди, але з умовою взаємної поставкивалют в обумовлений термін. Угоди укладаються або на строк від трьох до семи днів,або на 1, 2, 3, 6, 9, 12 і 18 місяців, або на два чи три роки, на п'ять років.

Валюти з поставкою в певнийстрок не мають офіційного котирування, їх курси складаються під впливомринкових сил, а тому вони відрізняються від курей сов валют із негайною поставкою(Операції "спот"). Угоди на будь-який термін понад двох робочих днівотримали назву форвардних операцій. При цьому якщо курс валюти по ним вищечинного курсу "спот", то говорять, що така валюта котирується зпремією, якщо ж він нижчий курсу по касових операціях, то мова йде про дисконт.

Об'єктом подібних угод зазвичай можеслужити будь-яка вільно конвертована валюта. Однак чим триваліше термінугоди, тим на менше число валют вона може розповсюджуватися. Справа в тому, щооднією з двох основних цілей термінових угод, крім вилучення спекулятивного прибутку,є перш за все страхування від можливого ризику, викликаного зміноюкурсів валют. Тому при термінах від трьох днів до шести місяців можливоукладати угоди практично по всіх конвертованих валют, використовуваних вміжнародних розрахунках. У проведенні операцій терміном на один і два роки майжене використовуються такі валюти, як австрійський шилінг, бельгійський франк,іспанська песета, італійська ліра, португальське ескудо, а також грошовіодиниці скандинавських країн. У контрактах на строк понад два роки застосовуютьсялише провідні валюти: долар США, німецька марка, швейцарський франк, японськаієна і англійський фунт стерлінгів. [6]

В умовах стабілізації кон'юнктуривалютного ринку об'єм термінових операцій скорочується в порівнянні з готівкоюоборудками. Навпаки, при значних коливаннях курсів валют на ринку"Спот" об'єм форвардних угод зростає. Так, в останні роки взв'язку з посиленням дестабілізуючих явищ на валютному ринку обсяг терміновихоперацій збільшувався швидше, ніж обсяг касових операцій.

Розглянуті сегменти міжбанківськоговалютного ринку в сучасних умовах зазнають подальшу еволюцію. Якуже зазначалося, касовий ринок практично все ще зберігає перше місце заобсягом операцій серед інших сегментів в загальному обороті валютного ринку. В той жечас форвардний ринок, що охоплює звичайні форвардні угоди і ринок операцій"Своп", розвивається значно швидше, ніж касовий ринок("Спот"). Перш за все це відноситься до ринку угод "своп",який став другим за обсягом сегментом валютного ринку після ринку касовихоперацій. Обсяг угод з валютними опціонами також істотно зріс, хочащодо інших сегментів його частка в загальному обороті валютного ринку залишаєтьсяпоки скромною. [7]

3. Характеристика міжбанківськоговалютного ринку РФ

Операції на валютному ринку проводятьсяміж банками (міжбанківські валютні розрахунки) і банками зі своїми клієнтами.

У Російській Федерації офіційнийвалютний курс рубля встановлюється за допомогою фіксингу.

Курс фіксингу є єдиним курсомЦентрального банку Росії. Через нього, використовуючи інформацію про кросс-курсахагентства "Рейтер" (REUTER),він виводить курс рубля до решти валют. Валютний фіксинг відбувається два разина тиждень - у вівторок і четвер. У день валютного фіксингу Центральний банкРосії повідомляє курси провідних вільно конвертованих валют до рубля черезпублікацію в Російській газеті, в Російських вістях та ін

Обсяг угод "валютнийсвоп ", укладених Банком Росії в 2002 - 2005 року представлений в табл. 1.

Фіксинг здійснюється Центральнимбанком Росії на Московській міжбанківській валютній біржі (ММВБ) і являєсобою визначення курсу долара США до рубля.

Таблиця 1

Обсяг угод"Валютний своп", укладених Банком Росії
(Млн. долСША) [8]

Звітнийперіод Сума Звітнийперіод Сума вересня2002 107,2 Січень 2004 - жовтня2002 659,0 лютого2004 - листопада 2002 - Березень 2004 - грудня2002 79,5 Квітень 2004 3 714,0 січня 2003 241,0 травня 2004 1 211,0 лютого2003 - червня 2004 395,7 березня 2003 - липня 2004 67,5 квітня 2003 - серпня 2004 150,0 травня 2003 - вересня2004 - червня 2003 - жовтня2004 - липня 2003 103,0 листопада 2004 - серпня 2003 - грудня2004 - вересня2003 1 367,0 січня 2005 - жовтня2003 197,0 травня 2005 90,0 листопада 2003 - жовтня2005 453,8 грудня2003 -

Дані про середньоденнийобороті міжбанківських касових конверсійни...х операціях в 2005 році представленів таблиці 2.


Таблиця 2

Середній денний оборотміжбанківських касових конверсійних операцій (млн. дол США) [9]

Період Загальний(Сума всіх валют/2)

Росій-
ський рубль
(RUB)

ДоларСША (USD) ЄВРО(EUR)

Фунтстер-
лінгов (GBP)

Йена(JPY)

Швей-
царський франк
(CHF)

Австра-
лійскій долар
(AUD)

Канад-
ський долар
(CAD)

Біло-
російський рубль
(BYR)

Гривня(UAH)

Тенге(Казах-
ський)
(KZT)

Інші 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 січня 28710 23202 28210 4767 666 218 163 36 82 48 2 14 11 лютого 26607 21094 26120 4068 980 563 168 47 90 51 1 18 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 березня 28073 22996 27487 4162 755 444 159 29 51 48 1 4 10 квітня 27510 20364 26850 5441 1288 709 192 33 74 45 1 10 13 травня 20909 15072 20333 4710 939 521 102 35 45 39 1 8 11 червень 25184 18001 24670 5663 1316 377 195 40 39 33 1 23 10 липня 25922 18105 25351 5561 1959 485 211 29 89 12 1 17 23 серпня 24992 17349 24378 5275 1905 644 244 21 91 36 1 30 11 вересні 32213 22762 31429 7002 1963 493 485 35 171 51 1 23 13 жовтня 45383 31653 44005 11153 2450 562 580 103 174 32 2 11 41 листопада 34236 23714 32844 7850 2381 603 633 126 236 31 2 12 41 Грудень 2 9

курсів.

ВИСНОВОК

операцій.

- своєчасне здійсненняміжнародних розрахунків;

ризиків;


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кредит. Фінанси. - М.: Міжнародні відносини, 2002.- 272 с.

2. Гроші. Кредит.Банки/Под ред. Є. Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 623 с.

Міжнародні економічні відносини. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 648 с.

цінних паперів. - С. 35 - 48.

- СПб.: Питер, 2005. - 560 с.

/ Под ред. Н. Ф. Самсонова. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 302 с.

/ Под ред.- М.: Юрайт-М, 2001. - 543 с.

- 2002. - № 2. - С. 12- 27.


цінних паперів. - С. 37.

/ Под ред. Н. Ф. Самсонова. - М.: ИНФРА-М, 2002. - С. фінанси. - СПб.: Питер, 2005. - С. 320.

цінних паперів. - С. 43.

цінних паперів. - С. 44.

- М.: ИНФРА-М, 2005. - С. 267.

/ Под ред. Н. Ф. Самсонова. - М.: ИНФРА-М, 2002. - С. 183.