Главная > Банковское дело > Лізинги

Лізинги


19-01-2012, 23:27. Разместил: tester6

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра фінансів і банківської справи

ЛІЗИНГ

Курсова робота

з дисципліни

"Операції комер-

ких банків "

студента групи № 42

спеціальності "Фі-

Нансі і кредит "

Смельчука В.Г.

Науковий

керівник -

Бондар А.П.


СІМФЕРОПОЛЬ2001

Лізинг

Економічний сенс лізингу виражає його визначення яккомплексу майнових відносин, що складаються у зв'язку з передачею майнау тимчасове користування. Цей комплекс крім власне договору лізингувключає й інші договори, зокрема договір купівлі-продажу і договір позики.Для лізингу властиво складне поєднання цих договорів і взаємопроникненнящо виникають при їх укладанні відносин.

Стрижнем будь лізингової угоди є фінансова, аточніше кредитна операція. Власник майна (лізингодавець) надаєкористувачеві (лізингоодержувачу) свого роду фінансову послугу: він купуємайно у власність за повну вартість і за рахунок періодичних внесківлізингоодержувача в кінцевому рахунку відшкодовує цю вартість. Тому, виходячи зфінансової сторони відносин, лізинг розглядають як одну з формкредитування придбання машин і устаткування, альтернативну традиційнійбанківській позичці.

Таким чином, якщо розглядати лізинг як передачумайна в тимчасове користування на умовах терміновості, зворотності іплатності, то його можна кваліфікувати як товарний кредит в основні фонди.Тому в економічному сенсі лізинг є кредит, що надаєтьсялізингоодержувачу в формі переданого в користування майна.Суб'єктами кредитних відносин тут виступають в особі позичальника -лізингодавець і в особі позичальника - лізингоодержувач, а об'єктом позички ємашини, обладнання, транспортні засоби та інші елементи основних засобів.

У теж час за формою організації позичає вартостілізинг зовні схожий з комерційним кредитом, однак між ними єпринципові відмінності. Насамперед це стосується відносин власності прикомерційному кредиті і лізинг. При комерційному кредитуванні, передаючи вкористування товари, одночасно передають і право власності на об'єктугоди, тобто на товар. У власність надходить споживча вартістьтоварів, оплата яких в даний момент неможлива і відстрочена в часі.

При лізингу право користування майном відокремлюється відправа володіння ним. Лізингодавець зберігає за собою право володіння напередане в лізинг майно, тоді як право його використання переходить долізингоодержувачу. За володіння цим правом він виробляє узгоджені злізингодавцем лізингові платежі. Після закінчення терміну лізингу об'єкт (передане в користування майно) залишається власністю лізингодавця. Вряді випадків у лізинговому договорі може бути передбачено право лізингоодержувачана покупку об'єкта після закінчення терміну договору. У цьому випадку до нього післяоплати об'єкта лізингу переходить і право власності на нього.

І комерційний кредит, і лізинг припускають взаємозв'язокторговельної і кредитної угод. При комерційному кредиті кредитна угодаобумовлена ​​актом купівлі - продажу, вона існує остільки, оскількиіснує торговельна угода. При лізингу немає такого тісного безпосередньоговзаємозв'язку з купівлею - продажем. Лізинг далеко не завжди починається покупкоюмайна, так як воно вже може бути власністю самої лізинговоїкомпанії, і далеко не завжди лізингова угода завершується покупкою майналізингоодержувачем.

Комерційний кредит надається у товарній, апогашається в грошовій формі. При лізингу кредит також надається втоварній формі. Лізингові платежі за своєю економічною природою є не щоінше, як плата за користування кредитом у вигляді майна. Після закінченнядоговору лізингодавцю повертається об'єкт угоди, як правило, в тій же натурально- Речовій формі. Лізингова угода може носити компенсаційний характер,і тоді платіж буде здійснюватися або у формі поставки продукції,виробленої на орендованому обладнанні, або у формі надання зустрічноїпослуги.

Комерційний кредит має короткостроковий характер.Класичний лізинг, як правило, має на увазі довгострокову оренду, хоча невиключає середньострокові і короткострокові угоди.

Класичному лізингу властивий тристоронній характервзаємовідносин, тобто в лізинговій операції, як правило, беруть участь три суб'єкта.


Малюнок 2.8 - Схема лізингової угоди

У класичній лізинговій угоді взаємини міжсуб'єктами будуються за наступною схемою: майбутній лізингоотримувач, що потребуєу певних видах майна, самостійно підбирає має в своєму розпорядженні циммайном постачальника. В силу відсутності власних коштів і доступу допозиковими коштами для придбання майна у власність він звертається домайбутньому лізингодавцю, має необхідні кошти, з проханням про його участьв угоді. Це участь лізингодавця виражається в покупці їм майна упостачальника у власність та подальшої його передачі лізингоодержувачу втимчасове користування на обумовлених у лізинговому угоді умовах.

При виділенні видів лізингу виходять передусімз ознак класифікації. До таких ознак належать: склад учасниківугоди, тип переданого в лізинг майна, ступінь його окупності, умовиамортизації, обсяг обслуговування, сектор ринку, де проводяться операції,відношення до податкових та амортизаційних пільг, характер лізингових платежів.


Малюнок 2.9 - Види лізингу

За ступенем окупності об'єкта лізингу і умов йогоамортизації, які нерозривно пов'язані між собою, виділяють так званийфінансовий та оперативний лізинг.

Фінансовий лізинг - найбільш поширений,являє собою лізинг майна з повною окупністю або з повною виплатоюйого вартості. Даний вид лізингу має місце тоді, коли протягом строкудоговору лізингодавець повертає собі всю вартість майна й отримуєприбуток від лізингової операції. При фінансовому лізингу термін, на який устаткуванняпередається у тимчасове користування, за тривалістю збігається зі строкомйого повної амортизації. По суті справи він являє собою форму довгостроковогокредиту у вигляді функціонуючого капіталу. По закінченні строку дії договорулізингу користувач може придбати майно у власність, відновитиугоду на пільгових умовах або припинити відносини. Фінансовий лізинг непередбачає сервісного обслуговування майна лізингодавцем, не допускаєдострокового припинення договору.

Таблиця 2.4 - Якісніхарактеристики фінансового лізингу .

Зміст відносин

Умови виконання

Вибір об'єкта лізингу та його продавця

За загальним принципом здійснює лізингоодержувач

Придбання лізингового майна для орендаря

Купує лізингодавець з повідомленнямпродавця про передачу майна в лізинг визначеній особі

Призначення лізингового майна

Тільки для підприємницьких цілей

Сума лізингових платежів за період договору

Включає повну(Або близьку до неї) вартість лізинговогомайна в цінах на момент угоди

Сервісне обслуговування та страхування об'єкту лізингу

Входить в обов'язкилізингоодержувача

Ризик випадкової загибелі, втрати, псування лізингового об'єкта

Переходить до орендаря у момент передачі йому об'єкта лізингу

...

Прискорена амортизаціялізингового майна

Може застосовуватися з повідомленнямподаткових органів

Відносини лізингодавцяі орендаря із продавцем лізингового об'єкта

В якості солідарних кредиторів

0тветвенность за виконання продавцемумови договору купівлі-продажу

Лізингодавець не несе відповідальності,крім випадків, коли продавця вибирає він сам

Тривалість лізингового терміну

Близька до нормативного терміну служби іокупності об'єкта лізингу

Витрати старіння об'єкта угоди

Несе лізингодавець

Право викупу лізингового майнакористувачем

Може бути передбачено в кінці або до закінчення терміну договору

Предмети лізингу

Зазвичай дорогі об'єкти з тривалимстроком фізичного зносу

Облік об'єкта лізингу

На балансі лізингодавця і на позабалансовому рахунку 001 лізингоодержувачаабо за домовленістю між ними

Функції кредитора

Повне абочасткове фінансування покупки лізингодавцем предмета лізингу

При оперативному лізингу термін договору коротше, ніжекономічний термін служби майна. Об'єкт оперативного лізингу - це, якЗазвичай, устаткування з високими темпами морального старіння.

При оперативному лізингу відбувається часткова виплатавартості орендованого майна, тобто лізингодавець за час дії даногодоговору відшкодовує лише частину вартості обладнання і тому він вимушенийздавати його в тимчасове користування кілька разів, як правило, різнимкористувачам.

Таблиця 2.5 - Переваги оперативного лізингу

Зміст відносин Умови виконання Термін угоди

Значнокоротше періоду фізичного зносу об'єкта (сезонне, разове, цільове використання)

Сервісне обслуговування

Бере на себе лізингодавець

Ставки лізингових платежів

Зазвичай високі, так як включає всівитрати по сервісному обслуговуванню

Оперативний лізинг кращий у випадках, коли:

Орендар не бажає нести ризики щодо володіння майном;

Орендар не впевнений у своїй тривалійплатоспроможності;

Не вистачає коштів для купівлі об'єкта;

Треба переконатися в правильності вибору об'єкта

Ризики лізингодавця

З відшкодування вартості майна;

псування або загибелі об'єкта лізингу

Об'єкт лізингу

Найчастіше з високими темпами морального старіння; Вимагає спеціального технічного обслуговування;

По закінченні терміну угоди повторно здається в оренду бажаючим;

Складається на обліку у лізингодавця.

Орендар має право:

Достроково припинитилізинг і повернути майно власнику

Відшкодування первісної вартостіоб'єкта лізингу

Лізингові платежі не компенсують за один термін оренди

Відносини при поверненні об'єкта лізингу

У договорі вказується залишкова вартість об'єктана різні дати;

Орендар відшкодовує можливу різницю між передбачуваної залишкової та ліквідаційною вартістю об'єкта

Гарантії користувача

Забезпечити встановлену залишкову вартість об'єкта до закінчення контракту

Побудована на поділ права власності на актив і прававикористання цього активу, що відноситься до правової сфери діяльності,лізингова операція, як економічна форма діяльності, несе в собіелементи кредиту, оренди та інвестицій. Вважається, що лізинг має рядпереваг в порівнянні з іншими формами фінансування.

Для орендодавця лізинг - це вигідний спосіб вкладеннякапіталу, що дозволяє ефективно використовувати свої грошові активи. Дляорендаря лізинг є засобом фінансування необхідного майна дляпідприємницької діяльності та реалізації свого творчого потенціалу.

Переваги лізингу для країни орендаря:

Лізинг збільшує конкуренцію між джереламифінансування;

Лізинг підвищує загальний рівень капіталовкладень;

Сума лізингових угод не враховується в підрахункунаціональної заборгованості, тобто з'являється можливість перевищити ліміти кредиторськоїзаборгованості, встановлені Міжнародним валютним фондом по окремихкраїнам.

Таблиця 2.6 - Переваги лізингу

Перевага

Фактори, що обумовлюють перевагу

1 2

Зниження потреби у власному стартовому капіталі

Угода повністю фінансується лізингодавцем Не потрібнийодноразово оплачувати необхідне обладнання,що звільняє ліквіднізасоби користувача і збільшує оборотний капітал для розширення виробництва

Підвищення ступеня захисту кредитора

Угода забезпечується (гарантується) самим об'єктом лізингу При банкрутстві користувача об'єкт лізингуповертається власнику При неплатежах по лізингу об'єкт може бути затребуваний і проданий для погашеннязбитків

Гнучкість системи платежів

Можлива відстрочка першого платежу, поступове збільшення або зниження виплат завансом і т.д. Можливо здійснення виплат із прибутку у формі товарів і послуг, вироблених на взятому в лізинг обладнанні

Прискорена амортизація об'єкта лізингу, виведення з терміну контракту

Розширюється можливість оперативного оновлення застарілогообладнання та технічного переозброєннявиробництва Знижується оподатковуванийприбуток, прискорення науково-технічного прогресу

Економія на трансакціях

Знижуються адміністративні витрати за рахунок виключення трудомістких операцій по придбанню, утриманню, ліквідаціїі продажу майна

Податкові пільги, державнапідтримка лізингу

Зменшення оподатковуваного прибуткуза рахунок віднесення лізингових платежів насобівартість продукції. Зниження митних зборіві податків за операціями міжнародного лізингу. Отримане в лізинг майноне облягає податком у користувача

Зниження ризику у товаровиробника у зв'язкуз старінням устаткування

Ризик морального і фізичного зносу переноситься на лізингодавця.Користувач може взятив оренду новеобладнання

Збільшення виробничого потенціалу

Однаковий стартовий капітал дозв...оляє при лізингу задіятизначно більше виробничихпотужностей, ніж при купівлі в кредитз відсотками

Розвиток та диверсифікація ринкузасобів виробництва

Залучення нових об'єктів в сферу лізингу Розширення ринку збуту для товаровиробників Підтримкаплатоспроможногопопиту на техніку

Розширення економічної сповободи підприємця

Можливість вибору: викупити об'єкт лізингу, продовжитидоговір або залучити новесучасне обладнання

Реалізаціядержавних інтересів

Залучення приватних інвестицій в економіку країни. Збільшення податкових надходжень добюджет за рахунок активізації підприємництва.Прискорення технічногоі технологічного переозброєння виробництва.Міжнародний валютний фонд не враховує суми лізингових угод у національній заборгованості

Облікові вигоди товаровиробника

Об'єкт лізингує власністю лізингодавця, враховується на йогобалансі, і нараховуютьсяамортизаційні відрахування

Продовження таблиці 2.6

1 2

Фінансові вигоди

Зберігається кредитна лінія. Зменшується залежність відзвичайних джерел фінансування (банків, постачальників та ін.) Об'єкт лізингу необкладається податком на майно у користувача.Контракт з лізингу отримати легше, ніж позику. Стабільніплатежі знижуютьвплив інфляції і зростання банківських відсотків подовгострокових позиках

Зниження ризику при освоєнні нової продукції

У разі недостатньогопопиту є можливістьповернути взяте в оренду майно лізингодавцю

Узгодженість витрат

Витрати і доходи від інвестицій йдуть паралельно

Чітка визначеність лізинговихплатежів

Полегшується бізнес - планування навесь термін дії договору

Ефект фінансовоголевериджу (важеля)

Щорічні фінансові вигоди від об'єкта лізингу, як правило, перевищують відсоток по кредиту

Як і будь-яке економічнеявище, лізинг може мати і негативні наслідки:

через інфляцію користувач втрачає на підвищеннізалишкової вартості об'єкта;

в результатінауково-технічного прогресу використовуване майноморально старіє, в той час як лізингові платежіне припиняються до закінчення контракту;

вартість лізингу може бути більшевідповідної позики, оскільки ризик старіння устаткування лежить на лізингодавці, що вимагає підвищення комісійнихдля компенсації; збільшується складність організації операції.

поворотнийміжнародний лізинг, побудований на податковій основі, обертається збиткамидля країни лізингодавця.

при міжнароднихмультивалютних лізігових угодах відсутні повні гарантії від валютних ризиків(Проблема переноситься з одного учасника на іншого).

Світова практика використання лізингу у вугільній галузісвідчить про значну вигоду його використання на етапі виходу зкризи. Розвиваються підприємствам необхідно нове обладнання, але сьогодні уних немає для цього коштів. В результаті несприятливої вЂ‹вЂ‹економічної обстановкиактиви вугільних підприємств зношені і впали в ціні, звідси використання їх вякості застави практично неможливі. Тут доречні дві мети: взятиобладнання в оренду на весь термін його експлуатації (фінансовий лізинг) чи начастину терміну (операційний лізинг), щоб потім придбати його за прийнятноюзалишкової вартості.

Щоб знайти вихід із такої ситуації, потрібна наявністьна ринку основних суб'єктів лізингу: лізингової компанії (лізингодавця) табанку-кредитора (оскільки він не може здійснювати орендні операції від свогоімені). Інтерес банку полягає в тому, що плата за наданняобладнання в лізинг вище відсотка за довгостроковими кредитами за рахунок включеннянадбавок за галузевий ризик і ризик придбання в тій чи іншій мірі "унікального"обладнання.