Главная > Банковское дело > Лізингові операції в Республіці Казахстан

Лізингові операції в Республіці Казахстан


19-01-2012, 23:27. Разместил: tester10

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи лізингу

1.1 Загальна характеристика лізингу

1.2 Нормативно-правова основа лізингу

2. Лізингові операції в Республіці Казахстан

2.1 Аналіз лізингової діяльності банків другого рівня

2.2 Страхування лізингової діяльності

2.3 Казахстан на центрально-азіатському ринку лізингу

3. Шляхи вдосконалення лізингу в РК

3.1 Міжнародний досвід застосування лізингу

3.2 Проблемні аспекти лізингових операцій в РеспубліціКазахстан

Висновок

Список використаної літератури

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3


Введення

Кожне підприємство функціонує в ринковій економіці яквідособлена (щодо і абсолютно) в економічному плані виробничаодиниця. Результатом репродуктивного (здатного до самовідтворення)функціонування підприємств, відокремлених в економічному плані івзаємозалежних у процесі створення матеріальних благ і послуг, єіндивідуальне відтворення. Для здійснення господарської діяльностіпідприємство повинно мати інвестиційні ресурси, які знаходяться в постійномурусі, вираженому лізингом.

Перетворення під впливом науково-технічногопрогресу сфери виробництва та обігу, глибокі зміни економічнихумов господарювання викликають необхідність пошуку та впровадження нетрадиційнихдля господарства нашої країни методів оновлення матеріально-технічної бази тамодифікації основних фондів суб'єктів різноманітних форм власності. Одним зтаких методів є лізинг [1].

До початку 60-х років лізинг в зарубіжних країнах восновному торкався роздрібних компаній, які часто орендували своїприміщення. Протягом останніх трьох десятиріч популярність лізингу стрімкозросла; замість того, щоб позичати гроші на купівлю комп'ютера,автомобіля, судна чи супутника, компанія може взяти його в лізинг.

Актуальність розвитку лізингу в Казахстані, включаючиформування лізингового ринку, обумовлена ​​передусім несприятливимстаном парку устаткування: значна питома вага морально застарілогоустаткування, низька ефективність його використання, немає забезпеченостізапасними частинами і т. д. Одним з варіантів рішення цих проблем може бутилізинг, який об'єднує всі елементи зовнішньоторговельних, кредитних іінвестиційних операцій.

Перехід до ринкової економіки поставив перед промисловимипідприємствами ряд проблем, головною з яких є наступна: якзатвердитися в умовах зростаючої конкуренції, скорочення ринку збуту черезневисокі ціни продукції та неплатоспроможність, складність пошуку постачальниківсировини, матеріалів та обмеженості фінансових ресурсів.

В даний час більшість казахстанських підприємстввідчувають нестачу оборотних коштів. Вони не можуть оновлювати свої основніфонди, впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу і вимушені братикредити. Існують різноманітні види кредитування: іпотечне, під заставу ціннихпаперів, під заставу партій товару, нерухомості. Однак підприємству принеобхідності оновлення своїх основних фондів вигідніше брати устаткування влізинг. При цьому економія коштів підприємства у порівнянні зі звичайним кредитомна придбання основних засобів доходить до 10% від вартості устаткування заувесь строк лізингу, який складає, як правило, від одного року до п'яти років.Нинішня економічна ситуація в Казахстані, на думку експертів,сприяє лізингу. Форма лізингу примирює протиріччя міжпідприємством, у якого немає коштів на модернізацію, і банком, якийнеохоче надасть цьому підприємству кредит, так як не має достатніхгарантій повернення інвестованих коштів. Лізингова операція вигідна усімучасникам: одна сторона отримує кредит, який виплачується поетапно, тапотрібне устаткування, інша сторона - гарантію повернення кредиту, так як об'єктлізингу є власністю лізингодавця чи банка, що фінансуєлізингову операцію, до надходження останнього платежу [2].

Тема дипломної роботи є вкрай актуальною насьогоднішній день, адже від інвестування у виробництво, а значить, і від виборунайбільш ефективного методу інвестиційної політики безлічі підприємств,сьогодні залежить розвиток економіки нашої країни.

Метою даної дипломної роботи є розкриттяправового регулювання лізингу за законодавством Республіки Казахстан.

Для досягнення мети потрібно вирішити наступні завдання:

- розкрити економічну та юридичну основу лізингу;

- розглянути лізингові операції в Республіці Казахстан;

- запропонувати шляхи вдосконалення лізингу в РК.

Структура та обсяг даної дипломної роботи складається звступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури тадодатки, а також дипломна робота викладена на 67 сторінках.

При написанні дипломної роботи було використанозаконодавство Республіки Казахстан, дані Агентства Республіки Казахстан поСтатистикою та навчальні посібники вітчизняних та зарубіжних вчених.


1. Теоретичні основи лізингу

1.1 Загальна характеристика лізингу

Як у будь-якого складного юридичного поняття у лізингу єбезліч визначень. Перш за все, лізинг, - слово англійського походження,похідне від дієслова to lease - брати і здавати майно в тимчасовекористування. Найбільш точно відображає сутність терміна "лізинг", на мійпогляд, є наступне визначення: Лізинг являє собоюінвестування тимчасово вільних або залучених фінансових коштів, приякому лізингодавець зобов'язується придбати у власність обумовленедоговором майно у певного продавця і надати це майнолізингоодержувачу за плату в тимчасове користування з правом подальшоговикупу [3].

Лізингова угода, у свою чергу, являє собоюсукупність договорів, необхідних для реалізації договору лізингу міжлізингодавцем, лізингоодержувачем і продавцем (постачальником) предмета лізингу.

Предметом лізингу можуть бути будівлі, споруди, машини,обладнання, інвентар, транспортні засоби, земельні ділянки та будь-якіінші невживані речі.

Предметом лізингу не можуть бути цінні папери і природніресурси.

Законодавчими актами можуть бути встановлені інші обмеженняна використання в якості предмета лізингу окремих категорій речей іземельних ділянок.

Типова лізингова угода виглядає наступним чином.

1. Користувач (після вступу в лізингові відносинилізингоодержувач) повідомляє лізингової компанії, яке обладнання йомунеобхідно.

2. Лізингова компанія, переконавшись в ліквідності проекту,купує це обладнання у фірми-виробника, або іншого юридичного, абофізичної особи, що продає майно, що є об'єктом лізингу.

3. Лізингова компанія (лізингодавець), ставшивласником устаткування, передає його в тимчасове користування з правомподальшого викупу (визначається договором) лізингоодержувачу, отримуючи натомістьлізингові платежі [4].

Ще Аристотель у "Риториці" відзначив, що багатствоскладає не володіння майном на основі права власності, а його(Майна) використання. Англійський автор Т. Кларк стверджує, що лізинг буввідомий задовго до того, як жив Аристотель: він знаходить кілька положень пролізинг в законах Хаммурапі, прийнятих близько 1760 р. до н.е. Римська імперія також не залишилася осторонь від проблем лізингу - вони знайшли своєвідображення в Істітуціях Юстіана. Отже, ідея поділу права володіння і прававласності та отримання вигоди з володіння відома з незапам'ятних часів, анародження і поширення сучасного лізингу ще раз підтверджує, що нове- Це добре забуте старе.

Традиційно лізинг вважається американським винаходом, заточку відліку лізингових операцій зарубіжні дослідники приймають 1877 рік,коли американська компанія "Белл Телефон Компані" прийняла рішення замістьпродажу телефонів здавати їх в оренду. Потужний імпульс розвитку лізингу далостворення спеціальних лізингових компаній, для яких лізинг став не тількизасобом торгової політики, але і предметом діяльності. Перша лізинговакомпанія "Юнайтед Стейтс лізинг корп." Була створена в 1952 році в Сан -Ф...ранциско. На початку 60-х років американські підприємці "перевезли" лізингчерез океан до Європи, де перша лізингова компанія - "Дойче лізинг Гмбх" з'явиласяв 1962 році в Дюссельдорфі. З 1972 року тут існує європейський ринок лізингу[5].

Одним з перших законів про лізинг став Закон Уельсу 1284м.

Нерідко лізинг використовувався для цілей не зовсім чеснихі благородних, наприклад для приховування справжнього стану речей - хтовласник, хто власник, для введення в оману кредиторів. У 1571 р. буввиданий закон про заборону таких угод, дозволялося використовувати тількидійсний лізинг. Історія використання лізингу повторюється і в ХХ ст.Сучасний лізинговий бум привів до появи величезної кількості угод, лишеносили назву "лізинг", але по суті прикривали можливість отриманнявеликих доходів, ухилитися від сплати податків. І перші законодавчі акти вцій області основною своєю метою ставили розмежування "дійсного" і"Мнимого" лізингу шляхом застосування різних критеріїв і показників.

"уявного" лізингу вистачає і в практиці нашої країни і їїнайближчих сусідів. Наприклад, банки Білорусії, використовуючи складну системулізингу, кредитування, підставних лізингових компаній взяли один у одного в"Лізинг" банківські офіси, сучасні засоби зв'язку, розкішні автомобілі іброньовики для інкасації. У результаті цього в програші залишився лишеНаціональний Банк Республіки Білорусь який недоотримав величезні суми(Податки, резервні гроші).

Крім прийнятих в нашій країні видів лізингу, у світікрім лізингу обладнання має місце лізинг зерна, лізинг робочої сили табагато інших видів, так що потенціал цього виду економічних відносин внашій країні дуже великий.

У лізинговій операції зазвичай беруть участь кілька суб'єктів:

- Лізингодавець - фізична або юридична особа,яка за рахунок залучених чи власних грошових коштів набуває в ходіреалізації лізингової угоди у власність майно і надає його вяк предмет лізингу лізингоодержувачу за певну плату, напевний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і вкористування з переходом або без переходу до лізингоодержувача прававласності на предмет лізингу.

- Лізингоодержувач - фізична або юридична особа, якавідповідно до договору лізингу зобов'язана прийняти предмет лізингу запевну плату, на певний термін і на певних умовах утимчасове володіння і в користування відповідно до договору лізингу.

- Продавець майна (постачальник) - фізична абоюридична особа, яка відповідно до договору купівлі-продажу з лізингодавцемпродає лізингодавцю в обумовлений термін вироблене (закуповується) їммайно, що є предметом лізингу. Продавець (постачальник) зобов'язаний передатипредмет лізингу лізингодавцю чи лізингоодержувачу відповідно до умов договорукупівлі-продажу.

- Банк (чи інша кредитна установа), що надаєкошти на придбання предмета договору [6].

На ринку лізингових послуг можна виділити і спеціальнісуб'єкти, такі як:

- Страхові компанії, що здійснюють страхуваннявсіляких ризиків, що виникають при лізинговій угоді: страхування майналізингодавця, кредитів, наданих лізингодавцю кредитною установою,від можливих ризиків неплатежів і багато іншого.

Будь-який з суб'єктів лізингу може бути резидентомРеспубліки Казахстан, нерезидентом Республіки Казахстан, а також суб'єктомпідприємницької діяльності за участю іноземного інвестора,здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства РеспублікиКазахстан.

Вивчення стану фінансового лізингу в розвинутих країнахдозволяє виділити основні групи обладнання, переданого в лізинг:

- Транспортне (транспортні літаки, автомобілі,морські судна, залізничні вагони і т. п.)

- Обладнання зв'язку (радіостанції, супутники, поштовеобладнання і т. п.)

- Сільськогосподарське обладнання

- Будівельне (крани, бетономішалки тощо)

і багато іншого.

Класифікація лізингових відносин

Згідно Казахстанського законодавства існують 2основні форми лізингу: внутрішній і міжнародний.

При здійсненні внутрішнього лізингу лізингодавець,лізингоодержувач і продавець (постачальник) є резидентами РеспублікиКазахстан. Внутрішній лізинг регулюється законодавством РеспублікиКазахстан [7].

При здійсненні міжнародного лізингу лізингодавецьабо лізингоодержувач є нерезидентом Республіки Казахстан.

Якщо лізингодавцем є резидент РеспублікиКазахстан, тобто предмет лізингу знаходиться у власності резидентаРеспубліки Казахстан, договір міжнародного лізингу регулюєтьсязаконодавством Республіки Казахстан.

Якщо лізингодавцем є нерезидент РеспублікиКазахстан, тобто предмет лізингу знаходиться у власності нерезидентаРеспубліки Казахстан, то договір міжнародного лізингу регулюється законами вгалузі зовнішньоекономічної діяльності.

В даний час у господарській практиці розвинутих країнзастосовуються різні види лізингу, кожна з яких характеризується своїмиспецифічними особливостями. Найбільш поширеними є:

- оперативний (сервісний) лізинг (operating lease)

- фінансовий (капітальний) лізинг (Financial lease)

- поворотний лізинг (sale and lease back)

- часткової лізинг (за участю третьої сторони) (leveraged lease)

- прямий лізинг (direct lease)

- сублізинг (sub-lease)

Всі існуючі види таких угод єрізновидами двох базових форм лізингу - оперативного або фінансового. ВРеспубліці Казахстан закон "Про фінансовий лізинг" регулює три основних видилізингу: оперативний, фінансовий і поворотний (по суті, є різновидомфінансового лізингу). Але, тим не менше, я пропоную розглянути найбільшНайпоширеніші види лізингу більш докладно.

Оперативний (сервісний) лізинг - це угода про поточнуоренді. Як правило, термін такої угоди менший періоду повної амортизаціїорендованого активу. Таким чином, передбачена контрактом орендна плата непокриває повної вартості активу, що викликає необхідність здавати його влізинг кілька разів.

Найважливіша відмінна риса оперативного лізингу -право лізингоодержувача (орендаря) на дострокове припинення контракту.Подібні угоди також можуть передбачати вказівку різних послуг поустановці і поточному технічному обслуговуванню здається в орендуобладнання. Звідси й друга, часто вживане назва цієї форми лізингу- Сервісний. При цьому вартість послуг, що надаються включається в орендну платуабо оплачується окремо [8].

До основних об'єктів оперативного лізингу відносяться швидкозастаріваючі види обладнання (комп'ютери, копіювальна та розмножувальнатехніка, різні види оргтехніки і т.д.) і технічно складні, потребуютьпостійного сервісного обслуговування (вантажні і легкові автомобілі, повітряніавіалайнери, залізничний і морський транспорт).

Неважко помітити, що в цілому умови оперативноголізингу більш вигідні для орендаря. Зокрема, можливість достроковогоприпинення оренди дозволяє своєчасно позбавиться від морально застарілогообладнання і замінити більш високотехнологічним і конкурентноздатним. Крімтого, при виникненні несприятливих обставин орендар може швидкоприпинити даний вид діяльності, достроково повернувши відповіднеобладнання власнику, та істотно скоротити витрати, пов'язані зліквідацією чи реорганізацією виробництва.

У випадку реалізації разових проектів чи замовленьоперативний лізинг звільняє від необхідності придбання і подальшогоутримання обладнання, яке в подальшому не знадобиться.

Використання різних сервісних послуг, що надаютьсялізингодавцем або виробником обладнання, часто дозволяє скоротитивитрати на поточне технічне обслуговування і утримання відповідногоперсоналу.

Недоліки оперативного лізингу: вища, ніж приінших формах лізингу, орендна плата; вимоги про внесення авансів іпередоплати; наявність у контрактах пунктів про виплату неустойок у випадку достроковогоприпинення оренди; інші умови, покликані знизити і частково компенсуватиризик власників майна [9]

Фінансовий (капітальний) лізинг довгострокова угода,передбачає повну амортизацію орендованого обладнання за ...рахунок плати,вноситься орендарем. Оскільки подібні угоди не допускають можливостідострокового припинення оренди, правильне визначення величини періодичноїплати забезпечує власнику повне відшкодування понесених витрат напридбання і утримання обладнання, а також необхідну норму прибутковості. Прицій формі лізингу всі витрати по установці і поточному обслуговуванню майнапокладається, як правило, на орендаря. Часто подібні угодипередбачають право орендаря на викуп майна після закінчення термінуконтракту за пільговою або залишковою вартістю (така вартість може бутичисто символічною, наприклад 1 долар).

На відміну від оперативного фінансовий лізинг істотнознижує ризик власника майна. По суті, його умови багато в чому ідентичнідоговорами, що укладаються при отриманні довгострокових банківських кредитів, так якпередбачають повне погашення вартості обладнання (позики); внесенняперіодичної плати, що включає вартість обладнання і дохід власника(Виплата за позикою - основна і процентна частини); право оголосити орендарябанкрутом у випадку його нездатності виконати угоду і т.д.

До об'єктів фінансового лізингу відносяться нерухомість(Земля, будівлі та споруди), а також довгострокові засоби виробництва.

Фінансовий лізинг служить базою для утворення двохінших форм довгострокової оренди - поворотною і часткової (за участю третьоїсторони).

Зворотний лізинг являє собою систему з двохугод, при якій власник продає обладнання у власність іншійстороні з одночасним укладенням договору про його довгострокову оренду упокупця. В якості покупця тут зазвичай виступають комерційні банки,інвестиційні, страхові чи лізингові компанії. У результаті проведеннятакої операції змінюється лише власник устаткування, а його користувачзалишається колишнім, одержавши у своє розпорядження додаткові коштифінансування. Інвестор же, по суті, кредитує колишнього власника, одержуючиЯк забезпечення права власності на його майно. Подібні операціїчасто проводяться в умовах ділового спаду в цілях стабілізації фінансовогостановища підприємств.

Пайовий лізинг - ще один різновид фінансовоголізингу, що передбачає участь в угоді третьої сторони - інвестора, вякості якого звичайно виступає банк, страхова чи інвестиційна компанія.У цьому випадку лізингова фірма, попередньо уклавши контракт надовгострокову оренду деякого обладнання, набуває його у власність,оплативши частину вартості за рахунок позикових коштів. В якості забезпеченняотриманої позики використовуються придбане майно (як правило, на ньогооформляється заставна) і майбутні орендні платежі, відповідна частинаяких може виплачуватися орендарем безпосередньо інвестору. При цьомулізингова фірма користується перевагами податкового щита, що виникає впроцесі амортизації обладнання і погашення боргових зобов'язань. Основніоб'єкти цієї форми лізингу - дорогі активи, такі, як родовищакорисних копалин, обладнання для видобувних галузей і т.д. [10].

При прямому лізингу орендар укладає з лізинговоюфірмою угоду про купівлю необхідного обладнання і наступною здачею йому воренду. Часто угоду про оренду може бути укладена безпосередньо зфірмою-виробником (тобто на пряму) Найбільшими виробниками,надавачами свою продукцію на умовах лізингу, є такі відоміфірми, як IBM, Xerox, GATX, а також багато авіаційні, суднобудівні іавтомобільні компанії. Наприклад, лідери світового автомобільного ринку -концерни В«Даймлер-КрайслерВ» і BMW складаються засновниками ряду провідних лізинговихкомпаній, через які здійснюють збут своєї продукції в багатьох країнахсвіту.

Сублізинг - особливий вид відносин, що виникають у зв'язку зпереуступкою прав користування предметом лізингу третій особі, що оформляєтьсядоговором сублізингу.

лізингу у лізингодавця за договором лізингу і передає його в тимчасовене допускається.

Відмінноюякий в результаті лізингу може розраховувати на впевнену довгостроковувиробництва.

підприємців.

При здійсненнідіяльність.клієнта.

обладнання.банківську діяльність.продукції;

лізингових послуг.отримав.

1.організаційну структуру.

2.

3.лізингу

істав частиною економічної політики більшості держав, будучи потужнимважелем.

Безумовно, активний розвиток лізингових відносиннеможливе без участі держави. Саме держава є тією точкоюопори, на яку спирається економічний важіль лізингу.

Основним завданням держави у розвитку лізингу, першвсе, є створення нормальної, життєздатною нормативно-правової бази,яка повинна всіляко сприяти розвитку лізингових відносин, а такожстворення сприятливих гарантій інвестицій та наданням податковихпреференцій.

Правове регулювання лізингових відносин в Казахстаністало активно розвиватися після прийняття Закону РК В«Про фінансовий лізингВ». Доцього в період з початку 90-х рр.. не існувало спеціального правовогорегулювання лізингу. Цивільний кодекс Казахської РСР містив поняттямайнового найму (оренди), поняття В«лізингуВ» йому було незнайоме.

Параграф 2 глави 29 (В«ЛізингВ») Особливої вЂ‹вЂ‹частиниЦивільного кодексу РК дає опис лізингових угод. Він складається з восьмистатей, в яких дано визначення договору лізингу, предмету договору, порядокпередачі предмета договору, переходу до орендаря ризику випадкової загибелі,відповідальності продавця [16].

Закон "Про фінансовий лізинг" розкриває основні поняттяі визначення, властиві лізинговими операціями, визначає учасників лізинговихвідносин. Тут сформульовані права та обов'язки сторін; даються основніумови лізингового договору; порядок страхування лізингового майна;порядок вирішення спорів між сторонами, в тому числі і при міжнародномулізинг; встановлюється структура і склад лізингових платежів; вимогиліцензування лізингової діяльності. Даний проект закону передбачаєдержавні гарантії для реалізації лізингових проектів, наданняучасникам лізингових операцій права самостійно визначати терміниамортизації обладнання, звільнення від податкових платежів протягом 1 рокупісля створення компанії, ряд податкових пільг для лізингових компаній,працюють у певних галузях.

У проекті Податкового кодексу Республіки Казахстан такожрозглядається лізинг, але вже з точки зору оподаткування. Так, у главі 13розглядаються особливості податкового обліку окремих видів операцій, а вст.74 - конкретно фінансового лізингу; в главі 15 В«Оподатковуваний дохідВ» -як нараховується податок на дохід, що отримується від лізингової діяльності.

Лізинг, як новий напрямок у підприємницькійдіяльності Казахстану, вимагає постійного обслуговування прийнятихнормативно-правових актів та їх систематичної коригування з урахуваннямпостійного моніторингу за діючою системою нормативних документів,виявлення положень, що перешкоджають розвитку лізингу та їх своєчасногоусунення.

Процес лізингу виражає комплекс майновихвідносин, що складаються у зв'язку з рухом майна між учасникамилізингової операції. Тому лізинг, як економіко-правова категорія,являє собою особливий вид підприємницької діяльності, спрямованої наінвестування тимчасово вільних або залучених фінансових коштів, коли задоговором фінансової оренди (лізингу) орендодавець (лізингодавець) зобов'язуєтьсяпридбати у власність обумовлене договором майно у певногопродавця і надати це майно орендарю (лізингоотримувачу) за платуу тимчасове користування для підприємницьких цілей.

Основна особливість лізингу полягає в тому, що в лізингздається не майно, яке раніше використовував лізингодавець, а нове,спеціально придбане лізингодавцем виключно з метою передачі його влізинг. Для лізингу характерно, що його термін наближається до терміну службиобладнання. По закінченні строку лізингу згідно з умовами договорулізингоотримувач вправі придбати майно у власність, відновитидоговір на більш пільгових умовах, або повернути майно лізингодавцю [17].

Казахстанським законодавством передбачаються щекілька особливостей лізингових операцій:

1) Сума лізингових платежів за весь період лізингуповинна включати повну (або близьку до неї) вартість лізингов...ого майна вцінах на момент укладання угоди. Загальна сума лізингових платежів включає,крім того: суму, виплачувану лізингодавцю за кредитні ресурси,використані ним для придбання майна за договором лізингу; комісійнувинагороду лізингодавцю; суму, виплачувану за страхування лізинговогомайна, якщо воно було застраховане лізингодавцем; інші витратилізингодавця, передбачені договором лізингу;

2) Лізинг може бути як внутрішнім, коли всі суб'єктилізингу є резидентами РК, так і міжнародним, коли один або декількасуб'єктів лізингу є нерезидентами згідно з законодавством РК;

3) Майно, передане в лізинг, протягом всього термінудії договору лізингу є власністю лізингодавця, за виняткоммайна, придбаного лізинговою компанією за рахунок бюджетних коштів.Умови постановки лізингового майна на баланс лізингодавця аболізингоодержувача визначаються за погодженням між сторонами в договорілізингу.

У відповідності зі ст. 566 Цивільного кодексу РК"Предметом лізингу можуть бути будівлі, споруди, машини, інвентар, транспортнізасоби, земельні ділянки та будь-які інші неспоживна речі. Предметомлізингу не можуть бути цінні папери та природні ресурси ". Так як змістдоговору лізингу складає тимчасове користування чужою річчю, то в лізингможуть бути здані лише неспоживна речі. До предмету лізингу пред'являєтьсявимога використовувати орендовані речі для підприємницької мети [18].

В лізинговій угоді взаємини між суб'єктамилізингу будуються за наступною схемою: потенційний (майбутній) лізингоодержувач,зацікавлений в отриманні конкретних і певних видів майна(Устаткування, техніки і т.п.), самостійно на основі наявної в ньогоінформації, досвіду, рекомендацій, результатів попередньо досягнутихугод підбирає має в своєму розпорядженні цим майном постачальника. В силунедостатності власних коштів і обмеженого доступу до кредитнихресурсів для придбання майна у власність або відсутностінеобхідності в обов'язковій купівлі майна лізингоотримувач звертається допотенційному (майбутньому) лізингодавцю, має необхідні кошти, зпроханням про участь його в угоді. Це участь лізингодавця виражається внаступному:

- лізингова компанія перевіряє відповідність ціни,яку погодив лізингоодержувач, поточному ринковому рівню;

- лізингодавець купує необхідне лізингоодержувачумайно у постачальника або виробника на основі договору купівлі-продажу ввласність лізингової компанії;

- передає куплене майно лізингоодержувачу втимчасове користування на обумовлених у договорі лізингу умовах.

До прямих учасників лізингової угоди, тобто досуб'єктам лізингу відносяться:

а) лізингові фірми та компанії - лізингодавці;

б) виробничі підприємства - лізингоодержувачі;

в) постачальники об'єктів угоди - обладнання, техніки,іншого майна, тобто продавці.

Непрямими учасниками лізингової угоди єкомерційні та інвестиційні банки, що кредитують лізингодавця і виступаютьгарантами угод, страхові компанії, посередники, лізингові брокери.

Фінансування придбання лізингового майназдійснюється лізингодавцями (лізинговими компаніями) за рахунок власних абопозикових коштів.

Лізинг має схожість з кредитом, наданим накупівлю обладнання. Дійсно, лізинг можна розглядати якмайнові відносини на основі надання кредиту лізинговою компанієюлізингоодержувачу на умовах терміновості, зворотності, платності. Однак, цетільки одна з характеристик лізингу. Інша основна характеристика базуєтьсяна відносинах власності. При лізингу власність на предмет орендизберігається за лізингодавцем, а лізингоодержувач отримує його лише утимчасове користування, тобто право користування майном відокремлюється від прававолодіння ним. За володіння цим правом лізингоотримувач сплачує лізинговійкомпанії відповідні суми (лізингові платежі), розмір, вид і графікперерахування яких визначається умовами двостороннього лізинговогодоговору.

Особливістю договору лізингу є можливістьпред'явлення лізингоодержувачем вимог щодо якості та комплектностімайна, строків його поставки, інших вимог, що випливають із договорукупівлі-продажу, укладеного між продавцем і лізингодавцем, безпосередньопродавцю майна (ст. 572 ГК РК). При цьому лізингоотримувач має права інесе обов'язки, передбачені ГК РК для покупця, крім обов'язкуоплатити придбане майно, як якщо б він був стороною купівлі-продажузазначеного майна.

Оскільки в більшості випадків відповідальність за вибірпродавця лежить на лізингоодержувача, якщо інше не передбачено договоромлізингу, лізингодавець не відповідає перед лізингоодержувачем за невиконанняпродавцем його обов'язків за договором купівлі-продажу, за винятком тихвипадків, коли вибір продавця відповідно до умов договору лізингуздійснював лізингодавець. У разі вибору продавця лізингодавцем останнійнесе перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність з продавцем завиконання умов договору купівлі-продажу (п. 2 ст. 572 ГК РК).

Також до особливостей договору лізингу належить і те, щов обов'язки лізингоодержувача в договорі купівлі-продажу з продавцем майнавходить вказівка ​​на придбання майна з метою здачі його в орендуконкретному лізингодавцю (ст. 568 Цивільного кодексу РК). Таку вказівку,поряд з іншими умовами договору купівлі-продажу і лізингу, надає ясністьвідносинам з лізингу, що важливо для правильного застосування норм Цивільногокодексу. Відсутність вказівки про мету придбання майна не впливає надійсність договору, але може бути підставою для вимоги відшкодуваннязбитків.

За загальним правилом ризик випадкової загибелі або випадковогопсування майна несе його власник, якщо інше не передбачено закономабо договором. У договорі лізингу власником орендованого майна залишаєтьсялізингодавець. Однак ризик випадкової загибелі або випадкового псування орендованогомайна несе лізингоодержувач з моменту передачі йому орендованогомайна, якщо інше не передбачено договором (ст. 569 ЦК РК).

Універсальні лізингові фірми передають в оренду (лізинг)різноманітні види машин і устаткування. Вони надають лізингоодержувачуправо вибору постачальника необхідного йому устаткування, розміщення замовлення іприйому об'єкта угоди. Технічне обслуговування та ремонт здійснюють постачальникабо сам лізингоотримувач. При цьому лізингодавець на правах власника маєправо оглянути майно і перевірити комплектність. Після введення об'єкта вексплуатацію лізингодавець зобов'язаний підписати протокол приймання об'єкту. Якщопротокол приймання містить перелік недоліків, виявлених при прийманні,лізингодавець повинен доручити постачальнику усунення їх протягом певноготерміну. Лізингодавець має право систематично перевіряти стан здаваногов найм устаткування і правильність його експлуатації.

При організації лізингової операції відповідно до Закону В«Профінансовий лізинг В»лізингоодержувач бере на себе такі обов'язки:

- прийняти предмет лізингу в порядку, передбаченомудоговором лізингу;

- своєчасно виплачувати лізингові платежі;

- користуватися предметом лізингу відповідно до йогопризначенням;

- підтримувати предмет лізингу у стані, в якому вінбув переданий лізингодавцем, з урахуванням нормального зносу і тих змін впредметі лізингу, що узгоджені сторонами;

- за свій рахунок здійснювати утримання (в тому числіоплату необхідних комунальних платежів, пов'язаних з предметом лізингу) татехнічне обслуговування предмета лізингу, його поточний ремонт, якщо інше непередбачено договором лізингу або законодавчими актами;

- забезпечити лізингодавцю безперешкодний доступ допредмету лізингу, якщо інше не передбачено договором і законодавством РК.

Лізингоодержувач зобов'язаний також надати лізингодавцюнеобхідні гарантії, перелік яких зазначається в договорі лізингу.

Лізингоодержувач може отримати наступні послуги відлізингодавця: технічні послуги, пов'язані з організацією транспортуванняоб'єкта лізингу до місця його використання клієнтом, монтажем і наладкоюзданого в лізинг обладнання, технічним обслуговуванням і поточним ремонт...омобладнання; консультаційні послуги з питань оподаткування, оформленняугоди та ін

Відповідно до ст.2 Закону Республіки Казахстан від17.04.95г. В«Про ліцензуванняВ» (зі змінами станом на 10 березня 2004р.)під ліцензією розуміється видається компетентним органом дозвіл громадянинуабо юридичній особі займатися певним видом діяльності або здійснюватипевні дії. Згідно ст.11 Закону обов'язковому ліцензуваннюпідлягає здійснення банківських операцій, а також інших операцій,здійснюваних банками та організаціями, що здійснюють окремі видибанківських послуг, до яких відносяться і лізингові операції (Закон В«Про банки ібанківську діяльність В»від 31.08.95г.)

Статтею 10 В«Ліцензування лізингової діяльностіВ»Закону В«Про фінансовий лізингВ» передбачено, що ліцензування лізинговоїдіяльності проводиться уповноваженим державним органом зрегулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій, а самеАгентством РК з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансовихорганізацій [19].

У відповідності зі ст. 16 "Закону про ліцензування" вліцензійний орган потрібно представити:

а) заяву встановленого зразка, форма якогозатверджується Урядом РК; б) документи, що підтверджують відповідністьліцензіата вимогам ст.15 цього Закону;

в) копію свідоцтва про державну реєстраціюлізингової компанії;

г) документ, що підтверджує сплату до бюджету ліцензійногозбору за право заняття окремими видами діяльності;

Світовий досвід правових взаємовідносин по лізингусвідчить, що при укладанні лізингових угод лізингоодержувачприймає на себе обов'язок застрахувати транспортування отримуваного в лізингобладнання, його монтаж і пусконалагоджувальні роботи, майнові ризики.

Відповідно до п. 5 ст. 12 Закону В«Про фінансовийлізинг »« лізингоотримувач несе всі витрати за змістом лізинговогомайна, його страхуванню, включаючи страхування своєї відповідальності передлізингодавцем ..., якщо інше не передбачено договором лізингу В».

У відповідності зі ст. 803 Цивільного кодексу РК подоговором майнового страхування одна сторона (страховик) зобов'язується принастанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) виплатитистрахувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір(Вигодонабувачу), страхове відшкодування в межах визначеної договоромсуми (страхової суми).

За договором майнового страхування можуть бути, взокрема, застраховані наступні майнові інтереси:

ризик втрати (загибелі), недостачі або пошкодженнявизначеного майна;

ризик відповідальності за зобов'язаннями, які виникаютьвнаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, а ввипадках, передбачених законом, також відповідальності за договорами - ризикцивільної відповідальності;

ризик збитків від підприємницької діяльності черезпорушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або зміниумов цієї діяльності по не залежних від підприємця обставинам, утому числі ризик неотримання очікуваних доходів - підприємницький ризик. Майноможе бути застраховане за договором страхування на користь особи (страхувальника абовигодонабувача), має заснований на законі, іншому правовому акті абодоговорі інтерес у збереженні цього майна. Причому договір страхуваннямайна, укладений за відсутності інтересу в збереженні застрахованогомайна у страхувальника або вигодонабувача, недійсний.

Для вітчизняного страхового ринку ці види страхуваннятрадиційні. Єдине, що може ускладнити вирішення питань страхуваннялізингової діяльності, це якщо вартість поставленого по лізингуобладнання настільки значна, що вимагається механізм перестрахування.

Статтею 824 Цивільного кодексу РК даний механізмпередбачений. При цьому ризик виплати страхового відшкодування або страхової суми,прийнятий на себе страховиком за договором страхування, може бути нимзастрахований повністю або частково в іншого страховика (страховиків) поукладеним з останнім договором перестрахування.

До договору перестрахування застосовуються правила,підлягають застосуванню у відношенні страхування підприємницького ризику, якщодоговором перестрахування не передбачено інше. При цьому страховик задоговором страхування (основному договору), який уклав договір перестрахування,вважається в останньому договорі страхувальником.

Найчастіше до механізму перестрахування вдаються припоставках зарубіжного обладнання по лізингу, коли його вартість становитьбагато мільйонів доларів і є вимога закордонного партнера на участь уугоді солідної зарубіжної страхової компанії.

За договором страхування підприємницького ризику, доякого належить і ризик непогашення лізингових платежів, може бутизастрахований підприємницький ризик безпосередньо самого страхувальника ітільки на його користь [20].

Огляд законодавства про лізинг.

Принципи бухгалтерського обліку лізингових операцій

Ведення бухгалтерського обліку в Казахстанірегламентується Законом від 26 грудня 1995 року В«Про бухгалтерський облік тафінансової звітності В», а також національними стандартами бухгалтерського облікуі МСФЗ (для банків).

Ведення обліку оренди, в т.ч. фінансового лізингу,здійснюється банками відповідно до МСФЗ, для інших організацій порядокобліку визначений стандартом бухгалтерського обліку № 17 (далі СБУ № 17),затвердженим Постановою Національної комісії з бухгалтерського обліку від 15листопада 1996 року № 5 В«Про затвердження стандартів бухгалтерського облікуВ».Необхідно відзначити, що СБУ № 17 максимально наближений до МСФЗ № 17, і відмінностіміж стандартами є несуттєвими. Тому нижчевикладене короткийопис принципів обліку лізингу характерно для всіх комерційних організацій,включаючи банки.

Оподаткування лізингових операцій

Оподаткування лізингових операцій в Казахстані нерегламентується податковим законодавством, яке складається з КодексуРеспубліки Казахстан В«Про податки та інших обов'язкових платежах до бюджету(Податковий кодекс) В»(далі - Податковий кодекс) та нормативно-правових актів,прийняття яких передбачено Податковим кодексом.

Таким чином, дляФінансовий

Об'єктом оподаткування є:

Оподатковуваний дохід визначається як різниця міжПодаткового кодексу.лізингоодержувачу.проекту;

ставкою 15%.

оподаткування.

Податок на додану вартість (ПДВ)

метод).оподатковуваного доходу.

Відповідно до ст.договором лізингу.В

Земельний податок

є площа земельної ділянки.

Податок на майно

Дляплатежі:

- митні збори (збір за митне оформлення, збірза митне супроводження, збір за зберігання товарів);

- ПДВ на імпорт;

- акциз.

Порядок обчислення і сплати ПДВ, та акцизу по товарах,переміщуються через митний кордон Казахстану, встановлений Податковим кодексом(ПДВ див. в главі Оподаткування лізингових операцій).

Акциз по імпортованих підакцизних товарах

Об'єктом оподаткування є підакцизні товари, що ввозятьсяв Казахстан, перелік яких встановлений Податковим кодексом, а ставки акцизувстановлюються Урядом. У число імпортованих підакцизних товарів,які можуть бути предметами лізингу, підпадають легкові автомобілі.

Імпортна мито

Ставки імпортних мит встановлюютьсяУрядом Казахстану у відсотках від митної вартості товарів (від 0 до30%) або в євро за натуральну одиницю товару. У відношенні товарів, ввезених ізкраїн, що розвиваються, застосовуються ставки у розмірі 75% від встановлених. Товари,ввезені з найменш розвинених країн, звільнено від обкладення митом.Перелік товарів та країн, що відносяться до розвиваються і найменш розвиненим,також встановлюються Урядом Казахстану.

У відношенні імпортованих товарів, що походять здержав, країна походження яких не встановлена, застосовуються ставкимитних зборів, збільшені в два рази [25].

Товари, що відбуваються і ввозяться на територію Казахстануз країн СНД і підпадають під дію укладених між Казахстаном ікраїнами СНД двосторонніх угод, митами не оподатковуються.

Збір за митне оформлення тов...арів і транспортнихзасобів встановлено у розмірі 50 євро за кожен основний аркуш вантажноїмитної декларації (ВМД) і 20 євро за кожен додатковий аркуш ВМД.

Митні режими

Митне регулювання лізингових угод стосується такихвидів лізингу як:

- міжнародний лізинг, коли аболізингоодержувач-резидент отримує предмет лізингу від іноземноголізингодавця безпосередньо, або лізингова компанія-резидент Казахстану отримуєпредмет лізингу в іноземного лізингодавця для слушні передачі всублізинг, або лізингова компанія-резидент Казахстану передає предмет лізингуіноземному лізингоодержувачу;

- лізингова компанія-резидент Казахстану закуповуєпредмет лізингу в іноземного постачальника для подальшої передачі в лізинг.

У відношенні товарів, що ввозяться в Казахстан за договорамиміжнародного лізингу, можливе застосування митних режимів випуску товаріву вільний обіг та тимчасового ввезення [26]

Випуск товарів у вільний обіг можливий лише присплату всіх передбачених митних платежів і податків. У відношенні лізингутакий режим застосовується у разі, коли договором міжнародного лізингупередбачається перехід права власності від лізингодавцялізингоотримувачу (сублізінгодателю), або у випадках, коли лізингова компаніязакуповує предмет лізингу в іноземного постачальника для подальшої передачі влізинг.

Режим тимчасового ввезення застосовується щодо предметівлізингу, що ввозяться за договорами міжнародного лізингу, які не передбачаютьперехід права власності лізингоодержувачу (сублізінгодателю). Зазначенийрежим передбачає повне (по товарах, включеним в переліки, затвердженіУрядом Казахстану) або часткове (по товарах, не включених дозгадані переліки) звільнення від сплати митних зборів і податків [27]

Строк тимчасового ввезення не може перевищувати 3 років. Затоварам, включеним в В«Перелік предметів лізингу, до яких застосовується митнийрежим тимчасового ввезення товарів і транспортних засобів В», термін тимчасового ввезеннявстановлюється згідно зі строками договору лізингу.

У разі зміни режиму тимчасового ввезення на режимвипуску у вільний обіг (наприклад, при внесенні зміни в умовидоговору лізингу, який передбачає перехід права власності), митніплатежі та податки підлягають оплаті в повному обсязі або з урахуванням раніше сплаченихсум при частковому звільненні від сплати митних платежів та податків. Прицьому з предметів лізингу, що входять до Переліку основних засобів, які звільняютьсявід ПДВ при імпорті для подальшої передачі у фінансовий лізинг, ПДВ несплачується.


1.3 Класифікація лізингу

Лізинг в багатьох країнах світу широко використовується івважається найбільш доцільним способом організації підприємницькоїдіяльності. У Казахстані ж, незважаючи на певну активність, ще тількивизначаються шляхи і форми його розвитку.

Однак кризовий стан економіки, коли багатопідприємства не здатні вкладати великі фінансові кошти в технічнеоновлення та інтенсифікацію виробництва, диктує необхідність значногопідвищення ролі лізингу, який дозволяє притягати великі кошти, в тому числі іприватні інвестиції, для розвитку виробничої сфери та підтримкивітчизняного виробництва всіх форм власності, і в першу чергузайнятого інноваційним підприємництвом [29].

Успіх лізингового підприємництва в будь-якій галузі багато вчому залежить від вірного розуміння його змісту та специфічнихособливостей, особливо від грамотного володіння цим механізмом.

У зв'язку з цим необхідно з'ясувати, в чому полягаєсутність лізингу, які його природа та потенціал, принципи та організаційніформи. Тільки знання економічного механізму та переваг, закладених всистемі лізингу, дозволить широко використовувати його в практичнійпідприємницької діяльності.

Для організації на практиці цілеспрямованоговикористання лізингу важливого значення набуває правильне визначення видів,форм і способів їх реалізації.

Види лізингових відносин диференціюються залежновід: форм організації угод, їх тривалості; обсягів обов'язків сторін;особливостей об'єктів лізингу і умов їх амортизації; типів лізинговихплатежів; відносини до податкових пільг; сектора ринку (таблиця 1.3.1.).

Лізинг прийнято поділяти на два основних види -фінансовий та оперативний [30].

Таблиця 1.3.1 - Класифікація основних видів лізингу

Ознаки Форми організації лізингу і техніки проведення Об'єкт лізингу Рухоме і нерухоме майно Тривалість операції Фінансовий лізинг з нормативним терміном використанняоб'єкта, оперативний лізинг з періодом менше нормативного термінувикористання Умови амортизації З повною (прискореної) амортизацією, з неповноюамортизацією Сфера ринку Внутрішній, міжнародний, транзитний. Вид організації операції Прямий, непрямий, поворотний, В«леведж-лізингВ» Обсяг обслуговування Чистий, з повним і неповним набором послуг, комплексний,генеральний Тип лізингових платежів Грошовий, компенсаційний, змішаний Ставлення до податкових пільг Дійсний, фіктивний

При фінансовому лізингу (його ще іноді називають лізингомз повною амортизацією) майно за договором передається на строк, що дорівнює абодещо менший його нормативного терміну служби, тобто терміну, закладеного врозрахунок норми амортизаційних відрахувань. Якщо сторонами обраний термін договору,менший нормативного терміну служби, то в договорі вказується залишковавартість майна на момент закінчення терміну договору. При фінансовому лізингуправо вибору майна (об'єкта) договору, а також виробника (продавця)належить лізингоодержувачу. У договорі може бути передбачено, що ззгоди і за дорученням лізингоодержувача вибір майна виробника(Продавця) здійснює лізингодавець. У всіх випадках лізингодавець припридбанні майна зобов'язаний попередити виробника (продавця) про те, щомайно купується для передачі його в лізинг [31].

Фінансовий лізинг характеризується деякимиособливостями (таблиця 1.3.2).


Таблиця 1.3.2 - Взаємовідносини учасників фінансовоголізингу

Зміст взаємин Підхід до виконання Вибір майна лізингу та його виробника (продавця) Здійснює лізингоодержувач Придбання майна Повне або часткове фінансування здійснюєлізингодавець з повідомленням виробника (продавця) майна про передачуйого в лізинг лізингоодержувачу Ставлення учасників лізингового процесу (виробника(Продавця), лізингодавця, лізингоодержувача В якості солідарних учасників Відповідальність за умови поставки майна Відповідальність перед лізингоодержувачем несевиробник (продавець) майна, крім випадку, коли виробника(Продавця) вибирає лізингодавець Право викупу майна Дане право має лізингоодержувач до закінчення термінудоговору Сервісне обслуговування та страхування майна Здійснює лізингоодержувач Ризик випадкової загибелі, втрати, псування майна Переходить до лізингоотримувача з моменту передачі йомумайна Тривалість лізингового терміну Близька до нормативного терміну служби і окупностімайна Обсяг лізингових платежів за період договору Повна вартість лізингового майна в цінах на моментукладення договору Облік майна лізингу На балансі лізингодавця і на позабалансовому рахунку 001лізингоодержувача або за домовленістю між ними

При фінансовому лізингу, з додатковим залученнямзасобів, важливе значення мають як процедура придбання лізинговогомайна, так і гарантії, застави, система страхування. При цьому процедурапридбання лізингового майна може мати три варіанти: перший - колилізингоодержувач самостійно вибирає майно та його виробника(Продавця), лише оплачуючи цю угоду, і передає за договором право користуванняїм лізингоодержувачу, другий-лізингодавець вибирає виробника (продавця) іпри цьому несе відповідальність перед лізингоодержувачем за умови поставкимайна; при третьому варіанті лізингодавець уповноважує лізингоодержувачабути агентом за операціями з виробником (продавцем).

За договором оперативного лізингу (його ще називаютьлізингом з неповною амортизацією) майно передається лізингоодержувачу натермін, істотно менший його нормативного терміну служби, що дає можливістьлізингодавцю передавати його в лізинг неодноразово. Строк договору оперативноголізингу може встановлюватися сторонами в межах від однієї доби до трьох років.Тому об'єктом договору оперативного лізингу найчастіше є майно(Автомобілі, літаки та інші види техніки), необхідне лізингоодержувачу длявиконання короткострокових, разових або сезонних робіт, а також техніка, швидкозастаріваюча морально. При оперативному лізингу право вибору майна такожналежить лізингоодержувачу, але можливості вибору обмежуються наявністюмайна на складі лізингодавця [32].

Певною мірою оперативний лізинг нагадує прокатпредметів, призначених для особистого й сімейного користування. Однак він маєдеякі особливості (таблиця 1.3.3).

Таблиця 1.3.3 - Особливості оперативного лізингу

Зміст відносин Підхід до виконання Майно лізингу Рухоме і нерухоме майно є власністюлізингодавця Право лізингоодержувача Достроково припинити договір і повернути майнолізингодавцю Ставлення при поверненні майна Лізингоодержувач відшкодовує обумовлену в договорірізницю вартості майна на певну дату (різниця міжпередбачуваної залишкової та ліквідаційною вартістю майна) Ставки лізингових платежів Високі, оскільки включають всі витрати і по сервісномуобслуговуванню, що проводяться, як правило, лізингодавцем Термін лізингової угоди Значно коротші періоди фізичного зносу майна(Разове, сезонне та ін) Перевагу оперативного лізингу При відсутності коштів лізингоодержувач використовуємайно з оплатою в розстрочку Ризики лізингодавця Відшкодування вартості майна при його псування або загибелі Гарантії лізингоодержувача Забезпечити встановлену залишкову вартість майна дозакінчення строку договору

Розподіл лізингу на оперативний і фінансовий в Казахстаніздійснюється найчастіше занадто спрощено - за ступенем окупності об'єктаугоди. У законодавчих актах та нормативних документах немає системнихвизначень ні фінансового, ні оперативного лізингу. У бухгалтерському облікутерміни В«фінансовий лізингВ» та В«оперативний лізингВ» пов'язані виключно зурахуванням лізингових угод, де фінансовий лізинг визначається як угода, вякої практично всі ризики та доходи, пов'язані з власником майна,передаються лізингоодержувачу, а також йому ж в кінці термінулізингу передається і майно. Відповідно рекомендується, щоб самелізингоодержувач показував у своїх фінансових звітах вартість лізинговогомайна, а також суму наявних у нього зобов'язань перед лізингодавцем залізинговими платежами.

В залежності від країни перебування основних учасниківлізингової угоди лізинг підрозділяється на внутрішній і міжнародний. Привнутрішньому лізингу всі учасники лізингової угоди є юридичними особами(Або громадянами) однієї країни. Якщо ж місцем перебування лізингодавця ілізингоодержувача є різні країни, лізинг вважається міжнародним. Прицьому для країни перебування лізингоодержувача міжнародний лізинг називаютьімпортним, якщо майно договору купується за кордоном. Якщо ж майнонабувається в країні перебування лізингодавця, лізинг вважається експортним.

Існує прямий міжнародний лізинг, якийявляє собою угоду, де всі операції відбуваються між комерційнимиорганізаціями (з правом юридичної особи) з двох різних країн. Особливістьйого полягає в тому, що лізингодавець має можливість одержати експортнийкредит в країні постійного проживання і тим самим розширити ринок збуту свогомайна, послуг; лізингоодержувач забезпечує повне фінансуваннявикористання цього майна і прискорене переоснащення виробництвапідприємства [33].

Різниця експортного та імпортного лізингу визначаєтьсякраїною місцезнаходження лізингодавця і лізингоодержувача. При імпортному лізингувиробник (продавець) знаходиться за кордоном, а при експортному - зарубіжнимпартнером є лізингоодержувач.

У зарубіжній практиці виділяють ще один різновидміжнародного лізингу - транзитний лізинг, коли лізингодавець,лізингоодержувач та виробник (продавець) знаходяться в різних країнах.

Залежно від форми, організації та техніки проведенняоперацій розрізняють: прямий лізинг, непрямий лізинг, поворотний лізинг,В«Леведж-лізингВ».

Прямий лізинг має місце в тому випадку, коли функціїлізингодавця і виробника виконує одна особа.

Непрямий лізинг передбачає передачу майна влізинг через посередників.

До поворотного лізингу відносяться угоди, в якихлізингоодержувач та постачальник (продавець) є однією особою: лізингоотримувач(Виробник) продає лізингодавцю своє обладнання або підприємство в ціломуі одночасно бере його в лізинг, зберігаючи при цьому право володіння ікористування ним. Гроші, отримані за продане майно, лізингоодержувачможе використовувати для будь-яких виробничих і навіть інвестиційних цілей, а подоговором лізингу він буде вносити лізингові платежі в звичайному порядку.Зворотний лізинг становить певний інтерес для підприємств, які,як правило, не мають достатніх обігових коштів, оскільки лізингодавецьяк би дає позику під заставу майна [34].

До В«леведж-лізингуВ» відносять лізингові угоди, які всилу своїх масштабів не можуть бути проінвестовані одним або навіть двомалізингодавцями (лізинговими компаніями) і для інвестування якихзалучаються кошти п'яти-семи і більше лізингодавців (лізингових компаній).Основний лізингодавець (лізингова компанія) при цьому оплачує лише частинувартості майна, а на решту суми, необхідну для його придбання,вона залучає інших лізингодавців. При цьому власником лізинговогомайна стає основною лізингодавець (лізингова компанія) з усімавитікаючими з цього наслідками, але переважне право на отриманнялізингових платежів вона може надати своїм позикодавцям.

Відповідно до третього ознакою класифікації лізингу- За обсягом сервісного обслуговування лізингоодержувача - лізинг може бутичистим, повним, з неповним набором послуг і генеральний. <.../p>

Чистий лізинг означає, що в обов'язок лізингодавцяГенеральнийпідприємницької діяльності.

Приперіоду.

тенге.Працюючи зпоширення.

2.Казахстан

банків другого рівня

декількома обставинами.виробничої діяльності.об'єкта лізингу.ЗначнаЧасткаПитома вагацих організацій.

рахунках банків другого рівня за наданими їмклієнтам сумам в рамках фінансового лізингу складають 9058540 тисяч тенге,а отриманого банками - 42149 тисяч тенге. [38]

На сьогоднішній день лізинг, включаючи фінансовий, залишаєтьсянедостатньо затребуваним у Казахстані, хоча використання цього фінансовогоінструменту дозволить вирішити багато проблем розвитку економіки та соціальноїполітики. Основна причина - вітчизняний ринок лізингових послуг маєневирішені проблеми правового, інституційного та організаційно-технічногохарактеру. До стримуючих чинників можна віднести, в першу чергу,недосконалість законодавчої бази здійснення лізингових угод, оскількиЗакон В«Про фінансовий лізингВ», Цивільний, Податковий і Митний кодексипідлягають значній конкретизації. А також відсутність сучасноїінфраструктури ринку лізингових послуг, включаючи обмеженість умов дляотримання необхідної інформації; недостатність сучасних технологій поорганізації та проведення більш складних лізингових операцій, в тому числі наміжнародному рівні. Казахстан ще не приєднався до міжнародної конвенціїВ«Про фінансовий лізингВ» 1988 року. На ринку присутні високі ризики,обмежені терміни фінансування при високому рівні при високому рівніпочаткового внеску і вартості ресурсів. Відсутня методика оперативноїоцінки ефективності лізингового інвестиційного проекту. Лізингові компаніїнедостатньо повно вивчають потреби різних виробників і регіонівреспубліки в обладнанні та технологіях. При цьому у багатьох суб'єктів дрібного ісереднього бізнесу немає розуміння вигідності та перспективності лізингу. Якпоказує практика, лізингові операції будуть привабливі і ефективні длявсіх учасників лише за наявності якісного бізнес-плану, складанняякого поки представляється багатьом проблемним.

Враховуючи зарубіжний досвід, можна припустити, щоподальший розвиток повинен отримати оперативний лізинг. У цьому випадкулізингоодержувач повертає обладнання його власнику після закінчення термінулізингу, а лізингодавець отримує основний дохід саме при реалізації цьогообладнання на вторинному ринку. Повинні відбутися сек'юритизація лізинговихзобов'язань, емісія цінних паперів на базі договорів лізингу, організаціячасткового фінансування з боку постачальників, а також лізингові операції.

Представляється доцільним використання договірнихмеханізмів розподілу ризиків між кількома банками, страхових принципівзабезпечення зобов'язань сторін.

На нинішньому етапі економічного розвитку Казахстануодним з оптимальних варіантів диверсифікації кредитного та підприємницькогоризику є проведення комбінованої товарно-грошової схеми лізинговихоперацій, де в якості інвесторів одночасно виступають три суб'єкта лізингу:виробник, банк, лізингоотримувач. Значний імпульс розвитку лізингу,можливо, додасть досвід використання державою механізму лізингу вавіаційної галузі та в сільському господарстві [39].

2.2 Страхування лізинговоїдіяльності

Говорячи про страхування в лізинговій діяльності, хотілосяб відзначити наступне. Страхування проводиться на добровільній основі іобов'язково для учасників лізингу лише у випадках, якщо така умова прямопередбачено у відповідному договорі. При укладанні лізингової угоди (абов її забезпечення) можна передбачити використання страхового захисту віднаступних ризиків: майнових ризиків; фінансових ризиків; політичнихризиків; ризиків пов'язаних з різними видами цивільної і професійної відповідальністю:ризиків, пов'язаних з життям і здоров'ям персоналу, керівництва; ризиківакціонерів; ризиків пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності;ризиків, пов'язаних з прорахунками в маркетинговій стратегії; ризиків, пов'язаних задміністративним свавіллям або кримінальними діями [40].

Право на проведення перерахованих видів страхування таліцензії на здійснення лізингових операцій мають практично всі страховіорганізації і банки другого рівня. Національний банк Казахстану як наглядовийорган не вправі втручатися в оперативну діяльність банків та страховихорганізацій, в т.ч. по операціях, пов'язаних з лізингом. Однак в ціляхподальшого механізмів кредитування, оптимізації фінансових потоків ізабезпечення їх прозорості, вдосконалення платіжної системи Національнийбанк готовий брати участь в обговоренні проблем лізингу [41].

Для будь-якого інвестора, в тому числі і для лізинговихкомпаній, першочерговою вимогою є одержання максимальних гарантійщодо повернення інвестицій. Одним з можливих способів гарантуванняохорони інтересів лізингодавця є страхування, яке, з одного боку,забезпечує безперервність відтворення в області лізингової діяльності, аз іншого боку, компенсує втрати і підвищує платоспроможність всіхучасників лізингової угоди. Страхування дозволяє захистити майновіінтереси лізингодавця і лізингоодержувача в разі загибелі, втрати, пошкодженняоб'єкта лізингу на будь-який з стадій здійснення лізингової операції - змоменту поставки предмету лізингу продавцем (постачальником) до моменту закінченнятерміну дії договору лізингу.

Протягом багатьох років в лізинг беруть участьстрахові компанії. Світовий досвід правових взаємовідносин свідчить, щопри укладенні лізингових угод лізінгополучатель приймає на себеобов'язок застрахувати транспортування отримуваного в лізинг устаткування, йогомонтаж і пусконалагоджувальні роботи, майнові ризики.

Необхідність страхування майна, переданого влізинг, наголошується і Оттавської конвенції, яка регулює правовівзаємовідносини партнерів по міжнародному фінансовому лізингу.

Деякі страховики пропонують страхування політичнихризиків (арешт лізингового майна арбітражними або митними органами;незаконні дії влади як на державному, так і на місцевому рівнях;соціальні заворушення; неконвертованість національної валюти і т.п.).

Необхідність страхування майна, переданого влізинг, передбачає і Оттавська конвенція, регулююча правові взаємовідносинипартнерів з міжнародного фінансового лізингу.

Майно може бути застраховане за договором страхування на користь особи (страхувальника або вигодонабувача), має заснований на законі,іншому правовому акті або договорі інтерес у збереженні цього майна.

Страхування ризиків будується на досвіді статистикинастання страхових випадків. Адже правила страхування повинні грунтуватися надослідженнях невиконання зобов'язань та аналізі фінансових експертів. Дожаль, статистика порушення фінансових зобов'язань, як за кредитними аболізинговими операціями всередині Казахстану, так і при міжнародних угодах, маловідома.

Доцільно також опублікувати інформацію про поверненнялізингових платежів (валютних, карбованцевих) операторам казахстанського тазарубіжного лізингового бізнесу.

Страхування лізингового договору (в тому числі фінансовихризиків на випадок неплатежів лізингоодержувача) в Казахстані досить дороге:від 10 до 15 відсотків від загальної вартості обладнання. Ще більш проблематичнимє вибір страхової компанії, оскільки в Казахстані існує безлічнестабільних страхових компаній, з яких тільки деякі мають ліцензію,що дає їм право на здійснення страхування фінансових ризиків. Всілізингодавці-респонденти одностайно заявили про те, що найкращестрахування орендованого активу може забезпечити тільки сама лізинговакомпанія. Ненадійні страхові компанії можуть з легкістю ввести в оманумалі та середні підприємства. Крім того, в тому випадку, якщо компанія самаздійснює страхування, вона забезпечує гарантію того, що страховівідрахування будуть проводитися вчасно.

Страхування може здійснюватися за двома напрямами:страхування самого обладнання або майна, переданого в лізинг істрахування ризику непогашення лізингових платежів. При страхуванні обладнанняі майна, переданого в лізинг, страхова... компанія бере на себезобов'язання по забезпеченню страхового захисту від стандартних майновихризиків: пожежа, удар блискавки, вибух, крадіжка, стихійні лиха та інші подібнівипадки. При цьому вартість страховки при страхуванні майна, переданого влізинг, обходиться дешевше, ніж страхування звичайного майна. Але стосується цетільки ситуації при співпраці з великої лізингової компанією, що пропонуєстраховикові великі сумарні портфелі ризиків [42].

Майнові ризики беруть на страхування практично всістрахові компанії, що працюють в Казахстані, але при цьому співпрацювати все жмає сенс з великими, надійними.

Страхування від специфічних технічних ризиків,пов'язаних з експлуатацією обладнання: енергетичних перевантажень, перегріву,вібрації, заклинювання, впливу електроенергії у вигляді короткого замикання,падіння напруги і т.п.

Ліцензію на страхування машин і механізмів від поломокмає обмежене число страхових компаній, тому перед укладанням договоруварто дізнатися у страховика-партнера про її наявність. Найчастіше страхуєтьсяобладнання, що піддається найбільшому ризику при експлуатації, - цетранспортні засоби та пересувна техніка.

Розмір тарифних ставок встановлюється в залежності відумов страхування, обраних ризиків, а також терміну страхування. У середньому вонискладають від 0,1% до 2,2% від страхової суми, тобто від вартості переданогов лізинг майна. В залежності від конкретних умов утримання майна(Наприклад, при наявності сучасних систем пожежної безпеки та охорони)розмір страхового платежу може бути істотно змінений. Система пільг,практикуються в ряді компаній, передбачає також оплату страхової премії врозстрочку, тарифні знижки при беззбитковому страхуванні протягом декількохроків, облік пільг, отриманих страхувальником в інших страхових компаніях, і іншіформи заохочення страхувальників, що забезпечують збереження застрахованогомайна. Крім того, в договорі страхування можна обумовити розмірмінімального Некомпенсовані страховиком збитку - франшизи. Її включення вдоговір може значно здешевити страховий внесок.

Для проведення відповідних операцій необхіднонаявність ліцензії на страхування фінансових ризиків. Тарифи по страхуванню ризикунепогашення лізингових платежів досить високі - від 3% до 10% від величиниплатежів. Можна застрахувати як загальну суму лізингових платежів за договоромлізингу, так і окремі лізингові платежі за вирахуванням амортизаційнихвідрахувань або тільки перші два-три платежу (їх виконання чи невиконаннязазвичай служить індикатором доцільності подальшого здійснення угоди). Безумовно,в двох останніх випадках страховка обійдеться лізингодавцю значно дешевше.

Знижує вартість поліса і фінансовий стан обохсторін угоди. Справа в тому, що перед укладанням договору страхуванняфінансового ризику страховик обов'язково зажадає надати фінансовузвітність як лізингоодержувача, так і лізингодавця, а також досліджуєплатоспроможність і кредитну історію лізингоодержувача. Якщо експертизапокаже, що лізингоодержувач має погану кредитну історію або здійснюєугоду з метою шахрайства, договір страхування фінансових ризиківлізингодавця укладений не буде. Та й самому лізингодавцю в подібній ситуаціїварто замислитися про доцільність укладання договору лізингу.

Для вітчизняного страхового ринку розглянуті вищевиди страхування традиційні і проблем, як правило, не викликають. Єдине,що може ускладнити вирішення питань - це ситуація, коли вартістьпоставляється по лізингу устаткування настільки значна, що потрібновикористовувати механізм перестрахування. При цьому ризик виплати страховоговідшкодування або страхової суми, прийнятий на себе страховиком за договоромстрахування, може бути ним застрахований повністю або частково в іншогостраховика (страховиків) за укладеним з останнім договоромперестрахування.

При перестрахуванні за таким договором відповідальнимперед страхувальником за основним договором страхування за виплату страховоговідшкодування або страхової суми залишається страховик.

У разі використання механізму перестрахування казахстанськастрахова компанія приймає на себе, наприклад, 10-15% загального обсягу страховоїсуми, а решту, більшу частину передає на умовах облігаторного абофакультативного страхування більш крупному страховикові або формує страховийпул з декількох компаній.

Найчастіше до механізму перестрахування вдаються припоставках зарубіжного обладнання по лізингу, коли його вартість становитьбагато мільйонів доларів і при цьому західний партнер наполягає на участі вугоді солідної західної страхової компанії.

Вартість страховки в кожному конкретному випадкурозраховується окремо. Розмір страхового тарифу залежить від вартостілізингового майна, ступеня його зносу, умов експлуатації та обраноїпрограми страхування. На вартість страховки впливають такожфінансово-економічні показники діяльності лізингоотримувача і регіонвикористання лізингового майна. Справа в тому, що при використанніорендованої техніки далеко від великих міст виникають труднощі звідновленням достовірної картини страхового випадку. У віддалених районахякість сервісного обслуговування часто залишає бажати кращого. А якістьремонту, природно, впливає на термін служби орендованого майна.

При страхуванні предмета лізингу розмір тарифу становить0,1-7%. В окремих випадках він може досягати 12%. Фінансові ризики страхуютьсяза тарифами від 2 до 8% від страхової суми. Тим часом страховики, опитанікореспондентом В«Бізнес-журналуВ», відзначають, що якщо страхова сумавстановлена ​​в розмірі дійсної вартості майна і не зменшується заміру виплат орендних платежів, то страхування предмету лізингу нічим невідрізняється від класичного майнового страхування. Якщо ж страхова сумазменшується, то тариф виявляється на 25-40% менше, ніж при В«класиціВ». Цепов'язано з тим, що страхувальник сплачує страховий внесок, як правило, відразуна весь термін оренди або на 3-5 років.

При виборі страхової компанії варто насампередпоцікавитися розміром її статутного капіталу та наявністю перестрахувальноїзахисту (особливо при великій вартості лізингового обладнання) [43].

2.3 Казахстан на центрально-азіатськомуринку лізингу

В даний час ринок лізингових послуг в ЦентральнійАзії почав активно розвиватися і має гарні перспективи для подальшогозростання.

У ході реформи лізингового законодавства, реалізованийпротягом 2 останніх років, лізингові сектора Узбекистану та Киргизстанузміцнили свої позиції.

Почався процес становлення лізингового секторуТаджикистану, для подальшого зростання якого необхідне створення більшсприятливого податкового режиму [44].

Спостерігається динамічне зростання лізингового секторуКазахстану: з 1 січня 2004 року діє більш прогресивний режимоподаткування лізингових операцій, а в лютому 2004 року внесено зміни доЦивільний кодекс і Закон РК В«Про фінансовий лізингВ», сформувало в країнібільш прозоре і ефективне законодавство, що регулює лізинговіпослуги.

Сприятливе законодавство в чотирьох країнах регіонуі сприятливий податковий режим у трьох країнах призвели в 2006 році до наступнихрезультатами:

У Казахстані:

найбільший обсяг лізингових операцій в регіоні (85,2млн.дол. США);

4-х кратне зростання в порівнянні з 2005 роком;

20 лізингодавців, що працюють у всіх регіонах країни.

У Киргизстані:

4 банки почати реалізовуватися перші лізингові угоди;

3 мікролізінговие компанії впевнено фінансують проекти ввіддалених регіонах країни;

Фінансова компанія з підтримки кредитних спілокпрофінансувала більш ніж 120 лізингових угод.

У Таджикистані:

2 банки фінансують лізингові операції;

2 банки приступили до розробки схем реалізаціїлізингових операцій.

В Узбекистані:

найбільшу кількість лізингових угод у регіоні (більш2800);

5-й кратне зростання банківського лізингу;

4-х кратне зростання міжнародного лізингу;

23 лізингодавця, що працюють у всі...х регіонах країни.

Проект з розвитку лізингу в Центральній Азії провівщорічне дослідження ринку лізингу в регіоні на основі результатіванкетування основних лізингодавців. У зв'язку з тим, що в країнах регіону неведеться окрема статистика по основним засобам, отриманим у фінансовуоренду (лізинг), збір інформації про лізингових операціях підприємств, дляяких лізинг не є основним видом діяльності, сильно утруднений. Зацих же причин в аналізі використана не повна інформація з міжнародноголізингу [45].


3. Шляхи вдосконалення лізингув РК

3.1 Міжнародний досвід застосуваннялізингу

Аналіз світового досвіду показує, що лізингові операціїв останні роки стали істотним чинником стабілізації та розвитку економікиу багатьох країнах. Темпи зростання обсягу лізингу в них значно перевищують темпиприросту приватних капіталовкладень у виробництво машин і устаткування. Лізингшироко використовується при збуті продукції як на внутрішніх, так і на зовнішніхринках.

У практиці західних країн орендні операції звиробничими активами зазвичай поділяються на три види: рейтинг абопрокат - короткострокова оренда на період до року (може становити інодікілька днів або навіть годин); хайринг - середньострокова оренда - від одного рокудо трьох років і лізинг - оренда - від трьох років і більше, іноді на 20 - 30 років.

Як правило, лізингову угоду укладається на одинмайновий об'єкт, на одну одиницю обладнання або транспортного засобу,оренди.лізингових відносин.лізингових угод.ВРазом зУ першійпрактиці.

Податковевідносин.активність.

країні.

Міжтіворечівость механізмудержавної підтримки та стимулювання лізингового бізнесу. Особливо яскравоце проявлялося у відсутності координації при проведенні відповідноїінвестиційної, податкової, облікової та амортизаційної політики.

Також розвиток лізингу стикається у нас з проблемоюакумулювання значних грошових коштів, особливо необхідні при лізингусільськогосподарської та авіаційної техніки, суден при операціях міжнародноголізингу. Поряд з державними коштами основним джерелом інвестицій навнутрішньому ринку повинні стати заощадження населення і господарюючих суб'єктів.Але акумулювати і залучити кошти може надійна і сильна банківськасистема. Разом з цим розвиток лізингу обмежують скупчилися у нас високіставки банківського кредиту і короткі терміни кредитування. Їх рівень залежить відрівня інфляції і ставки рефінансування Національного Банку РеспублікиКазахстан. За таких умов і можливостях банки Казахстану не проявляютьособливої вЂ‹вЂ‹зацікавленості брати участь фінансуванні лізингових операцій ні впрямої, ні в непрямій формі. При високих темпах інфляції, в обстановці триваючогоекономічної кризи довгострокові інвестиційні вкладення стаютьневигідними і неможливими.

Важливою проблемою, яка зумовлює форми організаціїлізингу внутрішнього або міжнародного (експорт та імпорт) є визначенняі оптимальний вибір джерел надходження і поставок машинно-технічнихвиробів лізингоодержувачем (внутрішнє виробництво, ввіз і вивіз).

У республіці практично відсутнє виробництвоосновних видів обладнання необхідних для підприємств різного профілю.

Не менш серйозною проблемою залишається неухильне старінняпарку сільгоспмашин. Її передбачається вирішити за рахунок контрактів із західнимифірмами, а також поставок на лізинговій основі з казахстанських заводів.

В умовах зростання неплатежів та взаємної заборгованостіпідприємств, тобто різкого зниження платіжної дисципліни серйозним завданням іпроблемою стоїть перед банками та лізинговими фондом є розробкамеханізму повернення бюджетних та інших коштів, виділених для проведеннялізингових операцій. Ця задача є складовою частиною більш загальної проблеми -створення дієвої системи забезпечення виконання зобов'язань шляхомнадання гарантій, застави майна та страхування комерційних ризиків прилізингових угодах.

За минулий період роботи лізингових компаній стали наочнімоменти, які гальмують темпи розвитку лізингу, а відповідно, ігальмується оновлення основних засобів в Казахстані. Для реалізації деякихдержавних програм, наприклад, імпортозаміщення, розвитку малогопідприємництва і т.д., вкрай необхідної розвиток лізингу в цілому. [50]

Серйозним гальмом у розвитку лізингового бізнесу вКазахстані є недостатня розробка законодавчо-нормативної бази.Основний, регулюючий усі аспекти цього складного економічного явищадокумент - Закон РК В«Про лізингВ» (від 5 липня 2000р.). Але зараз ми єсвідками непослідовності та недостатньої ефективності діїмеханізму державної підтримки та стимулювання лізингового бізнесу вКазахстані. Особливо яскраво вони проявляються у відсутності координації важелів іінструментів інвестиційної, податкової, облікової та амортизаційної політикидержави щодо лізингу.

Тому важливо удосконалити нормативно-правову базув республіці з питань лізингу, усунути вознікнувшіх невідповідності, атакож внести доповнення і зміни в законодавство про лізинг,відповідні нормам міжнародного права [51].

Для цього потрібно вжити заходів по збереженню івдосконалення інституту надання податкових пільг для будь-якого видулізингу, по виключенню статей в нормативних правових актах або переказами їмчітких редакцій, не дозволяють допускати різного їх трактування. Дужеважливо забезпечити ідентичність підходу у визначенні термінів В«фінансовий лізингВ»і В«винагороду з фінансового лізингуВ» в податковому та цивільномузаконодавстві і т. д.

Сьогодні ж наочно простежуються термінологічнірізночитання в ряді законодавчих актів, таких як Цивільний Кодекс РК(Особлива Казахстан В«Про митну справу в Республіці КазахстанВ» від 20 липня 1995року № 2368 В«9-1 предмет лізингу - майно, що визначається у відповідності ззаконодавством Республіки Казахстан про лізинг і ввезене в РеспублікуКазахстан у відповідності з договором лізингу В», а законодавство Республіки Казахстаноперує виключно поняттям В«фінансовий лізингВ».

Угода, описана вище, не потрапляє під поняттяфінансового лізингу, даного в Податковому кодексі та в Законі РеспублікиКазахстан В«Про фінансовий лізингВ», і в зв'язку з цим, обладнання - предметлізингу - не потрапляє під режим тимчасового ввезення, передбачений для предметівлізингу.

Дана операція виключно вигідна для держави,тому застаріле і відслужили свій термін обладнання замінюється заводомвиготовлювачем на високотехнологічне, нове обладнання з більш високимитехнічними показниками.

Зауважимо також, що податкове законодавство зобов'язуєлізингоодержувача викуповувати предмет лізингу (Стаття 74 В«Передача за договоромлізингу, укладеним відповідно до законодавства Республіки Казахстан,основних засобів, що підлягають амортизації, є фінансовим лізингом, якщовона відповідає таким умовам: 1) передача основних засобів у власністьлізингоодержувача та надання права лізингоодержувача на придбанняосновних засобів за фіксованою ціною визначені договором лізингу В»), щосуперечить нормам цивільного права, обмежуючи права сторін поЦивільному Кодексу Республіки Казахстан і Закону В«Про фінансовий лізингВ».

Наступним невідповідністю є неможливістьзастосування прискореної амортизації для предметів лізингу протягом термінудоговору, яка застосовується для стимулювання впровадження нової техніки увсьому світі. Суб'єкт малого підприємництва не зможе взяти в лізингприміщення, тому амортизаційний коефіцієнт 8, передбачений ПодатковимКодексом, дозволить викупити приміщення лише через 11 років, тому термін амортизаціїдля договору фінансового лізингу становить не менше 80% служби предметалізингу (Стаття 74 В«передача за договором лізингу, укладеним відповідно дозаконодавством Республіки Казахстан, основних засобів, що підлягаютьамортизації, є фінансовим лізингом, якщо вона відповідає таким умовам... 2) строк фінансового лізингу перевищує 80% терміну корисної служби основнихзасобів В»). При існуючих ставках (20-25% річних), підприємець заплатитьза отриману нерухомість в 3-4 рази більше, ніж при простому її придбанні....Виняток становить:

1) термін амортизації сільськогосподарської техніки, якийвідповідно до Закону Республіки Казахстан від 8 січня 2003 року № 375-2 В«Провнесення змін і доповнень до Кодексу Республіки Казахстан В«Про податки іінших обов'язкових платежах до бюджету В»(Податковий кодекс)В», визначений строком(Треба думати експлуатації),

2) строк фінансового лізингу перевищує 80% терміну корисноїслужби основних засобів, за винятком фінансового лізингу посільськогосподарській техніці, термін якого повинен становити не менше 3 років.

У будь-якому випадку, обмеження суттєво гальмує розвитоклізингу нерухомості, включаючи землю, яка амортизації взагалі не підлягає,оскільки придбання приміщення нерозривно пов'язане з придбанням земельноїділянки під ним, а останнє неможливо виходячи з існуючого в ПодатковомуКодексі визначення лізингу (Стаття 74 В«передача за договором лізингу,укладеним відповідно до законодавства Республіки Казахстан, основнихзасобів, що підлягають амортизації, є фінансовим лізингом ... В». Згідно жстатті 82 Податкового кодексу, до активів, не підлягають амортизації, відносяться:

земельні ділянки;

об'єкти незавершеного будівництва;

невстановлене устаткування;

основні засоби та матеріальні активи, які не використовуютьсяплатником податків у виробництві товарів, виконанні робіт, наданніпослуг;

частка участі в юридичній особі будьорганізаційно-правової форми;

основні засоби, вартість яких раніше повністювіднесена на відрахування у відповідності з податковим законодавством РеспублікиКазахстан, діяли до 1 січня 2000 року;

основні засоби, введені в експлуатацію в рамкахінвестиційного проекту, вартість яких віднесена на відрахування у відповідності зістаттями 138-140 Кодексу.

Лізинг в Казахстані позбавлений того гнучкого режимуоподаткування, який сприяє його розвитку. Податкове законодавствопоки не враховує особливостей лізингового бізнесу. У цьому відношенні Казахстанзначно відстає навіть від РК. Лізингові компанії стикаються з тим, щомайже вся плата за лізинг від лізингоодержувачів по законодавству повинна бутивіднесена на доходи, за винятком відрахувань на амортизацію. У цьому випадку вчистому вигляді лізингова операція буде недостатньо рентабельною черезприбуткового податку. У законі немає також ніякого прямої вказівки на предметзвільнення лізингових операцій і від сплати податку на додану вартість,митних зборів і гальм при тимчасовому введенні машин і устаткування натериторію Республіки за лізинговими контрактами. Не передбачено у ньому івведення таких податкових пільг, як В«інвестиційний податковий кредитВ». Привведенні в Казахстані, використовуючи досвід США, такої податкової пільги, із сумиподатку на прибуток можна було б вирахувати в% обсяги нових інвестицій в машинита обладнання з терміном служби 3 роки і 10% з терміном служби 5-15 років [52].

Необхідно ввести такий вид лізингу, як В«вториннийлізинг В»і коректування визначення фінансового лізингу в частині обов'язковостіпередачі лізингоодержувача раніше купленої у продавця техніки (сезонні,оптові та інші знижки продавців; можливість обліку виробничоїспецифіки, попиту і пропозиції на гостро дефіцитну техніку, можливістьзалучення професіоналів для вибору і закупівлі обладнання). Економія часупо доставці, передпродажної підготовки та складання техніки, з'явиться можливістьреальної оцінки потенційним лізингоодержувачем якості товару, йогостану, технічних характеристик і пр., а також можливість здійсненнязакупа предмета лізингу лізингодавцем у визначеного постачальника за оптовоюціною є економічно вигідним як для лізингодавця, так і для лізингоодержувача.У порівнянні, якби придбання кожної окремої одиниці вироблялося попевним замовленням лізингоотримувача.

Крім того, немає чіткості в законодавстві щодопереходу ризиків у зв'язку з переходом права володіння і користування лізингоодержувачу- З моменту отримання предмету лізингу (як підказує логіка і правиладілового обороту) або ж з моменту реєстрації договору лізингу, згіднозакону (ст.5 В«Право тимчасового володіння та користування предметом лізингупереходить до лізингоодержувача в повному обсязі з моменту державноїреєстрації договору лізингу В»). При здійсненні ряду лізингових угод,наприклад, міжнародний лізинг або зворотний лізинг.

Необхідно підняти питання і про можливість ратифікаціїОттавської Конвенції, що дасть додаткові і необхідні гарантії іноземнимінвесторам по здійсненню лізингових угод в Казахстані. Визнаючи, щоекономічна та соціальна реформи є найважливішою областю державноїполітики, вважаю за необхідне внести відповідні зміни і доповнення вряд нормативних правових актів з питань лізингу в максимально короткітерміни, включивши в робочу групу фахівців, що вивчають лізинг і знаючихпрактичні проблеми розвитку лізингу.

З урахуванням існуючої в даний час РеспубліціКазахстан нормативно - правової бази лізингу і її подальшого розвиткупередбачається збільшення частки лізингу до 2006р. в загальному обсязі інвестицій до30% з наступною розбивкою по роках: 2002р.-20%, 2003р.-25%, 2004р. - 28%,2005р.-29%, 2006р.-30%.

Малюнок 3.2.1-частка лізингу в загальному обсязі інвестицій

У порівнянні з досвідом розвинених країн це половинадосягнутого ними в даний час. Лізинг в більшості країн у загальному обсязіінвестицій становить 40-50%.

Без вирішення існуючих і знову виникаючих проблемрозвиток лізингу важко, точніше навіть неможливо розраховувати на успішну роботувже створених і створюваних лізингових компаній, банківських структур та розвитоквнутрішнього ринку лізингових послуг.

Таким чином, лізинговий бізнес в Казахстані стикавсяв той період і стикається зараз з низкою проблем, таких як:

Відсутність кваліфікованих кадрів спеціалістів у ційобласті;

Розпливчаста і суперечлива в чому нормативно-законодавчабаза розвитку лізингу в Казахстані;

Висота банківських процентних ставок і маржі лізинговихкомпаній;

Високий ступінь ризиків, що виникають в ході реалізаціїлізингових інвестиційних проектів;

Забезпечення повної зворотності виділених дляздійснення лізингових операцій бюджетних коштів та ін [53].


Висновок

Причиною широкого розповсюдження лізингу є рядйого переваг у порівнянні з іншими формами інвестування. Основними з нихє:

- інвестування у формі майна на відміну від грошовогокредиту знижує ризик неповернення коштів, так як за лізингодавцем зберігаютьсяправа власності на передане майно;

- лізинг передбачає 100-відсоткове кредитування і невимагає негайного початку платежів, що дозволяє без різкого фінансовогонапруження оновлювати виробничі фонди, набувати дорогогомайно;

- часто підприємству простіше отримати майно по лізингу,ніж позику на його придбання, оскільки лізингове майно виступає вякості застави;

- лізингова угода більш гнучка, ніж позика, оскількинадає можливість обом сторонам виробити зручну схему виплат. Завзаємною домовленістю сторін лізингові платежі можуть здійснюватися післяотримання виручки від реалізації товарів, вироблених на взятому в кредитобладнанні. Ставки платежів можуть бути фіксованими і плаваючими;

- для лізингоодержувача зменшується ризик морального іфізичного зносу і застарівання майна, оскільки майно не купуєтьсяу власність, а береться в тимчасове користування; так як платежі по лізингуне прив'язані до норм амортизації, то при лізингових відносинахлізингоодержувач має справу з прискореною амортизацією майна;

- лізингове майно не числиться у лізингоодержувача набалансі, що не збільшує його активи і звільняє від сплати податку на цемайно;

- лізингові платежі відносяться на витрати виробництва(Собівартість) лізингоодержувача і відповідно знижують оподатковуванийприбуток;

- виробник отримує додаткові можливості збутупродукції, оскільки обмежене фінансування інвестицій часто не дозволяєпідприємствам своєчасно оно...влювати технологічну систему.

За наявності у підприємства альтернативи - узяти кредит накупівлю обладнання або придбати це устаткування на певний час задоговором лізингу - її вибір необхідно здійснювати на основі результатівфінансового аналізу. У всякому разі, лізинг стає практичнобезальтернативним варіантом, коли:

- підприємство-постачальник зазнає труднощі зі збутомсвоєї продукції, а підприємство - майбутній лізингоотримувач не має вдостатньому обсязі власних коштів і не може взяти кредит для придбанняпотрібного йому устаткування;

- підприємець тільки починає власну справу (щочасто має місце в малому підприємництві).

Разом з тим лізингу властивий і ряд негативних сторін. ВЗокрема, на лізингодавця лягає ризик морального старіння устаткування(Особливо, якщо договір лізингу укладається не на повний строк його амортизації),а для лізингоодержувача вартість лізингу виходить більш високою, ніж цінакупівлі устаткування. Ще одним недоліком фінансового лізингу є те,що в разі виходу з ладу устаткування, платежі проводяться у встановленітерміни незалежно від стану устаткування.

Для стимулювання інвестицій у виробничу сферу,для відновлення промислового потенціалу, для підвищення конкурентоспроможностівітчизняних виробників, потрібно створювати умови, при яких вонипрагнули б розвивати лізингові відносини. Для цього необхідно хоча бзнизити податок на прибуток, отриманий лізингодавцями від реалізації договорів полізингу з терміном дії три і більше років. Також слід стимулювати банкинадавати кредити лізинговим компаніям, які укладають тривалідоговори. Крім цього, необхідно розглянути можливість зниження митнихмит та податків по товарах, що ввозяться на територію РК і є об'єктамиміжнародного фінансового лізингу.

Безумовно, перелічені вище заходи сприятимутьрозвитку лізингових компаній та операцій, вироблених ними.

Можна з повною впевненістю сказати, що лізинг в нашійкраїні поступово буде усе більше нарощувати свої обороти і грати усе більшвагому роль в економіці Казахстану.


Список використаної літератури

1.Лізинг в Центральній Азії травень 2006р. Проект з розвитку лізингу вКазахстані

2.Чеченов А.А., Кашева А.В.

3.Газман В.Д.

4.

5.

6.

7.

8.

9.м.

10.

11.

12.

13.Чекмарьова Е.Н.

14.Назарова М.Г. - М.:

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.г

24.2006

25.

26.Іцкович Б.Ф.

27.- 2002. -№ 2

28.

29.Лізинг.

30.М.:2005р.

31.Медведков С.Ю.

32.

33.Лізинг.

34.

35.

36.Крутик А.Б., Микільська Є.Г.

37.

38.

39.

40.Журкіна Н.Г.

41.

42.

43.

44.

45.

46.2006р.

47.

48.

49.

50.

Додаток 1

Договір лізингу

р. _____________

2.справжньому угоді або будь-які інтереси, що випливають з нього, повністюабо частково третій особі без згоди Орендаря, але з повідомленням його процьому.

2.

1. Орендар зобов'язаний сплачувати щомісячно Орендодавцеві:

2) комісійну винагороду за ризик випадкової загибелі

2.

3.Комісійна винагорода

111.

1. Усі витрати, пов'язані з транспортуванням ОбладнанняОрендаря.

2. Орендар по прибутті Устаткування на місце постачаннязобов'язаний провести його огляд у термін, встановлений цією угодою інадати Орендодавцеві Акт про приймання.

3.

4.своєчасністю і комплектністю поставки, невиконанням зобов'язань по йогоустановці.

IV.При необхідності

У разі будь-яких змін свого юридичного іфінансового стану Орендар зобов'язаний сповістити про це Орендодавця.

11. Орендар приймає на себе всі ризики, пов'язані зруйнуванням або втратою, крадіжкою, передчасним спрацюванням, псуванням і пошкодженнямОбладнання, незалежно від того, виправимо або невиправний збиток, заподіяний цейнаступне:

аналогічне устаткування, прийнятне для Орендодавця (устаткування,За Орендарем зберігається обов'язокугоди.

111.вправі:

ть Устаткування Орендодавцеві,

- відновити лізинговий договір,

- придбати орендоване Обладнання у власність

Про свій вибір Орендар зобов'язаний повідомити Орендодавця запівроку до закінчення терміну дії цієї угоди.

4. Орендар зобов'язаний утримувати Устаткування відповідноз рекомендаціями Постачальника (виробника) Обладнання, підтримувати його вробочому стані, проводити необхідний ремонт і своєчаснепрофілактичне обслуговування за свій рахунок.

5. Орендар несе відповідальність за всі ушкодження,заподіяні як людям, так і майну внаслідок використання, зберігання,володіння або експлуатації Устаткування.

6. Орендар не має права без письмового на тедозволу Орендодавця ознайомлювати третіх осіб з конструкцією Устаткування, йоготехнологічними характеристиками тощо

7. Орендодавець і його посередники мають повноваження перевірятистан Устаткування у робочий час, а також інспектувати умови йогоексплуатації.

V. Припинення дії угоди.

Дія цієї угоди припиняється після закінченнястроку його дії. Виключена можливість припинення дії цьогоугоди в разі, якщо Устаткування не відповідає уявленню ньому,сформованому в Орендаря.

Орендодавець має право дати повідомлення про негайнеприпинення дії цієї Угоди у наступних випадках:

А) договір купівлі-продажу Устаткування не вступив в силуабо анульований з якої б то не було причини до постачання УстаткуванняОрендарю (в обумовлене місце);

Б) Постачальник не в змозі поставити, Обладнання,незалежно від причини такого стану.

У цих випадках при припиненні угоди Орендодавець іОрендар звільняються від взаємних зобов'язань згідно з цимугодою;

В) Орендар протягом терміну, що перевищує 3 тижні, невиконує своїх зобов'язань по якому-небудь виду платежів, передбаченихцією угодою;

Г) Орендар після отримання вимоги про сплату непогашає всю суму заборгованості (включаючи пені за прострочення) протягом двохтижнів;

Д) Орендар не реагує на нагадування, надісланеОрендодавцем з інтервалом не менше чотирьох тижнів, не задовольняє вимогпо дотриманню інших зобов'язань, передбачених цією Угодою,допускає експлуатацію Устаткування з порушенням умов цієї угоди;

Е) договір купівлі-продажу Устаткування анулюється післяпостачання Устаткування Постачальником за причинами, відповідальність за які несеОрендар;

Ж) в період дії цієї угоди організація

Орендаря буде ліквідована.

За наявності умов В«вВ», В«жВ» В«ОрендарВ» повинен сплатитисуму закриття угоди згідно з раніше викладеними вимогами.

Орендар має право розірвати дану угоду вразі виявлення при прийманні Устаткування недоліків, що виключають йогонормальну роботу, і усунення яких неможливе. Про розірвання угодиОрендар зобов'язаний сповістити арендателя в письмовій формі не пізніше 10 днів здня закінчення терміну постачання Устаткування.

Дії після закриття угоди.

При отриманні повідомлення про закриття угоди Орендар позбавляєтьсяправа використовувати Устаткування

Якщо Орендарем не внесена сума закриття угоди або несплачені платежі, передбачені цією угодою Орендар зобов'язаний учотиритижневий термін з дня отримання вимоги від Орендодавця надіслатиУстаткування по будь-якою адресою, вказаною Орендодавцем. Всі ризики і витрати потакого перевезення несе Орендар. У разі, якщо, незважаючи на викладенеумова, Орендар не вживе пересилання Устаткування, Орендодавець маєправо вступити у володіння Обладнанням та провести його перевезення за своїмрозсуд за рахунок Орендаря, поклавши на нього також відповідальність за всіризики, пов'язані з перевезенням.

Орендодавець і його довірені особи повинні отриматиповноваження входити на територію, де встановлено Устаткування, дляздійснення свого права на вивіз устаткування. Будь й усі необхіднівитрати, пов'язані з описаними тут діями, несе Орендар на користьОрендодавця.

VII. Обов'язки, пов'язані з поверненням обладнання.

Якщо Орендар вніс які-небудь модифікації вУстат...кування, він зобов'язаний на вимогу Орендодавця і за свій рахунок відновитипервісне стан Устаткування.

У випадку, якщо Орендар не повертає Устаткування позакінчення терміну оренди або після закриття угоди, з нього стягується пеня у розмірі0,2% від залишкової вартості Устаткування Орендодавцеві.

Продовження використання Устаткування Орендарем зазакінчення терміну оренди, обумовленого у цій угоді, не повиннорозглядатися як поновлення або продовження оренди.

VIII. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписисторін.

Додатка до цієї угоди

Додаток № __________________на__________стр.

Додаток № ___________________на__________стр.


Додаток 2

Акт приймання

до договору лізингу № _________

від______ ___________ В»200 _г.

Орендар справжнім засвідчує, що за контрактом№ _______-з постачальником ______________________________________________________

(найменуванняпостачальника і його місцезнаходження)

оформляється присутніми і зазначеними в кінціподальшого тексту особами цей Акт приймання

Орендар приймає передані йому згідно із зазначенимдоговором лізингу права і обов'язки Орендодавця щодо Постачальника, включаючиперевірку бездоганного стану об'єкта лізингу, обов'язок рекламації,виконання контракту Постачальником і гарантію, в тому числі можливі претензії попричини затримки поставки, відмовляючись від пред'явлення рекламаціїбезпосередньо до Орендодавця.

Орендар визнає дійсність усіх домовленостей,зазначених у договорі лізингу.

Орендар підтверджує належну поставкувищезгаданого об'єкта лізингової угоди відповідно до схваленими ним вСвого часу в контракті умовами поставки. Крім того Орендар підтверджує,що об'єкт лізингової угоди вже експлуатується починаючи з ___________ Введення вексплуатацію показав, що задані показники для обговореної експлуатаціїдосягаються і що всі функції об'єкта лізингу відповідають пропонованимвимогам.

Орендар, підтверджуючи комплексну поставку, отмечиаеттакі недоліки, виявлені в процесі пімкі об'єкта лізингу:

Одночасно Орендар підтверджує, що наведенінедоліки не викликають істотного порушення функціонування об'єкталізингової угоди і що повністю зберігається в се його обов'язок сплатити лізинговівнески.

Постачальник зобов'язується перед Орендарем усунути зазначенінедоліки не позднее______________________

На підставі цього Акта приймання сплати першоголізингового внеску здійснюється відповідно до договору лізингу

Постачальник Орендар


Додаток 3

Заява

Про проведення лізингу обладнання (майна)

На підставі положення про лізинговихопераціях_________________

(назва об'єднання,підприємства, організації)

просить Вашої згоди на проведення лізингової операціїпо_____

(найменування машин,устаткування, транспортних засобів, майна)

Короткий опис обладнання (майна)

Підприємство

Поставщик____________________________________________________

(найменування, поштові таплатіжні реквізити)

Вартість обладнання (майна):

Термін поставки за договором

До теперішнього заяви додаються копії документів напоставку зазначеного обладнання на __________ рік.

У разі Вашої згоди на проведення лізингу повказаною устаткуванню прошу оформити договір лізингу відповідно додіючим положенням.

Керівник підприємства:

М.П.

Головний бухгалтер:

В«_________В» ______________2007г.

До договору про лізинг №

От________2007г.

Лізингова компанія______________________

В«_____В» ______________2007г.

№ _____________на Ваш № __________

от_____________________

ПІДТВЕРДЖЕННЯ НА ОПЛАТУ

Стосується договору лізингу №

Орендар

Повідомляємо Вам, що нами прийнята заявка на лізингвищевказаного Орендаря по наступному об'єкту угоди: ____________________________

Купівельна ціна (у тому числі податок на доданувартість)

Поставка здійснюється Вашим підприємством запогодженим з орендарем контрактом (договором) № від ________________________________________________________________

(вказується строк початкуі кінця поставки)

Умови для оплати

Постачальник поставить об'єкт лізингової угоди Орендарюзавчасно і в суворій відповідності з зазначеним контрактом.

За вчинення належної поставки об'єкта Орендарю Постачальникомправо власності переходить до лізингової компанії.

Лізингова компанія поступається Постачальнику всі належнійому в якості власника об'єкта претензії щодо Орендаря, яківиникли в результаті марною поставки. Вона не відповідає за правильність, можливістьстягнення, розгляд і витрати у зв'язку з марною поставкою.

Постачальник відповідає безпосередньо перед Орендарем завсі претензії, які останній має право пред'явити у разі невиконання абонеякісного виконання поставок Постачальником відповідно до зазначеногоконтрактом і діючим положенням про поставку продукціївиробничо-технічного призначення.

Постачальник не має права надавати Орендареві правапередавати (приймати) об'єкт цієї угоди без складання акта приймання.

Послуги з установки (монтажу) об'єкта лізингу уОрендаря, звичайним гарантійним зобов'язанням, поточного техобслуговування(Сервісу) виявляються Орендарю на основі окремого договору безпосередньоПостачальником.

Просимо Вас поставити об'єкт лізингової угоди Орендарюна погоджених з ним за зазначеним контрактом умовах і направити нам:

повідомлення на отримання та узгодження справжньогопідтвердження;

рахунок у двох примірниках на оплату поставленого об'єкта

лізингу;

повідомлення про дату відвантаження і копії відвантажувальних документів;

підписаний Вами і Орендарем протокол приймання об'єктулізингу;

При отриманні всіх зазначених документів негайновиробимо Вам оплату зазначеної вище покупної ціни.

З повагою

Генеральний діректор_________________