Главная > Банковское дело > Ліцензування банківської діяльності

Ліцензування банківської діяльності


19-01-2012, 23:27. Разместил: tester2

Зміст

Введення

1. Поняття ліцензування

2. Ліцензування діяльності банківських установ

3. Ліцензування професійної діяльності кредитнихорганізацій на ринку цінних паперів РФ

Висновок

Список літератури


Введення

Всі створювані вРосійської Федерації кредитні організації, як юридичні особи, підлягаютьобов'язковою державної реєстрації. Державна реєстраціябанків здійснюється в такому ж порядку, як і всіх інших юридичних осіб,органами Федеральної податкової служби (ФПС). Для того щоб мати право займатисябанківською діяльністю, банк повинен отримати ліцензію на здійсненнябанківських операцій.

Державнареєстрація кредитних організацій і ліцензування їх діяльності - найважливішаскладова частина системи банківського регулювання у всіх ринкових країнах.За допомогою реєстрації та ліцензування регулюється допуск різнихорганізацій до операцій на фінансовому ринку. Особливо жорсткі вимогипред'являються до тим організаціям, які виходять на кредитний ринок, тобто добанкам. Практично у всіх країнах потрібна особлива реєстрація створюваногобанку і отримання дозволу на його відкриття (ліцензії).

Мета ліцензування - недопустити на ринок фінансово нестійкі, піддані високим ризикаморганізації з сумнівною репутацією засновників. У ході реєстрації таліцензування підтверджується:

- по-перше,правомочність засновників банку на його створення (правомочність виходу наринок);

- друге, наявність узасновників достатніх капіталів для забезпечення стійкої роботи банку;

- по-третє, кваліфікаціяі ділова репутація керівників майбутнього банку.

У Російській Федераціївимоги до засновників кредитної організації та її керівним працівникамвстановлені Федеральним законом В«Про банки і банківську діяльністьВ».


1. Поняттяліцензування

В цілях Федеральногозакону № 128 застосовуються наступні основні поняття:

ліцензія - спеціальнедозвіл на здійснення конкретного виду діяльності при обов'язковомудотриманні ліцензійних вимог і умов, видане лицензирующим органомюридичній особі або індивідуальному підприємцю;

ліцензований виддіяльності - вид діяльності, на здійснення якого на територіїРосійської Федерації потрібне отримання ліцензії відповідно до цьогоФедеральним законом;

ліцензування -заходи, пов'язані з наданням ліцензій, переоформленням документів,підтверджуючих наявність ліцензій, призупиненням дії ліцензій у разіадміністративного призупинення діяльності ліцензіатів за порушенняліцензійних вимог і умов, відновленням або припиненням діїліцензій, анулюванням ліцензій, контролем видають ліцензії задодержанням ліцензіатами при здійсненні ліцензованих видів діяльностівідповідних ліцензійних вимог і умов, веденням реєстрів ліцензій,а також з наданням в установленому порядку зацікавленим особамвідомостей з реєстрів ліцензій та іншої інформації про ліцензування;

ліцензійні вимоги іумови - сукупність встановлених положеннями про ліцензування конкретнихвидів діяльності вимог і умов, виконання яких ліцензіатомобов'язково при здійсненні ліцензованого виду діяльності;

ліцензуючі органи -федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої владисуб'єктів Російської Федерації, які здійснюють ліцензування відповідно досправжнім Федеральним законом;

ліцензіат - юридичнаособа або індивідуальний підприємець, що мають ліцензію на здійсненняконкретного виду діяльності;

здобувач ліцензії -юридична особа або індивідуальний підприємець, що звернулися вліцензуючий органу із заявою про надання ліцензії на здійсненняконкретного виду діяльності;

реєстр ліцензій -сукупність даних про надання ліцензій, переоформлення документів,підтверджуючих наявність ліцензій, зупинення та поновлення діїліцензій і про анулювання ліцензій. (2, с.4)

Основними принципамиздійснення ліцензування є:

забезпечення єдностіекономічного простору на території Російської Федерації;

встановлення єдиногопереліку ліцензованих видів діяльності;

встановлення єдиногопорядку ліцензування на території Російської Федерації;

встановлення ліцензійнихвимог і умов положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності;

гласність і відкритістьліцензування;

дотримання законності приздійсненні ліцензування.

Визначення повноваженьУряду Російської Федерації при здійсненні ліцензування

В цілях забезпеченняєдності економічного простору на території Російської ФедераціїУряд Російської Федерації відповідно до визначених ПрезидентомРосійської Федерації основними напрямами внутрішньої політики держави:

затверджує положення проліцензування конкретних видів діяльності;

визначає федеральніоргани виконавчої влади, які здійснюють ліцензування конкретних видівдіяльності;

встановлює видидіяльності, ліцензування яких здійснюється органами виконавчоївлади суб'єктів Російської Федерації.

2. Ліцензуваннядіяльності банківських установ

Кредитні організаціїпідлягають державній реєстрації відповідно до Федерального закону"Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальнихпідприємців "з урахуванням встановленого цим Федеральним закономспеціального порядку державної реєстрації кредитних організацій.

Рішення про державнуреєстрації кредитної організації приймається Банком Росії. Внесення в єдинийдержавного реєстру юридичних осіб відомостей про створення, реорганізацію таліквідації кредитних організацій, а також інших передбачених федеральнимизаконами відомостей здійснюється уповноваженим реєструючим органом напідставі рішення Банку Росії про відповідної державної реєстрації.Взаємодія Банку Росії з уповноваженим реєструючим органом з питаньдержавної реєстрації кредитних організацій здійснюється в порядку,погодженому Банком Росії з уповноваженим реєструючим органом.

Банк Росії в ціляхздійснення ним контрольних і наглядових функцій веде Книгу державноїреєстрації кредитних організацій в порядку, встановленому федеральнимизаконами та прийнятими відповідно до них нормативними актами Банку Росії. (4, с.89)

За державнуреєстрацію кредитних організацій стягується державне мито в порядку ів розмірах, які встановлені законодавством Російської Федерації.

Кредитна організаціязобов'язана інформувати Банк Росії про зміну відомостей, зазначених у пункті 1статті 5 Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичнихосіб і індивідуальних підприємців ", за винятком відомостей проотриманих ліцензіях, протягом трьох днів з моменту таких змін. БанкРосії не пізніше одного робочого дня з дня надходження відповідноїінформації від кредитної організації повідомляє про це в уповноваженийреєструючий орган, який вносить до єдиного державного реєструюридичних осіб запис про зміну відомостей про кредитної організації.

Ліцензія на здійсненнябанківських операцій кредитної організації видається після її державноїреєстрації в порядку, встановленому цим Законом таприйнятими відповідно до них нормативними актами Банку Росії.

Кредитна організаціямає право здійснювати банківські операції з моменту отримання ліцензії,виданої Банком Росії.

Здійснення банківськихоперацій проводиться тільки на підставі ліцензії, що видається Банком Росії впорядку, встановленому цим Законом, за винятком випадків,зазначених у частині дев'ятій цієї статті та у статті 13.1 цьогоФедерального закону.

Ліцензії, що видаютьсяБанком Росії, враховуються у реєстрі виданих ліцензій на здійсненнябанківських операцій.

Реєстр виданих кредитниморганізаціям ліцензій підлягає публікації Банком Росії в офіційному виданніБанку Росії не рідше одного разу на рік. Зміни та доповнення в зазначенийреєстр публікуються Банком Росії в місячний строк з дня їх внесення до реєстру.

У ліцензії наздійснення банківських операцій вказуються банківські операції, наздійснення яких дана кредитна організація м...ає право, а також валюта,в якій ці банківські операції можуть здійснюватися.

Ліцензія на здійсненнябанківських операцій видається без обмеження термінів її дії.

Здійснення юридичноюособою банківських операцій без ліцензії, якщо отримання такої ліцензії єобов'язковим, тягне за собою стягнення з такої юридичної особи усієї суми,отриманої в результаті здійснення цих операцій, а також стягнення штрафув двократному розмірі цієї суми до федерального бюджету. Стягнення провадиться всудовому порядку за позовом прокурора, відповідного федерального органувиконавчої влади, уповноваженого на те федеральним законом, або БанкуРосії.

Банк Росії має правопред'явити до арбітражного суду позов про ліквідацію юридичної особи,здійснює без ліцензії банківські операції, якщо отримання такої ліцензіїє обов'язковим.

Громадяни, які незаконноздійснюють банківські операції, несуть у встановленому законом порядкуцивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Державнакорпорація "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності(Зовнішекономбанк) "вправі здійснювати банківські операції, право наздійснення яких надано їй на підставі Федерального закону "Пробанку розвитку ".

У ліцензії наздійснення банківських операцій, видаваної кредитної організації після їїдержавної реєстрації, вказуються банківські операції, на здійсненняяких дана кредитна організація має право, а також валюта, в якій цібанківські операції можуть здійснюватися. Видані Банком Росії кредитниморганізаціям ліцензії враховуються ним у реєстрі виданих ліцензій наздійснення банківських операцій, який публікується в офіційному виданні"Вісник Банку Росії" не рідше одного разу на рік (ст. ст. 12 і 13Закону про банки і банківську діяльність).

Кредитна організаціямає право приступити до здійснення банківських операцій лише з моментуотримання ліцензії, виданої Банком Росії. Обов'язковою умовою для отриманняліцензії є оплата засновниками всього оголошеного статутного капіталу,що забезпечується наступними обов'язковими правилами. Після отримання відуповноваженого реєструючого органу інформації про внесеної в єдинийдержавний реєстр юридичних осіб запису про кредитної організації БанкРосії в строк не пізніше трьох робочих днів повідомляє про це її засновників звимогою провести в місячний термін оплату 100% оголошеного статутногокапіталу кредитної організації і видає засновникам документ, підтверджуючийфакт внесення запису про кредитної організації в єдиний державний реєстрюридичних осіб. І тільки при пред'явленні документів, що підтверджують оплату100% оголошеного статутного капіталу кредитної організації, Банк Росії видаєкредитної організації ліцензію на здійснення банківських операцій. Навпаки,несплата або неповна оплата засновниками статутного капіталу кредитноїорганізації в установлений строк служить підставою для звернення Банку Росії всуду з вимогою про ліквідацію кредитної організації (ст. ст. 12 і 15 Закону пробанки і банківську діяльність).

Таким чином,необхідними формальними ознаками всякої кредитної організації є: їїдержавна реєстрація як такої (кредитної організації) як вєдиному державному реєстрі юридичних осіб, так і в Книзі реєстраціїкредитних організацій, що ведеться Банком Росії; наявність у кредитної організаціїліцензії на здійснення відповідних банківських операцій, виданої БанкомРосії, і необхідної облікового запису про це в реєстрі виданих ліцензій наздійснення банківських операцій, який також ведеться Банком Росії. Принаявності зазначених формальних ознак відповідна комерційна організація(Господарське товариство) може бути ідентифікована як кредитнуорганізації.


3.Ліцензування професійної діяльності кредитних організацій на ринкуцінних паперів РФ

Центральний банкРосійської Федерації відповідно до генеральною ліцензією ФКЦБ Росії N90-000-2-00001 від 11 червня 1997 року здійснює ліцензування таких видівпрофесійної діяльності кредитних організацій (далі - заявник) наринку цінних паперів:

- брокерськоїдіяльності, за винятком операцій з фізичними особами;

- брокерськоїдіяльності, включаючи операції з фізичними особами;

- дилерської діяльності;

- діяльності здовірчого управління цінними паперами;

- депозитарноїдіяльності;

- кліринговоїдіяльності.

Ліцензування БанкомРосії діяльності заявника як професійного учасника ринку ціннихпаперів. Порядок ліцензування викладений у Положенні "Про порядокліцензування різних видів професійної діяльності на ринку ціннихпаперів Російської Федерації ", затвердженому Постановою ФКЦП Росії N 26від 19 вересня 1997 р.

Недотримання заявникомвимог цього Положення тягне за собою відмову у видачі ліцензії.

Для отримання ліцензіїпрофесійного учасника ринку цінних паперів заявник подає до територіальногоустанова Банку Росії наступний комплект документів:

а) Заяву на отриманняліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперівза формою (Додатки 1);

б) нотаріальнопосвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника;

в) Реєстраційну формуна паперовому носії (Додаток 2) і магнітному носії відповідно допрограмним забезпеченням, підготовленим Департаментом контролю задіяльністю кредитних організацій на фінансових ринках Банку Росії;

г) копії кваліфікаційнихатестатів фахівців заявника по кожному виду професійноїдіяльності, виданих ФКЦБ Росії. Зазначені документи подаються приподачі заяви, починаючи з 22 квітня 1998 року;

д) виписку з штатногорозкладу заявника, що містить прізвища, імена, по батькові співробітниківзаявника, діяльність яких безпосередньо пов'язана з операціями на ринкуцінних паперів, із зазначенням підрозділів та займаних посад;

е) копії платіжнихдокументів, що підтверджують сплату заявником одноразової ліцензійногозбору;

ж) копії внутрішніхдокументів заявника, що регламентують роботу підрозділів, що здійснюютьпрофесійну діяльність на ринку цінних паперів, і організацію службивнутрішнього контролю;

з) розрахунок власнихкоштів (капіталу) заявника на останню звітну дату;

і) стандартиздійснення депозитарної діяльності, відповідні вимогамзаконодавства Російської Федерації і нормативним актам ФКЦП Росії, привключенні в ліцензію депозитарної діяльності;

к) правила веденнявнутрішнього обліку та звітності, що відповідають вимогам нормативних актівФКЦБ Росії, при включенні в ліцензію брокерської діяльності (за виняткомоперацій з фізичними особами), брокерської діяльності (включаючи операції зфізичними особами), дилерської діяльності. Зазначені правила веденнявнутрішнього обліку подаються при подачі заяви, починаючи з 1 січня 1998року;

л) документи, перелікяких додатково встановлюється нормативними актами ФКЦБ Росії,регулюючими клірингову діяльність і діяльність з довірчогоуправлінню на ринку цінних паперів, при включенні в ліцензію зазначених видівдіяльності.

Перераховані вищедокументи подаються в одному примірнику і мають бути прошиті, пронумеровані,завірені печаткою та підписані або засвідчені керівником заявника.

Територіальнеустанова Банку Росії видає Ліцензії професійного учасника ринкуцінних паперів (за формою Додатка 5) і направляє відомості про видані ліцензіїі електронний файл з текстом Реєстраційної форми (Додаток 2) заявника вДепартамент контролю за діяльністю кредитних організацій на фінансовихринках Банку Росії в день прийняття рішення про видачу ліцензії керівникомтериторіального установи Банку Росії.

Банк Росії веде Реєстрвиданих, призупинених та анульованих ліцензій.

Кредитні організації,отримали ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів,щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом,представляють в територіальне установа Банку Росії Реєстраційну форму напаперовому носії (Додаток 2) і магнітному носії.

Територіальнеустанова Банку Росії щоквартально, не пізніше 15 днів після отриманнявідповідної інфо...рмації від кредитної організації, що має ліцензіюпрофесійного учасника ринку цінних паперів, направляє електронний файл зтекстом Реєстраційної форми (Додаток 2) до Департаменту контролю задіяльністю кредитних організацій на фінансових ринках Банку Росії.

Територіальніустанови Банку Росії не пізніше 15 числа кожного місяця подають до БанкуРосії наступні види звітів за попередній місяць:

- відомості про видані,призупинених та анульованих ліцензіях;

- про проведені перевіркидіяльності професійних учасників ринку цінних паперів;

- про роботу зі скаргами(Заявами) щодо діяльності професійних учасників ринкуцінних паперів.

Територіальнеустанова Банку Росії видає ліцензію на бланку встановленого зразка, ззазначенням номера, обумовленого згідно.


Висновок

Отже, ліцензія єпідставою для здійснення кредитної організацією, зареєстрованою вяк юридичної особи, банківської діяльності. У ліцензії зазначаютьсябанківські операції, на проведення яких дана кредитна організація маєправо, а також валюта, в якій ці банківські операції можуть здійснюватися.Ліцензія видається без обмеження термінів її дії. Для отримання ліцензії наздійснення банківських операцій кредитна організація повинна мати у своєму розпорядженністатутним капіталом у розмірі, встановленому Банком Росії, обладнанням,необхідним для здійснення банківських операцій, а також виконуватикваліфікаційні вимоги, що пред'являються до фахівців відповідно донормативними актами Банку Росії.


Списоклітератури

1.Федеральний Законпро банки і банківську діяльність

2.Федеральний ЗаконРФ № 128

3.Вісник БанкуРосії

4.Гончаренко Л.І.В«Основи банківської справиВ»-Москва: ЮНИТИ, 2008-384с

5.Лаврушина О.И.В«Основи банківської справиВ»-Москва: КноРус, 2008-425с