Главная > Банковское дело > Особисте страхування - роль та перспективи розвитку

Особисте страхування - роль та перспективи розвитку


19-01-2012, 23:27. Разместил: tester4

ЗМІСТ

Введення

1. Особисте страхування

1.1. Сутність і різновиди особистого страхування

1.2. Страхування як економічна категорія

1.3. Правове регулювання сфери страхування

1.4. Міжнародний досвід особистого страхування на прикладі США

2. Аналіз сучасного стану ринку особистого страхування Росії

2.1. Загальна ситуація на ринку особистого страхування

2.2. Порівняльний аналіз видів особистого страхування

2.3. Страхувальники та страховики: аналіз взаємовідносин

3. Особисте страхування - соціальний захист населення

3.1. Роль особистого страхування в житті суспільства

3.2. Проблеми розвитку сфери особистого страхування та шляхи їхрішення

3.3. Перспективи розвитку ринку особистого страхування

Висновок

Список використаних джерел

Додаток. Показники страхових премій і виплат, 2004-2006 р.р


ВСТУП

Приватнестрахування в нашій країні протягом багатьохдесятиліть було основою всієї системистрахування. В умовах нестабільноїекономіки, інфляції, високого податкового тягаря,недостатності вільних коштів у громадян іпідприємств, втрати довіри населення до фінансових інститутів особисте страхування втратило свою популярність,а система довгострокового страхування практичнозруйнована. Особисте страхування - важлива складоваформування фінансового ринку, що дозволяє, зодного боку, підвищити соціальну захищеність громадян,а з іншого - створювати великі інвестиційніресурси, фінансувати серйозні державні такомерційні проекти в різних галузях економіки.Відсутність страхової культури, психологія потенційних страхувальників, а також зростаюче розходження в рівні доходів населення не дозволяють залучати грошові коштишироких верств населення до страхових фондів. Все цеговорить про актуальності теми курсової роботи- Про актуальність розгляду питань, пов'язаних зі сферою особистогострахування, і знаходження шляхів їх вирішення. Мета роботи - різнобічнерозгляд сучасного стану системи особистого страхування в Росії,визначення ролі і значення страхування в житті суспільства і в економіці країни,визначення перспектив розвитку страхування. Для досягнення мети роботи буливирішені наступні завдання : визначено значення системи страхування векономіці Росії, для порівняння розглянута організація страхування в країні зрозвиненою економікою - США. Проаналізовано конкретні показники ринкустрахових послуг: динаміка премій і виплат за останні 3 роки, уподобаннястрахувальників за видами особистого страхування і т.д. Визначено проблеми сфериособистого страхування, що заважають її розвитку, позначені можливі шляхи їх вирішення.Зроблено прогноз про майбутнє системи страхування в Росії і обгрунтовананеобхідність вдосконалення системи особистого страхування.

1. ОСОБИСТЕСТРАХУВАННЯ

1.1. Сутність і різновидиособистого страхування

Страхування - це спосіб відшкодування збитків,які зазнало фізична або юридична особа, за допомогою їх розподілуміж багатьма особами (страховою сукупністю). Відшкодування збитків проводитьсяз коштів страхового фонду, що перебуває у віданні страхової організації(Страховика). Страхування може здійснюватися в обов'язковій (в силу закону) ідобровільної (як взаємне волевиявлення сторін) формах. По об'єктахстрахування розрізняють особисте, майнове та страхування відповідальності.

Приватнестрахування -система відносин між страхувальниками і страховиками з надання страховоїпослуги, коли захист інтересів пов'язана з життям, здоров'ям, працездатністю тапенсійним забезпеченням страхувальників або застрахованих. Страхувальниками заособистому страхуванню можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, азастрахованими - лише фізичні особи. Відповідно до класифікації видівстрахування, особисте страхування включає в себе:

1. Страхування життя:

В·страхування життяна випадок смерті, дожиття до певного віку або строку або настанняіншої події;

В·страхування життяз умовою періодичних страхових виплат (ренти, ануїтетів) і (або) за участюстрахувальника в інвестиційному доході страховика.

2. Пенсійне страхування- Вид особистого страхування, при якому страхувальник одноразово або врозстрочку сплачує страховий внесок, а страховик бере на себе зобов'язанняперіодично виплачувати застрахованому пенсію. Розрізняють тимчасову ідовічну пенсії.

3. Страхування віднещасних випадків і хвороб передбачає виплату страхової суми(Повністю або частково) у зв'язку з настанням несприятливих явищ (або їхнаслідків), пов'язаних з життям і здоров'ям страхувальника (застрахованого).

4. Медичнестрахування. Метою медичного страхування є компенсація (повна абочасткова) додаткових витрат застрахованого, які викликані йогозверненням до медичної установи за медичними послугами, включеними впрограму медичного страхування. Страховим випадком тут є зверненнязастрахованого до медичного закладу для отримання лікувальної,консультаційної чи іншої допомоги.

Взаємнізобов'язання страхувальника і страховика регулює договір страхування. За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язуєтьсяза обумовлену договором плату (страхову премію), що сплачується іншоюстороною (страхувальником), виплатити одноразово чи виплачувати періодичнообумовлену договором суму (страхову суму) у разі настанняпередбаченого договором події (страхового випадку).

1.2. Страхування як економічнакатегорія

Якекономічна категорія страхування представляє систему економічних відносин,включає сукупність форм і методів формування цільових фондів грошовихкоштів та їх використання на відшкодування збитку при різних ризиках, а такожна надання допомоги застрахованим особам при настанні певних подій вїх життя [20, с. 10]. Воно виступає, з одного боку, засобом захисту бізнесуі добробуту людей, а з іншого - видом діяльності, що приносить дохід.Джерелами прибутку страхової організації служать доходи від страхової діяльності,від інвестицій тимчасово вільних коштів в об'єкти виробничої таневиробничої сфер діяльності, акції підприємств, банківські депозити тат.д.

Страхуваннязнижує навантаження на видаткову частину бюджету (оскільки відшкодовуються збитки принастанні непередбачених природних і техногенних явищ), дозволяє успішновирішувати питання соціального забезпечення, будучи найважливішим елементом соціальноїсистеми держави. Страхування дозволяє залучити в економіку значніінвестиційні ресурси. У розвинених країнах страхування в силу своєї специфіки івиконуваних функцій є стратегічним сектором економіки.

Економічноїсутності страхування відповідають його функції . Більшість економістіввиділяють наступні функції: ризикова, попереджувальна, контрольна і зберігаючих.

Головною є ризиковафункція, тому страховий ризик, як ймовірність шкоди, пов'язаний з основнимпризначенням страхування - надання грошової допомоги постраждалим особам. Саме врамках дії ризикової функції відбувається перерозподіл грошової формивартості серед учасників страхування у зв'язку з наслідками випадковихстрахових подій.

Попереджувальна функціяпередбачає широкий комплекс заходів, спрямованих на фінансування заходівщодо недопущення або зменшення наслідків нещасних випадків. Економічнасутність цієї функції в тому, що, розташовуючи страховими фондами, компаніязацікавлена ​​в тривалому використанні цих коштів. Маючи на захисті численні,у тому числі однорідні ризики різних суб'єктів, страхова компанія прагнедо скорочення ймовірності виплат шляхом зменшення ймовірності страхового випадку.Для цього в тарифах на окремі види страхування передбачаються певнівідрахування для утворення фондів попереджувальних заходів.

Контрольна функціястрахування полягає в строго цільовому формуванні і використан...ні засобівфонду страхування. Дана функція випливає з зазначених вище функцій іпроявляється одночасно з ними в конкретних страхових відносинах. У відповідностіз контрольною функцією на підставі законодавчих та інструктивних документівздійснюється фінансовий страховий контроль над правильністю проведеннястрахових операцій.

Ощадна функціяреалізується за допомогою накопичувальних видів страхування.

Враховуючи викладене,можна зробити висновок: страхування є одним із найважливіших елементів системиринкових відносин і являє собою фінансові відносини, пов'язані звиконанням специфічних функцій в економіці. Страхування сьогодні забезпечуєекономічні інтереси окремої людини і суспільства в цілому.

1.3. Правоверегулювання сфери страхування

Відносини у сферістрахування можна розділити на дві групи:

1.Відносини міжстраховиками і страхувальниками (вигодонабувачами) з приводу створення тавикористання страхових фондів.

2.Відносини поприводу належного функціонування страхового фонду і забезпечення його цільовогопризначення між органом державного страхового нагляду, а також іншимидержавними органами, і страховиками, регульовані шляхом владнихприписів державних органів.

Відповідно до такогорозмежуванню суспільних відносин у галузі страхування формується ізаконодавство в цій сфері, а саме:

1.Державнерегулювання страхової діяльності-вимоги до суб'єктів, положення про ліцензування,формуванні страхових резервів, нагляд - сформульовано у Федеральному законіВ«Про страхуванняВ» від 27.11.92 № 4015-1 (з наступними змінами та доповненнями)і в ряді інших джерел права в галузі державного регулюваннястрахової діяльності.

2.Приватно-правоверегулювання - регулювання договору страхування, відносин міжстраховиком і страхувальником (вигодонабувачем) і т.п. - Сформульовано вЦивільному кодексі РФ, а також в деяких інших джерелах цивільного права.

Основоположнимнормативно-правовим актом в системі державного регулювання страховоїдіяльності в РФ є Закон РФ В«Про страхуванняВ», який з 01.01.98діє з внесеними до нього змінами та доповненнями в новій редакції В«Проорганізацію страхової справи в Російській Федерації В»від 31.12.97 № 157-ФЗ.Цей Закон є базовим по відношенню до інших законів в областістрахування [16, с. 80].

1.4. Міжнароднийдосвід особистого страхування на прикладі США

Американський страховий бізнес відрізняється величезним розмахом і не має собі рівних у світі. Під особистим страхуванням в Америці розуміється страхування будівель, автомобілів та іншого майна громадян, а страхування життя і здоров'я, медичне, пенсії проводиться в рамках т.зв. бекіфітов [3, стор 16].

Одна з найважливіших особливостей найбільших компаній США по страхуванню життя - в силу високого авторитету страхових компаній в їх управління передаються багатомільярдні засоби, що належать різним пенсійним фондам. Завдання страхових товариств - шляхом розумної інвестиційної політики забезпечити збереження і приріст довірених засобів. За керування ними страхові компанії стягують комісійну винагороду. Величезні інвестиційні ресурси перетворюють страхові компанії в один із впливових зовнішніх центрів фінансового контролю по відношенню до промисловим корпораціям. Попереду страхових компаній у цьому плані тільки комерційні й інвестиційні банки.

Найбільшерозвиток в США отримало приватнестрахування . Це найважливіша сфера діяльності для американськихстрахових компаній. Існують різні види договорів особистого страхування:

В· звичайне страхування життя, що передбачає оплату страхового внеску протягом усього життя застрахованої особи;

В· страхування життя, обмежене строком, що передбачає оплату страхового внеску протягом певного періоду частинами або у вигляді одноразової виплати всієї необхідної суми, після чого страховий поліс вважається сплаченим. Сума, зазначена в договорі страхування, виплачується одноразово у разі смерті застрахованої особи;

В· страхування, яке передбачає виплату всієї страхової суми після закінчення зазначеного в полісі кількості років або у разі смерті застрахованої особи;

В· страхування на випадок смерті лише протягом певного невеликого періоду часу. Типовим випадком такого страхування є страхування життя боржника на термін дії договору позики.


2. АНАЛІЗСУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ РОСІЇ

2.1. Загальна ситуація наринку особистого страхування

На відміну від економічнорозвинених країн, де інститут страхування розвивався як органічний елементсоціально-економічної системи, розвиток страхування в Росії в значніймірою відбувається спонтанно.

Російський страховийринок у своєму становленні в умовах переходу до нових економічних відносинпройшов кілька етапів. Умовно їх можна позначити таким чином:

В·1991-1996 рр.. -період формування страхового ринку, в якому були закладені законодавчіоснови його функціонування;

В·кінець 1996 -серпень 1998 р. - прийняття другої частини ГК РФ, вдосконаленнязаконодавства в галузі страхової діяльності;

В·кінець 1998 р. - наст. вр. - Сучасний етап. Для його початку була характерна тенденція стійкогоскорочення числа і прибутку страхових організацій, але вже в 1999-2000 рр.. вонабула успішно подолана.

Цікавий аналіз кількісних і якісних тенденцій, що склалися в сферіособистого страхування за останні роки (Таблиця 1, Прил.) [14; 6, с. 7].


Таблиця 1 - Страховіпремії по РФ, 2004-2006 рр.., млн. руб.

Галузі та види страхування

2004

2005

Приріст,%

2006

Приріст,%

Добровільне страхування

страхування життя 102 200 25300 -75 15984 -37 особисте страхування 52900 64000 21 76950 20 майна 153 100 185 600 21 227 912 23 відповідальності 12200 16200 33 16533 2

Обов'язкове страхування

страхування пасажирів 50 50 0 50 0 держ. страхування співробітниківДПС РФ 0,7 1 43 1 0 держ. страхуваннявійськовослужбовців та прірав. до них в обяз. держ. страхування осіб 430 460 7 530 15 ОСАГО 49200 53700 9 63874 19 ОМС 97200 140 700 45... 203 534 45

Страхова премія (всього)

467 281 194 911 -59 228 493 163

Важливим індикаторомдинаміки і поточного стану страхового ринку є дані про страховіпреміях та виплатах. У період 2004-2006 рр.. частка страхових премій по особистомустрахуванню і страхуванню життя на загальному страховому ринку РФ становила 33%, 18%і 15% відповідно, показуючи негативну динаміку. Частка страхових виплат уцей період була 52%, 23% і 37%.

На страховому ринкуНовосибірська в аналізовані роки показники були наступні: премії 25%, 16%і 16%, виплати - 31%, 15% і 13%. Видно, що мається негативний приріст часткипремій і виплат в загальному страховому ринку. При цьому абсолютні показники поособистому страхуванню демонструють зростання, а зі страхування життя - спад. Зцього випливає, що сфера особистого страхування розвивається, але в динаміці свогорозвитку поступається іншим видам страхування. Щодо страхування життя можнасказати, що воно втрачає популярність у страхувальників.

Особисте страхування (крімстрахування життя) займає невелику частку в портфелях російських страховиків.Основними споживачами послуг з особистого страхування є корпоративніклієнти, для яких воно стає важливим елементом В«соціального пакетаВ».

За даними Всеросійськогосоюзу страховиків (ВСС), близько 80-85% внесків і 90-95% виплат з особистогострахування (крім страхування життя) припадає на добровільне медичнестрахування (ДМС), а 15-20% внесків і 5-10% виплат - на страхування віднещасного випадку [1]. Особливістю російської практики ДМС єдомінування частки юридичних осіб у преміях та виплатах. Переважна більшістьдоговорів ДМС укладено з фізичними особами, але більше 90% внесків і виплатприпадає на колективні договори по ДМС за рахунок юридичних осіб. За оцінкамиВПС, в даний час не більше 8% населення Росії можуть отримувати медичнудопомога за програмами добровільного медичного страхування, що, однак, вчотири рази більше аналогічного показника в 2000-2001 р.

Основні тенденціїостанніх років на ринку ДМС пов'язані з підвищенням вартості медичних послуг,що викликано як загальноекономічними чинниками, так і майже повної вичерпаннямвільних ресурсів медичних закладів, які надають якісні медичніпослуги.

Що стосується пенсійногострахування, то в Росії воно поки практично не розвинене. Фактично, цей видстрахування пропонують лише кілька страхових компаній.

2.2. Порівняльний аналіз видів особистогострахування

Обсяг премій пострахуванню життя за 2006 рік склав 16 млрд. руб., зменшившись у порівнянніз 2005 роком на 37%. Обсяг страхових виплат - 16,6 млрд. руб., Зменшення на 34%.У 2005 році, порівняно з 2004 роком, ці цифри становили 75% і 80%відповідно, динаміка також негативна (Малюнок 1) [12].

Рисунок 1 -Поквартальна динаміка премій і виплат по страхуванню життя, 2004-2007 рр..,млн. руб.

поквартально аналізсегмента показує, що порівняльна динаміка премій по ринку страхуванняжиття залишається негативною.

Комплексний аналізпоказників збору премій і виплат по найбільшим операторам сегмента страхуванняжиття за перше півріччя 2007 р. та аналогічні періоди минулих років дозволиввиявити поступальний розвиток класичних операцій. Збір премій подовгострокового страхування життя склав 1,8 млрд. руб., перевищивши аналогічнийпоказник минулого року на 32% (1,3 млрд. руб.). Зростання класичного страхування,а також зростання операцій по некласичним короткостроковими договорами дозволили сегментустрахування життя вперше з 2003 р. показати позитивну динаміку зростання.

Аналіз найбільшихоператорів сегменту (Таблиця 2) дозволив виявити ряд позитивних тенденцій[12]. Серед лідерів сегменту стає все більше компаній, давно відомих наринку. Лідером є компанія В«СогазВ», що збільшила збір премій за рік в 1,7рази, до 2,7 млрд. руб.


Таблиця 2 - Лідери застрахування життя, 1-е півріччя 2005-2007 рр.., тис. руб.

Найменування компанії

1 пг. 2005

1 пг. 2006

Приріст 2006 до 2005,%

1 пг. 2007

Приріст 2007 до 2006,%

Согаз 200 530 0 0 - -

Малюнок 2 -

Поквартальнанаступним чином:

В·тобто

В·податкові

В·

Динаміка показників

Найменування

2005

2006

2007

7938681 3951951 2143974 1863357

Провідністраховики, які задають темп розвитку всього ринку особистого страхування,

Склад групиокремих компаній. Помітні зрушення відбулися всередині самого страхового сектора- Зросла частка великих страховиків на шкоду невеликим страховим компаніям. Цяринку.

2.3.страхуванню.регіонах Росії.

Однак якщо

Таке положенняЯк з'ясувалося,

Таким

Очевидно, щоТак як при

Основнаство респондентів вважають, що після їх смерті вигодонабувачне зможе легко і без проблем отримати страхову суму. З них 77% вважають, щострахова сума буде видана не в повному обсязі, а 23% - що не буде виданавзагалі. Стає очевидно, що страховикам відбутися значні кроки позміцнення своєї репутації.


3. ОСОБИСТЕСТРАХУВАННЯ - СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

3.1. Роль особистогострахування в житті суспільства

Страхування, і особливострахування життя, в сучасному суспільстві відіграє велику роль вфункціонуванні економіки і підтримки життєвого рівня населення. Тому в країнах Західної Європи, США і Японії страхуванняжиття - найпопулярніший вид страхування, його частка на ринку - від 60% до 80% [9,с. 70].

Акумулюючи величезнізасоби і будучи важливим осередком концентрації капіталу, страхуванняє стратегічно важливою галуззю економіки, забезпечуючи переважну частинуінвестицій в її розвиток і звільняючи державні бюджети від витрат навідшкодування збитків від непередбачених подій. Основною роллю особистогострахування є підвищення соціальної захищеності населення шляхом виплат грошовихкомпенсацій у випадку втрати здоров'я, життя або працездатності, підвищенняобсягу пенсій за рахунок виплат рент (ануїтетів), забезпечення населенняякісним медичним обслуговуванням та багато іншого. У свою чергу, високасоціальна захищеність населення сприяє підвищенню довіри доуряду, стабілізації політичної обстановки, що можна вважатиполітичною роллю особистого страхування.

Економічнароль особистого страхування полягає в тому, що страхові виплати за договорамиособистого страхування зменшують витратну частину державного бюджету насоціальні програми, а грошові кошти, що акумулюються страховими компаніями,можуть стати джерелом значних довгострокових інвестицій в економікудержави. У Росії це має особливе значення у зв'язку з кризою пенсійної системиі несприятливими демографічними тенденціями. В умовах дефіциту інвестиційнихресурсів залучення за допомогою страхових технологій заощаджень населення можестати суттєвим елементом державної фі...нансової політики та сприятизниження зовнішніх запозичень.

Страхування,як метод управління ризиками, сприяє захисту інтересів громадян, їхбезпеки. Роль страхування особливо важлива в контексті економічних реформ,оскільки воно стимулює розвиток ринкових відносин та ділової активності,покращує інвестиційний клімат. Значимість страхування істотно зростає вперіод переходу до ринку і зміцнення приватної власності. На відміну відпланово-адміністративної системи, держава перестає нести відповідальністьза відшкодування збитків у випадку несприятливих подій, стихійних лих такатастроф. У свою чергу, це сприяє формуванню попиту на страховіпослуги.

Ступінь розвиткустрахового ринку відображає можливості економічного зростання країни. Сприяючиперерозподілу ризиків між економічними суб'єктами і відшкодуванню збитківза рахунок накопичення, страхування дозволяє підвищити ефективність економіки,тому розвиток національної системи страхування - одне з важливих стратегічнихзавдань у галузі створення інфраструктури ринку.

3.2. Проблеми розвиткусфери особистого страхування та шляхи їх

рішення

Особисте страхування, іособливо страхування життя, - розвинена і економічно значуща галузьстрахування в європейських країнах. У Росії існує ряд проблем,перешкоджають розвитку даної галузі. Складності з розвитком страхування життяпояснюються тим, що в російській практиці воно часто використовується як спосібоптимізації податкового навантаження на підприємства і слабо пов'язане з реальноюзахистом інтересів страхувальників.

Виходячи з досвіду західнихкраїн, можна зробити висновок, що довгострокове страхування життя є найбільш перспективнимі масовим видом страхування: на його частку припадає від 40% до 80% всієїзбираної страхової премії [11, c.115]. Для швидкого розвитку цього виду страхування необхідна наявність якмінімум двох умов: потрібно підтримувати довгострокову надійність і стійкістьфінансової системи в цілому, що забезпечить збереження вкладень; прибутковістьнакопичувального страхування повинна бути порівнянна з іншими інвестиційнимиінструментами при зіставному рівні ризику (наприклад, банківський депозит).

Одна з основних проблему розвитку страхування життя - слабкі стимули до накопичення, в тому числі іподаткового характеру. Сьогодні податкове законодавство встановлюєпрактично заборонні бар'єри на шляху розвитку даного виду страхування.Наприклад, накопичувальне страхування за рахунок коштів роботодавця обкладається:по-перше, єдиним соціальним податком, по-друге, прибутковим податком настрахові внески (також на виплати, якщо вони проводяться), по-третє, податкомна прибуток, якщо сума внесків перевищує 12% від суми витрат на оплату праці[5, с. 74]. Крім того, прийнятна доходність інвестицій може бути забезпеченатільки при тривалих термінах дії договорів - від 10 років і більше. Однактакі договори не користуються у страхувальників попитом через високу ризикованістьдовгострокових вкладень.

Таким чином, можназробити висновок, що основними факторами, що сприяють розвитку системистрахування взагалі і особистого зокрема, є: наявність страховогоінтересу, платоспроможного попиту, ефективних каналів продажів, сприятливогоподаткового клімату, політичної та економічної стабільності, довіринаселення до влади і фінансово-економічним інститутам, формування ринковоговідношення до питань соціального захисту.


3.3. Перспективи розвиткуринку особистого страхування

У всіх економічно розвиненихкраїнах страхування є стратегічним сектором економіки. Обсяг резервіві терміни, на які розміщуються кошти, перетворюють страхові компанії внайпотужніші фінансові кредитують інститути. За допомогою своєї діяльності вониконцентрують у своїх руках величезну фінансову міць. Тому очевидно, щосферу страхування необхідно розвивати і що її чекає велике майбутнє.

Перспективи розвиткустрахового ринку в Росії важко передбачити, оскільки вони багато в чому залежать відстану економіки країни, рівня її розвитку, добробуту і страховоїкультури людей. Цілком очевидно, що в країні з непередбачуваним економічнимкурсом населення, живе потребами одного дня, не буде піклуватися пронакопиченні з кожним днем ​​знецінюваного капіталу. У таких економічнихумовах довгострокові накопичувальні страхові програми не працюють.

У ринкустрахування життя великий потенціал. За консервативними прогнозами, в2006-2010 роках ринок класичного накопичувального страхування життя в Росіїбуде рости в середньому на 30-40% на рік і до 2010 року складе -1,5 млрд. [4,с. 58]. Основною рушійною силою розвитку ринку страхування життя станутькорпоративні клієнти, а найбільш цікавим продуктом - змішанестрахування життя. Саме на цей вид страхування роблять ставку провідні страховики.

Нинішнє становище страхування у фінансовійсистемі Росії не відповідає завданням, які повинні стояти перед страховоюгалуззю. Страхування - Це єдиний вид економічноїдіяльності , який супроводжує людину все життя: ще дойого народження і навіть після його смерті. Це програми медичного страхування,накопичувального страхування життя, страхування подорожуючих, тобто все від вагітностідо виплат після смерті застрахованого. У країнах з розвиненою ринковою економікою історія страхування налічує вже більше двохсот років. У Росії ж, слід визнати, страхуваннязнаходиться поки на самому початку свого розвитку.


ВИСНОВОК

Підводячи підсумокроботи, можна зробити висновок, що страхування - стратегічно важливий елементекономічної системи. Воно дозволяє створювати великі інвестиційні ресурси,звільняє державний бюджет від необхідності відшкодування збитків віднепередбачених подій, підвищує соціальну захищеність громадян. Приватнестрахування виконує важливу соціальну функцію, оскільки зачіпають інтересикожної людини. Тому розвитку і підтримці особистого страхування необхідноприділити особливу увагу. У розвинених країнах особисте страхування займає першемісце серед інших галузей страхування за обсягами зібраних премій.

Системастрахування в Росії в даний час ще не остаточно сформована іпродовжує свій розвиток. Тенденції на ринку особистого страхування в 2005-2007рр.. показують збільшення динаміки розвитку ринку, але існує ряд проблем, що заважаютьйого розвитку. На мій погляд, одна з головних проблем - неможливість точногопрогнозування економічного розвитку Росії, як наслідок - недовірагромадян до довгострокового вкладення грошей. У нашому суспільстві, на відміну від країн ізсформованим інститутом страхування, відсутня страхова культура населення і,за результатами соціологічних досліджень, виявляється низький рівеньінформованості людей в області страхування.

До числаосновних напрямів розвитку сфери страхування відносяться:

В·вдосконаленнязаконодавчої бази та механізму захисту інтересів страхувальника;

В·підвищеннянадійності системи страхування;

В·збільшенняфінансового потенціалу російських страховиків;

В·створення ефективнихсфер для розміщення тимчасово вільних коштів страхових компаній;

В·підвищення рівняплатоспроможності страхувальників;

В·появастимулів для укладення договорів страхування;

В·підвищеннястрахової культури та інформованості населення.

Розвиток сферистрахування в цих напрямках допоможе їй стати невід'ємним і значущим ланкоюфінансової системи Росії.

Ринок особистогострахування має великий потенціал. Будучи частиною економічної системи, вінбагато в чому залежить від неї. У той же час, активно розвиваючись, особисте страхуванняздатне стати найважливішим елементом зростання економіки. Росія має всіможливості для завоювання великої частки світового ринку страхування, оскількизнаходиться у вигідному положенні в порівнянні з іншими країнами - володіє величезнимилюдськими ресурсами.


СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

<.../b>

1. Агентствострахових новин АСН [Електронний ресурс]. Режим доступу: .insur-info.ru/statistics

2. Гінзбург А. І. Страхування. 2-е изд. - СПб: Питер, 2006- 208 с.

3. Головнін А.Н. Порівняльний аналізфункціонування ринків страхування життя США та ФРН// Страхова справа. - 2007. - № 1. - С. 15-31.

4. Гребенщиков Е. Російський ринокстрахування: параметри, пропорції і тенденції// РЦБ. - 2007. - № 2. - С. 57-61.

5. Жукова Т. Кінець епохинерішучості// Російський поліс. - 2007. - № 1. - С. 70-74.

6. Ломакін-Румянцев І. Уточненівідомості про діяльність страхових організацій за 2006 рік станом на20.03.07// Фінансова газета. - 2007. - № 15. - 12 квітня. - С. 7.

8. Ломакін-Румянцев І. Відомості продіяльності страхових організацій за 1 півріччя 2007// Фінансова газета. -2007. - № 34. - 23 авг. - С. 6.

9. Лисенко С.І. Фактори зростання іпрогнозні тенденції страхового бізнесу в Росії// Фінанси і кредит. - 2007. -№ 4. - С. 70-76.

10. Методичний журнал В«Організаціяпродажів страхових продуктів В»[Електронний ресурс]. Режим доступу:

.reglament.net/ins/prod_article.htm

11. Натхів Т. А. Ринок страхування вРосії: основні тенденції та проблеми розвитку// Питання економіки. - 2006. - № 12.- С.115-125.

12. Офіційний сайт Асоціації страховиківРосії [Електронний ресурс]. Режим доступу: asr-insurance.ru/base_legislation

13. Офіційний сайт Федеральноїслужби державної статистики [Електронний ресурс]. Режим доступу:

.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_FL/_s.7_0_A/7_0_2UK

14. Офіційний сайт Федеральної службистрахового нагляду [Електронний ресурс]. Режим доступу: .fssn.ru/www/site.nsf/web/stat

15. Панорама страхування// Експерт РА.- 2007. - № 39. - С. 121.

16. Скамай Л. Г., Мазурина Т. Ю.Страхова справа: Навчальний посібник - М.: ИНФРА-М, 2006 - 256 с.

17. Фінанси: Підручник/Під ред. А. Г.Грязновой, Є. В. Маркіної. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 504 с.

18. Фінанси: Підручник - 2-ге вид.,перераб. і доп./Под ред. В. В. Ковальова. - М.: ТК Велбі, изд-во Проспект,2006. - 640 с.

19. Експерт РА [Електронний ресурс].Режим доступу: .raexpert.ru/researches/insurance/itogi/

20. Яковлева Т. А., Шевченко О. Ю.Страхування: Навчальний посібник - М.: Економіст', 2004 - 217 с.


ДОДАТОК

Показникистрахових премій і виплат, 2004-2006 рр..

Таблиця 1 - Страховівиплати по РФ, млн. руб. [12]

Галузі та види страхування

2004

2005

Приріст,%

2006

Приріст,%

Добровільне страхування

страхування життя 124 100 25039 -80 16581 -34 особисте страхування 33300 38954 17 42028 8 майна 32500 45594 40 64648 42 відповідальності 1200 1123 -6 1362 21

Обов'язкове страхування

страхування пасажирів 0,3 0,3 0 0,3 0 держ. страхування співробітниківДПС РФ 2,4 2 -17 2 0 держ. страхуваннявійськовослужбовців та прірав. до них в обяз. держ. страхування осіб 390 420 8 420 0 ОСАГО 19200 27640 44 33290 20 ОМС 93400 135 928 46 190 652 40

Страхова премія (всього)

304 093 274 700 10 348 983 27

Таблиця 2 - Страховіпремії по Новосибірську, тис. руб. [12]

Галузі та види страхування

2004

2005

Приріст%

2006

Приріст,%

Добровільне страхування

страхування життя 142 769 88898 -38 152 666 72 особисте страхування 1125133 1224570 9 1397368 14 майна 1546656 2027317 31 2864720 68 відповідальності 80113 196 758 146 233 599 19

Обов'язкове страхування

страхування пасажирів 19642 17383 -12 15978 -8 держ. страхування співробітниківДПС РФ 0 0 0 0 0 держ. страхуваннявійськовослужбовців та прірав. до них в обяз. держ. страхування осіб 0 0 0 0 0 ОСАГО 962 885 1065022 11 1195250 66 ОМС 1445085 3563760 147 3905720 10

Страхова премія (всього)

5179514 8183708 58 9765301 19

Таблиця 3 - Страховівиплати по Новосибірську, тис. руб. [12]

Галузі та види страхування

2004

2005

Приріст,%

2006

Приріст,%

Добровільнестрахування

страхуванняжиття 125 333 71092 -43 64278 -10 приватнестрахування 844 358 785 926 -7 826 275 5 майна 497 102 841 032 69 1450509 72 відповідальності 10170 4013 -61 15461 285

Обов'язковестрахування

страхуванняпасажирів 75 125 67 371 197 держ.страхування співробітників ДПС РФ 0 0 0 0 0 держ.страхування військовослужбовців і прірав. до них в обяз. держ. страхування осіб 0 0 0 0 0 ОСАГО 419 626 614 241 46 656 498 7 ОМС 1251377 3610346 189 3656067 1

Страховапремія (Всього)

3148061 5926775 88 6669459 13