Главная > Социология > Інноваційні форми I методи соціальної роботи з сім'єю

Інноваційні форми I методи соціальної роботи з сім'єю


24-01-2012, 17:46. Разместил: tester8

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні ОСНОВИФОРМ ТА МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

1.1 Нормативно-правова базасоціальної роботи з сім'єю

1.2 Сутність сім'ї, та тіпологіясімей

1.3 Соціально-виховного робота змолоддю Як Умова підготовкі до сімейного виховання

1.4 Технології соціальної роботи зсім'ямі різного типу

1.5 Методи и організаційні формисоціальної роботи з сім'ямі різного типу

РОЗДІЛ 2. Насильництву В сім'їЯК соціальна ПРОБЛЕМА

2.1 Соціальні тапсихолого-педагогічні проблеми сімейного Насилля

2.2 Особливостіпсихолого-педагогічної роботи з дітьмі, які зазнали сімейного Насилля

2.3 Насільніцькі та образліві Моделіповедінкі и дії та тіпі насільніків

2.5 Організація Надання допомоги,діяльність соціальніх служб

2.6 Вирішення Проблеми насильства всім'ї

РОДІЛ 3. ЕкспериментальнийАПРОБАЦІЯ ФОРМ І МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ, ЯКІ зізналася насильство уСІМ'Ї

3.1 Проект кризового Центр для жертвнасильства в сім'ї В«БАТЬКІВЩИНАВ»

3.2 Проведення педагогічногоексперименту форм и методів соціально роботи з Проблеми віпадків Насилля всім'ї Стосовно ДІТЕЙ в КЦ В«РОДИНАВ»

3.3 Розробка методичних порадує ЩодоПопередження та Подолання насильства в сім'ї шляхом урізноманітнення форм иметодів соціальної роботи з сім'єю

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ </b>

Список використаних джерел


ВСТУП

АктуальністьДослідження. Роль сім'ї в сучасному суспільстві і життя людини незрівнянна заСвоїм значенням, НІ з якімі іншімі соціальнімі інстітутамі.

Сім'я Як Основнийосередок суспільства віконує найважлівіші Соціальні функції, відіграє значимуроль у жітті людини, Його ЗАХИСТУ, забезпеченні соціалізації, формуванні изадоволенні індівідуальніх потреб.

Сучасна Ситуаціяв Україні (економічна криза, нагнітання соціальної та політічної напруженості,міжетнічні конфлікті, ЗРОСТАЮЧИЙ матеріальна и соціальна полярізація суспільстваТОЩО) загостріла Проблеми сім'ї. У значної Частина сімей різко погіршілісяУмови реалізації основних соціальніх и особістісніх функцій, смороду віявіліся уСкладаний жіттєвіх обставинні.

Однією зактуальних проблем, які стоятимуть перед сучасности Українським суспільством єПодолання и профілактика будь-яких проявів насильства Щодо ДІТЕЙ та молоді.Слід відзначіті, Що дана проблема Ліше стає предметом широкого Громадського танаукового Обговорення в Україні.

За офіційніміданімі, насильство в сім'ї - Досить Поширення явищем в Україні. соціальний виховний Насилля сім'я молодь

Статистикапоказує, Що 30-40% Всіх насільніцькіх злочінів відбуваються у сім'ї засвідченнямі ДІТЕЙ, з жорстокістю смороду зустрічаються Вперше у власній сім'ї, збоці Батьків та старших сестер и братів, пріблізно в 45-49% сім'ях має Місценасильство над дітьмі. ЯКЩО врахуваті ВСІ погрози, залякування, побіття, топрактично Кожна дитина хоч один раз зіштовхувалася з проявити жорстокості,лещата або насильства Зі Сторони своїх Батьків [53].

Розглядаючісімейне насильство над дітьмі можна одночасно виокремити два аспекти НАСЛІДКІВцього Явища нанесення Шкоди жертві, зокрема, суспільству в цілому.

Діти, якіпережили будь-який вид насильства, відчувають труднощі у соціалізації,взаємостосунках з доросли, у спілкуванні з ровесниками. Вирішення своїхпроблем діти-жертви насильства часто знаходять в крімінальному, асоціальномусередовіщі. Згідно з матеріалами доповіді Кабінету Міністрів України В«... шкірногодня підліткі вчиняються прежде 100 злочінів: Одне вбивство або тяжке Пошкодження,два-три розбійніх напади, вісім Пограбування, 26-ть крадіжок державного, 45-тьособистого майна громадян (з них 16-ть квартирних крадіжок) i Майже Щоднявчіняють згвалтування В».

За Останнідесятіліття спостерігається психолого-педагогічний поиск и розробка окремогоХарчування сімейного насильства в дослідженнях Ю. Якубова, Н. Лавриненко, М.Московка, О. Балакірєвої.

Про міжнароднуУвага до проблем насильства в сім'ї свідчать Такі факти, Як Обговорення иПрийняття рішень на Конгрес ООН з харчування Жінок, а кож Всесвітній ПрограміДій Стосовно інвалідів и Конвенції про права дитини.

Об'єктомДослідження є сім'ї, які опінію у Складаний жіттєвіх обставинні.

Предметдослідження - форми та методи соціальної роботи з різнімі типами сімей.

Мета діпломноїроботи полягає в теоретичність узагальненні форм та методів соціальної роботи зрізнімі типами сімей, зокрема, сімей, Що потерпають від насильства, дослідженнісуті насильства, віявленні умів, причин та НАСЛІДКІВ, характеристика Йогоособливая, надання допомог людям, які зазнали насильства чи булі свідкаміціх Дій, у попередженні ціх фактів насильства над ними та подоланні НАСЛІДКІВнасільніцької поведінкі та Формування ненасільніцької культури взаємовідносін усім'ї.

Для Досягненняцієї мети поставлені для Вирішення наступні завдання: 1) дослідіті форми Iметоди соціальної роботи з різнімі типами сімей; 2) розкрити сутність и Змістсоціальної роботи; 3) охарактеризувати Соціальні та психолого-педагогічніПроблеми сімейного Насилля; 4) визначення напрямків державної сімейноїполітики.

теоретичністьзначущість Дослідження полягає в розшіренні та поглібленні знань про шляхиудосконалення соціальної роботи з людьми які зазнали сімейного Насилля та вузагальненні нормативно-правової базуватися соціально-Правовий захист ДІТЕЙ отнасильства, в сім'ї розкрітті змісту соціально-профілактічної роботи Щодожорстокости поводження з дітьмі та напрямів роботи закладів, в якіх здійснюєтьсяРеабілітація дітей-жертв насільніцькіх Дій.

Вікорістанні у дослідженні загальнонаукові методи пізнання індукція,дедукція, узагальнення, аналіз, синтез, абстрагування.

практичністьреалізацію методів наочно віявляє такє Поняття Як форма В«соціальної роботиВ».Завдякі формам методи наповнюються конкретним змістом соціальної роботи.

Згідноз чіннім Українським законодавством насильство в сім'ї розглядається Якбудь-які умісні дії фізічного, сексуального, психологічного чи економічногоспрямування одного члена сім'ї Щодо іншого члена сім'ї, ЯКЩО ці дії порушуютьконстітуційні права и свободи члена сім'ї.

РаботаСкладається Зі вступити, чотірьох розділів, які розкрівають проблему Шляхівудосконалення соціальної роботи з людьми, Що зазнали сімейного Насилля втеоретичність та практичному аспектах, висновка, додатків та списку використанихджерел.


РОЗДІЛ 1.Теоретичні основи форми ТА МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

1.1Нормативно-правова база соціальної роботи з сім'єю

Згідно з Сімейнімкодексом, сім'ю візнано Основним осередка суспільства, Найкращий умів длявиховання та розвітку ДІТЕЙ. У Кодексі по-новому візначені права членів сім'ї,захист якіх через Створення умов для їхньої реалізації є метою соціальноїроботи [8].

Права членівсім'ї у новому сімейному кодексі відображають Міжнародні стандарти прав людинив суспільстві з урахування особливая сім'ї та її соціального Інституту -шлюбу (Вперше законодавчо візнані позашлюбні сім'ї) i спрямовані назабезпечення виховання та розвитку дитини в сім'ї, охорону батьківства иматеринства, Розвиток подружжя, Що є можливіть за Умови виконан членами сім'їсвоїх обов'язків Стосовно один одного на Основі домовлення (угідь) Щодоправил сімейного життя або захист прав членів сім'ї через суд.

В Україні дієнаціональне законодавство, Що регулює певні питання протідії насильництву всім'ї. Насамперед, Це Конституція України, Яки НЕ Тільки візначає Основні правата звільни громадян, а й гарантує їхній захист [1].

Україна вперше уКонстітуції зазначіла, Що будь-яке насильство над дитиною та її Експлуатаціяпереслідуються законом, дер...жава забезпечує Гарантії державного утрімання тавиховання дітей-сиріт та ДІТЕЙ, які позбавлені батьківського піклування (ст.52). Правова база Складається з Констітуції України, відповідніх кодексівУкраїни, законів України, указів Президента України, постанов КабінетуМіністрів України, а кож відомчіх правових актів, державних програм [1].

КонституціяУкраїни є тією юридичною базою, норми якої визначаються та гарантують охорону изахист прав, свобод та інтересів сім'ї та людини. Це Такі Статті КонстітуціїУкраїни Як: право захіщаті Своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людейвід протиправних посягань (ст. 27); Ніхто не Може зазнаваті втручання в Йогоособисте та сімейне життя, крім віпадків, передбачених Констітуцією України(Ст. 32); право на звернення до державних інстітуцій (ст. 40); право володіті,корістуватіся и розпоряджатися Своєю власністю (ст. 41); право на житло (ст.47); права та свободи людини й громадянина захіщаються судом (ст. 55); правознаті Свої права та обов'язки (ст. 57).

На підставіСтановище Констітуції України и Конвенції ООН про права дитини 26.04.2001 р. вУкраїні БУВ прийнятя Закон В«Про охорону дитинстваВ», Який візначає охоронудитинства Стратегічним загальнонаціональнім пріорітетом Із метою забезпеченняреалізації прав дитини на все життя, охорону здоров'я, освіту, соціальнийзахист та всебічній розвиток, встановлює Основні засади державної політики уЦій сфері.

В загаль, доправових документів, які спрямовані на Подолання насильства над людьмивідносяться:

- Загальнадекларація прав людини (10.12.1948);

- Декларація правдитини (20.11.1959);

- Міжнароднийпакт про громадянські та Політичні права (16.12.1966);

- Конвенція проправа дитини (20.11.1989);

- Закон УкраїниВ«Про охорону дитинстваВ» (26.04.2001);

- Закон УкраїниВ«Про соціальну роботу з сім'ямі, дітьмі та молоддюВ» (26.06.2001);

- Кримінальнийкодекс України (1.09.2001);

- Закон УкраїниВ«Про Попередження насильства в сім'їВ» (15.11.2001);

- Сімейний кодексУкраїни (10.01.2002);

- Закон УкраїниВ«Про внесення змін до Кодексу України про адміністратівні правопорушення Щодовстановлення відповідальності за Вчинення насильства в сім'ї або Невиконаннязахисних приписи В»(15.05.2003);

- НаказМіністерства охорони здоров'я України от 23.01.2004 р. № 38 В«Про ЗАТВЕРДЖЕНЕзаходів Щодо виконан Закону України В«Про Попередження насильства всім'ї "та Примірного положення про будинок центр медико-соціальної реабілітаціїжертв насильства в сім'ї В»;

- Указ президентаУкраїни от 5.05.2008 р. № 411/2008 В«Про заходь Щодо забезпечення Захист прав иЗакон інтересів дітей В»;

- Закон УкраїниВ«Про внесення змін до деяки законодавчо актів України Щодо вдосконаленнязаконодавства Стосовно протідії насильництву в сім'ї В»(25.09.2008).

На національномурівні в Україні прийнято ряд законодавчо та нормативно-правових актів, якізахіщають людину від насильства в сім'ї, а кож регламентують діяльністьправоохоронців Щодо Попередження та пріпінення насильства в сім'ї.

КодексомУкраїни про адміністратівні правопорушення передбачена Відповідальність заадміністратівні Порушення, Що загрожують Громадському порядком ї Громадськійбезпеці та які можут буті вчінені в побутовій сфері. До учасніків такихправопорушення застосовуються: ст. 173 КУпАП, ст. 182 КУпАП, ст. 180 та 184КУпАП.

Слід згадаті галікілька документів, які тісно переплітаються з насильством в сім'ї. Мова Йде провікрадення ДІТЕЙ, Аджея Дуже часто, рятуючісь від жорстокої поведінкі Батьків,самє діти стають В«живим товаромВ» для не менше жорстокости дорослих. Того ПрийняттяПостанови Кабінету Міністрів України В«Про виконан на теріторії УкраїниКонвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного вікрадення дітей В»(від 10липня 2006 р. № 952) Дає можлівість долучітіся до міжнародно-правового механізмувпорядкованим повернення ДІТЕЙ, якіх незаконно вівозять або утрімують закордоном [21, c. 95]. У січні 2006 року Верховна Рада України внесла Зміни доКримінального Кодексу України, зокрема до ст. 149 В«Торгівля людьми або Іншанезаконна угода Щодо людини В»та ст. 303 В«Сутенерство або втягнення особи вЗаняття простітуцією В», Що Дає Підстави стверджуваті про приведення необхідніхнорм українського законодавства у відповідність Із Палермською Конвенцією [14,c. 139].

Згідно із ЗакономВ«Про Попередження насильства в сім'їВ» Визначіть ПЕРЕЛІК органів та установ, наякі покладається здійснення заходів Щодо Попередження насильства в сім'ї.Такими установами візнані:

-спеціальноуповноважений орган віконавчої влади з харчування Попередження насильства в сім'ї;

-службадільнічніх інспекторів міліції;

-крімінальнаміліція у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ;

-органіопікі и піклування;

-крізовіцентри;

-центримедико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї;

-органівіконавчої влади;

-органімісцевого самоврядування [18, с. 64].

У шкірного з ціхорганів Різні обов'язки, тому смороду повінні співпрацюваті разом, Аджея тодіскладатіметься Майже Повна картина Окрема віпадків, відповідно, стане простішеї ефектівніше допомагаті постраждалім від насильства в родіні.

Захист ДІТЕЙ,забезпечення їх повноцінного роз В¬ витку - проблема національного значення, Якивинна розглядатіся и розв'язувати в різніх контекстах: історічному,соціологічному, культурологічному, демографічному, педагогічному і, який Безумовно,Юридична. Мова Йде про закріплення Певної законами та іншімінормативно-правовими актами чітко визначених правил, норм, стандартів и Вимоги Щодоорганізації жіттєдіяльності дитини.

Першимміжнароднім документом, в якому розглядалась проблема прав дитини, булавЖеневська декларація 1924 року, спрямована на Створення умов, Що забезпечуютьсянормальний фізичний и псіхічній Розвиток дитини, право дитини на допомог,належности виховання, захист.

Важливимдокументом стала прийнятя 10.12.1948 р. Генеральний асамблеєю ООН Загальнадекларація прав людини (введена в дію з 1976 р.). У ній Вперше зафіксованіоснови Захист прав ДІТЕЙ. Свій Розвиток Декларація ОТРИМАНО в пакетах правлюдини, Що гарантувалі рівні права Всім дітям и забезпечення розв'язання їхосновних соціальніх проблем.

ГенеральнаАсамблея ООН 20.11.1959 р. прийнять Декларацію прав дитини - документ, Якийрегулює становище дитини в сучасному суспільстві. Декларація Складається з 10Принципів, якімі проголошується, Що дитині, Незалежності від кольори шкірі, мови,статі, Віри, законом винен буті ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ соціальний захист, надані Умовита возможности, Що дозволили б їй розвіватісь фізічно, розумово, морально,духовно.

Документом, депроголошується, Що людство зобов'язане дати дітям усе Найкраще, надійноЗабезпечити дитинство, його призначення та гарантує у майбутнє Розвиток повнолітніхгромадян, стала Конвенція про права дитини, схвалена ООН 20.11.1989 р. Українаратіфікувала Конвенцію в 1991 году та внесла відповідні Зміни до національногозаконодавства. Її ратіфікувалі 189 країн світу. Серед тих, хто НЕ ратіфікувавКонвенцію - США та Сомалі.

Отже, Як Висновокможна зазначіті, Що українське законодавчо поле соціальної роботи не можнавважаті остаточно сформованім. В Україні трівають пошуки власної Моделісоціального ЗАХИСТУ населення, відбувається Формування Мережі соціальніх служб,які б відповідалі сучасности уявленням про Соціальні послуги, и відповідного нормативно-правовогорегулювання діяльності таких служб, розвівається законодавство з харчуванняфахового регулювання діяльності практичних соціальніх працівніків, визначаютьсяправові возможности для партнерства держави й недержавних організацій усоціальній сфері. Прістосування до міждержавніх законодавчо аспектів таколізій соціальної роботи.


1.2 Сутністьсім'ї та тіпологія сімей

Існує безлічдефініцій Поняття В«сім'яВ», Усі смороду відбівають тієї стан у Теорії соціальноїроботи к...іль предметом її Вивчення стає сім'я Як соціальний інститут, мала групаї система взаємовідносін.

Сім'я єпершоосновою духовного, економічного та соціального роз В¬ витку суспільства тавіконує в ньому Такі функції: виховний; господарсько-побутова - для задоволенняматеріальних потреб и для Збереження здоров'я; емоційна (культурне и духовнеСпілкування); первинний соціальний контроль - ції контроль за виконанням норм,засвоєніх у процесі соціалізації та виховання; репродуктивного и сексуальна - ціївідтворення потомства и подружні взаєміні.

Весь спектрпарадигм розуміння сім'ї Як соціальної групи, її можна візначіті Як дінамічнумалу групу людей, поєднаніх спільністю проживання и батьківщину взаємінамі,спільністю Формування й задоволення соціально-економічних и біологічних потреб,любов'ю, взаємною моральною відповідальністю.

Сім'я Складаєтьсяз трьох основних підсістем (Рис. 1.1):

Малюнок 1.1.Складового сімейної підсістемі


Деякі фахівціроблять Спроба дати визначення сім'ї на Основі системного підходу з урахуваннятого, Що вон несе в собі одночасно ознайо и соціального Інституту, и Малоїгрупи, и системи стосунків. До найбільш значущих для практичного соціального Працівникаможна вінесті визначення сім'ї.

Сім'я - ції соціально-педагогічнийінститут та особлива соціальна система, Яка є підсістемою суспільства и включаєв собі Інші підсістемі (членів сім'ї); Це мала соціальна група, первиннийконтактний колектив. Усе Це дозволяє Говорити про Такі її ознайо, Як шлюбні,Між поколінні, Кровні, встановлені зв'язки Між членами сім'ї; Родинні почуття,почуття безопасности, захіщеності, любові, поваги; Спільний побут І проживаннячленів сім'ї, Наявність Певної функцій у суспільстві (відів жіттєдіяльностісім'ї), прав сім'ї в суспільстві й прав членів сім'ї в родіні, обов'язківчленів сім'ї Стосовно один одного та Відповідальність перед суспільством засвоїх членів.

Так само сімейназівають соціальний інститут, тобто стійка форма взаємовідносін Між людьми, врамках якої здійснюється основна частина повсякдення життя людей: сексуальніВідносини, дітонародження и первинна соціалізація ДІТЕЙ, значний частинапобутового догляду, освітнього та медичного обслуговування [9, c. 125].

Практикасоціальної роботи з сім'єю Завжди спірається на конкретний тип сім'ї.Класифікація тіпів сім'ї Може буті побудована на різніх засідках, за різнімікрітеріямі, ознайо ТОЩО (Табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Тіпі сімей

Значення

Галузі.

Таким чином,

Існує ДоситьУ

Таблиця 1.2

- модель;

модель;

модель;

модель;

1.дитина.заходів.виховання.ДІТЕЙ.

Об'єктомповедінці.

5.

1.3

Можна

Розглядаючі

МетодиНіж методи виховання, Щовикористовуються у інших соціальніх інстітутах. Т. А. Кулікова зазначає, Що всімейних методах виховання відсутній відтінок навмісності, Що притаманнийсуспільнім інстітутам виховання, альо спостерігається Більше пріродності,зверненості до конкретної дитини, Що має Свій життєвий Досвід, певні звічкі,нахілі и уподобання [46, с. 316].

Методіввпливим на Дитино з боку Батьків існує безліч, певно, існує и Багатокласіфікацій ціх методів. У цьому аспекті віховні впливим можна поділіті захарактером того, на Що у самому об'єкті виховання смороду спрямовані на:

Когнітівні віховні впливим. Націлені на систему знань людини, на її перетворення. Існує думка, Щознання людини про світ НЕ Тільки визначаються її Як Особистість, альо ї справляютьвірішальній Вплив на її поведінку. У сучасности умів технократичноюсуспільства Значення цього аспекту виховних вплівів підвіщується и стаєосновним.

Емоційні віховні впливим. Поклікані віклікаті и підтрімуваті у дитини певні афектівні стани, якіполегшують або утруднюють Прийняття нею інших псіхологічніх вплівів. Позитивніемоції, Що проявляють батьки, спріяють відкрітості дитини до їхніх вплівів,негатівні емоції - навпаки, перешкоджають здійсненню виховних вплівів.

Поведінкові віховні впливим. безпосередню спрямовані на вчинків дитини. Прімушуючі їїдіяті Певної чином и забезпечуючі відповідні Позитивні або негатівніпідкріплення вчинків, Що здійснюються, Такі впливим опосередковано вплівають ина Особистість.

Сучасна сім'яВиступає сферою Формування и ареною практичного проявити ідеалів, світогляду,інтересів людини. Через сім'ю формують первінні цінності орієнтації иСоціальні Рекомендації дитини.

Вивчення и аналізвиховного процесу показали, Що Багато проблем виховання морально, естетичназрілої людини вірішується з великими труднощамі того, Що батьки часто неволодіють ефективного Засоба и методами розвітку свідомості и поведінкіособини, Що формується.

Відомо,Що контакти Між батьками и дітьмі в сім'ї є одним Із Важливим напрямків, Щопотребує УВАГА діяльності будь-якого спеціаліста, Що працює у сферіпсіхологічної допомог особістості.

Будь-якаробота з батьками більш ефективна, ЯКЩО вон зорієнтована на спожи конкретнихБатьків або груп сімей в тій чи іншій інформації. У практічній роботіспеціаліст Може вікорістаті різноманітній псіходіагностічній інструментарій.

методикидіагностікі дитячо-батьківськіх стосунків зазвічай НЕ ставлять Дуже суворівимоги Стосовно їх діагностічної и прогностічної валідності - смородувикористовують для Побудова робочих гіпотез, які Згідно уточнюються иперевіряються.

Длясістематізації методик психодіагностики вікорістовують Різні основи. Весь спектрІз структурних особливая методик, віділяють Чотири групи методів діагностікібатьківського ставленим:

-Бесіди, інтерв'ю;

- проектівні;

- опітувальні;

- цілеспрямоване або включенням спостереження реальноїповедінкі и взаємостосунків.

проти,Не всі методи підлягають такій чіткій класіфікації, деякі вміщують в собіЕлементи різніх груп методів. Наприклад, Малюнок людини Може розглядатіся Яксвоєрідне інтерв'ю, Що дається за допомог зображувальних засобів. Відмінноюрісою цього В«інтерв'юВ» Виступає Його проективний характер, оскількі в малюнкунерідко проявляються Такі емоційні переживання людей, які ними повністю НЕусвідомлюються або про які діти прагнуть НЕ розповідаті.

Методикидіагностікі стосунків у сім'ї тісно пов'язані з Завдання психокорекційноїроботи, тому Бажана, щоб смороду НЕ Тільки розкриває картину існуючіх стосунків,а й розшірювалі можлівість розуміння суб'єктивного світу Як для спеціаліста,так и для досліджуваного.

Розглянемо,які методики діагностікі Може вікорістаті соціальний працівник для Вивченнявзаємостосунків у сістемі В«батьки и дітиВ», а кож деякі методи групової роботиз батьками.

Якпозначають Вище, однією з характеристик морально-психологічного клімату сім'їє система В«вертикальнихВ» взаємостосунків, Яка відображає дінаміку взаємін Міжбатьками и дітьмі. Провідною Ознакою ціх взаємостосунків є ступінь и характеремансіпації (Звільнення від залежності) ДІТЕЙ от Батьків по мірі дорослішаннядерло. На мнение С.В. Ковальова, вон (емансіпація) здійснюється Як бі учотірьох вімірах, Що у сумі и складають сутність взаємін Між людьми:

- емоційна сторона взаємін - коли емоційні зв'язки ДІТЕЙ и Батьківпоступово розріваються або вітісняються зв'язками з іншімі - дружбою, коханням;

- когнітівна - ЯКЩО Між батьками и дітьмі з шкірних днем ​​зростає стінанепорозуміння;

- поведінковій аспект взаємін - коли батьки віявляються неспроможнімірегулюваті поведінку своїх ДІТЕЙ;

- нормативна - ЯКЩО ті норми и цінності, на які орієнтуються батьки, стаютьчужі для їх ДІТЕЙ.

ВОснові відчуження, Що вінікає у взаємостосунках Батьків и ДІТЕЙ можна вбачатіТакі Дві причини:

-реально існуючу зміну позіцій у взаємінах з дітьмі, які підрослі;

-невміння дорослих врахуваті ці Зміни и небажаних Зробити Свої взаєміні з Вжедоросли дітьмі такими, Що відповідають ЦІМ змінам.

Отже,необхідно звернути УВАГА на роз'яснення батьку в необхідності Перегляд їхніхпоглядів на питання влади и авторитету у взаємінах з дітьмі, Що дорослішають.Соціальна робота має Досить виразности спрямування НЕ Ліше на Соціальні групиклієнтів, а й на окремому індівідів, які потребують особлівої, конкретноїдопомог. Її Головною метою є турбота про благополуччя и Розкриття можливостиособістості, сім'ї, спільноті, суспільства.

1.4 Технологіїсоціальної роботи з сім'ямі різного типу

Дотехнологій, Що вікорістовуються у випадка сімейного насильства, відносіться організаціясоціальніх прітулків, які дають можлівість батьку и дітям перечекаті вБезпечний місці кризу сімейної сітуації. Альо, Як правило, обмеження Тількитаким видом допомог Може буті непродуктивним, бо невірішені Сімейні конфліктіперіодічно загострюються.

Досліднікіпропонують Такі технології соціальної роботи [40,с. 395]:

1.Діагностичний. Одержания даніх про Дитино чі молоду особу, які знаходяться унеспріятлівіх умів, екстремальній сітуації. Діагностика особістості, умів,сітуації, Оцінка ресурсів и Прийняття Рішення про:

-кризовое втручання;

-взяття клієнта на соціальну реабілітацію (в притулку, денному центресоціально-псіхологічної допомоги, Як патронаж на дому ТОЩО);

-здійснення окремої роботи з членами сім'ї: коррекційної, попереджувально-профілактічної,навчання самодопомозі.

2.Проективні. Пропозиція соціальніх послуг клієнту та членам Його сім'ї,визначення мети, Завдання стратегії реабілітації, віроблення мети и Завданняроботи (спільно з клієнтом, з членами Його сім'ї - по возможности, спільно зусіма фахівцямі, прічетнімі до проблеми клієнта). Моделювання засобів, методів,прійомів роботи, передбачення можливости труднощів у реабілітації клієнта.

2. Організаторській.Залучення фахівців до здійснення соціальної реабілітації (укладення угідь,Формування групи фахівців з різніх спеціальностей для Надання допомог уконкретному випадка). Організація взаємодії Між суб'єктами соціальної роботи:

- нафункціональному рівні (відповідно до Спільної мети, конкретних Завданнядіяльності, через Поділ процесу Спільної діяльності Між віконавцямі);

- наміжособістісному рівні Між суб'єктами або Між клієнтом и суб'єктами соціальноїроботи: через Нараду, Суперечка, Дискусії Як безпосередню трансформаційнаВзаємодія (спрямована на Зміни в клієнті, мікро-та макросередовіщі);

- нарівні організації: Наявність організації (встанови) для соціальноїреабілітації, керівніцтва в особі одного з фахівців, наділеного особливаяПовноваження (відповідального за життя і здоров'я людини);

- упросторі: в одній установі чи в кількох установах одночасно (дружні клінікі длямолоді, реабілітаційні центри, на дому) через Створення єдиного соціалізуючогопростору з безпосереднімі особистими контактами Між учасниками реабілітації,обміну Між ними діямі, інформацією, Із взаємною перцепцією;

-віроблення планом соціальної реабілітації з урахування думки клієнта,пропозіцій фахівців, Залучення до реабілітації [41,с. 87-93].

4. Практично-діяльнісній:Надання соціальніх послуг клієнту на Основі:

-кризового втручання в сім'ю і життя людини, Яка зізналася насильства дляВідновлення її стану и соціального статусу;

-В«Допомога для самодопомогіВ» потерпілім від насильства и членам їх сімей дляпідвіщення соціального статусу жертви, Подолання агресівності, тендернихстереотіпів, самореалізації (в позитивну сторону) тихий, хто застосовувавнасильство в сім'ї.

5. Оцінкасітуації и стану клієнта й Прийняття Рішення про Завдання та Зміст Програми зним и членами Його сім'ї.

Работаз сім'єю алкоголіка передбачає насамперед Виявлення ОСНОВНОЇ заподій зловжіванняСпиртне напоїти. Для цього необхідно вівчіті Всіх членів сім'ї, а кожсоціальну біографію. Причиною зловжівань алкоголем Може буті сімейнаСхильність, деякі Особливості сімейного статусу (нестійкість особістості,інфантільність, залежність), Традиції сімейного чі соціального оточення,ілюзорна Спроба відійті від проблем. Досить часто віявляється сукупність ціхпричин. Необхідній серйозній аналіз ціх причин, бо ж іноді НЕ піяцтво єпричиною конфліктів у сім'ї, а, навпаки, до піяцтва вдадуться самє для того, щобтаким способом (хоча б у своїй уяві) перебороти конфліктність. Далірозробляється програма з алкоголезалежною особою, її сім'єю, соціальнімоточенням - ції лікувальні заходь, консультації, псіхотерапія и псіхокореція,можливости, соціально-трудова Реабілітація алкоголіка и Його сім'ї. МедичнаРеабілітація ОСІБ, які зловжівають алкоголем, дотепер Була малоефектівною, бо жпісля реабілітації пацієнт повертається у ті самє середовище, де в ньоговіявілась звічка до алкоголю. Тому робота з такою сім'єю передбачає Формуваннямотівації клієнта и Його сім'ї до безалкогольного способу життя и ПобудоваНової системи взаємостосунків; псіхокорекційні заходь, спрямовані на вихованняособістості, здатної буті господарем своєї долі, запровадження клієнта в об'єднаннячі клуби ОСІБ - пріхільніків безалкогольного способу життя або Створення такогооб'єднання. Однією Із найбільш ефективних технологій є Створення сприятливісередовища, для Позбавлення від алкоголізму, - рух В«Анонімні алкоголікіВ», акож Програми В«Анонімні діти алкоголіківВ», В«Анонімні наркоманиВ» та ін.

Настабілізацію сім'ї, Відновлення її функціональніх зв'язків, нормалізаціюстосунків Між подружжів, Між батьками и дітьмі, взаємін Всіх вказаніх членівсім'ї з оточуючімі спрямовані середньотермінові технології.

Работаз конфліктною сім'єю чі сім'єю, емоційній Клімат в якій незадовільній,почінається, Як правило, після заяви одного Із подружжя, хоч іноді приводом дляконстатації серйозніх сімейних проблем можут буті спостереження шкільного чісоціального педагога, Дитячий лікаря, Що свідчать про негатівні псіхосоматічніНаслідки сімейної напруженості для здоров'я ДІТЕЙ. Соціальна робота з такоюсім'єю розпочинається з ретельного Вивчення дійсної сімейної внесок, про Яковіподружжя найчастіше має неправильне уявлення, ознайомлення з особістісніміОсоблива подружжя, їхнімі сімейнімі и шлюбно установками. Труднощіможут буті зумовлені будь-Якою з названих причин. Слід відмітіті, Що Зовнішнізатруднення - матеріально-економічні обмеження, невпевненість у завтрашньомуДні, Безробіття ТОЩО - Як правило, Тільки загострюють Сімейні конфлікті,віявляють істінні їх заподій. Негатівні рісі особістості, у дерло Чергаістерічність, компенсовані в процесі соціалізації чі самовіховання, Під впливимзовнішніх причин можут Знову актуалізуватіся и стати причиною постійніхконфліктів. Серйозні розходження в сімейно-шлюбно установках можут залішатісяневіявленімі Досить довго, альо в переломні, вузлові моменти розвітку сімейногожіття чі Під впливим зовнішніх труднощів з'ясовується, Що подружжя дотрімуєтьсярізніх моделей сім'ї (егалітарніх чі патріархальніх), має Різні, Що неспівпадають, поглянь на виховання ДІТЕЙ, емоційні, побутові, Фінансові Проблемита ін.

Технологіїроботи з неблагополучними у виховний плані сім'єю можна реалізовуваті Як всоціальніх службах реабілітації сім'ї, центрах допомог сім'ї и дітям, так и взагальноосвітніх закладах. Такі технології можут буті різніх рівнів [48,с. 240].

ПрофілактічнійРівень.

Наданого рівні діяльність соціального Працівника будується на прінціпі Наданнядостовірної інформації. Один із Шляхів - розробка таких спеціальніх програмпедагогічної просвіти Батьків, які б спріялі повноцінному функціонуванню сім'їи запобіганню проблемам у взаємінах ДІТЕЙ и Ба...тьків. Наприклад, при роботі зсім'єю, в якій у процесі виховання дитини застосовується насильство, необхіднопоясніті членам сім'ї згубні Наслідки фізічніх покарань и навести Прикладигуманних методів покарання.

діагностичнийРівень.

Тутможліві два варіанті діяльності соціального Працівника:

- придобровільному зверненні клієнтів - Оцінка сітуації ї у випадка необхідностіорганізація консультації психолога;

- принедобровільному зверненні - Збір достовірної інформації про сім'ю, організаціязустрічі з нею, забезпечення зворотнього зв'язку.

обов'язковоЕтап діагностікі є: Збір інформації; аналіз інформації; постановкасоціального діагнозу.

Наданого етапі обов'язково вікорістовуються Такі діагностичні методи:спостереження; бесіда; анкета; тести. Також у діагностіці широковікорістовуються:

а) шкалювання- Для визначення результату Спільної діяльності з сім'єю пропонується шкала, наякій члени сім'ї відзначають стан своєї проблеми до и після візіту досоціального Працівника;

б) картковіметодики - набор карт з Певної смісловім змістом (любов, ненависть, розлучення,туга). Сім'ї дається Завдання розмістіті картки за годиною - теперішнє, минулеи майбутнє. Карткові методики дозволяють скластись Загальне уявлення проемоційній стан сім'ї, її жіттєву сітуацію;

в) проектівніметодики - різновід тестів, спрямованих на визначення неусвідомлюваніх клієнтомстанів (без свідомий потяг, Прихована агресія, переживання);

г) асоціатівніпроектівні методики, побудовані на словесних асоціаціях, сістемі незакінченіхречень;

д) експресівніметодики (засновані на малюванні: Малюнок сім'ї, Малюнок собі у віглядірослини, тварини);

е) аналіздокументації;

є)метод соціальніх біографій - Збір інформації про Історію життя людини и їїсім'ї.

РеабілітаційнійРівень.

РеабілітаційнійРівень Складається Із трьох підрівнів - індівідуального, групового, общинного.

Наіндівідуальному рівні реабілітаційної роботи з батьками чі з дитиноювікорістовується декілька технологій:

-консультування. Консультування відрізняється від навчання тім, Що Значеннямают НЕ стількі знання консультанта, скількі Його ставлені до внесок, Щосклалася, Вплив Його особістості;

-Телефон консультування. Особлівість технології - Спілкування відбуваєтьсячерез посередника - телефонний апарат, відсутній візуальній контакт, не можнавікорістаті невербальні засоби Спілкування;

-метод В«лист-зверненняВ». Мета листа-звернення - повідоміті інформацію чізажадаті її; клопотання; захист прав клієнта; лист-Привітання, Підтримкаклієнта;

-соціальний патронаж.

ГруповийРівень. Кількість учасніків групи поклади від певної внесок, Що об'єднуєлюдей. Методи групової реабілітації: Бесіди, лекція, диспут, діскусія, збори таін. Значення ціх форм роботи полягає в тому, Що смороду допомагають віявітівнесок, спріяють їх вірішенню, розвиваються комунікатівні навички клієнта.Однією Із ефективних технологій групової роботи є Тренінг. У ході тренінговихзайняти вікорістовується Багато з прійомів індівідуальної и групової роботи:міні-лекція, диспут, бесіда, вікорістовуються відеоматеріалі, прійоми ігротерапії,арттерапії, В«мозкової атакиВ» и та.ін.

громадРівень реабілітаційної роботи. Мета общінної роботи - анімація, стимулюванняжиттєвого простору людей. Громад робота актівізує зусилля людей з Вирішеннясвоїх загально проблем, дозволяє покращіті Умови життя, віяві тиКонструктивно лідерів и нейтралізуваті деструктивною. Методи общінної роботи -Лекції, Дискусії, Бесіди, організація масових акцій (суботнікі, свята). Цілі -віховні, пропагандістські, рекреаційні и т.ін.

Отже,технології можна сприйматися залежних від соціальної роботи в широкому та вузькихрозумінні, про Створення таких умов, які допомагалі б населенню вірішуваті СвоїПроблеми самостійно, а в результаті спріялі б зменшеності чісельностіслабозахіщеніх верств. Інакше Кажучи, технології соціальної роботи в широкомурозумінні, повінні носити віпереджувальній характер.

1.5 Методи и організаційні форми соціальної роботи з сім'ямі різного типу

Досягненняуспіху соціально-економічного роз В¬ витку держави СЬОГОДНІ можливости Тільки за Умовизастосування новітніх, результативних технологій соціального Функціонуваннясуспільства. У контексті цього Завдання технології соціальної роботи слідрозглядаті Як сукупність методів, Що застосовуються для Досягнення метисоціального розвітку.

грецькслово В«методВ» означає шлях, спосіб пізнавальної, практичної діяльності людей.Ніні Під методом розуміють найкоротшій шлях Досягнення оптимальних результатів,Що відповідають поставленим цілям.

торкаючипитання класіфікації методів соціальної роботи, Варто зазначіті, Що цею

1.У сучасній

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-10].

3.Такадосвіду.

До

РозкріємоМакаренко.А.С.кращє.результати.Макаренко. ВІНА.С.

етапу

1.розвітку.

2.

3.

4.

Засоба240].

практичністьПідроботи.

Особлівість

Однимнаступні:

- за

- за

- за

- за

- за13-14].

Основними

До

1.

2. Пріховані

3.

4. Улюдей.

5. Вкорістується довірою,оточена Турбота и має можлівість Отримати допомог. Крім того, член групи сампріймає, довіряє, турбується про інших и допомагає іншім.

6. Ситуаціягрупи Може однозначно полегшіті внесок, Що з'являються в міжособістісніхСтосунки; вон подає можлівість відчуті реакцію на собі и Свої вчинків,проексперіментуваті з різнімі стилями Спілкування з партнерами по групі.

7. Угрупі Коженна відчуває себе рівноціннім партнером у спілкуванні чі в будь-якійтворчій взаємодії (на відміну від Спілкування клієнта з соціальнім працівніком,при якому існує Певний соціально-псіхологічній бар'єр).

8. Групазаохочує Спроба саморозкриття та самовдосконалення шкірного її члена и внаслідокцього зростає Впевненість людини в своїх силах.

9.Гнучкість форм групової роботи робіть цею метод більш демократичним, прідатнімдля більш значної кількості людей, Що потребуютьдопомогі.

10.Слід зазначіті, Що робота з Груп має галі ї економічні Переваги. Зустріч 10-15клієнтів обійдеться ДЕШЕВШЕ для шкірного з них порівняно з вартістюіндівідуальніх зустрічей [46, с. 256].

Основними формами вулічної соціальної роботи є рейд,віїзній консульт-пункт, ігротека, Вуличному ходу, Мітинг, дискотека, Вуличномутеатр, робота з пунктом соціальної підтрімкі.

Дляорганізації роботи в умів Вулиці соціальний працівник має:

-знаті соціальну сітуацію в районі, мікрорайоні (діагностуваті її, вмітіоцінюваті, візначаті об'єкти соціального віліву, вміті візначаті Місцепроведення вулічної роботи та масових соціальніх форм роботи, вміті залучати тадобіраті до проведення соціальніх заходів на Вулиці молодь, волонтерівпредставніків громадськості ТОЩО);

-знаті спеціфіку и технології організації та проведення соціальної роботи на Вулиці(Візначаті мету, Зміст діяльності, добіраті відповідні форми та методи; вмітіпрогнозуваті результат та післядію; організовуваті роботу з різнімі категоріямінаселення);

-знаті спеціфіку Спілкування з різнімі категоріямі клієнтів вулічної соціальної роботи(Вміті знаходіті спільну мову з дітьмі, молоддю, особами Похил віку та зклієнтамі різного соціального статусу; вміті передбачаті з'явилися конфліктніхСИТУАЦІЙ, запобігаті їх розвітку; вміті здійснюваті комунікатівну атаку тасамопрезентацію, актівізуваті процес Спілкування Під годину творчої взаємодії);

-знаті Основні правила безопасности жіттєдіяльності для роботи в умів Вулиці (вмітіпрійматі оптімальні Рішення в неочікуваніх та екстремальних сітуаціях, надаватідерло медичний допомог, вміті залучати представніків відповідніх організацій(Міліція, пожежник ТОЩО) та громадськості з метою Запобігання появі нещаснихвіпадків Під годину проведення роботи на Вулиці та проведення масових формсоціальної ...вулічної роботи).

Отже,наукове обгрунтування методів та форм соціальної роботи, їх визначення изастосування в роботі є свідченням Певного рівня роз В¬ витку соціальноїдіяльності. Взаємозв'язок факторів, Що вплівають на поведінку особістості,потребують комплексного Використання Всіх груп методів та форм соціальної роботи,тім паче, Що більшість з них у практічній діяльності перетінаються,комбінуюються, утворюють Нові сполучення. Можна Зробити Висновок, Що ОсновнимЗавдання успішної реалізації методів та форм соціальної роботи є Створеннясистеми роботи по оптимальному Використання арсеналу тихий форм та методівсоціальної роботи, Що пропонує Досвід вітчізняної та зарубіжної роботи.


РОЗДІЛ 2.Насильництву В сім'ї ЯК соціальна ПРОБЛЕМА

2.1 Соціальніта психолого-педагогічні проблеми сімейного Насилля

Офіційнастатистика Стосовно домашнього насильства НЕ відображає реальну картину,оскількі більшість жертв не звертається по допомогах до органів внутрішніхсправ. За данімі опитувань, насильство в українській сім'ї - Досить ПоширенняЯвища. Соціологічні Дослідження свідчать: 68% Жінок у Країні потерпають відзнущань у сім'ї, в тому чіслі 20% В«як правило або ЧастковоВ» (найчастіше - ціїпобої з боку чоловіка), 50% Жінок зазнаватися сексуальних домагань на роботі, а8% Із них - Досить часто.

Зарезультатами крімінологічніх досліджень, у 57,2% сімейно-побутові злочинусупроводжували фізічнім насильством над жертвою, у 18% - їх учасникизастосовувалі холодну зброю. Варта УВАГА и тієї факт, Що насильство в сім'ї НЕє віключною монополією чоловіків - значний є й питома вага ОСІБ Жіночої статі,які вчинили злочин на побутово грунті, - 26,3%.

Нашкода ІНФОРМАЦІЯ про масштаби цього соціального зла в Нашій Країні є не зовсімоб'єктивною та достовірною. Крім того, випадка насильства Стосовно Жінок,ДІТЕЙ, людей Похил віку, їхня пошіреність та тіпологія залішаютьсяздебільшого прихований І не знаходять відображення у статістіці. Особливо Цестосується сексуального та домашнього психологічного насильства.

СімейнеНасилля Це форма деструктівної соціальної взаємодії в сім'ї, Що відображає їїЗагальне неблагополуччя и Порушення в ціннісно-норматівній сфері індівідів.

Типовамодель сімейного насильства - ції застосування сили сільнішім Стосовно слабшогочлена сім'ї. Акти сімейного насильства є різнімі за Своєю жорстокістю. МіраНасилля Може проявляється от незначна Пошкодження до смертельного випадка.

ЗаОстаннє десятіліття насильство в сім'ї усвідомлюється Як серйозна и масштабнапроблема, Що породжує безліч інших соціальніх та індівідуальніх проблем.Зокрема, сформувалася розуміння того, Що недостатня Тільки карати вінніх,необхідно кож реабілітуваті жертву насильства и працюваті з людино, Щоскоїла насильство, щоб унікнуті повторення сітуації.

Наслідкамінасильства в сім'ї стають тілесні пошкодженню, псіхічні розладі, самогубство, а кожВтрата почуття самоповагі в жертви. Постійне Грубе поводження здатноспровокуваті в жертви відповідні насільніцькі дії Стосовно агресор.

Окрімтого, насильство над доросли членами сім'ї відповідно впліває и на ДІТЕЙ,віклікаючі в них Різні псіхоемоційні та псіхосоматічні розладі, шкільнудезадаптацію и в цілому виробляти до порушеннях процесів розвітку и соціалізаціїдитини. Сім'ї, у якіх Відносини будуються на насільстві, входять у групуризиків, ТОМУ ЩО діти, які віростають у такій неспріятлівій атмосфері Згідностають або жертвами, або Самі вчіняють насильство проти своїх близьким. Заданімі статистики 95% людей, Що знаходяться в колоніях, у дітінстві буліжертвами насильства або Його свідкамі.

Насильствов сім'ї порушує Такі права людини, Як право шкірного на Рівний захист передзаконом и відсутність діскрімінації за Ознакою статі, віку, сімейного чисоціального статусу; право не піддаватіся жорстокости ставлені; право на життяи фізічну недоторканність; право на вісокі стандарти фізічного и псіхічногоздоров'я

Упсихолого-педагогічній літературі Немає даніх, які б відображалі реальністьмасштабів и частоту віпадків насильства в сім'ї згідно зрозуміліх причин:закрітість сім'ї Як системи (небажаних віносіті сміття з хати);взаємозалежність жертв и агресорів; відсутність доступу в сім'ю для соціальніхпрацівніків; недостатність інформації з медичних центрів и правоохоронніхорганів, Що не дозволяє робіті валідні Висновки про розмірі даного Явища.Реєстрація віпадків насильства утруднено галі ї тім, Що Буває Важко віднестідеякі акти насильства до крімінальніх діянь. Одночасно існують Фактори, Щоперешкоджають звертанню реальних чи потенційніх жертв у міліцію. Цеобгрунтовані побоювання жертв, Що Злочинець не якщо заарештованій, недовіра доправової системи, гострі образлівого характером процесу розслідування, небажанихробіті свою таємницю Надбання суспільства та Інше [30, c. 123].

ДляПОЯСНЕННЯ механізмів насильства вікорістовуються наступні концептуальніпідході: соціологічній та псіхологічній.

Урамках соціологічного підходу провіднім фактором вважається соціокультурнаобумовленість, тобто насильство є стереотипом сімейних відносін, прийнятя уданій групі населення и вихованя з дитинства, а кож Вплив соціальніхфакторів (соціально-економічне положення дитини (сім'ї), Безробіття, поганіпобутові Умови та Інше).

Васпекті психологічного підходу насильство розглядається Як результатнегативного особистого життєвого досвіду, В«травми дитинстваВ», алкоголізму,псіхопатології, або Як симптом дісфункційної сім'ї, парадоксальним (альоНеадекватність) чином стабілізуючій сімейну систему. Негативно ставлені Можекож розглядатіся Як результат деструктівної сімейної взаємодії, коли Один ізчленів сім'ї (Наприклад, дитина) Незалежності від наявності чи відсутності в ньогоспеціфічніх психосоматичних характеристик чі особливая поведінкіспріймається Як відхілення або важка В«тягараВ», Що віклікає ризиків насільніцькоїдії.

З псіхологічноїточки зору насільніцьке ставлені и жорстокість рідко бувають безглуздімі. Цеюмомент Дуже Важливим з тієї причини, Що будь-яке суб'єктивне спонукання винневісвітлюватіся з позіції особістісного змісту, особістісної значімості. Нацьому рівні мотиви агресівної поведінкі, Як правило, неусвідомлювані.

УСейчас годину більш продуктивно вважаються міждісціплінарні підході до проблеми,а саме: псіхобіологічній, соціально-псіхологічній и соціокультурний (чісоціально-структурний).

ЗгідноКонцепції псіхобіологічного підходу насільніцька поведінка найбільш характернадля ОСІБ з патопсіхологічнімі відхіленнямі ї обумовлюється наявністю в індівідапатологічніх и девіантніх рис.

Соціально-псіхологічнійпідхід Розглядає насильство в сім'ї Як продукт соціалізації, відтворення тієїМоделі поведінкі, того життєвого досвіду, Що дитина здобула в сім'ї. Наприклад,з одного боку, Середи чоловіків, Що б'ють своїх дружин, кількість тихий, хто вдітінстві БУВ свідком подібного ставлені батька до Матері, у 3 рази Більше,Ніж кількість тихий, хто віховувався у благополучних родинах. З іншого - потребав самоствердженні в чоловічій ролі зазвічай спостерігається в тихий ґвалтівніків,Що у дітінстві прігнічувалісь матір'ю, знаходится Під її твердимо контролем.Відчуття такого Материнський домінування зберігається в сфері несвідомого иБуває настількі травматичність, Що детермінує здійснення тяжких зазіхань наЖінок, глибинності змістом якіх є розрив псіхологічніх зв'язків із матір ю.

Малюнок2.1. Цикл насильства у сім'ї


Навідміну від Першого и іншого підходів (іноді поєднуваніх в один -індівідуальній підхід), у рамках якіх сімейне насильство пояснюєтьсяпсіхологічнімі особливая окремого індівіда, соціокультурний підхідРозглядає проблему більш широко - у контексті соціальної ї економічної сітуаціївсередіні суспільства в цілому. Наприклад, розходження в суспільному статусічоловіка (ствердження своєї Переваги) i жінки (економічна и психологічназалежність) переносячи и на внутрішньосімейні Відносини [14, ...c. 139].

Здомашнім насильством найбільше часто зв'язують Чотири соціально-психологічніФактори, Що мают відношення Як до подружніх пар, так и до людей літнього віку,а самє стрес, суспільну ізоляцію, Алкоголізм и споконвічну пріхільність донасильства.

Насильствотісно зв'язано Із соціальнім стреса у сім'ї. Серед проблем, Що можутпідвіщіті Рівень напруженості та прізвесті до жорстокості, Варто назваті Такі,Як: розбіжності у віхованні ДІТЕЙ, секс, Вагітність, грошові труднощі,Безробіття, необхідність у трівалій медічній допомозі. Постійне роздратуванняЧастково можна поясніті хронічнім занепокоєнням невірішенімі проблемами иВимоги, Що пред'являє суспільство, розбіжністю Між Бажанов и можливости.

Унасільстві Як інтерактівному процесі віділяються суб'єкт, здійснюючій Його, ижертва. Якісний и кількісній аналіз даніх Із зареєстрованіх віпадків сімейногонасильства показує Наступний:

-насільніцькі діїнайчастіше відбуваються Стосовно Жінок и ДІТЕЙ;

-психологічне ифізічне насильства є найбільш розповсюдженімі;

-ґвалтівнікамінайчастіше віступають Родичі, а не чужі люди, тобто насильство відбувається вродіні;

-насильство впереважній більшості Це не одінічній акт, а повторювання явищем;

-потерпілі та їхРодичі, Як правило, не звертають в міліцію, а шукають підтрімкі и допомог удрузів (альо не в родічів) чі в спеціалізованіх організаціях;

-частотанасильства не пов'язана з етнічною чи конфесійною пріналежністю;

-насильствозустрічається частіше в родинах, де шлюб зберігається заради ДІТЕЙ;

-сімейненасильство носити ціклічній характер, причому замкнуте сімейне коло з перелоговихчленами родини найчастіше є причиною відтворення Його в Наступний поколіннях.

Узагальнюючівіщесказане про заподій и Фактори насильства в сім'ї, можна відзначіті, Щоіснує велика кількість причин, Що віклікають чі вплівають на прояви насильства.Проти якімі б не булі заподій насильства, воно Завжди спричиняє негатівніНаслідки, з якімі жертва насильства найчастіше неспроможна справитисамостійно.

УСейчас годину у міжнародному професійному співтоварістві соціальніх працівніківіснує така тіпологія насильства, Яка грунтується на характері насільніцькіх Дійи містіть у собі Такі види насильства, Як фізічне, сексуальність, психологічне(Емоційне), економічне та медичне.

Дофізічного насильства відносять Такі форми, Як побіття, різкі і (чи) несподіваніудари, Поштовх, стусані, Струсів, ляпасі, небажані Дотик, кидання в людинурізніх предметів, будь-яке невіпадково нанесення тілесного пошкодженню і (чи)заподіяння фізічного болю, насільніцькій примус до чого-небудь, а кож ВведенняСтосовно людини різного роду Заборона, обмежень Його прав и волі. Фізічненасильство включає кож погрози (у тому чіслі зброєю) i Такі непрямі дії, Якруйнування пріватної власності, запирання у ванній чи кімнаті та інших місцях.

психологічне(Емоційне) насильство реалізується в різноманітніх особистих формах: ізоляціявід членів родини, друзів, погрози застосування насильства, приниженнягідності, лайка й образи, ігнорування, знущання, заподіяння душевних страждань,Формування и Розвиток почуття безсілля и страху, зниженя самооцінкі людини,обвинувачення в божевіллі, штучне Створення СИТУАЦІЙ, у якіх Один із членівродини почуває себе псіхічно ненормально. Психологічне насильство віражаєтьсякож у формі образ, погрозив, брутальності, вісміювання, Заборонена на зустрічі здрузями и Заняття Улюблене праворуч, знущанні й убівстві тварин, дорогихлюдіні, у відсутності розуміння, підтрімкі ї і т.п.

сексуальноїнасильство -будь-який вид домагання, Що віражається Як у формі нав'язаним сексуальнихдоторків, примусу до сексу, так и здійснення сексуальних Дій (Наприклад,згвалтування, інцест) будь-кого Із членів сім'ї проти Його волі. Сексуальнінасильство звичайне містіть у собі Як фізічне, так и психологічне насильство йособливо травмує жертву. У багатьох потерпіліх від сексуального насильстварозвиваються почуття розгубленості и зрадніцтва, туга и депресія, їх мучатьНічні кошмари и спогади, підвіщуються дратівлівість та ймовірністьпсіхоемоційніх зрівів, які здатні привести до суїціду.

Економічненасильство - одноособовій контроль заВитрати грошів (перелогових члену сім'ї відається Тільки строго визначена сумагрошів, за Якові ВІН винен повністю відзвітуватіся), Позбавлення права голосупри вітраті грошів, прісвоєння одними членами сім'ї власності або заощадженнях безЗгідно інших, примус до роботи чи Заборона працюваті.

Медичненасильство - недбалість и несвоєчасність,проявлені при відачі лікарськіх препаратів, навмісне Відмова Хворов водержанні необхідніх ліків або, навпаки, навмісна передозування чі нав'язуваннясубстанцій, Що прізводять до звікання и залежності [14, c. 139].

Отже,Під сімейнім насильством розуміють агресівні и ворожі дії Стосовно членівсім'ї, в результаті якіх об'єкту насильства можут буті заподіяні шкода, травмачі приниження, а іноді смерть. Такі дії можут представляті собою фізічне иСексуальні насильство, Пошкодження особистого майна и незадоволення базовихпотреб.


2.2Особливості психолого-педагогічної роботи з дітьмі, які зазнали сімейногоНасилля

22січня 2011 р. пройшли парламентські слухання на тему: В«законодавчо забезпеченнята реальний стан дотримання прав дитини в Україні В».

Статистикапоказала, Що в Україні не ведеться статистика Щодо молодих Жінок, які НЕ маютДІТЕЙ. Альо за данімі перепису 2010 року 52% Жінок віком до 34 РОКІВ НЕ маютДІТЕЙ. Водночас ДІТЕЙ НЕ мают 59% Жінок віком від 20 до 24 РОКІВ, 24% Жіноквіком 25 - 29 РОКІВ, 12% Жінок віком 30-34 роки. У 70,9% сімей з дітьмівіховується 1 дитина. У 25,4% - 2 дитини и Ліше у 3,7% - 3 дитини и Більше.

2Мільйони 200 тисяч родин в Україні неповні, Майже Кожна 5 дитина Із загальночисла ДИТЯЧИЙ населення прожіває в такій сім'ї. 93,5% ДІТЕЙ з неповніх сімейНЕ мают батька, Майже 3% не мают Матері, а Інші прожівають в родинах без обохБатьків. 169 тисяч ДІТЕЙ прожівають в неблагополучних сім'ях, щорічно від 7 доМайже 10 тисяч ДІТЕЙ втрачають Батьків внаслідок Позбавлення батьківськіх прав.

Вдержаві СЬОГОДНІ нараховується 100 тисяч 700 дітей-сиріт та ДІТЕЙ, Позбавленнябатьківського піклування. Стабільно - понад 62% Із їх загально числавіховуються в сім'ях Під опікою, піклуванням. Ще 9 тисяч ДІТЕЙ, Це 8,7% відчисла сиріт та ДІТЕЙ, позбавлений батьківського піклування, влаштовані впрійомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

42відсотка ДІТЕЙ усиновлюється іноземцямі, Решт усиновлюють українці. Понад 35тісяч усиновлення ДІТЕЙ прожівають в сім'ях громадян України.

Щорічноблизьким 10 тисяч ДІТЕЙ стають жертвами злочінів. З них 44% потерпає віднасильства в сім'ї продовжено свого життя.

На[16, c. 5]:

1.ЦеюЦей підхіджіття.

насильства.

жіття людей.

У

Работасоціальніх явищем.

-0-6

-3-6

-

-

-

-молодший

-

-

Работа64]:

Соціальний

-

В

1)

2)

Отже,

сексуальноїдії.

Емоційне

-

ЯКЩОВДоду и т. ін.). Основою такого насильства є,дерло за все, усвідомлення власне ідентіфікація Із потребами групи та її правами(Держави, народу, нації, Етнос Набутів у класі и т. ін.);

2. В«Насильник - цінікВ», Який керуєтьсяпостійнімі егоцентрічнімі-мотивами при скоєнні насильства. Соціальновіправданіх форм насильства у цьому випадка НŠ​​існує. Такий гвалтівник має надтокритичний розум, щоб усвідомлюваті задумане та скоєне. Альо егоцентризм НЕ Даєвозможности розвітку морально-ціннісніх структур. Це тип, Який здатно добро маскуватіСвої дії. Глибинності причинами такого насильства є Проблеми ідентіфікації,власної самореалїзації та соціалізації;

3. В«Насильник - маргіналВ», Якийкерується гедоністічнімі та маргінальнімі мотивами при скоєнні насильства. Цесоціально невіправдані форми насильства. Глибинності суб'єктівнімі причинамитакого типу насильства є дезадаптація, ...нездатність до толерантності, глібокоїемпатії, рефлексії, глибокий егоцентризм и певна інфантілізація. До такого типуналежать особістості - деграданти Із редукованімі цінностямі, а регуляторамисоціальної поведінкі насильства є дезадаптація, нездатність до толерантності,глібокої емпатії, рефлексії, глибокий егоцентризм и певна інфантілізація и т.ін. До такого типу належать особини - деграданти Із редукованімі цінностямі ирегуляторами соціальної поведінкі: алкоголікі, наркомани, побутові насильники,прімітівні садисти й т. ін.

4.В«Патологічній гвалтівникВ», Який здійснює насільніцькі дії Під впливим головноїпсіхопатологічної детермінантності (маніякі-гвалтівники Із глибоким патологіяміособістісного, емоційного та інтелектуального роз В¬ витку - розумово відсталі,егалектоїдні, експлозівні, істерічні, шізоїдні форми псіхопатії, відповідніформи псіхіатрічніх захворювань и т. ін.) або уявлення про тип насильника Даєможлівість усвідоміті шляхи походження потенційніх насільніків, а отже, и шляхинейтралізації, превенції насильства.

Такимчином, розрізнівші Первин насильство Як патологічній процес від тварининасильства, його призначення та є засвоєнім та соціальний сітуації розвітку та жіттєдіяльностілюдини, можна віявіті Головні шляхи превенції насильства.

Превенція(Від пізньо-лат. Praeventio - віпереджаю, попереджаю, англ. Prevention) -Попередження, Запобігання. Наприклад, у праві превентивними заходами назіваютьпрофілактичні та Інші заходь, спрямовані на Запобігання злочину та іншімправопорушення.

Превенціянасильства Може здійснюватіся суспільством у цілому и системою виховання таосвіти зокрема. Про превенцію насильства можна Говорити двопланово: Зміст(Загальна и педагогічна превенція) та Рівень (первинна, вторинна та третинапревенція).

Первинпревенція насильства передбачає Створення суспільних механізмів, які включаютьсяСамі джерела насильства. До таких механізмів належать: по-перше, Створенняпродуктивної духовної позитивних джерел людського існування, формуванняактуальної гуманістічної суспільної моралі, Це Може вірішуватісь на рівняхфілософському, етичний, технологічному, політічному, ідеологічному, Юридичнийта ін .. [38, c. 44].

По-друге,Ліквідація соціально-економічних джерел насильства - забезпечення пристойнихумів роботи та економічного рівня. Первинна педагогічна превенція Може СтворитиЗагальні Позитивні Умови розвітку особістості у сістемі виховання.

Вториннапедагогічна превенція спрямована на Виявлення Певної тенденцій у роз В¬ виткунасильства, а Зміст Його - на своєчасне Попередження та редукцію ціх тенденцій.

третинапревенція насильства передбачає чітку адресну роботу Із Формування відповідногоставлені до насильства, втілення конкретних заходів конкретних формнасильства. Третина педагогічна превенція спрямована на перевіховання Певноїструктур та рис особістості, Що відповідають насільніцькій псіхології.

Методологіята методика превенції насильства відносно Формування гуманістічніх особістісніхрис лежати у межах Формування позитивних та негативних механізмів саморегуляціїсоціальної поведінкі. Позитивними регуляторами можна вважаті Такі, Що спріяютьактівізації жіттєдіяльності особістості (гуманістічній Світогляд и Духовність,соціальна аутентічність, моральна саморегуляція та моральні інструменти -честь, гідність и т. ін.)

Отже,негативними регуляторами насільніцькіх Дій є Формування усвідомленнявідповідальності та НАСЛІДКІВ таких Дій, формування негативних почуттіввідносно Явища насильства, Його емоційне непрійняття ТОЩО.


2.5Організація Надання допомоги, діяльність соціальніх служб

Розгляд Проблеминасильства в сім'ї Крізь призму псіхосоціальніх НАСЛІДКІВ спрямований наРозкриття нових перспектив Його Подолання. Звернення Увага на індівідуально-псіхологічнійпідхід, Який застосовується в діяльності зарубіжніх та вітчізняніх науковців тапрактіків, доводити необхідність організації більш конструктивного підходу досистеми Надання підтрімкі жертвам насильства та проведення короткочасніх тадовготріваліх інтервенцій.

Так, ефективногосистемою Надання підтрімкі жертвам насильства у США є Створення прітулків,кризовое центрів. Головна мета сучасности Американський прітулків Це забезпеченняпостійнім місцем перебування, надання грошової, Юридичної допомог та медичнихуслуг. Жінки можут перебуваті там, допокі НЕ знайдуть роботи або нового Місцяпроживання. Держава оплачує витрати на переїзд до будь-якого Місця.

У СШАорганізації, які надають допомог жінкам, Що постраждалі від насильства,отримуються державне фінансування, хоча надавачами послуг, Як правило, єнедержавні організації. Окрім, звичайна прітулків, в рамках державної ПрограмиСтворено правнічі центри, мета якіх полягає в наданні Юридичної допомог. ДоПереліку послуг таких закладів входять юридичні консультації, зокрема потелефону; юридичний супровід у цивільних справах (розлучення); юридичнийсупровід у крімінальніх справах (колі жертва насильства скоїла злочин протиагресор и Була заарештована), юридична допомога, ЯКЩО жертва вбила свого гвалтівниказ метою Самозахист.

В Українісоціальна робота з людьми, які стали жертвами насильства, Почаїв розвіватісяЛіше напрікінці 1990 р. ця робота спрямовувалася насамперед на Жінок ирозвивалась передусім Громадський організаціямі, такими як «³нрок ІнтернешнлВ»,благодійнім фондом В«Жіноча доляВ», Грейс-Клуб та іншімі. Щоправда, у Киеве БулоСтворено й державну структуру - Київський Міський центр по роботі з жінками.Однак про таке розмаїття організацій та услуг, його призначення та існує в інших країнах,Говорити Поки Що не доводитися. В Україні й досі бракує механізму Швидкого їефективного Захист від насильства, особливо ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, відповідніхінстітуцій и спеціалістів. Загаль, сучасна українська система Захист прав тасвобод людини працює НЕ зовсім ефективна. У пресі Постійно вісвітлюють фактипорушеннях, протікають правоохоронні органи недостатня реагують на них.

Тім годиною СоціальніПрацівники повінні Вже тепер ініціюваті роботові ІзЗАХИСТУ ДІТЕЙ от насильства. Послідовні тапродумані дії спеціалістів Із соціальної роботи здатні Изменить практику роботи служб и встановсоціальної сфери на місцях Стосовнополіпшення ЗАХИСТУ дитини від насильства. Необхідною умівуспіху є активна робота на міжвідомчому рівні, ЗалученняВсіх служб и встанов, дотичності до цього процесу.

За годину дії ЗаконуУкраїни В«Про Попередження насильства у сім'їВ» (15 листопада 2001 р.) За даніміофіційної статистики, кількість ОСІБ, які перебувають на ОБЛІКУ в органахвнутрішніх справ за сістематічні правопорушення у сфері сімейно-побутовихвідносін, Постійно збільшується [4].

У Хмельніцькійобласті в Період з 2008-2010 рр. до адміністратівної відповідальності заВчинення насильства в сім'ї прітягнуто: у 2008 р. - 3259, у 2009 р. - 4395,2010 р. - 4417. У Період з 2006-2010 рр.. по області за Вчинення злочінівнасільніцького характером відносно Жінок порушено крімінальніх справ: у 2006 р.- 108, 2007 р. - 156, 2008 р. - 114, 2009 р. - 121, 2010 р. - 100 [52].

Для Впровадженнямеханізмів Державного управління у сфері роботи з людьми які зазнали сімейногоНасилля необхідна Співпраця державних установ и Громадський об'єднань:правозахісніх організацій, в одержанні відповідної Юридичної, МЕДИЧНОЇ,псіхологічної підтрімкі и допомог.

значний роль упопередженні, подоланні насильства у сім'ї відіграють центри соціальніх службдля сім'ї, ДІТЕЙ та молоді. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Українивід 27.08.2004 р. N 1125 В«Про утворення Державної соціальної служби для сім'ї,ДІТЕЙ та молоді В»та від 27.08.2004 р. № 1126 В«Про заходь Щодо вдосконаленнясоціальної роботи Із сім'ямі, дітьмі та молоддю В»на базі Державного центрусоціальніх служб для молоді 01.01.2005 р. утворили Державну соціальну службудля сім'ї, ДІТЕЙ та молоді Як Урядовий орган Державного управління, а центрисоціальніх служб для молоді перейменова...но в центри соціальніх служб для сім'ї,ДІТЕЙ та молоді, Що дало можлівість охопіті якіснімі услуг НЕ Тільки молодьдо 36 РОКІВ, а і вірішуваті Проблеми інших категорій населення.

Станом на01.02.2010 року функціонує 1842 центри соціальніх служб для сім'ї, ДІТЕЙ тамолоді, з якіх 27 регіональніх, 481 районних, 168 міськіх, 40 районних умістах, 577 Сільських, 81 селищних та 468 філій [18, с. 64].

Для здійсненнясвоїх функцій на сьогоднішній день працює мережа спеціалізованіх формуваняцентрів соціальніх служб для сім'ї, ДІТЕЙ та молоді у кількості: службисоціальної підтрімкі сім'ї - 775, служба "Телефон Довіри" - 79, школиволонтерів - 533, Студентські Соціальні служби - 152, мобільні консультаційніпункти соціальної роботи в сільській місцевості, віддаленіх районах міст - 548,інформаційно-Ресурсні центри - 150, Служба соціально-профілактічної роботи -211, КП у ПОЛОГОВОГО стаціонарах, жіночіх консультаціях та будинки дитини -684.

Створеннявіщезазначеніх закладів дозволило Забезпечити виконан державних Завдання ЩодоПодолання НАСЛІДКІВ сімейного неблагополуччя: безпрітульності, бездоглядності,жебрацтва, соціального сірітства, насильства в сім'ї та жорстокости поводження здітьмі, Поширення правопорушення та злочінності Серед неповнолітніх та молоді,руйнації моральних та духовних цінностей, алкогольної та наркотічноїзалежності.

Досить успішнім є досвід роботи центрів В«Жінка для жінкиВ», створенного у семимістах України (Житомир, Рівне, Чернівці, Херсон. Дніпропетровськ, Донецьк,Львів) за сприяння міжнародної організації «³нрок ІнтернешнлВ». Їх діяльністьспрямована на дівчат и Жінок віком 12-30 РОКІВ та зосереджується на двохпрограмах - Програмі навчання фахових навічок та Програмі Попередження кризовогоСИТУАЦІЙ.

Програма навчання фахових навічок пропонує:

-навчання безробітніх та Частковозайнятості Жінок фахових знань та навічок, необхідніх для працевлаштування абозапочаткування Нової справи;

-Надання інформації про возможностипрацевлаштування, навчання, перепідготовки та підвіщення кваліфікації;

-юридичні консультації зпрацевлаштування, прав Жінок на робочому місці, підпріємніцької діяльності;

-користувань бібліотекою,Призначення для практичної допомог тім, хто працює у малому бізнесі, хочевідкріті приватне підприємство або підвіщіті Рівень своїх Економічних таюридичних знань;

Програма Попередження кризового СИТУАЦІЙ передбачає:

-Консультативний допомог жінкам, Щоопінію в крізовій сітуації;

-проведення інформаційніх таосвітніх кампаній з Попередження насильства й торгівлі жінками, підвіщенняправової культури;

-Телефон інформаційну лініюпідтрімкі (ТІЛП) для жінок у кризовому стані;

-юридичні консультації Із ЗАХИСТУправ потерпілої від насильства та торгівлі людьми;

-видання та розповсюдженняінформаційніх брошур, буклетів, листівок:

-користувань бібліотекою Іззагальнолюдського прав, Попередження насильства й торгівлі людьми, охорониздоров'я;

-соціальну адаптацію Жінок, які постраждалі віднасильства, у групах взаємодопомогі;

-навчання на курсах Самозахист.

Створюютьсяї Інші Соціальні служби, де жінки або діти, Що зазнали насильства, можутОтримати кваліфіковану допомог.

приклада Такої служби є спеціалізована соціальна служба допомог сім'ї, молоді та жінціВ«БатьківщинаВ» Тернопільського обласного центру соціальніх служб для молоді, Яка надає Як псіхологічну, так и соціальнудопомог потерпілім, забезпечуєсоціально-правовий захист людей які зазнали сімейного Насилля, служба жертвамдомашнього, сексуального насильства В«ЖІКЦВ» м. Житомир.

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙМіський центр соціальніх служб для сім'ї, ДІТЕЙ та молоді у Хмельніцькійобласті (Далі - СМЦСССДМ) пріймає активну участь у попередженні и подоланнінасильства у сім'ї.

Центр Вжетрівалій годину намагається НЕ Тільки надаваті необхідну допомог у випадкадомашнього Насилля, альо ї акцентуваті Увага громадськості, державних установ инедержавних організацій на Цій складній соціальній проблемі.

СМЦСССДМ працює унапрямки - Попередження насильства у сім'ї, популярізація цінностейненасільства у суспільстві, формування моделей ненасільніцької поведінкі,робота з жертвами сімейного насильства.

Протяг2006-2010 рр.. за ініціатівою СМССССДМ з ПРЕДСТАВНИК зацікавленіх організаційта установ - крімінальною міліцією у справах неповнолітніх, міського відділуУМВС України у Хмельніцькій області, відділу у справах сім'ї, молоді, відділу усправах ДІТЕЙ міської ради, Управління освіти міської ради, Громадськаорганізацій «ѳм'яВ», В«Чоловіки проти насильстваВ», В«Рада ЖінокВ», В«Молодіжнітрудові загони В»,В« Організація роботи дитячих та молодіжніх наметовіх таборів(Громадська краєзнавча спілка В«ДивокрайВ», В«Місто дружнє до дитиниВ» та іншімі ГОвідбуліся круглі столи за тематикою: В«Запобігання насильства в сім'їВ»; В«Сучаснасім'я, стан, проблеми перспективи В»;В« Жінки за права дітей В»; Інші.

починаючих з 2001р. при заступниках міського Голови Постійно працює Коордінаційна рада з харчуванняМолодіжної та сімейної політики. Мета діяльності:

- покращеннявзаємодії Між органами місцевого самоврядування та усіма державними иГромадський організаціямі, прічетнімі до Вирішення актуальних молодіжніх ижіночіх проблем, соціального розвітку та становлення сімей, ДІТЕЙ та молоді;

- забезпеченняширокого представництва інтересів молоді, Жінок, сімей Всіх категорій в органахмісцевого самоврядування та віконавчої влади;

- ФормуванняГромадської думки, Що спріяє актівній участі молоді, Жінок у реалізаціївідповідної соціальної політики, в процесі роз В¬ витку демократічної держави.

Особлива УВАГАСтарокостянтинівської міської ради пріділяється роботі з дітьмі. Діти відносятьсядо вразлівої суспільної групи, Яка поклади від дорослих. Смороду потребуютьособливого ставлені ї захист. Діти є жертвами багатьох відів насильства Щовідбувається на вулиці, у школах, у лікарнях, в інтернатах, у родинах.

узагальнення результатів Дослідження дало змогу сформулювати низькийвісновків и пропозіцій, які мают теоретичне и практичне значення.

1. З'ясовано, Що суспільство винне усвідоміті, Що домашнє насильство,Незалежності від Його форми - фізічне, економічне, сексуальне чі психологічне, єнайпошіренішою формою Порушення прав людини. Це Явища має Великі негатівніморальні та Соціальні Наслідки и є складаний проблеми, Яка потребує свогоВирішення.

2. Встановлено, Що для покращення стану справ у сфері боротьбі знасильством у сім'ї вінікає необхідність у чіткій коордінації спільніх Дій,дієвому правовому механізмі, у системному впровадженні інформаційного механізмуЩо наблізіть Вирішення існуючої проблеми - насильства у сім'ї.

3. Виявлено, Що аналіз роботи центрів соціальніх служб для сім'ї, ДІТЕЙта молоді є корисностей для прогнозування дінамікі взаємодії з іншімі державнимиструктурами и Громадський об'єднаннями у навпростець Подолання негативних явищем.

4. Доведено, Що ефективне Використання програм Щодо Подолання насильствау сім'ї, через механізм співпраці державних установ й Громадський об'єднань,можливіть Ліше за умов стабільного роз В¬ витку суспільства, підвіщення рівня життялюдей, зростання їх духовно-морального потенціалу. Подолати прояви насильства усуспільстві означає зменшіті Вплив чінніків агресії НЕ Ліше у відносінах МіжОкрема людьми в сім'ї, а й у суспільстві в цілому, в міждержавніх стосунків.Це шлях до віключення конфліктів та криз Із суспільно-політичних процесів; шляхдо побудова Моделі суспільства на правових засадах и роль центрів соціальніхслужб для сім'ї, ДІТЕЙ та молоді в цьому процесі невід'ємна.

5. Вінікає нагальна необхідність на державному рівні у створенні у кожнійобласті України спеціалізованіх закладів - кризових центрів та прітулків, уякіх бі надавайте допомога жертвам насильства и здійснювалася профілактичнаробота з тім, хто лагодити насильство.

Отже, практикаостанніх РО...КІВ свідчіть про концептуальні осмислення в Україні Явища насильствав сім'ї Як соціальної проблеми. Свідченням цього є и Прийняття Нової законодавчоїбазуватися в Україні, и Створення кризового центрів, и Розширення Мережі Громадськийорганізацій, Що надають допомог жертвам насильства, и організаціянауково-практичних семінарів та конференцій.

2.6 Вирішення Проблеми насильства в сім'ї

За данімі МВСУкраїни на профілактічному ОБЛІКУ за 2010 р. перебувало 87831 особа, яківчинили насильство в сім'ї. З них: 77664 чоловіків; 9098 Жінок; 1069 ДІТЕЙ.

У 2010 р. взятона облік Більше 65 тисяч ОСІБ, з якіх за насильство: фізічне - 37728 ОСІБ;

Статистика

Кількістьвіконавчої влади.насильства.

Для Подолання

СуспільствоЗахист

У Сейчас годину

У свою Черга,

проектної

Соціальнемети.

Об'єктом

Наш

1.

2.

3. Сферадіяльності.

4.

5.

1.

1.проект.

До

2.проект.

Порушення,змін.втручання.професійної діяльності.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

ПроЗгідно зУ тіймолоді.

2.на них.

Надання екстреної допомог жертвамнасильства при гострій травмі чі в крізі.

Основна мета екстренної супроводу: Оцінкабезопасности членів сім'ї, заходь по ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ їх фізічної та псіхологічноїбезопасности, нормалізація псіхічного стану.

Основні види услуг.

-В«Гаряча лініяВ»;

-кризовое втручання;

-Індивідуальне консультування;

-Груповий консультування (дебріфінг, дефузування);

-притулок (транзитні житло, захисних проживання);

-направлення (переадресація) до медичних та правоохоронніх органів.

Надання трівалої псіхологічної підтрімкіта супроводу.

Основна мета: забезпечення задоволенняпотреб цільової групи в соціальній, псіхологічній, юрідічній допомозі увипадка реальної небезпекі для їх життя та здоров'я.

Основні види послуг:

-псіхотерапевтічне Індивідуальне та групове консультування(Екзістенціально-гуманістічній підхід, психодрама, арт-терапія,когнітивно-поведінкова терапія);

-структурна сімейна псіхотерапія;

-тренінги соціальніх навічок та вмінь;

-курси самооборони.

НалагодженняПартнерська стосунків

Малюнок 3.1.Мережа служб для переадресації клієнта КЦ


Рисунок 3.2.Мережа служб для направлення жінки до КЦ

4. Ресурси.

Ресурсом даногопроектом вважається персонал - сукупність трудових ресурсів, які знаходяться урозпорядженні и є необхіднімі для виконан соціальніх функцій, досягненняцілей діяльності и перспективного роз В¬ витку проекту (Додаток Д).

5. Індікаторіжіттєздатності проекту.

- КЦПродовжує надаваті послуги цільовій групі.

- КЦрозшірює цільову групу.

- КЦзалучає спеціалістів для Надання послуг на контрактній Основі.

- КЦзбільшує кількість штатних працівніків.

- КЦбере участь у конкурсних програмах Задля Отримання Додатковий фінансуванняЦентру.

- КЦрозшірює віді услуг.

- КЦзалучає благодійні та підпріємніцькі організації для фінансової підтрімкідіяльності.

- КЦбере участь у соціальніх проектах з розвитку громади ініційованімі членамигромади, Обласний та місцевімі органами влади.

- КЦспівпрацює з закладами освіти, охорони здоров'я, правоохороннімі органами зНадання комплексних та якісніх услуг.

- КЦспівпрацює з обласними кризового Центром (м. Хмельницький) та іншіміорганізаціямі, які надають допомог у випадка насильства в сім'ї, та пошірюєінформацію про досвід роботи.

3.2 Проведенняпедагогічного експерименту форм и методів соціально роботи з Проблеми віпадківНасилля в сім'ї Стосовно ДІТЕЙ в КЦ В«РОДИНАВ»

Захист більшслабких членів сім'ї, у дерло Черга ДІТЕЙ, от жорстокости ставлені в сім'ї -Одне Із найважлівішіх Завдання соціального Працівника. Часто діти, якіпіддавалісь жорстокости ставленим, налякані, не в змозі розповісті про ті, Що зними відбувається, через непорозуміння, малий вік, інтелектуально-псіхічніобмеження чі з якіх інших причин. Тому слід знаті Прямі І не Прямі ознайожорстокости ставлені до ДІТЕЙ у сім'ї: агресівність ДІТЕЙ, роздратованість,відчуженість, байдужість, надмірна поступлівість, підвіщена сексуальнаінформованість, неспокійній сон та ін .. дитина НЕ довіряє доросли, Може робітіСпроба втечі спектр поліграфічних, самовбівства.

Сукупність ціхОзнака має стати причиною для серйозного Дослідження сітуації в сім'ї и містітьу собі наступні етапи:

1.Ідентіфікаціяи фіксація випадка. Постановка на облік

2.Збірінформації ї Оцінка сітуації клієнта (сім'ї) (діагностика).

Основне Завдання- Візначіті, чі піддавалася жертва насильництву, и ЯКЩО так, то якому самє Йогоувазі, у якій формі.

3.Плануванняи контрактування.

4.Втручанняв сітуацію (корекція).

5.Контроль,Оцінка и Завершення роботи. Оцінка и Завершення роботи. Оцінка впливим зробленіхуслуг на стан клієнта.

Ідентіфікаціявипадка. Діяльність на етапі ідентіфікації випадка пріпускає Збір первінноїінформації, розслідування и Складання заяви. ІНФОРМАЦІЯ Яка винна бутізібрана за заявили винна включать Основні формальні зведення (ім'я, адреса,стати, вік жертви) i контактних інформацію. Ці данні отрімувалісь у результатіпрямого інтерв'ю, на підставі спостережень чі звертання у відповідні служби.

Діагностикавипадка. На стадії діагностікі Детальна фізічне Обстеження проводитимуться медичнийперсоналом. Об'єктивно треба звернути УВАГА на ознайо фізічного ипсихологічного насильства.

Для ідентіфікаціїподібніх СИТУАЦІЙ вікорістовується Спеціальна карта. Для Вирішення даногоЗавдання и підвіщення ефектівності діяльності розроблено тактика веденняінтерв'ю-розслідування.

Планування иконтрактування. Цей етап передбачає визначення пакету послуг, підбір фахівців,організацій Призначення для ведення випадка. Контрактування - узгодження етапіви змісту роботи взаємніх прав, обов'язків и відповідальності.

втручання всітуацію (корекція). У процесі втручання в сітуацію и впливим на неї можутвікорістовуватіся Різні методи и організаційні форми. Передбачена два основнихорганізаційніх підході для Вирішення проблеми:

1)Державніи благодійні служби повінні надаваті члену сім'ї, Який зазнає насильстводопомог и підтрімку в домашніх умів у пріміщенні служб без вилучення зродини.

2)жертвадістанціюється від потенційної чі реальної небезпекі, тобто їй надаєтьсяможлівість трівалого проживання и утрімання в спеціальному закладі, Якиме можутбуті кризового центр, притулок чі пансіонат.

Контроль, Оцінка.Особлива УВАГА необхідно пріділяті спостереження за тім, наскількі успішнопроходити процес реабілітації и чи не Варто переглянути методи и підході до їїпроведення.

Завершенняпроцесу. На заключний етапі треба Допомогті людіні прийнятя Рішення продоцільність вікорістовуваті постійні системи підтрімкі. Підвесті Підсумки датиоцінку досягнуть результатами.

Ефективністьпроведеної роботи оцінювалась за Наступний крітеріямі:

Порівняння даніхпсихо-діагностічного Обстеження дитини до и після роботи:

1. Наявність адекватноїсамооцінкі

2. зниженя рівня тривоги

3. Поліпшення соціометрічногостатусом.

Порівняння даніхпсихо-діагностічного дитячо-батьківськіх відносін до и після роботи:

1. ЗменшенняЧастки патологічніх факторів, таких Як не сформованість батьківськіх почуттів.

загальноефектівністю слід вважаті Досягнення таких результатів:

- сім'ї, члени якіх узяті на облік правоохороннімі органами, у випадкаВчинення насильства охоплені соціальнім супроводом;

- жінки та їхні діти, які потребують негайного вилучення Із крізовоїсітуації у сім'ї, охоплені захисних Поживанов;

- Прямі бенефіціарі (жінки, які зазнали насильства в сім'ї) активнозвертають до КЦ;

...

- телефонні дзвінкі від прямих бенефіціарів (люди, які перебувають їїкрізі) цілодобово надходять на ТД;

- збільшення кількості звернень на ТД Щодо ГОСТР емоційніх проблем таПроблеми насильства в сім'ї;

- непрямі бенефіціарі (Чоловіки, які здійснюють насильство в сім'ї)проходять інтерв'ю Із соціальнім працівніком КЦ;

- жінки, які зазнали насильства в сім'ї, надають позитивний звороті и їїзв'язок Щодо роботи КЦ;

- жінки, які зазнали насильства в сім'ї, вказують на поліпшення їхньогоемоційного стану;

- жінки, які зазнали насильства в сім'ї, наголошують на позитивнихрезультатах Вирішення правових харчування;

- жінки, які зазнали насильства в сім'ї, об'єднуються в групивзаємодопомогі, Громадські об'єднання;

- Представники правоохоронніх органів засвідчують про Зміни ставленимчоловіків до проблеми насильства в сім'їта їхньої поведінкі при проведенні первинного оцінювання в сім'ї;

-Зменшення кількості повторних викликів усім'ї, де здійснювалося насильство;

-збільшення кількості волонтерів, бажаючіх надаваті допомог на КЦ;

-налагоджена чітка система переадресації клієнтів КЦ;

-члени місцевої громади позитивно оцінюють діяльність КЦ;

-членимісцевої громади засвідчують поліпшення рівня інформованості Щодо Проблеминасильства в сім'ї;

- освітні заклади, лікарні надають позитивний зворотній зв'язок ЩодоПроведення навчально програм та роздаткових матеріалів, надання КЦ.

Отже, проблема жорстокости поводження з дітьмі в сім'ї має багатомірнуприроду. Це обумовлює необхідність багатомірного, комплексного підходу доВирішення проблеми. Ключ до ефектівності можливіть при спільніх діяхправоохоронніх органів и соціальніх служб. Саме такий напрямок роботи єосновному у діяльності соціальніх служб КЦ, Який безпосередню працює Із сім'ямів якіх здійснюється насильство.

3.3 Розробкаметодичних порадує Щодо Попередження та Подолання насильства в сім'ї шляхомурізноманітнення форм и методів соціальної роботи з сім'єю

Насильство - ціїЯвища, його призначення та вінікає в результаті діяльності людини. Насилля над жінкою в сім'ї -Це приниження людської гідності жінки, його призначення та перешкоджає її вільному и активномурозвітку в суспільстві; а кож віховні внесок, пов'язані з явищем так званоїсоціальної Естафета, коли діти, коли діти, які стають свідкамі Насилля в сім'ї,Переносячи Отримання негативний Досвід на Своє власне життя.

Діти, якізазнають жорсткого поводження, пережівають псіхічну травму, внаслідок якої смородурозвиваються з Певної особістіснімі, емоційнімі та поведінковіміособливая.

У випадка, колижертвою насильства є дитина, необхідно організуваті роботу з тимі, хтовідповідає за її виховання - вчителів и Батьків з метою Формування в нихмотівації до змін, надання їм психолого-педагогічної допомог.

бацькизвертають за допомог, не з проблемами свого ставлені Стосовно ДІТЕЙ, І нез Бажаном змінітіся, а Зі Скарга на Дитино. Вивчення ДИТЯЧИЙ досвіду ціхБатьків віявляє серйозні проблеми в їхньому Власний дітінстві. У більшості віпадківсмороду кож переживали моральне чі фізічне насильство з боку своїх Батьків, и вспілкуванні Зі Своєю дитиною Знову відтворюють сітуацію свого дитинства НЕвміючі діяті по-іншому. Друга особлівість ціх Батьків є прямим наслідкомвіщевікладеного. Смороду НЕ вміють буті В«Гарньє батькамиВ», тобто НЕ розуміютьсвоїх ДІТЕЙ, емоційно відчужені, не знають Як віразіті Позитивні почуття, маютбідний поведінковій репертуар. Третя особлівість - батьки не мают позитивнихцілей виховання дитини, їхні дії НЕ послідовні, хаотічні. Таким чином, дляПопередження насильства в сім'ї слід враховуваті наступні фактори:

- травматичності Досвід Батьків удітінстві;

- відсутність чіткіх цілей Як увіхованні ДІТЕЙ, так и Стосовно власного майбутнього;

- Перевага деструктивноїпартнерів Спілкування в сім'ї;

- відсутність навічокконструктівної взаємодії;

- внутрішньо-особістісніПорушення дитини.

Покращенняреального стану процесу сімейного виховання, Попередження та Подолання Проблемисімейного насильства в сучасности умів, на мою мнение, вімагає Розробкаспеціальної Програми психолого-педагогічної просвіти Батьків, Яка буде Сприятиповноцінному функціонуванні сім'ї и Попередження проблем у взаємостосункахБатьків та ДІТЕЙ. З цією метою впроваджено навчально програму для БатьківВ«Гармонізація дитячо-батьківськіх взаємовідносінВ» реалізація якої зорієнтованана Досягнення ОСНОВНОЇ мети - налагодження гуманних взаємостосунків Міжбатьками та дітьмі. Зміст її передбачає Вирішення таких завдання:

- Формування у Батьківспрямованості на поиск на найоптимальніших методів виховання;

- Творче засвоєнняпсихолого-педагогічних знань для того, щоб смороду стали керівніцтвом до Дій испріялі підвіщенню ефектівності виховання ДІТЕЙ;

- Формування здатностіусвідомлюваті сімейну діяльність, вміння прійматі найбільш ефектівніші Рішенняв співвідношенні їх з закономірностямі, принципами виховання;

- Взаємне збагачення досвідомдитячо-батьківськіх взаємостосунків.

На мою точку зорудоцільно проводитись спеціальну роботу Щодо Формування та розвітку вмінняспілкуватіся з дитиною, налагодження емоційного взаємозв'язку.

З цією метою Булорозроблено Тренінг В«Домашнє насильствоВ» (див. додаток Е). Під час тренінгувікорістовуються різноманітні методи навчання: В«мозковий штурмВ», В«робота вмалих групах В», рольові ігри та ін ..

Вправи тренінгу:В«ОчікуванняВ», В«Визначення домашнього насильстваВ», В«Джерела домашньогонасильства В»,В« Шляхи Подолання домашнього насильства В». Навчання Під годину тренінгувідбувається у вігляді виконан Певної вправо.

Під годинупроведення Дослідження Було використан дані Відповідей трьох груп - сімей: А,Б, С, Д, Е.

1. Работа в колі.

Групи визначаютьсяп'ять основних тіпів домашнього насильства, з якімі смороду стікаються.

Таблиця 3.1

Визначення відівдомашнього насильства залежних від ОСІБ, які в ньому беруть участь

Запитання

Групи

А

Б

З

Д

Е

1. Насильство чоловіка над жінкою - + + + - 2. Батьків над дітьмі + + + + + 3. Дорослих ДІТЕЙ над батьками - - - - - 4. Старших ДІТЕЙ над молодшим - - - - - 5. Одних членів сім'ї над іншімі - - - - -

Як видно Ізпунктів 3-5 Серед груп, які аналізуються Насилля у Цій категорії НЕздійснюється. Натомість насильство чоловіка над жінкою виявлено у трьох групахІз п'яти, хоча Насилля Батьків над дітьмі Визначіть у Всіх категоріях.Зобразімо Це графічно у відсотках (Малюнок 3.3).

Малюнок 3.3.Тіпологія домашн...ього насильства Серед досліджуваніх груп

2. Работа в малих групах.

Кожна групаобговорює Певний тип домашнього насильства (Табл. 3.2).

Перед ЦІМпроводитися теоретичність огляд тіпів Насилля.

Таблиця 3.2

Визначення тіпівдомашнього насильства залежних від ОСІБ, які в ньому беруть участь

Тіпі Насилля

Групи

А

Б

З

Д

Е

Економічний - - + + + сексуальних + - - - - Фізичний + + - + - Псіхологічній + + + + +

Отже, Дослідженняпоказало, Що у Всіх групах застосовується псіхологічній тип Насилля, натомістьДещо менший відсоток містіть фізичний та економічний тип. Лише в одній групівиявлено сексуальні Насилля (Рисунок 3.4).

Рисунок 3.4. ТіпіНасилля у відсотках

3. Работа в великому колі.

Робітьсяузагальнення Серед груп Дослідження та обговорюється питання Стосовноповчальності даного тренінгу (табл.3.3). Зокрема до узагальнення відносять Такізапитання:

- Що нам Дає Поділ домашнього насильства на типи, види?

- Для чого нам Це потрібно?

- Як, Яким чином ці знання допоможуть нам переборотидомашнє насильство?

Таблиця 3.3

узагальненнятренінгу

Запитання

Групи

А

Б

З

Д

Е

Це дало нам змогу теоретично візначіті Критерії тіпів тавідів Насилля + + + + + Це дало нам змогу зрозуміті точність вчінків до жертвиНасилля + + + + + Це дало нам змогу частіше відвідуваті КЦ у зв'язку Ізповчальних та виховний характером + + - + - Це дало нам змогу візначіті заходь Подолання Насилля. + + - + +

Отже, запідсумкамі Опитування стало зрозуміло, Що більша частина груп мала змогу теоретично візначіті Критерії тіпів та відів Насилля тазрозуміті точність вчінків до жертви Насилля. У Середньому відношені групамдало змогу візначіті заходь Подолання Насилля. Та найменшу Частину результатівтренінгу групи віявілі Бажання відвідуваті КЦ у зв'язку Із повчальних тавиховний характером.

Крім того, удіяльності КЦ Було Створено В«Орієнтовну програму зайняти з батькамиВ» (дів.додаток Ж). Будь-яка робота з батьками більш ефективна ЯКЩО вон зорієнтованана спожи конкретних Батьків або груп сімей в тій чи іншій інформації.

Можнавікорістовуваті Різні Моделі допомог сім'ї залежних від характеру причин, Щовіклікають проблему дитячо-батьківськіх стосунків.

Розробленометодичні поради Щодо Попередження та Подолання насильства в сім'ї (дів.додаток З). З метою Виявлення у Батьків знань Щодо особливая Юнацьке вікуможна вікорістаті методику В«Чі Знаєте Ві Юнацьке псіхологію?В» спрямований наВиявлення особливая сімейного виховання та ставлення до дитини та ряд іншихпсіходіагностічніх методик.

Оскількі сім'яявляє собою цілісну систему, тому проблеми діаді В«батьки - дітиВ» не можут бутівірішені за допомог психокорекції Тільки ДІТЕЙ або Тільки Батьків. Заподійнеефектівного батьківського ставлені можут буті різноманітнімі. Психологічнакорекція дозволяє віправіті більшість з них. З цією метою вікорістовуютьсябатьківські групи. Паралельних робота (тобто Із дітьмі, и з батьками) дозволяєпідвіщіті Ефективність зайняти батьківської групи. Особістісні Проблемиобговорюються Ліше в тій мірі, в якій Це необхідно для Вирішення батьківськіхпроблем. Основний метод корекції батьківськіх ставленим - когнітивно-поведінковійТренінг. Основним змістом зайняти корекційних батьківськіх груп є Обговорення ипсіходраматічне програвання типових СИТУАЦІЙ внутрішньо сімейного Спілкування иОсоблива взаємодії з підростаючою дитиною. Можна вікорістаті різноманітніДопоміжні методи психокорекції.

Метод груповоїДискусії підвіщує психолого - педагогічну грамотність Батьків їх Загальнусімпатію до дитини та їх проблем, дозволяє віявіті індівідуальні стереотипивиховання.

Метод вербальноїДискусії навчає культурі діалогу в сім'ї, віробляє вміння аргументуваті Своїдоводь и уважний розглядаті думки іншої людини, у тому чіслі и власної дитини.

Методконструктівної Суперечка допомагає порівнюваті Різні точки зору Батьків напозіцію ДІТЕЙ у вірішенні проблемних СИТУАЦІЙ, пріслуховуватіся Одне до одного,обирати найбільш раціональні та ефектівні підході на Основі співробітніцтва.

Метод грідозволяє моделюваті и відтворюваті в контрольованіх умів Сімейні сітуації.Прикладом таких Ігор можут буті:

1.В«Архітектори будівельник В»-В« будівельник В»Із зав'язанімі очима Під керівніцтвомархітектора, якому заборонені будь-які дії руками, винен розмістіті у певнійпослідовності кубики на Великій карті. При цьому Коженна з прісутніх маєпобудуваті у різніх ролях;

2.В«Пріємніспогади В»- необхідно згадаті и поговоріті про Щось пріємне для сім'ї и одного з

3.

Одним Із такихСмородуЗавдання.підтрімкі.


РОЗДІЛ 4.ОХОРОНА ПРАЦІ

Для

законодавчо

Закон2002 р.

Окрімдолікарської допомог;

Гарантії;

обов'язків;

Натехнікі без жодної небезпекі.нормальних умов праці при здійсненні виробничого процесу. Вона передбачаєлюдини.

ощо.

Технические заходь передбачають:

• систематичне Підтримання чистоти у пріміщеннях и на робочих місцях;

• Розробка та конструювання обладнання, Що вілучає віділення пилу, газівта парі, інших шкідлівіх речовін у виробничих пріміщеннях;

• забезпечення санітарно-гігієнічніх Вимоги до Повітря виробничогосередовища;

• Улаштування систем вентіляції та кондиціювання робочих місць Зішкідлівімі умів праці;

• забезпечення ЗАХИСТУ працюючих від шуму, ультра-та інфразвуку,вібрації, різніх відів випромінювання.

Таким чином, Запобігання професійніх захворювань здійснюється черезздійснення комплексу організаційніх и технічних... заходів, які спрямовані наоздоровлення повітряного середовища, виконан Вимоги гігієні та особістоїбезопасности працюючих

Пожежна профілактика містіть Розробка технічних и організаційніх Вимоги зПопередження вібухів и займаною, які можут буті небезпечні для людини увиробничих умов. До основних правил пожежної безопасности належать:

- оснащення пріміщень установками пожежної сігналізації (УПС) таавтоматичності установками пожежогасіння (АУП) відповідно до вимоги чінніхнормативних документів;

- приміщення повінні буті обладнані системами протидимного ЗАХИСТУ,технічними Засоба оповіщення про пожежо та Засоба зв'язку відповідно доВимоги будівельних норм;

- силові й освітлювальне електроустаткування, електропроводка та Іншіспожівачі електроенергії повінні віконуватіся та експлуатуватіся відповідно доПУЕ, ПБЕ та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ);

- настільні лампи, вентилятори та Інші Електроприлад слід умікаті вятір Тільки через справні штепсельні розетки й електрошнурі;

- обігрівання пріміщень винне здійснюватіся Тільки центрального водяногоОпалення;

- відповідальній за пожежну безпеку після Закінчення роботи зобов'язанийозирнутися приміщення, пересвідчітісь у тому, Що нема порушеннях, які можутпрізвесті до Пожежі, перевіріті відключення електропріладів, обладнання,освітлення.

У частіні харчування виробничої санітарії и гігієні праці охорона працібазується на біологічних науках: фізіології, псіхології, гігієні праці таінших.

Отже, Із цього віпліває, Що охорона праці має безпосередній зв `язок ІзРобот спеціаліста в Галузі соціальної роботи.


ВИСНОВКИ

Комплекспроблем усіх тіпів сімей зумовленості харчування пропризначення сім'ї в сучасному Світі. Нестабільність сімейного способу життявідображається насамперед у зростанні кількості Розлучення, у постійномускороченні кількості ДІТЕЙ на шкірні сімейну пару.

ВУкраїні за Останні роки пошірені орієнтації на роздрібнення сімей и, Якнаслідок, - переважання проста (нуклеарная) сімей; розповсюдження малодітностіта надмірної однодітності; стійка тенденція Формування підвіщеної Часткинеповніх сімей, які складаються з Матері и ДІТЕЙ (частіше, Ніж бацька и ДІТЕЙ),внаслідок підвіщеної розлученості и безшлюбного материнства; розповсюдженнярізніх форм шлюбно-сімейних стосунків, заснованіх на консенсуальні (Юридичноне оформлених) шлюб; значний и стійка Частка сімей (порівняно звісокоурбанізованімі країнамі світу), у складі якіх перебувають Один із Батьківподружжя або Інші Родичі (ЯК наслідок міцніх батьківщину стосунків, властівіхментальності українського населення); Поширення безшлюбної самотності тапідвіщення Частки одінаків НЕ Ліше у старшому, а й у молодшому шлюбно віці(ЯК наслідок матеріальної невлаштованості, особливо відсутності житла ТОЩО,підвіщеної смертності у середней и старшому віці, трудової міграції).

ТакіТенденції розвітку сучасної сім'ї породжують Багато соціальніх проблем, увірішенні якіх значний роль повінні відіграті Соціальні служби.

Українськезаконодавство опосередковано впліває на Розвиток соціальної роботи. Важливим рольу роз В¬ витку соціальної сфери відіграють Державні Соціальні стандарти - встановлені законами, іншімінормативно-правовими актами Соціальні норми и нормативи, на Основі якіхвизначаються рівні основних державних соціальніх гарантій. Для практичноїсоціальної роботи Важливе є закони В«Про Попередження насильства в сім'їВ»,В«Про охорону дитинстваВ», Кодекс про шлюб та сім'ю та ін. різноманітніположення, затверджені указами Президента України та постановами КабінетуМіністрів, які визначаються порядок діяльності Певної соціальніх установ.

Технологіїроботи у аспекті сімейного Насилля можна реалізовуваті Як в соціальніх службахреабілітації сім'ї, центрах допомог сім'ї и дітям, так и в загальноосвітніхзакладах. Такі технології можут буті різніх рівнів: профілактічній Рівень,діагностичний Рівень, реабілітаційній Рівень.

торкаючипитання класіфікації методів соціальної роботи, Варто зазначіті, Що цеюкомпонент організації соціальної роботи в спеціальній літературі знаходитсяЛише в стадії становлення.

практичністьреалізацію методів соціальної роботи наочно віявляє такє Поняття Як В«форма соціальної роботиВ». Підформою роботи розуміють Як одінічні заходь, так и довгострокові види соціальноїроботи. ЯКЩО метод Виступає шляхом, способом Досягнення мети и розв'язання Завдання,то форма Виступає способом організації змісту роботи, унаочненням Певноїспособів організації соціальної роботи. Завдякі формам методи наповнюютьсяконкретним змістом соціальної роботи.

аналіз науковоїлітератури показавши, Що останнімі рокамі проблема насильства в сім'ї Почаїввівчатіся більш детально и в Нашій Країні. Зокрема вівчаютьсясоціально-психологічні аспекти проблеми насильства, спеціфіка родинногонасильства, Вплив сітуації насильства на особістісній Розвиток людини;проводитися соціологічній аналіз Явища В«домашнього насильстваВ»; аналізуютьсяОсобливості впливим сім'ї на девіантну поведінку неповнолітніх; розробляютьсяМетодичні рекомендації Щодо Попередження насильства в сім'ї та допомог жертвамдомашнього насильства.

У рішеннісоціальніх проблем соціальне проектування знаходится кож усьо більш Широкевживании. Мета соціального проектування полягає в організації процесу, Який Даєкачан змінам в соціальному середовіщі. У даного випадка проект кризового Центрдля жертв насильства в сім'ї В«ДопомогаВ» спрямований на Досягнення цілей зарахунок поліпшення ЯКОСТІ та полегшення доступу до соціальніх послуг на рівнігромад; розбудови спроможностей місцевіх громад Щодо роз В¬ витку та Впровадженняініціатів на місцевому рівні; Розробка та апробації інноваційніх моделейсоціальніх послуг; розвітку інстітуційного потенціалу місцевіх органіввіконавчої влади у плануванні, впровадженні соціальніх услуг.

узагальнення результатів Дослідження дало змогу сформулювати низькийвісновків и пропозіцій, які мают теоретичне и практичне значення.

1. З'ясовано, Що суспільство винне усвідоміті, Що домашнє насильство,Незалежності від Його форми - фізічне, економічне, сексуальне чі психологічне, єнайпошіренішою формою Порушення прав людини. Це Явища має Великі негатівні моральніта Соціальні Наслідки и є складаний проблеми, Яка потребує свого Вирішення.

2. Встановлено, Що для покращення стану справ у сфері боротьбі знасильством у сім'ї вінікає необхідність у чіткій коордінації спільніх Дій,дієвому правовому механізмі, у системному впровадженні інформаційного механізмуЩо наблізіть Вирішення існуючої проблеми - насильства у сім'ї.

3. Виявлено, Що аналіз роботи центрів соціальніх служб для сім'ї, ДІТЕЙта молоді є корисностей для прогнозування дінамікі взаємодії з іншімі державнимиструктурами и Громадський об'єднаннями у навпростець Подолання негативних явищем.

4. Доведено, Що ефективне Використання програм Щодо Подолання насильствау сім'ї, через механізм співпраці державних установ й Громадський об'єднань,можливіть Ліше за умов стабільного роз В¬ витку суспільства, підвіщення рівня життялюдей, зростання їх духовно-морального потенціалу.

Отже, проблема Вирішення насильства в сім'ї є актуальною для шкірногогромадянина, оскількі суть її у порушенні прав людини и прав члена родини усім'ї. на жаль Можемо констатуваті, Що українська сім'я СЬОГОДНІ НЕ Можевіконуваті ВСІ прітаманні їй функції в повний обсязі. Її Ознакою стало сімейненеблагополуччя, Що дістало надзвичайного Поширення и потребує професійноговтручання для Його Подолання.


Список використаних джерел

1. КонституціяУкраїни, - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30.//.rada.gov.ua.

2. Про державнудопомог сім'ям з дітьмі, - ВВР, 1993, N 5.// Http://www.rada.gov.ua.

3. Про державнусоціальну допомог малозабезпеченім сім'ям, - ВВР, 2000, N 35.//.rada.gov.ua.

4. ПроПопередження насильств...а в сім'ї, - ВВР, 2002, N 10.// Http://www.rada.gov.ua.

5. Про охоронудитинства, - ВВР, 2001, N 30.// Http://www.rada.gov.ua

6. Про Соціальніпослуги, - ВВР, 2003, N 45.// Http://www.rada.gov.ua.

7. Про ДержавніСоціальні стандарти та Державні Соціальні Гарантії, - ВВР, 2000, N 48.//.rada.gov.ua.

8. Сімейнийкодекс України, - ВВР, 2002, N 21-22.// Http://www.rada.gov.ua.

9. Черняк О.М.Соціологія сім'ї. - Дашков і К, 2004. - 123 - 238 с.

10. Антонов А.І.,Борисов В.А. Соціологія сім'ї. - М.: Наука, 2008.

11. АлєксєєнкоТ.Ф. Виховний Потенціал сім'ї в сучасности умів// Український Соціум. К.:2008. - 143с.

12. Антонов А.І.Мікросоціологія сімї// Соціологія и сучасність. М.: Наука, М., 2009. - 368с.

13. Антонов А.І.Сучасна сім'я// Соціологія сімї. М.: 2005. - 640 с.

14. АлєксєєнкоТ.Ф., Бойко В.П. Соціально-економічні заподій насильства в сім'ї в Україні:аналіз проблем та шляхи Запобігання// Соціологія сім'ї. К., 2007. - 139 с.

15. Бабенко К.Насильство в сім'ї. Бесіди з батьками// Завуч. - 2004. - № 22. - С. 26-40.

16. БалакірєваО., Бабак О. Права ДІТЕЙ в Україні// Соціальна політика и соціальна робота. -2001. - № 1. - С. 3-8.

17. БезукладніковаЛ.А. Дослідження насильства в сім'ї на основі системного походу в сімейнійпсихотерапії: Д, -27 - 242 с.

18. БондаровськаА. Що ми можемо Зробити, щоб запобігті домашніх насильництву. - К., СДМ -Студіо, 2009. - 64 с.

19. Волавка Я.Біля вітоків насильства: агресівність Батьків - причина агресівності їхніхнащадків?// Безпека жіттєдіяльності. - 2003. - № 10. - С. 24-25.

20. ГайдаренкоН.В. Психологічні наслідки жорстокого поводження з дітьми/Н.В.Гайдаренко, Н.Д. Ярославцева. - М.: Психологія і Педагогіка, 2004.

21. Громадськапрограмма Запобігання насильництву в сім'ї: Проект "Гармонія". - Львів,2004. - 95 с.

22. Дітисоціального ризику та їх виховання: Навчально-методич. посібник/За наук. ред.Л.М. Шіпіцин. - СПб.: Вид-во "Мова", 2003. - 144 с.

23. Дитинство вУкраїні: права, Гарантії, захист: Збірник документів. - Ч. II. - К.: АТ"Видавництво" Столиця ", 2008. - 292 с.

24. ДмитренкоН.І. Запобігання домашньому насильству: Методічeскіе рекомендації/Н.І.Дмитренко, Н.В. Тропін, П.А. Власов. - Дніпропетровськ: Дніпропетровськийюридичний інститут МВС України, 2001. - 50 с.

25. Жорстокеповодження з дітьми// Соціально-психологічні та медичні аспекти жестОкост/Сост. В.Сімпсон. - К.: Сфера, 2002. - № 1 (2). - С. 148-157.

26. ЗабадикінаЄ.В. Пам'ятка соціальному працівнику. Основні відомості про насильство в сім'ї//Соціальні працівники за безпеку в сім'ї/Под ред. М.І. Ліборакіной. - М.:РВК Русанова, 2009. - С. 138-142.

27. Запобігання ипротідія насильництву в сім'ї: Методичні рекомендації для соціальніх працівніків.- К.: ДЦССМ, 2004. - 192 с.

28. Квашіс В.Є.Закордонне законодавство і практика захисту жертв злочинів. - М., 2006.

29. КогаловскійА.С. Питання профілактики сімейного насильства та жорстокого поводження з дітьми//Вісник психосоціальної та корекційно-реабілітаційної роботи. - М.:Консорціум "Соціальне здоров'я Росії", 2002. - № 3. - С. 82-86.

30. Лавриненко В.Н., Нартов Н. А., Шабанова O. A., Лукашова Г. С.; Під Ред. проф. В. Н.Лавриненко Соціологія: Підручник для вузів /. 2-е изд., Перераб. і доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 114-407 с.

31. Левченко К.Б.Чі Може Україна дива вільною від тілесніх покарань ДІТЕЙ// Безпекажіттєдіяльності. - 2007. - № 9. - С. 9-12.

32. Лисенко І.Кримінально-правовий захист ДІТЕЙ от експлуатації// Право України. - 2007. -№ 4. - С. 65-69.

33. Ліханов А.А.Драматична педагогіка: Нариси конфліктних СИТУАЦІЙ. - М., 2000.

34. Мазур О.Дитячі страхи. Діагностика та корекція// Психолог: Додаток до газ."Шкільн. Світ ". - 2007. - № 39. - С. 15-18.

35. МаксимоваН.Ю. Конфліктна сім'я потребує допомог: про психологічні аспекти Попередженнянасильства в таких сім'ях// Практична психологія та соціальна педагогіка. -2004. - № 7. - С. 14-19.

36. МаксимоваН.Ю. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства/Н.Ю. Максимова, К.Л.Мілютіна. - К.: Комітет сприяння Захист прав ДІТЕЙ, 2003. - 344 с.

37. Мансудов Р.П.Захист від насильства в сім'ї: проблема, розробники та запуск комплексноїсоціальної технології// Соціальні працівники за безпеку в сім'ї/Р.П. Мансудов,М.Т. Кімери. - М., 2009. - С. 84-89.

38. Московка М.М.Жорстокість та насильство до ДІТЕЙ у сім'ї Як соціальний феномен// Все длявчителя. - 2009. - № 1. - С. 43-46.

39. Нечерда О.Колі в сім'ї насильство// Науковий світ. - 2000. - № 8. - С. 14-15.

40. Онищенко Ю.В.Насильство в сім'ї: стан та проблеми// Педагогіка толерантності. - 2001. -№ 3-4. - С. 39-47.

41. Основисоціальної роботи/Відп. ред. П.Д. Павленок. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 395 с.

42. Реан А.А.Соціальна та педагогічна психологія/А.А. Реан., Я.Л. Коломінський. - С-Пб.,2009. - С. 87-93.

43. Ролінській В.Соціально-педагогічна проблема запобіганню насильства над підліткамі таПодолання його// Психолог. - 2004. - № 19. - С. 10-16.

44. СистемаЗАХИСТУ ДІТЕЙ от жорстокости поводження: Навчально-методичний посібник/Заред.: К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної. - К.: Держсоцслужба, 2005. - 396 с.

45. Соціальнапедагогіка і соціальна робота за кордоном. - Вип. 1. - М., 2001.

46. Соціальнапедагогіка: теорія та технології: Підручник/За ред. І.Д. Звєрєвої - К.: Центрнавчальної літератури, 2006. - 316 с.

47. Технологіясоціальної роботи/За ред. І.Г. Зайнишева. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 240 с.

48. ТрубавінаІ.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю: Навчальнийпосібник. - К.: ДЦССМ, 2002. - 132 с.

49. Фірсов М.В.Теорія соціальної роботи/М.В. Фірсов, О.Г. Студенка. - М.: ВЛАДОС, 2000. -240 з.

50. ШендеровськійК.С. Попередження насильства в сім'ї: Технологія тренінгу// психологічнагазета. - 2004. - № 12. - С. 2-31.

51. Щербак Н.Соціально-педагогічна профілактика жорстокости ставлені до ДІТЕЙ в сім'ї//Рідна школа. - 2002. - № 10. - С. 26-29.

52. Якубова Ю. Я.Соціальна політика в Україні та Сучасні стратегії адаптації населення. Навч.посібник: В«Особистість та сім'я в епоху соціальної трансформаціїВ» К.: Науковадумка, 2008. - с. 251-430

53..mvs.gov.ua/mvs/control

54..mia.km.ua


ДОДАТКИ

Додаток А

Вірішуємопроблему разом

Рис. Допомогадітям та жінкам, Що зазнали насильства в кризовому центре В«БАТЬКІВЩИНАВ»


Додаток Б

Послугидля прямих бенефіціарів

Назвапослуги Цільовагрупа Необхідніспеціалісті Примітки ЦілодобовійТелефон довіри (В«гаряча лініяВ») Люди,які перебувають у кризовому стані КонсультантТД, соціальний працівник/психолог Волонтери транзитнихЖитло (захисних ірожівання) Жінкита діти, які зазнали насильства в сім'ї, чі по відношенню до якіх існуєзагроза Вчинення насильства Соціальнийпрацівник кризовоеконсультування

Жінки,

якізазнають/зазнаватися насильства в сім'ї

Соціальнийпрацівник/психолог/психотерапевт

ДодатокВ

Таблиця.Послуги для непрямих бенефіціарів

Наз...вапослуги

Цільовагрупа

Необхідніспеціалісті

Примітки

Інформаційнікампанії, соціальна реклама Членигромади, ЗМІ СоціальніПрацівники, волонтери дневнойЦентр для дітей Діти,які булі свідкамі чі зазнаватися насильства в сім'ї Педагог/соціальнийпрацівник Розвитокгромади Членигромади Волонтери,соціальний працівник ТренінговіПрограми Молодь СоціальніПрацівники, волонтери Корекційнеконсультування Чоловіки,які здійснюють насильство в сім'ї Соціальнийпрацівник Сімейнеконсультування Членисім'ї, партнер Психолог/психотерапевт НавчальніПрограми Представникиправоохоронніх органів, закладів освіти та охорони здоров'я, ЗМІ Соціальнийпрацівник юрист, психолог


Додаток Д

Таблиця. Персонал

Видуслуг

Необхідніфахівці

кваліфікаційнівимоги (освіта, знання, навички, досвід роботи)

Управлінняперсоналом.

Менеджменторганізації.

кризовоеконсультування.

кризовоевтручання. Ведення випадка. Представництво інтересів.

Переадресація

Директор

Освіта:вища/неповна вища (сертіфіковані курси у сфері Управління, соціальноїроботи, псіхології; курси підвіщення кваліфікації у сфері Управління,соціальної роботи, псіхології).

Досвідроботи: після Отримання кваліфікації не менше 3-х РОКІВ; на керівніх посадахчі з управління персоналом не менше одного року; біля соціальніх службах чіустановах; біля команді.

Знання та навички: знаннявідповідного законодавства та системи соціальніх служб; знання системиУправління фінансами та персоналом; навички роботи з комп'ютером; навичкиУправління годиною; уміннянадаваті підтрімку и заохочуваті інших; комунікатівні навички; навички веденняпереговорів; Робочі вимоги: відкрітістьдо навчання; Наявність мотівації до роботи; ініціатівність; Відповідальність.

кризового консультування.

Ведення випадка.

Представництво

інтересів.

захисних проживання.

кризового втручання.Соціальний супровід.

Дебріфінг.

Групи підтрімкі. Корекційнеконсультування.

Соціальний працівник

Освіта: вища/неповнавища сфері соціальної роботи, псіхології, медицини, права (сертіфікованікурси, курси підвіщення кваліфікації).

Досвід роботи: неменше 2-х РОКІВ у соціальній сфері, сістемі охорони здоров'я, освіти; ізвразливе групами населення; в організаціях з надання соціальніх послугнаселення; волонтерської роботи.

Знаннята навички: знання системи соціального ЗАХИСТУ,знання основ медичних знань, (Бажан); знання правових засад соціальноїроботи; розуміння етичним Принципів та цінностей соціальної роботи, розумінняпотреб клієнтів, Підтримка антідіскрімінаційної практики; уміння збирати тааналізуваті інформацію; уміння надаваті підтрімку; уміння прійматі Рішення;уміння працюваті в складаний

сітуаціях; уміннярозв'язувати конфлікті; уміння організовуваті робочий час; уміння працюваті вкоманді.

Робочівимоги: можлівість працюваті за необхідності у вечірній танічний годину.

кризового консультування.

Переадресація. Дебріфінг.Кризовое консультування.

Тренінг асертівності.

Корекційне консультування.Сімейне консультування.

Психолог

Освіта: вища/неповнавища у сфері псіхології, (сертіфіковані курси, курси підвіщеннякваліфікації).

Досвід роботи: неменше 2-х РОКІВ в організаціях системи освіти, охорони здоров'я.

Знання та уміння: розумінняетичний Принципів та норм Надання псіхологічної допомог; знання теоретичнихзасідок псіхології; консультування, психокорекції, псіхотерапії; уміннянадаваті інформацію та підтрімку.

Юридичнеконсультування. Представництво інтересів.

Навчальні Програми

Юрист

Освіта:вища/неповна вища) в сфері права, курси підвіщеноїкваліфікації.

Досвідроботи: не менше 2-х років.

Знання,навички та вміння: розуміння етичним Принципів та норм Надання соціально-псіхологічноїдопомог; розуміння потреб та стану клієнта Підтримка антідіскрімінаційноїпрактики; знання нормаматівно-правової базуватися Щодо Проблеми насильства в сім'їзнання Законів України та законопроектів;знання засідок Надання соціально-псіхологічної допомог; уміння слухаті уміннянадаваті інформацію уміння надаваті підтрімку

телефонівконсультування. Переадресація КонсультантТД

Освіта:кваліфікації.

Досвід

уЗнання

Робочі

Робочі консультування.

Досвід


Додаток Е

"

1.

♦

♦Свої Особливості:

♦

♦

♦

♦

♦сторонніх ОСІБ.

Увага!

2.груп.

♦

♦

Увага!

Увага!Потім

3.групи.

4.Чому так відбувається?

2.ають Як Під чоловіків, так и от Жінок - жертв домашнього насильства. Такутворюється страшний ланцюг насильства. Це слід поясніті жінкам, які потерпілі,тоді смороду в більшості віпадків пріпіняють насильство над Своїми дітьмі.

3. Дорослі діти -> бацьки

Це насильство часто (хоча й не Завжди) має спої корені вМинуло: часто Це ті діти, які Вже вірослі и повертаються доросли насильство,Що здійснювалось проти них в дітінстві.

4. Старші діти ->молодші діти

Це відображення сітуації "батько - мати". Старшідіти відчулі смак влади. Смороду вважають, Що свою владу, Свої Переваги надслабшімі слід вікорістовуваті.

5. Член сім'ї - В»Інший член сім'ї

Це вид насильства одних членів сім'ї над іншімі. У ньомуберуть участь свекри, невісткі, тещі, зяті, дідусі, бабусі, діти, дядьки ит.ін. Насильство здійснюється над більш Слабкий и беззахіснімі: людьмистаршого віку чі дітьмі; людьми з обмеження фізічнімі и псіхічніміможливіть; людьми, які залежався від інших.


Додаток Ж

ОРІЄНТОВНАПРОГРАМА ЗАЙНЯТИ З батьку

Тема 1. Сім'я Як найефектівнішійпріродній вихователь.

Сім'я Як первинний етап соціалізації дитини. Виховання таРозвиток дитини в сім'ї. Становлення світогляду дитини в сім'ї. Здобуття...ОСНОВНОЇ псіхологічної інформації дитиною про себе та становлення життєвогосценарію.

Функції сім'ї: виховний, репродуктивна, господарсько -економічна, гедоністічна, Відновна, комунікатівна, організація дозвілля тавідпочинку.

Два аспекти батьківства: соціальний ї біологічний. Тіпібатьківства: авторитарних, демократичних, ліберальний.

Перелік періодічніх видань, які розглядають Проблемисімейного виховання.

Тема 2. Сутність та заподійсімейного насильства над дітьмі.

Насильство в сім'ї над дітьмі Як соціально - психологічнапроблема.

Насильство в сім'ї Як форма деструктівної соціальноївзаємодії в сім'ї, Що відображає її Загальне неблагополуччя и Порушення вцінісно-норматівній сфері індівідів. Насильство в сім'ї Як чинник соціальногоризиків, Що спричинює поглиблення соціально-псіхологічної та моральноїроз'єднаності, взаємну недовіру и ворожість Стосовно інших членів сім'ї,брутальність и жорстокість у спілкуванні з іншімі людьми.

Основні характеристики насильства в сім'ї Стосовно ДІТЕЙ.

Ціклічній характер насильства в сім'ї.

Особістісні характеристики людей, схільніх до насильства.

Тема 3. Види и форми сімейногонасильства.

Віді насильства Щодо ДІТЕЙ: фізічне, сексуальність, емоційненасильство та нехтування їх інтересамі та потребами; окремому віділяютьекономічне й медичне насильство.

Вікові Особливості псіхічного етапу и поведінкі ДІТЕЙ, якідозволяють діагностуваті насильство в сім'ї. Емоційні реакції ДІТЕЙ панасильство. Вілів сімейного насильства па псіхіку дитини.

Тема 4. Сімейненасильство над дітьмі та агресія.

Поняття агресії. Категорії агресивних Дій.

Особливості впливим сімейного насильства па Формуванняагресівної поведінкі дитини з точки зору тендерної різніці.

Моделі сімейних взаємостосунків и Розвиток агресівності удитини.

Тема 5. Сімейненасильство та дитячі суїціді.

Поняття та Основні характеристики суїцидальноїповедінкі. Зв'язок Між сімейнім насильством та Спроба самогубство. Сімейненасильство Як психотравмуючих фактор. Особливості суїцидальної поведінкі ДІТЕЙта підлітків. Роль Матері в роз В¬ витку суїцідальніх Спроба ДІТЕЙ.

Тема 6. Правилавзаємостосунків Батьків та ДІТЕЙ.

Любов Батьків - ції одна з найголовнішіх потреб дитини. Вияви любовіБатьків: через: дотик, слова заохочення, подарунки, допомог та година.

Принципи усвідомленого батьківства: Любіть свою Дитина;прийомів Дитина такою, Якою вон є; вірте їй; довіряйте дитині;пріслухайтеся до думки дитини; проводьте разом з дитиною Вільний годину;засуджуйте не саму Дитино, а її вчінок; допомагайте їй розвіваті Своїздібності; будьте ввічліві з дитиною ТОЩО.

"Робіті чи не робити" - поради батьку Стосовно виховногопроцесу їх ДІТЕЙ.

Правила культурної поведінкі для дітей: побутовакультура, правила культури Спілкування, діяльності, Загальні правиламоральності. Основні аспекти ефектівності виховного впливим.


Додаток З