Главная > Педагогика > Організаційно-педагогічні вимоги до кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання

Організаційно-педагогічні вимоги до кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання


25-01-2012, 09:59. Разместил: tester8

Дипломна робота

По темі:

В«Організаційно-педагогічні вимоги до кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання В»

Москва, 2010


Введення

В даний час інформатизація суспільства і освіти виступає в якості засобу інтенсифікації процесу навчання, вдосконалення його форм і методів, переходу до нових технологій навчання, орієнтованим на оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання.

У зв'язку з реалізацією державних програм комп'ютеризації загальноосвітніх установ, практично всі школи країни оснащені комп'ютерною технікою. Експлуатація комп'ютерної техніки, як правило, здійснюється в кабінеті інформатики.

У цьому зв'язку особливого значення набуває дидактичний потенціал кабінету інформатики, в якому проводяться заняття з інформатики та інформаційним технологіям. Безсумнівно, що при певних умовах кабінету інформатики може стати також центром позакласної та позашкільної роботи, професійної підготовки, центром формування інформаційної культури, нарешті, засобом фінансової підтримки школи і вчителя інформатики.

У сучасних умовах кабінет інформатики повинен стати центром формування інформаційної культури, глибокого оволодіння новими інформаційними технологіями для свідомого їх використання в навчальній і професійної діяльності учнів.

Заняття в кабінеті інформатики повинні служити формуванню:

- сучасної інформаційної картини світу;

- навичок використання інформаційних технологій, як основний складової міжпредметної і майбутньої професійної діяльності,

- знань про пристрій і функціонуванні сучасної обчислювальної техніки;

- творчої особистості, розвитку в учнів мислення, пам'яті, уяви;

загрузка...
>

- громадянськості, моральності і високої моралі.

З урахуванням цього була обрана тема дослідження - В«Організаційно-педагогічні вимоги до кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання В».

Об'єкт дослідження - процес навчання інформатики дітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження - вимоги до побудови простору кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання.

Мета дослідження - визначити найбільш ефективні форми навчання, що дозволяють використовувати дидактичні можливості кабінету інформатики.

В якості гіпотези дослідження було висунуто припущення про те, що якщо використовувати дидактичний потенціал кабінету інформатики при реалізації різних форм навчання, то результативність навчання інформатики молодших школярів може бути істотно підвищена.

Виходячи з мети та висунутої гіпотези, були поставлені наступні завдання дослідження :

- вивчити організаційні, педагогічні та дидактичні вимоги до побудови простору кабінету інформатики;

- визначити дидактичний потенціал кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання;

- розробити уроки інформатики з урахуванням використання простору кабінету інформатики;

- перевірити ефективність дослідження простору кабінету інформатики в умовах застосування різних форм навчання.

Теоретична значимість дослідження полягає в тому, що в роботі обгрунтовано позитивний вплив застосування дидактичного ресурсу простору кабінету інформатики на ефективне навчання школярів при вивченні інформатики.

Практична значимість дослідження полягає в розробці уроків з організації та проведення їх з використанням дидактичного ресурсу кабінету інформатики.

інформатика дидактичний урок кабінет


1. Організаційні та педагогічні вимоги до побудови простору кабінету інформатики 1.1 Організаційні вимоги до побудови простору кабінету інформатики

У цьому параграфі ми розглянемо, як організаційні вимоги до побудові простору кабінету інформатики впливають на успішне навчання в школі.

В даний час інформатизація суспільства і освіти виступає в якості засобу інтенсифікації процесу навчання, вдосконалення його форм і методів, переходу до нових технологій навчання, орієнтованим на оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання.

У зв'язку з реалізацією державних програм комп'ютеризації загальноосвітніх установ, практично всі школи країни оснащені комп'ютерною технікою. Експлуатація комп'ютерної техніки, як правило, здійснюється в кабінеті інформатики.

У цьому зв'язку особливого значення набуває кабінет інформатики, в якому проводять заняття, як з інформатики, так і з інформаційних технологіями, так, очевидно, і по інших шкільних предметів. Безсумнівно, що при певних умовах кабінету інформатики може стати центром позакласної та позашкільної роботи, професійної підготовки, нарешті, засобом фінансової підтримки школи і вчителя інформатики.

На думку Роберт І.В . кабінет інформатики - це навчально-виховний підрозділ сучасного освітнього закладу, оснащене комплектом навчальної обчислювальної техніки, навчально-наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями, оргтехнікою та пристосуваннями для проведення теоретичних і практичних, класних, позакласних і факультативних занять з курсу інформатики та інших загальноосвітніх предметів з використанням інформаційних технологій. Кабінет інформатики може також використовуватися для організації суспільно корисної і продуктивної праці учнів, автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення навчального закладу і організаційного управління навчально-виховним процесом.

За певних умов кабінет інформатики може стати також центром позакласної та позашкільної роботи, професійної підготовки. Кабінет інформатики призначений для вирішення наступних завдань:

- формування в учнів знань про пристрій, функціонуванні та областях застосування сучасної обчислювальної техніки; умінь і навичок вирішення завдань з допомогою ВМ, використання програмного забезпечення сучасних ВМ і роботи з інформаційними ресурсами;

- ознайомлення учнів із застосуванням обчислювальної техніки на виробництві, в проектно-конструкторських організаціях, наукових установах, навчальному процесі і управлінні;

- вдосконалення методів навчання та організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

У кабінеті інформатики може проводитися наступна робота:

- заняття з інформатики та інших навчальних предметів з використанням засобів нових інформаційних технологій;

- складання учнями прикладних програм по завданнях вчителів і керівництва школи для задоволення потреб школи та базових підприємств;

- позакласні і факультативні заняття з використанням засобів НІТ.

Важливою передумовою успішного навчання в кабінеті інформатики є створення спеціальних умов навчально-виховного процесу, до складу яких входить комплекс взаємопов'язаних складових:

- матеріальні;

- гігієнічні;

- естетичні;

- ергономічні;

- техніка безпеки.

Даний комплекс умов також повинен бути доповнений:

- організаційно-методичні.

У цілому кабінет повинен представляти психологічно, гігієнічно і ергономічно комфортне середовище, організовану в цілях максимального сприяння успішному викладанню, розумовому розвитку і формуванню інформаційної культури учнів, придбання ними міцних знань, умінь і навичок з інформатики і основ наук при повному забезпеченні вимог до охорони здоров'я і безпеки праці вчителя та учнів.

За умови ефективної роботи кабінету інформатики у відповідності з сучасними вимогами можна очікувати наступні результати: перехід шкільної системи освіти на новий, більш якісний рівень; інтенсифікація навчального процесу; широке використання нових технологій у навчанні; більш ефективне управління навчальним процесом школи; участь у телекомунікаційних освітніх проектах; узагальнення і тиражування педагогічного досвіду вчителі...в школи; створення механізму підготовки дидактичних і методичних матеріалів на замовлення вчителів; формування інформаційної культури в учнів і педагогів.

Розвиток інформатизації призводить до того, що в ряді шкіл функціонує 2 і більше кабінетів інформатики. Впровадження інформатики в початкові класи вимагає створення окремого кабінету інформатики, оскільки для даної вікової групи учнів необхідно особливу рішення естетичних, ергономічних, гігієнічних і психолого-педагогічних проблем.

Ефективне застосування обчислювальної техніки в освіті можливе лише за наявності цілісного комплексу устаткування, програмного забезпечення, методичного забезпечення, документації, організаційних заходів по впровадженню, підтримці і ремонту обчислювальної техніки, підготовці викладачів. Кабінет інформатики оснащується матеріальними засобами згідно В«Переліку засобів обчислювальної техніки, навчального обладнання, базового і прикладного програмного забезпечення кабінетів інформатики, класів з ВМ у навчальних закладах системи загальної середньої освіти В», а також іншими матеріальними засобами.

У кабінеті інформатики повинно бути забезпечено інформаційне взаємодія між учнями і технічними засобами зберігання і обробки інформації, між учнями і вчителем, необхідне для здійснення навчально-виховного процесу. Для вирішення цих завдань необхідне виконання низки організаційно-методичних умов.

Організаційно-методичну роботу кабінету інформатики очолює завідувач кабінетом з числа викладачів інформатики, який призначається наказом директора школи і є організатором обладнання кабінету, роботи вчителів і учнів по застосуванню засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій в процесі викладання курсу інформатики та окремих тем інших загальноосвітніх предметів. Під його керівництвом складається перспективний план розвитку кабінету, розподіляється робота між викладачами та учнями.

Завідувач кабінетом відповідає за збереження обладнання, ведення журналу інвентаризаційного опису, підтримку працездатності обладнання, своєчасність і ретельність профілактичного технічного обслуговування обчислювальної техніки, правильне її використання, реєстрацію відмов машин і організацію їх налагодження або ремонту, справність протипожежних засобів та засобів першої допомоги при нещасних випадках, своєчасне проведення вступного і періодичного інструктажів учнів з техніки безпеки, дотримання викладачами та учнями правил техніки безпеки, реєстрацію в журналі часу початку і закінчення кожного заняття, вмикання та вимикання електроживлення.

Завідувач кабінетом несе відповідальність відповідно до чинним законодавством про працю за нещасні випадки, що сталися з навчаються під час освітнього процесу в результаті порушення норм і правил охорони праці. У віданні завідуючого кабінетом знаходяться диски з програмними засобами, інструкції загального призначення, тематична література, витратні матеріали і т.д.

Викладачі, які працюють в кабінеті інформатики, повинні строго стежити за виконанням учнями вимог техніки безпеки і правил роботи в кабінеті і відзначати на кожному занятті в журналах використання ВМ час початку і закінчення роботи, стан робочого місця, відмови машин. При знайомстві учнів з кабінетом викладач повинен: розподілити учнів і закріпити їх по робочих місцях з урахуванням зросту, стану зору та слуху; ознайомити з правилами техніки безпеки і роботи в кабінеті.

Учитель, провідний заняття, повинен розташовувати дисками з запасними екземплярами програмних засобів, використовуваних на уроці. Системні диски та дискети повинні бути захищені від змін або випадкового стирання.

Для ситуації відмови устаткування або відключення електроживлення у вчителя повинна бути В«домашня заготовкаВ» - план роботи для продовження уроку: заздалегідь підготовлені вчителем самостійна робота, рольова гра і т.п. Важливо всупереч обставинам утримати інтерес учнів до предмета або хоча б увагу.

Учні повинні ознайомитися з технікою безпеки і правилами роботи в кабінеті. Інструктаж з техніки безпеки проводиться вчителем, провідним заняття. У журналі інструктажу розписуються той, хто проводив інструктаж, і учні.

Учні повинні нести відповідальність за стан робочого місця і розміщеного на ньому устаткування. У разі порушення правил роботи одним з учнів слід привернути увагу всього класу, навіть якщо це випадкове порушення. Крім очевидних вимог дотримання гігієни і збереженні обладнання, це створює в учнів відповідне ставлення і до кабінету, і до занять в цілому. Непогано, якщо учні вимиють і витруть руки перед роботою з клавіатурою.

Для підготовки та закінчення заняття на допомогу вчителю може залучатися черговий. Йому можна доручати нескладні дії по включенню і вимиканню робочих місць учнів, розсилці програм по локальній мережі.

Оптимальна кількість робочих місць для учнів від 9 до 15, в Залежно від наповнюваності класів. Враховуючи реальну ситуацію у сфері освіти, висловлюються думки про необхідність розробки технологій навчання на базі одного або чотирьох-п'яти комп'ютерів у кабінеті інформатики.

Для проведення занять з інформатики класи зазвичай діляться на дві підгрупи. У свою чергу, при проведенні практичних занять у кабінеті інформатики рекомендується організовувати індивідуальну, групову та колективну роботу. При цьому на РМУ може бути організована робота тільки одного учня заборонено використання однієї ВМ двома і більше учнями).

Розглянемо режими навчальних занять у кабінеті інформатики.

Раціональний режим занять учнів передбачає дотримання регламентованої тривалості безперервної роботи на ВМ і перерв, а також дотримання профілактичних заходів, спрямованих на охорону здоров'я учнів.

Тривалість роботи на ВМ під час навчальних занять визначається віком учнів, часом початку роботи, тривалістю змін, передують роботі за відеотерміналом при дотриманні гігієнічних вимог до умов, організації робочого місця та дотримання правильної посадки.

Безперервна тривалість роботи за відеотерміналами не повинна перевищувати:

- для учнів I класів - 10 хвилин;

- для учнів II-V класів - 15 хвилин;

- для учнів VI-VII класів - 20 хвилин;

- для учнів VIII-IX класів - 25 хвилин;

- для учнів X-XI класів при двох уроках підряд на першому з них - 30 хвилин, на другому - 20 хвилин. Інтервал між роботою на ВМ на першому і другому уроках повинен бути не менше 20 хвилин.

Для учнів VIII-XI класів - через 15-20 хвилин роботи, а для інших - після встановленої тривалості занять на ВМ повинен проводитися комплекс вправ для очей. Під час уроків бажано проводити фізкультпаузи цілеспрямованої дії.

Тривалість зміни між уроками, на яких використовується ВМ, повинна бути не менше 10 хвилин, з обов'язковим виходом учнів з кабінету і його провітрюванням. Для учнів X-XI класів перед п'ятим уроком, а для учнів VIII-IX класів - перед четвертим уроком, доцільно влаштовувати зміну тривалістю в 50-60 хвилин для обіду і відпочинку учнів.

При виробничому навчанні учнів старших класів з використанням ВМ необхідно відводити по 50% часу на теоретичні і практичні заняття. Режим роботи повинен відповідати вимогам з обов'язковим проведенням профілактичних заходів. При цьому загальний час виробничої практики з використанням ВМ для учнів старше 16 років - до 3-х годин, а для учнів молодших за 16 років - до 2-х годин. Факультативна і гурткова робота з використанням ВМ для учнів старших класів повинна проводитися не раніше, ніж через 1 годину після закінчення навчальних занять і не частіше двох разів на тиждень; за тривалістю не більше 60 хвилин для учнів II-V класів і 90 хвилин для учнів VI-XI класів.

Комп'ютерні ігри з нав'язаним ритмом дозволяється проводити в Наприкінці гурткових занять тривалістю до 10 хвилин для учнів II-V класів і до 15 хвилин для більш старших учнів. Режим занять у гуртку повинен відповідати вимо...гам, викладеним для навчальних занять.

Для профілактики загального стомлення учнів між уроками інформатики необхідно проводити фізкультпаузи і фізичні вправи, включають вправи загального впливу, поліпшують функціональний стан нервової, серцево-судинної, дихальної систем, а також мозкового кровообігу і ліквідують застійні явища в нижній половині тіла і ніг, знімають стомлення з м'язів плечового поясу, рук, тулуба і ніг.

Вивчивши документ, ми з'ясували, які гігієнічні вимоги визначаються до розкладу уроків .

Встановлено, що концентрації ліганду оптимум розумової працездатності у дітей шкільного віку припадає на інтервал 10-12 годин. У ці години відзначається найбільша ефективність засвоєння матеріалу при Її рівень уроках.

тижні.

-

-

-

-

- При цьому атмосферного повітря. Якщо пожежогасіння. Правильна
1.2 інформатики.

-

-

-

-

-

-

- сторони;

- Тому Для підбору При цьомусфери самостійної діяльності учнів.

Таким чином, ефективність навчання в кабінеті інформатики визначається, крім усього іншого, технічними та експлуатаційними характеристиками використовуваних ВМ.

У роботах розглядається склад матеріально - технічною бази, орієнтованої на використання засобів нових інформаційних технологій в процесі вивчення курсу інформатики та інших предметів, який включає:

Кабінет інформатики для викладання курсу інформатики, технології і окремих загальноосвітніх предметів з використанням засобів ІТ, до складу якого входить:

- комплект навчальної обчислювальної техніки, що має характеристики, задовольняють психолого-педагогічним, ергономічним, санітарно-гігієнічним і технічним вимогам;

- навчально-методичний комплекс, орієнтований на використання засобів НІТ і призначений для викладання загальноосвітніх предметів. УМК доцільно формувати у вигляді блокової структури, що допускає можливість В«НарощуванняВ» до основного блоку інших блоків і їх перекомплектацію згідно цілям і завданням досліджуваного навчального матеріалу;

- спеціалізована меблі та оргтехніка;

- пристрої та засоби, що забезпечують техніку безпеки при роботі в кабінеті інформатики.

У разі проведення індивідуальної, групової, колективної роботи з використанням ВМ, а також у разі необхідності застосування навчального, демонстраційного устаткування, що сполучається з ВМ, учні можуть займатися 2-3 рази на тиждень в кабінеті інформатики за розкладом.

Інформаційна мережа навчального закладу, яка забезпечує:

- зв'язок між КУВТ, розташованим в кабінеті інформатики, і автономними ВМ, розподіленими по іншим шкільним кабінетам;

- доступ до телекомунікаційного сервера навчального закладу.

Таким чином, для реалізації завдань і змісту робіт, відзначених вище, кабінет інформатики оснащується матеріальними засобами згідно В«Типового переліку засобів навчання та навчально-виробничого обладнання для загальноосвітніх та шкіл В»,В« Вимог до апаратурно-програмним комплексам на базі персональних комп'ютерів для навчальних закладів В»та додаткових інструктивно-методичних рекомендацій, інших нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти.

Отже, ми розглянули, які педагогічні вимоги кабінет інформатики в звичайній школі пред'являє до побудови його простору: розміщення робочих місць учнів і вчителя, розміщення устаткування, оснащення матеріальними засобами для реалізації функцій кабінету інформатики.

Основою комп'ютерного обладнання для сучасного кабінету інформатики повинен бути комп'ютер вчителя, т. к. але може виконувати функції В«локального сервераВ», забезпечуючи доступ з комп'ютерів учнів в локальну мережу всього освітнього закладу, а через неї - в Інтернет. До вчительському комп'ютера підключається весь необхідний комплект периферійних пристроїв, в числі яких можуть бути:

- принтер;

- медіапроектор;

- сканер;

- груповий відеотермінал, для реалізації технологій дистанційної навчання, проведення спільних уроків у режимі відеоконференції і т.д.;

- аудіосистема, підтримуюча можливості виведення звуку з комп'ютера вчителя, з аналогового аудіо або інші медіатехнології і т.д.

1. Бути забезпечений засобами, що дозволяють навчати учня практичним предметним, меж-і надпредметні навичкам

- необхідне апаратне і програмне забезпечення практичних і лабораторних робіт, дидактичні набори та комплекти карток з термінами, малюнками, канцелярське приладдя, персональні комп'ютери для індивідуальної роботи, набори для моделювання, програмовані конструктори і т.д.

2. Бути забезпечений засобами, що забезпечують комфортні умови пізнавальної діяльності учнів з різними особливостями психофізіологічної сфери

- в кабінеті інформатики необхідні ресурси, що забезпечують різні способи сприйняття одного і того ж нового матеріалу, все це можливо тільки при наявності різноманітного дидактичного оснащення, яке вимагає задіювання різних каналів отримання інформації;

3. Забезпечувати умови, які ініціюють і підтримують мотивацію до вивчення інформатики

- в кабінеті можуть бути представлені різні освітні, пізнавальні, електронні та неелектронних ресурси. В залежності від того, якщо даний кабінет входить до числа профільних в даному освітньому установі для формування високого рівня інтересу потрібно більш складне оснащення, наявність наукових текстів та обладнання, що забезпечує поглиблений рівень вивчення інформатики. У предметних непрофільних кабінетах інформатики вчителю необхідно мати можливість забезпечувати вікову зміну мотивів діяльності своїх учнів;

- предметний кабінет інформатики повинен бути оснащений відповідно з віком і основним профілем школи.

Таким чином, вчителю необхідно представляти кабінет інформатики, з розглянутих вище позицій, як засіб розвитку учня. Тільки в цьому випадку єдність зовнішніх вимог і власної професійної позиції вчителя створить необхідну розвиваюче середовище і для учня.

Стан здоров'я учнів - важливий показник роботи кожного вчителя у сфері використання здоров'язберігаючих принципів навчання. Стану стомлення, порушення уваги, ослаблення пам'яті, імунітету - все це показники неправильно організованого навчального процесу в школі. Негативні емоційні стани, порушення постави, зниження гостроти зору - показники неправильно організованого уроку. Не останню роль у цих ситуаціях відіграє виконання валеологічних вимог не тільки до організації процесу навчання, але і до організації простору конкретного кабінету інформатики.

Учитель інформатики реалізує у своїй діяльності систему компетенцій, що забезпечують йому можливість оптимально і ефективно проаналізувати і спроектувати освітній простір уроку по принципам здоров'язберігаючих технологій:

1. Знання про здоров'язберігаючих принципах організації уроку та простору предметного кабінету.

2. Навички організації навчання учнів через різні канали сприйняття інформації в залежності від вікових особливостей учнів, а також цілей і завдань уроку.

3. Знання тижневих зон працездатності та планування в зв'язку з цим уроків різного ступеня складності.

4. Знання про рівні працездатності учня протягом робочого дня.

5. Планування контрольних робіт, уроків нового матеріалу, уроків узагальнення, творчих уроків в залежності від місця уроку в сітці розкладу.

6. Розподіл інтенсивності розумового навантаження протягом уроку і робочого дня.

Створення здоров'язберігаючих простору кабінету - проблема багатьох навчальних закладів. Так, наприклад, специфіка роботи на багатьох уроках - переважання письмового виду діяльності або перевищений час занять за комп'ютером. Доведено, що інтелектуальне стомлення при такому виді діяльності набагато вище, ніж при діалозі, активному слуханні, говорінні. Учитель обов'язково повинен з'ясувати присутність серед його дітей ...учнів групи ризику по зору та поставі.

Не меншу роль, в забезпечення здоров'язберігаючих умов відіграє колірна гамма класного простору, яка через візуальний канал впливає на психіку людини, її емоційний стан. Безсумнівно, вплив кольору індивідуально і специфічно для кожної людини, але виявлені деякі загальні закономірності, які допомагають вчителю свідомо використовувати колір в своєму кабінеті:

Колір Вплив на нервову систему і діяльність учнів синій, блакитний заспокоює червоний, оранжевий збуджує зелений, жовтий створює настрій В«психічної рівновагиВ», підвищує працездатність білий відображає до 80% світла, підвищуючи освітленість, але знижує загальний емоційний настрій

У дослідженнях психологів для шкільних приміщень рекомендуються кольору жовтувато-зелені, жовті до оранжевого. Якщо вікна кабінету виходить на південь, то сині та зелені відтінки також підходять для фарбування стін. Необхідно враховувати і вік учнів - в початковій школі використовувати теплі тони, а в старших класах більш спокійну гаму - сіро-блакитні і сіро-зелені тони.

Знаючи психологічну характеристику кольору, ми можемо вирішувати проблеми зняття напруги учнів шляхом впливу на нього зовнішніх кольорів. Наприклад, під тривалим впливом синьо-зелених кольорів холерик може стати майже флегматиком. Вище ми вже згадували про те, що жовті або кремові кольори стін в класі створюють позитивний емоційний настрій на діяльність. Але голі однотонні стіни самого В«позитивногоВ» кольори викликають стомлення, якщо не розбавляючи В«плямамиВ» контрастного кольору - кашпо з яскраво-зеленими кольорами, картиною із зображенням пейзажу з глибокою перспективою і т.д. Вимоги методистів В«зняти зі класних стін все, щоб нічого не відволікало дітей від занять В», найчастіше сприймається вчителями буквально, після чого навчальний кабінет перетворюється на подобу приймальні в установі - акуратно, чисто, але безлико, нудно і не надихає.

Валеологічні вимоги до використання технічних засобів навчання - один із основних у сучасній школі розділів вимог здоров'язберігаючих технологій.

Вимоги до режиму та організації використання ТСО прописані в розділі 2.9.11. «ó㳺нічних вимог до умов навчання у загальноосвітніх закладах, СанПіН 2.4.2.1178-02 В», затверджених Головним державним санітарним лікарем Російської Федерації 25 листопада 2002 року і введених в дію з 1 вересня 2003 року.

У кабінеті інформатики, для забезпечення учнів інформацією про правила поведінки в комп'ютерному класі, роботи за комп'ютером та іншими технічними засобами навчання, учителю необхідно мати папки з пам'ятками на кожному робочому місці.

Також вчителю інформатики слід пам'ятати, що статична поза і нервово-емоційне напруження, що виникає при тривалій роботі за комп'ютером, викликає, за даними дослідників, своєрідний емоційний стрес, а короткочасна сильна концентрація уваги викликає виражене стомлення. Щоб знизити негативні впливи від В«холостийВ» роботи комп'ютерної техніки і роботи школярів за комп'ютером, необхідно дотримуватись організаційні та педагогічні вимоги, про які йшлося вище.

Професор М.К. Смирнов перераховує в своїй книзі по здоров'язберігаючих технологій 5 правил, які допомагають звести до мінімуму несприятливі дії комп'ютера в кабінеті інформатики:

1. комп'ютер слід розташувати в кутку чи задньою поверхнею до стіні;

2. в приміщенні, де використовується комп'ютер, необхідне щоденне вологе прибирання, тому підлогу в ньому не слід закривати палас або килимом;

3. до і після роботи на комп'ютері слід протирати екран злегка зволоженою чистою ганчіркою або губкою;

4. вважається, що кактуси, поставлені перед екраном, допомагають зменшити негативний вплив комп'ютера;

5. треба частіше провітрювати кімнату, в якій працює комп'ютер, розмістити в ній акваріум або інші ємності з водою, що підвищує вологість повітря.

Практика використання комп'ютера в предметному кабінеті показує, що один комп'ютер в комплекті з медіапроектор, надає великі можливості для реалізації різноманітності форм роботи на уроці інформатики у поєднанні з демонстрацією відеоряду та мультимедіа матеріалів. Зір учнів при цьому страждає менше, а емоційний підйом і підвищений інтерес до предмета за рахунок форми його подачі, знижує стомлюваність від навчальної навантаження. Така установка досить мобільна і дозволяє навіть при дефіциті комп'ютерів у школі реалізувати переваги мультимедійних технологій.

Валеологічні вимоги до шкільних меблів частково прописані в зазначених вище нормативно-правових документах).

Однак, дані рекомендації в сучасних умовах використання і застосування більшості нових педагогічних технологій, не завжди здійснимі. Наприклад, в умовах застосування колективних методів навчання потрібно скласти столи по два для роботи в групах, практична робота на єдину мету також як і урок-диспут або урок-конференція набагато ефективніше йде при розстановці столів у формі В«кареВ». При цьому можуть порушуватися вимоги до забезпеченню світлового режиму. На практиці, в залежності від типу уроку, вчитель може варіювати розстановку столів. Для кабінету інформатики ці особливості можна враховувати в тому випадку, коли робочі місця з комп'ютерами є строго зафіксованими, а робочі місця для теоретичних занять - звичайні парти.

1.3 Використання дидактичного ресурсу кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання інформатики

Одним з основних принципів в дидактиці був і залишається принцип активності учня в процесі навчання. Цей принцип передбачає якість діяльності, яке характеризується високим рівнем мотивації, усвідомленою потребою в засвоєнні знань і вмінь, результативністю та відповідністю соціальним нормам.

На жаль, останнім часом серед учнів відзначається тенденція до зниження інтересу до знання. Сучасного школяра з кожним роком все важче залучати до вивчення навчального матеріалу. На уроки інформатики школярі будь-яких класів йдуть із задоволенням, і пов'язано це поки з тим, що комп'ютер сам по собі вже є стимулом до вивчення предмета. Але проникнення комп'ютерів у багато сфер життєдіяльності людини з часом притуплять цей фактор і це треба враховувати.

Головним мотивом до вивчення інформатики в першу чергу виступає інтерес до комп'ютера, вивчення можливостей комп'ютерної технології. Тому в мотиваційних введеннях до своїх підручників вони замість оголошення цілей і завдань курсу інформатики, продиктованих соціальним замовленням, роблять ставку саме на комп'ютерну компоненту.

Головне завдання кожного вчителя, не тільки дати учням певну суму знань, але і розвинути в них інтерес до навчання, творчості. Вчителю необхідно домагатися того, щоб навчальний процес перетворився з нудного, одноманітного в радісний, охоче виконуваний. Виникнення інтересу до навчання у значної кількості учнів залежить більшою мірою від методики викладання, від того, наскільки вміло буде побудована навчальна робота.

Вчителю треба подбати про те, щоб на уроках кожен учень працював активно і захоплено. Чимало важлива роль тут відводитися дидактичним ресурсів та різним формам навчання в кабінеті інформатики.

Різноманітність цікавих дидактичних ресурсів і форм навчання на уроках створює позитивний емоційний фон діяльності, розташовує до виконання тих завдань, які вважаються важкими і навіть непереборними. Дидактичні ресурси особливим чином забарвлює матеріал, робить процес оволодіння знаннями більш пр...ивабливим, дає поживу переживань. Рамки використання дидактичних ресурсів на уроці досить рухливі.

Дидактичні ресурси можна застосовувати для всіх компонентів навчально-пізнавальної діяльності. Для мотивації доцільно використовувати ребуси і завдання-малюнки; для актуалізації знань - сканворди, вікторини, цікаві завдання; для формування понять і початкових уявлень про явища - гри, завдання з неповним умовою; для відпрацювання умінь - гри; для повторення та узагальнення матеріалу - ігри, головоломки, вікторини, логічні міні-завдання і завдання-жарти; для контролю - кросворди та логічні міні-завдання.

Цікавий матеріал з інформатики можна знайти в Інтернеті. Кількість сайтів з цікавими матеріалами щорічно зростає, і є навіть сайти, що спеціалізуються на публікації тільки цікавих матеріалів по інформатиці. Другий спосіб пошуку - робота з друкованими виданнями. Багато розробок публікується в журналах В«Інформатика та освітаВ» та В«Інформатика в школі В». Більш складний третій спосіб - самостійна підготовка цікавих матеріалів. Можна полегшити собі роботу, включивши в неї учнів.

Ефективні форми розвитку інтересу до навчання інформатики: дидактичні гри, нестандартні уроки, інтегровані уроки, групова форма роботи і т.д.

Результат навчально-виховного процесу багато в чому також залежить від того, наскільки він забезпечений різноманітними засобами навчання.

Важко уявити собі сучасного вчителя, що не використовує в своїй практиці інших додаткових посібників, крім підручника. Учитель, зацікавлений в успішному засвоєнні матеріалу учнями, постарається максимально збагатити урок, використовуючи різноманітні засоби, тим самим підсиливши наочність викладеного матеріалу. Досить складно заперечити той факт, що наочність у навчанні займає далеко не останнє місце. Однак дидактичний дитини.

і мислення.

-

-

-

- частиною.

-

-

-

- інформаційних технологій;

- гри.

завдання:

-

-

-

-

- побаченого. Економія часу,
Зміст роботі мети

1.

2. діяльності.

матеріал.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-інтерактивної дошки в освіті, переконалися, що інтерактивна дошка - це сучасне засіб, що дозволяє зробити навчання в школі більш ефективним, а які ж недоліки?

1. Інтерактивні дошки набагато дорожче, ніж стандартні дошки або ж проектор з екраном.

2. Поверхня інтерактивних дошок може пошкодитися, заміна пошкодженої поверхні також дуже дорога послуга.

3. Зображення, яке передається на поверхню інтерактивної дошки, може закриватися людиною, що знаходиться близько дошки.

4. Переносні інтерактивні дошки повинні бути більш захищені від крадіжки, псування і т.д. Також при використанні переносних дощок при кожному перенесення на нове місце дошку необхідно настроювати.

5. Неграмотне використання розширених функцій інтерактивної дошки може призвести до відображення на екрані коректної інформації.

6. Якщо до інтерактивної дошки дозволений видалений доступ, то деякі користувачі можуть передати на екран небажане повідомлення або малюнок.

Розглянемо основні переваги інтерактивної дошки перед крейдяний.

1. Інтерактивні дошки схожі на звичайні дошки, але в той же час вони допомагають вчителю використовувати засоби навчання легко й невимушено, перебуваючи в постійному контакті з класом.

2. Інтерактивні дошки допомагають розширити використання електронних засобів навчання, тому що вони передають інформацію слухачам швидше, ніж при використанні стандартних засобів.

3. Інтерактивні дошки дозволяють учителеві збільшити сприйняття матеріалу за рахунок збільшення кількості ілюстративного матеріалу на уроці, будь то картинка з інтернету або великомасштабна таблиця, текстовий файл або географічна карта. Інтерактивна дошка стає незамінним супутником вчителя на уроці, відмінним доповненням його слів.

4. Інтерактивні дошки дозволяють учителеві створювати прості й швидкі поправки в наявному методичному матеріалі прямо на уроці, під час пояснення матеріалу, адаптуючи його під конкретну аудиторію, під конкретні завдання, поставлені на уроці.

5. Інтерактивні дошки дозволяють учням сприймати інформацію швидше.

6. Інтерактивні дошки дозволяють учням приймати участь в групових дискусіях, роблячи обговорення ще більш цікавими.

7. Інтерактивні дошки дозволяють учням виконувати спільну роботу, вирішувати загальну задачу, поставлену вчителем.

8. Інтерактивні дошки дозволяють проводити перевірку знань учнів відразу у всьому навчальному класі, дозволяє організувати грамотну зворотний зв'язок В«учень-учительВ».

9. При повній інтеграції інтерактивних дошок в освіті, створенні єдиної бази даних методичних та демонстраційних матеріалів для навчання, у вчителів з'являється більше вільного часу.

Коли в перший раз учням 3 класу було запропоновано відповісти на питання комп'ютерного тесту В«Джерела і приймачі інформаціїВ», зробленого в даній програмі з використанням макросів. Абсолютно всі учні справились з запропонованим завданням, їм дуже сподобався даний вид роботи. Тест дозволив перевірити якість знань учнів з теми В«Джерела і приймачі інформаціїВ»; робота з ним сприяла вихованню старанності; через багаторазове виконання однотипних дій - сумлінного ставлення до навчання; вихованню навичок самоконтролю; розвитку пізнавального інтересу учнів, вибірковості їх уваги, вміння виконувати інтерактивні завдання.

Тест В«Джерела і приймачі інформаціїВ» створений на основі шаблону тесту для початкової школи і володіє можливістю виправляти допущені учнем помилки. Перші два завдання тесту припускають вибір одного правильного варіанти відповіді. У всіх подальших завданнях учням необхідно вибрати кілька правильних відповідей із запропонованих. Щоб запустити тест в Microsoft Office PowerPoint 2003-2007 потрібно натиснути В«Показ слайдівВ» і клацнути мишкою по кнопці В«Почати тестВ» титульного аркуша. Після виконання всіх завдань тесту учням автоматично виставляється оцінка. На аркуші В«Результати тестуВ» можна натиснути кнопку В«ВиправитиВ» і виконати завдання, в яких були допущені помилки. При цьому, якщо учень відповідає неправильно, видається повідомлення «³дповідь невірний В». Для коректної роботи тесту слід знизити рівень безпеки.

Використовується в навчальному процесі і така можливість, програми PowerPoint 2003-2007. Використання технології В«гарячих зонВ» дозволяє значно поліпшити зворотний зв'язок з учнями, забезпечити більш комфортні умови проведення заняття і індивідуального підходу в навчанні. Створені дидактичні ігри викликають у молодших школярів інтерес, задоволення від вдалого відповіді. Дуже подобається учням виконувати аналогічні завдання на інтерактивній дошці.

Існує велика кількість організаційних форм навчання, через які можна реалізувати дидактичні ресурси. Найбільш часто такі форми використовуються в початковій школі - це уроки-подорожі, уроки-казки, уроки-вікторини і т.д.

В останні роки нетрадиційні форми уроків використовуються вчителями досить широко. Інтерес до них викликаний багатьма обставинами. Стверджується новий стиль педагогічного мислення, що орієнтується на інтенсивне та ефективне рішення освітньо-виховних задач в рамках стискального обсягу навчального часу, на творчо-пошукову самостійність школярів, модернізацію процесу навчання. Учитель прагне, здивувати учня, який проводить свій час не за книгою або в бібліотеці, а біля телевізора, за комп'ютером, відеоіграми і пр.

Нетрадиційні форми уроку можна розглядати як одну з форм активного навчання. Це спроба підвищення ефективності навчання можливості звести воєдино і здійснити на практиці в...сі принципи навчання з використанням різних засобів і методів навчання.

Для учнів нетрадиційний урок-перехід в іншу психологічну стан, це інший стиль спілкування позитивні емоції, відчуття себе в новому Як, а значить нові обов'язки та відповідальність.

Такий урок - це можливість розвивати свої творчі здібності і особистісні якості, оцінити роль знань і побачити їх застосування на практиці, відчути взаємозв'язок різних наук, це самостійність і зовсім інше ставлення до своєї праці.

Нетрадиційні форми проведення уроків дають можливість не тільки підняти інтерес учнів до досліджуваного предмета, науці, а так само розвивати їх творчу самостійність, навчати роботі з різними, найнезвичайнішими джерелами знань.

Сама організація такого уроку підводить учнів до необхідності творчої оцінки досліджуваних явищ, особливо результатів діяльності людини, тобто сприяє виробленню певного позитивного ставлення до природі.

В процесі проведення цих уроків складаються сприятливі умови для розвитку умінь і здібностей швидкого мислення, до викладам коротких, але точних висновків.

Інтерес до роботи викликається і незвичайною формою проведення уроку, чим знімається традиційність уроку, пожвавлюється думка. Такі заняття дозволяють ширше вводити елементи цікавості, що підвищує інтерес до предмета.

Нетрадиційні форми уроків містять в собі необмежені можливості у справі ліквідації перевантаження учнів домашніми завданнями шляхом використання різних способів вивчення нового матеріалу на уроці.

Як приклад нетрадиційних уроків можна навести такі:

Типи уроків Форми уроків Уроки формування нових знань Уроки навчання умінням і навичкам Уроки повторення і узагальнення знань, закріплення умінь Уроки перевірки та обліку знань і умінь

уроки експедиції

уроки-дослідження

уроки-інсценізації

навчальні конференції

інтегровані уроки.

практикуми

творчі практичні роботи

уроки-діалоги і семінари

уроки з рольової, ділової грою.

семінари

повторювально-узагальнюючі диспути

ігрові КВН

В«Що? Де? Коли? В»

В«Поле чудесВ», В«Щасливий випадокВ» інтегровані театралізовані

уроки-консультації.

уроки-конкурси

уроки-змагання.

Залікові вікторини,

конкурси,

огляд знань,

захист творчих робіт, проектів,

творчі

звіти.

Важлива роль відводиться іграм на уроках інформатики - сучасному і визнаному методу навчання і виховання, що володіє освітньої, розвиваючої і виховує функціями, які діють в органічній єдності. Включення в урок ігрових моментів робить процес навчання цікавим і цікавим, створює у учнів бадьорий робочий настрій, полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу.

Нестандартні форми навчання дозволяють використовувати всі рівні засвоєння знань: від відтворюючої діяльності через перетворює до головної мети - творчо-пошукової діяльності. Творчий-пошукова діяльність виявляється більш ефективною, якщо їй передує відтворююча і перетворююча діяльність, в ході якої учні засвоюють прийоми учення.

Далі ми пропонуємо практичну реалізацію різних нестандартних форм навчання при проведенні різних типів уроків у молодших класах з використанням різних дидактичних засобів, за допомогою методики їх проведення в кабінеті інформатики.

В даний час в освіті величезне значення набуває кабінет інформатики, в якому повинні проводитися заняття, як з інформатики, так і з інформаційних технологій, так і з інших шкільних предметів.

Важливою передумовою успішного навчання в кабінеті інформатики є створення спеціальних умов навчально-виховного процесу, до складу яких входить комплекс взаємопов'язаних складових: матеріальні, гігієнічні, естетичні, ергономічні, техніка безпеки, організаційно-методичні вимоги.

Крім організаційних вимог кабінет інформатики пред'являє і педагогічні вимоги до побудови простору кабінету.

У другому параграфі ми розглянули розміщення робочих місць і устаткування в кабінеті інформатики. Визначили основні вимоги до оптимального розміщення робочих місць і обладнання.

Для реалізації функцій кабінету інформатики повинен оснащуватися матеріальними засобами, згідно з В«Переліком засобів обчислювальної техніки, навчального обладнання, базового і прикладного програмного забезпечення кабінетів інформатики, класів ВМ в навчальних закладах системи загальної середньої освіти В».

Основним призначенням кабінету інформатики, є необхідність стати частиною цілісної інформаційно-освітнього середовища, в якою кожному учневі гарантовані необхідні умови для успішного навчання. Отже, кабінет інформатики повинен відображати реалізацію чотирьох основних компонентів розвитку особистості:

- мотивувати учня на пошук і придбання знань, умінь і навичок;

- формувати в учня систему предметних знань;

- формувати в учня систему предметних, міжпредметних і надпредметних умінь, навичок;

- розвивати у нього пізнавальну сферу і розвиток психофізіологічних властивостей.

Ефективними формами розвитку інтересу до навчання інформатики - стають дидактичні ігри, нестандартні уроки, інтегровані уроки, групова форма роботи і т.д.

Результат навчально-виховного процесу багато в чому також залежить від того, наскільки він забезпечений різноманітними засобами навчання.


2. Дослідно-експериментальна перевірка використання простору кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання інформатики

У даній главі ми проведемо експериментальну перевірку використання простору кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання інформатиці.

Державний освітній стандарт пред'являє високі вимоги до сучасному школяреві. Короткі терміни, великі обсяги інформації і жорсткі вимоги до знань і вмінь школяра - ось сучасні умови освітнього процесу. Високі запити неможливо задовольнити, грунтуючись на традиційних методах, формах і засобах педагогічних технологій. Необхідні нові підходи до організації навчального процесу, що спираються на прогресивні інформаційні технології і, зокрема, на мультимедіа-технології. Головна мета бачиться в грамотному використанні дидактичних ресурсів в ході навчального процесу.

В даний час використання інформаційних технологій справляє помітний вплив на зміст, форми і методи навчання. Сучасні школярі активно використовують сучасні інформаційні технології, вони виховані на аудіо-відео продуктах, комп'ютерних іграх та інших елементах комп'ютерної культури.

Використання сучасних мультимедійних технологій у викладанні інформатики дозволяє наочно демонструвати можливості досліджуваного програмного забезпечення, у тому числі за допомогою відеоуроків, дозволяє підвищити ефективність і мотивацію навчання.

У школі, в якій проводилося експериментальне дослідження створена хороша матеріально-технічна база: в класі є інтерактивна дошка, стаціонарно встановлений екран, мультимедійний проектор та комп'ютери. Всі це створює передумови для активного впровадження ІКТ в процес навчання.

2.1 Технологія проведення уроків інформатики в умовах реалізації різних форм навчання з використанням різноманітних дидактичних ресурсів

Завданням цього параграфа є розробка методики проведення уроків інформатики в умовах реалізації різних форм навчання з використанням різноманітних дидактичних ресурс...ів, а також виявлення показників ефективності таких уроків.

Мета даного експериментального дослідження: розглянути завдяки яким формам навчання інформатики з використанням різноманітного дидактичного ресурсу, процес навчання стає більш ефективним, активність учнів на уроці підвищується, засвоєння матеріалу полегшується, розвивається інтерес до навчання і творчості.

Розглянемо як приклад, як можна цікаво провести повторення вивченого матеріалу за підручником Н.В. Матвєєвої В«ІнформатикаВ», наведемо конспект уроку - гри в 3 В«БВ» класі.

Урок - гра В«Дії з інформацією. Повторення В»

Тема уроку: В«Дії з інформацією. Повторення В»

Мета уроку: повторення та узагальнення вивченого матеріалу по темі В«Дії з інформацієюВ», підготовка до контрольної роботи.

Завдання:

Освітні: повторення отриманих учнями знань, умінь і навичок по другому розділі В«Дії з інформацієюВ»; актуалізація основних понять і термінів; застосування знань у незнайомій і дещо зміненій ситуації; формування загальнонавчальних і загальнокультурних навичок роботи з інформацією.

Розвиваючі: продовжувати розвивати пізнавальний інтерес учнів; розвивати вибірковість уваги, творчу активність, логічне мислення; формувати уявлення про комп'ютер як про засобі навчання.

Виховні: виховувати старанність, самостійність; виховувати навички самоконтролю, вміння працювати в групі.

Тип уроку: урок-гра закріплення вивченого матеріалу і підготовка до контрольної роботи.

Форми роботи на уроці: самостійна, групова та індивідуальна робота.

Обладнання: комп'ютерний клас, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка Hitachi FX-77 StarBoard, авторський цифровий освітній ресурс - дидактична гра-презентація В«Дії з інформацією В», робочі зошити, підручникВ« Інформатика та ІКТ В»Н.В. Матвєєвої для 3 класу, роздатковий матеріал.

План уроку:

I. Організаційний момент

II. Повторення вивченого матеріалу в ході командної гри

а) Привітання команд, емблема

б) Робота з інтерактивною дошкою

в) Физкультминутка

г) Робота за комп'ютерами

III. Підведення підсумків уроку, нагородження переможців

IV. Домашнє завдання

Хід уроку.

I. Організаційний момент.

Повторення вивченого матеріалу в ході командної гри.

- Здрастуйте хлопці. Сьогодні у нас з вами незвичайний урок - урок-гра. Командам необхідно було приготувати вітання та емблему. Давайте подивимося, що у вас вийшло.

Команди формуються за тиждень до уроку під керівництвом вчителя, щоб рівень був приблизно однаковим. Емблему і вітання команди готують самостійно, консультуючись з вчителем інформатики протягом тижня.

а) Привітання команд, емблема

Подивіться на дошку і уважно послухайте правила гри.

- Зліва представлені дії з інформацією, які ми з вами вивчили: збір інформації, подання інформації, кодування інформації, декодування інформації, зберігання інформації, обробка інформації. Праворуч - категорії питань, чим складніше питання, тим більше балів ви отримаєте, відповівши правильно. Можливий вибір питання вартістю 5, 10 і 15 балів. Команда, яка отримала право першого ходу, вибирає питання, називаючи дію з інформацією і вартість питання, потім один з членів команди виходить до інтерактивній дошці і відповідає на дане питання. Потім право вибору питання

Відповідь: в.

III.

Відповідь: а.

Відповідь:

5
12 16 30 32 20 18

Відповідь: а.


Варіант 1

Варіант 2

інформацію.

пам'яті.

III. командами.

IV. Домашнє завдання.

За рахунок захоплюючим.

Використання дітей.

Досить вірна відповідь.

Переміщатиіпамі файлів, перемістивши розширення у відповідні комірки таблиці.

Створювати В«перетягуватиВ» об'єкти можна як у програмі StarBoardSoftware, так і в Adobe Flash. Однак мінусом створення В«ПеретягуватиВ» об'єктів у програмі StarBoardSoftware є неможливість їх використання на дошках інших марок. В ході розробок ресурсів для інтерактивної дошки, ми прийшли до висновку, що більшими можливостями по створенню завдань для дошки будь-якої марки володіє програма Adobe Flash.

Різноманітити уроки інформатики для учнів початкової школи дозволяють авторські цифрові освітні ресурси, створені в програмі Adobe Flash. Анімація - це важливий засіб для передачі інформації. Анімаційні ролики при грамотному використанні дозволяють істотно підвищити ефективність навчання, а також служать чудовою ілюстрацією при проведенні уроків. Крім того, створення анімаційних кліпів - важливий спосіб розвитку творчих здібностей школярів.

Сучасне програмне забезпечення надає широкі можливості для творчості вчителя при створенні авторських цифрових освітніх ресурсів для будь-якого уроку і по будь-якій темі.

Використовуючи функцію графіті, на уроках інформатики в початковій школі можна виконувати завдання із прийомом В«привести у відповідністьВ». Написати, накреслити, домалювати, намалювати, підкреслити, закреслити - все це доступно з допомогою електронного пера ВД.

Робота з ВД робить урок цікавим; учнів, бажаючих працювати у дошки, завжди багато. Дитина не просто бачить те, що відбувається на екрані, він сам бере участь у процесі.

Величезні можливості дошки дозволяють включати в освітній процес різноманітні види діяльності на уроці-лекції, уроці-грі і т.д.

Для роботи не потрібно спеціальних знань і навичок. Спроектувавши зображення на дошку, користувачі управляють їм легким торканням олівця, роблять відповідні записи і виправлення.

Окремі зображення, фрагменти тексту можна виділити, що дозволяє сфокусувати увагу учнів саме на цьому матеріалі.

Стовідсоткова наочність, можливість ілюструвати матеріал будь-якого типу.

На уроці переважав високий рівень активності дітей; відсутність страху відповідати біля дошки.

ИД допомагає учням самоствердитися, самореалізуватися; спонукає до дослідження; розвиває діяльнісні навички.

Хороший темп уроку дозволяє В«ущільнюватиВ» досліджуваний матеріал.

У кінцевому рахунку, використання інтерактивної дошки на уроці інформатики позитивно впливає на якість освітніх досягнень учнів, а це головне.

А тепер розглянемо конспект уроку інформатики з традиційною формою навчання, проведений в 3 В«АВ» класі, але з меншою різноманітністю дидактичного ресурсу. І проведемо аналіз уроку.

Приклад уроку вивчення нового матеріалу з теми В«Дії з інформацією. Зберігання інформації. В»

Урок вивчення нового матеріалу В«Дії з інформацією. Зберігання інформації. В»

Мета уроку: дати уявлення про поняття: дія інформації, зберігання інформац...ії.

Завдання:

Освітні: узагальнити і систематизувати знання й уміння учнів з даної теми, посилення практичної спрямованості навчання, застосування знань у незнайомій і дещо зміненій ситуації, формування загальнонавчальних і загальнокультурних навичок роботи з інформацією.

Розвиваючі: формування вміння здійснювати самоконтроль, формування вміння раціонально планувати роботу, розвиток самостійності, уважності, логічного мислення, формування уявлення про комп'ютер як про засіб навчання.

Виховні: формування наукового світогляду, виховання організованості, зосередженості, позитивного ставлення до навчання.

Мотивація уроку: стимулювати інтерес до вивчення інформатики.

Прийоми: створення на уроці цікавості, подиву, створення ситуації успіху, заохочення за успішне виконання своїх обов'язків, оперативний контроль над виконанням вимог.

Устаткування: комп'ютерний клас, комп'ютери, мультімейдіний проектор, презентація, картки для завдання 2 і 3.

План уроку

Зміст Орієнтовний час 1. Організаційний момент 2 2. Мотиваційний початок уроку, постановка цілей уроку 3. Пояснення нового матеріалу 7 4 Виконання частково-пошукової роботи 10 5. Виконання опитування на розуміння 3 6. Виконання практичних завдань 15 7. Виставлення оцінок за урок 5

Хід уроку.

I. Організаційний момент.

II. Мотиваційний початок уроку, постановка цілей уроку.

III. Пояснення нового матеріалу.

- Якщо спиляти дерево, то по кільцях на стовбурі можна визначити, скільки йому років, дощовим або посушливим був кожен рік його життя та багато інше. Значить, дерево зберігає інформацію про своє життя.

Давним-давно, коли на Землі жили первісні люди, виникла необхідність зберігати різні відомості про способи полювання, землеробства. Для цього люди використовували малюнки, карби на палицях, вузлики на мотузках. За цією інформації ми і дізнаємося, як вони жили.

З появою писемності людина стала зберігати інформацію на папірусі, глиняних табличках, берестяних сувоїв, папері.

Сучасна людина для зберігання інформації використовує фотоплівку, кінострічку, магнітні стрічки і диски, лазерні диски та інші носії.

Технічні пристрої і інші пристосування, на яких зберігається інформація, називаються інформаційними носіями. Всім знайомий інформаційний носій - книга. Записна книжка, щоденник, в який учень записує розклад уроків та домашні завдання, - теж інформаційні носії. Одвірок, на якому батьки щорічно відзначають зростання свого дитини, - теж інформаційний носій.

Ви вже знаєте, що мати справу зі зберіганням інформації доводиться дуже часто, але інформацію недостатньо просто зберегти, треба зробити так, щоб потім, коли вона знадобиться, її можна було швидко знайти. Для цього люди придумали організацію зберігання інформації.

Ось, наприклад, ви вирішили зберегти адреси та телефони однокласників. Як краще вчинити? Правильно, потрібно записати прізвища в записну книжку на сторіночки, помічені буквами - покажчиками в алфавітному порядку. Якщо зберігати інформацію в такому порядку, то дуже швидко можна знайти потрібне прізвище, адже алфавіт ми добре знаємо.

Як знайти потрібне місце в книзі? Можна, звичайно, просто перегортати книгу сторінка за сторінкою, поки не знайдеться потрібна сторінка, але цей спосіб займе багато часу. Набагато швидше подивитися зміст. А який спосіб використаний для запису учнів в класному журналі?

Дії, які можна виконувати з інформацією, діляться на наступні класи:

- передача інформації;

- прийом інформації;

- обробка інформації;

- зберігання інформації.

Передача. Дуже часто будь-якій людині доводитися брати участь у процесі передачі інформації. Передача відбувається при безпосередньому розмові між людьми, через листування, телефон, радіо, телебачення. Передача інформації завжди двосторонній процес: є джерело, і є приймач інформації. Кожній людині постійно доводитися переходити від ролі джерела до ролі приймача інформації і назад.

Обробка. Процес обробки інформації пов'язаний з отриманням нової або зміною форми або структури даної інформації, здійсненням пошуку інформації на зовнішніх носіях.

Зберігання. Людина зберігає інформацію в власної пам'яті і на зовнішніх носіях: папері, магнітній стрічці, дисках і т.д. Наша внутрішня пам'ять не завжди надійна. Людина нерідко щось забуває. Інформація на зовнішніх носіях зберігатися довше, надійніше. Саме за допомогою зовнішніх носіїв люди передають свої знання з покоління в покоління.

I. Завдання 1.

Актуалізація знань, пов'язаних з операціями, що провадяться із інформацією; розвиток мислення, кмітливості.

В«Молодший брат учня XI класу прийшов задоволений після школи:В« Ми сьогодні на уроці інформатики вивчали тему В«Дії з інформацієюВ». Це виявляється, так цікаво, адже будь-яка людина завжди одночасно може надсилати, отримувати, зберігати й обробляти інформацію. Наприклад, дивлячись на тебе і розмовляючи з тобою, я передаю і приймаю інформацію, а ти - інформацію тільки приймаєш. Коли ми читаємо книги чи дивимося кіно, то виконуємо з інформацією одночасно всі чотири дії - приймаємо, передаємо, зберігаємо і обробляємо, а дивлячись у вікно - тільки три. Заглянувши в довідник, я інформацію сприймаю, а потім її зберігаю В».

Питання. Які помилки або неточності допущені в оповіданні молодшого брата?

II. Завдання 2.

На картках написані назви обчислювальних В«приладівВ»: пальці, рахівниця, арифмометр, комп'ютер. Потрібно розташувати їх у порядку В«появиВ». На звороті карток написані цифри, якщо завдання виконано вірно, то виходить рік створення першої ЕОМ ENIAK;.

Із слів на картці скласти слова пов'язані з інформатикою та комп'ютером. Літери в словах можуть пов Овід, диск.

Дитинко, сі.

Сор, процес.

Кількість, коні.

III. Завдання 3. Скористайтеся додатковою літературою і підберіть до кожної дати, зазначеної в лівій колонці, відповідна подія в правій колонці.

Приклад запису: 1-11

Дата Події

1) 1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

5) 5)

6) 6)


7) 7)

8) 8)

9) 9)

10) 10)

11) 11)

Аналіз уроку В«Дія з інформацією. Зберігання інформації В».

Урок проходив в традиційній формі - вивчення нового матеріалу. Використовувалися наступні дидактичні ресурси: комп'ютери, мультімейдіний проектор, презентація, роздатковий матеріал картки для завдання № 2.

На основі проведеного уроку можна зробити висновок, внаслідок того, що дидактичний ресурс не був достатньо різноманітний і урок мав традиційну форму навчання, активність учнів у процесі занятті була не висока.

Не можна сказати, що клас абсолютно не був зацікавлений в уроці, учні працювали, відповідали на запитання, виконували запропоновані завдання.

Але слід зазначити, що працював не весь клас. Темп уроку був середній. В кінці уроку всі учні повинні були виконати завдання № 2, але не всі впоралися. Матеріал вчителем подавався в супроводі з презентацією. Урок підучився зви...чайним і одноманітним.

На мою думку, ефективність уроку підвищиться за всіма показниками, якщо будуть використовуватися розроблені дидактичні ресурси і урок повинен подаватись у цікавій нетрадиційній формі.


2.2 Результати експериментального дослідження та висновки

На основі проведених уроків можна зробити висновок, що навчання повинно викликати задоволення.

Проводячи урок вивчення нового матеріалу в традиційній формі, ми зіткнулися з проблемою зниження рівня пізнавальної активності учнів на уроці, небажанням працювати самостійно, та й просто вчитися. Серед причин того, що діти втрачають інтерес до занять, безумовно, треба назвати одноманітність уроків. Відсутність повсякденного пошуку призводить до шаблону у викладанні, а це прояв сталості руйнує і вбиває інтерес, особливо дитячий. Тільки творчий підхід до побудови уроку, його неповторність, насиченість різноманіттям прийомів, методів, форм, дидактичних ресурсів можуть забезпечити ефективність.

Використовуючи на уроках різноманітний дидактичний ресурс, а також проводячи урок в нетрадиційній ігровій формі вчення стає захоплюючим. Ми переконалися в цьому, провівши два уроки з інформатики, тема яких була однаковою, були різні за формою навчання і використовувалося різне кількість дидактичного ресурсу. Застосовуючи на уроці електронні інтерактивні дошки, мультимедіа в класі підтримується жвава атмосфера спілкування, урок стає живою, захоплюючий, динамічний. За допомогою інтерактивної дошки я змогла цілком заволодіти увагою учнів на уроках і отримала можливість спілкуватися з класом, не відходячи від дошки, продовжуючи працювати з матеріалом.

Діти і батьки стверджують, що освітній процес став більш веселим, цікавим і захоплюючим. Учні обожнюють нетрадиційні уроки з використанням електронної інтерактивною дошкою! Їм подобається працювати з інструментом, для управління яким достатньо декілька дотиків. Вони самі часом напрошуються на перевірку знань, щоб зайвий раз попрацювати з дошкою. Все це наповнює клас справжнім ентузіазмом. За моїми спостереженнями, при використанні електронної дошки учні більш уважні, захоплені й зацікавлені, ніж при роботі на звичайній дошці.

Кожен учитель мріє, щоб на уроці працювали всі діти - я відчуваю величезне почуття радості, коли на кожному уроці з використанням інтерактивної дошки працюють всі діти без винятку. У них вже є улюблені програми і завдання, іноді вони просять мене встановити саме їх. Їм легко і цікаво вчитися. Кожен день вони готові дізнаватися нове, тому що вони хочуть цього самі.

Учні найкраще досягають поставлених цілей тоді, коли мають можливість спостерігати, як це робить користується в їхньому середовищі повагою і симпатією людина. Завдяки електронній інтерактивній дошці, перед якою свої вміння продемонстрував визнаний лідер класу, засвоєння матеріалу стало набагато більш бажаним для всіх інших учнів. Крім того, дослідники стверджують, що розсіяні учні найкраще сприймають інформацію, розміщену на телевізійному або комп'ютерному екрані, і дошка відповідає цим вимогам. Використання електронних інтерактивних дошок може зробити освітній процес більш захоплюючим, що приносить учням істинне задоволення, і вони починають приділяти навчанню більше уваги.

Інтерактивна дошка може збагатити будь-який урок і сконцентрувати учнів на навчанні. Ця технологія допомагає викладачам творчо привертати увагу й активізувати уяву своїх учнів. Наочність електронних інтерактивних дошок - це цінний спосіб зосередити й утримувати увагу учнів. Наочність навчання особливо цінна для роботи з непосидючими дітьми, вона цілком захоплює їх. Всі учні класу приділяють більше уваги поясненням викладача.

Тепер з бажаючих відповісти вибудовуються цілі черги, я відчуваю, що мої уроки стали більш цікаві і інформативні. Використовувати програмне забезпечення на великому екрані інтерактивної дошки в освітніх цілях дуже корисно. Це допомагає мені сконцентрувати увагу дітей протягом всього уроку. Діти завжди показують на уроці активність і дійсно захоплені, коли я працюю з інтерактивною дошкою. Можу сказати з особистого досвіду, що новий інструмент викликає в них бажання брати участь у роботі і відгукуватися на дії вчителя. Діти кажуть, що набагато легше зрозуміти, як потрібно робити те або це, коли правильні дії показують, а не пояснюють усно. Ті з учнів, кого раніше на уроках було зовсім не чутно і не видно, тепер активно почали обговорювати завдання зі своїми товаришами, і я змогла нарешті дізнатися, що вони думають про предмет. Електронні інтерактивні дошки підштовхують до дискусії, а також поліпшують уміння учнів викладати свої думки.

Педагоги постійно прагнуть відшукувати нові способи і прийоми роботи з учнями. Ефективне використання викладачем всіх можливостей нової технології життєво важливо для розширення навчального процесу. Після установки та підключення нового пристрою інформаційно-комунікаційні технології повинні природно увійти в освітній процес і допомогти вчителеві в підготовці до уроків.

Кожен учитель мріє, щоб на уроці працювали всі діти - я відчуваю величезне почуття радості, коли на кожному уроці з використанням інтерактивної дошки працюють всі діти без винятку. У них вже є улюблені програми і завдання, іноді вони просять мене встановити саме їх. Їм легко і цікаво вчитися. Кожен день вони готові дізнаватися нове, тому що вони хочуть цього самі.

Навчальний процес проходить досить легко, цікаво і весело. Дітям подобається працювати на уроці, їм легко і цікаво - це головне. Їм подобається пересувати предмети і слова, будувати геометричні фігури, креслити схеми до задач, писати маркерами, стирати з дошки.

Використання сучасних інформаційних технологій у викладанні інформатики дозволяє наочно демонструвати можливості досліджуваного програмного забезпечення, в тому числі за допомогою слайд-презентацій, дозволяє підвищити ефективність і мотивацію навчання.

В даний час ніхто не стане заперечувати той факт, що використання інформаційних технологій справляє помітний вплив на зміст, форми і методи навчання.

До початку і по закінченню експериментального навчання ми провели анкетування учнів, щоб дізнатися, як використовується дидактичний потенціал кабінету інформатики, що впливає на ефективність навчання і на навчальну мотивацію.

Анкетування проводилося в учнів 3 класів по опитувального листа, зміст анкет дано в Додатку 12.

На основі проведеного анкетування зафіксовані наступні результати.

За відповідями учнів 3 класу анкети № 1 і № 2 з'ясувалося, що улюбленим шкільним предметом є: інформатика, математика, фізкультура, музика, тобто предмет інформатика входить у список улюблених предметів у школі. На питання В«Чи подобається тобі урок інформатики?В» учні відповідали - так, пояснюючи На Діти розваги.

Процес навчання В Вчителю рівні.


Висновок школярів. Для цього мотивації.

-

-

- Обгрунтовано

-

-

- інформатики в умовах застосування різних форм навчання.

формі.

предмету. працював активно і захоплено. Чимало важлива роль тут відводитися дидактичним ресурсів та різним формам навчання в кабінеті інформатики.

Результат навчально-виховного процесу багато в чому також залежить від того, наскільки він забезпечений різноманітними засобами навчання.

новими знаннями.


Бібліографія

1. - Мінськ: Вища школа, 2000. - 431 с.

2. - М.: изд.

3. для студ. Вища. учеб. закладів. - 384 с.

4. Серія:

5. 1986. - № 2.

6. Лапчик, М.П. - М.: Академія, 2001. - 624 с.

7. Науч. рук. Роберт, І.В.

8. і використання.

9. изд. - 2007. - М.: изд.

10. Сластенін, В.А. посібник для студ. Вища. пед. учеб.


Вернуться назад