Главная > Зарубежная литература > Образ головного героя в літературних портретах К.Г. Паустовського

Образ головного героя в літературних портретах К.Г. Паустовського


25-01-2012, 10:41. Разместил: tester6

Курсова робота

на тему:


"Образ головного героя в літературних портретах К.Г. Паустовського "


Введення

Тема курсової роботи В«Образ головного героя в літературних портретах К. ПаустовськогоВ» дозволила визначити коло питань, які необхідно висвітлити в процесі роботи: спочатку слід звернутися до історії жанру літературного портрета з метою виявлення його особливостей. Далі - аналітичне дослідження літературно-естетичних поглядів К. Паустовського, проблематізіруемое питанням: чому письменника зацікавив саме жанр художньо-документального нарису.

У розділі II важливим стає розгорнуте дослідження літературних портретів К. Паустовського з акцентуацією на художніх особливостях авторського зображення. Другий параграф даної глави представлений у вигляді порівняльного аналізу біографії Олександра Гріна і літературного портрета К. Паустовського В«Життя Олександра Гріна В». Таким чином, слід визначити цілі роботи і завдання, які необхідно вирішити.

Цілі роботи:

1. Вивчення життєвого і творчого шляху, літературно-естетичних поглядів К.Г. Паустовського - російського письменника-есеїста.

2. Вивчення питань теорії літератури: структура художнього твори, композиція художнього твору і літературні жанри, особливості малих літературних жанрів, персонажі в художньому творі, головний герой художнього твору.

3. Вивчення методів лінгвістичного аналізу художнього твори. Порівняльно - порівняльний метод, метод асоціативного зіставлення як провідні методи аналізу художнього твору.

Завдання роботи:

1. Виявити особливості жанру літературного портрета

2. Визначити, яку роль зіграли літературно-естетичні погляди

загрузка...
> К. Паустовського в розвитку жанру художньо-документального портрета.

3. За допомогою методу порівняння - зіставлення виявити роль головного героя в літературному нарисі К. Паустовського В«Життя Олександра ГрінаВ».

Паустовський літературний грін біографія


1. Літературний портрет

1.1 Історія жанру літературного портрета

Стан жанру завжди включає в себе історично притаманні йому ознаки і особливості, і в цьому сенсі, якщо спробувати розглянути природу російської літературної портрета в історико-типологічному аспекті, постає цікава картина. Практика його побутування в російській художній літературі і історичне рух жанрових особливостей цікаві і своєрідні. Перші літературні портрети побачили світ у журналах. В«ПершопрохідцемВ» у Західній Європі став Ш. Сент-Бев. У 1829 році в журналі В«Ревю де ПаріВ» були надруковані створені ним портрети Корнеля, Буало, Лафонтена. Історія портретування в російській критиці починається з карамзинского «³сника ЄвропиВ», в якому сам видавець опублікував біографію І.Ф. Богдановича (Вісник Європи, 1803, № 9-10). Багато російські журнали, в тому числі мистецтвознавчі, мали спеціальні відділи, називаються В«БіографіяВ» або В«Біографія та неврологіяВ». Так, в В«Журналі драматичному на 1811 рік В»(Москва),В« Журналі витончених мистецтв В»(Санкт-Петербург, 1823); журналі В«Репертуар російського театруВ» (1823) журналі В«АртистВ» (Москва, 1889) та інших, були спеціальні відділи, в яких друкувалися подібні портретні нариси. Згодом жанр вийшов за межі критичних розділів і переступив межі журнальних типів видань.

Особливістю виникнення літературного портрета є той факт, що в Європі і в Росії він народився як жанр літературної критики та у зв'язку із зародженням так званого В«нового романтичного методуВ».

Прихильники романтизму в літературній критиці, як відомо, акцентували увагу на особистісному початку: В«Поставивши особистість в центр мистецтва, зосередивши увагу на взаємозв'язках людини з суспільством, новий метод вимагав історичної та національної конкретності в їх розкритті В», а це передбачало, в свою чергу, вірність, правдивість в передачі життєвих обставин і психології героя. Ці принципи лягли в основу творчої діяльності основоположника портретного жанру в європейських літературах Сент-Бева В». Руська романтична критика початку 20-х років XIX століття бачила головну особливість нової, романтичної, літератури: її відмінність від античної, зануреної в речовинність, в зображенні В«духовногоВ». Предметом мистецтва видавець В«Московського телеграфу В»Н.А. Польовий оголосив людини в його внутрішньої, духовної сутності. У цьому полягає характерна риса його як теоретика романтизму. Створений ним жанр портрета першими дослідниками письменницької спадщини М. Польового був названий В«критико-біографічним етюдомВ».

Факт виникнення літературного портрета як жанру літературної критики вказує на приналежність портрета (в момент народження) до літературно-критичного увазі творчості. Перші творчі портрети, поряд з іншими критичними жанрами, як в Росії, так і на Заході світло побачили саме в журналах. Залежність історії побутування портрета (в системі з іншими критичними жанрами) в російській літературі та критиці від певних методологічних особливостей епохи добре простежено в книзі Б. Єгоровим. Дослідник відзначає, що в середовищі романтиків розроблялися спочатку жанри, висунуті сентименталізмом (в Зокрема - і літературний портрет) .

Пізніше творчий портрет взяли на озброєння критики-слов'янофіли. Їх заслуга - ініціатива в постановці питання про народності, (трактованої, природно, відповідно до їх розумінням цієї проблеми), боротьбі за додання літературі цієї якості ... Портрет тепер несе в собі узагальнено-проповідницький і проблемний пафос, який був властивий літераторам зазначеного напрямку. Основоположна думка портретів, створених А.С. Хомякова, І.С. Аксаковим, І.В. Киреевским, - В оцінці творів вітчизняних письменників з точки зору їх розуміння народності літератури, вираження народного погляду на речі, на навколишнє дійсність. У портретах І.С. Аксакова В«Ф.І. ТютчевВ», В«Кілька слів про Гоголя В», І.В. КиреєвськогоВ« Е.А. Баратинський В»підкреслюється, що кожен з цих письменників є носієм, В«двигуномВ» російського, народної самосвідомості.

Революційні демократи 60-х років і критики-народники (від 70-х років до початку XX століття), зазначає Б. Єгоров, рідко зверталися до портрета, так як, на думку автора, "... для народницької концептуальності більш показовий жанр проблемної статті В». І тільки в марксистській літературній критиці жанр портрета вийшов на перше місце, перш за все завдяки В«великомасштабнийВ» її ідеології і практики (важливо було дати з марксистської точки зору портрет письменника в цілому і на цій основі робити узагальнення, а не на аналізі окремих творів); частково - завдяки оперативності виступів газет і журналів - переважна більшість портретів цього часу можна розглядати як ювілейні листівки.

Особливості побутування жанру портрета в критиці і літературі багато в чому обумовлені загальними особливостями розвитку російського мистецтва, тому видні літератори, художні критики того часу - В. Одоєвський, А. Григор'єв, Ф. Коні, А. Сєров, В. Стасов - виступають з музично-критичними, театрально-критичними матеріалами і є авторами портретів як театральних діячів, так і видатних представників образотворчого та музичного мистецтва. У той же час з'являються портретні нариси про композиторів і артистів, написані їхніми колегами. Характерною рисою цих нарисів є характеристика творчого обличчя композиторів, які суміщають з розгорнутими загальноестетичного судженнями авторів. Так, у 60-х роках XIX сторіччя знаменними в цьому сенсі стали імена В.Ф. Одоєвського, Н.А. Мельгунова, Д.А. Кюї.

Жанр творчого портрета з моменту свого народження представлений в своїх основних різновидах:

I) як біографічний нарис (портрет-біографія, портрет-некролог, ювілейний портрет);

2) як критико-біографічний нарис;

3) нарис творчості;

4) в...ласне портрет, передавальний загальне враження від творчості того чи іншого художника.

Закономірно, що на початковому етапі розвитку жанру в основному переважала його біографічна різновид (портрет-біографія, меморіальний портрет, ювілейний портрет).

Відома заслуга в критиці літератури, театру, музики, живопису та естетики належить А. Луначарського. Методологія портретування в критиці Луначарського, її складові частини виділені А.3. Дмитровським:

- характеристика соціально-історичної дійсності, в тому числі її політичної та духовної життя;

- соціальна і класова характеристика світогляду митця;

- хронологія і біографічний матеріал житті художника;

- індивідуальний морально-психологічний склад художника;

- творчість художника в його художньому своєрідності, як результат пізнання і відтворення життя і як вираз соціальної ідеології художника і його особистості;

- значення творчості художника для сучасників і для наступних поколінь.

Всі ці компоненти знаходяться у Луначарського в певному супідрядність і функціональної зв'язку, забезпечуючи внутрішню логіку і різні рівні портрета. Відбувається лише різна акцентування цих компонентів при висуненні на перший план одних і ослабленні і навіть випаданні інших ...

У деяких випадках підзаголовки до портретів вказують проблематику і профіль дослідження. Так, у нарисі В«Максим ГорькийВ» підзаголовок - В«Літературно-мистецька характеристика В»; у нарисіВ« Флобер В»-В« Загальна характеристика; в нарисі В«ШекспірВ» - В«Соціально-ідеологічна характеристикаВ»; у нарисі «³ктор ГюгоВ» - В«Творчий шлях письменника В». Теоретичні проблеми, які поставлені Луначарським при створенні портретних характеристик, розробка методологічного апарату для характеристики письменницької особистості і творчості (так, в нарисах В«Дж. СвіфтВ» і його В«Казка про бочкуВ», В«М.Є. Салтиков-ЩедрінВ», В«Б. ШоуВ» розробляється теорія сатири) - важливі особливості портретного жанру, в якому працював Луначарський.

Наприклад, літературні портрети, створені Горьким, поєднують у собі риси індивідуальності і стрижень поведінки, вироблені середовищем, професією - все те в ній, що типово для епохи. Коли письменником створюється портрет людини, про особистості якого читач вже має попереднє власне уявлення, - Процес типізації виступає особливо ясно.

Розкриваючи риси конкретної людини, автор одночасно відтворює крупно окреслений збірний тип.

Наприклад, в таких творах, як В«Зі спогадів про В.Г. КороленкаВ», В«Час Короленко В»,В« В.Г. Короленка В», Горький показує, що саме різнобічна зв'язок людини з його часом визначає його місце в житті російського суспільства. Одночасно сила і масштабність образу Короленка досягається тим, що в цьому образі виділені національні риси зовнішності і характеру. Показується, що в цій людині великих пізнань були закладені якості, вироблені в народі багатьма століттями праці та надії. Риси зовнішності, поведінки - спокійна В«грунтовністьВ» Короленко, некваплива стриманість його промови, ненав'язлива простота в спілкуванні, кряжиста фігура - все це відтворюється Горьким як сукупність властивостей національного характеру.

Найбільш представницькі зразки в жанрі творчого портрета наступних років органічно поєднують у собі строгий соціолого-естетичний аналіз творчості художника з виявленням його світогляду і художнього смаку; несуть в собі єдність соціального, логіко-понятійного та образно-асоціативного підходів до творчості і особистості героя.

1.2 Літературно-естетичні погляди К. Паустовського

Письменником може бути тільки той,

у кого є що сказати людям

нового, значного і цікавого,

той людина, яка бачить багато чого,

чого інші не помічають.

К. Паустовський

Починаючи розмова про естетику К. Паустовського, нам, перш за все, хотілося б привести в приклад декілька висловлювань письменника про свою творчість, адже саме завдяки автобиографиям ми більш чітко, ясно розуміємо особливості зображення автором дійсності, героїв ... Чому? Хоча б тому, що через призму цієї своєрідної сповіді завжди проступають крупиці авторської оцінки своєї творчості. А це важливо. У свідомості сучасного читача Паустовський зазвичай постає письменником-романтиком, що стверджують добро, справедливість, панування прекрасного, святість високої мрії. Ці уявлення вірні. Однак занадто однобокі. Адже естетичні погляди письменника набагато складніше, багатогранніше. Все тому що вони обумовлені особистими уявленнями людини про сучасників, сучасному йому суспільстві, навколишньому Насправді, системі цінностей і про світ в цілому. Романтичне світовідчуття має місце бути у творчості К. Паустовського: В«Мені здається, що одне з характерних рис моєї прози є її романтична налаштованість. Це, звичайно, властивість характеру. Вимагати від будь-якої людини, зокрема від письменника, щоб він відмовився від цієї налаштованості, - безглуздо. Таку вимогу можна пояснити тільки невіглаством ... В»Однак письменник не відмовляється від важливості зображення реальності, дійсності, він лише підкреслює що в будь реальності завжди буде місце прекрасному, доброму, людяному ... і отже - вічного: В«... Романтична налаштованість не суперечить гострого інтересу до В«грубоїВ» життя і любові до неї. У всіх областях діяльності і людської діяльності, за рідкісними винятками, закладені зерна романтики. Їх можна не помітити й розтоптати або, навпаки, дати їм можливість розростися, прикрасити і облагородити своїм цвітінням внутрішній світ людини. Романтичність властива всьому, зокрема науці і пізнання. Чим більше знає людина, тим повніше він сприймає дійсність, тим тісніше його оточує поезія і тим він щасливіший. Навпаки, неуцтво робить людину байдужою до світу, а байдужість росте повільно, але незворотньо, як ракова пухлина. Життя в свідомості байдужого швидко в'яне, сіріє, величезні пласти її відмирають, і, в Врешті-решт, байдужа людина залишається наодинці зі своїм невіглаством і своїм жалюгідним благополуччям ... В»- пише К. Паустовський.

Крім поглядів письменника про значення романтичного сприйняття у творчості, варто розглянути ще одну тему. Тема мистецтва є однією з наскрізних, центральних тем у художніх творах К. Паустовського. Це найбільш близька, особиста тема письменника. Образи художників, письменників, ліричний образ самого автора з його поглядами на життя, завдання мистецтва завжди присутні на сторінках його творів. Ряд своїх творів він будує, як своєрідні естетичні трактати, покликані в яскравій образній формі викласти певний комплекс поглядів на літературу і мистецтво. Так побудовані: (книга В«Золота трояндаВ», оповідання «гвнина під снігомВ», В«Кошик з ялиновими шишками В»,В« Біг часу В»та ін.) Але особливо яскраво літературно - естетичні погляди К. Паустовського проступають у серії численних літературних портретів, присвячених Буніну, Купріну, Пришвіна, Андерсену, Фраерману, Гіляровському, Гриневский і іншим сучасникам. Відтворюючи відповідно до життєвою правдою живий вигляд того чи іншого письменника, К. Паустовський зображує ті сторони його обдарування, творчості, які особливо близькі, дороги йому самому. Говорячи про те, як народилася серія літературних портретів, К. Паустовський пише: при читанні творів В«поруч з ім'ям кожного письменника я робив короткі і безладні замітки про ті відчуття, які були пов'язані в мене з тим чи іншим письменником ... В». Це своє особисте, власне сприйняття творчого вигляду письменника під кутом зору того, що особливо близько самому автору. В«Весь світ у всьому його дивовижному розмаїтті повинен бути повторений на сторінках книг в його повній реальності В»- такий основний вихідний естетичний принцип К. Паустовського.

Очевидно і те, що К. Паустовський, гаряче ратує за високу наукову культуру письменника, за великі пізнання його у всіх сферах людського життя. Він стверджує необхідність пильної, копі...ткого вивчення життя, підкреслює, що тільки в безпосередній зіткненні з серцевиною життя, а не з її поверхнею, тільки в життєвому ритмі дуже високої частоти, народжуються сильні прийоми майстерності, створюється справжня література. Біографія письменника, його В«бувалихВ» є для Паустовського однією з причин, визначають глибину реалізму в його творах. Він виступає проти натуралізму, безпристрасного копіювання, проти простої фіксації фактів. Світ повинен бути пропущений крізь В«кристал письменницького розуму та уявиВ», значність того чи іншого твору конкретного автора визначається тим, наскільки глибоко і вірно показана в ньому об'єктивна дійсність, наскільки великі пізнання художника про неї .... Тому Паустовський так високо оцінював творчість деяких своїх сучасників, писав про них, увічнював їх животворящу тягу до красі реального світу. Закономірним видається і те твердження, що В«Здатність знаходити типове, характерне, здатність узагальнюватиВ» є необхідним властивістю розуму справжніх письменників. К. Паустовський не сприймає ідею вузькості духовного світу романтика (як би він не був багатий і барвистий) в порівнянні з красою і багатством життя реальної. Сам же письменник, навіть у відповідності зі

Аж ніяк Паустовський Що стосується Він

1.3

Перш

Цікаво Це Нариси різні. Це - дрібниць. Паустовський. Він вимагає Установка

2. Творчість

2.1

Крім портрета. Портрет

2.2

З

Високі

З очима,

В

1.

2.

Російський Вобірваний, у пошуках В«вакансіїВ» він обходив всі стоять в гавані шхуни. У першому плаванні, на транспортному судні В«ПлатонВ» він вперше побачив береги Кавказу і Криму. Матросом Грін плавав недовго, - після першого або другого рейсу його зазвичай списували за непокірний норов. Пізніше був лісорубом і золотошукачів на Уралі. Навесні 1902 юнак опинився в Пензі, в царської казармі. З казенного опису його зовнішності тієї пори: зріст - 177,4, очі - світло-карі, волосся - світло-русяве; особливі прикмети: на грудях татуювання, що зображає шхуну з бушпрітом і фок-щоглою, несучої два вітрила. Шукач чудесного, марить морем і вітрилами, потрапляє в двісті тринадцятий Оровайскій резервний піхотний батальйон, де панували самі жорстокі звичаї, згодом описані Гріном в оповіданнях В«Заслуга рядового ПантелєєваВ» та В«Історія одного вбивства В». Через чотири місяці В«рядовий Олександр Степанович ГриневскийВ» біжить з батальйону, кілька днів ховається в лісі, але його ловлять і засуджують до тритижневому суворому арешту В«на хлібі і водіВ». Пензенські есери допомагають йому бігти з батальйону вдруге, забезпечивши фальшивим паспортом і переправляють в Київ. Звідти він перебрався до Одеси, а потім у Севастополь. За пропагандистську діяльність у Севастополі він поплатився в'язницею і засланням. Після звільнення з севастопольського каземату Грін їде в Петербург і там незабаром знову потрапляє до в'язниці. Гріна засилають на 4 роки в м. Туринськ, Тобольської губернії. Після прибуття туди В«етапним порядкомВ» Грін біжить із заслання і добирається до Вятки. Батько дістає йому паспорт нещодавно померлої в лікарні В«особистого почесного громадянина В»А.А. Мальгінова і Грін повертається до Петербурга, щоб через кілька років, в 1910 році, знову відправитися на заслання, на цей раз в Архангельську губернію. Тюрми, заслання, вічна нужда ... Недарма говорив Грін, що його життєвий шлях був усипаний не трояндами, а цвяхами ... У Петербург повернувся в травні 1912. Влившись в петербурзькі літературні кола, співпрацював у багатьох журналах. У 1916 в Петрограді почав писати В«повість-феєріюВ» В«Червоні вітрилаВ». З кінця 1916 змушений був переховуватися у Фінляндії, але, дізнавшись про Лютневу революції, повернувся в Петроград. У 1919 з Петрограда був призваний в Червону армію, де служив зв'язківцем. У 1920 важкохворого Гріна, який захворів на висипний тифом, привезли до Петрограда, де за допомогою М. Горького йому вдалося отримати академічний пайок і кімнату в В«Будинку мистецтвВ». Батько розраховував, що з його старшого сина, в якому вчителі бачили завидні здібності, вийде неодмінно інженер або доктор, потім він погоджувався вже на чиновника, на худий кінець, на писаря, жив би тільки В«як усіВ», кинув би В«фантазіїВ» ... Перше оповідання В«Заслуга рядового ПантелєєваВ» (агітброшюра за підписом А.С.Г. була написана в 1906) був конфіскований і спалений охранкою. Перші публікації (оповідання) були в 1906, в Петербурзі. Підпис В«А.С. ГрінВ» вперше з'явилася в 1908 під розповіддю В«АпельсиниВ» (за іншими відомостями - під оповіданням В«ВипадокВ» у 1907). В 1908 вийшла перша збірка В«Шапка-невидимкаВ» з підзаголовком В«Оповідання про революціонерів В». Не тільки в юності, але і в пору широкої популярності Грін, поряд з прозою, писав ліричні вірші, віршовані фейлетони і навіть байки. Закінчивши роман В«Блискучий світВ», навесні 1923 Грін їде в Крим, до моря, бродить по знайомих місцях, живе в Севастополі, Балаклаві, Ялті, а в травні 1924 року поселяється в Феодосії - В«місті акварельних тонівВ». У листопаді 1930 року, вже хворий, він переїжджає в Старий Крим. Помер Грін 8 липня 1932 в Феодосії. У 1970 у Феодосії був створений літературно-меморіальний музей Олександра Гріна. Серед його творів - вірші, поеми, сатиричні мініатюри, байки, нариси, новели, оповідання, повісті, романи.

Вивчивши біографію О. Гріна, представимо хронологічно витриманий життєвий і творчий шлях письменника в співвіднесенні з нарисом К. Паустовського В«Життя Олександра Гріна В», щоб підкреслити переваги, своєрідність жанру романтичного нарису, виявити його художні достоїнства.

Біографія Нарис Дата Факти Дата Факти 23 серпня (За старим стилем - 11 серпня) 1880 року Народився в Слобідському, повітовому містечку Вятської губернії, в сім'ї службовця конторником на пивоварному заводі. липня 1932 року Помер в Старому Криму 1893 Померла мати В«Дореволюційний лад В» В«Стара Росія В»... відняла любов до дійсностіВ» 1896 Їде в Одесу В«Прийшла революція В»

В«Справа тривалий викликало досаду В»

В«Грін помер на порозі соціалістичного суспільства В»

Навесні 1902 Опинився в Пензі, в царській казармі. Сім'я В«Батько Гріна - Учасник польського повстання ... Спився і помер у злиднях В» 1902-1906 рр.. Київ-Севастополь-Одеса - Туринськ: революційна діяльність Дитячі роки В«Втомився від безрадісного існування В» 1902 Повертається в Вятку, їде до Петербурга У реальному училище В«Виключили за невинні вірші В» 1910 Посилання в Архангельську губернію Померла мати В«Багата фантазія зраджувала при зіткненні з дійсністю В» 1912 <...td width="26%" valign=top> Повернувся в Петербург, вливається в петербурзькі літературні кола Роки поневірянь В«У повному тріумфуванні виїхав з В'ятки ... »« новий світ не потребував в мені ... В» 1916 В Петрограді почав писати В«повість-феєріюВ» В«Червоні вітрилаВ». В«Вогні Ялти ... З Херсона до Одеси ... від одеської життя в Вятку В» В«Знову починалася проклята вятская життя В» 1919 З Петрограда був призваний в Червону армію, де служив зв'язківцем. В«Роки безплідних пошуків місця в житті В» В«Безперервний холод і морок В» 1920 тяжкохворих Гріна, який захворів на висипний тиф, привезли в Петроград Робота в есерівської організації В«Заарештовано ...В» 1920-1932 рр.. Літературна діяльність Сидить в тюрмах В«Був захоплений думками про письменстві В» 1924-1932 рр.. Живе в Криму В«Багато років його життя майже нікому не відомі В» 1932 рік, Липень Помер в Старому Криму В«Болдинская осінь В» «³н писав ще боязко, з оглядкою на редактора і читача, писав з тим добре знайомим починаючим письменником почуттям, ніби за його спиною стоїть натовп глузливих людей і з осудом вчитується в кожне слово ... Грін ще боявся бурі сюжетів, яка бушувала в ньому і вимагала звільнення В» Лютнева революція «³дправився пішки до Петрограда ... кинув навіть портрет Едгара По В» В«Грін був повернуто до життя рукою Горького ... В» Пише В«Червоні вітрила В»,В« поему, яка стверджує силу людського духу, просвічений. наскрізь ... любов'ю до життя, до душевної юності В» Переїхав в Феодосію ... В«хотілося жити в тиші, яка давала йому можливість відмовити свої розповіді ... Там він багато писав В» В«З Феодосії переїхав в місто квітів, тиші і руїн В» В«Помер в самоті ... важко, як і жив В» Осмислюючи творча спадщина Гріна В«Чи потрібні нам такі шалені мрійники, яким був він ... В»

Представлені у таблиці матеріали свідчать про явні переваги художнього тексту. Якщо в біографічних фактах текст хронологічно вивірений, то художній нарис В«Життя Олександра ГрінаВ» починається кінцевим фактом будь біографії - смертю письменника. В«Письменник Грін - Олександр Степанович Гриневский - помер у липні 1932 року в Старому Криму - маленькому місті, зарослому віковими горіховими деревами В». Показово, що вже перша синтаксична конструкція має особливу філософсько-експресивну навантаження: ключовими словами тут є Грін - помер - віковими. Читачі розуміють, безумовно, що мова далі піде про важке життя письменника, адже слово В«померВ» асоціюється з втратою, трагедією, неможливістю визначити подальші події; філософське трактування буттєвості розкривається у слові В«віковийВ», його смислове значення явно свідчить про зв'язок часів, повторюваності подій.

Всі наступні факти біографії також представлені в хронологічному порядку, тоді як нарисовій портрет мають філософську спрямованість. Час виражено не датами, К. Паустовський пропонує читачам унікальну можливість за допомогою образів - символів прожити разом з Гріном його коротке життя. Щоб переконатися в правильності нашого виводу, відзначимо, що дати в нарисі зустрічаються лише п'ять разів, тоді як в документальній біографії - сімнадцять раз.

Чим же тоді позначає К. Паустовський час в нарисі? Аналізуючи текст В«Життя Олександра Гріна В», укладаємо, що в невеликому за обсягом творі налічується більше ста п'ятдесяти абзаців з конкретною мікротеми, чином, персонажем, художніми достоїнствами. Таким чином, абсолютно своєрідною є композиція твору: міні-сюжети, зворотне оповідання, художня своєрідність, особистість головного героя в сполученні з непрямими персонажами ірреального характеру: море-мрія-час, улюблені Гріном письменники-робота-убогість, - все це формує зовсім органічну літературну структуру. Саме з неї народжується романтичний нарис, створений К. Паустовським.

Деталізація сюжету дозволяє робити нові висновки: спочатку Грін помер, потім прийшла революція, потім дитячі роки, роки поневірянь і знову смерть. Що ж об'єднує сюжет? Безумовно, особистість головного героя - письменника Олександра Гріна.

К. Паустовський зауважує, що В«життя стулила коло, і Гріну більше не було в ній ні радості, ні розумного заняття В». Однак, при всій емоційності на протязі всього оповідання, що виражає печаль, а часто справжню скорботу, нарис, незважаючи на це, оптимістичний: одним з головних персонажів - символів є мрія, яку Грін проніс через усе своє важке життя. Звертаємося до тексту нарису: В«Було незрозуміло, як цей похмурий чоловік, не заплямувавши, проніс через болісне існування дар могутнього уяви, чистоту почуттів і сором'язливу усмішку В». Цитата взята з другої мікротеми і переконливо доводить, що в тексті існують ірреальні персонажі. Розкривається в цитаті і письменницький талант К. Паустовського: весь абзац складається всього з трьох синтаксичних конструкцій, одна з яких - просте пропозиція, особливо примітне тим, що в ньому яскраво демонструється прийом алітерації: гр-р-ж-л-ж-л-ж-з-н. Дзвінкі приголосні ніби кричать про те, що народився талановитий чоловік, тоді як семантика самого пропозиції повідомляє про важкого життя, яка вже в минулому (дієслово вжито у минулому часі - прожив). Далі слід складнопідрядне речення з підрядним способу дії, думаємо, невипадково, так як тема нарису - спосіб життя діяльної людини. В підрядному реченні відсутнє підмет, виражений ім'ям іменником, хоча три лексеми саме цієї частини мови. Це свідчить, на наш погляд, якраз про те, що важка життя не зробила з Гріна ні злочинця, ні злого обивателя. Відчувається предметністю в його житті стали, можливо, не власне предмети, а предмети-ідеї, мрії. Третя синтаксична конструкція, навпаки, коли мова заходить про сам Грине, то автор нарису нарочито відокремлює підмет від присудка одиночним дієприслівником. Цим К. Паустовський підкреслює обдарованість і самотність Гріна. Особливу роль відіграють в цьому реченні аллитерационному оформлені епітети: похмурий, болісну, сором'язливу.

Дивну життєстверджуючу силу виражають у тексті К. Паустовського пейзажні замальовки: В«Навколо маленького білого дому в густій ​​і свіжій траві цвіли польові квіти. Листя горіха, мляві від спеки, пахли лікарсько і терпко В». За допомогою цього пейзажного етюду доведемо, що в основі композиції художнього нарису лежить метод контрасту. Скористаємося методом асоціативно-смислового ...зіставлення: білий будинок - це сім'я, затишок, діти. Проектуємо асоціації на біографічні факти письменника О. Гріна: все інакше - він самотній, позбавлений домашнього затишку. Польові квіти - це скромна краса, непомітна у величезному просторі (польові). А в життя знову зворотне: рано постарілий Грін зовні непривабливий, але його життя завжди на виду, він жебрак пілігрим, постійно конфліктує, що добивається правди. Ось таким бачить його К. Паустовський: В«Грін був негарний ... з особою, посіченим тисячами зморшок і шрамів ... його обличчя схоже на зім'яту рублеву папірець. Ходив важко, як ходять вантажники В». У цитаті у вигляді портретної замальовки є порівняльні звороти, розгорнуті метафори.

Всяка нова мікротеми нарису В«Життя Олександра ГрінаВ» не послідовно повідомляє про періодах життя письменника-мрійника, але всякий раз оповідає про поневіряння і нужді. В«Потім були роки безплідних пошуків ...

Грін був банщиком на станції Мурашов, близько Вятки, служив писарем у канцелярії, писав у трактирі для селян прохання до суду. Він жив випадковим копійчаним працею: забивав палі в порту, зчищав фарбу зі старих пароплавів, вантажив ліс, разом з босяками наймався гасити пожежі на нафтових вишках В». У цій цитаті показовий синтаксичний паралелізм, що підкреслює уявну монотонність, одноманітність життя. Але на відміну від пожеж на нафтових вишках, їм гасимо, пожежа уяви Гріна в стражданнях лише розгорявся.

А самотність в світі людей? Цю думку автор максимально розвиває допомогою сюжетного повтору: Петроград - безліч людей не розуміють і не приймають Гріна. В«Принадну і казкову книгу В«Червоні вітрилаВ» Грін обмірковував і почав писати у Петрограді 1920 року, коли після Сипняка він бродив по обмерзлому місту і шукав щоночі нового нічлігу у випадкових, напівзнайомі людей В». Ще: В«Без даху над головою, полубольной і голодний, з важкими запамороченнями, він бродив цілі дні по гранітному місту в пошуках їжі та тепла В». У представлених цитатах, взятих з різних микротем, велику роль грає простір, місто стає персонажем, а люди безликі і байдужі. К. Паустовський концентрує увагу читачів на високих духовних силах Гріна, на його вмінні чинити опір обставинам життя і мріяти тоді, коли здається вже неможливим просто жити. Велику роль грають контрастні зображально-виражальні засоби: епітети В«ЧарівнийВ», В«казковийВ» протиставлені В«зледенілийВ». Тема абзаців знову аллитерационному оформлена.

Таким чином, виконана практична робота, пов'язана з аналізом тексту, зіставленням фактів біографії з мікротеми нарису, дозволяє зробити наступний висновок: створений К. Паустовським портретний нарис, можна назвати романтичним, в першу чергу тому, що письменник Олександр Степанович Грін, проживши неймовірно важке життя, зберіг В«прекрасний блискВ» очей і вигадав для читачів багато надзвичайний історій. Створений талановитим російським письменником К. Паустовським літературний портрет являє собою унікальний твір художньої літератури зі своєрідним композиційним вирішенням, сюжетом в сюжетах і характеристикою головного героя допомогою ірреальних персонажів.

Нарис лаконічний в обсязі і неймовірно ємний у смисловому значенні; безперечним прикрасою його виступає емоційність, особлива експресія, художнє своєрідність.


Висновок

Виконана робота за темою В«Образ головного героя в літературних портретах К.Г. ПаустовськогоВ» дозволила зробити наступні висновки.

Як і сама художня література, жанр літературного портрета формувався і розвивався послідовно. На процес формування і розвитку даного літературного жанру справила вплив критична література: В«Особливістю виникнення літературного портрета є той факт, що в Європі і в Росії він народився як жанр літературної критики та у зв'язку із зародженням так званого В«нового романтичного методу В».

В творчості російського письменника К.Г. Паустовського малі літературні жанри розкрилися особливо талановито. Значне місце К.Г. Паустовський відвів художньо-документальному портретному нарису. Для письменника важливо передати не стільки яскраві факти, скільки своє бачення людини, своє розуміння його таланту. У В«портретахВ» ліризм панує настільки, що повністю підпорядковує собі факти.

Вивчаючи питання теорії літератури, акцентували увагу на ролі головного героя в художньому творі і особистості головного героя саме в літературних портретах К. Паустовського. Їх багато, і вони дуже різні. Це-опис гіркої долі Олександра Гріна, його поневірянь по-життя і особистого невлаштованості в ній. Це короткий, як замерзлий крик, слово про тільки що померлому Горькому. Це-зустріч з Блоком, якої ніколи не було і інші.

Особливе

В процесі

Образ Саме тому в

Показова

Образ

Список літератури

- М.: - 128 с.

Нарис творчості. - М.: Соч. в 6 томах. Том п'ятий. Розповіді. Казки. 1958.

1990.

10. - М.: Наука.

11. Друга изд. Доп. - 216 с.

12. - М.: Радянський письменник. 1966.

13.

14. Термінологія. Стилі. - М., 1987.