Главная > Бухгалтерский учет и аудит > Бухгалтерський облік і майно організації

Бухгалтерський облік і майно організації


24-01-2012, 17:12. Разместил: tester4

Зміст

Введення

1.Практичназавдання

1.1 Класифікація майнаорганізації

1.2Бухгалтерскій баланс

2.Ситуаційнізавдання

2.1 Система рахунків і подвійний запис. Рахунки синтетичногообліку

2.2 Баланс

3.Тестове завдання

Список літератури


1.Практична задача

Завдання1.1 Класифікація майна організації

Склад господарськихкоштів ВАТ В«МеркурійВ» і джерел формування

№ п./п Найменування господарських засобіві джерел організації Сума, руб. 1 2 3 1. Паливо 1800 2. Заборгованість заводу за отриманнявід бази постачання № 1 матеріали 9180 3. Готова продукція на складі 3420 4. виробниче обладнання вцехах 2830 5. Заборгованість покупців завідвантажену продукцію 5200 6. Заборгованість фінансовим органам поплатежах до бюджету 82160 7. Виключне право на товарнийзнак 10000 8. Тара 400 9. Статутний капітал 478380 10. Збитки минулих років -30000 11. Амортизація основних засобів -13000 12. Короткострокові кредити банку 8200 13. Інші кредитори 2700 14 Каса 15000 15 Спеціальні рахунки в банках 2380 16 Незавершене виробництво 5250 17 Основні матеріали 21600 18 Інші дебітори 60 19 Розрахунковий рахунок 142720 20 Допоміжні матеріали 416 21 Основні засоби загальноцеховогопризначення 494862 22 Заборгованість органам страхування тазабезпечення 7528 23 Заборгованість працівникам по оплатіпраці 75280 24 Довгострокові кредити 3250 25 Заборгованість підзвітних осіб 185 26 Короткострокові позики 4800 27 Інші матеріали 1334 28 Прибуток звітного року 384800 29 Покупні напівфабрикати 7200 30 Довгострокові позики 4300 31 Заборгованість перед бюджетом поподатку на прибуток 5714 32 Цільове фінансування 2400 33 Будівлі та обладнання складівВідділ постачання та збуту 245100 34 Валютний рахунок 5200 35 Резервний капітал 342400 36 Основні засоби ЖКГ 320000 37 Основні засоби цехівдопоміжного виробництва 120000 38 Резерв майбутніх витрат 12330 39 Витрати майбутніх періодів 265 40 Заборгованість працівників повідшкодування матеріального збитку 1200

Завдання1.2 Бухгалтерський баланс

Угрупування майнаорганізації за видами

№ п/п Види майна Сфери знаходження Наймен...ування майна Сума, руб. 1. Необоротні активи Сфера виробництва Виробниче обладнання вцехах 2830 Амортизація основних засобів -13000 Основні засоби загальноцеховогопризначення 494862 Основні засоби ЖКГ 320000 Основні засоби цехівдопоміжного виробництва 120000 Будівлі та обладнання складівВідділ постачання та збуту 245100 невиробнича сфера Виключне право на товарнийзнак 10000 РАЗОМ 1179792 2. Оборотні активи Сфера виробництва Паливо 1800 Допоміжні матеріали 416 Тара 400 Готова продукція на складі 3420 Незавершене виробництво 5250 Основні матеріали 21600 Інші матеріали 1334 Покупні напівфабрикати 7200 Витрати майбутніх періодів 265 Сфера обігу Інші дебітори 60 Заборгованість працівників повідшкодування матеріального збитку 1200 Заборгованість покупців завідвантажену продукцію 5200 Каса 15000 Розрахунковий рахунок 142720 Валютний рахунок 5200 Заборгованість підзвітних осіб 185 Спеціальні рахунки в банках 2380 РАЗОМ 213630 3. Збитки Збитки минулих років 30000 ВСЬОГО 1363422

Угрупування майна заджерелами утворення

№ п./п Джерела утворення Найменування джерел Сум, руб. 1. Власні Статутний капітал 478380 Прибуток звітного року 384800 Цільове фінансування 2400 Резервний капітал 342400 РАЗОМ 1207980 2. Позикові Короткострокові кредити банку 8200 Довгострокові кредити 3250 Короткострокові позики 4800 Інші кредитори 2700 Довгострокові позики 4300 РАЗОМ кредити і позики 23250 Заборгованість заводу за отриманнявід бази постачання № 1 матеріали 9180 Заборгованість фінансовим органам поплатежах до бюджету 82160 Заборгованість органам страхування тазабезпечення 7528 Заборгованість працівникам по оплатіпраці 75280 Заборгованість перед бюджетом поподатку на прибуток 5714 РАЗОМ зобов'язання за розрахунками 179862 Резерв майбутніх витрат 12330 РАЗОМ зобов'язання порозподілу 12330 ВСЬОГО ДЖЕРЕЛ 1423422

2. Ситуаційнізавдання

Завдання2.1 Система рахунків і подвійний запис. Рахунки синтетичного обліку

Журнал господарськихоперацій.

№ п/п Зміст операції Сума, руб. корресп. рахунків Тип змін Дт Кт 1 2 3 4 5 6 1. За договором поставки обладнання№ 59 від 13.12.2023 р., укладеним з ВАТ "Акорд" 16.12.2023 р. напідприємство надійшов верстат з програмно-цифровим управлінням, що вимагає монтажу.Договірна вартість об'єкта становить 23600 руб., У тому числі ПДВ 18% 20000 07 60 А/П збільшення ПДВ 3600 19 60 Оплата за поставлене обладнанняпроведена 19.12.2023 р. шляхом перерахування грошових коштів з розрахунковогорахунки згідно п/п 89 23600 60 51 А/П зменшення Згідно з актом приймання-здачі обладнанняв монтаж № 6 від 17.12.2023 р. верстат з програмно-цифровим управлінням переданийв монтаж 20000 01 07 Активний 2. Згідно требованіям_-накладним№ 1-58 протягом січня 2003 р. ВАТ "Меркурій" спожито наступнівиди матеріалів для основного виробництва: борошно 6000 20 10 Активний масло 15600 20 10 Активний напівфабрикати 5200 20 10 Активний на обслуговування загальноцехових потреб: іншіматеріали 400 25 10 Активний бухгалтерією: канцелярські товари 36 26 10 Активний 3. 15.02.2024 р. ВАТ"Меркурій" отримало гроші з розрахункового рахунку в касу для видачізаробленої плати за січень 76000 50 51 Активний Згідно платіжної відомості № 44 від17.02.2008 організації видана зарплата працівникам за лютий 76000 70 50 А/П зменшення 17.02.2024 р. депонувати невиданізароблена плата. 720 76.4 70 Пасивний Залишок коштів повернутийна розрахунковий рахунок організації згідно РКО № 18 720 51 50 А/П. збільшення

Журнал господарськихоперацій.

Дата Зміст операції Док, підстава для отраж. операціїв Б.У. Кореспонденція рахунків Сума, руб. 1 2 3 4 5 6 16.12.2023 За договором поставки обладнання№ 59 від 13.12.2023 р., укладеним з ВАТ "Акорд" 16.12.2023 р. напідприємство надійшов верстат з програмно - цифровим управлінням, що вимагаємонтажу. Договірна вартість об'єкта становить 23600 руб., В тому числі ПДВ18% Вимога-накладна 07 60 20000 16.12.2023 ПДВ Рахунок-фактура 19 60 3600 19.12.2023 Оплата за поставлене обладнанняпроведена 19.12.2023 р. шляхом перерахування грошових коштів з розрахунковогорахунки згідно п/п 89 Виписка банку 60 51 23600 17.12.2023 Згідно з актом приймання-здачі обладнанняв монтаж № 6 від 17.12.2023 р. верстат з програмно - цифровим управліннямпереданий в монтаж Акт прийому-здачі 01 07 20000 янв.09 Згідно вимогам - накладним№ 1-58 протягом січня 2003 р. ВАТ "Меркурій" спожито наступнівиди матеріалів для основного виробництва: борошно вимога накладна 20 10 6000 масло вимога накладна 20 10 15600 напівфабрикати вимога накладна 20 10 5200 на обслуговування загальноцехових потреб: іншіматеріали вимога накладна 25 10 400 бухгалтерією: канцелярські товари вимога накладна 26 10 36 15.02.2024 15.02.2024 р. ВАТ"Меркурій" отримало гроші з розрахункового рахунку в касу для видачізаробленої плати за січень Виписка банку, ПКО 50 51 76000 17.02.2024 Згідно платіжної відомості № 44 від17.02.2009 організації видана зарплата працівникам за лютий платіжна відомість 70 50 76000 17.02.2024 17.02.2024 р. депонованихневиданий зароблена плата. Бух. Довідка запис у плат вед-ти 76.4 70 720 Залишок коштів повернутийна розрахунковий рахунок організації згідно РКО № 18 РКО 51 50 720 1 ОС 2 Амортизація 4 НМА 7 оборуд. до вуст. Сн1182792 Сн [13000] Сн 10000 Сн 0 20000 20000 20000 20000 20000 20000 Ск 1202792 Ск [13000] Ск 10000 Ск 0 10 матеріали 19 податок 20 основ пр-во 25общ-пр витр Сн 32750 Сн 0 Сн 0 Сн 0 6000 3600 6000 400 400 15600 15600 5200 5200 400 400 36 36 27236 3600 27236 0 Ск 5514 Ск 3600 Ск 27236 Ск 26общ-госп витр 43 Г. П.. 45 Тов. відвантажені. 50Касса Сн 0 Сн3420 Сн 5250 Сн 15000 36 36 76000 76000 0 76000 76000 Ск 0 Ск 3420 Ск 5250 Ск 1500 51 р ​​/ с 52 валютн рах 55 Спец рахунки в бан 60 рас з пост і подр Сн 142720 Сн 5200 Сн2380 Сн 9180 720 23600 23600 20000 76000 3600 720 99600 23600 23600 Ск 43840 Ск 5200 Ск 2380 Ск 9180 62 расч з покуп та замовлення 66 рас по крат кр і з 67 долгосроч кред 68 расч по нал і сб Сн 5260 Сн 13000 Сн 7550 Сн 5714 Ск 5260 Ск 13000 Ск 7550 Ск5714 69 расч по соц страх 70 расч по з/п 71 расч з п/о осіб 76 розр. з різн. деб. і кред. Сн 89688 Сн75280 Сн 185 Сн 2700 75280 720 75280 720 Ск 89688 Ск 720 Ск 185 Ск 1200 76.4 депонир 80 КК 82 Рез кап 84 Непокритий уб Сн про Сн 478380 Сн 342400 Сн [30000] 720 720 Ск720 Ск 478380 Ск 342400 Ск [30000] <...td width=67 nowrap valign=bottom> 86 Цільове фін 96 резерв предст рас 97 РБП 98 дох буд. пер Сн 2400 Сн12330 Сн 265 Сн 1200 Ск 2400 Ск12330 Ск 265 Ск1200 99 прибуток Сн384800 Ск384800

Завдання2.2 Баланс

Синтетичний облік

№ рахунку Найменування синтетичного рахунку Сальдо початкове Оборот за місяць Сальдо кінцеве Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 7 8 О1 Основні засоби 1182792 20000 1202792 О2 Амортизація ОС -13000 -13000 О4 НМА 10000 10000 О7 Устаткування до установки 20000 20000 0 10 Матеріали 32750 27236 5514 19 Податок ПДВ 3600 3600 20 основне виробництво 27236 27236 25 Загальновиробничі витрати 400 400 26 Загальногосподарські витрати 36 36 43 Готова продукція 3420 3420 45 Товари відвантажені 46 Виконані етапи по незавершенихроботам 5250 5250 50 Каса 15000 76000 76000 15000 51 Розрахунковий рахунок 142720 720 99600 43840 52 Валютні рахунки 5200 5200 55 Спеціальні рахунки в банках 2380 2380 60 Розрахунки з постачальниками іпідрядниками 9180 23600 23600 9180 62 Розрахунки з покупцями тазамовниками 5260 5260 66 Короткострокові кредити банку 13000 13000 67 Довгострокові кредити банку 7550 7550 68 Розрахунки з податків і зборів 5714 5714 69 Розрахунки по соціальному страхуваннюі забезпеченню 89688 89688 70 Розрахунки з персоналом з оплатипраці 75280 75280 720 720 71 Розрахунки з п/о особами 185 185 76 Розрахунки з різними дебіторами ікредиторами 2700 2700 76.4 Депоновані суми 720 720 80 Статутний капітал 478380 478380 82 Резервний капітал 342400 342400 84 Непокритий збиток -30000 -30000 86 Цільове фінансування 2400 2400 91 Інші доходи 96 Резерви майбутніх витрат 12330 12330 97 Витрати майбутніх періодів 265 265 98 Доходи майбутніх періодів 1200 1200 99 Прибуток 384800 384800 Разом 1393422 1393422 247592 247592 1318862 1318862

3.Тестове завдання

1.Збільшенняекономічних вигод у результаті надходження активів і (або) погашеннязобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації за виняткомвкладів учасників (власників майна) визнається:

(в) Доходом (ПБУ 9/99В«Дохід організаціїВ»)

2. Оцінкамайна, внесеного в рахунок внеску до КК організації, здійснюється:

(а) в грошовій оцінці,узгодженої засновниками (учасниками) організації

(ПБУ 19/02 (44) Облікфінансових вкладень)

3. Виберітьправильне твердження:

(а) сума всіх статейрозкритих в активі балансу завжди дорівнює сумі всіх статей, що відображаються впасиві балансу

4. До якого типузмін балансу відноситься господарська операція В«Списані, матеріали,використані в основному виробництві В»?

(а) Активне змінабалансу (зміна в структурі активів)

5. Чому дорівнюєдебетовий оборот на безсальдовий рахунку?

(г) сумі початковогосальдо і кредитового обороту

6. Якщо фактигосподарського життя фіксуються бухгалтером в неправильних сумах (в результатіневірних арифметичних розрахунків, неправильного застосування норм амортизацій тат.п.), то виникають:

(в) помилки в оцінці

7. Який сенсбухгалтерського запису Д-т 60 В«розрахунки з постачальниками та підрядникамиВ» і К-т 51В«Розрахунковий рахунокВ»?

(а) Перераховано ДС в рахунокпогашення заборгованості перед постачальником

8. Суми ПДВ, що підлягаютьотриманню від покупця матеріалів, відображаються в бухгалтерському обліку наступноїпроводкою:

(в) Д-т 19 К-т 68

9. На підставі нижченаведених даних про залишки на синтетичних рахунках визначити, чому будедорівнює розділ 2 бухгалтерського балансу В«Оборотні активиВ»

п/п

Залишки за синтетичними рахунками Дебет Кредит Код рахунки Найменування рахунку 1. 43 Готова продукція 125000 2. 60 Розрахунки з постачальниками іпідрядниками 5000 13000 3. 75 Розрахунки з засновниками (розрахунки повкладів у статутний капітал) 260000 4. 98 Доходи майбутніх періодів 88000 5. 19 ПДВ по придбаних цінностей 12000 6. 04 НМА 95000 7. 97 Витрати майбутніх періодів 320000 8. 10 Матеріали

(б) 817000

10. Скластибухгалтерський баланс організації, згрупувавши господарські засоби таджерела їх утворення у відповідні розділи балансу: Необоротніактиви, капітал і резерви, довгострокові зобов'язання, короткостроковізобов'язання.

№ п/п Найменування засобів і джерелїх утворення актив Пасив Основні Засоби 18650 Статутний капітал 10000 Вкладення у необоротні активи 270 Розрахунки з дебіторами 4250 Розрахунки з іншими кредиторами 1950 Розрахунковий рахунок 500 Нематеріальні активи 200 Розрахунки з постачальниками іпідрядниками 9360 НЗВ 9000 Розрахунки з персоналом з оплатипраці 8000 Короткострокові кредити банку 5000 Прибуток 2400 Сировина 4800 Розрахунки з податків і зборів 960 АКТИВ Код показника На початок звітного року На кінець звітного року 1 2 3 4 1.внеоборотние активи Нематеріальні активи 110 200 Основні засоби 120 18650 Інші необоротні активи 270 разом по розділу 1 190 19030 2. ОБОРОТНІ АКТИВИ Запаси 210 13800 в тому числі: сировина, матеріали та інаналогічні цінності 211 4800 витрати в незавершеномувиробництві 213 9000 готова продукція і товари дляпродажу 214 витрати майбутніх періодів 216 Дебіторська заборгованість 240 в тому числі покупці і замовники 241 Грошові кошти 260 500 Інші оборотні активи 270 4250 разом по розділу 2 290 18550 БАЛАНС 300 37670 ПАСИВ Код показника На кінець звітного року 1 2 4 3. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ Статутний капітал 410 10000 Резервний капітал 430 Нерозподілений прибуток 470 2400 підсумок 490 12400 4. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Позики і кредити 510 підсумок 5. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Позики і кредити 610 5000 Постачальники і підрядчики 621 9360 Заборгованість перед персоналоморганізації 622 8000 Заборгованість переддержавними позабюджетними фондами 623 Заборгованість з податків і зборів 624 960 Інші кредитори 625 1950 Резерви майбутніх витрат 650 Інші короткострокові зобов'язання 660 підсумок 690 25270 БАЛАНС 37670