Главная > Бухгалтерский учет и аудит > Бухгалтерський облік і контроль за цільовим використанням коштів на прикладі стоматологічної поліклініки

Бухгалтерський облік і контроль за цільовим використанням коштів на прикладі стоматологічної поліклініки


24-01-2012, 17:12. Разместил: tester10

Зміст

Введення. 14

1. Нормативне регулювання, організаційні та фінансовіаспекти діяльності бюджетнихустанов. 18

1.1. Бюджетне законодавство вобласті функціонування бюджетних установ . 18

1.2.Порядок складання кошторисів дляохорони здоров'я 38

1.3. Методологічні основи веденняаналізу діяльності медичних установ . 44

2. Організація бухгалтерського обліку та аналіз фінансовогостану Огуз В«Стоматологічна поліклінікаВ» м. Біробіджана. 52

2.1. Коротка характеристика ОГУЗВ«Стоматологічна поліклінікаВ» 52

2.2. Організація бухгалтерського обліку вмедичних установах . 56

2.2.1. Облікова політика установи. 56

2.2.2. Ведення бухгалтерського обліку. 67

2.2.2.1. Облік коштів стоматологічної поліклініки. 67

2.2.2.2. Облік розрахунків по оплаті праці. 71

2.2.2.3. Облік матеріальних запасів. 78

2.3. Проведення аналізу в установі . 83

2.3.1. Аналіз роботи Огуз В«Стоматологічна поліклінікаВ». 83

2.3.2. Аналіз виконання кошторису витрат. 89

2.3.3. Аналіз виконання платних послуг. 92

2.4. Здійснення фінансового контролю . 93

3.Путівдосконалення фінансово-господарської діяльностізаклади охорони здоров'я. 100

Список використаної літератури .. 117


Введення

Здоров'ягромадян, як соціально - економічна категорія, являє собою найважливішийелемент національного багатства. Для підтримки здоров'я споживаєтьсяпевна частина валового національного продукту, але і саме здоров'я людиниповинна розглядатися як ресурс, необхідний для виробництва матеріальнихблаг. Певною мірою, здоров'я є функція таких змінних, яквиробництво та навколишнє середовище, поведінку людей і якість продуктів харчування.Відповідно, з цим негативні сторони соціально-економічного таполітичної ситуації в країні, криза системи охорони здоров'я негативнопозначається на стані здоров'я населення. Дуже тривожна демографічнаситуація зростає смертність, падає народжуваність, внаслідок чого спостерігаєтьсяприродний спад населення.

Тема,зачіпає питання організації в медичному закладі бухгалтерськогообліку, аналізу фінансового стану та контролю за цільовим і раціональнимвикористанням коштів обов'язкового медичного страхування єактуальною, тому в сучасних умовах охорона здоров'я - це проблемадержавного масштабу. Уряд щороку затверджує програмудержавних гарантій по безкоштовної медичної допомоги. Однак в абсолютномубільшості регіонів ця проблема не забезпечується державнимизасобами. Дефіцит коштів за цією програмою 30-40% від потреби, і вінпокривається вимушеними витратами пацієнтів на оплату ліків і медичнихпослуг.

Метоюдипломної роботи є розкриття питань бухгалтерського обліку та контролю зацільовим використанням коштів в медичному закладі, аналіз фінансовогостану стоматологічної поліклініки. В дипломній роботі ми поставилинаступні завдання:

-вивчити питання бухгалтерського обліку;

-провестидокументальну перевірку цільового та раціонального використання коштів системиОМС;

-провести аналіз фінансового стану медичної установи;

-намітити шляхи вдосконалення фінансово - господарської діяльності лікувально-Профілактичного закладу.

Хронологічнірамки дослідження визначаються періодом 2001 -2003 рр.

Об'єктомдослідження є державна установа охорони здоров'я В«Стоматологічнаполіклініка В»управління охорони здоров'я уряду Єврейської автономноїобласті.

Проблемибухгалтерського обліку та аналізу фінансового стану завжди привертали увагудослідників різного профілю. Інтерес представляють наукові праці КузіноїЕ.Л., Кадирова Ф.Н. Кондракова Н.П., Зельковіч Р.М.

Успішнареалізація завдань, що стоять перед медичними установами у величезній мірівизначається станом економіки, яка останнім часом зазналаістотні зміни. Ринкова економіка, введення добровільного медичногострахування, погіршення фінансування призвели до підвищення значущостіекономічної сторони діяльності установ охорони здоров'я зокремааналізу. Традиційно недостатня увага, що приділялася раніше економіці охорони здоров'я,негативно позначилося на розробленості методів економічного аналізудіяльності медичних установ.

Медичніустанови відчувають гостру нестачу методичних матеріалів з різнимпитань економічної діяльності, що призводить до порушень. Контроль зарухом коштів постійний фінансовий та економічний аналіз дозволитькерівникам приймати оптимальні рішення.

Обов'язковеумова повного якісного аналізу господарської діяльності установи -вміння читати баланс, тобто знання змісту кожної статті, способу її оцінки,ролі в діяльності установи, зв'язку з іншими статтями, характеру змінсум по тій чи іншій статті і значення цих змін для економії установи.Читання балансу дозволяє визначити ступінь забезпеченості підприємствавласними оборотними коштами, встановити за рахунок яких статей зміниласяїх величина, виявити факти іммобілізації коштів, використання їх не запризначенням. Уміння читати баланс багато в чому допомагає керівнику установи прийматиправильні рішення найрізноманітніших питань.

Систематичнийі всебічний аналіз діяльності установи дозволить:

-швидко, якісно і професійно оцінювати результативність діяльностіяк установи в цілому, так і його структурних підрозділів;

-знаходити оптимальні шляхи вирішення проблем установи у найближчій та віддаленійперспективі.

Бухгалтерський облік, фінансовий аналіз та контрольвиправдовує себе в кінцевому рахунку тоді, коли він приносить суспільству реальнукористь. Реальна корисність знань бухгалтерського обліку та економічногоаналізу полягає головним чином в дотриманні та правильному застосуваннінормативних документів, а також вишукуванні резервів і втрачених можливостей навсіх ділянках планування і керівництва господарством. Отже, знаннябухгалтерського обліку, вміння проаналізувати фінансовий стан медичногоустанови набуває в даний час величезне значення, тому що в подальшомудопомагає намітити шляхи вдосконалення лікувально - профілактичногоустанови.


1. Нормативнерегулювання, організаційні та фінансові аспекти діяльності бюджетнихустанов

1.1. Бюджетнезаконодавство в галузі функціонування бюджетних установ

Система ринкових відносин є універсальноюмоделлю господарювання, що забезпечує умови для розвитку підприємництваі підвищення його ефективності.

Поза ринкових відносин залишаються установиневиробничої сфери, які функціонують за рахунок бюджетних асигнувань,хоча і можуть мати додаткові грошові надходження від надання послугна комерційній основі. В умовах ринкової економіки багато галузей народногогосподарства традиційно фінансуються з бюджету (освіта, охорона здоров'я тат.д.) У кошторисах таких установ та галузей хоча і послаблюється адресна регламентаціявитрат, але разом з тим посилюється обгрунтованість розрахунків фінансовихпоказників на основі впровадження довгострокових економічних і соціальнихнормативів.

Основними нормативними документами, що визначаютьметодологічні основи, порядок організації і ведення бухгалтерського обліку вбюджетних організаціях Російської Федерації є:

- Федеральний закон В«Про бухгалтерський облікВ» від21.11.1996 р. № 129-ФЗ;

- Цивільний кодекс Російської Федерації;

- Бюджетний кодекс Російської Федерації;

- Інструкція з бухгалтерського обліку в бюджетнихустановах. Затверджена наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від30.12.1999 р. № 107н;

- Правила касового обслуговуваннявиконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів територіальнимиорганами федерального казначейства;

- Методичні вказівки поінвентаризації майна і фінансових зобов'язань;

До бюджетних організацій належать установи таорганізації, основна діяльність яких повністю або частково фінансуєтьсяза рахунок коштів федера...льного бюджету на основі кошторису доходів і витрат. Першвсе, бюджетна організація є організацією некомерційної. ГК РФвизначає некомерційні організації в якості юридичних осіб, які немають основною метою своєї діяльності одержання прибутку і не розподіляютьотриманий прибуток між учасниками даної діяльності. Аналогічнаформулювання міститься у Федеральному законі від 12 січня 1996 р. № 7-ФЗ В«пронекомерційні організації В»[6]. З наведеного визначення некомерційноїорганізації можна виділити необхідні і достатні ознаки такоїорганізації, установлені цивільним законодавством. Основною метоюнекомерційної організації не може бути отримання прибутку. Створюватисявони можуть відповідно до Закону про некомерційні організації дляВ«Досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, науковихі управлінських цілей, з метою охорони здоров'я громадян, захисту прав і законнихінтересів громадян і організацій .... В». Госпрозрахункова діяльність допускається, алене в збиток основній і з умовою спрямування отриманої прибутку наздійснення основних завдань. Це вимога сформульована в статті 50 ГК РФ внаступному вигляді В«... некомерційні організації можуть здійснювати підприємницькудіяльність лише остільки оскільки це служить досягненню цілей, заради якихвони створені, і відповідну цим цілям В»[3]. У зв'язку з даною формулюваннямможна стверджувати, що бюджетні організації відповідають першому базовому ознакоюнекомерційних організацій - основною метою цих організацій не є отриманняприбутку.

Наявність у бюджетних організаційіншої ознаки: відсутність розподілу отриманого прибутку між учасниками- Не викликає сумнівів. Бюджетні організації фінансуються заснував їхвласником Російської Федерації, суб'єктом Російської Федерації, або органоммісцевого самоврядування з відповідного бюджету. Прибуток отриманаорганізацією, використовується на досягнення завдань, визначених власником іоскільки напрями використання прибутку встановлені спочаткуустановчими документами розподіл прибутку не може проводитися простимподілом між учасниками господарської діяльності. Бюджетна організація неє об'єднанням добровільним, так як перед її створенням завжди видаєтьсявідповідне владне розпорядження у формі нормативно-правового акта.

Стаття 120 ГК РФ визначає установа як організаціюстворену власником для здійснення управлінських, соціально-культурнихабо інших функцій некомерційного характеру і фінансується ним повністю абочастково [3]. Саме ця форма відповідає вже сформованому статусу такогосуб'єкта господарського обороту, як бюджетна організація.

Бюджетна установа - організація, створена органами державної влади Російської Федерації, органамидержавної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевогосамоврядування для здійснення управлінських, соціально-культурних,науково-технічних та інших функцій некомерційного характеру, діяльністьякої фінансується з відповідного бюджету або бюджету державногопозабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат.

Функції за методологічним керівництвубухгалтерським обліком виконання бюджетів усіх рівнів та бухгалтерського обліку вбюджетних установах Бюджетним кодексом Російської Федерації і УрядомРосійської Федерації покладені на Мінфін Росії, який встановлює єдинийдля всіх бюджетних установ порядок обліку виконання кошторису доходів і витрат.

Отриманню засобів передуєпланування витрат.

Відповідно допунктом 5 статтями 161 БК РФ, на основі прогнозованих обсягів наданнядержавних і муніципальних послуг та встановлення нормативів фінансовихвитрат на їх надання, а також з урахуванням виконання кошторису доходів івитрат звітного періоду бюджетна установа, як правило, в третьомукварталі складає та надає бюджетну заявку на черговий фінансовий рік,яку потім подає на затвердження головному розпоряднику бюджетнихасигнувань (надалі ГРБА) [2].

Порядок подання таформа бюджетної заявки не стандартизовані, і кожне відомство встановлюєсвої правила і форми. Зазвичай бюджетна заявка складається у розрізі кодівбюджетної класифікації з додатком розрахунків по кожному напрямкувитрачання коштів.

На підставі бюджетноїзаявки формується кошторис бюджетної організації. Реально на сьогоднішній деньбюджетні організації складають кошторис витрат, яка за своєю суттю єплановим документом, що визначає обсяг, цільове спрямування і поквартальнийрозподіл коштів, що відпускаються безпосередньо з бюджету.

На практиці за кошторисможуть прийматися наступні документи:

-затвердженабюджетна заявка;

-деталізованапо бюджетним організаціям бюджетний розпис;

-деталізованіпо бюджетним організаціям ліміти бюджетних коштів.

Кошторис доходів івитрат - документ, що визначає обсяг і цільове спрямування бюджетнихасигнувань, затверджений в установленому порядку і містить розрахунковідані по кожному цільовим направленням бюджетних асигнувань. Кошториспринципово відрізняється від інших подібних документів наявністю розрахунковихданих по кожному цільовим направленням витрачання бюджетних коштів.

Згідно статті 221 БКРФ бюджетна установа зобов'язана скласти та подати на затвердженнявищестоящого розпорядника бюджетних коштів кошторис доходів і видатків повстановленою формою [2]. У пункті 2 статті 161 БК РФ кошторис визначена якдокумент не тільки визначає витрату коштів, але і відображає доходибюджетної організації.

На сьогоднішній деньскладаються окремо кошторису доходів і витрат організації за бюджетною таВ«ПозабюджетноїВ» діяльності. Згідно з пунктом 2 статті 42 БК РФ доходибюджетної установи, отримані від підприємницької діяльності,приносить дохід, в повному обсязі враховуються у кошторисі доходів і видатківбюджетної установи та відображаються в доходах відповідного бюджету якдоходи від використання майна, що перебуває у державній абомуніципальної власності, або як доходи від надання платних послуг. БК РФприпускає, що кошторис доходів і видатків бюджетної організації - це одиндокумент, що враховує як бюджетну, так і В«позабюджетнуВ» діяльність.

Після прийняття закону пробюджеті починається процес його виконання. Основні етапи виконання бюджету завитрат регламентовані статтею 219 БК РФ:

- складання татвердження бюджетного розпису;

- утвердження ідоведення повідомлень про бюджетні асигнування до розпорядників та одержувачівбюджетних коштів, а також затвердження кошторисів доходів і видатків розпорядникамбюджетних коштів та бюджетним установам;

- утвердження ідоведення повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань до розпорядників таодержувачів бюджетних коштів;

- прийняття грошовихзобов'язань одержувачами бюджетних коштів;

- підтвердження тавивірка виконання грошових зобов'язань.

Виконання бюджетуздійснюється уповноваженими виконавчими органами на основі бюджетногорозпису, яку БК РФ визначає як "документ про поквартальномурозподілі доходів і видатків бюджету ". На основі затвердженого законупро бюджет на фінансовий рік ГРБА складають бюджетну розпис по розпорядникамбюджетних коштів (надалі РБА) та одержувачам бюджетних коштів з поквартальноюрозбивкою, яку потім представляють в орган, відповідальний за складаннябюджету, де на підставі статті 217 БК РФ складається зведена бюджетнарозпис.

У відповідності зістатті 246 БК РФ зведена бюджетний розпис федерального бюджету складаєтьсяМінфіном Росії і затверджується міністром фінансів в рамках його винятковихповноважень. Затверджена зведена бюджетний розпис федерального бюджету передаєтьсяна виконання федеральному казначейству [2].

Згідно статті 247 БКРФ процедури санкціонування витрат бюджету здійснюються в ціляхвиключення прийняття до фінансування витрат та здійснення платежів, непередбачених затвердженим законом про бюджет або не забезпеченихнадходженнями доходів і засобами запозичень бюджету [2].

Згідно з Порядкомвиконання бюджетного розпису одночасно зі зведеною розписом міністр фінансівРосії затверджує ліміти бюджетних зобов'язань на рік.

Ліміт бюджетнихзобов...'язань - обсяг бюджетних зобов'язань. визначає і затверджує длярозпорядника та одержувача бюджетних коштів органом, виконуючим бюджет.

Ліміти доводяться доГРБА Департаментом бюджетної політики Мінфіну Росії за встановленою формою таспрямовуються на виконання Головному управлінню федерального казначейства (ГУФКМФ РФ).

Затвердження і доведеннядо РБА та одержувачів бюджетних коштів лімітів бюджетних зобов'язаньвідбувається наступним чином:

- ліміти бюджетних зобов'язаньдля ГРБА затверджуються міністром фінансів Росії;

- розподілбюджетних зобов'язань між РБА та одержувачами коштів федерального бюджетузатверджується ГРБА;

- затверджені лімітибюджетних зобов'язань доводяться до РБА та одержувачів коштів у форміповідомлення про ліміт бюджетних зобов'язань федерального бюджету.

Одержувачі коштівфедерального бюджету представляють один примірник отриманих повідомлень ввідповідний орган федерального казначейства для контролю за витрачаннямзасобів.

Затвердження і доведенняповідомлень про бюджетні асигнування до розпорядників та одержувачів бюджетнихзасобів, а також затвердження кошторисів доходів і видатків розпорядникам бюджетнихзасобів і бюджетним установам відбувається наступним чином.

На підставі доведенихпоказників зведеної розпису та лімітів бюджетних зобов'язань ГРБА (РБА)погоджують і уточнюють кошторису доходів і видатків РБА (одержувачів коштівУ відповідності зі статтеювідповідно до законодавства Російської Федерації.

РФ.Урядом РФ.

Федеральнеплатежу.

- на підставі

Встановлено наступниймісяць.федерального бюджету;

- необхідностівитрат;

- доводить дофедерального бюджету.

При цьомупорядку:

несення змін до доведені ліміти бюджетних зобов'язань.

ГРБА (РБА) повідомляютьРБА (одержувачів коштів федерального бюджету) про уточнені ліміти бюджетнихзобов'язань в абсолютних сумах за встановленою формою.

Після внесення взведену розпис змін Департамент бюджетної політики формує уточненіліміти бюджетних зобов'язань та передає їх в ГУФК МФ РФ для доведення доголовних розпорядників.

Такийпорядок зміни фінансування статей витрат вимагає багато часу, а"Перекинути" кошти з одного коду на інший, як правило,потрібно дуже терміново. Оскільки необхідність перерозподілу коштіввикликана недостатньо продуманим плануванням видатків бюджетної установи,то це ще раз підтверджує необхідність контролю над складанням розрахунків повсім планованим витратам, тобто складанням кошторису доходів і видатківбюджетної організації.

Стоматологічнуслужбу в Росії планує, організовує, спрямовує і контролює Міністерствоохорони здоров'я Російської Федерації, а в суб'єктах федерації їх адміністрації,в складі яких є комітети (управління, департаменти, міністерства)охорони здоров'я.

Навсіх адміністративних рівнях управління охороною здоров'я призначається головнийфахівець з стоматології, як правило, на громадських засадах. У рядітериторій за цим же принципом призначають фахівців з вузьким розділахстоматології (терапія, щелепно-лицева хірургія і т.п.). Головні фахівціпризначаються з числа найбільш кваліфікованих лікарів-стоматологів,професорів, доцентів, наукових співробітників, що працюють в області стоматології тадобре знаючих організацію стоматологічної допомоги населенню. Найчастіше ціпосади займають головні лікарі обласних (республіканських, крайових) абовеликих міських стоматологічних поліклінік. У структурі республіканських(Крайових, обласних) стоматологічних поліклінік створюютьсяорганізаційно-методичні відділи, які здійснюютьорганізаційно-методичну роботу по стоматології, її планування, аналіздіяльності установ, розробляють заходи, спрямовані на підвищенняякості та обсягу стоматологічної допомоги населенню. На рівні МОЗ РФ ціфункції покладені на ЦНДІ стоматології.

ВОстаннім часом значно розширилася мережа приватних стоматологічних клінік(Відділень, кабінетів) та їх частка в обсязі наданої стоматологічної допомогинаселенню з року в рік збільшується.

ВНині при організації стоматологічної допомоги населеннюкеруються в основному наказами МОЗ СРСР і МОЗ РРФСР, якщо вони не скасованівідповідними наказами МОЗ РФ.

НаказМОЗ СРСР від 12 червня 1984 року № 670 "Про заходи по дальшому поліпшеннюстоматологічної допомоги населенню ". Цим наказомпередбачено:

забезпечитиподальший розвиток мережі стоматологічних поліклінік, відділень і кабінетів,звернувши особливу увагу на організацію стоматологічних поліклінік і першвсього дитячих (п.1.2);

укомплектуватистоматологічні поліклініки "відділення та кабінети лікарями і середніммедичним персоналом відповідно до встановлених штатними нормативами тазабезпечити систематичне підвищення їх професійної кваліфікації (п.13);

прийнятиневідкладних заходів до оснащення стоматологічних поліклінік (відділень ікабінетів), а також зуботехнічних лабораторій засобами медичної техніки,інструментами та матеріалами (п.1.5);

організуватироботу стоматологічних поліклінік, відділень і кабінетів у дві зміни, звернувшиособливу увагу на надання стоматологічної допомоги населенню в суботні,недільні та святкові дні (п.1.6.1);

забезпечитиорганізацію стоматологічних кабінетів на всіх промислових підприємствах зчислом працюючих 1500 і більше і у всіх вищих та середніх навчальних закладах зчислом учнів 800 і більше (п.1.6.4);

забезпечитивпровадження комплексної програми профілактики карієсу зубів і захворюваньпародонту (п.1 .7);

прийнятиневідкладних заходів до безперебійній роботі наявних фтораторних установок наводопровідних станціях (п.1.7.1);

забезпечитипланову санацію порожнини рота дітям, підліткам і дорослому населенню (п.1.8);

прийнятизаходи до впровадження в практику сучасних методів місцевого та загальногознеболювання; заборонити проведення болючих стоматологічних втручаньі в першу чергу при пульпітах, гострих периодонтитах, що розвилисязахворюваннях пародонту, обробці вітальних зубів і т.д., без проведеннявідповідної анестезії і за показаннями-премедикації; встановити, щопоказанням для проведення загальної анестезії є неможливість наданнястоматологічної допомоги під місцевим знеболенням; централізувати наданняанестезіологічної допомоги у великих стоматологічних поліклініках (п.п.1.8.5. і 1.8.6.);

лікуванняхворих з переломами кісток обличчя та поширеними запальними процесамиобов'язково проводити в умовах стаціонарів з подальшою передачею їх налікування в поліклініки (п. 1.9.2.);

організуватистоматологічні відділення невідкладної допомоги в лікарнях швидкої медичноїдопомоги (п. 1.9.3.);

виділятилікарів для надання ортопедичної допомоги стаціонарним стоматологічнимхворим з проведення складного щелепно-лицьового протезування (п. 1.9.5);

забезпечитиповний перехід на виготовлення зубних протезів методом індивідуального лиття(П.1.10.2).

Цимже наказом затверджено:

тимчасовінорми витрати по основних видах стоматологічних матеріалів, медикаментів таінструментів на одну посаду лікаря стоматологічного профілю та зубноготехніка в рік;

основніположення програми профілактики карієсу зубів і захворювань пародонту середнаселення;

положенняпро головного лікаря стоматологічної поліклініки республіканського, крайового,обласного підпорядкування;

положенняпро стоматологічній поліклініці республіканського, обласного (крайового)підпорядкування;

доповненняноменклатури лікарських спеціальностей та лікарських посад у закладахохорони здоров'я (введена посада лікаря-стоматолога дитячого).

Рядположень цього наказу актуальні й сьогодні, ними широко користуються організатористоматологічної служби.

НаказМОЗ СРСР від 25 січня 1988 року № 50 "Про перехід на нову систему облікупраці лікарів стоматологічного профілю та вдосконаленні форми організаціїстоматологічного прийому ". В цілях розвиткустоматологічної допомоги населенню, упорядкування систем обліку праці лікарівстоматологів та орієнтаці...ї їх роботи на кінцеві результати цим наказомвводиться нова система обліку праці лікарів, заснована на вимірюванні об'єму їхроботи в умовних одиницях трудомісткості (ует). Інтенсифікація праці лікаря,спрямована на надання максимальної допомоги в одне відвідування, скорочуєнепродуктивні витрати часу, пов'язані з повторними відвідинами. Облікпраці по ует орієнтований на те, щоб підняти зацікавленість лікарів укінцевих результатах власної праці, стимулювати у них зростанняпродуктивності і розвивати профілактичну спрямованість в роботі. Цимнаказом затверджено:

умовніодиниці обліку трудомісткості роботи (ует) лікарів-стоматологів та. зубних лікарів;

обліковаі звітна документація та інструкція щодо її заповнення;

НаказомМОЗ РФ від 2 жовтня 1997 року № 289 "Про вдосконалення системи облікупраці лікарів стоматологічного профілю "у зв'язку зшироко розвиваються процесом освоєння стоматологічними установами новихтехнологій профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань, впровадженнясучасних матеріалів, інструментів, апаратури і в цілях підвищеннязацікавленості стоматологічних установ у підвищенні ефективностіроботи і поліпшенні якості стоматологічної допомоги населенню, дозволенокерівникам органів управління охороною здоров'я суб'єктів РосійськоїФедерації розробляти і затверджувати:

Умовніодиниці обліку трудомісткості роботи (УБТ) лікарів-стоматологів та зубних лікарів навиди робіт із застосуванням нових технологій їх виробництва, не передбаченінаказом МОЗ СРСР від 25.01.88 № 50.

Нормивитрати на нові види стоматологічних матеріалів, медикаментів та інструментівна одну посаду лікаря стоматологічного профілю та зубного техніка в рік.

НаказМОЗ СРСР від 18 листопада 1988 року "Про комплексну програму розвиткустоматологічної допомоги населенню ". З метою прискореннярозвитку стоматологічної допомоги населенню цим наказом затвердженакомплексна програма розвитку стоматологічної допомоги в СРСР до 2000 року.Крім преамбули програма містить 13 розділів, в яких визначені основнінапрями вдосконалення стоматології та передбачається:

збільшеннячисельності лікарів-стоматологів з розрахунку на 10 тис. населення до 5,9посад до 2000 року;

збільшеннячисла стоматологічних поліклінік, в т.ч. госпрозрахункових;

розвитокстаціонарної стоматологічної допомоги та збільшення нормативу до 0,5 ліжка на 10тис. дорослого і до 0,4 ліжка на 10 тис. дитячого населення;

розвитокматеріально-технічного оснащення стоматологічної служби;

збільшеннячисельності стоматологічних сестер (з розрахунку співвідношення міжлікарями-стоматологами та сестрами 1:1);

відкриттянових стоматологічних факультетів, факультетів удосконалення лікарів.,підготовка наукових кадрів;

розвитокдитячої стоматології, особливо ортодонтичної допомоги та профілактики;

розробкаі випуск нових пломбувальних матеріалів; збільшення обсягу допомоги призахворюваннях пародонту та слизової оболонки порожнини рота;

широкевпровадження анестезіологічних посібників в стоматологічну практику;

створенняцентрів по наданню допомоги хворим з вродженими та набутимидефектами "деформаціями обличчя і щелеп;

розробката впровадження заходів щодо профілактики та ранньої діагностики злоякіснихпухлин щелепно-лицьової локалізації;

зміцненняортопедичних відділень і зуботехнічних лабораторій;

вдосконаленняметодів діагностики (рентгенологія "функціональна діагностика та ін.)

Після1988 окремих наказів щодо організації стоматологічної допомоги невидавалося і тільки в 1996 році з урахуванням нових економічних умов "кризи державної охорони здоров'я "після низки урядовихпостанов стали з'являтися накази МОЗ РФ по стоматології. До такихпостановам можна віднести дозвіл на індивідуальну трудову діяльність "закон про створення кооперативів та підприємницької діяльності та ряд інших.

НаказомМЗМП РФ від 29 березня 1996 року № 109 "Про правила надання платнихмедичних послуг населенню "оголошено постанову УрядуРосійської Федерації від 13 січня 1996р. № 27 Червня затвердження Правилнадання платних медичних послуг населенню медичнимиустановами "та рекомендовано керівникам органівуправління охороною здоров'я суб'єктів Російської Федерації вжити заходів щодо йоговиконанню.

НаказМЗМП РФ від 6 серпня 1996 року № 312 "Про організацію роботистоматологічних установ в нових економічних умовахгосподарювання ". Виданню наказу передувало вкрайнедостатнє бюджетне фінансування стоматологічних установ, неможливістьфондів обов'язкового медичного страхування компенсувати дефіцит коштівбюджету "що призвело до зниження рівня задоволення потребинаселення в стоматологічної допомоги та її якості "стримувало впровадження впрактику нових технологій лікування стоматологічних захворювань. Для вирішенняцієї проблеми, хоча б частково, керівникам органів управлінняохороною здоров'я, рекомендується передбачити:

бюджетнефінансування стоматологічних установ відповідно до виконанимобсягом роботи, вираженим в ует;

витрати,не відновлювані бюджетом або ФОМС, компенсувати за рахунок госпрозрахунковоїдіяльності в робочий час;

вестиокремий облік і накопичення майна, придбаного за результатамигоспрозрахункової діяльності;

вестироздільний статистичний та фінансовий облік в залежності від джерелфінансування.

Наказомдається ряд доручень головному стоматологу МОЗ РФ, зокрема, розробитимеханізм ціноутворення в стоматології, стандарти обсягу стоматологічноїдопомоги та ін

НаказМОЗ РФ від 2 липня 1999 року № 259 "Про затвердження плану заходів щодопідготовки проведення реформи стоматологічної служби.Для забезпечення громадян гарантованої безкоштовної стоматологічної допомогою,відповідає сучасним вимогам, необхідно провести реформуваннястоматологічної служби. Наказом затверджується план підготовки,передбачає ряд серйозних заходів, наприклад: порядок оренди,механізм приватизації стоматологічних установ "паспортизацію їх,розробку строків гарантій і ін

Стоматологія- Це всього лише одна з багатьох галузей охорони здоров'я і звичайно ж на неїпоширюються і всі інші постанови, накази та розпорядження,стосуються організації охорони здоров'я громадян Росії.

1.2. Порядок складаннякошторисів для охорони здоров'я

Кошторис- Це фінансовий документ, який відбиває напрями та порядок використаннязасобів медичного закладу.

Затвердженав установленому порядку кошторис медичної установи є основнимплановим документом, що визначає загальний обсяг, цільове спрямування іпоквартальний розподіл коштів, що виділяються на його утримання. Кошторисдозволяє визначити загальну потребу установи в грошових коштах сумуматеріальних витрат і витрат на заробітну плату, сприяє забезпеченнюбалансу доходів і витрат.

Кошторисє одним з інструментів економічного управління діяльністюмедичних установ. Стверджуючи загальну суму фінансування, встановлюючиліміти та нормативи витрат окремих видів ресурсів і т.д. Фінансує органможе здійснювати контроль за раціональністю та цільовим використанням коштів [49].

Схемавитрат має багато спільного з калькуляцією витрат: вони тісно пов'язані міжсобою, містять одні й ті ж статті витрат, але враховують їх з різнихпозицій. За допомогою калькуляції визначаються витрати на одиницю послуг, робіт -ціни (тарифи), а кошторис як правило має справу з витратами на установу вцілому. Крім того, за деякими статтями використовується різний підхід до облікувитрат. Так, при повній калькуляції використовується категорія амортизації(Зносу), а в кошторис медичного закладу закладаються витрати напридбання обладнання, капітальний ремонт.

Основнимиатрибутами кошторису є наступні:

-титульна частина - найменування установи і його реквізити;

одиницівимірювання показників;

-спрямування видатків (статті видатків відповідних класифікацій і т.п.),

-показники обсягів (сум) витрат;

- ро...зподіл витрат за періодами (рік,поквартальна, помісячна розбивка і т.д.);

-підписи осіб складових і затверджують кошторис;

-друк.

Традиційнакошторис ЛПУ розглядається як конкретний фінансовий документ, форма якогозатверджена Міністерством фінансів.

Однакв дійсності необхідно говорити про систему кошторисів медичного закладу.

Можна уявити наступну класифікацію кошторисів:

-за видами (індивідуальні та зведені кошториси, кошториси на централізованізаходи, зведені кошториси і склепіння затверджених кошторисів);

-за джерелами фінансування (бюджет, кошти обов'язкового медичногострахування, доходи від підприємницької діяльності - платні послуги іт.д.);

-за рівнями фінансування (федеральний бюджет, бюджет суб'єктів РосійськоїФедерації, місцевої бюджет);

- за способами фінансування (подушним нормативам, покошторисі витрат, за обсяг наданих послуг і т.д.);

- по підрозділом: стаціонар, поліклініка,амбулаторія (у випадках фінансування з різних джерел і т.д.) [49].

- За формами: затверджені Мінфіном і довільним, складеними виходячиз особливостей об'єкта і способів фінансування (наприклад, кошториси витрат нацентралізоване придбання обладнання).

Розглянемо основні види кошторисів.

Індивідуальнакошторис - це традиційний і найбільш поширений вид кошторисів - кошторисокремої медичної установи.

Загальні кошториси - єдині кошториси відразу на кількаустанов. Загальні кошториси складаються як правило на кілька невеликихустанов (наприклад, фельдшерсько-акушерські пункти), на утримання однотипнихустанов, господарське обслуговування яких здійснюється однієюорганізацією або підрозділом, по установою, що обслуговується централізованимибухгалтеріями.

Складаннязагальних кошторисів не означає, що розрахунки за окремими установам взагалі невиконуються.

Однакв цілому ряді випадків можна робити єдині або спрощені витрати, наприклад позаробітній платі з нарахуваннями по видатках на продукти і т.д. Крім тогоспрощується бухгалтерський облік, відпадає необхідність заповнення бланків кошторисівна кожну установу, полегшується контроль вищестоящих установ заобгрунтованістю включення тих чи інших витрат кошторису, за виконанням кошторисів.Вибір рішення про складання індивідуальних або спільних кошторисів здійснюється зурахуванням місцевих особливостей - джерел і способів фінансування та інші.

Кошторисина централізовані заходи - це кошториси на заходи при централізованомуїх фінансуванні за спеціальними програмами. Наприклад, мова може йти про кошторисна централізоване придбання для медичного закладу певноїтериторії або мережі санітарного - автотранспорту, медичного обладнання.Характерною особливістю кошторисів на централізовані заходи є те, щодалеко не завжди існує поквартальна розбивка витрат - вони можуть носитиразовий характер.

Зведена

ЗвідКрім того

Вкажемо

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кошторис

Основними

-

-

-

-

-

-лікування.

При

При

Для 1.3. Методологічні

В

Витрачаннядопускається.

Установиорганізації.оперативну звітність.

Зіставляючи

Предметом

При

ДляТаким чином,в установленому порядку.

При

Основними

-

-

-

-

Головною

Фінансовийаналізу.управлінських рішень.

Фінансовий

ВивченняПри

АналізЇхнє завданнязасобів.

Головним

ПеревіркаУ цьому випадку

Важливезабезпечення.правила.ціправила (фінансова дисципліна) при витрачанні коштів [40].

Заданими аналізу річного звіту бюджетної установи і особливо звіту провиконання плану по мережі, штатах і контингентах уточнюються обсягифінансування поточного року з урахуванням показників, що склалися на кінецьзвітного періоду. У тих випадках, коли звітні показники на кінець звітногороку вище показників, передбачених у кошторисі на початок поточного року, вустановленому порядку розглядається питання про відповідне збільшеннявитрат за кошторисом.

Аналізмісячної та квартальної звітності використовується при поточному фінансуванніустанов. В результаті аналізу річних звітів визначаються суминедофінансування або зайвого фінансування, дебіторської та кредиторськоїзаборгованості, які підлягають зарахуванню при поточному фінансуванні або внесенню додохід бюджету.

Наоснові аналізу звіту про виконання кошторису витрат перевіряється виконанняустановою затверджених показників, готуються пропозиції щодовдосконалення нормативів витрат, складається виконання плану повиробничим показником з виконанням асигнувань за кошторисом,встановлюється забезпеченість в установі збереження основних засобів,матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, розглядаються такожінші питання фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

Говорячипро нові тенденції планово - аналітичної роботи, перш за все, необхідновідзначити цілком природне підвищення ролі вартісних категорій в охороні здоров'я,відбиваються в цілому спектрі показників, що характеризують роботу медичногоустанови. Поряд із традиційними показниками, що відображають охоплення населеннямедичною допомогою (забезпеченість населення лікарями і ліжками, кількістьвідвідувань, проведені ліжко-дні) вирішальне значення починають відігравати фінансовіпоказники і нормативи (тарифи та ін.)

Розширюєтьсяі сфера їх використання. На додаток і звичного аналізу вартості харчування,медикаментів, м'якого інвентарю тощо, що припадають на одиницю послуг, широкерозвиток отримали показники повних витрат (собівартості), ефективностівикористанні фондів та ін

Заключний етап аналізу полягає у підготовцівисновків за підсумками аналізу пропозицій щодо усунення порушень, недоліків,поліпшення роботи установ.

Основнимичинниками що впливають на фінансовий стан медичного закладу єзовнішні та внутрішні.

До зовнішніх факторів відносяться:

-система фінансування (оплати наданих медичних послуг);

-рівень тарифів;

-величина подушного нормативів;

-система оподаткування тощо

Медичніустанови мають обмежені можливості впливати на ці фактори, томузмушені пристосовуватися до них. Зовнішні фактори визначають різновид тихчи інших видів медичної допомоги, напрямків діяльності і т.п. всі зв'язки зреальними показниками роботи медичної установи. Це ті орієнтири,яким має слідувати ЛПУ у виборі найбільш раціональних з економічноюточки зору напрямків діяльності в даних умовах. Хоча не обов'язковоце найбільш ефективні види діяльності з точки зору суспільства в цілому абоз медичної точки зору.

До внутрішніх факторіввідносяться:

-структура ЛПЗ;

-показники роботи установи в цілому і його підрозділів;

-система стимулювання (система оплати праці) і т.п.

Внутрішніфактори визначаються особливостями самого медичного закладу, тобто тіфактори, на які медична установа може вплинути, змінивши що -то в своїй роботі.

Впідсумку, медичний заклад будує свою роботу з урахуванням як зовнішніх, як івнутрішніх факторів.

Томунеобхідно розрізняти:

-показники роботи підрозділів медичної установи як результат їхвласної праці;

-показники як результат, пов'язаний із зовнішніми чинниками (ціни і інші).

Так,з - за недостатнього рівня тарифів на надавані послуги в системі ОМС,медичний заклад навіть при хороших виробничих показниках (наприклад,при високих значеннях функції лікарської посади або обороту ліжка) можевідчувати серйозні фінансові труднощі, або навпаки, завдяки стабільномубюджетному фінансуванню мати, хороше фінансове становище при низькихвиробничих показниках [24].

Універсальнимдокументом, що відображає фінансовий стан медичного закладу єбухгалтерський баланс. Однак на відміну від підприємств комерційних організаційтрадиційні методи аналізу балансу для бюджетних медичних установ незавжди придатні. Це викликано наступним:

Під- Перше, великий вплив на показники балансу надають періодичніпереоцінки ос...новних засобів. Тим часом, збільшення вартості основних фондівніяк не покращує реального фінансового стану медичної установи.

Під- Друге, бюджетні (державні і муніципальні) медичні установи неє власниками майна і тому не можуть продати що - небудь зосновних засобів для покращення свого фінансового становища. Отже,основні засоби - найбільш велика стаття балансу випадає зі сфери реальнихекономічних відносин.

В- Третє, в бюджетних медичних установах нараховується не амортизація, азнос, який не може служити джерелом засоби для відновлення основнихзасобів.


2. Організаціябухгалтерського обліку та аналіз фінансового стану Огуз В«Стоматологічна поліклінікаВ» м. Біробіджана 2.1. Короткахарактеристика ОГУЗВ«Стоматологічна поліклінікаВ»

Обласнедержавна установа охорони здоров'я В«Стоматологічна поліклінікаВ» заснованонаказом відділу охорони здоров'я Ради народних депутатів Єврейської автономноїобласті № 13 від 29.01.2024 р.

Установає некомерційною організацією, що фінансується повністю або частково зарахунок коштів бюджету на основі кошторису.

Місцезнаходженняустанови:

ЄАО,г.Біробіджан, вулиця Дзержинського, 12.

Стоматологічнаполіклініка діє на підставі Основ законодавства Російської Федераціїпро охорону здоров'я громадян і громадянського кодексу Російської Федерації.

Установає державною власністю г.Біробіджана і перебуває у віданнівищестоящого органу - управління охорони здоров'я Уряду ЄАО.

Вономає самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків,печатку із своїм найменуванням та з найменуванням вищого органу управлінняохорони здоров'я, бланки.

Стоматологічнаполіклініка від свого імені набуває майнові права і несевідповідальність за них, виступає позивачем і відповідачем у суді, арбітражному судівідповідно до законодавства Російської Федерації. Установа відповідає засвоїми зобов'язаннями, що знаходять в його розпорядженні грошовими коштами. Приїх недостатності субсидіарну відповідальність за її зобов'язаннями несевласник відповідного майна.

Метоюстворення установи є надання стоматологічної допомоги населенню ЄАО.

Предметомйого діяльності є висококваліфікована та спеціалізована стоматологічнадопомогу дорослому та дитячому населенню.

Основнимивидами діяльності лікарні є:

1)Долікарськадопомога

2)Роботиі послуги за фахом клінічна лабораторна діагностика

3)Роботиі послуги за фахом рентгенологія

4)Амбулаторно-поліклінічнадопомогу дорослому та дитячому населенню:

-роботи та послуги за фахом анестезіологія і реаніматологія

-роботи та послуги за фахом ортодонтія

-роботи та послуги за фахом стоматологія

-роботи та послуги за фахом стоматологія дитяча

-роботи та послуги за фахом стоматологія терапевтична

-роботи та послуги за фахом стоматологія ортодонтична

-роботи та послуги за фахом стоматологія хірургічна

-роботи та послуги з експертизи якості медичної допомоги

-роботи та послуги з експертизи тимчасової непрацездатності

-роботи та послуги з передрейсового медичного огляду водіїв транспортнихзасобів

-фармацевтичнадіяльність у структурі лікувально-профілактичного закладу

-санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи.

Крімосновних видів діяльності Установа має право здійснювати платні медичніпослуги та інші не заборонені законодавством Російської Федерації видипідприємницької діяльності в установленому порядку.

МайноОбласного державної установи охорони здоров'я В«Стоматологічнаполіклініка В»є державною власністю Єврейської автономноїобласті.

Джереламиформування майна обласної лікарні, в тому числі фінансових коштів,є:

-майно,закріплене власником або уповноваженим ним органом у встановленомупорядку;

-майно,придбане за рахунок фінансових коштів, у тому числі за рахунок доходів,одержуваних від господарської діяльності;

-бюджетніасигнування та інші надходження від управління охорони здоров'я УрядуЄАО;

-позабюджетнізасоби;

-дохід,отриманий від платних видів дозволеної установі підприємницькоїдіяльності;

-кредитибанків та інших кредиторів;

-безоплатніабо благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

-іншіджерела відповідно до законодавства Російської Федерації.

Доходи,отримані від дозволеної діяльності і придбане за їх рахунок майно,вступають у самостійне розпорядження поліклініки. Ведення обліку доходів івитрат від підприємницької діяльності здійснюється роздільно відосновної діяльності.

Своївідносини з іншими установами, підприємствами, організаціями і громадянами ввсіх сферах діяльності поліклініка будує на основі договорів і враховуєінтереси споживачів, забезпечує якість продукції, робіт, послуг.

Приздійсненні права оперативного управління майном Установа зобов'язана:

-ефективно використовувати майно;

-забезпечувати збереження і використання майна строго за призначенням;

-не допускати погіршення технічного стану майна;

-здійснювати поточний і капітальний ремонт майна, при цьому не підлягають відшкодуваннюбудь вироблені поліпшення майна;

нараховуватиамортизаційні відрахування на зношується частина майна при калькулюваннівартості госпдоговірних робіт, послуг.

Вищимпосадовою особою лікарні є його головний лікар, який призначається тазвільняється з посади управлінням охорони здоров'я Уряду ЄАО.

Середньообліковачисельність за 2001 рік 121 чоловік. У тому числі:

-лікарі 41;

-середній мед. персонал 34;

-молодший мед. персонал 18;

-общепол. персонал 28.

Бухгалтерський облік майна, грошових коштів та зобов'язань в ГУОЗ В«Стоматологічнаполіклініка В»ведеться за планом рахунків бухгалтерського обліку відповідно доІнструкцією Мінфіну РФ з бухгалтерського обліку в бюджетних установах від30.12.99 р. № 107н і здійснюється бухгалтерією поліклініки, що є йогосамостійним структурним підрозділом.

Бухгалтеріюстоматологічної поліклініки очолює головний бухгалтер який несе всюповноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених набухгалтерську службу завдань і функцій. До складу бухгалтерії входить: бухгалтерматеріального столу, бухгалтер розрахункового столу, касир і головний бухгалтер.Облікова політика установи затверджена наказом головного лікаря від 31.12.2002року. Бухгалтерський облік автоматизовано на наступних ділянках: нарахуваннязаробітної плати, облік основних засобів, МШП, матеріальних запасів. Дляздійснення автоматизованого бухгалтерського обліку використовується програмафірми В«ВейпрофітВ».

Бухгалтеріяполіклініки керується у своїй діяльності положенням про бухгалтерськуслужбі, посадовими інструкціями, які є додатком до наказу про обліковуполітиці організації.

Ступіньвідповідальності працівників бухгалтерії встановлюється посадовимиінструкціями. Головний бухгалтер встановлює службові обов'язки працівниківбухгалтерії в посадових інструкціях, затверджених головним лікарем заподанням головного бухгалтера.

Бухгалтерськаслужба працює у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядкуобласної лікарні.

Ревізіядіяльності бухгалтерської служби здійснюється вищестоящими організаціямищорічно: ФОМС ЄАО та Управлінням охорони здоров'я Уряду ЄАО.

2.2. Організаціябухгалтерського обліку в медичних установах 2.2.1. Облікова політикаустанови

Документом,формуючим одноманітну облікову політику для всіх бюджетних установ,є Інструкція з бухгалтерського обліку в бюджетних установах (далі -Інструкція), затверджена наказом Мінфіну Росії від 30.12.99 р. № 107н,(Зареєстровано в Мін'юсті Росії 28 січня 2000 р. № 2064) [4].

Обліковаполітика медичного закладу забезпечує:

-повнотувідображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності; ...

-своєчасневідображення в бухгалтерському обліку та звітності фактів господарськоїдіяльності;

-пріоритетневизнання та відображення в обліку витрат і зобов'язань перед можливими доходамиі активами, не допускаючи створення прихованих резервів;

-відображенняекономічного змісту фактів і умов господарювання;

-тотожністьданих аналітичного обліку оборотам і залишкам по рахунках синтетичногообліку;

-раціональневедення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності тавеличини організації.

Порядокведення бухгалтерського обліку в установах, встановлений Інструкцією № 107н,передбачає:

-планрахунків бухгалтерського обліку в установах;

-меморіально-ордернуформу ведення бухгалтерського обліку;

-спосібзастосування субрахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку для відображення операційпо виконанню кошторису доходів і видатків як бюджетних коштів, так і коштів,отриманих за рахунок позабюджетних джерел;

-форми первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку;

-методи оцінки активів і зобов'язань;

-кореспонденцію субрахунків по основним бухгалтерським операціям;

-інші питання організації бухгалтерського обліку.

Організаційніаспекти ведення бухгалтерського обліку медичного закладу містятьнаступні основні розділи:

1.Відомості про те, хто відповідає за організацію обліку;

2.Бухгалтерська служба, її організація та керівництво;

3.Вибір способу (форми) ведення та організації бухгалтерського обліку;

4.Формування правил документообігу і встановлення графіка документообігу;

5.Бухгалтерська звітність закладу охорони здоров'я;

6.Порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань;

7.Типову кореспонденцію субрахунків по основним бухгалтерським операціям.

Розглянемонайбільш важливі аспекти облікової політики установи охорони здоров'я.

Головнийбухгалтер призначається на посаду і звільняється з неї головним лікарем. Тимсамим підкреслюється більшою мірою виконавча роль головногобухгалтера. У документах визначено, що головний бухгалтер підпорядковуєтьсябезпосередньо керівнику організації і несе відповідальність заформування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчаснепредставлення повної і достовірної бухгалтерської звітності.

Враховуючизначення головного бухгалтера та його роль у прийнятті правильних і обгрунтованихрішень з управління закладом охорони здоров'я, встановлено, що вінзабезпечує відповідність здійснюваних господарських операцій вВідповідно до законодавства Російської Федерації, а також контроль зарухом майна і виконанням зобов'язань установи.

Длядіяльності установи дуже важливо здійснення належного контролю.Так, у випадках надходження документів за господарськими операціями,суперечить законодавству або порушує договірну або фінансовудисципліну, головний бухгалтер приймає їх до виконання тільки з письмовогорозпорядження головного лікаря (керівника), який несе всю повнотувідповідальності за наслідки здійснення протизаконних операцій. Дляцього про такі документи головний бухгалтер письмово повідомляє головному лікарю татільки після отримання від керівника письмового розпорядження про прийняттязазначеного документа до обліку виконує його. Одноосібна відповідальністьголовного лікаря особливо відчутна при накладенні санкцій контрольними органами. ВНадалі керівник може покарати конкретного винної посадової особиабо службовця відповідно до трудового законодавства, а у випадках здійсненнябухгалтерського обліку на договірних засадах централізованою бухгалтерією - наумовах, передбачених у договорі.

ВВідповідно до Інструкції № 107н службові обов'язки в бухгалтеріїрозподілені за функціональною ознакою, тобто за кожною групою працівниківабо окремим працівником в залежності від обсягу робіт закріплюєтьсяпевну ділянку. У бухгалтерії створені такі групи: фінансова,матеріальна, розрахунків. На ці групи покладено оформлення всієї первинноїдокументації з бухгалтерського обліку операцій даної установи, контроль зазбереженням цінностей, що знаходяться у матеріально відповідальних осіб, івиконання інших робіт, передбачених розподілом обов'язків.

Всіструктурні підрозділи, що входять до складу установи, а також установи,зобов'язані своєчасно передавати до бухгалтерії необхідні для бухгалтерськогообліку і контролю документи (копії виписок з наказів і розпоряджень,відносяться безпосередньо до виконання кошторису доходів і витрат, а такожвсякого роду договори, акти виконаних робіт тощо).

Вимогиголовного бухгалтера в частині порядку оформлення та подання до бухгалтеріїнеобхідних документів та відомостей є обов'язковими для всіх працівниківустанови.

Головнийбухгалтер затверджує посадові інструкції для працівників бухгалтерії.

ВВідповідно до Інструкції № 107н медичний заклад здійснюєбухгалтерський облік виконання кошторису витрат по меморіально-ордерною формою.Основою даного способу є меморіальні ордери, регістри аналітичногообліку: Книга "Журнал-головна".

Перевіреніі прийняті до обліку первинні облікові документи систематизуються за датами

-381;

-381;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Закожен місяць.

За"Журнал-головна".

Дляномери:

-

-

-

-

Всідокументами. На їх основіведеться бухгалтерський облік.

Первинні

-найменування документа (форми);

-код форми;

-дату складання;

-найменування організації, від імені якої складений документ;

-

-вимірювачігосподарської операції (у натуральному і грошовому вираженні);

-операції і правильність її оформлення;

-застосуванням засобів обчислювальної техніки).

Первиннідокументи приймаються до обліку, якщо вони складені за формою, що міститься в

Рухнаступні етапи:

-

-

-

-

Графік

Відповідальністьза дотримання графіку документообігу, а також за своєчасне ідоброякісне створення документів, своєчасну передачу їх для відображення

Вдокументообігу.справи.

ТакожБланки сувороїїх збереження.

ЗвітністьЗвітністьЦе

В

Реальність

Дляперевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Порядок

-муніципального унітарного підприємства;

-

-при зміні матеріально відповідальних осіб;

-при виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування майна;

-

-при реорганізації або ліквідації організації;

-в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

Перед

Виявленіпри інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю майна, і даними

а)підприємницької діяльності;

б)недостача майна і його псування в межах норм природного убутку відносяться на

Недостача

Недостача

В

В

-готової продукції;

-

-

-звітності;

-

-ф.

Сумиерх норм природного убутку, повинні бутидокументи слідчих або судових органів, що підтверджують відсутність виннихлип або відмова на стягнення збитку з винних осіб, або висновок про фактпсування цінностей, отримане від відділу технічного контролю чи відповіднихспеціалізованих організацій (інспекцій по якості й ін.)

Інвентарнакомісія створюється в установі та не змінюється протягом звітного року. Всклад комісії в поліклініці включені головний бухгалтер, юрист, матеріальновідповідальні особи (головна медична сестра, фармацевт і т. п.) - всього неменше трьох осіб. Coстав комісії,терміни її роботи затверджуються керівником. У виняткових випадках можливазаміна членів комісії на підставі наказу) керівника. Комісія може бутипостійно діючої. За підсумками інвентаризації комісія складає підсумковий документ- Акт, в якому фіксуються:

-стан обліку;

-факти недостач, надлишків, псування, втрати;

-пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

Акт,підписаний членами комісії, розглядається і затверджується керівником ізберігаєтьс...я в обліковій справі в бухгалтерській службі.

Результатиінвентаризації повинні бути відображені в обліку і звітності того місяця, вякому була закінчена інвентаризація, а по річної інвентаризації - у річномубухгалтерському звіті.

Вполіклініці мається графік проведення планових інвентаризацій. Запаливно-мастильним матеріалам - щоквартально, по готівковим грошовим коштам - щомісяця.Щорічно в терміни з 1 жовтня по 31 грудня по товарно-матеріальним цінностям ізасобам в розрахунках.

Бухгалтерськийоблік виконання кошторису доходів і витрат за бюджетними коштами і коштами,отриманим за рахунок позабюджетних джерел, ведеться за Планом рахунків,передбаченому Інструкцією № 107н. При цьому складається єдиний баланс позазначеним засобам і окремий баланс за коштами, отриманими за рахунокпозабюджетних джерел.

2.2.2. Ведення бухгалтерського обліку 2.2.2.1. Облік коштів стоматологічної поліклініки

Засоби,отримані для здійснення своєї діяльності, в бухгалтерському облікуполіклініки враховують роздільно. Для забезпечення роздільного обліку операцій збюджетним коштам і коштами, отриманими за рахунок позабюджетних джерел,субрахунку присвоюється відмітна ознака у вигляді номера:

-за бюджетними коштами - 1;

-по підприємницької діяльності - 2;

-кошти отримані від державних позабюджетних фондів, цільові кошти -3

Облікрозрахунків щодо фінансування установи з бюджету ведеться на рахунку 14В«Внутрішньовідомчі розрахунки по фінансуванню з бюджетуВ» субрахунок 140 В«Розрахункипо фінансуванню з бюджету на видатки установи та інші заходи В».

Вдебет субрахунка 140 записуються суми витрат вироблених за рік, а такожвідгук фінансування.

Вкредит субрахунку 140 записується фінансування видатків установ.

Обсягфінансування отриманого установою від розпорядника бюджетних коштіввідображається бухгалтерським записом:

Д101 - До 140

Вразі відкликання фінансування розпорядником бюджетних в установі виконуєтьсянаступна бухгалтерська запис:

Д140 - До 101

Фактичні видатки списуються в розмірі сумифінансування за відповідними кодами економічної класифікації. Призакриття рахунків бухгалтерського обліку поточного року у розділі 2 Відомостіаналітичного обліку асигнувань (лімітів бюджетних зобов'язань), обсягівфінансування та касових видатків одержувача бюджетних коштів (форма 294)вписується рядок В«31 грудня, укладення рахунківВ». По цьому рядку вказуєтьсяза відповідними кодами економічної класифікації сума списанихзроблених витрат за рік, після чого визначається залишок по субрахунку 140в розрізі кодів економічної класифікації.

Закриття субрахунка 140 проводиться 31 грудня івідображається бухгалтерським записом:

Д 140 - До 200

Надходження коштів від підприємницькоїдіяльності відображається за дебетом субрахунка 111 В«Кошти отримані відпідприємницької діяльності "і кредитом субрахунку 153.2В« Розрахунки зпокупцями та замовниками за виконані роботи та надані послуг В»рахунку 15В«Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи інадані послуги В».

Згіднооблікової політики поліклініки облік доходів ведеться за касовим методом тобто всінадходження по кредиту 153.2 по кінця місяця закриваються по м.о. № 14.Виконується нарахування плати за виконані роботи та надані послугивідбиване наступного бухгалтерським записом:

Д 153.2 - До 401

Зазакінченню звітного періоду проводиться відображення в доходах звітного періодупоступили коштів:

Д 401 - До 400

Іпроводиться списання фактичних витрат по наданим послугам:

Д 280 - До 220

Відображенняв доходах звітного періоду наданих послуг:

Д 280 - До 400

Длявизначення результатів від реалізації наданих послуг застосовується субрахунок 410В«Прибутки та збиткиВ». За кредитом субрахунка в кореспонденції з дебетом субрахунка400 В«Доходи звітного періоду" відображається прибуток від реалізації наданихпослуг.

Д 400 - До 410

Щоквартальнопісля сплати податку на прибуток в поліклініці за рахунок прибутку формуютьсякошти на матеріальне заохочення та соціальні виплати, а також на утриманняі розвиток матеріально-технічної бази установи. Нормативно-правовими актамине встановлено будь-яких положень по співвідношенню окремих видів засобів,формованих з прибутку.

Формуваннякоштів на матеріальне заохочення та соціальні виплати провадиться за дебетомсубрахунки 410 В«Прибутки та збиткиВ» і кредиту субрахунку 240 В«Кошти наматеріальне заохочення та соціальні виплати В», а коштів на утримання ірозвиток матеріально-технічної бази - за дебетом субрахунку 410 В«Прибутки тазбитки В»і кредиту субрахунку 241В« Кошти на утримання і розвитокматеріально-технічної бази В». При цьому на субрахунку 240 обліковуються кошти,направляються з прибутку за фінансовими результатами за квартал на наданняматеріальної допомоги, виплату премій і т.д.

Насубрахунку 241 відображаються кошти, що направляються в установленому порядку зприбутку, а також інші надходження на утримання і розвитокматеріально-технічної бази установи, на покриття витрат пов'язаних знарахуванням штрафних санкцій, пені, донарахування сум податків і платежів.

Кошти, отримані установою від Територіальногофонду обов'язкового медичного страхування (надалі ТФОМС ЄАО) враховуютьсяна субрахунку 115 В«Кошти, отримані від державних позабюджетних фондівВ».Надходження коштів відображається за дебетом субрахунку 115 і кредитом субрахунку 274В«Цільові кошти, отримані установою від державних позабюджетних фондівВ».

Д 115 - До 274 зарахування фінансування від ТФОМС ЄАО.

Аналітичний облік по субрахунку 274 ведеться намногографних картках ф. 283 в розрізі показників, які збільшують абозменшують фінансування.

Повернення фінансування відбивається наступнійбухгалтерським записом:

Д 274 - До 115

Фактично вироблені витрати на медичнеобслуговування населення за рахунок коштів фонду обліковуються на субрахунку 228В«Витрати за рахунок коштів, отриманих від державних позабюджетних фондівВ».Списання фактичних витрат, вироблених за рахунок цільових коштів, відображається:

Д 274 - До 228

Кошти, одержувані установою від інших органівдержавної влади, установ та фізичних осіб на цілі, пов'язані звиконанням їх основної діяльності, а також на виконання заходів не передбаченихкошторисом доходів і видатків установи обліковуються на субрахунку 270 В«Цільовікошти на утримання установи та інші заходи В»в кореспонденції здебетом субрахунка 110 В«Цільові кошти і безоплатні надходженняВ»

Д 110 - До 270

Спонсорська допомога, що надається установі можепроходити через касу установи та відображається наступної записом:

Д 120.3 - До 270

Надходження бланків медичної документації відобласного бюро медичної статистики:

Д 063.3 - До 270

Оприбуткування надлишків матеріалів, а також матеріаліввід списання:

Д 061.3-069.3 - До 270

В кінці року в грудні в дебет субрахунка 270списуються фактичні витрати з кредиту субрахунку 225 В«Витрати за цільовимизасобам на утримання установи та інші заходи В».

Аналітичнийоблік по цьому субрахунку ведеться на многографних картках ф. 283 з джереламифінансування.

2.2.2.2.Облік розрахунків з оплати праці

Роботабухгалтера, який здійснює розрахунки з оплати праці, включає в себе:

-нарахування сум оплати праці;

-нарахування виплат соціально-компенсаційного характеру;

-визначення рахунків обліку;

-визначення джерел фінансування;

-розрахунок сум, що утримуються з оплати туди;

-розрахунок сум нарахувань платежів до фондів соціального страхування та забезпечення;

-отримання готівкових грошових коштів на оплату праці з рахунку в банку;

-видачу заробітної плати;

-депонування заробітної плати.

Нарахуваннясум оплати праці пов'язане з необхідніс...тю проведення підготовчої роботи,в результаті якої систематизується і узагальнюється інформація, пов'язана зформуванням суми оплати праці кожного співробітника. Бухгалтер при цьому повиненкеруватися нормативними актами цивільного та податковогозаконодавства, а також положеннями, розробленими установами, регулюючимиособливості формування фонду оплати праці.

Бухгалтерпри нарахуванні оплати праці керується наказами керівника установи прозарахування, звільнення і переміщення співробітників відповідно до затвердженихштатами.

Прискладанні розрахунків по оплаті праці бухгалтер керується прийнятої тазатвердженої системою оплати праці в установі, важливими елементами якої вбюджетній установі є:

-кошторис, складена відповідно до кодів бюджетної класифікації;

-ставки, затверджені в штатному розкладі;

-джерела фінансування;

-наявність грошових коштів на рахунку в банку.

Встоматологічній поліклініці переважний чинник при складанні розрахунків пооплату праці - відпрацьований час. Табель обліку використання робочого часу(Форма Т-12 або Т-13) є обов'язковим.

Табельведеться щомісяця за встановленою формою особами, призначеними наказом поустанові в цілому або в розрізі структурних підрозділів. В кінці місяця потабелю визначається кількість відпрацьованих днів (годин) і розраховується їхоплата. Заповнений табель та інші документи, оформлені відповіднимипідписами, у встановлені терміни здаються в бухгалтерію для нарахуваннязаробітної плати.

Положеннямз оплати праці в установі врегульовані питання, пов'язані з системою доплатза суміщення професій, інтенсивність праці, роботу в нічний час, у вихідніта святкові дні, понаднормову роботу.

Порядокпреміювання працівників медичної установи регулюється Положенням пропреміювання, яке приймається на загальних зборах трудового колективу іузгоджується (реєструється) з галузевою профспілкою.

Дляобліку розрахунків по оплаті праці в установі призначений рахунок 18 "Розрахункиз оплати праці та стипендій ". Цей рахунок використовується також для облікурозрахунків по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та іншимвиплат, передбачених чинним законодавством.

Нарахунку 18 "Розрахунки з оплати праці та стипендій" виділені субрахунки:

-180 "Розрахунки з оплати праці";

-183 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннях на рахунки повкладами в кредитні організації ";

-184 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннях внесків подоговорами добровільного страхування ";

-185 "Розрахунки з членами профспілок за безготівковим перерахуванням сумчленських профспілкових внесків ";

-187 "Розрахунки за виконавчими та іншими документами, інші розрахунки";

-189 "Інші розрахунки за виконані роботи". На субрахунку 180"Розрахунки з оплати праці" враховуються розрахунки:

-з працівниками установ, що складаються в обліковому складі;

-з працівниками установ, що не полягають в обліковому складі;

-нарахування з оплати праці:

-за іншими видами нарахованого доходу;

-за всіма видами заробітної плати (основна і підприємницька діяльність);

-премій;

-допомог по тимчасовій непрацездатності;

-по вагітності та пологах;

-при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею віку 1,5 років,

Врозрізі видів нарахувань організований окремий аналітичний облік за кожнимувазі. Це обумовлено як наявністю різних джерел фінансування, так ірізними системами оподаткування, застосовуваними по перерахованимнарахуваннях.

Нарахуваннязаробітної плати та допомог проводиться один раз на місяць і відображається в обліку востанній день місяця.

Нарахування заробітної платиза місяць і її виплата виробляються по розрахунково-платіжної відомості (ф. 49), вякій записуються табельні номери, прізвища та ініціали працівників, суминарахованої заробітної плати та допомог, виданого авансу, утриманих податків іінших сум.

Розрахункиз працівниками при виході у відпустку або звільнення виробляються в записці-розрахункупро надання відпустки (звільненні) (ф. 425).

Номері дата запису в ф. 425 повинні відповідають номером і датою наказу про майбутнійвідпустці або звільненні. Нараховані суми за цими розрахунками записуються врозрахунково-платіжну відомість, відкриту на поточний місяць. У тих випадках, колиразові розрахунки по заробітній платі при виході у відпустку або звільнення незбігаються з складанням загального розрахунку, виплати в міжрозрахунковий періодвиробляються по платіжній відомості на видачу авансу, заробітної плати (ф. 389)або видатковими касовими ордерами. Нараховані та виплачені суми за цимирозрахунками включаються в розрахунково-платіжну відомість поточного місяця. При цьому пографі "Сума до видачі" проти даної прізвища робиться прочерк, авиплачена сума записується в графі "Виплати в міжрозрахунковийперіод ".

Розрахунково-платіжніі платіжні відомості підписуються працівниками, складі і перевірившиці відомості. Дозвіл на виплату заробітної плати підписуєтьсякерівником установи і головним бухгалтером.

Зазакінчення терміну виплати в платіжної і розрахунково-платіжної відомостях протипрізвища осіб, у яких заробітна плата залишилася неодержаної, касир робитьвідмітку від руки "Депоновано" і складає реєстр депонованихсум (ф. 414). В кінці відомості касир робить напис про фактично виплаченусуму і про неодержаної сумі заробітної плати, звіряє ці суми із загальним підсумкомза платіжною або розрахунково-платіжної відомості і скріплює напис своїмпідписом. Після ретельної перевірки відміток, зроблених касиром у платіжних ірозрахунково-платіжних відомостях, і підрахунку виданих і депонованих сум, навидані суми складається видатковий касовий ордер, який оформляється вустановленому порядку і реєструється в Журналі реєстрації прибуткових та видатковихкасових документів. На платіжних і розрахунково-платіжних відомостях проставляютьсядата і номер видаткового касового ордера, за яким вироблено списаннягрошей по касі.

Депонованісуми на наступний день після терміну видачі заробітної плати здаються на рахунок вкредитну організацію, і на здані суми складається видатковий касовийордер.

Дляотримання відомостей про заробітну плату працюючого ведеться картка-довідка (ф.417), в якій, крім загальних відомостей про працівника, щомісячно відображаються суминарахованої заробітної плати за видами і з зазначенням джерела, а такожутримані суми з оплати праці за видами, сума до видачі.

Нарахуванняоплати праці в лікувальному закладі в залежності від джерела фінансуваннявідображається за дебетом рахунків:

-200 "Витрати по бюджету на утримання установи та іншізаходи ";

-201 "Витрати за рахунок додаткового фінансування з бюджету";

-210 "Видатки до розподілу";

-220 "Витрати по підприємницької діяльності";

-223 "Витрати за рахунок коштів, що формуються із прибутку" та ін

ікредитом рахунка 180.

Приформуванні розрахунків по оплаті праці в установі керуються кошторисом.Кошторис складається з основної та по підприємницької діяльності.

ВЗвіті про виконання кошторису витрат організації за коштами, спрямованим наоплату праці, необхідно класифікувати дані за кодами показників:

-110110 - оплата праці цивільних службовців, в т. ч.:

-110111 - основний оклад цивільних службовців;

-110112 - надбавки до заробітної плати цивільних службовців;

-110113 - додаткова оплата праці цивільних службовців;

-110114 - інші грошові виплати цивільним службовцям;

-110115 - оплата щорічних відпусток цивільних службовців.

Насуми нарахованої заробітної плати, суми допомог проводиться запис за дебетомрахунку 19 "Розрахунки з обов'язкового та соціального страхування та соціальноїзахист населення ", відповідний субрахунок та кредитом рахунка 180.

Суми,утримані із оплати праці відповідно до виду та призначенн...ям, на рахункахбухгалтерського обліку проводяться записами за дебетом рахунка 180 "Розрахунки пооплату праці "та кредитом рахунків:

-198 "Розрахунки з Пенсійним фондом Російської Федерації"

-173 "Розрахунки по платежах до бюджету", аналітичний рахунок "Розрахункиз прибуткового податку з фізичних осіб "- на суму податків, обчислених уВідповідно до чинного законодавства;

-160 "Розрахунки з підзвітними особами" - на суми, утримані із оплатипраці по заборгованості, що утворилася у зв'язку з несвоєчасним внесенням укасу організації невикористаних підзвітних сум;

-170 "Розрахунки по нестачах" - на суми, утримані з оплати праці позаборгованості, що утворилася у зв'язку з нестачею або псуванням цінностей,виявленої за результатами інвентаризації, вина за якими доведена і єписьмова згода працівника про утримання зазначених сум або виконавчийлист

-185 "Розрахунки з членами профспілок за безготівковим перерахуванням сумчленських профспілкових внесків ";

-187 "За виконавчим та іншим документам, інші розрахунки" - насуми аліментів, утримуваних з оплати праці, та адміністративних штрафів, атакож розрахунки по виданих позиках за рахунок коштів на матеріальне заохочення та соціальнівиплати (субрахунок 240). Аналітичний облік розрахунків за виконавчими листами таіншим документам ведеться по кожному одержувачу із зазначенням прізвища абоорганізації, номера, дати і терміну дії виконавчого листа чи іншогодокумента. Для обліку утриманих сум (відсотків) використовується картка ф. 292.

Виплатазаробітної плати відображається записами за дебетом рахунка 180 розрахунки з оплатипраці "і кредитом рахунків:

-120 "Каса" на суми, виплачені з каси;

Сумиоплати праці, не отримані працівником у визначені для виплати заробітноїплати дні, депонуються, що відображається кореспонденцією:

дебетрахунки 180 "Розрахунки з оплати праці" і кредит рахунку 177 "Розрахунки

На

В405.

До

Лікарняніхронологічному порядку з початку року. На кожному листку проставляється номеррозрахунково-платіжної відомості, в яку він включений для нарахування.

МатеріальніЦебюджетних установах.

Для

На

-

Вутв.

Власніфактичної вартості.придбання.установи:

-

Витрати

Матеріальні

Облік

-

-особам;

Придбання

За

Д

ДПДВ).

За

Д

Д

Д

За

Д

Д

Крімтакі проводки:

Дцільових коштів;

Дпідприємницької діяльності.

Надходження

Д

Списання

Використанняпроводкою:

Д

Якщо

Д

І,

Д

Використання

Д

Матеріаливинних осіб.

Списання

Д

Д

Д

Списання

Д

Списання

Д

ОблікПроведення 2.3.1.

ФінансовеЦі відомості

Фінансове

Горизонтальнийвиявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому.

Проведемо

Таблиця2.1.

активу г г г сума % сума % сума % сума % засоби 79 Запаси 9,4 9,1 9,7 125 Грошовізасоби 94 0,9 237 2,3 28 0,2 30 10,3 1068 lign = top> 10,2 1034 8,8 22 102 Витрати 265 2,7 210 2 264,5 2,3 -0,5 99,8 Разомактив 9817 100 10426 100 11812 100 1995 120

Проаналізувавшидані таблиці, можна зробити висновок, що структура активу бюджетноїдіяльності не зазнала істотних змін.

Загальнавеличина активів зросла на 1995 тисяч рублів, що в більшій міріобумовлено зростанням величини основних засобів і запасів. Слід зазначити, що в2003 скоротилася частка дебіторської заборгованості в порівнянні з 2001 рокомна 1,5%, а порівняно з 2002 - на 1,4%.

Даліпроаналізуємо структуру пасиву балансу поліклініки.

Таблиця2.2.

Статтяпасиву 2001г 2002г 2003г Відхилення сума % сума % сума % сума % Фінансування 314 3,2 469 4,5 67 0,6 -247 21,3 Фонди 8542 87 8918 85,5 10544 89,3 2002 123 Кредитори 961 9,8 1039 10 1201 10,1 240 125 Разомпасив 9817 100 10426 100 11812 100 1995 120

В2003 році в складі пасиву балансу скоротилася частка залишків фінансування тазросла частка фондів та кредиторської заборгованості.

За2003 Огуз В«Стоматологічна поліклінікаВ» отримала бюджетне фінансуванняв сумі 1458671 карбованець.

Булиздійснені такі витрати:

-заробітна плата з нарахуваннями 32300 руб.

-ПММ 69000руб.

-господарські витрати 92600 руб.

-витрати на відрядження 15000 руб.

-ремонт обладнання 20000руб.

-комунальні послуги 769780руб.

-інші витрати (програмне забезпечення,

охороннасигналізація, підписка) 133000 крб.

-капітальний ремонт покрівлі поліклініки 233000 крб.

-підвищення кваліфікації медперсоналу 93991 руб.

На01.01.04 р. Склалася дебіторська заборгованість за ПММ (проведена передоплата)в сумі 777 руб.

Залишківгрошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку немає.

Зарахунок підприємницької діяльності поліклініка... отримала 5506194 рублів, втому числі за рахунок ортопедичних послуг - 1590559 рублів, за рахунокстоматологічних послуг - 3915635 рублів.

Зарахунок коштів від підприємницької діяльності були зроблені наступнівитрати:

-заробітна плата з нарахуваннями 2989992 крб.

-медикаменти 873222руб.

-госп. інвентар 162195руб.

-витрати на відрядження 10104 руб.

-комунальні витрати 115718 крб.

-витрати з ремонту устаткування 11145 руб.

-інші витрати 387350руб.

Зарахунок коштів, одержаних від підприємницької діяльності були придбанінаступні основні засоби:

-галогенновую апарат для фотополімеризації 10000 руб.

-набір Термофіли 9668 руб.

-прес гідравлічний 13800 руб.

-світловод8900 руб.

-щипці для стопорів 9425 руб.

-меблі медичні 271200 крб.

-шафа медичний 10980 руб.

-диван кутовий 12900руб.

-кондиціонер 11624руб.

-копіювальний апарат 40855 руб.

-телевізори 11015руб.

-лазерні принтери 16200 руб.

-автомобіль 472670руб.

Всього909234руб.

За2003 поліклініка отримала цільові кошти на пільгове зубопротезуванняпенсіонерів. Ветеранів, інвалідів від комітету соціального захисту населення всумі 890228 крб.

Булозапротезіровано 1348 осіб, з них:

-ветеранів 451 людей на суму 707082 крб.

-пенсіонерів 78 осіб - 126000 крб.

-інваліди 29 осіб - 57146 руб.

Зарахунок цільових коштів було виплачено:

-заробітна плати з податками працівникам

ортопедичного відділення 561928руб.

-медикаменти 55538руб.

-комунальні витрати 16219руб.

-інші витрати 12763руб.

-частково оплачено автомобіль

В2003 стоматологічна поліклініка отримала цільові кошти від військкоматуна заробітну плату за роботу на призовний комісії в розмірі 22511 рублів.

Всистемі обов'язкового медичного страхування поліклініка отрималафінансування у розмірі 6858554 рубля.

Зарахунок них виплачено:

-заробітна плата з нарахуваннями 5627235руб.

-за медикаменти 817638руб.

-за м'який інвентар 66516руб.

-за стоматологічне обладнання 340000 руб.

Даліперейдемо до розгляду питання пов'язаного з фінансуванням установи.

Фінансуванняполіклініки здійснюється згідно базової програми охорони здоров'я міста.Джерелом фінансових ресурсів є:

1.Средстваобов'язкового медичного страхування

2.Бюджетні кошти

3. Доходи отримані відплатних послуг.

Такимчином, доходи поліклініки можна структурувати наступним чином:

Таблиця2.3.

Виддоходу Сума,руб. Частка,% Фінансуванняз бюджету 1458671 9,9 Фінансуванняв системі ОМС 6858554 46,5 Цільовізасоби 912739 6,2 Доходивід підприємницької діяльності 5506194 37,4 Всьогодоходів 14736158 100

Видно,що найбільшу частку в структурі доходів стоматологічної поліклініки маютьфінансування в системі обов'язкового медичного страхування і доходи відпідприємницької діяльності.

Проведемодинаміку доходів і видатків установи за аналізований період.

Таблиця2.4

Аналіз фінансовоїдіяльності стоматологічної поліклініки за 2002 - 2003 рр.., тис.рублей

Доходи

(фінансування)

2002 2003 Відхилення Сума % ОМС 6546,4 6858,5 +312,1 104,8 Бюджет 1381,8 1458,6 +7638 105,6 Цільове 741,2 912,7 +171,5 123,2 Платні послуги 4879,4 5506,2 +626,8 112,8 Всього: 13548,8 14736 +1187,2 108,8

Витрати

фактичні

ОМС 6712,1 6923,3 +211,2 103,1 Бюджет 1496,5 1528,3 +31,8 102,1 Цільове 735,8 841,2 +105,4 114,3 Платні послуги 4781,4 4860,6 +79,2 101,6 Всього: 13725,8 14153,4 +427,6 103,1

Зтаблиці 2.4 видно, що доходи стоматологічної поліклініки за 2003 ріксклали 14736 тис. рублів у тому числі:

1.Фінансування за програмою обов'язкового медичного страхування -6858,5 тис.рублів.

2.Фінансування з бюджету 1458,6 тис. рублів.

3.Платні послуги 5506,2 тис.рублей.

Розрахунковимшляхом виявлено, що доходи 2003 року збільшилися в порівнянні з 2002 роком на 1187,2тис. рублів або 8,8%. Це відбулося за рахунок збільшення фінансування попрограмі обов'язкового медичного страхування на 312,1 тис.руб. або 4,8%,зросло фінансування з бюджету області на 7638 тис.руб. або 5,6%. Фактичнівитрати 2003 року в загальній сумі збільшилися в порівнянні з 2002 роком на 427,6тис.руб. або 3,1%, у тому числі за програмою обов'язкового медичногострахування на 211,2 тис.руб. або 3,1%, по бюджету на 31,8 тис.руб. або 2,1%,по платним послугам 79,2 тис. рублів або 1,6%.

Зрозрахункових даних ми можемо зробити висновок, що доходи стоматологічноїполіклініки в 2003 році перевищують витрати на 582,6 тис.руб. або на 4,1%.

Напідставі аналізу можна зробити висновок що в 2003 році в установі склаласясприятлива фінансова ситуація. В установа своєчасно і в повному обсязінадходили фінансові кошти на виплату заробітної плати, придбаннямедикаментів і т.д.

2.3.2.Аналіз виконання кошторису витрат

Однієюз особливостей обліку витрат у бюджетних установах, що мають важливе значеннядля аналізу виконання кошторисів, є те, що в бухгалтерському обліку відображаютьсядва види витрат: касові і фактичні. Касовими видатками вваж...аються всісуми, видані банком як готівкою, так і шляхом безготівковихрозрахунків. До фактичним витратам відносяться дійсні витрати установи,оформлені відповідними документами, а також витрати по неоплаченихрахунками кредиторів, щодо нарахованої заробітної плати. При внесенні в банк яких-або сум на бюджетні або поточні рахунки ці суми зменшуються касовівитрати. Вони, як правило, не повинні перевищувати річні асигнування як в ціломуза уточненою кошторисі, так і за окремими статтями витрат. Однак вони можуть бутивище або нижче фактичних витрат [16].

Бюджетнікошти витрачаються не тільки відповідно до затвердженого кошторису, але і вмежах доведених лімітів бюджетних асигнувань або перерахованих на поточнірахунки установи коштів.

Особливеувагу слід звернути на правильність витрачання фонду заробітної плати.Його перевитрата пов'язана найчастіше зі змістом посад, не передбачених уштаті, завищенням посадових окладів (ставок) заробітної плати працівників ііншими порушеннями законодавства. Ці порушення можуть призвести до того, щов результаті витрачання не передбачених кошторисом фондів заробітної плати докінець року керівник установи змушений буде скорочувати інші видатки зметою забезпечення виплати заробітної плати всім працівникам установи.

Дляпроведення правильного аналізу відхиленні касових видатків від фактичних необхіднодобре знати причини, які можуть призвести до таких відхилень по кожнійстатті кошторису витрат. Ці причини випливають з особливостей обліку касових іфактичних витрат по кожній статті витрат.

Аналізгрошових норм витрат і відхилень касових та фактичних видатків відпризначеної за кошторисом проводиться на підставі даних наявних в звіті провиконанні кошторису (форма № 2 і 14). Зіставлення касових та фактичнихвитрат з призначеннями по кошторису і ув'язка їх з виробничими показниками дозволяютьз'ясувати відповідність фактично зроблених витрат по кожній статті і вЗагалом по затвердженим кошторисом в абсолютних сумах до виконання плану.

Проведемоаналіз кошторису витрат, надану в територіальний фонд обов'язкового медичногострахування за 2003 рік.

Таблиця2.5

Аналізвиконання кошторису витрат за 2003 рік (скорочена), тис.рублей

Найменування

Показника

Код Затверджено по кошторису К.Р. ФФ.Р. В± К.Р.от Ф.Р. % виконання до кошторису К.Р. Ф.Р. Оплата праці 110100 24 24 23 +1 100 95,8 Нарахування на зарплату 110200 8,3 8,3 7,5 +0,8 100 90,4 Придбання предметів постачання-всього, 110300 161,6 161,6 161,2 +0,4 100 99,8 У тому числі - медикаменти та перев'язувальні засоби 110310 - - - - -м'який інвентар та обмундирування 110330 - - - - Комунальні послуги 110700 769,78 769,78 852,2 -82,42 100 110,7 Всього 1131,68 1131,68 1528,3 -396,62 100 135

Розшифровка до таблиці2.5:

деК.Р. - Касові видатки;

Ф.Р. - Фактичнівитрати.

Аналізвиконання кошторису витрат медичного закладу за 2003 рік, показавнаступне.

ВЗагалом ми бачимо, що відсоток виконання до кошторису витрат за касовими видаткамивиконаний на 100%, але фактичним на 35% перевиконано, тобто це говорить, що умедичного закладу в цілому недостатньо коштів для функціонування.

Постатейнийаналіз показує, що дана ситуація склалася лише за статтями комунальнихпослуг. У загальній сумі на придбання предметів постачання допущена економіяфактичних витрат на 0,2%, що дозволяє зробити висновок, що у поліклінікизалишилися грошові кошти за цією статтею. Перша проблема всіх установохорони здоров'я - фінансування. Бюджетне фінансування практично, яктаке, відсутнє. Для прикладу: на медикаменти, перев'язувальні засоби таінші лікувальні витрати в 2003 році поліклініка на отримала ні рубля.Недостатнє фінансування з бюджету, яке компенсується за рахунокнадання платних послуг, тобто з однієї кишені виймають, в іншийперекладають. Другою проблемою установи є швидко застаріваючеобладнання, на оновлення якого з бюджету також не виділяють коштів.

2.3.3.Аналіз виконання платних послуг

Платнімедичні послуги населенню області надаються

медичнимиустановами відповідно до:

-Постановою Уряду Російської Федерації від 13.01.96 р. № 27 В«Прозатвердження правил надання платних медичних послуг населеннюмедичними установами В».

-Постановою Уряду Єврейської автономної області від 26.12.2023 р. №138 В«Територіальна програма державних гарантій забезпечення населенняЄАО безкоштовною медичною допомогою в 2003 році В».

-Переліком медичних послуг, що надаються за рахунок коштів організацій,установ, підприємств та інших господарюючих суб'єктів з будь-якими формамивласності. Особистих коштів громадян, а також за добровільним медичнимстрахуванню.

НаказомУряду ЄАО Управління охорони здоров'я від 01.02.2001г. № 20 В«Прозатвердження обсягів медичної допомоги, передбачених територіальноїпрограмою державних гарантій забезпечення населення ЄАО безкоштовноюмедичною допомогою, умов та порядку надання медичної допомогинаселенню на території ЄАО В».

Стоматологічнаполіклініка має сертифікат та ліцензію на відповідний вид діяльності.Платні послуги надаються як за особистий рахунок громадян, так і через добровільнемедичне страхування. Тарифи на платні послуги затверджені УрядомЄАО.

Вуправління охорони здоров'я Уряду ЄАО установи охорони здоров'я м.Біробіджана щокварталу надають звіт про виконання кошторису доходів івитрат з позабюджетних джерел.

Проаналізуємо кошторис доходів івитрат платних медичних послуг.

Надання платнихмедичних послуг є додатковим джерелом доходу установи дляформування прибутку. У цьому зв'язку інтерес представляє аналіз змінидоходів за досліджуваний період.


Таблиця 2.6

Аналіз доходів віднадання платних послуг за 2001 - 2003 рр.., тис.рублей

Доходи 2001 2002

2003

% до 2001

році

% до 2002

році

Медичні послуги 3614 4879,4 5506,2 152,4 112,8

За даними представлениму таблиці 2.6 ми бачимо що доходи від надання платних послуг населенню маютьстійку тенденцію до збільшення.

Відбулося збільшення доходіввід надання платних медичних послуг на 52,4% у порівнянні з 2001 роком і на12,8% порівняно з 2002 роком.

2.4. Здійсненняфінансового контролю

З метою контролю зараціональним використанням фінансових коштів направляються на обов'язковемедичне страхування громадян територіальні фонди обов'язковогомедичного страхування мають право здійснювати контрольні перевіркивикористання коштів обов'язкового медичного страхування в медичнихустановах. Порядок проведення територіальними фондами обов'язковогомедичного страхування контрольних перевірок цільового та раціонального використаннякоштів ОМС у медичних установах, що функціонують у системі ОМС,розроблений відповідно до Закону Російської Федерації "Про медичнестрахування громадян у Російській Федерації ", Положенням про територіальнефонді обов'язкового медичного страхування, затвердженим постановоюВерховної Ради Російської Федерації від 24.02.93г. № 4543-1 Міністерствомфінансів Російської Федерації, наказом Федерального фонду ОМС від 07.08.97г. №71 "06 забезпечення цільового та раціонального використання коштів системиобов'язкового медичного страхування ".

Планові перевіркидіяльності медичних закладів, що функціонують у системі ОМС, в тому числіцільового та раціонального використання ними коштів ОМС, проводяться контрольно-Ревізійними службами територіального фонду ОМС із можливим залученнямспеціалістів інших структурних підрозділів фонду. Планові перевіркиднів.

фонду.

Програма

- перевіркуобов'язкового медичного страхування;

- перевірку правильностідокументів.

ЗіставленняФедерації;

- правильність обліку і

- обгрунтованістьстрахування.

Здійснення

Договір

Засоби

Перевірка

Длядо меморіального ордеру №1,3,5,6,8,9,10,11,12,13,17 з доданими до них первинними обліковимидокументами; книга "Журнал-головна"; оборотні відомості по обліку матеріальнихзапасів; картки аналітичного обліку основних засобів; інвентаризаційнівідомості за 2003 рік; відомості аналітичного обліку фактичних і касовихвитрат коштів обов'язкового медичного страхування. Суцільній перевірціпіддано рух грошових коштів на поточному рахунку за позабюджетнимзасобам, касові операції та видача грошових коштів під звіт за рахуноккоштів обов'язкового медичного страхування. Інші документи перевіренівибірково з охопленням 25%.

Виявленіпопередньою перевіркою порушення та недоліки у використанні коштівобов'язкового медичного страхування медичною установою усунуті неповністю: на момент перевірки в касі знаходилися виконані касовідокументи не враховані в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касовихордерів; не організовано харчування хворих денного стаціонару.

Рухкоштів ОМС здійснюється на поточному рахунку № 40404810270120300064 в відділенніОщадбанку № 4157 м. Біробіджана. Договір на касове обслуговування укладений09.11.00 р. № 567.

Бухгалтерськийоблік руху коштів ОМС здійснюється в накопичувальній відомості по рухукоштів на поточних рахунках з позабюджетних коштів у меморіальному ордері № 3.Засоби ОМС з поточного рахунку використовувалися на цілі, вказані в платіжномудорученні Биробиджанский філії фонду.

Готівковігрошові кошти, отримані в касу з банківського рахунку, оприбутковані в касуполіклініки своєчасно і в повному обсязі.

ЗаСтаном на 05.12.03 р. проведена інвентаризація грошових коштів, що знаходятьсяна відповідальному зберіганні у касира. При ревізії встановлено наявність грошовихкоштів у сумі 2478-37 руб., що відповідає книжному залишку.

Врезультаті звірки даних реєстрів, поданих до оплати ТФ ОМС замедичні послуги і даних статистичного обліку по пролікованих хворихвиявлено, що за період з січня по вересень 2003 р. за рахунок коштівобов'язкового медичного страхування проводилося лікування категорій громадян,не передбачених програмою обов'язкового медичного страхування. ЗаСтаном на 01.10.03 р. фактично зроблені витрати в сумі 19550-25 руб.відновлені.

Насубрахунку 170 "Розрахунки по нестачах" на момент перевірки значаться непогашенінедостачі в сумі 6603 руб.

Документальнаперевірка взаєморозрахунків з різними установами та організаціями показала наявністьдовгостроково яка значиться дебіторської заборгованості, нереальною до стягнення.

Повна річна інвентаризація матеріальних цінностей проведена з 01.11.03м. по 01.12.03 р. на підставі наказу від 24.10.03.г. № 403 - ОД. За результатамиперевірки бухгалтерією виявлені медикаменти на постах і в підрозділахлікарні, отримані понад поточну потреби в порушення Інструкції з облікумедикаментів № 747 від 02.06.87 р. та розпоряджень головного лікаря прокількісно-сумовому обліку медикаментів на постах, списані з сумовогообліку на фактичні видатки установи за фактом видачі.

Фактинецільового використання коштів ОМС:

Використаннякоштів ОМС на лікування категорій громадян, не включених у територіальну програмув сумі 19550-25 руб.

Напідставі всього вищевикладеного необхідно вжити заходів щодо усунення порушеньвиявлених у ході перевірки, штраф за нецільове використання коштівперерахувати за рахунок власних коштів на рахунок ТФОМС ЄАО.

Можназробити висновок про те, що незважаючи на щорічне проведенняконтрольно-ревізійних перевірок лікувальні установи допускають факти нецільовоговикористання коштів системи ОМС, що негативно позначається на фінансовомустані тому кошти використані не за призначенням повинні бути повернутів систему ОМС, а штрафи за дані порушення перераховуються установою за рахуноквласних коштів.


3.Путі вдосконалення фінансово-господарськоїдіяльності установи охорони здоров'я

Перехіддо нових економічних відносин вносить кардинальні зміни в процесіуправління, планування і фінансування у сфері охорони здоров'я. У цихумовах стратегічним завданням установи стає підвищення якості та конкурентоспроможностінадаваних медичних послуг. Проте здійснення вищеназваного можливолише при достатньому фінансовому забезпеченні. Необхідно відзначити, що вНині головною для всіх лікувально - профілактичних закладів єпроблема пошуку відсутніх фінансових засобів, за допомогою яких можливорозширення обсягу медичних послуг. У даній ситуації можназапропонувати такий інструмент фінансування лікувально - профілактичногоустанови, як лізинг.

Лізинг- Це спосіб фінансування підприємницької діяльності, у даному випадкуплатної медичної допомоги, фінансова оренда машин і устаткування.

Лізинговіоперації розглядаються як перспективний вид фінансування, оскільки вони нетільки надають фінансову допомогу медичним установам, але й забезпечуютьекономічні вигоди для установ: збереження фінансової стійкості,балансові переваги, вигода страхування.

Фінансовийлізинг - вид інвестиційної діяльності, при якому лізингодавець зобов'язуєтьсяпридбати у власність вказане лізингоодержувачем обладнання упевного продавця і передати лізингоодержувачу дане обладнання вякості предмета лізингу за певну плату, на визначений договором строкв користування. При цьому термін, на який предмет лізингу передаєтьсялізингоодержувачу, порівняємо по тривалості з терміном повної амортизаціїпредмета лізингу або перевищує його. Предмет лізингу переходить у власністьлізингоотримувача після закінчення терміну дії договору лізингу за умовивиплати лізингоодержувачем повної сум...и, передбаченої договором лізингу.Фінансовий лізинг-це овеществленное кредитування, при якому правовласності на предмет лізингу зберігається за кредитором до моменту повноговикупу устаткування і оплати його винагороди (відсотків).

Перевагамилізингу стоматологічного обладнання є:

-економія на податках:

Лізинговіплатежі повністю відносяться на собівартість і зменшують оподатковувану базуз податку на прибуток;

Зарахунок прискореної амортизації предмету лізингу, підприємство зекономить на податокна майно в частині обладнання, переданого в лізинг.

-можливість отримати обладнання вартістю в три рази більше, ніж наявністьзасобів без додаткової застави:

Необхідносплатити лише 30% від вартості придбаного стоматологічного обладнання вякості авансового платежу. Якщо установа успішно функціонує більшнапівроку і купується обладнання є розширенням існуючого обсягуробіт, для отримання обладнання на умовах лізингу додатковий заставу непотрібно на відміну від ситуації з звичайним банківським кредитом, де наявністьліквідної застави є обов'язковою умовою.

-зручна схема виплат:

Схемалізингових платежів має на увазі рівні щомісячні платежі, що допомагаєточно розраховувати бюджет. У разі необхідності, надається відстрочка полізинговими платежами на термін поставки та монтажу обладнання. Установазберігає свій оборотний капітал, закуповуючи необхідне стоматологічнеобладнання провідних світових виробників і погашаючи регулярні лізинговіплатежі за рахунок амортизаційних відрахувань. Обладнання, отримане у лізингокупає саме себе.

-привабливі умови:

Оплатапослуг лізингової компанії складає лише 9% -10% на рік від вартостіпридбаного устаткування. Після виплати всіх лізингових платежів установі передаєтьсяправо власності на обладнання, що було у лізинг

Крімвищевказаних переваг існує ряд інших:

1.Лізінгприпускає сто процентною кредитування і не вимагає негайного початкуплатежу. Це дозволяє без різкого фінансового напруження оновлювати медичнеобладнання та апаратуру. Тоді як при використанні звичайного кредиту поліклінікаповинна частину вартості покупки оплатити за рахунок власних коштів.

2.Лізінговоеугода більш гнучка, ніж кредит, оскільки дозволяє вибрати доситьзручну схему виплат. Крім того, лізингова угода вимагає для оформленнязначно менше документів, ніж оформлення кредиту.

3.Длялікувального закладу зменшується ризик морального і фізичного зносу, старінняобладнання, бо воно не купується у власність, а береться в тимчасовекористування.

4.Лізінговоеобладнання не числиться у лікувального закладу на балансі, що не збільшуєйого активи і звільняє від сплати податку на це обладнання.

6.Лізінгдає можливість отримувати рідкісне і навіть унікальне медичне обладнаннядля вирішення поставлених перед поліклінікою завдань.

Такимчином, при використанні лізингового механізму наявні у медичногоустанови грошові кошти можна спрямувати на придбання лікарськихпрепаратів, медикаментів тощо

Основнівідмінності лізингу від всіх інших видів оренди полягає в тому, що в користуванняпередається не старе, вже вживане устаткування, а зовсімнове.

Длялізингу характерно те, що термін оренди наближається до терміну службиобладнання. Передане майно на протязі всього терміну дії договорулізингу є власністю лізингової фірми і знаходиться на його балансі.Іншими словами, для розширення обсягу медичних послуг, що лікувальнийустанова набуває необхідне обладнання, не зачіпаючи при цьомувласних коштів. Крім того, відсоток по лізингових платежах набагато нижчевідсотка, виплачуваного по банківському кредиту.

Вартістьлізингового медичного обладнання, що надійшло в медичний закладобліковується на позабалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби".

Длярозрахунку загальної суми лізингових платежів використовується наступна формула:

ЛП= АТ + ПК + КВ + ДУ + ПДВ (3.1)

ЛП- Загальна сума лізингових платежів;

АТ- Величина амортизаційних відрахувань належать лізингодавцю в поточномуроці;

ПК- Плата за використовувані кредитні ресурси лізингодавцем на придбаннямайна - об'єкт договору лізингу;

КВ- Комісійна винагорода лізингодавцю за надання майна задоговором лізингу;

ДУ- Плата лізингодавцю за додаткові послуги надаються лізингодавцю іпередбачені договором лізингу;

ПДВ- Податок на додану вартість, який сплачується лізингоодержувачем по послугахлізингодавця.

ВОстанніми роками в стоматології з'явилися нові технології лікування зубів лазером.

Універсальналазерна система Fidelis 320 A розроблена і випущена в серійне виробництво в2001 році. На сьогоднішній день цей апарат працює практично в будьєвропейській країні і більш того, допущений на внутрішній ринок США, длязастосування його в області терапевтичної та хірургічної стоматології тапластичної хірургії.

перше,Fidelis 320A - ербіевий лазер, довжина випромінюваної хвилі - 2940 нм, щовідповідає максимальному піку поглинання лазерної енергії водою.Отже, ефективний вплив лазера можливо при взаємодії з будь-якимитканинами, що містять воду, тобто, якими твердими і м'якими тканинамиорганізму.

друге,найбільш складним у технічному плані, є момент доставки лазерного променядо тканини-мішені. Інженерам Fotona вдалося створити унікальний жорсткий рукав зсистемою дзеркал, проводить лазерний промінь до робочої насадки, з'єднаної зрукавом допомогою шарніра. Ступінь свободи при русі наконечника така,що практично не обмежує руху лікаря.

Іпо-третє наконечник стоматологічної насадки закінчується световоднойскловолокном, яке розраховане на зіткнення з зубом, тобто миє можливість працювати контактним способом.

Данаустановка дозволяє лікувати карієс, працювати лазерним скальпелем, ставитидерматохірургіческую насадку і шліфувати шкіру.

Вгалузі стоматології за 2002 минулий рік лазер Fidelis з'явився в двохклініках Москви (це "Естетік-клуб" та клініка доктора Тарасенко), всистемі клінік "Меди" в Санкт-Петербурзі, в ТОВ "Дантист" вПермі. Скрізь лазери працюють на поточному стоматологічному прийомі і скрізьпринесли відчутну користь і вигоду. У пластичній хірургії лазер використовується втому ж "Естетік-клубі" в Москві, в "Клініці пластичної тареконструктивної хірургії професора Бєлоусова А.Є. "в Санкт-Петербурзі, вклініці "Анастасія" в Нижньому Новгороді, в тому ж ТОВ"Дантист" в Пермі, і ряді інших місць. Безсумнівно одне - всі відзначаютьвисоку швидкість роботи стоматологічної насадки, можливість лікування карієсубез анестезії, взаємодії лазера і тканин зуба.

Вартістьлазерної системи Fidelis 320 A - 35.000 у.о. в комплектації з одного(Стоматологічної) насадкою і системою клапанів по воді і повітрю дляпідключення до стоматологічної установки, а також дві пари захисних окулярів длямедперсоналу. У вартість включені навчання лікаря на базі Московської клініки вперебігу 1-2 днів, що достатньо для повного освоєння технології роботи, ішеф-монтаж установки інженером фірми. У відповідності з вимогамивиробника, гарантійні зобов'язання на лазерну систему (на апарат)діють протягом 1 року; комплектуючі мають окремі терміни гарантії. Термінпоставки апарату - 2 місяці.

Очевидно,що лазерні технології в обробці твердих тканин зуба прийшли на вітчизнянийринок. Безумовно, кількість клінік буде рости. Імідж лазерної клініки,комфортне лікування - дають приплив пацієнтів і гроші. Висока якість лікуваннядозволяє збільшувати терміни гарантії і т.д.

Зробиморозрахунок лізингових платежів:

-вартість медичного обладнання (предмет договору) 1050 тис.рублей;

-термін договору - 3 роки;

-норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення - 10% річних;

-процентна ставка за кредитом, використаному лізингодавцем на придбанняобладнання - 30% річних;

-величина використаних кредитних ресурсів - 1050 тис.рублей;

-додаткові послуги лізингодавця, передбачені договором лізингу, всього -24 тис.рублей ...(витрати на відрядження, навчання персоналу);

-ставка податку на додану вартість - 20%.

Лізинговівнески здійснюються рівними частками щокварталу, першого числа і першогомісяця кожного кварталу.

Розрахуноксередньорічної вартості майна представлений в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Розрахуноксередньорічної вартості майна, тис. рублів

Термін

дії

договору

Вартістьмайна

напочаток року

Сума

амортизаційнихвідрахувань

Вартістьмайна на кінець

року

Ср.годоваявартість майна 1- Й 1050,0 105 945 997,5 2- Й 945 105 840 892,5 3- Й 840 105 735 787,5

Розрахунокзагальної суми лізингових платежів за перший рік:

АТ= 1050,0 * 10: 100 = 105 тис.рублей

ПК= 945 *30: 100 = 283,5 тис.рублей

ДУ= 24 тис.рублей

В= 105 +283,5 + 24 = 412,5 тис.рублей

ПДВ= 412,5 *20: 100 = 82,5 тис.рублей

ЛП= 105 + 283,5 + 24 + 82,5 = 495 тис.рублей

Розрахунокзагальної суми лізингових платежів за другий рік:

АТ= 1050,0 * 10: 100 = 105 тис.рублей

ПК= 840 * 30: 100 = 252 тис.рублей

В= 105 + 252 = 357 тис.рублей

ПДВ= 357 *20: 100 = 71,4 тис.рублей

ЛП= 357 + 71,4 = 428,4 тис.рублей

Розрахунокзагальної суми лізингових платежів за третій рік:

АТ= 1050,0 * 10: 100 = 105 тис.рублей

ПК= 735 * 30: 100 = 220,5 тис.рублей

В= 105 + 220,5 = 325,5 тис.рублей

ПДВ= 325,5 *20: 100 = 65,1 тис.рублей

ЛП= 325,5 + 65,1 = 390,6 тис.рублей

Загальнасума лізингових платежів за весь термін договору лізингу: 495 + 428,4 + 390,5 =1314 тис.рублей

Розмірлізингових внесків:

1314: 3: 4 = 109,5 тис.рублей в квартал.

Завершуючирозглянуту форму фінансування, необхідно відзначити, що вонадійсно вигідніше і привабливіше банківського кредиту. По-перше, доданій формі можна звернутися, якщо немає можливості використовувати кредит длязакупівлі нового медичного обладнання, а воно вкрай необхідне.

друге,по лізингу набувається дороге і рідкісне медичне обладнання,яке обслуговується лізингодавцем краще, ніж медичною установою.

Втретє, якщо витрати по експлуатації медичного обладнання виявляться нижчемедичного закладу, ніж у лізингової компанії, то установа набуваєце обладнання.

Зфінансової точки зору обладнання, придбане за лізингом, не збільшуютьзаборгованості установи, оскільки не числиться на балансі. З повною підставоюможна стверджувати, що дана форма справді є перспективною формоюфінансування установи.

Наетапі формування ринку перед охороною здоров'я в цілому і перед медичнимиустановами зокрема постає проблема інтегрування в ринкову економіку іадаптації до нових умов.

У ринковій ситуаціїмедичному закладу необхідно здійснити вибір поля діяльності попроведення заходів, що забезпечують перехід до економічним методам управліннясвоєю роботою, а також нових підходів до фінансування з позабюджетнихджерел, з оптимальним поєднанням бюджетного та страхового фінансування.

Пошукдодаткових джерел фінансування доцільно зосередити понаступними напрямками:

1.Ринок медичних послуг в рамках обов'язкового медичного страхування;

2.Ринок медичних послуг в рамках добровільного медичного страхування;

3.Ринок платних медичних послуг.

Коженз цих секторів ринку має свої відмінні особливості і специфіку.

Джерелонадходження коштів в обов'язкове медичне страхування - внескироботодавців, що включаються в собівартість продукції, і платежі місцевої адміністраціїна непрацююче населення. Тарифи встановлюються медичними установами попогодженням з фондом обов'язкового медичного страхування. Оплата

В

ДобровільнеДжереломрахунок прибутку.

ТарифиСередняобов'язкового медичного страхування.

ПлатніЦіни настандарту.

Основнимпослуги.

Важливоюнародного господарства.

Між

Впровадження

Таким

Для

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лікувально-профілактичніресурсів.

Формуванняпослуг.

Ціни

Суть

Медичні

Оскільки

Сучасний

Складність

Розвиток

Найбільш

-х стоматологічної служби,фінансованої:

-з бюджету державних і муніципальних органів влади;

-за рахунок коштів ФОМС;

-за рахунок особистих коштів пацієнтів і/або підприємств?

ПовиннаЧи бути єдиною методика оцінки собівартості стоматологічної допомоги для всіхджерел фінансування, зазначених вище.

Щомає стати основою для стандартизації: нозологія захворювання, вид робіт,маніпуляція, технологія.

Щомає стати медико-економічною одиницею для формування методики оцінкисобівартості стоматологічної допомоги та адекватності їй - фінансування:відвідування, умовна одиниця, державний стандарт на нозологію захворювання.

Фактори,заважають прийняттю ефективних управлінських рішень

Суперечливістьіснуючої нормативно-правової бази охорони здоров'я.

Відсутністьєдиної методології формування оцінки собівартості і ціноутворення всистемі стоматологічної допомоги; методології, здатної в певній мірізгладити дані суперечності.

Неузгодженістьі плутанина в поняттях: вартість, собівартість, тариф, ціна.

Підмінаданих понять при фінансуванні стоматологічної допомоги як з бокуорганів, що забезпечують бюджетне фінансування, так і при фінансуванні збоку страхових організацій, включаючи фонди обов'язкового медичногострахування.

Беручидо уваги все вищевикладене можна сказати що ефективність використанняфінансових ресурсів у закладі охорони здоров'я залежить і від загальної стратегіїфінансування галузі, і від пошуку внутрішніх резервів охорони здоров'я.Внутрішніми резервами фінансових ресурсів можуть бути:

1.Доходи від розвиваються платних послуг. При цьому будь-яка послуга може бутиплатною, якщо вона здійснюється понад Програми державних гарантійбезкоштовної медичної допомоги.

2.Формування цін на медичні послуги, які могли б компенсувати всівитрати на послугу і містити прибуток лікувально - профілактичного закладуяк додаткове джерело фінансування. Сьогодні тариф у системіобов'язкового медичного страхування - ціна нижче собівартості об'єктивнодорогої медичної послуги.

3.Економія коштів всередині лікувально - профілактичного закладу.

4.Більш широке впровадження і розвиток медичного лізингу як спосібфінансування без кредитування. Створення та заохочення розвитку медичнихлізингових компаній.

5.Розвиток добровільного медичного страхування як різновиду платноїмедичної допомоги. Добровільне медичне страхування більше формуєвідповідальність пацієнта за своє здоров'я, ніж в умовах "платної медичноїдопомоги ".

6.Впровадження прогресивних медичних технологій.


Список використаної літератури

1. Конституція Російської Федерації. -М.: "Видавництво ПРІОР", 1999.

2. Бюджетнийкодекс Російської Федерації. - М.: "Видавництво ПРІОР", 1999.

3. Цивільнийкодекс Російської Федерації. - Частина 1 - 2. - М.; Проспект, 1999.

4. Інструкціяз бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях. Затверджена НаказомМіністерства фінансів Російської федерації від 30.12.1999. № 107н.

5. Пробухгалтерському обліку: Фе...деральний закон від 21 листопада 1996. № 129 - ФЗ//:Російська газета. - 1996 - 12 грудня. - С. 4.

6. Положенняз бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації". ПБО 4/99.Затверджено наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 6 липня 1999р. № 43 - Н.

7. Положенняпо бухгалтерського обліку "Облік основних засобів". ПБО 6/97. Затвердженонаказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 3 вересня 1997 р. № 65- М.

8. Про порядок складання річної,квартальної і місячної бухгалтерської звітності установами та організаціямискладаються з бюджеті. Лист Міністерства фінансів Російської Федерації від 15лютого 1993 р. № 12.

9. ПостановаУряду Російської Федерації от13.01.1996 р. № 27 "Про затвердження правилнадання платних медичних послуг населенню медичними установами ".

10.ПостановаУряди Єврейської автономної області від 26.12.2023 р. № 140В«Територіальна програма державних гарантій забезпечення населення ЄАОбезкоштовною медичною допомогою в 2003 році В».

11.Перелікмедичних послуг, що надаються за рахунок коштів організацій, установ,підприємств та інших господарюючих суб'єктів з будь-якими формами власності,особистих коштів громадян, а також за добровільним медичним страхуванням.

12.НаказУряду ЄАО Управління охорони здоров'я від 01.02.2001г. № 20 В«Прозатвердження обсягів медичної допомоги, передбачених територіальноїпрограмою державних гарантій забезпечення населення ЄАО безкоштовноюмедичною допомогою, умов та порядку надання медичної допомогинаселенню на території ЄАО В».

13.Альошин С.М.,Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетнихустановах. - М.: Фінанси, 1978.

14.Альбомформ бюджетної документації для бюджетних установ. - М.: Бюджет, 2000.

15.Аудит/ Під ред. В.І.Подольского. - М.: ЮНИТИ, 2000.

16.Бакаєв А.С.Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку. - М.: Консультант, 1996.

17.Бєлов О.М.Бухгалтерський облік в установах невиробничої сфери. - 2 - ге вид.,перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 1998.

18.Габуева Л.А.,Лінькова І.В. Організаційні аспекти облікової політики медичного закладу- 2000.// Охорона здоров'я. - 2000. - № 4 с.145.

19.ГорілийВ.І. Основи автоматизації бюджетного обліку. - М.: Фінанси і статистика, 1999.

20.ГришинВ.В., Семенов Ю.Ю. Обов'язкове медичне страхування: організація іфінансування. - М., 1995.

21.Гун Г.Є.,Дорофєєв В.М. Актуальні питання статистичного дослідження та аналізу вдіяльності лікувально - профілактичних закладів "- М.; 1994.

22.Данилевський Ю.А.,Мезенцева Т.М. Фінансовий контроль в галузях народного господарства при різнихформах власності. - М.: Фінанси і статистика, 1999.

23.ДанилевськийЮ.А., Луговий В.А. Ревізія касових операцій і цінних паперів. - М.: Контакт,1999.

24.Дєдков Є.П.Бухгалтерський облік в бюджетних установах і його централізація. - М.: Фінанси,1998.

25.ДєдковЄ.П. Бюджетний облік. - М.: Фінанси і статистика, 1983.

26.ДжеджелаваЄ.І. Особливості економічного аналізу інвестиційних проектів вохороні здоров'я.// Охорона здоров'я. - 2000. - № 10. С.45.

27.ДонцоваЛ.В., Никифорова Н.А. Бухгалтерська звітність. - М: Видавництво: "Справа іСервіс ", 1998.

28.ЄфімоваО.В. Фінансовий аналіз. 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Изд - во В«Бухгалтерськийоблік В», 1999.

29.Використаннябюджетних коштів. Видання 3 - е (перероблене і доповнене), - М.: фірма"ЕКАР", 2000.

30.КадировФ.Н., Петриков І.П. Медико-економічні проблеми охорони здоров'я насучасному етапі. - СПб, Рів'єра, 1995.

31.КадировФ.Н. Стимулюючі системи оплати праці в охороні здоров'я. - М., гранти, 1998.

32.КадировФ.Н. Економічний аналіз і планування діяльності медичного установ.- М., МЦФЕР, 1999.

33.КовальовВ.В. Фінансовий аналіз. - М.: Фінанси і статистика, 1998.

34.КондратьєвН.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - М.: Инфра, 2000.

35.Кондраков Н.П.,Кондраков І.Н. Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях. - М.: Проспект,1999.

36.КрейнинаМ.Н. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. - М.: "ДІС", 1997.

37.Кузина Е.Л.Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях: Навчально - практичний посібник. -М.: "Видавництво ПРІОР", 1999.

38.Кузин В.Ф.деякі аспекти вдосконалення організації платних медичних послугнаселенню.// охорону здоров'я. - 2000. - № 4. С.36.

39.Методичнірекомендації щодо підвищення ефективності використання ліжкового фонду лікарнянихустанов. - М.: НДІ СГЕ та УЗ ім.Н.А.Семашко Ромни, 1995.

40.НефедовВ.П., Долгано В.М., Жоромская Н.Н.Бухгалтерскій облік лікувального закладу. - М.:Книжковий світ, 1999. - 160 с.

41.НефедовВ.П. Практичний посібник з бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях. -М.: АТ "ЦІТП", 1993.

42.МиколаєваС.А., Палій В.Ф. Бухгалтерський облік, звітність, економічний аналіз. - М.:Союзаудіт, 1999.

43.НоводворськийВ.Д. Організація зведеного обліку і складання звітності. - М.: Фінанси істатистика, 1991.

44.Загальнийаудит. Законодавча і нормативна база, методика та прийоми здійснення. -М.: Російська академія державної служби при Президенті Російськоїфедерації, 1999.

45.ПосланняПрезидента Федеральним Зборам на 2001 рік. - М.: 2001.

46.РодіоноваВ.М., Федотова М.А. Фінансова стійкість підприємства в умовах інфляції. -М.: Видавництво "Перспектива", 1995.

47.СамодінВ.І., Шамшурін Н.Г. Економічний аналіз лікувально - господарської діяльностіЛПУ в умовах становлення ринкових відносин: Охорона здоров'я, № 12, 1997 - с.25 - 48.

48.Збірникнормативних документів з бухгалтерського обліку в установах і організаціях,перебувають на бюджеті. - 2 - ге вид. - М.: Бюджет, 1999.

49.Збірникнормативних документів з фінансів - господарської діяльності в установахохорони здоров'я. - М.: АГАР, 1999 - с.438.

50.Складаннякошторисів бюджетних установ: Лекції/Врублевська О.В., Мікельсон О.М. - Л.: ЛФЕІ,1998 - с.50.

51.СтародубовВ.І., Гончаренко Д.Р., Кадиров Ф.Н., Шиляєв Д.Р. Про розумному поєднанніадміністративних та економічних методів управління охорони здоров'я.//Охорона здоров'я. - 2000. - № 2. С.9.

52.СтоунД., Хітчінг К. Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз: Підготовчий курс /Пер. з англ. - М.: Сірін, 1998.

53.ШереметА.Д., Сайфунін Р.С., Є.В. Негашев Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М,2000.

54.ШереметА.Д, Комплексний економічний аналіз. М.: Економіка, 2000.

55.ШереметА.Д., Сайфунін Р.С. Методика комплексного аналізу господарської діяльності. -М.: Економіка, 1999.

56.ШохінС.О., Вороніна Л.І. Бюджетно - фінансовий контроль і аудит. - М.: Фінанси істатистика, 1997.

57.Ерік Хельфр.Техніка фінансового аналізу/Пер. з англ. П.П. Білих. - М.: "Аудит","ЮНИТИ", 1996.