Навчання основам соціальної інформатики учнів 8-9 класів » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Навчання основам соціальної інформатики учнів 8-9 класів

Реферат Навчання основам соціальної інформатики учнів 8-9 класів

Категория: Педагогика

Департамент освіти міста Москви

ГОУ ВПО міста Москви

В«МОСКОВСЬКИЙ МІСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧЕСКІЙУНІВЕРСІТЕТ В»

Кафедра інформатики та прикладної математики

Дипломна робота

Навчання основам соціальної інформатики учнів 8-9 класів

Студентки

5 курсу в/о

Атласова Є.І.

Науковий керівник:

доцент, к.п.н.

Левченко І.В.

Москва, 2009


Введення

Освіта є однією з найважливіших сфер людської діяльності, забезпечує формування інтелектуального потенціалу суспільства. Мета сучасної школи розвиток особистості учня, формування його ціннісного свідомості. Цій меті неможливо досягти без орієнтації підлітків на значущі для нього цінності, без розвитку духовного світу школяра, його моральної і естетичної вихованості.

Для досягнення зазначених завдань в шкільному курсі інформатики необхідно приділяти більше уваги основам соціальної інформатики, формувати знання, що допомагають школярам здійснювати інформаційну діяльність, працювати, перетворювати, передавати і зберігати соціально значиму інформацію, розуміти процеси протікають у суспільстві.

Вивчення основ соціальної інформатики в шкільному курсі інформатики 8-9 класу дозволить учням сформувати елементи інформаційної культури і наукового світогляду, сприяти успішній соціалізації навчаних в суспільстві, активного освоєння нових інтелектуальних продуктів.

У той же час у шкільному курсі інформатики недостатньо приділяється увага вивченню аспектів соціальної інформатики, відсутня система завдань для методичної підтримки даного напрямку. Тому необхідно розглянути можливості вибудовування методичної системи навчання основам соціальної інформатики в курсі інформатики для основної школи. Цим визначається проблема і актуальність теми дослідження.

Об'єкт дослідження є процес навчання інформатики учнів основної школи в умовах несформованого інформаційного суспільства.

В якості предмета дослідження виступає методична система навчання основам соціальної інформатики учнів 8-9 класів.

Мета дипломної роботи: розробка змісту та системи завдань для навчання учнів 8-9 класів на тему В«Основи соціальної інформатикиВ».

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

1. Проаналізувати історичні аспекти становлення соціальної інформатики в умовах інформатизації суспільства.

2. Виявити психолого-педагогічні особливості учнів 8-9 класів.

3. Визначити можливості розвитку шкільного курсу інформатики за рахунок питань соціальної інформатики.

4. Розробити зміст навчального матеріалу, необхідного при вивченні теми В«Основи соціальної інформатикиВ» учнями основної школи.

5. Розробити систему завдань для навчання учнів 8-9 класів на тему В«Основи соціальної інформатикиВ».

Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновку, бібліографії, та додатків.

У вступі показана актуальність даної теми. Сформульована мета, завдання і дослідження.

У першій главі розглянуто історичний аспект становлення соціальної інформатики. Показана значимість інформатизації суспільства для розвитку системи освіти. Проведено аналіз підручників і навчальних посібників з інформатики, який дає оцінку того, наскільки повно в цих посібниках представлені аспекти соціальної інформатики. Так само дана психолого-педагогічна характеристика учнів основної школи, яка необхідна для розробки змісту навчального матеріалу та системи завдань для навчання учнів інформатики 8-9 класів.

У другому розділі описується реалізація методичної системи навчання основам соціальної інформатики в рамках курсу інформатики для основної школи. Запропоновано один з варіантів реалізації теми В«Основи соціальної інформатикиВ», який представлений у вигляді тематичного планування для навчання учнів 8-9 класів на уроках інформатики. Тематичне планування конкретизується наповненням змісту навчального матеріалу. Пропонується система завдання для навчання учнів основам соціальної інформатики, яка містить контрольні питання, завдання для виконання за комп'ютером, диктанти, завдання тестової форми.

На закінчення дана характеристика успішності вирішення поставлених у введенні завдань дослідження. Зроблено висновок про те, що позитивні результати дослідження забезпечили досягнення поставленої мети дослідження.

У додатках узагальнююча презентація по темі В«Основи соціальної інформатикиВ», додаткова література до курсу.


Глава 1. Історичні і психолого-педагогічні аспекти навчання соціальній інформатиці учнів основної школи

1.1 Історичні аспекти становлення соціальної інформатики

У 80-х роках XX століття виникла нова наукова дисципліна - В«Соціальна інформатика В». Цей напрямок виросло на стику кількох наукових дисциплін: інформатики, соціології, психології та філософії. У той же час соціальна інформатика є предметною областю інформатики як фундаментальної науки.

Соціальна інформатика розглядає наступні аспекти:

В· закономірності і проблеми становлення інформаційного суспільства;

В· інформаційні ресурси як фактор соціально-економічного і культурного розвитку суспільства;

В· розвиток особистості в інформаційному суспільстві;

В· інформаційна культура;

В· інформаційна безпеку.

В останній третині ХХ століття все впевненіше зазвучали голоси фахівців, у першу чергу соціологів, філософів, інформатиків, які стверджували, що розвиток та впровадження засобів інформатизації та інформаційних технологій в усі сфери життя суспільства в цілому веде до якісного переходу суспільства в нове стан [1].

Сама назва В«інформаційне суспільствоВ» вперше виникло в Японії. Фахівці, які запропонували цей термін, роз'яснили, що він визначає суспільство, в якому в достатку циркулює висока за якістю інформація, а також є всі необхідні засоби для її зберігання, розподілу та використання. Інформація легко і швидко поширюється по вимогам зацікавлених людей і організацій та видається їм у звичній для них формі. Вартість користування інформаційними послугами настільки невисока, що вони доступні кожному.

Академік В.А. Візників запропонував наступне визначення інформаційного суспільства: В«Будемо розуміти під терміномВ« інформаційне В» (В«Комп'ютеризованеВ») суспільство те, в усі сфери життя та діяльності членів якого включені комп'ютер, Телематика, інші засоби інформатики у якості знарядь інтелектуальної праці, які відкривають широкий доступ до скарбів бібліотек, що дозволяють з величезною швидкістю виробляти обчислення і переробляти будь-яку інформацію, моделювати реальні і прогнозовані події, процеси, явища, управляти виробництвом, автоматизувати навчання. В»[2]

Під В«ТелематикаВ» вченим розуміється обробка інформації на відстані.

Існують і інші підходи до визначення поняття В«інформаційне суспільство В». Тим не менше, основні його ознаки виділяються досить стійко. В інформаційному суспільстві:

В· будь-який його член, група членів, будь-яка організація або установа в будь-який час можуть отримати доступ до інформаційних ресурсів, необхідним для професійної діяльності або в особистих цілях;

В· доступні сучасні інформаційні технології і засоби зв'язку;

В· створена розвинена інформаційна інфрастру...


Страница 1 из 10Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок