Навчання учнів VII-VIII класів при освоєнні технологічних операцій на токарно-гвинторізний верстаті » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Навчання учнів VII-VIII класів при освоєнні технологічних операцій на токарно-гвинторізний верстаті

Реферат Навчання учнів VII-VIII класів при освоєнні технологічних операцій на токарно-гвинторізний верстаті

Категория: Педагогика

Факультет технології та підприємництва спеціальність 030600 В«Технологія і підприємництво В»Кафедра технології обробки конструкційних матеріалів і загальнотехнічних дисциплін

Кваліфікаційна робота

на тему: В«Навчання учнів VII-VIII класів при освоєнні технологічних операцій на токарно-гвинторізний верстаті В»

2008


Автореферат

Соціально-економічні перетворення в країні, кризові явища перехідного періоду у сфері матеріального виробництва та послуг зумовили необхідність кардинального переосмислення освітніх і виховних завдань трудової та професійної підготовки підростаючого покоління до ефективної творчої самореалізації в нових умовах як мети його прогресивного соціального розвитку, забезпечення добробуту держави й особистості.

У сучасних умовах потрібно готувати не просто професіонала, працівника у сфері виробництва продукції або послуг, а орієнтуватися на підготовку суб'єкта власної життєдіяльності. Від рівня технологічного стану країни сьогодні залежать не тільки її економічне благополуччя і спосіб життя населення, але й положення у світовому співтоваристві, можливості економічної і політичної інтеграції з іншими країнами.

При конструюванні структури процесу навчання учнів виготовленню виробів на токарно-гвинторізних верстатах необхідно спиратися на розробки М.Н. Скаткіна, І.Я. Лернера, на інтегративні результати психолого-педагогічних досліджень, які різним ступенем глибини і достовірності розкривають шляхи розвитку індивіда, включеного в ту чи іншу цікаву для нього діяльність: розвиток через включення в діяльність, самодіяльність (А.Н. Леонтьев), диференціація навчання та розвитку (М. Старр), навчання прийомів мисленнєвої (Л.Н. Линда), схильності людини до тієї чи іншої діяльності, розвиток через включення в проблемну ситуацію (А.М. Матюшкін). Дослідженню різних сторін процесу розвитку особистості присвячені роботи П.М. Андріанова, О.Н. Кордун, І.Ф. Карпенко, І.Г. Китаєва, В.Д. Путіліна, В.Ф. Шилова.

Таким чином, соціальна та педагогічна значущість проблеми дозволила визначити тему нашої кваліфікаційної роботи: В«Навчання учнів VII-VIII класів при оволодінні технологічних операцій на токарно-гвинторізний верстаті В».

Мета дослідження: виявити, теоретично обгрунтувати, спроектувати модель процесу навчання учнів VII-VIII класів при освоєнні технологічних операцій на токарно-гвинторізний верстаті.

Об'єкт дослідження: процес і результат навчання учнів основної школи в освітньої галузі В«ТехнологіяВ».

Предмет дослідження: зміст, форми і методи навчання учнів VII-VIII класів у процесі оволодіння технологічними операціями роботи на токарно-гвинторізний верстаті.

Кваліфікаційна робота складається з запровадження, 2-х розділів, висновку, списку літератури і додатки.

У вступі обгрунтовується актуальність обраної теми роботи, аналізується стан проблеми в теорії та практиці, визначаються об'єкт, предмет, гіпотеза, мета, завдання і методи дослідження, практична значущість дослідження та положення, що виносяться на захист.

У першому розділі В«Теоретичні основи навчання учнів VII-VIII класів роботі на токарно-гвинторізний верстаті в освітньої галузі В«ТехнологіяВ» розкриті питання, що становлять емпірико-теоретичні передумови дослідження.

У другому розділі В«Дослідно-експериментальна перевірка моделі процесу навчання учнів VII-VIII класів при освоєнні технологічних операцій на токарно-гвинторізний верстаті В»характеризуються методика і результати констатуючого і формуючого експерименту (окремо по кожному виду) по навчання учнів роботі і безпечного обслуговування токарно-гвинторізних верстатів.

В висновок кваліфікаційної роботи підводяться загальні підсумки дослідження, робляться висновки.

В списку використаної літератури міститься бібліографічний опис використаних джерел.


Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні основи навчання учнів VII-VIII класів роботі на токарно-гвинторізний верстаті в освітній галузі В«ТехнологіяВ»

1.1 Навчання учнів VII-VIII класів при освоєнні технологічних операцій на токарно-гвинторізний верстаті як соціально-педагогічна проблема

1.2 Аналіз обсягу і змісту навчання учнів у програмах освітньої галузі В«ТехнологіяВ»

1.3 Побудова оптимальної моделі процесу навчання учнів VII-VIII класів при освоєнні технологічних операцій на токарно-гвинторізний верстаті

Глава 2. Дослідно-експериментальна перевірка моделі процесу навчання учнів VII-VIII класів при освоєнні технологічних операцій на токарно-гвинторізний верстаті

2.1 Зміст, форми і методи навчання учнів VII-VIII класів при освоєнні технологічних операцій на токарно-гвинторізний верстаті

2.2 Дидактичне забезпечення занять по навчанню учнів VII-VIII класів роботі на токарно-гвинторізних верстатах

2.3 Результати експериментальної перевірки оптимальної моделі навчання учнів VII-VIII класів в процесі роботи на токарно-гвинторізний верстаті

Висновок

Список використаної літератури

технологічний навчання токарний гвинторізний верстат


Введення

Актуальність теми кваліфікаційної роботи. Соціально-економічні перетворення в країні, кризові явища перехідного періоду у сфері матеріального виробництва та послуг зумовили необхідність кардинального переосмислення освітніх і виховних завдань трудової та професійної підготовки підростаючого покоління до ефективної творчої самореалізації в нових умовах як мети його прогресивного соціального розвитку, забезпечення добробуту держави й особистості.

Для розуміння процесів і їх регулювання необхідне використання нових підходів, відповідних нинішньої соціокультурної ситуації. Соціально-економічний і педагогічне розвиток суспільства вимагає від підростаючого покоління готовність до роботи на сучасному виробництві. Від сформованості у підростаючих поколінь технологічної культури залежить як майбутнє самого виробництва, так і майбутнє держави.

Тому кожній людині необхідно бути здатним комплексно підходити до оцінки результатів, вибору способів своєї діяльності. Цьому і покликана навчити В«ТехнологіяВ». Важливість формування у молоді технологічної культури в даний час визнається в усьому світі. І в базисний навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів Росії, затверджений Міністерством освіти, увійшла нова освітня область - В«ТехнологіяВ». Сутність технологічного освіти полягає в оволодінні навчаються технологічною культурою, досягнутим рівнем перетворювальної діяльності в матеріальному і духовному виробництві та сфері послуг. Основний метою технологічної освіти є підготовка молоді до успішного та гармонійному функціонуванню в інформаційно та технологічно насиченому світі.

У сучасних умовах потрібно готувати не просто професіонала, працівника у сфері виробництва продукції або послуг, а орієнтуватися на підготовку суб'єкта власної життєдіяльності. Від рівня технологічного стану країни сьогодні залежать не тільки її економічне благополуччя і спосіб життя населення, але й положення у світовому співтоваристві, можливості економічної і політичної інтеграції з іншими країнами.

Використання сучасних технологій визначається не стільки розвитком матеріальної бази промисловості, скільки духовно-моральним станом суспільства, готовністю молодого покоління виробляти, засвоювати і практично використовувати нові знання, прилади, матеріали і нові технології. Оволодіння цією галуззю знань сприяє набуттю технологічної компетентності. Школярі освоюють різноманітні способи і засоби перетворення матеріалів, енергії, інформації з урахуванням економічної ефективності та можливих екологічних наслідків людської діяльності, набувають загально трудові вміння і навички, розвивають творчі здібності. В системі загальної освіти В«технологіяВ» формує у учнів систему технологічних знань і вмінь, які з...


Страница 1 из 14Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок