Використання комп'ютерних технологій на уроках фізичної культури в старших класах » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Використання комп'ютерних технологій на уроках фізичної культури в старших класах

Реферат Використання комп'ютерних технологій на уроках фізичної культури в старших класах

Категория: Педагогика

Міністерство освіти і науки РФ

ГОУ ВПО Тульський державний педагогічний університет ім. Л.Н.Толстого

Курсова робота

В«Використання комп'ютерних технологій на уроках фізичної культури в старших класах В»

Виконав: студент ФЕНКіТ

Перевірила: Зайцева Л.А.

Тула - 2010


Зміст

Введення

Глава 1. Комп'ютерні технології у фізичній культурі

1. Психолого-педагогічні умови застосування комп'ютерних технологій в старших класах на уроках фізичної культури

2. Можливості використання комп'ютерних технологій на уроках фізичної культури в старших класах

Глава 2. Комп'ютерні технології навчання на уроках фізичної культури в старших класах

1. Застосування комп'ютерних технологій в різних методах навчання фізичній культурі в старших класах

2. Досвід використання комп'ютерних технологій на уроках фізичної культури в старших класах

Висновок

Список використаної літератури

Додаток


Введення

Люди кожного нового покоління повинні готуватися (розвиватися) так, щоб вони могли ефективно і в досить короткі терміни опанувати не тільки тією технікою, яка вже створена попередніми поколіннями, але й тієї, яка з'явиться в майбутньому. Вони повинні бути підготовлені до подальшого розвитку науки і техніки. Інакше кажучи, зараз як ніколи раніше навчання і виховання підростаючого покоління повинні бути орієнтовані на майбутнє. Звичайно, принцип наступності навчання і виховання (їх орієнтування на життя в суспільстві майбутнього) - це загальний принцип для всіх часів. Але сучасні темпи науково-технічного прогресу ні в яке порівняння не йдуть з тими, які були перш і, мабуть, будуть збільшуватися і далі.

В історії людства виділяють три глобальні соціотехнологіческіе революції - аграрну, індустріальну та інформаційну. Остання з них відбувається в даний час і реалізується як процес інформатизації суспільного життя, впровадження сучасних інформаційних технологій. Кінцевим результатом інформаційної революції має стати створення нової постіндустріальної, інформаційної цивілізації. Інформатизація суспільства являє собою цілеспрямований процес зміни соціальної інформаційного середовища. Мета інформатизації суспільства полягає у підвищенні ефективності експлуатації ресурсів суспільства шляхом системної комп'ютеризації всіх етапів життєвого циклу інформації - її створення, накопичення, зберігання, обробки та використання. Під інформаційними ресурсами розуміється сукупність інформації як продукт діяльності населення.

В умовах радикального ускладнення життя суспільства, його технічної і соціальної інфраструктури вирішальним стає ставлення людей до інформації. Інформація стає таким же стратегічним ресурсом сучасного суспільства, якими були продукти харчування в "аграрному" суспільстві або енергетичні ресурси - в "індустріальному". Різниця в рівні інформаційного забезпечення сьогодні стає однією з причин дисбалансу економічного розвитку передових і слаборозвинених країн, породжує нестабільність у відносинах між країнами. Сучасна стратегія прогресу передових країн світу базується на концепції всебічного культурного, інтелектуального, професійного і фізичного розвитку потенціалу особистості. При цьому в реалізації її цілей основне місце відводиться системі освіти. Сьогодні за допомогою підвищення рівня освіченості населення розвинені країни світу отримують майже половину валового національного продукту. Тому інформатизація освіти у світі в Загалом, і в Росії зокрема, набуває величезного значення. Успіхи нашої країни, її можливість вибирати і реалізовувати оптимальну історичну траєкторію в повній мірі залежать від наявності сучасної освітньої і інформаційної сфери суспільства. Стан інформаційної сфери у вирішальній мірі залежить від ступеня освіти в країні.

Одним з головних інструментів в освіті, які відкривають шлях у новий світ, є сучасні комп'ютерні (інформаційні) технології. Вони дозволяють змінити системні властивості найважливіших компонент нашого буття. Розробка стратегії використання інформаційних технологій у сфері освіти - одна з ключових проблем стратегічного планування, як на національному, так і на глобальному рівні.

Бути успішним людиною можна тільки добре володіючи інформаційними технологіями. Адже діяльність людей все більшою мірою залежить від їх інформованості, здатності ефективно використовувати інформацію. Для вільної орієнтації в інформаційних потоках сучасний фахівець будь-якого профілю повинен уміти отримувати, обробляти і використовувати інформацію за допомогою комп'ютерів, телекомунікацій і інших засобів інформаційних технологій. Потреба суспільства у кваліфікованих фахівцях, які володіють арсеналом засобів і методів інформатики, перетворюється на провідний чинник освітньої політики. Цілісна реалізація цієї потреби неможлива без включення інформаційного компоненти в систему підготовки майбутнього фахівця. Це повністю відноситься і до фахівців з фізичної культури і спорту. Адже не секрет, що на сьогоднішній день більшість з них не підготовлені до роботи в умовах інформатизації як професійно, так і психологічно.

Однак до теперішнього часу не розроблена педагогічна концепція підготовки зазначених фахівців в умовах використання сучасних інформаційних технологій, вимагають внесення значних корективів у фізкультурну освіту, з тим щоб фахівець у цій галузі мав чітке уявлення про те, де і з якою метою використовувати можливості персонального комп'ютера, які програмні продукти повинні це забезпечити, як працювати в умовах інформатизації суспільства. У зв'язку з цим логічно зробити висновок, що дані вимоги повинні знайти своє відображення в кваліфікаційних характеристиках фахівців, у вимогах державних освітніх стандартів нового покоління.

У зв'язку з цим метою нашої роботи є обгрунтування можливостей використання комп'ютерних технологій на уроках фізичної культури в старших класах.

Об'єкт - комп'ютерні технології на уроках фізичної культури.

Предмет - можливості успішного використання комп'ютерних технологій на уроках фізичної культури в старших класах

Завдання дослідження:

- вивчення психолого-педагогічної літератури по темі дослідження;

- дати визначення поняттю В«комп'ютерні технологіїВ»;

- обгрунтувати необхідність і можливість використання комп'ютерних технологій на уроках фізичної культури в старших класах;

- виявити психолого-педагогічні умови використання комп'ютерних технологій на уроках фізичної культури в старших класах;

- проаналізувати ефективність використання комп'ютерних технологій на уроках в старших класах (їх досвіду роботи).


Глава 1. Комп'ютерні технології у фізичній культурі

Незважаючи на певні труднощі, пов'язані з організаційними, матеріально-технічними, науково-методичними аспектами розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій в фізкультурну освіту, вони викликають певний інтерес у ряду фахівців у галузі фізичного виховання і спорту, так як тут, як і в інших областях, назріла необхідність переходу від традиційних форм підготовки, спрямованих в першу чергу на накопичення певних знань, умінь і навичок, до використання сучасних комп'ютерних, а точніше інформаційно-комунікаційних, технологій, що дозволяють значно ефективніше здійснювати збір, обробку та передачу інформації, вести самостійну роботу і самоосвіта, якісно змінити зміст, методи і організаційні форми навчання.

1. Психолого-педагогічні умови застосування комп'ютерних технологій в старших класах на уроках фізичної культури

В оцінках старшого шкільного віку іноді допускається відомий схематизм і категоричність. Вказується на завершеність розвитку старшокласників ...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок