Розвиток довільної уваги дошкільників в ігровій діяльності » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Розвиток довільної уваги дошкільників в ігровій діяльності

Реферат Розвиток довільної уваги дошкільників в ігровій діяльності

Категория: Педагогика

ЗМІСТ

довільне увагу дошкільник гра

ВСТУП

ГЛАВА 1. Довільне увагу як частина пізнавальної сфери дошкільника

1.1 Поняття В«увагаВ», В«Довільна увагаВ». Вітчизняні та зарубіжні психологи про психологічну природі довільної уваги

1.2 Характеристика довільного уваги

1.3 Динаміка розвитку довільної уваги в дошкільному віці

ГЛАВА 2. РОЛЬ ІГРОВИЙ ДІЯЛЬНОСТІ У розвитку довільної уваги ДОШКІЛЬНИКА

2.1 Гра як провідна діяльність дошкільника

2.2 Шляхи використання сюжетно-рольової гри у розвитку довільної уваги старшого дошкільника

2.3 Ігри з правилами як інструмент формування елементів довільної уваги старших дошкільників

ГЛАВА 3. Експериментальне дослідження по дослідженню можливостей гри як засоби розвитку довільної уваги дошкільників

3.1 Констатуючий експеримент

3.2 Формуючий експеримент

3.3 Контрольний експеримент

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЯ

Додаток


ВСТУП

Проблема уваги традиційно вважається однією з найбільш важливих і складних проблем психології. Від її рішення залежить розвиток всієї системи психологічного знання - як фундаментального, так і прикладного характеру.

Значимість уваги в життя людини, його визначальна роль у відборі змістів свідомого досвіду, запам'ятовуванні і научении очевидні. Важко засумніватися також у необхідності всебічного та детального дослідження його феноменів.

На відміну від таких пізнавальних процесів як сприйняття, пам'ять, мислення, увагу свого особливого змісту не має, воно проявляється як би всередині цих процесів і невіддільне від них. Увага характеризує динаміку протікання психічних процесів. Таким чином, цей психічний процес є умовою успішного здійснення будь-якої діяльності як зовнішньої, так і внутрішньої, а його продуктом - Її якісне виконання.

Увага, як і всі інші психічні процеси, має нижчі і вищі форми. Перші представлені мимовільним увагою, а другі - довільною. Виникнення і розвиток у дошкільника довільної уваги є одним з найважливіших придбань особистості на даному етапі онтогенезу. Воно пов'язане з формуванням у дитини вольових якостей і знаходиться в найтіснішому взаємодії з загальним розумовим розвитком дитини.

Виховання довільної уваги грає важливу роль у справі підготовки дитини до шкільного навчанню. Вміння довільно звернути увагу на те, що саме по собі не привабливо, але необхідно для засвоєння шкільних знань, є найважливішим умовою успіху в навчальній діяльності.

У сучасної зарубіжної та вітчизняної психології проблема уваги розглядається в різних планах: багато авторів, розробляючи питання теорії уваги, досліджують його роль в діяльності людини (Л.С. Виготський [12], С.Л. Рубінштейн [60]), інші - вивчають увагу з боку його фізіологічних механізмів (Т.Рібо [58], І.П. Павлов [48], А.Н. Леонтьєв [37]). Нарешті, в дуже великому числі робіт проблема уваги розглядається в психолого-педагогічному аспекті, тобто в плані вивчення умов і закономірностей виховання уваги (Н.Ф. Добринін [20-22], П.Я. Гальперін [14; 15], Н.В. Дубровинської [26], С.Л. Кабильніцкая [14; 15] та ін)

Особливе місце в цих дослідженнях приділяється розвитку довільної уваги. Автори визнають за довільною увагою найважливішу роль в розвитку особистості людини. Однак в своїх дослідженнях вони розглядають цей вид уваги тільки в зв'язку з навчальної діяльністю школяра.

Між тим, деякі з дослідників (І.Л. Баскакова [5], Г.В. Пєтухова [49]) вважають, що довільна увага необхідно формувати, починаючи з дошкільного віку. Головним умовою розвитку довільної уваги дітей-дошкільнят може стати гра як основний вид діяльності дитини. У дошкільному віці гра має найважливіше значення в житті маленької дитини: гра для них - навчання, гра для них - праця, гра для них - серйозна форма виховання. Гра привчає його до спостережливості, до виконання певних правил, дисциплінує його волю. Гра для дошкільників - засіб пізнання навколишнього світу. У грі дитина здобуває нові знання, вміння, навички.

Про розвиваючому значенні гри говориться в дослідженнях А.П. Усовой [65], Р.І. Жуковської [27], Д.В. Менджеріцкая [41], Д.Б. Ельконіна [70-72] Л.В. Артемової [3], Н.Я. Михайленко [42-44] та ін Однак, в цих роботах, на наш погляд, розвитку уваги й зокрема довільної уваги дошкільника відводиться недостатня місце. У цьому зв'язку існує протиріччя між необхідністю формування довільного уваги дошкільників в ігровій діяльності та не розробленістю цього питання в теорії і практиці дошкільної освіти.

Мета дослідження: виявити можливості ігрової діяльності в розвитку довільної уваги дошкільника.

Об'єкт дослідження: довільне увагу дошкільника.

Предмет дослідження: ігрова діяльність дошкільників як засіб розвитку довільної уваги.

В якості гіпотези дослідження висунуто припущення про те, що розвиток довільної уваги дошкільника буде ефективним у тому випадку, якщо його формування буде відбуватися в іграх з правилами, які зможуть підвищити цілеспрямованість, концентрацію, обсяг і переключення уваги дошкільника.

Завдання дослідження:

1. Вивчити теоретичні і практичні джерела за темою дослідження.

2. На основі вивчених матеріалів вивести визначення понять В«увагаВ», В«довільне увагу В».

3. Охарактеризувати основні підходи вітчизняних та зарубіжних психологів до визначення природи довільної уваги.

4. Охарактеризувати основні характеристики довільної уваги.

5. Розглянути динаміку розвитку довільної уваги дошкільника.

6. Виявити можливості ігрової діяльності в розвитку довільної уваги дошкільника.

7. Впровадити в ДОУ корекційно-розвиваючу програму, що включає в себе ігри та ігрові вправи з правилами, спрямовані на формування елементів довільної уваги дошкільника.

8. Досліджувати ефективність використання гри в процесі формування довільної уваги дошкільника.

У роботі були використані такі методи дослідження, як:

аналіз наукової та методичної літератури з проблеми дослідження; вивчення передового педагогічного досвіду; психолого-педагогічний експеримент; спостереження, опитування - анкетування, методи математичної статистики.

Теоретичне значення дослідження визначається тим, що в ньому охарактеризовані особливості довільної пам'яті дошкільника, виявлено можливості ігрової діяльності в її розвитку.

Практична значимість дослідження полягає в розробці ігор, що сприяють розвитку довільної пам'яті дошкільника.

Базою дослідження стала підготовча група ДОУ № міста. Експеримент проводився з лютого по квітень 2007 року.


ГЛАВА 1. Довільна увага ЯК ЧАСТИНА Пізнавальної сфери дошкільників довільне увагу дошкільник гра 1.1 Поняття В«увагаВ», В«довільна увагаВ». Вітчизняні та зарубіжні психологи про психологічну природу довільного уваги

Дослідження уваги почалися вже на етапі становлення наукової психології, і в певному сенсі навіть передували йому і складали його головний зміст. Фактор уваги суттєво впливав на результати фізіологічних експериментів. Досліди та спостереження зарубіжних і вітчизняних вчених підготували і порушили широкий інтерес до досліджень феноменів уваги, зокрема В.Вундта. Йому, безумовно, належить право засновника психології уваги. Завдяки роботам М.М. Ланге [36], Г. Гельмгольца, У. Джемса [18], У.Карпентера, Л.С.Виготського [12], П.А.Гальперіна [14; 15] та ін дослідження уваги тривалий час займало центральне місце в експериментальної і теоретичної психології.

Існує безліч визначень уваги, що стали більш-менш стійкими і загальновизнаними. Під багатьох роботах увагу визначається як спрямованість і зосередженість ...


Страница 1 из 22Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок