Економіко-математичні моделі задач про сумішах на прикладі СВК "Батьківщина" » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Економіко-математичні моделі задач про сумішах на прикладі СВК "Батьківщина"

Реферат Економіко-математичні моделі задач про сумішах на прикладі СВК "Батьківщина"

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Установа Освіти

Гомельський державний технічний університет імені П.О. Сухого

Кафедра В«Економіка та управління в галузях В»


Курсова робота

за курсом: В«Економіко-математичні методи і моделі В»

на тему:

Економіко-математичні моделі задач про сумішах на прикладі СВК В«БатьківщинаВ»

Виконав

студент гр. ВП-31

Градов Ю.І

Керівник: Кожевников Е.А.

Гомель, 2008


Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні основи економіко-математичних задач про сумішах

1.1 Загальна класифікація економіко-математичних моделей

1.2 Принципи побудови і структура інтегрованої системи економіко-математичних моделей

Глава 2. Методи рішення економіко-математичних задач про сумішах

2.1 Основні типи лінійних економіко-математичних моделей

2.2 Методи рішення задач про сумішах

Глава 3. Постановка і рішення економіко-математичних сумішей на прикладі СВК В«БатьківщинаВ»

3.1 Організаційно-економічна характеристика СВК В«БатьківщинаВ»

3.2 Основні техніко-економічних показники роботи СПК В«БатьківщинаВ»

3.3 Постановка і рішення власне завдання про сумішах на прикладі СВК В«БатьківщинаВ»

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Успішність вирішення переважної більшості економічних завдань залежить від найкращого, найвигіднішого способу використання ресурсів. В процесі економічної діяльності доводиться розподіляти такі важливі ресурси, як гроші, товари, сировина, обладнання, робочу силу та ін І від того, як будуть розподілятися ці, як правило, обмежені ресурси, залежить кінцевий результат діяльності, бізнесу.

Суть методів оптимізації полягає в тому, що виходячи з наявності певних ресурсів вибирається такий спосіб їх використання (Розподілу), при якому забезпечується максимум (або мінімум) нас цікавить показника.

При цьому враховуються певні обмеження, що накладаються на використання ресурсів умовами економічної ситуації.

Відмінними ознаками оптимізаційних моделей є:

- наявність одного або кількох критеріїв оптимальності (Критерій оптимальності - це ознака, за якою безліч або одне рішення завдання визнається найкращим); найбільш типовими критеріями в економічних оптимізаційних задачах є: максимум доходу або прибутку, мінімум витрат, мінімальний час для виконання завдання та інші;

- система обмежень, яка формується, виходячи з змістовної постановки задачі, і являє собою систему рівнянь або нерівностей.

В якості методів оптимізації в економіці знаходять застосування всі основні розділи математичного програмування (планування): лінійне, нелінійне і динамічне.

Лінійне програмування (планування) - математичний метод відшукання максимуму або мінімуму лінійної функції при наявності обмежень у вигляді лінійних нерівностей або рівнянь. (Лінійне тут означає, що на графіку функції зображаються у вигляді прямих ліній, що позначають 1-е ступеня відповідних величин.)

Максімізіруемая (минимизируемого) функція являє собою прийнятий критерій ефективності вирішення завдання, відповідний поставленої мети. Вона носить назву цільової функції.

Обмеження характеризують наявні можливості вирішення задачі.

Істота рішення задач лінійного програмування полягає в знаходженні умов, що звертають цільову функцію в мінімум чи максимум. [7. c.13]

Рішення, що задовольняє умовам задачі та відповідне наміченої мети, називається оптимальним планом.

Лінійне програмування (планування) служить для вибору найкращого плану розподілу обмежених однорідних ресурсів з метою вирішення поставленого завдання.

Етапи побудови оптимізаційних економіко-математичних моделей.

1) Вибір об'єкта дослідження. Ними можуть бути різні виробничо-економічні процеси: розкрій промислового матеріалу, завантаження виробничих потужностей, перевезення вантажів, розміщення виробництва і т.д.

2) Визначення мети дослідження. Її формулюють на основі завдань, поставлених при вивченні даного об'єкта.

3) Вибір критерію оптимальності. Відмінною особливістю оптимізаційних моделей є наявність умови знаходження оптимального рішення (критерію оптимальності), яке записується у вигляді функцій.

Критеріями оптимальності зазвичай служать: мінімальна вартість, максимальний дохід, мінімальні витрати і т.д. Неправильно вибраний критерій оптимальності може призвести до вирішення, не відповідає цілі поставленого завдання.

4) Виявлення основних обмежень. При побудові моделей необхідно знайти основні обмеження і включити їх в модель. Реальна задача зазвичай містить велику кількість обмежень, частина з яких випливає із умови задачі, інші можна виявити лише після рішення, яке з якихось вимогам не влаштовує.

Метою даної курсової роботи є вивчення математичних моделей оптимального планування виробництва на сільськогосподарському підприємстві, а також можливості їх застосування на реальному об'єкті господарської діяльності.

Тема, розглянута в даній курсовій роботі, досить широко висвітлена в літературі. При написанні роботи використовувалися, наприклад, роботи таких авторів, як: Гасс С.І., Вагін Е.А., Попов І.П., Барсов А.С. та інших.

Дана курсова робота складається з вступу, трьох розділів, списку використаних літератури та додатків. У першому розділі описані загальна класифікація економіко-математичних моделей, принципи побудови і структура інтегрованої системи економіко-математичних моделей.

Друга глава складається з двох підрозділів, в яких описуються основні типи лінійних економіко-математичних моделей і методи розв'язання задач про сумішах. У третьому розділі - організаційно-економічна характеристика та техніко-економічні показники роботи СПК В«БатьківщинаВ», постановка і рішення задачі про сумішах на прикладі СВК В«БатьківщинаВ».

Рішення задачі про раціон вироблялося за допомогою ресурсу Пошук рішення MS Excel через складність побудованої економіко-математичної моделі. Опис методики обчислення за допомогою даного інструменту наведено в третьому розділі.


Глава 1. Теоретичні основи економіко-математичних задач про сумішах

1.1 Загальна класифікація економіко-математичних моделей

Економіко-математичні моделі поділяються на: статистичні, балансові та оптимізаційні.

Статистичні моделі - це моделі, в яких описуються кореляційно-регресійної залежності результату виробництва від одного або декількох незалежних факторів. Ці моделі широко використовуються для побудови виробничих функцій, а також при аналізі економічних систем.

Балансові моделі представляють систему балансів виробництва і розподілу продукції і записуються у формі шахових квадратних матриць. Балансові моделі служать для встановлення пропорцій і взаємозв'язків при плануванні різних галузей народного господарства.

Оптимізаційні моделі представляють систему математичних рівнянь, лінійних або нелінійних, підлеглих певної цільової функції і службовців для відшукання найкращих (Оптимальних) рішень конкретної економічної задачі. Ці моделі, на відміну від статистичних та балансових, відносяться до класу екстремальних задач і описують умови функціонування економічної системи.

Класифікація економіко-математичних моделей може бути різною і умовною. Це залежить від того, на базі яких ознак будується модель. В основу класифікації кладуться різні ознаки. Так, за функціональною ознакою моделі підрозділені на моделі планування, моделі бухгалтерського обліку, моделі економічного аналізу, моделі ін...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок