Статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні) » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні)

Реферат Статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні)

Статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні)

Анотація

інвестиційний інноваційний статистичний

Курсова робота складається з теоретичної та аналітичної частин.

У теоретичній частині розглянуті поняття та сутність інвестиційних та інноваційних процесів, система статистичних показників інвестиційних та інноваційних процесів і джерела статистичної інформації. Обсяг теоретичної частини складає 10 сторінок.

В аналітичній частині вивчені динаміка і структура інвестиційних та інноваційних процесів в Новосибірській області за період 2000-2009 рр.., дана характеристика інвестицій в інноваційну діяльність за 2001р., вивчена міжрегіональна варіація обсягів інвестицій, проаналізовано вплив обсягу інвестицій на обсяг відвантаженої інноваційної продукції. Розраховані основні індекси і показаний приклад розрахунку в прикладній статистиці. Обсяг аналітичної частини складає 26 сторінок.


План курсової роботи

1 . Теоретичні основи статистичного вивчення інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (Регіоні, країні)

1.1 Поняття і сутність інвестиційних і інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні), завдання їх статистичного вивчення

1.2 Система статистичних показників вивчення інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (Регіоні, країні), їх інформаційне забезпечення

2.Економіко-статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні) в Новосибірської області за період 2000-2009 рр..

2.1 Вивчення динаміки і структури витрат на інноваційну діяльність і виявлення основних тенденцій

2.1.1 Аналіз динаміки витрат на інноваційну діяльність

2.1.2 Аналіз структури інвестицій в інноваційну діяльність

2.2 Характеристика інвестицій в інноваційну діяльність у Новосибірській області за 2001 р.

2.3 Вивчення міжрегіональної варіації рівня інвестицій в інноваційну діяльність

2.4 Аналіз впливу інвестицій в інноваційну діяльність на обсяг відвантаженої інноваційної продукції

3.Вичісленіе індексів та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях. Товар

4. Показники і методи розрахунку, що використовуються в прикладній статистиці

Висновок

Список літератури


Введення

Інновації являють собою нові або удосконалені продукти або послуги, впроваджені на ринку, нові або удосконалені технологічні процеси, використовувані в практичної діяльності, нові підходи до соціальних послуг. Цей термін може мати різні значення в різних контекстах, і вибір їх залежить від конкретних цілей вимірювання або аналізу.

Інновації як основа стратегії розвитку фірми включають на тільки технічні чи технологічні розробки, але й пошук та використання нових форм бізнесу, нових методів роботи на ринку, нових товарів та послуг, нових фінансових інструментів. Вони характеризуються більш високим технологічним рівнем, більш високими споживчими якостями товару або послуг порівняно з попереднім продуктом. Інновації є найважливішим чинником стабільного функціонування підприємницьких, фінансових, кредитних, будь-яких інших структур, забезпечують їх економічне зростання і конкурентоспроможність.

Метою курсової роботи є проведення статистичного аналізу грошового обігу та кредиту. При цьому намічено вирішити наступні завдання:

В· Оцінка впливу технологічних інновацій

В· Визначення розмірів інвестицій та їх структура

В· Статистичне вивчення інвестицій та інновацій

В· Характеристика інвестиційно-інноваційної діяльності

Предметом дослідження виступають показники, що характеризують інвестиційні та інноваційні процеси в Новосибірської області.

Теоретичну і методологічну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних вчених з аналізу та прогнозування інвестицій, питань статистики.

В якості дослідницького інструментарію використовувалися статистичні методи кореляційного, регресійного, аналізу часових рядів та прогнозування, табличні та графічні методи представлення результатів дослідження.

Для обробки даних використовувався прикладна програма В«Microsoft ExcelВ».


1. Теоретичні основи статистичного вивчення інвестиційних та інноваційних процесів в галузі (регіоні, країні)

1.1 Поняття і сутність інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні), завдання їх статистичного вивчення

Поняття "Інвестиції" використовується як у широкому, так і у вузькому сенсі цього слова. Однозначно визначити його зміст і сутність дуже складно. У різних розділах економічної науки, а також стосовно до різних напрямків практичної діяльності в нього вкладається різний зміст, виходячи з особливостей сфери та об'єктів додатка. Дослівно в перекладі з латинської слово "invest" позначає "вкладати". Зміст поняття "Інвестиції" визначається як "матеріальні та нематеріальні блага і права на них, вкладені в об'єкти економічної та іншої діяльності ". На макроекономічному рівні під інвестиціями розуміють частину витрат, спрямованих на відтворення засобів виробництва, приріст житлового фонду, товарних запасів і т. п., тобто не спожиту в поточному періоді частина валового внутрішнього продукту, спрямовану на приріст капіталу. На мікрорівні і в теорії виробництва під інвестиціями мають на увазі процес організації відтворення нового капіталу, в тому числі засобів виробництва і інтелектуального потенціалу. Інвестиції диференціюються на базі самих різних ознак: виділяють чисті, пов'язані з необхідністю збільшення основного капіталу, і валові, зумовлені необхідністю відшкодування зносу основних фондів. Інвестиції виділяються по об'єктах докладання. Цими об'єктами можуть бути: майно, фінансові інструменти, нематеріальні цінності. За напрямку дії інвестицій можна виділити: заміну, розширення, раціоналізацію, оновлення складу фондів і т. п. З точки зору цілей і пов'язаних з ними ризиків бувають інвестиції: венчурні (ризикові) прямі, портфельні і ануїтет. Формою венчурного капіталу є випуск нових акцій, вироблених у нових сферах діяльності, пов'язаних з великим ризиком. Ризиковий капітал включає в себе різні форми: позиковий, акціонерний, предпринимательский.Прямые інвестиції представляють собою вкладення в статутний капітал економічного суб'єкта з метою отримання доходу та отримання прав на участь в управлінні даним суб'єктом. Портфельні інвестиції являють собою сукупність зібраних воєдино різних цінностей, службовців для досягнення інвестором конкретної мети. Ануїтет - інвестиції, що приносять інвестору певний дохід через регулярні проміжки часу. З точки зору суб'єктів інвестування розрізняють приватні інвестиції, здійснювані за рахунок власного приватного капіталу, позик (включаючи облігаційні), а також залученого капіталу; та державні інвестиції, реалізовані за рахунок бюджетних асигнувань, довгострокових позик і інших залучених ресурсів. Економісти поділяють інвестиції на:

• реальні (Капиталообразующие) прямі;

• портфельні;

• фінансові;

• інтелектуальні нематеріальні.

У Законі "Про інвестиційну діяльність "інвестиції диференційовані по об'єкту призначення. Відповідно виділяються:

• капітальні (в реальні активи);

• інноваційні - (на розробку та освоєння нового покоління техніки і нових технологій);

• соціальні (у розвиток людського потенціалу, навичок, виробничого досвіду, в інші форми нематеріальних благ).

Інвестиційні рішення, прийняті на мікрорівні, як правило, відносно автономні. Ці рішення різні за мотивами, масштабами і цілям і призводять до відповідним фінансовим наслідків,...


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок