Місце кредитних операцій у діяльності комерційних банків » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Місце кредитних операцій у діяльності комерційних банків

Реферат Місце кредитних операцій у діяльності комерційних банків

Категория: Банковское дело
ЗМІСТ

ВСТУП

Глава 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТНИХОПЕРАЦІЙ

1.1 Кредитні операції банків та їх види

1.2 Регламентація кредитногопроцесу комерційного банку

Глава 2 ВИДИ КРЕДИТІВ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПРИКЛАДІ Банку"Держава"

2.1 Загальні відомості про банк "Держава" і види кредитування

2.2 Місце кредитних операцій у фінансовій системі

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Комерційний банк в сучасний час стає чи неголовним елементом банківської системи. Перехід до ринкових відносин на початку 90 роківзумовив бурхливий розвиток приватного бізнесу. Розвиток торговельно-посередницькихоперацій викликало потребу в кредиті. З'явилися перші комерційні банки -інноваційні, які почали розвивати кредитні відносини з приватним бізнесом.У той період у комерційних банків був невеликий досвід у кредитній справі [1].

Кредитні операції банків поділяються наактивні і пасивні:

-активні операції (в цьому випадку банк є кредитором іу свою чергу розміщує грошові кошти у формі депозитів.

-пасивні операції (в цьому випадку банк є дебіторомтобто стороною бере кредит і приймаючі грошові кошти у формі депозитів.Між пасивними та активними операціямикомерційного банку існує тісний зв'язок.У ринковій економіці банк виконує свою головну функцію -посередництво в кредиті, що він здійснює шляхом перерозподілугрошових коштів, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу фондівпідприємств і грошових доходів приватних осіб. Комерційні банки виконують рольпосередників між господарськими одиницями і секторами, що накопичують тимчасововільні грошові кошти, і тими учасниками економічного обороту, якітимчасово потребують додаткового капіталу.

Метою даної роботиє виявлення ролі на основі наявного матеріалу місця кредитних операційв системі комерційного банку.

У написанні роботисформувалися наступні завдання:

ознайомитися з правовимрегулюванням кредитного процесу; розглянути на конкретному банку, якікредитні операції виробляє він; розглянути види кредитних операцій;

Глава 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

1.1Кредитні операції банку та їх види

На сьогоднішній день комерційний банк в розвиненій ринковій економіціздатний запропонувати клієнту велику кількість різноманітних банківськихпродуктів і послуг. Одним з таких видів послуг служать кредитні операції.

Кредитні операції це-відносини між кредитором і позичальником знадання першим останньому певної суми грошових коштів наумовах платності, терміновості і поворотності. [2] Банківськікредитні операції ділять на дві основні групи:

- активні, коли банк виступає в особі кредитора, видаючи позики;

- пасивні,коли банк виступає в ролі позичальника (дебітора), залучаючи гроші від клієнтів іінших банків на умовах платності, терміновості, зворотності. Виділяються і двіосновні форми здійснення кредитних операцій: позики і депозити. Виходячи ззазначених характеристик, можна умовно підкреслити відмінність між кредитними іпозиковими операціями, кредитом і позичкою. Кредит - більш широке поняття, що маєгрошову природу передбачає наявність різних форм організації кредитнихвідносин.

Кредитнівідносини - це економічні відносини виражені в перерозподілі грошовихкоштів на певних умовах.

Позикаж є лише однією з форм організації кредитних відносин, виникненняяких супроводжується відкриттям позикового рахунку. Крім того, кредитнівідносини можуть бути організовані не тільки в рамках банківського кредиту, але іяк комерційне кредитування, коли в особі і позичальника, і кредитора виступаютьпідприємства, а кредитні відносини між ними оформляються векселем.

Активнікредитні операції полягають, по-перше, з позичкових операцій з клієнтами іоперацій з надання міжбанківського кредиту, по-друге, з депозитів,розміщених в інших банках. Під пасивними розуміються такі операції банків, врезультаті яких відбувається збільшення грошових коштів, що знаходяться напасивних рахунках або активно-пасивних рахунках в частині перевищення пасивів надактивами (у балансі РФ активно-пасивних рахунків немає). Пасивні операції відіграютьважливу роль для комерційних банків, саме з їх допомогою банки набуваютькредитні ресурси на грошових ринках. Існує 4-й форми пасивних операційкомерційних банків:

-внескив статутній фонд (продаж паїв і акцій першим власникам)

-відрахуваннявід прибутку банку на формування або збільшення фондів

-депозитні операції (кошти, одержувані від клієнтів)

-внедепозітние операції

Пасивніоперацій дозволяють залучати в банки грошові кошти, що знаходяться в обороті.Нові ж ресурси створюються банківською системою в результаті активних кредитнихоперацій. За допомогою перших двох форм пасивнихоперації формується перша велика група кредитних ресурсів - власніресурси. Наступні дві форми пасивних операцій утворюють другу велику групуресурсів-позикові, або залучені, кредитні ресурси. [3]

Говорячи про пасивнихкредитних операціях в першу чергу необхідно сказати про депозитні операції.Депозитними називаються операції банків із залучення грошових коштівюридичних і фізичних осіб у вклади, або на певні строки, або дозапитання. На частку депозитних операцій звичайно припадає основна частина їхпасивів.

ВЯк суб'єктів депозитних операцій можуть виступати:

-державні підприємства та організації;

-державні установи;

-кооперативи;

-акціонерні товариства;

-змішані підприємства за участю іноземного капіталу;

-партійні та громадські організації і фонди;

-фінансові та страхові компанії;

-інвестиційні та трастові компанії і фонди;

-окремі фізичні особи та об'єднання цих осіб;

-банки та інші кредитні установи.

Об'єктамидепозитних операцій є депозити - суми грошових коштів, які суб'єктидепозитних операцій вносять у банк, на певний час осідають на рахунках вбанку в силу чинного порядку здійснення банківських операцій.

Застроками депозити прийнято поділяти на дві групи:

-депозити до запитання;

-строкові депозити (з їх різновидами - депозитними та ощадними сертифікатами). [4]

Депозитидо запитання - цекошти на поточних, розрахункових, бюджетних та інших рахунках, пов'язаних звчиненням розрахунків або цільовим використанням, а також вклади дозапитання.

Терміновібанківські депозити -це грошові кошти, внесені в банк на фіксований у договорі термін. За ним власникам виплачується зазвичай більш високий відсоток,ніж за депозитами до запитання і, як правило, є обмеження подостроковому вилученню, а в ряді випадків і поповненню вкладу. Строкові банківські депозити поділяються-на умовні(Депозит зберігається до настання якої-небудь події), з попереднімповідомленням про вилучення коштів (коли клієнт в заздалегідь обумовлені терміни

повиненподати заяву на вилучення) і власне строкові депозити.

Власнестрокові депозити потермінами зберігання підрозділяються на

депозитиз терміном:

- до30 днів

- від31 до 90 днів

- від91 до 180 днів

- від181 дня до 1 року

- від1 року до 3 років

-понад 3 років.

До недепозитними джерелами залученняресурсів відносяться: одержання позик на міжбанківському ринку; угоду пропродажу цінних паперів із зворотним викупом, облік векселів та отримання позик уцентрального банку; продаж банківських акцептів; випуск комерційних паперів;одержання позик на ринку євродоларів;

1.2 Регламентація кредитного процесу комерційного банку

Кредитні операції комерційних банків є об'єктомпосиленої уваги з боку органів банківського нагляду і самихбанков.Соответствено, кредитний процес комерційного банку регламентується якнормативними актами Банку Росії, так і внутрішніми актами самихбанків (кредитна політика). Вимоги банку Росії є первинними, оскількибанк будує свою внутрішню політику виходячи з...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок