Особливості оцінки кредитоспроможності підприємства з погляду банку » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Особливості оцінки кредитоспроможності підприємства з погляду банку

Реферат Особливості оцінки кредитоспроможності підприємства з погляду банку

Категория: Банковское дело

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні та методологічні основи оцінкикредитоспроможності підприємства

1.1 Поняття і сутністькредитоспроможності позичальника

1.2 Критерії оцінки кредитоспроможності клієнта

1.3 Процедура оцінки кредитоспроможностіпідприємства

Глава 2. Практичні аспектиоцінки кредитоспроможності підприємства (на прикладі ВАТ "Автосервіс")

2.1 Аналіз кредитоспроможності на основібалансу підприємства

2.2 Коефіцієнтний аналіз кредитоспроможності підприємства

2.3 Непрямий метод аналізукредитоспроможності

Глава 3. Удосконалення методики оцінки кредитоспроможності підприємства

3.1 Проблеми аналізу кредитоспроможностіта шляхи їх вирішення

3.2 Рекомендації по застосуванню зарубіжної методики оцінкикредитоспроможності

Висновок

Список літератури

Введення

Кредитоспроможність підприємства [1]- Це здатність економічних суб'єктів своєчасно і в повному обсязі розраховуватисяза своїми зобов'язаннями в зв'язку з поверненням кредиту.

Більше всіх в інформації про кредитоспроможність підприємств і організаційпотребують банки: їх прибутковість і ліквідність багато в чому залежать від фінансовогостану клієнтів.

Основна мета аналізу кредитоспроможності - визначити здатністьі готовність позичальника повернути запитувану позичку відповідно до умов кредитногодоговору. Банк повинен у кожному випадку визначити ступінь ризику, який він готовийвзяти на себе, і розмір кредиту, який може бути наданий у даних обставинах.

Мета цієї роботи - розкрити поняття кредитоспроможності підприємства,вивчити підходи до аналізу методики кредитоспроможності на базі вітчизняного та зарубіжногодосвіду.

Для реалізації поставлених цілей необхідно вирішити наступнізавдання:

В·визначити сутність поняття кредитоспроможності;

В·вивчити підхід до аналізу кредитоспроможності;

В·досліджувати методику аналізу кредитоспроможності підприємства;

В·виявити проблеми аналізу кредитоспроможності;

В·виробити пропозиції щодо зміцнення кредитоспроможності.

Предметом дослідження даної роботи є економічні відносини,які виникають між підприємством та банком.

Об'єктом дослідження виступає підприємство ВАТ "Автосервіс".

кредитоспроможність банк грошовий потік

Теоретичну і методологічну основу роботи складають працівітчизняних авторів: О.І. Лаврушина, К.А. Смирнова, В.А. Резніков, А.Д. Шереметі буд. А також економічна періодика, зокрема, статті журналів: "Фінансиі кредит "," Банківська справа "," Регіональна економіка: теоріяі практика "," Питання статистики "," Фінанси "," Фінансовийбізнес "," Ринок цінних паперів ".

При написанні курсової роботи використовувалися такі методидослідження: коефіцієнтний, спостереження та збір факторів, моделювання.

Виходячи з поставленої мети і завдань дослідження, була визначенаструктура курсової роботи. Вона складається з вступу, трьох розділів основного змісту,висновку, списку використаної літератури, що включає більше 25 джерел і додаток.


Глава1. Теоретичні та методологічні основи оцінки кредитоспроможності підприємства1.1 Поняття і сутність кредитоспроможностіпозичальника

В умовах ринкової економіки важливим джерелом позикових коштівпідприємства є банківський кредит.

В даний час під впливом законів, що регулюють ринковівідносини, формується розгалужена мережа як державних, так і комерційнихбанків, що здійснюють комплексне кредитно-розрахункове і касове обслуговування підприємствнезалежно від їх організаційно - правовоїформи.

При командно-адміністративній економіці практично відсутнєпоняття "кредитоспроможність". Таке становище пояснювалося обмеженнямвикористання товарно-грошових відносин протягом тривалого часу, а так самотим, що для кредитних відносин, які переважно розвивалися у формі прямогобанківського кредиту, були характерні не економічні, а адміністративні методиуправління, що відрізняються високим ступенем централізації права прийняття остаточнихрішень [2].Це виключало необхідність оцінки кредитоспроможності позичальників при вирішенні питаньпро видачу позик. Крім того, структурні зрушення у фінансовому становищі підприємств,викликані надмірними темпами індустріалізації, призвели до того, що більшістьпідприємств в кінці 20-х років виявилися некредитоспроможним. Тривалий час кредитниймеханізм орієнтувався на кредітоемкость підприємств, що відображало загальний рівеньрозвитку кредитного механізму країни в цілому. У сучасній економіці оцінка кредитоспроможностіпідприємства є об'єктивною необхідністю.

Кредитоспроможність позичальника характеризується [3]:

репутацією позичальника, яка визначається своєчасністю розрахунківза раніше отриманими кредитами, якісного представлення звітів, відповідальністюі компетентністю керівництва;

поточним фінансовим станом і здатністю виробляти конкурентоспроможнупродукцію;

можливість за необхідності мобілізувати грошові коштиз різних джерел.

Одночасно з цим банк проводить оцінку прибутку, яку вінотримає при кредитуванні конкретних затрат позичальника і порівнює цю прибуток зісередньою прибутковістю банку. Рівень доходу банку повинен бути пов'язаний зі ступенем ризикупри кредитуванні. Банк оцінює розмір одержуваної позичальником прибутку з точки зоруможливості сплати банку відсотків при здійсненні нормальної фінансової діяльностіі визначає ступінь ризику, який він готовий взяти на себе в даній ситуації.

Банк розглядає також:

цілі використання кредитних ресурсів;

суму кредиту, яка оцінюється виходячи з проведення позичальникомзаходів щодо визначення ліквідності балансу, співвідношення між власними іпозиковими коштами;

"погашення" кредиту, тобто аналіз возвращаемості кредитуза рахунок реалізації матеріальних цінностей, наданих гарантій і використаннязаставного права;

"забезпечення" кредиту, тобто вивчення статуту і положенняз точки зору визначення прав банку брати під заставу під видану позичку активи позичальника,включаючи цінні папери.

Лаврушин О.И. під кредитоспроможністю підприємства розуміє здатністьпозичальника повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями (основнимборгу і відсоткам) [4].Кредитоспроможність є якісна характеристика позичальника, необхідна для дозволупитання про можливість і умови його кредитування. Визначення кредитоспроможностіпотрібно, по-перше, з позиції характеристики фінансового становища партнера для укладеннядоговорів і виконання робіт і надання послуг, а також надання комерційногокредиту. Отже, кредитоспроможність -це сукупність матеріальних і фінансових можливостей одержання кредиту та йогогранична сума, обумовлена ​​здатністю позичальника повернути кредит в строк ів повній сумі.

Вивчення різноманітних чинників, які можуть спричинити за собоюнепогашення кредиту, або, навпаки, забезпечують їх своєчасне повернення, складаютьзміст аналізу кредитоспроможності організації.

При аналізі кредитоспроможності повинні вирішуватися два основні питання:чи здатний позичальник виконати свої зобов'язання вчасно і чи готовий він їх виконати?

На перше запитання дає відповідь аналіз фінансово-господарської діяльностіпозичальника. Друге питання має юридичний характер, а також пов'язаний з особистими якостямикерівників організації.


1.2 Критерії оцінки кредитоспроможності клієнта

Світова та вітчизняна банківська практика дозволила виділитикритерії кредитоспроможності клієнта: характер клієнта; здатність запозичуватизасоби; здатність заробляти кошти в ході поточної діяльності для погашенняборгу (фінансові можливості); капітал; забезпечення кредиту; умови, в якихздійснюється кредитна угода; контроль.

Під характером клієнта розуміється його репутаціяяк юридичної особи та репутація менеджерів, ступінь відповідальності клієнта запо...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок