Страхування життя: проблеми і перспективи » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Страхування життя: проблеми і перспективи

Реферат Страхування життя: проблеми і перспективи

Категория: Банковское дело

Установа освітифедерації профспілок Білорусі

Міжнароднийінститут трудових і соціальних відносин


Реферат

на тему: Страхуванняжиття: проблеми і перспективи

Мінськ 2010


Страхування, згідно з Положеннямпро страхову діяльність в Республіці Білорусь, затвердженим Указом ПрезидентаРеспубліки Білорусь від 25 серпня 2006р. № 530 являє собою відносини по захистумайнових інтересів суб'єктів цивільного права при настанні певнихподій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів (страхових резервів), формованихстраховиками шляхом сплати страхових внесків (страхових премій).

Нижче наведені визначенняосновних термінів, що зустрічаються в даній роботі.

Страхування - це спосіб відшкодування збитків, якізазнало фізична або юридична особа, за допомогою їх розподілу між багатьмаособами (страховою сукупністю). Відшкодування збитків здійснюється з коштів страховогофонду, який знаходиться у віданні страхової організації (страховика).

Страхувальники - громадяни Республіки Білорусь, іноземні громадяни,особи без громадянства, організації, у тому числі іноземні та міжнародні, а такожРеспубліка Білорусь і її адміністративно-територіальні одиниці, іноземні держави,що уклали із страховиками договори страхування або є такими в силузакону або акта Президента Республіки Білорусь.

Страховик - комерційні організації, створені для здійсненнястрахової діяльності і мають спеціальні дозволи (ліцензії) на здійсненнястрахової діяльності.

Страхова премія (внесок) - сума коштів, що підлягаєсплаті страхувальником страховикові за страхування. Страхову премію оплачує страхувальникі вносить страховику відповідно до закону або договору страхування.

Страховий випадок - передбачена в договорі страхування абозаконодавстві подія, при настанні якого у страховика виникає обов'язокзробити страхову виплату страхувальникові.

Страхова виплата - сума грошових коштів, яка сплачується страхувальникупри настанні страхового випадку. При майновому страхуванні і страхуванні відповідальностістрахова виплата проводиться у вигляді страхового відшкодування, при особистому страхуванні- У вигляді страхового забезпечення.

Страховий рис - певна подія, що володіє ознакамиймовірності та випадковості, на випадок настання якої проводиться страхування.

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страховоїсуми. Страховий тариф або страховий внесок за видами обов'язкового страхування встановлюєтьсяПрезидентом Республіки Білорусь.

Для білоруськогострахового ринку характерні наступні види страхування, закріплені в Положенніпро порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на страхову й перестрахувальнудіяльність у страхуванні, затвердженому Постановою Міністерства фінансів РеспублікиБілорусь від 16 квітня 2002р. № 60:

особисте страхування;

майнове страхування;

страхування відповідальності.

Особисте страхування- Галузь страхування, де в якості об'єктів страхування виступають життя, здоров'яі працездатність громадян. Особисте страхування поділяється на групи: страхуванняжиття і страхування, не відноситься до страхування життя.

Майновестрахування - операція, в якій об'єктом страхування виступають не суперечатьзаконодавству Республіки Білорусь майнові інтереси, пов'язані з втратою(Загибеллю) або пошкодженням майна, що перебуває у володінні, користуванні, розпорядженні.Страхувальниками виступають не тільки власники майна, але й інші юридичніта фізичні особи, що несуть відповідальність за його збереження.

Страхування відповідальності- Галузь страхування, де об'єктом виступає відповідальність перед третіми (фізичнимиі юридичними) особами, яким може бути заподіяний збиток (шкода) унаслідок якої-небудьдії або бездіяльності страхувальника. Через страхування відповідальності реалізуєтьсястраховий захист економічних інтересів можливих заподіювача шкоди.

Страхувальниками за особистимстрахуванню можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, а застрахованими- Тільки фізичні особи. В якості застрахованих можуть виступати як дієздатніфізичні особи, так і недієздатні, а також особи віком до 16 і понад 80років.

Особисте страхуванняв цілому є додатковою формою державного соціального страхуванняі соціального забезпечення воно, як правило, добровільне.

Добровільне страхування здійснюється шляхом укладання договоруміж страхувальником і страховиком відповідно до законодавства.

Умови, на яких укладається договір добровільного страхування,визначаються в правилах відповідного виду страхування, затверджених страховикомабо об'єднанням страховиків і узгоджених з Міністерством фінансів.

Страховий тариф за видами добровільного страхування встановлюєтьсястраховиками за погодженням з Міністерством фінансів.

Зупинимося докладнішена такому виді особистого страхування, як страхування життя.

Основними видамидобровільного особистого страхування, що відносяться до страхування життя, є:

добровільне страхування життя;

добровільне страхування додатковихпенсій.

Термін дії договорів добровільногострахування життя і додаткових пенсій не може бути менше трьох років.

Страхування життя являєсобою сукупність різновидів особистого страхування, що передбачають обов'язокстраховика з виплати страхового забезпечення у випадках:

дожиття застрахованої особидо закінчення терміну страхування або визначеного договором страхування віку;

смерті застрахованої особи.

Страхування додатковоїпенсії являє собою сукупність різновидів особистого страхування, що передбачаютьобов'язок страховика з виплати додаткової пенсії (ренти, ануїтету) застрахованійособі у випадках, передбачених договором страхування (закінчення дії договорустрахування, досягнення застрахованою певного віку та ін.)

Відповідноз вищевказаним Положенням про порядок видачі ліцензій, в кожній з трьох галузейдобровільного страхування (особистого, майнового і страхування відповідальності)існують ризикові та накопичувальні види страхування.

Ризикове страхуванняє короткостроковим (як правило, до одного року). Страховий внесок по ризиковихвидами страхування сплачується одноразово у відсотках від страхової суми. У деякихвипадках допускається сплата страхового внеску по частинах (наприклад, при добровільномумайновому страхуванні громадян). Обумовлена ​​договором страхування страховасума виплачується страховиком при настанні страхового випадку в період діїдоговору страхування.

Накопичувальнестрахування відрізняється довгостроковістю (більше одного року), регулярним (протягомвсього терміну страхування) внесенням страхувальником страхових внесків та забезпеченнямвиплати страховиком страхувальникові. Головнимінвестором на страховому ринку Білорусі є держава, число страхових компанійв країні не росте, а частка приватних компаній в страхових зборах не змінюється. Урозвинених країнах, показники по страхуванню життя значно вище показників страхуваннявсього іншого - "не життя". У Білорусі, навпаки, страхування життярозвинене дуже слабо. Станом на 2009 рік, всього на ринку Білорусі працюють25 страхових компаній, з них 11 створені за участю іноземного капіталу, 2 іноземні.Білоруські компанії діляться на три категорії в залежності від того, які видистрахування вони надають. До першої належать державні страхові компанії, які працюють на вільному ринку,вони допущені практично до всіх видів страхування та отримують близько 60% усіх зборів. Друга група - це напівдержавнікомпанії, де більше 50% складає державний капітал. Вони мають обмеженийдоступ до видів страхування. Третя група приватних компаній 14, і вони забезпечують 16,1% страхових надходжень. Їх частка наринку не змінюється вже більше 4 років. Що стосується страхування життя, то тут єдинадержавна страхова компанія має 72,6% надходжень, а що залишилися 27,4% забезпечують3 недержавні компанії. Вхід на страховий ринок Білорусі для іноземних інвесторівдосить дешевий. 1 млн. EUR для роботи по страхуванню "не життя" і 2млн. EUR в разі надання послуг із страхування життя. Практично всі приватні компанії,прийшли на ринок Білорусі, спочатку цікавилися страхуванням життя, але в підсумкубагато зайнялися страхуванням "не життя". Сукупний капітал страховихкомпаній в даний час складає близько 600 млн. USD завдяки зростанню капіталудержавних організацій. За його величиною Білоруська перестрахувальна організаціязнаходиться на рівні аналогічних компаній Центральної та Східної Європи, а Белгосстрахпо капіталу вже стоїть на одному щаблі з найбільшими російськими компаніями.

страхування особистежиття


Джерела

1. Сайт В«Білоруський Страховий Союз.mhtВ»;

2. Сайт В«Страхова компанія СТОВВ« Белгосстрах В». MhtВ»;

3. Сайт В«SELEKT.BYВ»;

4. Положення про страхову діяльністьв Республіці Білорусь, затверджене Указом Президента Республіки Білорусь від 25серпня 2006р. № 530;

5. Положення про порядок видачі спеціальнихдозволів (ліцензій) на страхову й перестрахувальну діяльність у страхуванні,затверджене Постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 16 квітня2002р. № 60.Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок