Ліквідність комерційних банків » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Ліквідність комерційних банків

Реферат Ліквідність комерційних банків

Категория: Банковское дело

Зміст

ГлаваI. Сутність ліквідності комерційного банку .............................. 4

1.1 Поняттяліквідності в сучасній економічній літературі ............ 4

1.2Фактори банківської ліквідності .................................................. 7

1.3Поняття ризику ліквідності в банківській діяльності ...................... 11

Глава II.Оцінка ліквідності на прикладі банку ВАТ Банк В«ВТБВ» ............. 15

2.1Характеристика діяльності В«ВнешторгбанкВ» ................................ 15

2.2Оцінка платоспроможності та ліквідності банку В«ВТБВ» .................... 19

2.3Удосконалення управління ліквідністю в банку В«ВТБВ» ............. 23

Списоклітератури ........................................................................ 32


Введення

Термін ліквідність походить від латинського Iiquidus, щов перекладі означає текучий, рідкий, тобто ліквідність дає того чи іншогооб'єкту характеристику легкості руху, переміщення. У Росії термінВ«ЛіквідітетВ» був запозичений з німецької мови на початку ХХ ст. і по сутівикористовувався тільки в банківському аспекті. Під ліквідністю малася на увазіздатність активів до швидкої і легкої мобілізації. Основні явища банківськоїліквідності знаходили відображення в російській економічній літературі починаючи здругої половини ХІХ ст. у зв'язку зі збитковістю діяльності державнихбанків, а також з процесом утворення комерційних банків. Зокрема, про важливістьдотримання відповідності між термінами активних і пасивних операцій з позиціїліквідності економісти писали ще в кінці ХІХ ст.

Поняття "ліквідність" означає легкість реалізації,продажі, перетворення матеріальних цінностей і інших активів у грошовікошти. Поняття "платоспроможність" включає ще і здатність банкусвоєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов'язання, що випливають зторгових, кредитних і інших операцій грошового характеру. Таким чином,ліквідність виступає як необхідна і обов'язкова умоваплатоспроможності.

В даний час є чимало публікацій, присвячених теоріїі практиці забезпечення ліквідності і платоспроможності комерційних банків, проводятьсядискусії і семінари за участю ділових кіл і представників владних структур,вносяться різні практичні рекомендації з піднятих питань.

Проблеми ліквідності та платоспроможності знайшли відображенняв працях сучасних фахівців російського банківської справи та представниківвітчизняної науки. Можна виділити роботи: Тарханова О.О., Смирнова А.В. ПоморінМ. А., Полушкіна В.Ю., Лаврушина. О.І., Космачева А.Н., Іванова В.В. і ряду інших.Однак в області вивчення ліквідності та платоспроможності банків залишається чималоневирішених проблем як теоретичного, так і прикладного характеру.

Ефективна робота комерційного банку залежить відправильно вибраного співвідношення ризику і доходу. Ризики мають відношення до всьогорізноманітності очікуваного доходу за всіма видами активних і пасивних операцій іпредставляють ймовірність того, що фінансові проблеми можуть негативнопозначитися на показниках діяльності і фінансове становище банку. Тому,плануючи операції банку, слід визначити вигідність і витратність кожноговиди активних операцій та операцій по залученню ресурсів, необхідних длядосягнення цілей та виконання завдань банку, дотримання ліквідності таплатоспроможності.

Ліквідність банку визначається збалансованістю йогоактивів і пасивів банку, ступенем відповідності строків розміщених активів ізалучених пасивів. Банк, що має достатній запас ліквідних активів дляпідтримки поточної ліквідності, може її загубити з плином часу у зв'язку зперевищенням потоку зобов'язань над потоком перетворення вкладень в ліквідніактиви. Оцінка ліквідності є найбільш проблематичною, так як вонапов'язана з оцінкою ризику активних операцій банку. При подібному підходіхарактеристика ліквідності повинна враховувати не тільки дані звітних балансівбанку, але і інформацію про структуру рахунки прибутків і збитків, звіт про рухджерел фінансування, звіт про зміну акціонерного капіталу та іншуфінансову інформацію.

Метою даної роботи є теоретичне вивченняплатоспроможності та ліквідності комерційних банків, їх ризиків і методів підтримування,розгляд ліквідності та платоспроможності на прикладі банку ВАТ Банк В«ВТБВ».

В рамках поставленої мети необхідно вирішити наступнізавдання:

1. Визначити поняття ліквідності і платоспроможності комерційногобанку.

2. Вивчити поняття ризику ліквідності комерційного банку.

3. Вивчити методи оцінки ліквідності та платоспроможностікомерційного банку.

4. Проаналізувати методи оптимізації ризику ліквідностікомерційного банку.

5. На основі даних звітності проаналізуватиліквідність і платоспроможність комерційного банку В«ВТБВ», зробити висновки проліквідності і платоспроможності банку.

6. На основі висновків про ліквідність і платоспроможністьбанку В«ВТБВ», запропонувати заходи щодо їх підвищення.

Предметом дослідження в даній роботі є ліквідністьі платоспроможність банку, їх оцінка та методи підтримки.

Об'єктом дослідження є ліквідність іплатоспроможність банку ВАТ Банк В«ВТБВ».

Методи дослідження - метод аналізу, метод синтезу,статистичний метод дослідження динаміки показників, розрахунковий методвизначення показників.


ГлаваI. Сутність ліквідності комерційного банку

1.1 Поняття ліквідності в сучасній економічнійлітературі

Поняття В«ліквідність комерційного банкуВ» означаєможливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових іфінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністюдостатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиноюкоштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів.

У сучасній економічній літературі терміниВ«ЛіквідністьВ» і В«платоспроможністьВ» іноді змішуються і підмінюють один одного.Дійсно, ці поняття схожі за своїм значенням, однак необхідно провестивідмінності між даними категоріями.

Під ліквідністю комерційного банку слід розумітиздатність банку забезпечити своєчасне фінансування своїх потреб з мінімальнимивитратами. Ліквідність банку визначається збалансованістю активів іпасивів, ступенем відповідності строків розміщених активів і залученихбанком пасивів, а також передбачає можливість продавати ліквідні активи інабувати грошові кошти за допомогою різних фінансових інструментів унайкоротші терміни і з найменшими втратами.

Термін В«платоспроможністьВ» дещо ширший, оскількитрактується, як здатність банку відповідати за своїми зобов'язаннями точно в строкі в повному обсязі. Ліквідність виступає як необхідна і обов'язкова умоваплатоспроможності, крім того, платоспроможність залежить від таких факторівяк політична та економічна ситуація в країні або регіоні, стангрошового ринку і ринку цінних паперів, надійність клієнтів банку табанків-партнерів, рівень менеджменту і диверсифікація банківських продуктів тапослуг і тому подібних факторів.

У теорії фінансового аналізу існує два підходи дохарактеристиці ліквідності. Ліквідність можна розуміти як запас чи як потік.В даний час найбільш поширеним є перший підхід - запринципом запасу (залишків). Для нього характерно: визначення ліквідності на основіданих про залишки активів і пасивів балансу банку на певну дату(Можливі зміни обсягу і структури активів і пасивів в процесі банківськоїдіяльності, тобто всередині минулого періоду, до уваги не приймаються);вимір ліквідності, що припускає оцінку лише тих активів, які можна перетворитиу ліквідні кошти, і здійснюване шляхом порівняння наявного запасуліквідних активів з потребою в ліквідних коштах на певну дату(Тобто не беруться до уваги ліквідні кошти, які можна отримати нагрошовому ринку у вигляді притоку доходів); оцінка ліквідності тільки за данимибалансу, що належать до минулого періоду (хоча важливо якраз станліквідності в майбутньому періо...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок