Главная > Международные отношения > Міжнародна інвестиційна діяльність

Міжнародна інвестиційна діяльність


25-01-2012, 10:18. Разместил: tester5

Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки АРК

РЕФЕРАТ

На тему: В«Міжнародна інвестиційна діяльність В»

Сімферополь, 2009


Введення

Інвестиції представляють собою всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті яких утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. До таких цінностей належать грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери, рухоме і нерухоме майно, майнові права, що випливають з авторського права, В«ноу-хауВ», досвід та інші інтелектуальні цінності, право користування землею та іншими природними ресурсами.

Іноземні інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу закордонними власниками в промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі економіки: вивіз вітчизняного капіталу в інші країни. Експорт підприємницького капіталу здійснюється в основному шляхом створення монополіями філій або дочірніх підприємств за кордоном, у тому числі у формі спільних підприємств за участю національного капіталу.

Сучасна світова економіка не може успішно розвиватися без іноземних інвестицій. Багато країн світу активно інвестують свої кошти в економіку інших країн, одержуючи певний дохід і розвиваючи окремі галузі народного господарства цих країн.

Дуже важлива роль іноземних інвестицій для нашої країни, тому що створюються сприятливі умови на базі отриманих кредитів обновляти і розвивати всі необхідні галузі народного господарства, підвищити ефективність виробництва і випускати конкурентоспроможні товари.


1. Сутність і значення іноземних інвестицій у світовій економіці

Результати фундаментальних досліджень українських та зарубіжних вчених однозначно свідчать про те, що процеси економічного оновлення і зростання визначаються розмірами і структурою інвестицій, якістю та швидкістю їх здійснення. Більш того, дослідники фіксують, що без інвестиційних нагромаджень і відповідних матеріальних ресурсів в інвестуванні взагалі ніяких позитивних зрушень не відбувається.

Без інвестицій неможливі сучасне створення капіталу, забезпечення конкурентоспроможності товаровиробників на зовнішніх і внутрішніх ринках. Процеси структурного і якісного відновлення світового товаровиробництва і ринкової інфраструктури відбуваються винятково шляхом і за рахунок інвестування. Чим інтенсивніше воно здійснюється, тим швидше відбувається відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення.

В даний час, як ніколи, багато країн світу поставлені перед об'єктивною необхідністю активізації інвестиційної діяльності на створення конкурентоздатних господарських систем, модернізацію і реконструкцію діючих структур, забезпечення диверсифікації капіталу в напрямку соціально орієнтованих структурних перетворень.

Іноземні інвестиції стають одним з вирішальних факторів всієї економічної політики багатьох держав. Без них не вдається швидко долати економічні кризи і виходити на рубежі економічного росту, забезпечувати приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури, підвищення оплати праці до рівня стимулювання його високої продуктивності і ринкової платоспроможності, виступає могутнімкаталізатором загальноекономічного підйому і прогресивних зрушень.

У стратегії інвестиційної діяльності важливу роль відіграє обгрунтований вибір напрямків інвестування - наскільки воно буде відповідати майбутнім національним інтересам певної держави. Реалізація довгострокових інвестиційних проектів, як відомо, формує перспективну макроекономічну структуру країни, зміни у внутрішньому (регіональному і галузевому) і зовнішньому поділі праці, визначення відповідної ніші країни у світовій ринковій структурі.

Майбутнє економічне розвиток країн світу слід розглядати в контексті і тенденції розвитку світової економіки. Локальні економіки окремих країн поступово втрачають здатності саморозвитку, інтегруючись в загально планетарний економічний організм з універсальною системою регулювання.

Вже тепер вирішальну роль у світовому розвитку грають транснаціональні корпорації (ТНК) та інші потужні господарські структури.

Слід також зазначити, що тепер активно формуються глобальні світові ринки замкнутого типу, охоплюють групи країн величезних регіонів світу. Серед них - єдиний ринок ЄС, ринки країн Американського континенту на чолі з США і країн Тихоокеанського басейну на чолі з Японією і Китаєм.

Таким чином, капітали переважно концентруються в економічно розвинених країнах з високою продуктивністю праці. Саме сюди надходить і значна частина фінансового капіталу економічно відсталих країн, їх природних ресурсів та талантів.


2. Міжнародна інвестиційна діяльність

Економічна діяльність окремих господарюючих суб'єктів та країни в цілому значною мірою характеризується обсягом і формами здійснюваних інвестицій. Термін В«ІнвестиціїВ» походить від латинського слова, що означає вкладати. В найбільш широкому трактуванні міжнародними інвестиціями є інвестиції, реалізація яких передбачає взаємодію учасників, які належать різним державам (резидентів і нерезидентів по відношенню до конкретній країні). У вузькому сенсі міжнародна інвестиція - це інвестиція за рубіж або іноземна інвестиція. У будь-якому випадку інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім для того, щоб компенсувати інвестору відмову від використання наявних коштів на споживання в поточному періоді, винагородити його за ризик, відшкодувати втрати від інфляції в майбутньому періоді.

Джерелом приросту капіталу і рушійним мотивом здійснення інвестицій є одержувана від них прибуток. Ці два процеси - вкладення капіталу й одержання прибутку - можуть відбуватися в різній часовій послідовності. При послідовному протіканні цих процесів прибуток виходить відразу ж після завершення інвестицій у повному обсязі. При паралельному їх протіканні отримання прибутку можливо ще до повного завершення процесу інвестування. При інтервальному протіканні цих процесів між періодом завершення інвестицій і отримання прибутку проходить певний час.

Характеризуючи економічну сутність інвестицій, слід зазначити, що в міжнародній практиці проводиться чітке розходження між переміщенням капіталу та іноземними інвестиціями.

Так, переміщення капіталу включає: платежі за операціями із зарубіжними партнерами, надання позик, придбань акцій, облігацій та інших цінних паперів іноземних компаній виключно з метою розміщення капіталу, диверсифікацію портфеля цінних паперів і т.п. Тоді як, під іноземними інвестиціями ми розуміємо таке переміщення капіталу, яке переслідує мету встановлення контролю та участі в управлінні компанією в країні, що приймає капітал.

Міжнародні інвестиції - Це спосіб розміщення фінансових ресурсів та інших економічних активів однієї країни в іншій країні для збереження та примноження вартості цих активів.

Міжнародна інвестиційна діяльність - це напрямок зовнішньоекономічної діяльності, раціоналізує розподіл матеріальних, фінансових, трудових і інтелектуальних ресурсів з метою оновлення технологічної структури суспільного виробництва. Міжнародна інвестиційна діяльність як в підприємницької (прямі чи портфельні інвестиції), так і в позичковій (Позики, кредити, безоплатна допомога) формі націлена на вирішення глобальних (Екологія, допомога країнам, що розвиваються та ін), регіональних або національних (Великі промислові об'єкти, розробка природних ресурсів, об'єкти соціального значення, ринкова інфраструктура і т.д.) проблем. Останнім десятиліття міжнародна інвестиційна діяльність все ширше охоплює область малого та середнього підприємництва.

Міжнародна інвестиційна діяльність... є сукупністю практичних дій суб'єктів по вкладанню інвестицій за кордон. Вона перерозподіляє в просторі та часі ресурси між окремими суб'єктами і об'єктами різних країн. Зрозуміло, що головним суб'єктом інвестиційної діяльності, є інвестор, оскільки саме він приймає рішення про вкладанні власних або позикових матеріальних або інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Розрізняють індивідуальних та інституційних інвесторів. Відмінності між ними проявляються в масштабах керованих ними ресурсів, характері і методиках прийняття рішень.

Індивідуальний інвестор - це самостійна юридична або фізична особа, яка (без посередників) здійснює інвестиційну діяльність.

Інституційний інвестор - це фінансовий посередник, який акумулює гроші індивідуальних інвесторів і здійснює спеціалізовану інвестиційну діяльність, як правило, на операціях з цінними паперами. До інституціональним інвесторам відносяться інвестиційні фонди і компанії, пенсійні фонди, страхові компанії, а також банки.

Іноземне інвестування відбувається за наявності двох головних факторів: спонукальних мотивів і регулювання. Кожен процес вкладення коштів здійснюється і розвивається в специфічних та багато в чому неповторних внутрішніх і зовнішніх соціально-економічних і політичних умовах.

Домінуючою характерною рисою, що визначає вид інвестицій є мотивація інвестора. Проявом довгострокового інтересу іноземного інвестора до підприємства, де він може отримати значний голос в структурі управління ним, є прямі іноземні інвестиції.

До портфельних інвестицій відносять вкладення в акції, облігації та інші цінні папери з метою отримання прибутку (спекуляції).

2.1 Прямі іноземні інвестиції

міжнародний іноземний портфельний інвестиція

Прямі іноземні інвестиції - це вид міжнародної інвестиційної діяльності з метою придбання резидентом однієї країни (прямим інвестором) стійкого і довгострокового впливу на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни (підприємство прямого інвестування).

До прямим іноземним інвестицій відносяться: внески компаніями власного капіталу за кордоном в створення філій або в придбання частини акцій дочірніх та асоційованих компаній; реінвестування прибутку або, точніше, не перекладена прямому інвестору і не розподілена як дивіденди частина прямого інвестора в сумарних доходи підприємства, використана для оплати майбутніх угод між інвестором і підприємством; внутрекорпораціонние переклади капіталу у формі кредитів і позик між прямим інвестором, з одного боку та філіями, дочірніми і асоційованими компаніями з іншого.

Такої класифікації іноземних інвестицій вимагає система національних рахунків ООН, проте поки що не всі країни дотримуються цих рекомендацій

У сучасному світі майже не залишилося країн, не втягнутих у процеси міжнародного інвестиційного співпраці. Вже стала аксіомою думка про те, що стійке економічне розвиток неможливий без ефективної участі в світових господарських процесах потоків капіталу, особливо без активного використання переваг від залучення прямих іноземних інвестицій.

2.2 Портфельні міжнародні інвестиції

Портфельні міжнародні інвестиції - це капіталовкладення в іноземні пайові та боргові цінні папери з метою отримання доходу, але без права реального контролю над об'єктом інвестування

Слід звернути увагу на кілька моментів в цьому визначенні. По-перше термін В«міжнародніВ» акцентує увагу на тій обставині, що рух капіталів відбувається, як у вигляді закордонних інвестицій (коли інвестують резиденти), так і іноземних інвестицій (коли інвестують нерезиденти). По-друге, вкладення в іноземні цінні папери в межах підприємницького капіталу стосується тільки пайових цінних паперів. По-третє, портфельні інвестиції базуються переважно на приватному підприємницькому капіталі, хоча держави нерідко купують іноземні цінні папери .. міжнародні портфельні інвестиції класифікуються за їх відображенню в платіжному балансі як вкладення в національні цінні папери на: акціонерні цінні папери, що є грошовими документами, що підтверджують право інвестора на частину капіталу підприємства, боргові цінні папери, що є грошовими документами, що підтверджують право кредитора на стяженіе боргу з дебітора (ці цінні папери можуть мати різні форми: облігації, казначейські векселі, депозитні сертифікати, банківські акцепти і т.д.) трохи окремо стоять такі цінні папери як фінансові деривативи, які являють собою похідні грошові інструменти торгівлі фінансовими ризиками. Вони свідчать про право власника паперів на продаж або купівлю первинних цінних паперів з передачею фінансового ризику.


Висновки

Результати фундаментальних досліджень українських та зарубіжних вчених однозначно свідчать про те, що процеси економічного відновлення і росту визначаються розмірами і структурою інвестицій, якістю та швидкістю їх здійснення. Більш того, дослідники фіксують, що без інвестиційних накопичень і відповідних матеріальних ресурсів в інвестуванні взагалі ніяких позитивних зрушень не відбувається.

Міжнародна інвестиційна діяльність - це напрямок зовнішньоекономічної діяльності, раціоналізує розподіл матеріальних, фінансових, трудових і інтелектуальних ресурсів з метою оновлення технологічної структури суспільного виробництва. Міжнародна інвестиційна діяльність як в підприємницької (прямі чи портфельні інвестиції), так і в позичковій (Позики, кредити, безоплатна допомога) формі націлена на вирішення глобальних (Екологія, допомога країнам, що розвиваються та ін), регіональних або національних (Великі промислові об'єкти, розробка природних ресурсів, об'єкти соціального значення, ринкова інфраструктура і т.д.) проблем. Останнім десятиліття міжнародна інвестиційна діяльність все ширше охоплює область малого та середнього підприємництва

Прямі іноземні інвестиції - це вид міжнародної інвестиційної діяльності з метою придбання резидентом однієї країни (прямим інвестором) стійкого і довгострокового впливу на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни (підприємство прямого інвестування).

Портфельні міжнародні інвестиції - це капіталовкладення в іноземні пайові та боргові цінні папери з метою отримання доходу, але без права реального контролю над об'єктом інвестування


Література

1. Одягайло Б.М. Мiжнародного економiки: Навч.посiб. - 2-ге вид., Віпр. i доп. - К.: Знання, 2006. - 407 с.

2. .5ballov.ru/referats/preview/79317/8

3. Міжнародна інвестиційна діяльність lib.mabico.ru/1007.html