Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Международные отношения » Міжнародна інвестиційна діяльність

Реферат Міжнародна інвестиційна діяльність

Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки АРК

РЕФЕРАТ

На тему: В«Міжнародна інвестиційна діяльність В»

Сімферополь, 2009


Введення

Інвестиції представляють собою всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті яких утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. До таких цінностей належать грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери, рухоме і нерухоме майно, майнові права, що випливають з авторського права, В«ноу-хауВ», досвід та інші інтелектуальні цінності, право користування землею та іншими природними ресурсами.

Іноземні інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу закордонними власниками в промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі економіки: вивіз вітчизняного капіталу в інші країни. Експорт підприємницького капіталу здійснюється в основному шляхом створення монополіями філій або дочірніх підприємств за кордоном, у тому числі у формі спільних підприємств за участю національного капіталу.

Сучасна світова економіка не може успішно розвиватися без іноземних інвестицій. Багато країн світу активно інвестують свої кошти в економіку інших країн, одержуючи певний дохід і розвиваючи окремі галузі народного господарства цих країн.

Дуже важлива роль іноземних інвестицій для нашої країни, тому що створюються сприятливі умови на базі отриманих кредитів обновляти і розвивати всі необхідні галузі народного господарства, підвищити ефективність виробництва і випускати конкурентоспроможні товари.


1. Сутність і значення іноземних інвестицій у світовій економіці

Результати фундаментальних досліджень українських та зарубіжних вчених однозначно свідчать про те, що процеси економічного оновлення і зростання визначаються розмірами і структурою інвестицій, якістю та швидкістю їх здійснення. Більш того, дослідники фіксують, що без інвестиційних нагромаджень і відповідних матеріальних ресурсів в інвестуванні взагалі ніяких позитивних зрушень не відбувається.

Без інвестицій неможливі сучасне створення капіталу, забезпечення конкурентоспроможності товаровиробників на зовнішніх і внутрішніх ринках. Процеси структурного і якісного відновлення світового товаровиробництва і ринкової інфраструктури відбуваються винятково шляхом і за рахунок інвестування. Чим інтенсивніше воно здійснюється, тим швидше відбувається відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення.

В даний час, як ніколи, багато країн світу поставлені перед об'єктивною необхідністю активізації інвестиційної діяльності на створення конкурентоздатних господарських систем, модернізацію і реконструкцію діючих структур, забезпечення диверсифікації капіталу в напрямку соціально орієнтованих структурних перетворень.

Іноземні інвестиції стають одним з вирішальних факторів всієї економічної політики багатьох держав. Без них не вдається швидко долати економічні кризи і виходити на рубежі економічного росту, забезпечувати приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури, підвищення оплати праці до рівня стимулювання його високої продуктивності і ринкової платоспроможності, виступає могутнімкаталізатором загальноекономічного підйому і прогресивних зрушень.

У стратегії інвестиційної діяльності важливу роль відіграє обгрунтований вибір напрямків інвестування - наскільки воно буде відповідати майбутнім національним інтересам певної держави. Реалізація довгострокових інвестиційних проектів, як відомо, формує перспективну макроекономічну структуру країни, зміни у внутрішньому (регіональному і галузевому) і зовнішньому поділі праці, визначення відповідної ніші країни у світовій ринковій структурі.

Майбутнє економічне розвиток країн світу слід розглядати в контексті і тенденції розвитку світової економіки. Локальні економіки окремих країн поступово втрачають здатності саморозвитку, інтегруючись в загально планетарний економічний організм з універсальною системою регулювання.

Вже тепер вирішальну роль у світовому розвитку грають транснаціональні корпорації (ТНК) та інші потужні господарські структури.

Слід також зазначити, що тепер активно формуються глобальні світові ринки замкнутого типу, охоплюють групи країн величезних регіонів світу. Серед них - єдиний ринок ЄС, ринки країн Американського континенту на чолі з США і країн Тихоокеанського басейну на чолі з Японією і Китаєм.

Таким чином, капітали переважно концентруються в економічно розвинених країнах з високою продуктивністю праці. Саме сюди надходить і значна частина фінансового капіталу економічно відсталих країн, їх природних ресурсів та талантів.


2. Міжнародна інвестиційна діяльність

Економічна діяльність окремих господарюючих суб'єктів та країни в цілому значною мірою характеризується обсягом і формами здійснюваних інвестицій. Термін В«ІнвестиціїВ» походить від латинського слова, що означає вкладати. В найбільш широкому трактуванні міжнародними інвестиціями є інвестиції, реалізація яких передбачає взаємодію учасників, які належать різним державам (резидентів і нерезидентів по відношенню до конкретній країні). У вузькому сенсі міжнародна інвестиція - це інвестиція за рубіж або іноземна інвестиція. У будь-якому випадку інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім для того, щоб компенсувати інвестору відмову від використання наявних коштів на споживання в поточному періоді, винагородити його за ризик, відшкодувати втрати від інфляції в майбутньому періоді.

Джерелом приросту капіталу і рушійним мотивом здійснення інвестицій є одержувана від них прибуток. Ці два процеси - вкладення капіталу й одержання прибутку - можуть відбуватися в різній часовій послідовності. При послідовному протіканні цих процесів прибуток виходить відразу ж після завершення інвестицій у повному обсязі. При паралельному їх протіканні отримання прибутку можливо ще до повного завершення процесу інвестування. При інтервальному протіканні цих процесів між періодом завершення інвестицій і отримання прибутку проходить певний час.

Характеризуючи економічну сутність інвестицій, слід зазначити, що в міжнародній практиці проводиться чітке розходження між переміщенням капіталу та іноземними інвестиціями.

Так, переміщення капіталу включає: платежі за операціями із зарубіжними партнерами, надання позик, придбань акцій, облігацій та інших цінних паперів іноземних компаній виключно з метою розміщення капіталу, диверсифікацію портфеля цінних паперів і т.п. Тоді як, під іноземними інвестиціями ми розуміємо таке переміщення капіталу, яке переслідує мету встановлення контролю та участі в управлінні компанією в країні, що приймає капітал.

Міжнародні інвестиції - Це спосіб розміщення фінансових ресурсів та інших економічних активів однієї країни в іншій країні для збереження та примноження вартості цих активів.

Міжнародна інвестиційна діяльність - це напрямок зовнішньоекономічної діяльності, раціоналізує розподіл матеріальних, фінансових, трудових і інтелектуальних ресурсів з метою оновлення технологічної структури суспільного виробництва. Міжнародна інвестиційна діяльність як в підприємницької (прямі чи портфельні інвестиції), так і в позичковій (Позики, кредити, безоплатна допомога) формі націлена на вирішення глобальних (Екологія, допомога країнам, що розвиваються та ін), регіональних або національних (Великі промислові об'єкти, розробка природних ресурсів, об'єкти соціального значення, ринкова інфраструктура і т.д.) проблем. Останнім десятиліття міжнародна інвестиційна діяльність все ширше охоплює область малого та середнього підприємництва.

Міжнародна інвестиційна діяльність...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок