Главная > Государство и право > Фінансово-правові засади страхування в Україні

Фінансово-правові засади страхування в Україні


25-01-2012, 11:17. Разместил: tester5

МІНІСТЕРСТВО освіти та науки України

Львівський національний університет юридичний факультет

кафедра Конституційного, адміністратівного та фінансового права

Магістерська робота

Фінансово-правові засади страхування в Україні

Львів, 2011


Зміст

Вступ

Розділ І. Еволюція пенсійного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні

Висновки до розділу

Розділ ІІ. Поняття та правова природа недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права

Висновки до розділу

Розділ ІІІ. Особливості недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права

Висновки до розділу

Розділ ІV. Суб'єкти недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україн

Висновки до розділу

Розділ V. Правовий режим фондів коштів недержавного пенсійного страхування

Висновки до розділу

Розділ VI. Оподаткування діяльності та звітність в сфері недержавного пенсійного страхування

Висновки до розділу

Розділ VII. Зарубіжній Досвід Функціонування недержавного пенсійного страхування та Предложения Щодо покращення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні

Висновки до розділу

Висновки

Список використаних джерел та літератури


Вступ

Актуальність теми Дослідження. Тріває процес реформування пенсійної системи України, Яки складаєтья з трьох рівнів - солідарної, обов'язкової накопічувальної, та недержавного пенсійного страхування. На Сейчас годину доволі активно розвівається Третій Рівень пенсійної системи - Недержавне пенсійне страхування, Який здійснюється через недержавні пенсійні фонди та строахові компанії зі страхування життя. Цей Рівень пенсійної системи характерізується Певної особливая Як особливий суб'єкт фінансовіх правовідносін. Правова природа недержавного пенсійного страхування розкрівається через страховий фонд грошових коштів, які формується методом страхування и є грамотно організаційно-правовим вираженість публічних фінансів. У процесі внесення страхових внесків та Формування відповідного фонду, вінікають Відносини, пов'язані з розподілом та перерозподілом коштів відповідного фонду, Що Виступає предметом регулювання фінансового права. Страхування Виступає предметом фінансово-правового регулювання Як складового частина категорії фінансів. У недержавне пенсійному страхуванні переплітаються Як публічні так и Приватні початку, и воно Виступає своєріднім прикладом компромісу Між державою та індівідом задовольняючі публічні спожи.

Важливим є Значення недержавного пенсійного страхування в умів рінкової економікі. Окрім того, Що цею Рівень пенсійної системи здать розв'язувати Соціальні внесок, Страхові фонди віступають галі ї продуктивно силою, и створюють Додаткові Фінансові ресурси для держави. Значні кошти інвестуються в економіку за напрямком визначеня кабінетом Міністрів України. Страхові фонди представлені великою кількістю різноманітніх цінніх актівів, представлені у різноманітніх формах, Що галі Більше розшірює Фінансові інструменти інвестування. У розвинення країнах Частка ВВП від інвестіцій в економіку Із фондів недержавного пенсійного страхування є Досить Вагом. Таким чином формують галі ї публічні фінанси. Недержавне пенсійне страхування потрібно розглядаті Як окрему ланку фінансової системи и Як окрема інститут фінансового права.

Ступінь наукової Розробка Проблеми . Питання, пов'язані Із віднесенням недержавного пенсійного страхування до Інституту фінансового права на Сейчас годину залішаються всі галі недостатня дослідженімі. Практично в більшій мірі робіться акцент на Функціонування цієї системи та на ролі страхування у формуванні фондів коштів недержавного пенсійного страхування. Через визначення ознайо, Принципів та Дослідження правової природи страхування розкрівається вся суть недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права. В основу даної магістерської роботи булі покладені праці таких вчених Як К.А. Граве и Л.А. Лунца [1], В.К. Рейхера [2], Ю.А. Колесникова [3], Р.О. Гаврилюк [4], А.А. Нечай [5], В. В, Колосюка [6], А.А. Мамедова [7], П.С. Пацурківського [8], В.М. Юрах [9], та інших. Всі зазначені нами Вище, а кож Чимало інших праць вчених минуло та Сучасний розробок науковців, з даної проблеми послужили науково-теоретичного основою даного Дослідження.

Об'єктом Дослідження в рамках даної магістерської роботи віступають правовідносіні, які вінікають з приводу врегулювання недержавного пенсійного страхування, та Дослідження сутнісного змісту недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права.

Предметом Дослідження є норми законодавства, які визначаються аспекти страхування, та пенсійного забезпечення, та Створення страхових фондів коштів, їх правовий режим, а кож Дослідження вчених з харчування правової природи страхування Як категорії фінансів та недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансової системи держави.

Основною метою Дослідження є Дослідження на Основі врахування Досягнення фінансово-правової науки, узагальнення правотворчої та правозастосовчої практики, іноземного досвіду, аналізу наукових праць дослідіті суть та природу недержавного пенсійного страхування та системи Його врегулювання Як в України, так и на прікладі іноземніх держав. Відповідно до мети магістерського Дослідження автором Зроблено Спроба вірішіті наступні Завдання :

дослідіті еволюцію пенсійного страхування;

з'ясувати та візначіті правову природу пенсійного страхування;

візначіті принципи недержавного пенсійного страхування;

візначіті Особливості недержавного пенсійного страхування Як и

Інституту фінансового права;

дати власне визначення недержавного пенсійного страхування;

дослідіті суб'єктів недержавного пенсійного страхування;

з'ясувати правовий режим фондів коштів недержавного пенсійного

страхування;

дослідіті оподаткування та звітність в сфері недержавного пенсійного

страхування;

дослідіті зарубіжній Досвід Функціонування коштів недержавного

пенсійного страхування

страхування пенсійне недержавне україна

Методологічною основою даного Дослідження є застосування загально та спеціальніх методів пізнання соціально-правових Явища обраних з врахування поставленої мети та Завдання Дослідження, Його об'єкта та предмета. Застосовано метод діалектічного матеріалізму, за допомог Якого обґрунтувалі взаємозв'язок та взаємообумовленість соціальніх процесів та явищем, Що відбуваються в суспільстві, їх дінаміку. В ході Дослідження Було використан наступні спеціальні методи наукового пізнання: порівняльно-історичний, порівняльній-правовий, формально-догматичне, логічній, системно-структурний, метод Тлумачення правових норм.

За допомог порівняльно-історічного методу мі змоглі дослідіті еволюцію пенсійного страхування, Зародження та Розвиток недержавного пенсійного страхування, а кож дослідіті Особливості пенсійного страхування на різніх етапах Його розвітку.

Шляхом Використання формально-догматичного методу Було досліджено сутність та принципи недержавного пенсійного страхування, а кож Особливості недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права. Цей метод спріяв аналізу законодавства, Якиме регулюється недержавне пенсійне страхування.

Застосувавші логічній метод вдалині послідовно вікласті та узгодіті материал, сформулювати визначення недержавного пенсійного страхування та дати Висновки результатами Дослідження, які логічно випливають з вікладеного матеріалу даної роботи.

Використання системно-структурного методу допомогло віділі...ті структурні Елементи недержавного пенсійного страхування з їх взаємозв'язкамі, які складають систему недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права.

Порівняльно-правовий метод Дослідження спріяв аналізу Функціонування недержавного пенсійного страхування в зарубіжніх країнах, вивченості позитивного досвіду, та зіставленню законодавства України й інших держав.

Метод Тлумачення правових норм Було використан, щоб з'ясувати Зміст нормативно-правових актів, Що регулюються правовідносіні пов'язані з недержавного пенсійнім СТРАХУВАННЯ.

Наукова новизна Дослідження полягає в тому, Що Вперше у вітчізняній юрідічній науці здійснено спеціальне Дослідження теоретико-правових проблем недержавного пенсійного страхування та Його еволюцію. Досліджено Особливості та правову природу недержавного пенсійного страхування, з'ясовано публічній характер недержавного пенсійного страхування, віведені публічні принципи та наведено власне визначення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права. Проведено аналіз законодавства, його призначення та регулює недержавне пенсійне страхування, проаналізовані недолікі та вісунуто Предложения Щодо змін до законодавства в Цій сфері. Здійснено порівняння Із особливая Функціонування недержавного пенсійного страхування зарубіжніх країн, та висвітлено Предложения Щодо покращення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні. В результаті Дослідження обгрунтовано Наступний:

1. Розвиток пенсійного страхування пройшов трівалу еволюцію від прімітівніх фондів взаємодопомогі до розвинення фінансово-правового Інституту. У процесі роз В¬ витку пенсійного страхування основу даного Інституту склади Фонди страхових коштів, які спрямовувалісь на задоволення публічних потреб. У Чернівцях на початку ХХ ст. розпочало свою діяльність товариство взаємного страхування життя та пенсій "Карпатія", характерною рісою Якого Було все охоплення страхового Рінк, Щоб люди різного статки могли скорістатіся страхових услуг. Створення цього товариства спріяло появі В Україні такого Інституту, Як недержавне пенсійне страхування. Було закладами фундамент для подалі розвітку цього Інституту в Нашій державі. На початку ХХ ст. у Львові Було Створено пенсійний фонд працівніків міськіх електричних закладів, які за Своєю Сутта слід відносіті до сучасности недержавне корпоративних пенсійніх фондів. Недержавне пенсійне страхування НЕ Розвивайся за часів СРСР, а ВСІ дореволюційні Страхові організації булі ліквідовані. Зі здобуттям незалежності України та Прийняття Законів України "Про страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення" розпочався новий етап розвітку недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні.

2. Недержавне пенсійне страхування має публічній характер и Виступає предметом фінансового правового регулювання. Страхування є складовою Частина категорії фінансів, так Як СТРАХУВАННЯ належать ті ж ознайо, Що ї категорії фінансів, грошовий та перерозподільній характер.

3. Правове регулювання правовідносін у сфері недержавного пенсійного страхування базується на застосуванні Теорії страхового фонду, Що дозволяє виокремити відповідні структурні Елементи системи права для правового регулювання фінансовіх відносін з урахування Формування, перерозподілу и Використання страхового фонду.

4. Аналіз недержавного пенсійного страхування дозволяє віділіті публічні принципи недержавного пенсійного страхування, дати власні Тлумачення даніх Принципів и на Основі ціх Принципів з'ясувати публічність та правову природу недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового. В ході Дослідження віділено наступні принципи: - принцип пріорітету публічній інтересів у правовому регулюванні недержавного пенсійного страхування; - принцип соціальної спрямованості; - Принцип гласності, - принцип плановості; - принцип законності.

5. Стосовно визначення правового статусу фондів третього рівня, потрібно ставити за основу не їх належність до приватності чі публічних фондів, а їхнє значення у формуванні публічних фінансів, Аджея при оподаткуванні, інвестуванні, вкладанні коштів у Цінні папери, дані фонди формують публічні фінанси. Фінансові ресурси недержавного пенсійного страхування, займають Важливе Місце Серед публічних фінансів, Аджея беруть участі в інвестуванні в економіку Країни, та знімають Із держави Певний тягара Щодо соціального забезпечення громадян. Суб'єкт, які здійснюють недержавне пенсійне страхування є галі ї учасниками Ринку фінансовіх послуг и є інстітутамі фінансово-кредитної системи держави, Що розкриває фінансову складового їхньої діяльності.

6. В ході Дослідження Було враховано Особливості недержавного пенсійного страхування, и на Основі цього Було наведено власне визначення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права. Недержавне пенсійне страхування - ції складових системи пенсійного страхування в Україні, Що створі та функціонує для задоволення потреб суспільства у пенсійному забезпеченні, які смороду можут задовільніті через Страхові внеска до недержавних пенсійніх фондів та страхових компаний зі страхування життя, формуючі при цьому пенсійні фонди коштів, які в подалі акумулюються для пенсійніх виплат та задоволення публічних потреб, и активно спріяють розподілу та перерозподілу внутрішнього валового продукту та національного доходу.

8. У даній роботі наведені Предложения змін до законодавства, Яким регулюється недержавне пенсійне страхування, Стосовно правильного застосування терміну "пенсійне страхування". У законодавстві з харчування недержавного пенсійного страхування потрібно вжіваті Термін "страхування", а не "Забезпечення".

9. Правовий статус суб'єктів недержавного пенсійного страхування, дозволяє сказаті, Що недержавні пенсійні фонди та Страхові компанії зі страхування життя є Вагом фінансовімі інстітуціямі. Страхові компанії зі страхування жіття можут брати участь на етапі накопиченням, и віступаті рівноціннімі учасниками іншого рівня пенсійної системи.

10. Недолікамі правил розміщення пенсійніх актівів є неоднакове законодавчо регулювання правил розміщення пенсійніх актівів недержавне пенсійнімі фондами та страховими компаніямі. Внесено пропозіцію Щодо законодавчо закріплення порядку Формування пенсійніх актівів компаніямі зі страхування життя у Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

11. Держава стімулює (заохочує) до участі у недержавних пенсійному страхуванні шляхом Надання податкових пільг, досліджено види та розмірі податкових пільг Як для фізічніх так и для юридичних ОСІБ.

12. У іноземніх країнах недержавне пенсійне страхування відіграє Досить Важливим роль та Місце. На Основі Дослідження позитивного досвіду внесено Предложения для покращення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні.

Зазначені найважлівіші науково-теоретичні положення, узагальнення, оцінкі, Висновки, одержані в ході магістерського Дослідження, автор Вінос на захист.

Структура магістерського Дослідження. Работа Складається Із вступити, семи розділів, вісновків, списку використаних джерел та літератури (70 найменувань), загальний обсягах роботи - 130 Сторінок.


Розділ І. Еволюція пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні

обов'язко держави є забезпечення добробуту її громадян та Створення суспільного багатства. Для ЗАХИСТУ державних та суспільних інтересів НАДЗВИЧАЙНИХ Важливим роль відграє інститут страхування, Як однієї з найдревнішіх форм суспільних відносін, Який Покликання гарантуваті захист Як суспільних так и державних інтересів.

Людина Завжди прагнула власного самозбереження, його призначення та їй Може надаті держава, тому вінікає необхідність зберегтись и саму державу. Звідсі и вітікають глібінні джерела фінансового права, Що продукують перво...родного інстінктамі самозбереженнямі індівіда и держави. Маючи природну потребу у функціонуванні держави, індівід пріреченій утрімуваті НЕ Тільки собі, альо ї державу, сам розподіляті через відповідні суспільні інстітуті в необхідніх пропорціях створені ним блага Між собою и державою. У сучасности умів цівілізованою формою такого розподілу Виступає Фінансове право [10].

Зрозуміло, Що індівід Може працюваті на благо держави доки зможите самостійно сам собі забезпечуваті. Того вінікає необхідність утрімання даного індівіда коли ВІН через вік чи Втрата здоров'я Вже не в змозі працюваті. У свою Черга держава бере участь у збереженні індівіда, організовує відповідній фінансово-правовий механізм ЗАХИСТУ індівідів, основою Якого є відповідні грошові фонди та розподіляє дані кошти на спожи індівіда, віддаючі належности за долю індівіда в утріманні держави, здійснюючі публічні видатків. Це й дало Поштовх для віділення такого фінансового Інституту Як пенсійне страхування.

Держава ініціює Створення відповідніх матеріальних фондів, які и є основою страхових фондів, а кож регламентує ї подалі рух, та задоволення публічних потреб, а Це в свою Черга є сферою публічних фінансів. У страховій діяльності функції фінансів реалізуються через фінансовий механізм, Що включає сукупність організаційніх форм фінансовіх відносін, порядок Формування, розподілу та Використання централізованіх та децентралізованіх фондів грошових коштів страхових фондів, методи їх планування, форми Управління фінансами, а кож Фінансове законодавство у сфері страхування [11]. Того пенсійне страхування Виступає предметом регулювання фінансового права.

пенсійне страхування пройшло трівалій історичний шлях, от прімітівніх форм Надання пенсійної допомог та Створення малих матеріальних Традіційні Ліше У 70-х рр.. ХІХ ст. Встановлювалася У 1899 р.

На початку ХХ ст. Товариство БУВ прийнятя

На початку ХХ ст. уїх фондів.

До 1913 р. в російській імперії Була сформована стабільна Фінансова система, в які страхування відігравало значний роль. Після проведення напрікінці ХІХ ст. С.Ю. Вітте грошової реформи, булі встановленного золотий монометалізм та вільна конвертація карбованця, Що спріяло розвітку страхування. Поширення Була практика внесення коштів у Державні Цінні папери та Державні займи [30]. З початку ХХ ст. и до 1917 р. чати Період Формування джерел права, и актівізувалась законотворчість, у тому чіслі Було Зроблено Спроба (Наприклад, у 1879, 1903 и 1906 рр.) кодіфікуваті страхове право, які закінчіліся на рівні опублікованіх проектів. Важливим роль в регулюванні, до того чіслі фінансово-правовому, відносін страхування відіграють Статути страхових акціонерніх товариств. Аджея з часів царської России ЗАТВЕРДЖЕНЕ ціх статутів здійснювалося безпосередню імператором. Відповідно, Судова практика в цею Період візнавала за статутами акціонерніх товариств силу законів. Таким чином, при судновому розгляді спору Умови страхування оцінюваліся судом не Як Умови договору, а Як урядові встанови, Що малі силу спеціального закону, тобто Статути страхових товариств та їх полісні Умови булі одними з джерел права, якімі регулювалися правовідносіні, у тому чіслі й фінансово-правові [31].

З Утворення Радянська Союзу господарське життя країн, Що увійшлі до Його складу змінілося. Запанувала державна власність и централізм, встановівся контроль над Засоба виробництва, ресурсів спрямовується у пріорітетні Галузі, розробляліся п'ятірічні плануван господарства, відхілення від якіх Було неможливим, зізналася змін Фінансова система. За таких умов Почаїв формуватіся система державного страхування, Було Створено відповідній державний орган - Головне управління державного страхування, його призначення та через Свої республіканські и Місцеві органи здійснювало функцію страхування [32].

Період з 1917 р. до середини 1921 р. характерізувався ліквідацією дореволюційніх кредитних установ, а Його найбільш значущих актом ставши Декрет ЦВК 1917 р. "Про націоналізацію банків ", відповідно Банківська справа Була оголошена монополією держави, а активи та пасив Всіх акціонерніх банків та банківськіх контор булі передані Державному банку. На черзі стояла націоналізація страхової справи. В.І. Ленін 1918 р. підпісав Декрет "Про встановлення державного контролю над всіма видами страхування, окрім соціального "Публічно-правове регулювання страхової справи з боку держави здійснювала Рада у справах страхування з виконавчими органом - Комісаріатом у справах страхування, Що прізначався Раднаркомом. Організаційна Перебудова страхової справи на цьому етапі характерізувалася, з одного боку, збереженням засідок страхування, Що склаліся в Період царської России, з іншого - введення жорсткого контролю над прибутку у страховому сегменті економікі, Що віражалося дерло за все у фінансово-правовому регулюванні прогресивний оподаткування прібутків від страхових операцій, повнотіла та своєчасністю сплат податків, перевіркою бухгалтерської звітності страхових товариств. При цьому, згідно з Декретом від 1918 р. Усі дівіденді акціонерів та пайовіків, Нараховані за 1917 р., булі конфісковані в казну держави [33].

У 1919 р. Було прийнято Декрет "Про об'єднання ощадний кас з Народним банком", у центральному управлінні Якого булі створені 2 відділі, в тому чіслі відділ страхування життя, Який МАВ керуваті страхових операціямі колішніх ощадний кас и ліквідуваті Операції зі страхування життя Конфіденційність страхових товариств. Відповідно до Декрету "Про Анулювання договорів зі страхування життя" 1919 р. Усі види страхування жіття Було відмінено. А Згідно Було відмінено страхування капіталів та прібутків, а Страхові внеска на дані види страхування перерахувалі до страти [34].

Настав Період суворого етатизму у страховій та фінансовій сфері. Жорсткій державний контроль, некомпетентність Посадовим ОСІБ, надто агресивний ставлені до страхування призвели до значний потрясінь у Цій сфері, руйнуваліся багаторічні надбання страхової діяльності. Види страхування які діялі раніше Почаїв впроваджуваті наново.

Із Прийняття Констітуції СРСР 1924 р. відбуліся Зміни и у страхуванні. 1925 р. ЦВК и РНК СРСР затвердівши Положення про державне страхування СРСР, в якому Було вказано, Що всі види страхування є державною монополією СРСР, а органи Держстраху мают віключне право на проведення ціх операцій.

У 1924 р. Почаїв проводитись Операції з особистого страхування. Першим видом особистого страхування Було змішане страхування на віпадок дожиття до Певного віку (пенсійне страхування) i на віпадок Смерті застрахованого швідше Досягнення ним цього віку.

У 1927 р. Держстрах розпочав новий вид Спрощення страхування життя, його призначення та отримавших Назв селянського страхування життя.

До 1929 р. страхування на віпадок Похил віку та старості не включаються до сфери соціального страхування. А законодавчо закріплення пенсійного віку - для жінок 55 РОКІВ и 60 років для чоловіків відбулося Ліше в 1932 году.

У 1956 р. Було прийнято Закон "Про Державні пенсії", а кож Було відділено Поняття держаних пенсій від соціального страхування, пенсії розмежовувалісь Як частина державного бюджету, а соціальне страхування мало ПОДАТКОВА природу, и називаєся страхових Зборів [35]. 1958 р. центральним апаратом Міністерства фінансів СРСР Було організовано Відділ державного страхування. Пенсії формувалісь централізовано відповідно до віщезазначеного законом, а виплата пенсій гарантувала держава Із числа бюджетних коштів фонду державного соціального страхування.

починаючих з 1968 р. пенсійне страхування здійснювалось Сплат внесків шляхом перерахунків їх Із заробітної сплачуй. Була прийнятя Постанова "Про Сплат робітнікамі и службовців страхових внесків по угідь особистого страхування шляхом безготівковіх розрахунків ". Вже в 1970 р. Із зібраніх з особистого страхування внесків близьким 69% надійшло шляхом перерахунку. Кож булі введені Нові в...иди особистого страхування, які дісталі відбіток на роз В¬ витку фінансової системи.! 968 р. Було запроваджено страхування ДІТЕЙ, його призначення та дозволяло батьку Створити необхідні заощадження, які Будуть виплачені дитині у віці 18 РОКІВ. У 1974 р. ЦІМ СТРАХУВАННЯ Було укладі 6 млн. угіддя в 1974 р. Було введено Весільне страхування (страхування до вступила в шлюб), його призначення та поєднувало змішане страхування життя та страхування ДІТЕЙ [36]. Дістав качан різноплановій рух фінансовіх ресурсів, Який проводівся Як у готівковій так и у безготівковій формах. Держава Почаїв Отримати велічезну кількість страхових платежів, и давало змогу збільшуваті її Фінансові активи.

Пізніше Було Створено єдину пенсійну систему, з Прийняття Закону "Про пенсійне забезпечення громадян СРСР ", внаслідок Чого кошти на пенсії віділяліся Вже не з державного бюджету, а Було Створено Пенсійний фонд, до Якого Почаїв відраховуваті кошти підпріємства, організації та безпосередню громадяни, кількість сплачених коштів якімі запісувалі у трудовій книжці.

Після розпаду СРСР та проголошення незалежності України вінікла потреба у прійнятті нового страхового законодавства, та ведення пенсійної політики. Загаль булі запозічені ті Фінансові-правові інстітуті, які застосовувалісь раніше. Почаїв з'являтися Багато комерційніх страхових компаний, які галі не булі достатності надійнімі, тому держава винна Була зберегтись монополію Щодо пенсійного страхування, щоб надаті гарантію Збереження пенсійніх заощаджень.5 листопада 1991 р. БУВ прийнятя Закон України "Про пенсійне забезпечення", Який и ставши основою регулювання пенсійного страхування в незалежній Україні. Цього ж дня Було Створено Пенсійний фонд України Як самостійну фінансову структуру, а кошти фонду включалися до державного бюджету.

Був потрібній державний контроль за страховою діяльністю, и 1993 р. БУВ створеня Комітет у справах наочний за страховою діяльністю, Який коордінувався Кабінетом Міністрів України через МІНІСТЕРСТВО фінансів України.

У 1992 р. Була створі Ліга страхових організацій України, Як добровільне об'єднання страхових організацій Задля організації та розвітку страхового ринку України, а 1996 р. Було прийнято Закон України "Про страхування" [37], Яким регулюється порядок здійснення недержавного пенсійного страхування страхових компаніямі зі страхування життя.

Пізніше, у 2001р. Пенсійний Фонд України Було переформовані у державний позабюджетних фонд, та Створено галі декілька позабюджетних фондів, з метою акумуляції та Використання коштів на строго візначені публічні цілі, Що мают значення для усієї держави, зокрема загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Правовий статус фондів визначаються відповідні положення. До державних цільовіх позабюджетних фондів належать: Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування від нещасних віпадків на віробніцтві та професійніх захворювань; Фонд соціального страхування з тімчасової Втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на віпадок Безробіття ТОЩО Державні позабюджетні фонди у визначеному законодавством порядку звітують перед Держказначейством України [38]. У 2003 году відбуліся подальші Зміни Щодо пенсійного реформування в Україні. Було прийнято Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" [39], та Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" [40], Що вступили в дію 2004 р.. Настав новий етап роз В¬ витку Інституту недержавного пенсійного страхування . Було запозічено міжнародний Досвід розвітку недержавного пенсійного страхування, Як Вагом фінансово Інституту, та запровадження інструменту інвестування страхових пенсійніх актівів Розпочалі свою діяльність велика кількість Як іноземніх так и українських страхових компаний у сфері страхування життя та пенсій, а кож велика кількість недержавних пенсійніх фондів та банківськіх установ, які стали Вагом суб'єктами розвітку недержавного пенсійного страхування. Кож схвалені Концепції проведення пенсійної реформи. У 2005 р. Було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів "Про схвалення стратегії розвітку пенсійної системи" [41], а в 2009 р. Було схвалено "Концепцію подалі проведення пенсійної реформи", Яка передбачається реалізуваті Протяг 2010-2017 РОКІВ [42].


Висновки до розділу

1. З самого качана Зародження пенсійного страхування фонди грошових коштів булі и залішаються Його основою. Держава ініціює Створення відповідніх матеріальних фондів, які и є основою страхових фондів, а кож регламентує ї подалі рух, та задоволення публічних потреб, а Це в свою Черга є сферою публічних фінансів. Фонди коштів пенсійного страхування відображають сукупність форм фінансовіх ресурсів, а кож порядок Формування, розподілу та Використання централізованіх та децентралізованіх фондів грошових коштів страхових фондів, методи їх планування, форми Управління данімі фінансами, фінансовий контроль, а кож Фінансове законодавство у сфері страхування. Того пенсійне страхування Виступає предметом регулювання фінансового права.

2. Розвиток пенсійного страхування характерізується в Період Царської России монополізмом страхових товариств які булі імперською власністю. Згідно Було знято Заборона на діяльність в Російській імперії зарубіжніх страхових товариств. Контроль та нагляд за страховою діяльністю від імені держави здійснювався Міністерством внутрішніх справ. Встановлювалася плата за Отримання Дозволу займатіся на теріторії Російської імперії страховою діяльністю та обов'язок резервуваті на Рахунка державного банку 30% надходження від страхових платежів. Це заколеного фундамент резервування коштів страхових організаціямі, Як матеріальної Гарантії, та Розвивайся державний фінансовий контроль.

3. В кінці ХІХ, на початку ХХ ст. на теріторії Західної України активно працювала Іноземні Страхові товариства. Страхове товариство "Дністер" стало Вагом фінансовою інстанцією НЕ Тільки Галичини, а й усієї Австро-Угорської імперії. У Чернівцях розпочало свою діяльність товариство взаємного страхування життя та пенсій "Карпатія", характерною рісою Якого Було всеохоплення страхового ринку, Щоб люди різного статки могли скорістатіся страхових послуги. Створення цього товариства спріяло появі В Україні такого Інституту, Як недержавне пенсійне страхування. Було закладами фундамент для подалі розвітку цього Інституту в Нашій державі.

4. На початку ХХ ст. у Львові функціонувала низька пенсійніх фондів. Одним з яскравим прікладів БУВ Пенсійний фонд працівніків міськіх електричних закладів у Львові. Функціонування цього пенсійного фонду є прикладом грамотного розвітку недержавного пенсійного страхування на теріторії України. Ці фонди за Своєю Сутта слід відносіті до сучасности недержавне корпоративних пенсійніх фондів.

5. Період з 1917 р. до середини 1921 р. характерізувався Повна домінуванням держави у фінансовому праві. Відбувається ліквідацією дореволюційніх кредитних установ, а Його найбільш значущих актом ставши Декрет ЦВК 1917 р. "Про націоналізацію банків", відповідно Банківська справа Була оголошена монополією держави, а активи та пасив Всіх акціонерніх банків та банківськіх контор булі передані Державному банку. Починаючі з 1968 р. пенсійне страхування здійснювалось Сплат внесків шляхом перерахунків їх Із заробітної плати. Вже в 1970 р. Із зібраніх з особистого страхування внесків близьким 69% надійшло шляхом перерахунку. Кож булі введені Нові види особистого страхування, які дісталі відбіток на розвітку фінансової системи.

6. У 1991 р. БУВ прийнятя Закон України "Про пенсійне забезпечення", Який и ставши основою регулювання пенсійного страхування в незалежній Україні. Цього ж дня Було Створено Пенсійний фонд України Як самостійну фінансову структуру, а кошти фонду включалися до державного бюджету. Пізніше, у 2001р. Пенсійний Фонд України Було переформовані у державний позабюджетних фон...д, та Створено галі декілька позабюджетних фондів, з метою акумуляції та Використання коштів на строго візначені публічні цілі, Що мают значення для усієї держави, зокрема загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

7. Відбуліся подальші Зміни Щодо пенсійного реформування в Україні. У 1996 р. Було прийнято Закон України "Про страхування", Якиме регулюється порядок здійснення недержавного пенсійного страхування страхової компаніямі зі страхування життя. У 2003 году Було прийнято Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення", Що вступили в дію 2004 р. Було запозічено міжнародний Досвід розвітку недержавного пенсійного страхування, Як Вагом фінансово Інституту, та запровадження інструменту інвестування страхових пенсійніх актівів Розпочалі свою діяльність велика кількість Як іноземніх так и українських страхових компаний у сфері страхування життя та пенсій, а кож велика кількість недержавних пенсійніх фондів та банківськіх установ, які стали Вагом суб'єктами розвітку недержавного пенсійного страхування. В Україні настав новий Період розвітку Інституту недержавного пенсійного страхування.


Розділ ІІ. Поняття та правова природа недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права

Інститут страхування, Як вже Було зазначено у Попередня розділі, Завжди відігравав Важливим роль Як для самої держави так и для людей. Пенсійне страхування допомагало державі розв'язувати проблему фінансового ЗАХИСТУ громадян, та вірішуваті Різні Соціальні труднощі. Протяг трівалого історічного розвітку Сейчас вид страхування змінював Різні організаційно правові форми, та по-різному змінювався и правовий режим фондів коштів пенсійного страхування та їхня роль у фінансовій сістемі держави.

У Науковій літературі часто ведуться Дискусії Стосовно визначення правової природи страхування. Юридична наука поділяє правове поле страхування з позіцій Цивільного та фінансового права. ЯКЩО цівілістіка акцентує УВАГА здебільшого на договірніх умів страхування, та на комерційній складові діяльності страхових товариств (ЯК сфера господарського права), то Фінансове право регулює більш важлівіші питання, пов'язані Із порядком Формування, розподілом та використаних страхових фондів, встановленні правил та стандартів для здійснення страхової діяльності, оподаткування страховіків, інвестування в економіку держави значний фінансовіх ресурсів, Постійний Рух якіх вінікає в сфері страхування.

Для визначення правової природи недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права, візначімо фінансово-правову сторону страхування та з'ясуємо Його публічній характер.

Щодо природи самого страхування досі НЕ існує єдиної позіції. З початку ХХ ст. науковці намагаються зрозуміті Його складаний суть. Тлумачать страхування з економічного, фінансового, соціального, юридичного, соціологічного, математичного, географічного, інформаційного та інших поглядів [43].

З точки зору предмету правового регулювання страхування являє собою одну з найдавнішіх категорій суспільних відносін. При цьому необхідно відзначіті, Що страхування - ції економічна категорія, так Як об'єктом страхування Завжди Виступає Майново Інтерес. Мета страхування - захист майнових інтересів. Наголошується, Що захист забезпечується на віпадок конкретних подій, ПЕРЕЛІК якіх Як зазначає В.М. страхування. відносін

форма.

На мнение А.А. Формування. права. фінансового права.правовідносін діють у межах закону, Який регулює дану сферу суспільних відносін, и незважаючі на суворий характер надає суб'єктам право вчіняті суб'єктивні дії. Із самого закону, а самє Переліку Як обов'язкових так и добровільніх відів страхування вінікає можлівість ними скорістатіся Задля ВЛАСНА ж потреб, а кож узаконіті конкретний вид страхування Який санкціонується державою у договірній спосіб (з державною чі комерційною страховою організацією). Того, багаті науковців характеризують страхування Як комплексна Галузь права, пріпісуючі Приватні та публічні начала, и пропонують підходіті до розуміння страхування в комплексі.

Безумовно, Відносини, які вінікають в області обов'язкового страхування, при ліцензуванні страхової діяльності, Відносини з приводу Формування, розміщення и Використання страхових резервних фондів, - ВСІ ці Відносини суворо регламентовані державою. Тут Немає тієї діспозітівності, тієї свободи Вибори Яка притаманна цивільно-правовим, приватно-правовим відносінам. Сторони Вільні вібіраті міру чі форму своєї поведінкі Тільки в рамках, суворо визначених нормами фінансового права. Тому правове регулювання страхової діяльності Як господарської діяльності, Це дерло за все фінансово-правове регулювання, Як по предмету, так и за методом цього регулювання [57]. Фінансове законодавство регулює подалі Розвиток даніх правовідносін, їх дінаміку, контролює рух фінансів, візначає права та обов'язки сторін у страхових правовідносінах.

Однак, Виникнення фінансовіх відносін, Як и їх відмірання, не є результатом діяльності держави, її волевіявлення. Фінанси - об'єктивна необхідність, оскількі обумовлені спожи суспільного роз В¬ витку. Держава ж Може Ліше враховуваті об'єктивну необхідність фінансовіх відносін и на Цій Основі, шляхом видання нормативних актів, встановлюваті Різні форми їх Використання. Більше того, конкретні види фінансовіх відносін, форми організації їх кож візначені умів розвітку економікі. Звичайний, держава Своєю діяльністю Може активно впліваті на Фінансові Відносини, альо вон Ні в якій мірі НЕ Може вплінуті на їх існування, ЯКЩО відсутні відповідні об'єктивні передумови. Діалектіка взаємозв'язків Між базисом и надбудовою полягає в тому, Що Тільки Соціальні та економічні заподій породжують необхідність Виникнення нових відносін, а держава Ліше спріймає це "Суспільне замовлення" і реалізує Його за допомог відповідніх нормативно-правових актів, в результаті Чого Фінансові Відносини пріймають форму правовідносін [58].

В силу суспільної необхідності відбулася Поява и недержавного пенсійного страхування, а кож вініклі Підстави законодавчо регулювання даніх відносін та визначення Місця и ролі у фінансовій сістемі.

Передумови Виникнення страхування, в тому чіслі и пенсійного є страховий Інтерес та страховий ризик. Як зазначаються К.А. Граве и Л.А. Лунц, - страховий Інтерес одна з необхідніх передумов Виникнення та існування страхових правовідносін [59]. Інтерес полягає у корісті Якові Може Отримати страхувальником за рахунок страхового фонду. При пенсійному страхуванні інтересом віступатіме виплата пенсій. Під страховим ризиків розуміється визначена подія, на віпадок якої проводитимуться страхування и Яки має ймовірності и віпадковості Настане Страховий Інтерес Багато в Чому поклади від НАСЛІДКІВ ризиків, а Страхові правовідносіні НЕ можут виникати при відсутності страхового інтересу [60]. Таким чином при пенсійному страхуванні страхова інтересом вважається Бажання Отримання у майбутнє виплат Із пенсійніх фондів, а Під страховим ризиків можлівість залішітіся без фінансового забезпечення при настанні пенсійного віку чі втраті працездатності.

Призначення страхування а кож Його суспільна сутність найбільш повно віявляються в Його функціях Вірізняють Такі функції страхування: розподільчу, яка в страхуванні віявляться у формі Попередження, Відновлення та ощадної, и контрольно [61].

Розподільча (попереджувально) функція Дає змогу здійснюваті Досить широку систему профілактичних заходів, інвестуваті кошти страхових фондів відповідно до прогрів, здійснюваті в даного процесі Операції з державними ціннімі паперами.

Відновлювальна функція Дає змогу повністю або Частково відшкодуваті Втрати внаслідок страхового випадка, віплатіті обумовлених законодавством або договором копійчаних торбу. При пенсійному страхуванні відновлює право на Отримання фінансів при настанні пенсійного віку ТОЩО.

Контрольна функція спріяє надходження коштів страхового фонду на чітко зазначені цілі, в Певної випадка и Певної колу суб'єктів. Тому Досить Важливе Значення має фінансовий контроль за цільовім Використання фінансів.

ощадний функція забезпечує акумулювання грошових коштів за їх цільовім призначенням. Призначенням пенсійніх внесків є Формування пенсійного фонду, при недержавне пенсійному страхуванні накопиченням даніх внесків з їх подалі інвестуванням.

В.В. Шахов зазначає, Що акумуляція грошових коштів у страхуванні здійснюється НЕ Тільки з метою заощадження (накопиченням), Як це відбувається у випадка прийому вкладів, Наприклад, кредитний установами. Страхування в собі несе ощадний-ризиковості основу. Через Цю функцію вірішується проблема інвестіцій тимчасово вільніх коштів у банківські та Інші комерційні структури, вклади грошових коштів в нерухомість, придбання цінніх паперів ТОЩО [62].

Фінансово-правовий принцип адекватного правового регулювання різноманітніх и швідкозмінніх фінансовіх відносін в сфері страхування базується на застосуванні Теорії страхового фонду, Що дозволяє виокремити відповідні структурні Елементи системи права для правового регулювання фінансовіх відносін з урахування Формування, перерозподілу и Використання того чи іншого виду страхового фонду [63].

Потрібно відзначіті, Що Формування страхових фондів відзначається дінамічністю, а Це потребує Швидкого перерозподілу фінансовіх ресурсів.

Формування страхових фондів, Розподіл и Використання фінансовіх ресурсів слід розуміті и Як Частину системи фінансів, нерозрівно пов'язану з іншімі формами акумуляції и витрачання фінансовіх ресурсів в суспільстві. Як відмічає Грачова: "Як складового фінансової системи Фонду страхування взаємодіють з іншімі складового системи, и Головним чином, Із бюджетної системи "[64].

Фінансові форми та методи концентрації Частина національного доходу в руках держави, Його розподілу та Використання зумовлюють існування різніх сфер фінансовіх відносін, які в сукупності утворюють фінансову систему [65].

Сучасне суспільство бурхліво розвівається, відбуваються Зміни в Економічних и фінансовіх відносінах, з'являються Нові суб'єкти господарювання та Нові Фінансові Інституції (організації), які активно віступають на ринку фінансовіх послуг, забезпечуються обіг фінансовіх ресурсів. Природно, Що це відбувається и на предметі правового регулювання [66]. Свідченням цього є Поява Інституту недержавного пенсійного страхування.

В сучасности Економічних умів змінюється Зміст та мета фінансової діяльності держави. СЬОГОДНІ держава, формуючі відповідні фонди, навіть шляхом делегування ціх функцій недержавне суб'єктам, винна віконуваті низький соціальніх Завдання. Страхування якраз и постає елементом фінансової системи, за рахунок Якого виконують зазначені соціально значімі функції держави [67].

Страхові фонди віступають своєрідною продуктивною силою, и створюють Додаткові Фінансові ресурси для держави. Як зазначає П.С. Пацурківській, - страхування полягає у роз В¬ витку продуктивних сил Країни, створенні ринкових умов економікі, забезпечення вісокої ЯКОСТІ жіття широких верств населення [68].

Зазначена мета Може буті досягнуть державою при здійсненні нею Дій у такому напрямком фінансової діяльності, Як Розподіл та перерозподіл коштів, акумульованіх у конкретних фондах. Загальний характер фінансової діяльності віклікає до життя необхідність перерозподілу коштів в окремому фондах. Крім того, страхування віконує важліві функції в державі, звільняючі тім самим бюджет від значного навантаженості. І хоча на СЬОГОДНІ обсягах страхового забезпечення в частіні відповідного Формування коштів фондів по відношенню до грошових ресурсів соціальніх фондів держави є незначна, перспективи цієї сфери у фінансовій сістемі Країни необмежені. Віщенаведене дозволяє, по іншому, на відміну від регулювання централізованіх фондів, де держава є їх повноправнім господарем, з інших позіцій поглянуті на роль держави та державний Вплив у умів рінкової економікі на Формування, перерозподіл та Використання децентралізованіх страхових резервних фондів страхових організацій. Держава за допомог публічно-правового регулювання самє норм фінансового права, залучає приватний капітал, акумульованій в страхових резервних фондів страхових організацій для виконан своїх Завдання та функцій [69].

Тому особливою УВАГА потрібно надаваті СТРАХУВАННЯ, Як Засоба для реалізації публічних потреб. Недержавне пенсійне страхування Виступає Важливим Засоба за допомог Якого можна задовільніті публічні інтересі Варто віділіті таку ознайо недержавного пенсійного страхування Як публічність.

Оскількі Страхові фонди є складовою фінансової системи то їх можна віднесті до сфери публічних фінансів.

До правових ознайо "публічності" в суспільних явищем модна віднесті:

1) право власності на об'єкт Дослідження: державна власність або власність комуни,

2) мету Використання об'єкта Дослідження: чі вікорістовується ВІН в інтересах Всього людства, всієї держави, всієї нації, всієї комуни, або Усього об'єднання людей, Що не створене за класового принципом [70].

Довгий годину про "публічність" у фінансовому праві не говорили, Що суперечіло Радянська стереотипам. За часів СРСР в результаті Майже повної націоналізації економікі, Знищення пріватної власності у віробнічій сфері та тотального панування суспільної власності на засоби виробництва стали Ще одна Трансформація поняття "публічного", а саме - відбулася поступова підміна терміна "публічне" на Термін "державне". Це означало повне вітіснення Всіх можливіть різновідів "публічного" Лише одним видом "публічного", а саме - "державним" [71]. Держава володіла монопольним становищ у фінансовіх правовідносінах.

Потрібно зазначіті Що в силу розвітку суспільства змінюється и підхід до розуміння "Публічності", Що зумовлено правовими, економічнімі та соціальнімі чинників. У суспільних відносінах перетінаються Як публічні так и Приватні початку. Відбулась певна Трансформація Стосовно суворої візначеності публічних потреб. Під публічнімі потребами слід розуміті спожи Як держави так и суспільства. Для розмежування слід застосовуваті категорію інтересу, и чітко розмежовуваті суто Державні та індівідуальні спожива.

П.М. Годме розмежовуючи державних фінанси от Конфіденційність фінансів зазначає, Що Приватні інтересі орієнтовані на Отримання прибутку. Державні фінанси, навпаки, є Кошта здійснення так званого Спільного інтересу и мают своєрідною метою їхню Витрати [72]. Задоволення суспільних потреб винне буті Основним призначенням публічних фінансів.

Савінья и Шталь [73], Який підтрімав класіфікацію Савіньї, запропонувалі взяти за основу розмежування "Публічного" та "приватного" у суспільних відносінах мету Виникнення відносін. Смороду звернули Увага на ті, Що одні юридичні Відносини мают на меті та визначаються Своїм Завдання задоволення потреб однієї окремої людини. А метою та Завдання інших є Поєднання людей в Одне ціле та регулювання їх життя в цьому єдиному цілому [74].

На Основі даного Тлумачення ЦІЛКОМ логічно підкресліті, Що Створення система Як державного так и недержавного пенсійного страхування, а самє, пенсійні фонди та Страхові організації створюються для Поєднання цілей людей та службовців Засоба реалізації їх спільніх інтересів. Тобто, Інтерес окремого індівіда, в отріманні пенсії, відображається у спільніх інтересах людей, які ставлять для собі спільну мету - Отримання пенсій.

Розглядаючі Нові суспільні Явища, Ю.О. Тихомиров доходити висновка, Що СЬОГОДНІ необхідно по-новому осмісліті Поняття публічності в суспільстві, не звужуючі Його Ліше до державних інтересів и розуміючі Під ЦІМ кож спільні інтересі людей Як інтересі різного виду товариств, об'єднань (у тому чіслі - територіальних), інтересі колектівної самоорганізації та саморегулювання ї самоуправління. Основною Ознакою "публічн...ості" у Ю.О. Тихомирова Виступає Наявність публічного інтересу Як сумарной, узагальнення соціального інтересу в Кожній Із сфер - Економічній, соціальній та інших. При цьому віділяються три види публічного інтересу: державний, Суспільний та територіальний [75].

Суспільний Інтерес, в свою Черга, проявляється в різніх формах. Візнані державою суспільні інтересі у загально вігляді сформовані в констітуціях країн, а механізмі їх реалізації та Захист встановлюються в законах та інших нормативно-правових актах. Так, одним Із основних суспільних інтересів, які захіщаються та реалізуються в сучасности державах, стає Інтерес громадян в отріманні соціального ЗАХИСТУ та соціального забезпечення у разі повної, часткової або тімчасової Втрати працездатності, Втрати годувальніка, Безробіття з незалежних від громадян обставинні, а кож у старості та в інших випадка [76].

Стаття 46 Констітуції України встановлює, Що право на такє соціальне забезпечення гарантується загальнообов'язкове державним соціальнім СТРАХУВАННЯ за рахунок страхових внесків громадян, підпріємств, установ и організацій, а кож бюджетних джерел соціального забезпечення; Створення Мережі державних, комунальних, Конфіденційність закладів для Догляд за непрацездатнімі [77].

Таким чином, одним Із основних відів публічного суспільного інтересу СЬОГОДНІ стає Інтерес громадян у соціальному страхуванні. І, Як видно Із Констітуції України, цею Інтерес НЕ Тільки візнається, а й гарантується державою. Останнє означає, Що держава має взяти на себе організацію механізмів реалізації цього інтересу та візначіті джерела Його фінансування [78].

Держава зобов'язана Створити належні умов для розвітку усіх форм пенсійного страхування, у тому чіслі и недержавного пенсійного страхування, Встановити вимоги до суб'єктів пенсійного страхування, візначіті Умови Формування фондів коштів, шляхи подалі їх розподілу та перерозподілу, та Встановити належний контроль у Цій сфері.

А.А. Нечай у своїй монографії достатності повно обґрунтувала ті, Що Приватні за Своєю організаційно-правових форм юридичні особини (Наприклад, недержавні пенсійні фонди), мают право збирати, накопічуваті для виплат державних пенсій з обов'язкової накопічувальної системи (іншого рівня пенсійної системи) кошти публічного соціального призначення, тобто публічні фонди коштів. Поява публічних Накопичувальний фондів Ліше розшіріла систему публічних фінансів, альо ї поставила питання про Розширення меж державної діяльності - появи Такої функції держави, Як забезпечення Управління фондами коштів, Що накопічуються у публічних фондах [79]. Тобто, очевидно, Що ніні Вже є достатності підстав стверджуваті про існування публічних фондів коштів, Відносини у Галузі якіх регулюються нормами фінансового права [80].

Під суспільнім інтересом Як різновідом публічного інтересу треба розуміті спільні інтересі, які можна розглядаті Як узагальнення особистих та груповий інтересів, без задоволення и реалізації якіх, з одного боку, Неможливо реалізуваті Приватні інтересі ОСІБ, а з іншого - Неможливо Забезпечити цілісність, стабільність та нормальний Розвиток організацій, держав, націй, соціальніх прошарків та суспільств у цілому. При цьому закони та Інші нормативно-правові акти поступово забезпечуються державне визнання, реалізацію та захист будь-яких публічних інтересів, включаючі суспільні інтересі [81].

Суспільні інтересі є неодмінною умів здійснення недержавного пенсійного страхування, Як и інтересі учасніків відповідніх страхових фондів.

Щоб вдалині візначіті правову природу недержавного пенсійного страхування Варто охарактеризувати державне обов'язкове страхування, з Чого віведемо спільні рісі.

Досить вдалині ідентіфікував інститут державного обов'язкового страхування В.В. Колосюк, визначаючи державне обов'язкове страхування, Як окрему гілку фінансової системи и Як самостійній інститут фінансового права, приходити до висновка, Що на правовідносіні з державного обов'язкового страхування пошірюються загальногалузеві принципи фінансового права. Основний Зміст ціх Принципів візначається Констітуцією України и конкретізується у нормах фінансового права. Серед них можна віділіті, прійняті для страхування галузеві прінціпі.1. Принцип пріорітету публічних інтересів у правовому регулюванні відносін у сфері обов'язкового страхування. Цей принцип дозволяє Використання фінансово-правових інстітутів з метою державного регулювання економікі в цілому, Весь спектр з необхідності у задоволенні загальносуспільніх потреб. У кінцевому результаті реалізація даного принципу відображається на приватність інтересах особі.2. Соціальне спрямування правовідносін з державного обов'язкового страхування. Страховій охороні підлягають найбільш пріорітетні сфери суспільного життя. Для реалізації даного принципу державі необхідна фінансовіх ресурсів и спрямування їх на відповідні цілі, тобто здійснення фінансової діяльності з Пєвнєв виплат. А кож страхування.

1. регулювання.

2. Держава

3.

4.

5.

6. страхового фонду.

7.

10.

11.
Розділ ІІІ. Таким Основна Зміст.

громадян.

законодавством. рахунок. для

А.А.реформування, и запровадження Наступний рівнів (на СЬОГОДНІ в обов'язковому порядку діє Тільки Перший Рівень), Аджея Пенсійний фонд не в змозі в майбутне НЕ зможите в повній мірі віконуваті Свої зобов'язання. В Україні кількість населення працездатного віку Почни зніжуватісь у 2015 году. Кількість пенсіонерів зростатіме віпереджальнімі темпами: на 100 ОСІБ, які сплачують пенсійні внеска, пріпадатіме 139 пенсіонерів. Коженов винен буде працюваті на собі І, крім того, робіті внеска, щоб покріваті 100% пенсії одного пенсіонера та галі Майже 40% пенсії іншого пенсіонера. Структура традіційної пенсійної системи є неефектівною з соціальної та економічної точок зору. Без глібокої реформи кризу пенсійної системи неминучий [85].

Стосовно визначення статусу фондів третього рівня, які є Конфіденційність пенсійнімі фондами, потрібно ставити за основу не їх належність до приватності чі публічних фондів, а їхнє значення у формуванні публічних фінансів, Аджея при оподаткуванні, інвестуванні, вкладанні коштів у Державні Цінні папери, дані фонди в певній мірі формують публічні фінанси.

Провідна роль у забезпеченні фінансової надійності Конфіденційність Накопичувальний пенсійніх фондів належить державі, оскількі учасникам таких фондів часто бракує кваліфікації для оцінкі Дій Всіх суб'єктів, які задіяні у їх функціонуванні. Державне втручання вігідне для юридичних та фізічніх ОСІБ, які роблять пенсійні внеска до таких фондів, а кож для всієї пенсійної системи в цілому, оскількі нерегульованій ринок недержавного пенсійного забезпечення прізведе до збільшення кількості несправедливості, незрозуміліх и навіть шахрайськіх угідь, підріваючі довіру громадян до пенсійної системи взагалі [86].

Як зазначає А.Т. Ковальчук, Великі за обсягах и потенційно важліві для держави Фінансові активи, Що перебувають у пріватній власності и мают конкретних (персоніфікованіх) власніків, приносять суспільству ефект [87]. Тобто беруть участь у створенні сукупного суспільного продукту.

Варто сказаті, Що недержавне пенсійному СТРАХУВАННЯ можна охарактеризувати з позіції егалітарного підходу. Р.О. Гаврилюк розкриває сутність егалітарної, інструментально-потребової Концепції податкового права, зазначаючі останнім годиною дістала дінамічне Поширення Ідея Work-fare state - держави-менеджера, Що спріяє праці, а не Тільки перерозподіляє ВВП и національний Дохід на свою Користь. Ця держава зобов'язується задовольняти Тільки Основні спожи індівіда, націлює Всіх споживачів на пропорційну долю у їхньому створенні. Продовжуючі Р.О. Гаврилюк зазначає, Що публічній суб'єкт, у тому чіслі держава, з позіції цієї Концепції Виступає інструментом задоволення публічних потреб окремого індівідів, їхніх співтоваріств ...и соціуму в цілому [88]. Відповідно потрібно Забезпечити компроміс Між Виробник публічних благ и публічною Влад, а кож Створити відповідні механізмі та конструкції, завдякі Яким можна задовольніті Основі принципи суспільних потреб.

Таким чином егалітарній підхід можна застосуваті и до пенсійної системи, а самє до третього рівня - недержавного пенсійного страхування, и візначіті державу Як інструмент за допомог Якого суспільство Може формуваті фонди коштів недержавного пенсійного страхування. На Основі цього и створюються пенсійні фонди третього рівня, недержавні пенсійні фонди, Страхові організації, банки-зберігачі, які за формою власності НЕ є державними, спріяють задоволенню потреб суспільства. Держава закладає механізм дії ціх фондів, візначає їх ПЕРЕЛІК, и закладає Умови участі в них.

Таким чином держава спріяє ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ суспільно необхідного компромісу з приводу публічних фінансів Між Виробник суспільних благ и публічною Влад, установка и Підтримка балансу їхніх природніх прав І Закону інтересів, Створення правових механізмів и конструкцій, завдякі дії якіх стануть усьо повніше, в міру возможности приватного сектора суспільного виробництва задовольняти власні споживи й продукуваті одночасно усьо вагомішій Суспільний продукт, Що дозволяло б повніше забезпечуваті зростаючі публічні спожи соціуму у публічних фінансах, - З іншого боку [89].

Тому шляхом участі громадян у недержавних пенсійному страхуванні можливости Забезпечити зростаючі публічні спожи, задовільніті які самостійно держава не здатно. Проти підтрімуючі дану сферу, держава спріяє Досягнення компромісу з періоду публічних фінансів.

Таким чином спріяючі розвітку недержавного пенсійного страхування, и стаючі партнером для громадян у створенні пенсійніх фондів коштів, замінюється крітерій владовідносін суб'єктів фінансового права крітерієм правового початку - принципом формальної рівності їх усіх Між собою, а кож рівності Конфіденційність и публічних почав у фінансах суспільства [90].

недержавне пенсійне страхування Виступає яскравим прикладом рівності Конфіденційність и публічних почав у фінансовому праві. З одного боці держава допомагає громадянам самостійно формуваті Приватні фонди коштів, а з іншого шляхом направлення ціх коштів в економіку держави задовільняє и публічній Інтерес.

Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" [91] Визначіть Що недержавне пенсійне забезпечення здійснюють: недержавні пенсійні фонди, Страхові організації, банківські установи. Разом з тім дані суб'єкти є галі ї учасниками Ринку фінансовіх послуг и є інстітутамі фінансово-кредитної системи держави, Що розкриває фінансову складового їхньої діяльності.

Важливим постає роль суб'єктів недержавного пенсійного страхування и в умів рінкової економікі. У сфері страхування акумулюється значний частина коштів, які до Настане страхових віпадків та виплат по них вікорістовуються передусім Як джерело кредитних ресурсів. Ці ресурси можут буті вікорістанні для інвестіцій в економіку.

Держава за допомог публічно-правового регулювання самє норм фінансового права, залучає приватний капітал, акумульованій в страхових резервних фондах страхових організацій для виконан своїх Завдання та функцій [92]. Страхові резерви представлені широким колом цінніх паперів - акцій, облігацій, направлені на Довгострокова Кредитування, інвестуються за визначеня, спріяють розвітку українського фондового ринку. Тому в умів рінкової економікі недержавне пенсійне страхування Виступає багатограннім явищем, и Важливим фінансовім Інститутом.

Останнім годиною Під впливим західної Теорії вдадуться до Розширення Тлумачення фінансів, віокремлюючі 5 великих сфер їх Функціонування: фінанси Державні, фінанси галузеві, кредит и грошовий обіг, ринок цінніх паперів, страхування. Ця Концепція надає фінансам широкого змісту, Який вихід далеко за Межі розподільної категорії. У цьому контексті страхування стає на один Рівень Із кредитом, державними фінансами, фінансами Галузо, фондового ринку. Тому у світовій практіці Страхові послуги Як об'єкт спеціфічніх відносін, Що становляться Зміст страхування, розглядаються Як складового фінансовіх послуг [93]. Фінансовою услуг при страхуванні Виступає комплекс дія пов'язаних Із залученням, та цільовім Використання фінансів, а кож за визначених обставинних Надання фінансової допомоги, - виплати пенсій.

Страхування забезпечує раціональне Формування ї використання коштів, призначення для здійснення соціальніх програм. Світовий Досвід довів доцільність нагромадження и Використання коштів на Соціальні Програми страхових методом. Сформовані ЦІМ методом Ресурси застосовуються Як ДОПОВНЕННЯ до державних ресурсів, спрямованих на фінансування освіти, охорони здоров'я, пенсійне забезпечення, та деякі Інші Соціальні заходь. Перевага страхового методу Формування ї Використання коштів соціального спрямування полягає в тому, Що ВІН усуває знеособленості таких коштів, а завдякі цьому - й зрівнялівку а їхньому розподілі коли отримуються однакові за розміром пенсії, а кож підвіщує Відповідальність за Якість медичних та інших услуг [94].

накопиченням и Використання коштів у сістемі недержавне пенсійне страхування здійснюється страховим методом. Вступаючі в цею процес, громадяни відповіднім чином страхують свою Майбутнього пенсію.

Як уже позначають особлівістю недержавного пенсійного страхування Виступає ті, Що учасникі, які в праві здійснюваті Сейчас вид страхування є кож учасниками Ринку фінансовіх послуг. Закон України "Про Фінансові послуги та державне регулювання Ринку фінансовіх послуг "[95] відносіть суб'єктів, Що надають послуги у сфері страхування та Накопичувальний пенсійного забезпечення до фінансовіх організацій, віключнім видом діяльності якіх є Надання фінансовіх послуг. Кож ВІН передбачає державне регулювання діяльності таких фінансовіх організацій спеціально уповноваженим органом віконавчої влади у сфері регулювання рінків фінансовіх послуг. Так збоку держави відбувається контроль за потоком грошових фондів.

Стосовно особливого статусу учасніків, які здійснюють недержавне пенсійне страхування, Варто сказаті, Що Такі учасники існують Досить давно. Перші недержавні пенсійні фонди, з'явилися у Світі прежде 100 РОКІВ того. Перший сучасний недержавного пенсійний фонд БУВ створеня в США компанією "General Motors "в 1950 р. З тих пір іде активний Розвиток ціх інстітутів. У 2001 р. в Україні Було зареєстровано Біля 110 недержавних пенсійніх фондів, з якіх реально Працювало Ліше 20. Більшість таких недержавних пенсійніх фондів засновані и управляються банки, страхові компаніямі, профспілками, підпріємствамі [96].

Віключнім видом діяльності недержавних пенсійніх фондів є недержавне пенсійне забезпечення. Забороняється провадження інших відів діяльності. Активи даніх фондів формують за рахунок внесків до пенсійного фонду та прибутку від інвестування ціх пенсійніх внесків.

Розроблено Спеціальний механізм ЗАХИСТУ пенсійніх накопиченням, Який передбачає віключність увазі діяльності недержавного пенсійного фонду, неможлівість займатіся чімось іншім. Увесь же прибуток має буті пропорційно розподіленій Між Його учасниками. Водночас фонд не Може збанкрутуваті, Аджея торба зобов'язань перед учасниками Завжди дорівнює вартості Його майна. Окрім цього, недержавне пенсійний фонд контролюється на трьох рівнях: державою, ринків (банком-зберігачем, компанією з Управління активами, адміністратором) та зсередіні (засновниками, радою, учасниками) [97].

Компанії зі страхування життя, які кож є суб'єктами недержавного пенсійного страхування булі засновані галі давніше. Страхові компанії зі страхування життя провадять Такі види діяльності Як страхування життя та пенсії, намагаючися Постійно поєднуваті ці два види. Обов'язковою мовою для ціх компаний є Формування постійніх резервів, які повінні дорівнюваті сумі зобов'язань перед учасниками, Що є Ознакою гарантованості Збереже...ння грошових фондів. Кож Страхові компанії вікорістовують такий механізм Як перестрахування, внаслідок Чого відбувається перерозподіл коштів та різіків.

Компанії зі страхування життя здатні задовольніті значний Частину потреб економікі у дефіцітному и Довгострокова Капіталі, віпереджаючі Інші фінансові Інституції за обсягах Залучення коштів [98].

Створення завдякі СТРАХУВАННЯ нагромадіті кошти для виплати майбутніх пенсій спріяє того, щоб Коженов громадянин задовільнів Свої спожива. У такому разі зменшується навантаженості на державний бюджет.

Акумульовані у страхових компаніях ресурси через систему інвестування спріяють Розширення виробництва або пріскоренню виконан інших програм. Це вігідно страхувальником, страхова компаніям, банкам та іншім підпріємніцькім структурам и державі в цілому [99].

Відповідно до Закону України "Про страхування" [100] активів страхових компаний вкладаються в Цінні папери, Що емітуються державою, а кож здійснюються інвестиції в економіку України за напрямком, визначеня Кабінетом Міністрів України. Держава Може Отримати для задоволення публічних інтересів значний Частину фінансовіх ресурсів. У розвинення країнах Фінансова доля страхових компанії у долі ВВП складає Досить високий відсоток.

Ще однією особлівістю недержавного пенсійного забезпечення Як Інституту фінансового права Надання з боку держави податкових пільг. Для розвітку страхових Накопичувальний услуг в Україні створені певні Податкові пільгі Як для юридичних, так и для фізічніх ОСІБ. Згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств ", юридичні особини можут відраховуваті на валові витрати. Таким чином відбувається заохочення населення з боку держави до участі в недержавних пенсійному страхуванні.

В нормативних актах, з харчуванням пенсійного страхування, по-різному вжівається поняття "пенсійне страхування": - у Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - пенсійне страхування, в Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" - "пенсійне забезпечення ", В Законі України" Про страхування "- страхування життя та пенсії. В Основі Формування пенсійніх фондів коштів лежить принцип страхування, тобто здійснюючі Страхові внеска, формують відповідній фонд грошових коштів, з Якого в силу визначених обставинних здійснюють Страхові виплати. Громадяни особістів, та Роботодавці роблячі внеска за працівніків галі не забезпечуються собі пенсійнімі виплат, смороду Ліше беруть участь у формуванні фонду коштів працівніків, Який Допоможи при конкретних обставинні (настанні пенсійного віку, настанні інвалідності, втраті працездатності), тобто страхують себе на віпадок Настане Певної подій. Альо жодних чином галі не забезпечуються. Забезпечення можливости Ліше шляхом перерозподілу страхового фонду, альо Вже після страхування.

Тому Пропонуємо в назві Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення "замінити слово" забезпечення "на "Страхування", так Як це правильно прийнято в Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ". Більш коректніше в Законі буде вжіватісь поняття "недержавне пенсійне страхування" - система недержавного пенсійного страхування, звітність та опрілюднення недержавного пенсійного страхування, роль недержавного пенсійного страхування у формуванні внутрішнього валового продукту, державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного страхування ТОЩО.

Врахувавші Особливості недержавного пенсійного страхування автор дасть визначення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права.

недержавне пенсійне страхування - ції складових системи пенсійного страхування в Україні, Що створі та функціонує для задоволення потреб суспільства у пенсійному забезпеченні, які смороду можут задовільніті через Страхові внеска до недержавних пенсійніх фондів та страхових компаний зі страхування життя, формуючі при цьому пенсійні фонди коштів, які в подалі акумулюються для пенсійніх виплат та задоволення публічних потреб, и активно спріяють розподілу та перерозподілу внутрішнього валового продукту та національного доходу.

Висновки до розділу

1. Системою пенсійного страхування задовольняється публічній Інтерес - Інтерес в отріманні пенсійніх виплат Із відповідніх фондів коштів. За допомог Спільної участі, фізічні та юридичні особини тім самим задовольняють необхідність у задоволенні Додатковий пенсійніх виплат. В результаті Спільної "Добровільної" участі формується відповідній фонд коштів, Який у даного випадка має Вагом значення для держави, Аджея вінікає Розподіл та перерозподіл даніх коштів, а кож проводяться виплати для соціальніх потреб суспільства. Додатковий характер даніх коштів, галі не свідчіть про їх повне відокремлення від публічних фінансів, а говорити про таку ознайо пенсійного забезпечення Як сістемність.

2. Створення завдякі СТРАХУВАННЯ нагромадження коштів для виплати майбутніх пенсій спріяє того, щоб Коженов громадянин задовільнів Свої спожи. У такому разі зменшується навантаженості на державний бюджет. Фінансові Ресурси недержавного пенсійного страхування, займають Важливе Місце Серед публічних фінансів, Аджея беруть участі в інвестуванні в економіку Країни, та знімають Із держави Певний тягара Щодо соціального забезпечення громадян.

3. Стосовно визначення статусу фондів третього рівня, які є Конфіденційність пенсійнімі фондами, потрібно ставити за основу не їх належність до приватності чі публічних фондів, а їхнє значення у формуванні публічних фінансів, Аджея при оподаткуванні, інвестуванні, вкладанні коштів у Цінні папери, дані фонди формують публічні фінанси. Фінансові ресурси недержавного пенсійного страхування, займають Важливе Місце Серед публічних фінансів, Аджея беруть участі в інвестуванні в економіку Країни, та знімають Із держави Певний тягара Щодо соціального забезпечення громадян. Суб'єкт, які здійснюють недержавне пенсійне страхування є галі ї учасниками Ринку фінансовіх послуг и є інстітутамі фінансово-кредитної системи держави, Що розкриває фінансову складового їхньої діяльності.

4. Сутність недержавного пенсійного страхування можна розкрівається Черазі егалітарній підхід, за Яким держава Виступає Як інструмент за допомог Якого суспільство Може формуваті фонди коштів недержавного пенсійного страхування. За допомог цього

7.

8.

9. фінансового права.
Розділ ІV. своєї діяльності. В Україні законом порядку. Корпоративні фонду. фондів.

Юридична особа, Яки має Намір провадіті діяльність з адміністрування недержавних пенсійніх фондів, винна Отримати в Державній комісії з регулювання рінків фінансовіх послуг України ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійніх фондів. Вимоги для Отримання ліцензії є сплата копійчаних Кошта статутного Капіталу, Розмір Якого винен становіті не менше 300 тис.. євро за офіційнім курсом Національного банку України на день державної реєстрації Адміністратора (крім віпадків, ЯКЩО адміністратором Виступає Бл корпоративного пенсійного фонду) [111].

Адміністратор нетримання пенсійного фонду віконує ряд Завдання Стосовно ведення персоніфікованого ОБЛІКУ шкірного з учасніків фонду, а кож відкріває персоніфікованій пенсійний рахунок.

Від правильного Управління активами поклади цільове Використання коштів фонду. Управління активами недержавних пенсійніх фондів Може здійснюватісь такими особами: компанією з Управління активами; банком Щодо актівів створения ним корпоративного пенсійного фонду у випадка, передбачених цим Законом; професійнім адміністратором, Який ОТРИМАНО ліцензію на провадження діяльності з Управління активами. Управління активами пенсійного фонду здійснюється на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінніх паперів - діяльності з Управління активами, Яка відається державности комісією з цінніх паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Для ...Отримання ліцензії на провадження діяльності з Управління активами пенсійніх фондів потрібно сплатіті копійчаних Кошта статутний капітал на день державної реєстрації: для компанії з Управління активами в сумі еквівалентній 300 тис.. євро; для особини, Що ОТРИМАНО ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійніх фондів до сумі еквівалентній 500 тис.. євро за офіційнім курсом Національного банку України [112].

Необхіднім для Гарантії Збереження пенсійніх актівів є Вибір зберігача пенсійніх фондів.

загаль, зберігач пенсійного фонду Може буті банк, Який має ліцензію Державної комісії з цінніх паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінніх паперів - депозітарної діяльності зберігача цінніх паперів. На банки-зберігачі покладаються обов'язки Щодо Відкриття, ведення рахунків пенсійного фонду; пріймання, передача, облік та забезпечення Зберігання цінніх паперів, а кож документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, документів пов'язаних з формуванням та використаних пенсійніх актівів; Перевірка підрахунку чістої вартості актівів пенсійного фонду и чістої вартості одініці пенсійніх внесків, здійсненого адміністратором та особою Яки Провадо діяльність з Управління активами пенсійного фонду; виконан розпоряджень Адміністратора Щодо перерахування пенсійніх коштів; виконан розпоряджень Адміністратора Щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг Адміністратора, зберігача, винагороди собі, Що Провадо діяльність з Управління активами пенсійного фонду, аудитора (Аудиторської фірмі), оплата послуг ОСІБ, які надають пенсійному фонду консультаційні та (або) агентські послуги, торгівців ціннімі паперами та інших посередніків, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом "Про недержавне пенсійне забезпечення" та ін [113].

Від правильного вибора банку-зберігача, поклади Успішна інвестиційна діяльність фонду. Банк-зберігач повинен володіті високим професіоналізмом та новітнімі технологіямі для того щоб Швидко та своєчасно проводитись необхідні перерахунку та надійно зберігаті активи.

У своїй діяльності недержавні пенсійні фонди додержуються певної інвестіційної політики, Яки фіксується в інвестіційній Декларації. У цьому Ключове документі визначаються мета й напрями інвестування, Його обмеження, вимоги до складу та структури пенсійніх актівів, порядок здійснення контролю Зі інвестуванням пенсійніх актівів, а кож порядок внесення змін до цієї Декларації [114].

Розглянемо, галі одного суб'єкта, Що здійснює недержавне пенсійне страхування - Страхові компанії зі страхування життя.

У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення "[115] зазначається, Що недержавне пенсійне забезпечення здійснюється страховими організаціямі шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризиків Настане інвалідності або Смерті учасника фонду відповідно до цього Закону та законодавства про страхування.

Під довічною пенсією (довічній ануїтет, рента) слід розуміті пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договором страхування довічної пенсії Протяг жіття фізічної особини періодічно після Досягнення нею пенсійного віку, відповідно до Закону України "Про страхування" [116].

Згідно із Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення "право на здійснення даного виду діяльності має страховик, Який ОТРИМАНО ліцензію на страхування життя, - life-компанія. Законом України "Про страхування" не передбачена видачу ліцензії на такий вид страхування, Як пенсійне страхування. Закон України "Про страхування" включає страхування довічної пенсії у Межі страхування життя [117].

В Україні на сьогоднішній день у сфері недержавного пенсійного страхування працює велика кількість Як національніх так и іноземніх страхових компаний зі страхування життя. Дерло компанією Яки Почаїв виплату недержавних пенсій Було АТ "Граве Україна", дочірня компанія австрійська страхового концерну Grawe. До числа найбільшіх страховіків які Працюють в Україні слід віднесті компанії - Аліко, ТАС, Блакитний поліс, Дженералі Гарант, УНІКА, Фортіс, Аска та ін.

Участь у страхових компаніях є Дещо Ширшов поняттям Ніж доля недержавних пенсійніх фондів. Аджея більшість договорів страхування життя є змішанімі, и передбачають Як страхування пенсії так и страхування Капіталу на віпадок Смерті від будь-якої причини чі Настане інвалідності.

такоже особлівістю страхових компаний зі страхування жіття є ті, Що на них покладається обов'язок виплати довічніх пенсій Як учасніків страхової компанії, так и учасніків недержавного пенсійного фонду. Після Закінчення пенсійного контракту з недержавного пенсійнім фондом, учасник даного фонду укладає Договір Зі страховою організацією та передає письмовий заяву для перерахування до страхової організації належности йому коштів. Внаслідок цього відбувається перерозподіл фондів коштів від недержавного пенсійного фонду до страхової організації. А перерозподільчі Фінансові Відносини віступають предметом фінансового права.

недержавного пенсійний фонд має право віплачуваті пенсію Ліше Протяг визначеного рядок або ж віплатіті учаснікові всю суму одразу, альо НЕ Може віплачуваті пенсії у вігляді пожіттєвого ануїтету. Натомість учасники страхових організацій можут скорістатіся будь-яким видом виплат одразу, не укладаючі відповідну угоду, а кож на них пошірюється галі ї страховий захист.

Учасник фонду повідомляє Адміністратора про обраності ним страхові компанію, про обраності ним страхові організацію. Страхова організація розраховує Розмір довічної пенсії на Основі актуарних розрахунків [118].

Законодавство його призначення та регулює недержавне пенсійне страхування НЕ Дає страховій компанії зі страхування життя здійснюваті накопиченням пенсійніх внесків у межах механізму недержавного пенсійного забезпечення, а life-компанія має право Ліше на здійснення виплати довічніх пенсій. Механізм накопиченням пенсійніх коштів Визначіть Тільки для недержавних пенсійніх фондів. Разом Із тім законодавчі Проблема не заважають страхових компаніям прійматі пенсійні внеска від населення. Здійснюють смороду Це згідно із Законом "Про страхування" [119].

Автор вважає, Що в Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення "потрібно внести Окрема Розділ, Який б регулюван порядок здійснення пенсійніх накопиченням компаніямі зі страхування життя. Оскількі дані компанії є суб'єктами недержавного пенсійного страхування, правила інвестування, правила розміщення резервних актівів та Умови пенсійніх виплат повінні буті чітко пропісані в цьому Законі.

До перваго пенсійного забезпечення за участі компанії зі страхування життя відносять: відсутність прив'язки до пенсійного фонду; Ширшов асортимент страхових послуг (можлівість поєднуваті Із пенсійнім СТРАХУВАННЯ Інші віді); сформовану агентську ятір, які можут надаті консультації з харчування недержавного пенсійного страхування; можлівість здійснюваті внеска у Вільно конвертованій валюті, тоді Як у недержавне пенсійному фонді Тільки в національній валюті; Формування обов'язкових резервних фондів.

Ще одним суб'єктом Який Може здійснюваті недержавне пнесійне забезпечення є банки. Накопиченням коштів у банках здійснюється шляхом Відкриття пенсійніх депозитних рахунків. Відкріваті пенсійні депозітні Рахунка смороду можут для накопиченням пенсійніх заощадженнях у межах суми, візначеної для Відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізічніх ОСІБ, Що встановлюється згідно з законом [120].

проти, Це не є основною функцією банків, тому переважно банки віступають у ролі засновніків недержавних пенсійніх фондів Відкритого типу.

Більш важлівішу роль виконують банки-зберігачі актівів недержавних пенсійніх фондів, які булі Вище охарактерізовані.

В Україні існують значні суперечності Між представник страхових компаний... и недержавне пенсійнімі фондами. Вітчізняні страховики намагаються Стати учасником системи пенсійного забезпечення галі на етапі накопиченням коштів, Що засуджується представник недержавних пенсійніх фондів [121].

Автор вважає, Що Страхові компанії зі страхування жіття можут на етапі другого рівня - накопіченні коштів можут віступаті повноправнімі учасниками. Проти, не ВСІ Страхові компанії повінні мати таке право. МІНІСТЕРСТВО фінансів України, Державна комісія з регулювання рінків фінансовіх послуг України повінні Розробити спеціальні Умови участі страховіків на етапі другого рівня пенсійної системи. Кож потрібно у разі участі страховіків створюваті Окрема резервний фонд для накопиченням іншого рівня, окремого від резервів страхової компанії, для Гарантії Збереження накопиченням. Дані компанії повінні мати переважне право з боку держави на фінансування державних замовлень. Держава винна проводитись жорсткій фінансовий контроль на даного етапі

Важливе Місце Стосовно проведення роз'яснювальної роботи Серед населення та наданні консультацій з харчування недержавного пенсійного страхування є Страхові посередники. Страхові брокери, до свою Черга, є: юридичні особини, які зареєстровані в державному реєстрі брокерів України; громадяни-підпріємці, а кож представництва іноземніх страхових брокерів. Для страхових брокерів обов'язковою є державна реєстрація. Агентами віступають фізічні та юридичні особини, які виконують посередницьких діяльність на страховому ринку на підставі агентської угідь. Відомім вітчизняним страховим брокером є ТОВ "Євролайф Україна", засноване Швейцарський фінансовім концерном "OC Occident Holding AG" [122].

Задля Попередження можливости негараздів та нецільового Використання коштів Страхові компанії та недержавні пенсійні фонди залучають професійніх аудіторів. В ході перевіркі аудитором можна дослідіті та усунуті негатівні Наслідки.

Для ЗАХИСТУ спільніх інтересів страховики створюють об'єднання страховіків. Так 1992 р. Як добровільне об'єднання страхових організацій Була створі Ліга страхових організацій України. Метою Створення Було об'єднання зусіль для Створення дієвого страхового ринку. Ліга страхових організацій активно спріяла Верховній Раді України у підготовці законів та нормативних актів для визначення правової базуватися страхування. Кож Ліга страхових організацій України активно проводити збори страхових компаний на якіх обговорюються та робляться Висновки Щодо внесення змін и ДОПОВНЕННЯ до Закону України "Про страхування", а Предложения передаються до Верховної Ради України. На з'їздах визначаються стратегічні Завдання розвітку страхування в Україні: Створення Привабливий и доступного Ринку Для всіх страховіків України, для Всіх страхувальніків Нашої Країни; подалі відтворення законодавчої и норматівної базуватися; Впровадження довгострокових соціально Важливим відів страхування; Розширення інвестіційніх можливости страхування та ін [123].

Відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення "[124] держава гарантує дотримання законодавства з метою ЗАХИСТУ майнових прав І Закону інтересів учасніків недержавного пенсійного забезпечення шляхом здійснення наочний та контролю відповіднімі державними органами.

У складі Міністерства фінансів України функціонує Департамент фінансовіх установ та рінків з управліннямі: кредитних и небанківськіх фінансовіх установ, страхової діяльності, контролю фінансовіх рінків, ліцензування та наочний. Основними Завдання департаменту у сфері страхування є: регулювання в межах своїх Повноваження взаємовідносін страховіків Зі страхувальником; розроблення пропозіцій з основних напрямів роз В¬ витку страхової справи та здійснення державного наочний за страховою діяльністю; проведення роботи з удосконалення методів фінансової діяльності страховіків; доля у міжнародніх заходах з харчуванням страхування. Департамент має право одержувати у встановленому порядку від страховіків, страхових брокерів звітність про їхню діяльність, інформацію про укладені договори, про їх Фінансове стійбища, а кож здійснюваті контроль за достовірністю та повнотіла інформації, Що надається учасниками страхового ринку [125].

Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення - за діяльністю недержавних пенсійніх фондів, страхових організацій та банківськіх установ - здійснює Державна комісія з регулювання рінків фінансовіх послуг України у межах Повноваження и в порядку визначених законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" [126], Законом України "Про Фінансові послуги та державне регулювання Ринку фінансовіх послуг "[127] та іншімі актами законодавства.

Державний нагляд та контроль за діяльністю ОСІБ, Що здійснюють Управління активами пенсійніх фондів, та зберігачів здійснюється державности комісією з цінніх паперів та фондового ринку в межах Повноваження та в порядку, передбачених законодавством.

Контроль за дотримання законодавства про захист економічної конкуренції у сфері недержавного пенсійного забезпечення здійснює Антимонопольний комітет України у межах повноважень, передбачених законом. Антимонопольний комітет України письмово повідомляє Державну комісію з регулювання рінків фінансовіх послуг України про прійняті ним Рішення Щодо Порушення законодавства про захист економічної конкуренції учасниками недержавного пенсійного забезпечення. Органи, Що здійснюють нагляд та контроль за діяльністю у сфері недержавного пенсійного забезпечення, повідомляють Антимонопольний комітет України про ознайо Порушення законодавства про захист економічної конкуренції учасниками недержавного пенсійного забезпечення [128].

Рішення органів Що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, прійняті відповідно до компетенції ціх органів, є обов'язковими для виконан пенсійнімі фондами, адміністраторамі, особами, Що здійснюють Управління активами, зберігачамі, страхові організаціямі, банківськімі установами, Що відкрівають пенсійні депозітні Рахунка. Дії зазначеним органів можут буті оскаржені у порядку, встановленому законом, у тому чіслі в судновому порядком [129].

Відповідні Рішення направлені на усунення недоліків в роботі суб'єктів недержавного пенсійного страхування, Стосовно нецільового Використання коштів, Порушення правил інвестування, Ненадання достовірної фінансової звітності.


Висновки до розділу

1. Коженов Із суб'єктів недержавного пенсійного страхування має Власний особливий правовий статус, а кож їм належать прітаманні рісі при здійсненні своєї діяльності. Суб'єктів недержавного пенсійного страхування потрібно розглядаті и Як самостійніх суб'єктів Ринку фінансовіх послуг, та враховуваті їх інвестіційну діяльність ТА значення частка у формуванні ВВП держави. Законодавством візначені суб'єкти: які є учасниками системи недержавного пенсійного страхування та формують відповідні пенсійні фонди, контролюючі органи, та суб'єкти які прямо здійснюють недержавне пенсійне страхування, тобто інстітуціямі, Що виконують функцію Залучення страхових внесків, Зберігання, інвестування, та в подалі здійснюють пенсійні виплати.

2. Недержавні пенсійні фонди є активними учасниками недержавного пенсійного страхування. Світова практика свідчіть, Що недержавні пенсійні фонди ефективного спріялі у реформуванні пенсійніх систем більшості країн. За видами недержавні пенсійні фонди утворюються Як відкріті пенсійні фонди, Корпоративні пенсійні фонди та Професійні пенсійні фонди.

3. Діяльність страхових компаніях зі страхування коштів.

4.

5.

6. учасниками. МІНІСТЕРСТВО системи.

7.
Розділ V. 60%.

економікі.

агального розміру резервів. При цьому Акції та облігації іноземніх емітентів повінні перебуваті в обігу на організованіх фондових ринках та пройти лістінг на одній з таких фондових бірж, Як Нью-Йоркської, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у... торговельно-інформаційній сістемі НАСДАК (NASDAQ). Емітент ціх акцій та облігацій винен здійснюваті свою діяльність не менше 10 років [145].

Розміщення резервів у цінніх паперів іноземніх емітентів характерізується великою прібутковістю. Залежних від умов випуску їх на фондові ринка світу, існує більша ймовірність віправданіх інвестіцій. Проти відсоток Загальна розміру розміщення резервів НЕ є достатності великим, щоб застерегтісь від можливости падінь вартості цінніх паперів на світовіх біржах.

Важливим значенням розміщення актівів займає в облігаціях місцевіх позик. Таким чином можливости Отримати капітал для розвітку конкретного регіону. Проти, Страхові організації вкладають активи в облігації місцевіх позик Лише у економічно розвінені регіони.

Облігації місцевіх позик, можна розмістіті НЕ Більше 10 відсотків загально розміру резервів, при цьому облігації Що відповідно до законодавства повінні пройти процедуру лістінгу на фондовій біржі, буті уключень до біржового реєстру та перебуваті в обігу на фондовій біржі [146].

Розміщуваті резерви можливости в іпотечні сертифікати, візначені законодавством України в розмірі НЕ більш Як 10 відсотків загально розміру резервів.

Страхові компанії зі страхування життя можут мати права вимоги до перестраховиків, протікають разом не Більше 40 відсотків загально розміру резервів, при цьому права вимоги до перестраховиків-резідентів пріймаються у розмірі НЕ Більше 20 відсотків загально розміру резервів до шкірного такого перестраховика-резидента.

Права вимоги до перестраховиків-нерезідентів пріймаються у розмірі разом не Більше 25 відсотків загально розміру резервів, ЯКЩО рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента Країни - члена Єдиного економічного простору ніжчій за один з таких, як "В" (AM Best, США), "Ba" (Moody's Investors Service, США), "BB" (Standard & Poor's, США), "BB" (Fitch Ratings, Великобританія), або ЯКЩО рейтинг фінансової надійності (Стійкості) перестраховика-нерезидента (Країни іншої, Ніж Країни - члена Єдиного економічного простору) ніжчій за один з таких, як "В +" (AM Best, США), "Baа" (Moody's Investors Service, США), "BВB" (Standard & Poor's, США), "BВB" (Fitch Ratings, Великобританія) [147].

Рейтинг фінансовогї надійності підтверджує гарантію виконан перестраховиком своїх зобов'язань.

Рейтинг престраховіх компаний можна розглядаті Як допоміжній крітерій при віборі перестрахової компанії [148].

Права вимоги до перестраховиків визначаються Як сума часток перестраховиків у страхових резервах.

Розміщення страхових резервів можливости и шляхом довгострокового фінансування певної сфери економікі. Довгострокова фінансування (Кредитування) житлового БУДІВНИЦТВА - не Більше 10 відсотків загально розміру резервів. При цьому в окремому об'єкт інвестування - не Більше 5 відсотків загально розміру резервів, за віключенням інвестування в Розвиток Ринку іпотечного Кредитування шляхом придбання цінніх паперів, емітованіх державности іпотечною встановити [149].

Стосовно розміщення в банківськіх металах, то на потокова та вкладні (депозитні) Рахунка у банківськіх металах разом не Більше 10 відсотків загально розміру резервів. Страхові компанії мают право видавати кредити страхувальнику-громадянам, тім самим розміщуючі резерви, альо НЕ Більше 20 відсотків загально розміру резервів.

Страхові компанії зі страхування життя здійснюють інвестувіання в економіку України за напрямами, визначеня Кабінетом Міністрів України, альо НЕ Більше 20 відсотків загально розміру резервів. Інвестування Галузо економікі України за рахунок коштів страхових резервів проводитися за Следующая навпростець: розроблення та Впровадження вісокотехнічного устаткування, іншої інноваційної продукції, ресурсо-та енергозберігаючіх технологій; Розвиток інфраструктурі туризму; добування корисностей копалин; перероблення відходів гірничо-металургійного виробництва; будівництво житла; Розвиток транспортної інфраструктурі, у тому чіслі будівництво та реконструкція автомобільніх доріг; Розвиток сектору зв'язку та телекомунікацій; Розвиток Ринку іпотечного Кредитування шляхом придбання цінніх паперів, емітованіх Державною іпотечною встановити [150].

Автор вважає, Що потрібно Збільшити ліміт коштів, які можна інвестуваті в економіку України, Що дозволити Отримати Додаткові Фінансові надходження.

Таким чином за допомог коштів страховіків можна розвіваті ті Галузі економікі, які мают Важливе значення для держави. Шляхом Залучення ціх коштів долається дефіціт бюджету на Розвиток Окрема Галузо. Для прикладу будівництво та ремонт доріг, його призначення та так необхідно для держави и на Що Постійно НЕ вістачає коштів, проводитися за рахунок інвестованіх страхових резервів.

Для подання страхового резервів Із страхування жіття НЕ можут вікорістовуватісь позики (кредити, поворотна Фінансова допомога, Інші позікові кошти), Цінні папери Із зобов'язаннями зворотньому викуп, Цінні папери, за якімі НЕ здійснено повної оплати їх вартості, кошти, надані банкам на умів субординованого Борга, помилковості перераховані кошти на рахунок страховика, суми страхових платежів, які підлягають поверненості страхувальнику в Період, Наступний за Звітним, відповідно до законодавства [151].

Згідно з законодавством, 85% інвестіційного доходу компанія зі страхування життя має віддаті клієнту, и Тільки 15% Йде на адміністратівні витрати, пов'язані з оплатою праці Працівникам страхової організації, та інвестуванням актівів. У європейській практіці 92-95% інвестіційного доходу розподіляється Між клієнтамі компанії, и менше коштів Йде на адміністратівні витрати. Будь-яка страхова компанія має мати ВЛАСНИЙ інвестіційну політіку, Що винна відповідати принципам и стандартам вітчізняного и міжнародного регулювання [152].

Висновки до розділу

1. Правовий режим фондів коштів недержавного пенсійного страхування регулює законність дотримання вимоги, Щодо розміщення пенсійніх актівів та страхових резервів. При характерістіці правового режиму ціх фондів в більшій мірі потрібно робіті на значенні та ролі цінніх паперів, в якіх вкладаються активи та резерви, Як предмету фінансово-правового регулювання, а кож на інвестіційній стороні діяльності суб'єктів, Що здійснюють недержавне пенсійне страхування, Аджея інвестиційна сторона, має Вагом Значення Як до збільшення кількості актівів, и відповідно збільшення пенсійніх внесків, шляхом Нарахування на них прибутку, а кож значення для публічних фінансів, Як джерело фінансовіх ресурсів для розвітку економікі Країни.

2. Недоліком законодавства, Що регулює недержавне пенсійне забезпечення, є ті, Що в Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення "регулюється Ліше Способи Формування актівів та інвестування недержавних пенсійніх фондів, а порядок розміщення актівів та резервів іншого суб'єкта - страхових компаний регулюється іншім законом - Законом України "Про страхуванняя". А оскількі Страхові компанії зі страхування життя є суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення, їхню діяльність потрібно Було б нормативно урегулюваті в Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

3. До складу пенсійніх актівів недержавного пенсійного фонду, відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" належать: активи в грошових Кошта; активи в цінніх паперів; Інші активи згідно з законодавством.

4. Законодавством по-різному встановлені для недержавних пенсійніх фондів та страхових компаний зі страхування життя правила розміщення пенсійніх актівів та страхових резервів. Стосовно однакових цінніх паперів існують Різні відсоткові ліміті, Що зумовлено самою спеціфікою діяльності ціх суб'єктів.

5. Страхові компанії зі страхування життя здійснюють інвестувіання в економіку України за напрямами, визначеня Кабінетом Міністрів України, альо НЕ Більше 20 відсотків загально розміру резервів. Інвестування... Галузо економікі України за рахунок коштів страхових резервів. Таким чином за допомог коштів страховіків можна розвіваті ті Галузі економікі, які мают Важливе Значення для держави. Шляхом Залучення ціх коштів долається дефіціт бюджету на Розвиток окремому Галузо, тому дані фонди коштів для держави мают Вагом значення. Автор вважає, Що потрібно Збільшити ліміт коштів, які можна інвестуваті в економіку України, Що дозволити Отримати Додаткові Фінансові надходження.


Розділ VI. Оподаткування діяльності та звітність в сфері недержавного пенсійного страхування

Як інститут фінансового права недержавне пенсійне страхування підпадає Під галі однини інститут фінансового права - оподаткування. Оподаткування в сістемі недержавного пенсійного страхування має Важливе значення.

Як зазначає А.А. Нечай, ефективна система оподаткування має створюваті достатнє економічне заохочення роботодавців для утворення корпоративних пенсійніх фондів або Сплат пенсійніх внесків на Користь своїх працівніків до інших відів пенсійніх фондів. Альо вон кож не винна надаваті необгрунтовано Великі Податкові пільгі чі Звільнення від оподаткування, які зменшуються надходження до Державного та місцевіх бюджетів [153].

У сістемі недержавного пенсійного страхування оподаткування потрібно розглядаті з позіції страхування фізічніх ОСІБ, які є вкладник недержавних пенсійніх фондів та страхових організацій зі страхування життя; оподаткування юридичних ОСІБ - роботодавців, які сплачують пенсійні внеска за працівніків до системи недержавного пенсійного забезпечення; та з позіції оподаткування самих страхових організацій.

У світовій практіці існують Моделі оподаткування пенсійніх накопиченням. Найпошіренішімі є наступні Чотири Моделі:

Перша модель:

1) не оподатковуються пенсійні внеска Під годину їх Сплат до недержавного пенсійного фонду;

2) не оподатковуються інвестиційний Дохід недержавного пенсійного фонду та Інші пасівні доходи недержавного пенсійного фонду Під годину їх Отримання пенсійнім фондом та розподілення Між учасниками недержавного пенсійного фонду;

3) оподатковуються пенсійні виплати Під годину їх Переказ фізічнім особам-учасникам пенсійного фонду, які Вже досяглі свого пенсійного віку.

Друга модель:

1) оподатковуються пенсійні внеска Під годину їх Сплат до недержавного пенсійного фонду;

2) не оподатковуються інвестиційний Дохід та Інші пасівні доходи недержавного пенсійного фонду Під годину їх Отримання пенсійнім фондом та розподілення Між учасниками недержавного пенсійного фонду;

3) не оподатковуються пенсійні виплати Під годину їх переказ фізічнім особам-учасникам пенсійного фонду, які Вже досяглі свого пенсійного віку.

Третя модель:

1) оподатковуються пенсійні внеска Під годину їх Сплат до недержавного пенсійного фонду;

2) оподатковуються інвестиційний Дохід та Інші пасівні доходи недержавного пенсійного фонду Під годину їх Отримання пенсійнім фондом та розподілення Між учасниками недержавного пенсійного фонду;

3) не оподатковуються пенсійні виплати Під годину їх переказ фізічнім особам-учасникам пенсійного фонду, які Вже досяглі свого пенсійного віку.

Четверта модель:

1) не оподатковуються пенсійні внеска Під годину їх Сплат до недержавного пенсійного фонду;

2) оподатковуються інвестиційний Дохід та Інші пасівні доходи недержавного пенсійного фонду Під годину їх Отримання пенсійнім фондом та розподілення Між учасниками недержавного пенсійного фонду;

3) оподатковуються пенсійні виплати Під годину їх Переказ фізічнім особам-учасникам пенсійного фонду, які Вже досяглі свого пенсійного віку [154].

Важливим є запровадження конкретної Моделі оподаткування недержавного пенсійного страхування, и підбір найбільш досконалої, Аджея в результаті цього потрібно задовільніті інтересі Як вкладніків так и учасніків, які здійснюють недержавне пенсійне страхування, та публічні інтересі держави.

Ці Чотири Моделі ОТРИМАНО найбільше застосування того, Що в них не вінікає Подвійного оподаткування одних и тих же сум коштів. В інших моделях вінікає Подвійне оподаткування сум або однозначно ускладнюється процедура Сплат податків на суми, які галі не булі оподатковані або ж вінікає повне Звільнення від оподаткування Всіх коштів, які вносяться до недержавних пенсійніх фондів [155].

Для розвітку страхових Накопичувальний услуг в Україні створені певні Податкові пільгі Як для юридичних, так и для фізічніх ОСІБ. Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" [156], юридичні особини можут відраховуваті на валові витрати Платежі за Довгострокова Страхування життя своїх співробітніків у межах 15% від фонду заробітної плати. При цьому сума таких платежів НЕ Може перевіщуваті розмірів зазначеним п.6.5.1 ст.6 Законом України "Про податок з доходів фізічніх осіб" [157]: податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на Користь платника податку Протяг звітного податкового місяця Як заробітна плата, ЯКЩО Його Розмір НЕ перевіщує суми, Яка дорівнює сумі місячного прожіткового мінімуму, Що діяє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближче 10 гривень.

Тобто, ЯКЩО підприємство є учасником системи недержавного пенсійного страхування, и уклав договори страхування життя на 10 и Більше РОКІВ, воно матіме можлівість накопічуваті фонди для персоналу на з прибутку, а відносіті Такі витрати в межах встановленої суми на валові витрати. Крім цього при укладенні двох чі трьох договорів страхування (Наприклад, договором на Довгострокова страхування жіття та договором на недержавне пенсійне забезпечення), загальна сума внесків за цімі договорами не Може перевіщуваті у сукупності 15% річної заробітної плати застрахованого Працівника [158].

Податкові пільгі держава встановіла и до страхувальніків фізічніх ОСІБ, які самостійно, за Власний Рахунок сплачують Страхові внеска. У такому випадка прибутковий податок, сплаченого з ціх коштів, держава повертає йому за схемою податкового кредиту. Страхувальнику винен у податковій Декларації зазначіті и підтвердіті Платежі на страхування життя, и має право Отримати від держави компенсацію в рахунок сплаченого 13-відсоткового податку [159].

Таким чином держава активно стімулює (заохочує) Як фізічніх так и юридичних ОСІБ до участі в сістемі недержавного пенсійного страхування. Податкові органи повертаються податковий кредит, перерозподіляючі Податкові надходження, з подалі поверненості їх платнику.

Відповіднім чином оподатковуються и Страхові організації. Смороду сплачують низькі податкових платежів, таких Як податок на Доданий Вартість, податок на прибуток та ін. Страхові організації є активним учасником податкового процесу, в якому смороду спріяють оподаткуваня та звільненні від оподаткування та повернення податкового кредиту Як юридичним так и фізічнім особам, так и самостійно підпадають оподаткуваня. Для різніх відів оподаткування існують Різні механізмі оподаткування.

Розглянемо оподаткування страхових організацій податку на Доданий вартість.

Згідно із Законом України "Про податок на Доданий вартість "НЕ є об'єктом оподаткування Надання послуг Із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мают ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а кож пов'язаних з такою діяльністю послуг страхових (Перестрахових) брокерів та страхових агентів. ЯКЩО обсягах операцій за Останні 2 місяців НЕ перевіщує 300 тис.. Грн без урахування ПДВ, то страховики не зобов'язаний реєструватісь платником цього податку. У разі перевищення зазначеним обсягах операцій страховик зобов'язаний зареєструватісь платником цього податку. При цьому, ЯКЩО обсягах оподаткованого операцій Протяг звітного періоду перевіщує сумму 300 тис.. грн НЕ Більше Ніж у два рази, страховик зобов'язаний надісла...ті податковому органу заяву про реєстрацію Протяг дванадцяти календарних днів, наступного за таким Звітним періодом [160].

Оподаткування страхових організацій податк на прибуток. Оподаткування страхових організацій податк на прибуток здійснюється на підставі Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" [161]. Таким чином інвестиційний Дохід від розміщення коштів резервів страхування життя оподатковується в частці, Що є різніцею Між загально Його сумою и частко, Яки належиться страховику, та частко Яки спрямовується до математичних резервів зі страхування жіття. При цьому Частка НŠ​​Може перевіщуваті 15%, а відрахування до математичних резервів - 85% такого доходу. Ставка на оподатковуваний частко цього доходу становіть 25%.

Доходи, одержані за договором довгострокового страхування жіття або недержавного пенсійного забезпечення при порушенні вимоги, установлених законом, або Довгострокова розірванні вказаніх договорів у повній сумі оподатковуються за ставкою 3%. При цьому на суму таких договорів нараховується и пеня, на суму податкового Порядок Порядок Висновки до розділу

1.

2.

3.

4.

5.
інтересі.

булі проведені недержавного пенсійного страхування. ХХ ст. фондів. У 1974 р. Таким працівніків. процес виробництва. страхування. роботодавців.

Акумульовані у страхових компаніях ресурси через систему інвестування спріяють Розширення виробництва або пріскоренню виконан інших програм. Це вігідно страхувальником, страхова компаніям, банкам та іншім підпріємніцькім інструментів.ня життя. Загальновідомо, Що Страхові компанії США, Японії, країн-членів ЄС акумулюють однозначно Більше коштів, аніж банки. Резерви найкрупнішіх страховіків сягають сотень мільярдів доларів, а близьким 90% населення мают полісі довгострокового Накопичувальний страхування [177].

Окрім того, Що страхування є джерелом інвестіційніх ресурсів, воно є Важливим розв'язання соціальніх проблем. Навіть у країнах з розвинутості и багатосторонньою системою державного соціального ЗАХИСТУ поряд Із нею існують Рінк добровільного особистого страхування, зокрема, у Німеччіні на добровільне страхування життя щорічно спрямовується у Середньому 2,7% внутрішнього національного доходу, у Франції - 5%. В Україні цею Показники сягає ледве 0,006% при Фактично повній відсутності реального соціального ЗАХИСТУ населення з боку держави. У Європі резерви з даного виду страхування перевищують 1,3 трільйона євро [178].

Стосовно правового регулювання недержавного пенсійного страхування, в Європі діють два основоположні норматівні активн: Директива Парламенту и Заради Європи Гірськолижний "Про діяльність и нагляд за установами професійного пенсійного забезпечення" [179] та Директива Парламенту и Заради Європи Гірськолижний "Про страхування життя" [180]

ЗРОСТАЮЧИЙ Щороку Популярність недержавного пенсійного страхування в країнах Із стабільно функціональною ринковий економікою пояснюється тім, Що Тільки близьким 15% населення є підпріємцямі, а Решта - ції наймані Працівники, які НЕ покладають особливая надій на державу и усвідомлюють неможлівість Отримати роботу на підпріємствах при досягненні Похил віку. Відтак, розв'язання цієї Досить болючої соціальної Проблеми полягає у розробці и вдосконаленні різноманітніх Накопичувальний програм [181].

В Україні чітка державна політика Стосовно підтрімкі довгострокового Накопичувальний страхування Поки Що відсутня. У будь-якому випадка процес збліження інтересів держави и страховіків в Україні розпочався, причому паралельно з пенсійною реформою. Зрозуміло, Що держава не Може и не якщо брати на себе усю Відповідальність за систему соціального ЗАХИСТУ, отже, значення довгострокового страхування громадян у суспільному жітті Нашої Країни невпінно зростатіме [182].

Для покращення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні потрібно ввібраті весь позитивний Досвід держав, які успішно здійснілі пенсійні реформи. Для віклікання більшого інтересу суспільства до цього Інституту та Використання от нього корісті для державних цілей потрібно:

- заохочуваті Як населення так и роботодавців до участі в сістемі недержавного пенсійного страхування, шляхом Надання відчутніх податкових пільг;

- проведення актівної роз'яснювальної роботи Серед громадян та на підпріємствах про Переваги недержавного пенсійного страхування;

- розроблення спільніх проектів розвітку суб'єктів недержаввного пенсійного страхування та держави;

- Використання фондів коштів недержавного пенсійного страхування для Формування ВВП України Як особливого фінансового Інституту.


Висновки до розділу

1. Пенсійні системи СЬОГОДНІ реформуються в більшості держав світу, оскількі їхня традіційна побудова НЕ відповідає реаліям: зростанню трівалості жіття и зниженя народжуваності. У таких розумів Майже Неможливо застосовуваті колішні методи побудова пенсійної системи.

2. Велике значення Набуль Як недержавні пенсійні фонди, так и Страхові компанії зі страхування життя. За допомог ціх суб'єктів недержавного пенсійного страхування РІД держав змогло провести пенсійні реформи.

3. ЯКІСНО пенсійні системи булі реформовані в США, Франції, Німеччіні, Велікобрітанії, Японії. У Кожній Із ціх країн Впровадження недержавного пенсійного забезпечення має Свої Особливості. Робіться акцент на податкових пільгах, на заснуванні на підпріємствах Окрема пенсійніх підрозділів, на возможности накопічуваті кошти на підпріємстві в окремому фонд на спільній діяльності держави, недержавних пенсійніх фондів та страхових компаний.

4. У країнах Європейського Союзу компанії зі страхування жіття продовжують залішатіся домінуючім типом інстітуційного інвестора, Який "Трімає" на собі ліквідність Ринку цінніх паперів та інших фінансовіх інструментів. Пенсійне страхування є джерелом інвестіційніх ресурсів, воно є Важливим розв'язання соціальніх проблем.

5. Акумульовані у страхових компаніях ресурси через систему інвестування спріяють Розширення виробництва або пріскоренню виконан інших програм. Це вігідно страхувальником, страхова компаніям, банкам та іншім підпріємніцькім структурам и державі в цілому.

6. Для покращення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні потрібно ввібраті весь позитивний Досвід держав, які успішно здійснілі пенсійні реформи. Для віклікання більшого інтересу суспільства до цього Інституту та Використання от нього корісті для державних цілей потрібно:

- заохочуваті Як населення так и роботодавців до участі в сістемі недержавного пенсійного страхування, шляхом Надання відчутніх податкових пільг;

- проведення актівної роз'яснювальної роботи Серед громадян та роботодавців про Переваги недержавного пенсійного страхування та Його публічну значущість;

- розроблення спільніх проектів розвітку суб'єктів недержавного пенсійного страхування та держави;

- Використання фондів коштів недержавного пенсійного страхування для інвестування в України Як особливого фінансового Інституту.

- на загальнодержавного рівні акцентуваті на тому, Що доля у недержавне пенсійному страхуванні спріяє розподілу та перерозподілу внутрішнього валового продукту та національного доходу на прікладі іноземніх держав.


Висновки

1. З самого качана Зародження пенсійного страхування фонди грошових коштів булі и залішаються Його основою. Держава ініціює Створення відповідніх матеріальних фондів, які и є основою страхових фондів, а кож регламентує ї подалі рух, та задоволення публічних потреб, а Це в свою Черга є сферою публічних фінансів. Фонди коштів пенсіного страхування відображають сукупність форм фінансовіх ресурсів, а кож порядок Формування, розподілу та Використання централізованіх та децентралізованіх фондів грошових коштів страхових фондів, методи їх планування,... форми Управління данімі фінансами, фінансовий контроль, а кож Фінансове законодавство у сфері страхування. Того пенсійне страхування Виступає предметом регулювання фінансового права.

2. Розвиток пенсійного страхування пройшов трівалу еволюцію від прімітівніх фондів взаємодопомогі до розвинення фінансово-правового Інституту. У Період Царської России монополізмом страхових товариств які булі імперською власністю. Згідно Було знято Заборона на діяльність в зарубіжніх страхових товариств, встановлено обов'язок резервуваті на Рахунка державного банку 30% надходження від страхових платежів. Це заколеного фундамент резервування коштів страхових організаціямі, Як матеріальної Гарантії, та Розвивайся державний фінансовий контроль.

3. В кінці ХІХ, на початку ХХ ст. на теріторії Західної України активно працювала Іноземні Страхові товариства. Страхове товариство "Дністер" стало Вагом фінансовою інстанцією усієї Австро-Угорської імперії. У Чернівцях розпочало свою діяльність товариство взаємного страхування життя та пенсій "Карпатія", характерною рісою Якого Було все охоплення страхового Рінк, Щоб люди різного статки могли скорістатіся страхових услуг. Створення цього товариства спріяло появі В Україні такого Інституту, Як недержавне пенсійне страхування. Було закладами фундамент для подалі розвітку цього Інституту в Нашій державі.

4. На початку ХХ ст. у Львові функціонувала низька пенсійніх фондів. Одним з яскравим прікладів БУВ Пенсійний фонд працівніків міськіх електричних закладів у Львові. Функціонування цього пенсійного фонду є прикладом грамотного розвітку недержавного пенсійного страхування на теріторії України. Ці фонди за Своєю Сутта слід відносіті до сучасности недержавне корпоративних пенсійніх фондів.

5. Період з 1917 р. до середини 1921 р. характерізувався Повна домінуванням держави у фінансовому праві. Відбувається ліквідацією дореволюційніх фінансово-кредитних установ. Починаючі з 1968 р. пенсійне страхування здійснювалось Сплат внесків шляхом перерахунків їх Із заробітної плати. Вже в 1970 р. Із зібраніх з особистого страхування внесків близьким 69% надійшло шляхом перерахунку. Кож булі введені Нові види особистого страхування, які дісталі відбіток на розвітку фінансової системи.

6. У 1991 р. БУВ прийнятя Закон України "Про пенсійне забезпечення", Який ставши основою регулювання пенсійного страхування в незалежній Україні. Створено Пенсійний фонд України Як самостійну фінансову структуру, а згодом переформовані у державний позабюджетних фонд, та Створено галі декілька позабюджетних фондів, з метою акумуляції та Використання коштів на строго візначені публічні цілі, Що мают значення для усієї держави, зокрема загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

7. Відбуліся подальші Зміни Щодо пенсійного реформування в Україні. У 1996 р. Було прийнято Закон України "Про страхування", Якиме регулюється порядок здійснення недержавного пенсійного страхування страхової компаніямі зі страхування життя. У 2003 году Було прийнято Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення", Що вступили в дію 2004 р. Було запозічено міжнародний Досвід розвітку недержавного пенсійного страхування, Як Вагом фінансово Інституту, та запровадження інструменту інвестування страхових пенсійніх актівів Розпочалі свою діяльність велика кількість Як іноземніх так и українських страхових компаний у сфері страхування життя та пенсій, а кож велика кількість недержавних пенсійніх фондів та банківськіх установ, які стали Вагом суб'єктами розвітку недержавного пенсійного страхування. В Україні настав новий Період розвітку Інституту недержавного пенсійного страхування.

8. Страхування Виступає предметом фінансового правового регулювання. З точки зору предмету правового регулювання страхування являє собою одну з найдавнішіх категорій суспільних відносін. Страхування є складовою частина категорії фінансів, так Як СТРАХУВАННЯ належать ті ж ознайо, Що ї категорії фінансів. Перша Ознака - ції грошовий характер. Всі Фінансові Відносини є копійчаними відносінамі. Всі Страхові Відносини кож є копійчаними відносінамі, оскількі в Основі страхування лежить економічний Інтерес, вираженість у грошовій формі. Друга Ознака фінансів - Це їх перерозподільчій характер. Категорії страхування кож належить перерозподільчій характер, оскількі за допомог Інституту страхування відбувається перерозподіл ризиків на Всіх учасніків страхового фонду, а перерозподільчі Відносини, Як вже відомо, пов'язані з рухом грошової форми вартості. Фінансова сторона при страхування наявний и при страховому відшкодуванні, його призначення та здійснюється у матеріальній або грошовій формі, Що формують и використовуються у ЯКОСТІ грошових засобів у процесі розподілу та перерозподілу грошових фондів та накопиченням.

9. Для фактичного здійснення страхування, дані Відносини при їх практічній реалізації повінні прійматі правову форму. Держава Своєю волею, Своєю силою строго вімальовує рамки, в межах якіх суб'єкти вступають у взаємовідносіні з страхування.

10. Страхування має публічній характер. По-перше, сила страхування полягає у Його публічному значенні з точки зору компенсації неблагополучних НАСЛІДКІВ при настанні подій глобального масштабом (пенсійне страхування кож можна вважаті в даного випадка своєрідною компенсацію); по-друге, публічність кож проявляється в іншому моменті: сформуванні страховиком Страхові резерви и фонди є недоторканнімі, Незалежності, не підлягають вилучення у віщестоящій бюджет ТОЩО. На Основі цього Варто віділіті таку ознайо недержавного пенсійного страхування Як публічність.

11. Правове регулювання страхової діяльності, Це дерло за всі фінансово-правове регулювання, Як по предмету, так и за методом цього регулювання. Сторони Вільні вібіраті міру чі форму своєї поведінкі Тільки в рамках, суворо визначених нормами фінансового права. Фінансове законодавство регулює подалі Розвиток даніх правовідносін, їх дінаміку, контролює рух фінансів, візначає права та обов'язки сторін у страхових правовідносінах.

12. Призначення страхування а кож Його суспільна сутність найбільш повно віявляються в Його функціях Вірізняють Такі функції страхування: розподільчу, Яки в страхуванні віявляться у формі Попередження, Відновлення та ощадної, и контрольних.

13. Правове регулювання правовідносін у сфері страхування базується на застосуванні Теорії страхового фонду, Що дозволяє виокремити відповідні структурні Елементи системи права для правового регулювання фінансовіх відносін з урахування Формування, перерозподілу и Використання того чи іншого виду страхового фонду.

14. Правову природу недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового ЦІЛКОМ можна розкрити через публічні принципи недержавного пенсійного страхування.1. Принцип пріорітету публічній інтересів у правовому регулюванні недержавного пенсійного страхування, можна охарактеризувати Як задоволення потреб суспільства у пенсійному страхуванні, а кож доля суб'єктів недержавного пенсійного страхування (недержавних пенсійніх фондів, страхових компаний, банків) у здійсненні інвестіцій в економіку України. Таким чином Суспільний Інтерес реалізується кож у формуванні валового внутрішнього продукту.2. Принцип соціальної спрямованості розкрівається через Формування спеціальніх фондів для реалізації пенсійніх виплат. Недержавне пенсійне страхування Покликання Допомогті громадянам у формуванні пенсійніх накопиченням, Забезпечити надійний фінансовий захист, Який НЕ Може гарантуваті держава 3. Принцип гласності реалізується через відповідну законодавчо базу, Якові можливости застосовуваті в сфері недержавного пенсійного страхування. А кож відповіднімі державними органами здійснюється Постійний фінансовий моніторинг, відповідно до Якого суб'єкти недержавного пенсійного страхування звітують про свою діяльність та формують відпов...ідній рейтинг показніків платоспроможності, для того щоб суспільство Було ознайомлений з їхнімі фінансовімі результатамі.4. Принцип плановості розкрівається у відповідніх планах діяльності суб'єктів недержавного пенсійного страхування, а кож у відповідному віконанні норматівів Стосовно розміщення страхових резервів, сплата планових ставок оподаткування, надання планової звітності, планові перевіркі з боку Контролюючим органів 5. Принцип законності характеризує дотримання фінансово законодавства у Цій сфері, законного укладанні страхових угідь, своєчасного здійснення пенсійніх виплат, недопущення Шахрайство та недобросовісної конкуренції. А кож встановлення Юридичної відповідальності за Порушення законодавства в сістемі недержавного пенсійного страхування.

15. Створення завдякі СТРАХУВАННЯ нагромадіті кошти для виплати майбутніх пенсій спріяє того, щоб Коженов громадянин задовільнів Свої спожива. У такому разі зменшується навантаженості на державний бюджет. Фінансові ресурси недержавного пенсійного страхування, займають Важливе Місце Серед публічних фінансів, Аджея беруть участі в інвестуванні в економіку Країни, та знімають Із держави Певний тягара Щодо соціального забезпечення громадян.

16. Стосовно визначення статусу фондів третього рівня, які є Конфіденційність пенсійнімі фондами, потрібно ставити за основу не їх належність до приватності чі публічних фондів, а їхнє значення у формуванні публічних фінансів, Аджея при оподаткуванні, інвестуванні, вкладанні коштів у Цінні папери, дані фонди формують публічні фінанси. Фінансові ресурси недержавного пенсійного страхування, займають Важливе Місце Серед публічних фінансів, Аджея беруть участі в інвестуванні в економіку Країни, та знімають Із держави Певний тягара Щодо соціального забезпечення громадян. Суб'єкт, які здійснюють недержавне пенсійне страхування є галі ї учасниками Ринку фінансовіх послуг и є інстітутамі фінансово-кредитної системи держави, Що розкриває фінансову складового їхньої діяльності.

17. У нормативних актах, з харчуванням пенсійного страхування, по-різному вжівається поняття "пенсійне страхування": - у Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - пенсійне страхування, в Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" - "пенсійне забезпечення ", В Законі України" Про страхування "- страхування життя та пенсії. В Основі Формування пенсійніх фондів коштів лежить принцип страхування, тобто здійснюючі Страхові внеска, формують відповідній фонд грошових коштів, з Якого в силу визначених обставинних здійснюють Страхові виплати. Громадяни особістів, та Роботодавці роблячі внеска за працівніків галі не забезпечуються собі пенсійнімі виплат, смороду Ліше беруть участь у формуванні фонду коштів працівніків, Який Допоможи при конкретних обставинні (настанні пенсійного віку, настанні інвалідності, втраті працездатності), тобто страхують себе на віпадок Настане Певної подій. Альо жодних чином галі не забезпечуються. Забезпечення можливости Ліше шляхом перерозподілу страхового фонду, альо Вже після страхування. Того Пропонуємо в назві Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" замінити словами "забезпечення" на "страхування", так Як це правильно прийнято в Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Більш коректніше в Законі буде вжіватісь поняття "недержавне пенсійне страхування" - Система недержавного пенсійного страхування, звітність та опрілюднення недержавного пенсійного страхування, роль недержавного пенсійного страхування у формуванні внутрішнього валового продукту, державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного страхування ТОЩО.

18. Врахувавші Особливості недержавного пенсійного страхування дамо власне визначення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права. Недержавне пенсійне страхування - ції складових системи пенсійного страхування в Україні, Що створі та функціонує для задоволення потреб суспільства у пенсійному забезпеченні, які смороду можут задовільніті через Страхові внеска до недержавних пенсійніх фондів та страхових компаний зі страхування життя, формуючі при цьому пенсійні фонди коштів, які в подалі акумулюються для пенсійніх виплат та задоволення публічних потреб, и активно спріяють розподілу та перерозподілу внутрішнього валового продукту та національного доходу.

19. Коженов Із суб'єктів недержавного пенсійного страхування має Власний особливий правовий статус, а кож їм належать притаманне рісі при здійсненні своєї діяльності. Суб'єктів недержавного пенсійного страхування потрібно розглядаті и Як самостійніх суб'єктів Ринку фінансовіх послуг, та враховуваті їх інвестіційну діяльність ТА значення частка у формуванні ВВП держави. Законодавством візначені суб'єкти: які є учасниками системи недержавного пенсійного страхування та формують відповідні пенсійні фонди, контролюючі органи, та суб'єкти які прямо здійснюють недержавне пенсійне страхування, тобто інстітуціямі, Що виконують функцію Залучення страхових внесків, Зберігання, інвестування, та в подалі здійснюють пенсійні виплати.

20. Недержавні пенсійні фонди є активними учасниками недержавного пенсійного страхування. Світова практика свідчіть, Що недержавні пенсійні фонди ефективного спріялі у реформуванні пенсійніх систем більшості країн. За видами недержавні пенсійні фонди утворюються Як відкріті пенсійні фонди, Корпоративні пенсійні фонди та Професійні пенсійні фонди.

21. Діяльність страхових компаніях зі страхування жіття є Дещо Ширшов поняттям Ніж доля недержавних пенсійніх фондів. На них покладається обов'язок виплати довічніх пенсій Як учасніків страхової компанії, так и учасніків недержавного пенсійного фонду. Після Закінчення пенсійного контракту з недержавного пенсійнім фондом, учасник даного фонду укладає Договір Зі страховою організацією та передає письмовий заяву для перерахування до страхової організації належности йому коштів. Внаслідок цього відбувається перерозподіл фондів коштів від недержавного пенсійного фонду до страхової організації. Ці перерозподільчі Фінансові Відносини віступають предметом фінансового права.

22. Недержавне пенсійне страхування здійснюють банки. Накопиченням коштів у банках здійснюється шляхом Відкриття пенсійніх депозитних рахунків для накопиченням пенсійніх заощадженнях у межах суми, візначеної для Відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізічніх ОСІБ.

23. Автор вважає, Що Страхові компанії зі страхування жіття на етапі другого рівня - накопіченні коштів можут віступаті повноправнімі учасниками. Проти, не ВСІ Страхові компанії повінні мати таке право. МІНІСТЕРСТВО фінансів України, Державна комісія з регулювання рінків фінансовіх послуг України повінні Розробити спеціальні Умови участі страховіків на етапі другого рівня пенсійної системи. Кож потрібно у разі участі страховіків створюваті Окрема резервний фонд для накопиченням іншого рівня, окремого від резервів страхової компанії, для Гарантії Збереження накопиченням. Дані компанії повінні мати переважне право з боку держави на фінансування державних замовлень. Держава винна проводитись жорсткій фінансовий контроль на даного етапі.

24. Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення - за діяльністю недержавних пенсійніх фондів, страхових організацій та банківськіх установ, які зберігають пенсійні активи - здійснює Державна комісія з регулювання рінків фінансовіх послуг України. Державною комісією з цінніх паперів та фондового. Антимонопольний комітет України.

25. Правовий режим фондів коштів недержавного пенсійного страхування регулює законність дотримання вимоги, Щодо розміщення пенсійніх актівів та страхових резервів. При характерістіці правового режиму ціх фондів в більшій мірі потрібно робіті на значенні та ролі цінніх паперів, в якіх вкладаються активи та резерви, Як предмету фінансово-правового регулювання, а кож на інвестіційній стороні діяльнос...ті суб'єктів, Що здійснюють недержавне пенсійне страхування, Аджея інвестиційна сторона, має Вагом Значення Як до збільшення кількості актівів, и відповідно збільшення пенсійніх внесків, шляхом Нарахування на них прибутку, а кож значення для публічних фінансів, Як джерело фінансовіх ресурсів для розвітку економікі Країни.

26. На мнение автора, недоліком законодавства, Що регулює недержавне пенсійне забезпечення, є ті, Що в Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення "регулюється Ліше Способи Формування актівів та інвестування недержавних пенсійніх фондів, а порядок розміщення актівів та резервів іншого суб'єкта - Страхових компаний регулюється іншім законом - Законом України "Про страхування". А оскількі Страхові компанії зі страхування життя є суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення, їхню діяльність потрібно Було б нормативно урегулюваті в Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

27. До складу пенсійніх актівів недержавного пенсійного фонду, відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" належать: активи в грошових Кошта; активи в цінніх паперів; Інші активи згідно з законодавством. Законодавством по-різному встановлені для недержавних пенсійніх

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36. інструментів.

37. інших програм.

38. потрібно:

-

-

-

-

-
Список використаних джерел та літератури

1. - 1996.

2. р.

3. р.

4.

5.// Відомості Верховної Ради України. - 1993.

6. - 2003.

7.// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48.

8. Зі змінамі и ДОПОВНЕННЯ// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 4.

9.// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 37.

10. від - 1997. - № 21.

11. Заради. - 1996. № 18.

12.овної заради України. - 2002. - № 1. С.1.

13. "Про дозвіл пенсійної касі службовців на казенних залізницях проводити операції по страхуванню життя ". Височайше утв. думка Державної Ради 3 травня 1899р. (Собр. Узаков. І розпір. Правітельства.1899. 5 серпня. Ст.1313)// Повне Зібрання Законів Російської Імперії. Збори третє. T. XIX.1899. No 16 830-СПб.: Державна друкарня, 1902.

14. "Про встановлення Положення про страхування доходів і капіталів в Державних ощадних касах ". Схвалений Державною Радою і Державною Думою і Височайше утв. Закон 10 червня 1914 (Собр. Узаков. Та розпір. Уряду. 1914. Отд1. № 207. Ст. 2096)// СПб.: Державна друкарня, 1914.

15. Положення "Про пенсійних касах службовців у земських установах". Височайше утв. Думка Державної Ради 12 червня 1900 (Собр. Узаков. Та розпір. Уряду. 1900. 17 серпня. № 97. Ст. 1955)// Повне Зібрання Законів Російської Імперії. Збори третє. Т. ХХ. 1900. № 18870. СПб.: Державна друкарня, 1902.

16. Постанова Кабінету Міністрів України от 17 серпня 2002 року N 1211 (1211-2002-п) "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ напрямів інвестування Галузо економікі з та рахунок коштів страхових резервів "//www.rada.gov.ua

17. "Про Анулювання договорів зі страхування життя": Декрет РНК від 18.11.2023 р. // СУ РРФСР. - 1919. - № 56. - Ст.542.

18. Розпорядження Державної комісії з регулювання рінків фінансовіх послуг України от 26.11.2023 № 2875 "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Правил розміщення страхових резервів Із страхування життя "//www.rada.gov.ua

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Концепція Подалі проведення пенсійної реформи "від 21.10.2009р. № 1113// Пенсійний Кур'єр Україні.30.10.2009. Ст.2-3.

20. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвітку пенсійної системи "від 15.12.2005р. N 525-р// Інфодіск: Законодавство України.

21. Абрамов В. Світовий Досвід фінансового контролю держави за Діяльністю суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення// Економіст. - 2005. - № 8.

22. Артюх Т.М. Страхування життя и Його Розвиток в Україні// Фінанси України. - 2000. - № 9.

23. Вішновецькій В.М. Деякі питання фінансової системи України// Проблеми фінансового права. Чернівці, 1996. - 183с.

24. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Фінансовок право: Учеб. Посібник. Харків: Легас, 2003. - 327с.

25. Гаврилюк Р.О. Егалітарна інструментально-потребова Концепція податкового права. Право України. - 2007. - № 10.

26. Годме П.М. Фінансове право. Пер. з фр. - М.: Прогрес, 1978. - 428с.

27. Граве К.А., Лунц Л.А. Страхування. М.: Госюріздат, 1960. - 167с.

28. Грачова Є.Ю. см.: Фінансове право: Підручник/За редакцією Є. Ю. Грачової, Г.П. Толстопятенко. М.: Изд-во "Проспект", 2003. - 192с.

29. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: Навчальний посібник. - К.: Алерта; КНТ, 2007. - 472с.

30. Долгошеєв Н.О. Страхування в Запитань и відповідях: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 318с.

31. Загорулько І.Б. Історія розвитку пенсійного забезпечення в Україні: науковий вісник Національного лісотехнічного універсітету України, 2005. № 15.4

32. Зарубіжній Досвід. Пенсії у Франції// Пенсійний кур'єр. - 2009 р. № 4.

33. Історія страхування: підручник/С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; За ред. . С.К. Реверчук. - К.: Знання, 2005. - 213с.

34. Кіндратець О. Пенсійна політика в Країнах Заходу// Право України. - 2004. - № 3.

35. Ковальчук А. законодавчо-правове забезпечення руху фінансового Капіталу в ринкових системах// Право України. - 2008. - № 1.

36. Колесніков Ю.О. Страхове право як підгалузь фінансового права// Проблеми фінансового права. Чернівці, 1996. - 183с.

37. Колосюк В.В. Інститут державного обов'язкового особистого страхування// Науковий вісник Чернівец. ун-ту. - 2005. - Віп.282. - Правознавство.

38. Колосюк В.В. Передумови державного особистого обов'язкового страхвання громадян. // Науковий вісник Чернівец. ун-ту. - 2005. - Віп.273. - Правознавство.

39. Лень В.С. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб. - К.: Центр учбової лфтературі, 2009. - 408 с.

40. Мамедов А.А. Історія і генезис фінансово-правового регулювання страхування в Росії// Історія держави і права. - 2004. - № 1.

41. Мамедов А.А. Фінансовоправовие проблеми страхування в Росії [Електронний ресурс]: Дис. дра юрид. наук: 12.00.14. М.: РДБ, 2006. (З фондів Російської Державної Бібліотеки) - 514с.

42. Маркс К. Критика Готської програми див.: Собр. соч. Маркса К., Енгельса Ф., 2-е изд. М.: Держ. изд-во політ, літ-ри. 1961.Т. 19.463 с.

43. Масляєва К. Недержавні пенсійні фонди - Спеціальний суб'єкт Ринку фінансовіх послуг в Україні. // Вісник академії правових наук України. - 2006. - № 4.

44. Музіка О.А. Категорія "публічність" у фінансовому праві// Фінансове право. - 2007. - № 1.

45. Недержавні пенсійні фонди: найбільше Довіри до депозітів// Пенсійний кур'єр. - 2008 р. № 24.

46. Нечай А.А. Актуальні питання фінансового права: Правові основи публічних Накопичувальний фондів: Монографія. - Чер-нівці: Видавництво "Рута", 2004. - 376с.

47. Нечай А.А. Динаміка фінансових відносин і новий підхід до категорій фінансового права// Держава і право. - 2000. - № 12.

48. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних відатків: Монографія. - Чернівці: "Рута", 2004. - 269с.

49. Нечай А.А. Публічні фонди та публічні Видатки Як категорії фінансового права// Право України. - 2004. - № 4.

50. Основи довгострокового страхування: Навч. посібник/А.Т. Головко, М.П. Денисенко, І.О. Ковтун, В.Г. Кабанов, - К.: Алерта, 2007. - 444с.

51. Пацурія Н.Б. Страхове право України: Навч. посібник/Н.Б. Пацурія. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 176с.

52. Пацурківській П.С. Крітерій правового начала - принцип формальної рівності суб'єк...тів правовідносін - и пострадянське Фінансове право: проблеми Теорії// Право України. - 2008. - № 1.

53. Пацурківській П.С. Початку фінансового права: постановка проблеми// Право України. - 2006. - № 6.

54. Пацурківській П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. - Чернівці: Чернівецьк. ун-т, 1997.

55. Приймак В.І., Карчевський О.І. Дінамічне Управління фінансовімі потоками компанії зі страхування життя// Фінанси України. - 2008. - № 8.

56. Пенсійна реформа: активний поиск на Шляхів вдосконалення// Пенсійний кур'єр. - 2008 р. № 25.

57. Пенсійна реформа в Росії: причини, содержавніе, перспективи/Под ред. Дмитрієва С.Е. - Спб.: Норма, 1998.

58. Пенсія справжніх австрійців// Компаньйон. 2007. № 12. С.45.

59. Пенсійна реформа: виклик для України// Страхова спрва. - 2008. - № 3.

60. Песоцька Р. Невпізнаний пенсійний обьект// Бізнес. - 2005. - № 20.

61. Райхер В.К. Суспільно - історичні типи страхованія.М. - Л.: Вид-во АН СРСР. 1947. - 286с.

62. Сеннікова Ю.В. Недержавні пенсійні фонди в системі фінансових установ України. Фінансово-правова доктрина постсоціалістичного держави. Випуск 2. - Чернівці: "Рута", 2003. - 268с.

63. Збори Законодавства РФ. 1998. - № 19. - Ст. 2071; 2001. - № 7. - Ст.623; 2002. - № 18. - Ст.1093.

64. Супрун Л. Правові аспекти укладення договору перестрахування Зі страховиками (перестраховиками) неризидентів// Юридичний журнал. - 2005. № 5.

65. Тихомиров Ю.А. Публічне право: Учеб. - М.: Изд-во БЕК, 1995. - 264с.

66. Трубіч С.Ю., Швець В. Є.. Формування системи соціального страхування// Фінанси України. - 2000. - № 2.

67. Фурман В.М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвітку: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. - 235с.

68. Шахов В.В. Введення в страхування. - 2-е Изд. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 289 с.

69. Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12.00.07. Одеса.: 2008. - 222с.

70. Яворський Т.В. Страхові послуги: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2008. - 350С.

71. Янова С.Ю. Соціальне стрваніе в системі соціальної захисту населення: організація і фінансівий механізм: Дис. ... Дра економії. наук: 08.00.10. Санкт-Петербург: 2001. - 403с.


[1] Граве К.А., Лунц Л.А. Страхування. М.: Госюріздат, 1960.

[2] Райхер В.К. Суспільно - Історичні типи страхованія.М. - Л.: Вид-во АН СРСР. 1947.

[3] Колесніков Ю.О. Страхове право як підгалузь фінансового права// Проблеми фінансового права. Чернівці, 1996.

[4] Гаврилюк Р.О. Егалітарна інструментально-потребова Концепція податкового права. Право України. - 2007. - № 10.

[5] Нечай Анна Анатоліївна Актуальні питання фінансового права: Правові

основи публічних Накопичувальний фондів: Монографія. - Чер-нівці: Видавництво

"Рута", 2004.

[6] Колосюк В.В. Інститут державного обов'язкового особистого страхвання// Науковий вісник Чернівец. ун-ту. - 2005. - Вип. 282. - Правознавство.

[7] Мамедов А.А. Фінансовоправовие проблеми страхування в Росії [Електронний ресурс]: Дис .... дра юрид. наук: 12. 00. 14. М.: РДБ, 2006. (З фондів Російської Державної Бібліотеки).

[8] Пацурківській П.С. Крітерій правового начала - принцип формальної рівності суб'єктів правовідносін - и пострадянське Фінансове право: проблеми Теорії// Право України. - 2008. - № 1.

[9] Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12. 00. 07. Одеса.: 2008.

[10] Пацурківській П.С. Початку фінансового права: постановка проблеми// Право України. - 2006. - № 6. - С. 27.

[11] Мамедов А.А. Фінансовоправовие проблеми страхування в Росії [Електронний ресурс]: Дис .... дра юрид. наук: 12. 00. 14. М.: РДБ, 2006. (З фондів Російської Державної Бібліотеки), С. 70.

[12] Артюх Т.М. Страхування життя и Його Розвиток в Україні// Фінанси України. - 2000. - № 9.С. 23-24.

[13] Янова С.Ю. Соціальне стрваніе в системі соціального захисту населення: організація і фінансівий механізм: Дис. ... Дра економії. наук: 08. 00. 10. Санкт-Петербург: 2001.С. 108.

[14] Янова С.Ю. Соціальне стрваніе в системі соціального захисту населення: організація і фінансівий механізм: Дис. ... Дра економії. наук: 08. 00. 10. Санкт-Петербург: 2001.С. 109.

[15] Аленічев В.В. Страхова справа Росії в ХХ столітті// Страхове ревю. - 2000. - № 1. - С. 29

[16] Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12. 00. 07. Одеса.: 2008.С. 20.

[17] Пенсійна реформа в Росії: причини, содержавніе, перспективи/За ред. Дмитрієва С.Е. - Спб.: Норма, 1998.С. 45.

[18] Історія страхування: підручник/С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; За ред. . С.К. Реверчук. - К.: Знання, 2005.С. 63-64.

[19] Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12. 00. 07. Одеса.: 2008.С. 21.

[20] Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12. 00. 07. Одеса.: 2008.С. 21.

[21] Пацурія Н.Б. Страхове право України: Навч. посібник/Н.Б. Пацурія. - К.: Юрінком Інтер, 2006. З 11.

[22] Пацурія Н.Б. Страхове право України: Навч. посібник/Н.Б. Пацурія. - К.: Юрінком Інтер, 2006. З 10-11.

[23] Загорулько І.Б. Історія розвитку пенсійного забезпечення в Україні: науковий вісник Національного лісотехнічного універсітету України, 2005. № 15. 4 С. 374-375.

[24] Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12. 00. 07. Одеса.: 2008.С. 21-22.

[25] Мамедов А.А. Фінансовоправовие проблеми страхування в Росії [Електронний ресурс]: Дис .... дра юрид. наук: 12. 00. 14. М.: РДБ, 2006. (З фондів Російської Державної Бібліотеки), С. 104.

[26] Про встановлення Положення про страхування доходів і капіталів в Державних ощадних касах. Схвалений Державною Радою та Державною Думою і Височайше утв. Закон 10 червня 1914 (Собр. Узаков. Та розпір. Уряду. 1914. Отд1. № 207. Ст. 2096)// СПб.: Державна друкарня, 1914.

[27] Положення про пенсійних касах службовців у земських установах. Височайше утв. Думка Державної Ради 12 червня 1900 (Собр. Узаков. Та розпір. Уряду. 1900. 17 серпня. № 97. Ст. 1955)// Повне Зібрання Законів Російської Імперії. Збори третье.Т. ХХ. 1900. № 18870. СПб.: Державна друкарня, 1902.

[28] Про дозвіл пенсійної касі службовців на казенних залізницях проводити операції по страхуванню життя. Височайше утв. думка Державної Ради 3 травня 1899р. (Собр. Узаков. Та розпір. Уряду. 1899. 5 серпня. Ст. 1313)// Повне Зібрання Законів Російської Імперії. Збори третє. T. XIX. 1899. No 16830 - СПб.: Державна друкарня, 1902.

[29] Трубіч С.Ю., Швець В. Є.. Формування системи соціального страхування// Фінанси України. - 2000. - № 2.С. 27-29.

[30] Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12. 00. 07. Одеса.: 2008.С. 22.

[31] Мамедов А.А. Історія і генезис фінансово-правового регулювання страхування в Росії// Історія держави і права. - 2004. - № 1. - С. ...50-54.

[32] Історія страхування: підручник/С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; За ред. . С.К. Реверчук. - К.: Знання, 2005.С. 98.

[33] Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12. 00. 07. Одеса.: 2008.С. 24-25.

[34] Про Анулювання договорів зі страхування жіття: Декрет РНК від 18. 11.1919 р. // СУ РРФСР. - 1919. - № 56. - Ст. 542.

[35] Закон СРСР "Про Державні пенсії" від 14. 09.1967 р.

[36] Історія страхування: підручник/С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; За ред. . С.К. Реверчук. - К.: Знання, 2005.С. 112.

[37] Закону України "Про страхування"// Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 18. - Ст. 78.

[38] Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: Навчальний посібник. - К.: Алерта; КНТ, 2007.С. 79-80.

[39] Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"// Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 49-51. - Ст. 376.

[40] Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення "//Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

[41] Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення стратегії розвітку пенсійної системи "від 15. 12.2005р. N 525-р// Інфодіск: Законодавство України.

[42] Пенсійний Кур'єр України. Концепція Подалі проведення пенсійної реформи. 30. 10.2009.С. 2-3.

[43] Фурман В.М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвітку: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005.С. 18.

[44] Долгошеєв Н.О. Страхування в Запитань и відповідях: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010.С. 11.

[45] Колесніков Ю.О. Страхове право як підгалузь фінансового права// Фінансово-правова доктрина постсоціалістичного держави. Випуск 2. - Чернівці: "Рута", 2003.С. 229.

[46] Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12. 00. 07. Одеса.: 2008.С. 38.

[47] Колесніков Ю.О. Страхове право як підгалузь фінансового права// Проблеми фінансового права. Чернівці, 1996.С. 230

[48] Колесніков Ю.О. Страхове право як підгалузь фінансового права// Проблеми фінансового права. Чернівці, 1996.С. 230

[49] Маркс К. Критика Готської програми див.: Собр. соч. Маркса К., Енгельса Ф., 2-е изд. М.: Держ. изд-во політ, літ-ри. 1961.Т. 19.С. 17.

[50] Мамедов А.А. Фінансово-правові проблеми страхування в Росії [Електронний ресурс]: Дис .... дра юрид. наук: 12. 00. 14. М.: РДБ, 2006. (З фондів Російської Державної Бібліотеки), С. 55-56.

[51] Граве К.А., Лунц Л.А. Страхування. М.: Госюріздат, 1960.С. 3.

[52] Райхер В.К. Суспільно - історичні типи страхованія.М. - Л.: Вид-во АН СРСР. 1947.С. 16-18.

[53] Мамедов А.А. Фінансово-правові проблеми страхування в Росії [Електронний ресурс]: Дис .... дра юрид. наук: 12. 00. 14. М.: РДБ, 2006. (З фондів Російської Державної Бібліотеки), С. 61.

[54] Закон України "Про страхування"// Відомості Верховної Ради, 1996, № 18. Зі змінамі та ДОПОВНЕННЯ.

[55] Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12. 00. 07. Одеса.: 2008.С. 49-50.

[56] Колесніков Ю.О. Страхове право як підгалузь фінансового права// Проблеми фінансового права. Чернівці, 1996.С. 231

[57] Колесніков Ю.О. Страхове право як підгалузь фінансового права// Проблеми фінансового права. Чернівці, 1996.С. 232

[58] Вішновецькій В.М. Деякі питання фінансової системи України// Проблеми фінансового права. Чернівці, 1996.С. 181.

[59] Граве К.А., Лунц Л.А. Страхування. М.: Госюріздат, 1960.С. 87.

[60] Колосюк В.В. Передумови державного особистого обов'язкового страхвання громадян. // Науковий вісник Чернівец. ун-ту. - 2005. - Вип. 273. - Правознавство. - С. 94-95.

[61] Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Фінансовок право: Учеб. Посібник. - Харків: Легас, 2003. - С. 258.

[62] Шахов В.В. Введення в страхування. - 2-е Изд. - М.: Фінанси і статистика, 2001.С. 20.

[63] Мамедов А.А. Фінансовим-воправовие проблеми страхування в Росії [Електронний ресурс]: Дис .... дра юрид. наук: 12. 00. 14. М.: РДБ, 2006. (З фондів Російської Державної Бібліотеки), С. 65.

[64] Грачова Є.Ю. см.: Фінансове право: Підручник/Під редакцією Є.Ю. Грачової, Г.П. Толстопятенко. М.: Изд-во "Проспект", 2003.С. 124.

[65] Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12. 00. 07. Одеса.: 2008.С. 44.

[66] Музіка О.А. Категорія "публічність" у фінансовому праві// Фінансове право. - 2007. - № 1.С. 26.

[67] Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12. 00. 07. Одеса.: 2008.С. 105.

[68] Пацурківській П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: Проблеми методології. - Чернівці: Чернівецьк. ун-т, 1997. - С. 82.

[69] Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12. 00. 07. Одеса.: 2008.С. 106.

[70] Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних відатків: Монографія. - Чернівці: "Рута", 2004.С. 16-17.

[71] Нечай А.А. Динаміка фінансових відносин і новий підхід до категорій фінансового права// Держава і право. - 2000. - № 12. - С. 33-38.

[72] Годме П.М. Фінансове право. Пер. з фр. - М.: Прогрес, 1978.С. 42.

[73] Savigny. System I. S. 23. Stahl, dis Philosophie des Rechts. II. S. 300. Ahrens. Encyclopedie. S. 117; Коркунов Н.М. Лекції з загальної теорії права. Книга 2. Об'єктивна і суб'єктивна сторона права. - СПб., 1898. - С. 166-167.

[74] Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних відатків: Монографія. - Чернівці: "Рута", 2004.С. 20.

[75] Тихомиров Ю.А. Публічне право: Учеб. - М.: Вид-во БЕК, 1995.С. 3-33.

[76] Нечай А.А. Публічні фонди та публічні Видатки Як категорії фінансового права// Право України. - 2004. - № 4. - С. 62.

[77] Конституція України// Відомості Верховної Заради. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

[78] Нечай А.А. Публічні фонди та публічні Видатки Як категорії фінансового права// Право України. - 2004. - № 4. - С. 62.

[79] Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних відатків: Монографія. - Чернівці: "Рута", 2004.С. 88-89.

[80] Музіка О.А. Категорія "публічність" у фінансовому праві// Фінансове право. - 2007. - № 1.С. 28

[81] Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних відатків: Монографія. - Чернівці: "Рута", 2004.С. 32.

[82] Колосюк В.В. Інститут державного обов'язкового особистого страхування// Науковий вісник Чернівец. ун-ту. - 2005. - Вип. 282. - Правознавство. - С. 111.

[83] Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

[84] Нечай Анна Анатоліївна Акт...уальні питання фінансового права: Правові

основи публічних Накопичувальний фондів: Монографія. - Чер-нівці:

Видавництво "Рута", 2004.С. 40.

[85] Пенсійна реформа: активний поиск на Шляхів вдосконалення// Пенсійний кур'єр. - 2008 р. № 25.С. 2.

[86] Нечай Анна Анатоліївна Актуальні питання фінансового права: Правові

основи публічних Накопичувальний фондів: Монографія. - Чер-нівці:

Видавництво "Рута", 2004.С. 79.

[87] Ковальчук А. законодавчо-правове забезпечення руху фінансового Капіталу в ринкових системах// Право України. - 2008. - № 1.С. 40.

[88] Гаврилюк Р.О. Егалітарна інструментально-потребова Концепція податкового права. Право України. - 2007. - № 10.С. 47-48.

[89] Пацурківській П.С. Крітерій правового начала - принцип формальної рівності суб'єктів правовідносін - и пострадянське Фінансове право: проблеми Теорії// Право України. - 2008. - № 1. - С. 10-15.

[90] Пацурківській П.С. Початку фінансового права: постановка проблеми// Право України. - 2006. - № 6. - С. 25-29.

[91] Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

[92] Юрах В.М. Фінансово-правові засади страхування в Україні: Дис. ... Кандидата юридичних наук: 12. 00. 07. Одеса.: 2008.С. 106.

[93] Долгошеєв Н.О. Страхування в Запитання та відповідях: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010.С. 13.

[94] Долгошеєв Н.О. Страхування в Запитання та відповідях: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010.С. 23-24.

[95] Закон України "Про Фінансові послуги та державне регулювання Ринку фінансовіх послуг "від 12. 07.2001 р. // Відомості Верховної ради України. - 2002. - № 1.С. 1.

[96] Сеннікова Ю.В. Недержавні пенсійні фонди в системі фінансових установ України. Фінансово-правова доктрина постсоціалістичного держави. Випуск 2. - Чернівці: "Рута", 2003.С. 347.

2.

Головко, М.П. Денисенко, І.О. Ковтун, В.Г. Кабанов Основи довгострокового страхування: Навч. посібник. - Алерта, 2007.С. 15.

Страхування в Запитання та відповідях: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010.С. 24.

031996 р. // Відомості 78

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 1. -

Ст. 1.

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

Спеціальний суб'єкт Ринку фінансовіх послуг в Україні. - 2006. - № 4.С. 244.

51.

52.

2.

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

Спеціальний суб'єкт Ринку фінансовіх послуг в Україні. - 2006. - № 4.С. 247.

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

від 7. 031996 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 18. Ст. 78

Страхові послуги: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2008.С. 109.

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

Страхові послуги: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2008.С. 110.

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

Бізнес. - 2005. 45

Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; За ред. . С.К. Реверчук. - К.: Знання, 2005.С.

Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; За ред. С.К. Реверчук. - К.: Знання, 2005.С.

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; За ред. С.К. Реверчук. - К.: Знання, 2005.С. 145.

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

Верховної Ради України. - 2002. - № 1. - Ст. 1.

Верховної Ради України. - 1993. - Ст.

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

- 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

- 1996. - № 18. - Ст. 78.

забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

[133] Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

[134] Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

[135] Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Заради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

[136] Масляєва К. Недержавні пенсійні фонди - Спеціальний суб'єкт Ринку фінансовіх послуг в Україні. // Вісник академії правових наук України. - 2006. - № 4.С. 247.

[137] Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

[138] Абрамов В. Світовий Досвід фінансового контролю держави за діяльністю суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення// Економіст. - 2005. - № 8.С. 57.

[139] Законом України "Про страхування" від 7. 031996 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 18. Ст. 78

[140] Приймак В.І., Карчевський О.І. Дінамічне Управління фінансовімі потоками компанії зі страхування життя// Фінанси України. - 2008. - № 8.С. 115.

[141] Розпорядження Державної комісії з регулювання рінків фінансовіх послуг України от 26. 11.2004 № 2875 "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Правил розміщення страхових резервів Із страхування життя"

[142] Лень В.С. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб. - К.: Центр учбової лфтературі, 2009.С. 116-117.

[143] Розпорядження Державної комісії з регулювання рінків фінансовіх послуг України от 26. 11.2004 № 2875 "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Правил розміщення страхових резервів Із страхування життя "

[144] Розпорядження Державної комісії з регулювання рінків фінансовіх послуг України от 26. 11.2004 № 2875 "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Правил розміщення страхових резервів Із страхування життя "

[145] Розпорядження Державної комісії з регулювання рінків фінансовіх послуг України от 26. 11.2004 № 2875 "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Правил розміщення страхових резервів Із страхування життя "

[146] Розпорядження Державної комісії з регулювання рінків фінансовіх послуг України от 26. 11.2004 № 2875 "П...ро ЗАТВЕРДЖЕНЕ Правил розміщення страхових резервів Із страхування життя "

[147] Розпорядження Державної комісії з регулювання рінків фінансовіх послуг України от 26. 11.2004 № 2875 "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Правил розміщення страхових резервів Із страхування життя "

[148] Супрун Л. Правові аспекти укоадення договором перестрахування Зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами// Юридичний журнал. - 2005. № 5.С. 72.

[149] Розпорядження Державної комісії з регулювання рінків фінансовіх послуг України от 26. 11.2004 № 2875 "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Правил розміщення страхових резервів Із страхування життя "

[150] Постанова Кабінету Міністрів України от 17 серпня 2002 року N 1211 (1211-2002-п) "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ напрямів інвестування Галузо економікі за рахунок коштів страхових резервів ".

[151] Розпорядження Державної комісії з регулювання рінків фінансовіх послуг України от 26. 11.2004 № 2875 "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Правил розміщення страхових резервів Із страхування життя "

[152] Яворський Т.В. Страхові послуги: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2008.С. 101.

[153] Нечай Анна Анатоліївна Актуальні питання фінансового права: Правові

основи публічних Накопичувальний фондів: Монографія. - Чернівці:

Видавництво "Рута", 2004.С. 278.

[154] Нечай Анна Анатоліївна Актуальні питання фінансового права: Правові

основи публічних Накопичувальний фондів: Монографія. - Чер-нівці:

Видавництво "Рута", 2004.С. 280-281.

[155] Нечай Анна Анатоліївна Актуальні питання фінансового права: Правові

основи публічних Накопичувальний фондів: Монографія. - Чер-нівці:

Видавництво "Рута", 2004.С. 278.

[156] Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28. 12.1994 р. Зі змінамі и ДОПОВНЕННЯ// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 4. - Ст. 28.

[157] Закон України "Про податок з доходів фізічніх осіб". Зі змінамі и ДОПОВНЕННЯ// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 37. - Ст. 308.

[158] Яворський Т.В. Страхові послуги: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2008.С. 95.

[159] Закон України "Про податок з доходів фізічніх осіб". Зі змінамі ідоповненнямі// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 37. - Ст. 308.

[160] Закон України "Про податок на Доданий вартість". від 25. 03.2005// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 21. - Ст. 156.

[161] Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств "від 28. 12.1994 р. Зі змінамі и ДОПОВНЕННЯ// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 4. - Ст. 28.

[162] Лень В.С. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. Посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009.С. 210.

[163] Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств "від 28. 12.1994 р. Зі змінамі и ДОПОВНЕННЯ// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 4. - Ст. 28.

[164] Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

[165] Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення "від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48. - Ст. 372.

[166] Пенсійна реформа: виклик для України// Страхова справа. - 2008. - № 3.С. 38

[167] Кіндратець О. Пенсійна політика в Країнах Заходженню// Право України. - 2004. - № 3.С. 134.

[168] Зарубіжній Досвід. Пенсії у Франції// Пенсійний кур'єр. - 2009 р. № 4.С. 3.

[169] Історія страхування: підручник/С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; За ред. С.К. Реверчук. - К.: Знання, 2005.С. 158-159.

[170] Історія страхування: підручник/С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; За ред. С.К. Реверчук. - К.: Знання, 2005.С. 160.

[171] А.Т. Головко, М.П. Денисенко, І.О. Ковтун, В.Г. Кабанов Основи довгострокового страхування: Навч. посібник. - Алерта, 2007.С. 18.

[172] Пенсія справжніх австрійців// Компаньйон. 2007. № 12.С. 45.

[173] Історія страхування: підручник/С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; За ред. С.К. Реверчук. - К.: Знання, 2005.С. 161.

[174] Збори Законодавства РФ. 1998. - № 19. - Ст. 2071; 2001. - № 7. - Ст. 623; 2002. - № 18. - Ст. 1093.

[175] Сеннікова Ю.В. Недержавні пенсійні фонди в системі фінансових установ України// Фінансово-правова доктрина постсоціалістичного держави. Випуск 2. - Чернівці: "Рута", 2003.С. 351.

[176] Долгошеєв Н.О. Страхування в Запитання та відповідях: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010.С. 24.

[177] А.Т. Головко, М.П. Денисенко, І.О. Ковтун, В.Г. Кабанов Основи довгострокового страхування: Навч. посібник. - Алерта, 2007.С. 18.

[178] А.Т. Головко, М.П. Денисенко, І.О. Ковтун, В.Г. Кабанов Основи довгострокового страхування: Навч. посібник. - Алерта, 2007.С. 16.

[179] Директива Парламенту и Заради Європи Гірськолижний від 3 червня 2003 р. 2003/41/EC "Про діяльність и нагляд за установами професійного пенсійного забезпечення".

[180] Директива Парламенту и Заради Європи Гірськолижний от 5 листопаду 2002 р. 2002/83/ЄС "Про страхування життя".

[181] А.Т. Головко, М.П. Денисенко, І.О. Ковтун, В.Г. Кабанов Основи довгострокового страхування: Навч. посібник. - Алерта, 2007.С. 18.

[182] А.Т. Головко, М.П. Денисенко, І.О. Ковтун, В.Г. Кабанов Основи довгострокового страхування: Навч. посібник. - Алерта, 2007.С. 19.