Главная > Бухгалтерский учет и аудит > Бухгалтерський облік витрат обігу на малих підприємствах (на прикладі ТОВ "Пульсар")

Бухгалтерський облік витрат обігу на малих підприємствах (на прикладі ТОВ "Пульсар")


24-01-2012, 17:12. Разместил: tester3

МІНІСТЕРСТВОАГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Адигейськийдержавний університет

Економічнийфакультет

Кафедраекономіки

ДИПЛОМНАРОБОТА

На тему:БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ОБІГУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ "ПУЛЬСАР")

Майкоп, 2010 р.


Економічнийфакультет

Адигейськогодержавного університету

Кафедраекономіки

ЗАВДАННЯ

на підготовкудипломної роботи

Студентці заочноговідділення Коробіцина Наталія Ігорівна

Тема дипломної роботи: Бухгалтерськийоблік витрат обігу на малих підприємствах (на прикладі ТОВ "Пульсар")

закріплена наказомректора вузу від ____________ 200_р. № __

Основні питання,підлягають розробці (дослідженню):

1. Поняття витратобігу та завдання їх обліку

2. Характеристика об'єктадослідження

3. Класифікація витратзвернення

Термін наданнязакінченої роботи: "__" ___________2010 р.

Дата видачі завдання: "20"Жовтень 2009

Керівник к.е.н.Хотова Ірина Русланівна

Завдання отримав: "20"Жовтень 2009


Зміст

Введення

1.Особливостіорганізації системи бухгалтерського обліку в роздрібній торгівлі

1.1 Бухгалтерський облік в РФ та міжнародні стандарти

1.2 Специфіка роздрібної торгівлі та її вплив на системубухгалтерського обліку

1.3 Поняття витрат обігу та завдання їх обліку

2.ТОВ "Пульсар"як об'єкт дослідження

2.1 Облікова політика підприємства

2.2 Характеристика досліджуваного підприємства

2.3 Оцінка фінансового стану

3.Методологічнета організаційне забезпечення бухгалтерського обліку витрат обігу

3.1 Класифікація витрат обігу

3.2 Синтетичний та аналітичний облік витрат обігу

3.3 Статті витрат

3.4 Облік транспортних витрат

3.5 Облік витрат, пов'язаних з товарними запасами

3.6 Облік витрат, пов'язаних з основними засобами

3.7 Облік витрат на оплату праці та соціальні потреби

3.8 Облік інших витрат

3.9 Облік витрат обігу, що відносяться до реалізованихтоварам

3.10 Комп'ютерне моделювання даних

Висновок

Список використаної літератури

Додатка


Введення

У підвищеннірівня життя важливе значення має раціональна організація просування товаріввід місць виробництва до споживача. Цей процес здійснює специфічнагалузь народного господарства - торгівля.

ВЗалежно від форм організації і виконуваних функцій торгівля ділиться на оптову,направляючу товари народного споживання крупними партіями в роздрібну мережудля реалізації населенню, а також відпускати засоби виробництвапромисловим та іншим підприємствам на виробничі потреби, і роздрібну,реалізовує товари безпосередньо населенню для особистого споживання.

Торговіпідприємства повинні оперативно реагувати на вивчення кон'юнктури ринку,поліпшувати роботу. У цих умовах значно зростає роль бухгалтерськогообліку в управлінні торгівлею. Облік повинен здійснювати суворий контроль завиконанням торгово-фінансового плану, сприяти зміцненню режимуекономіки, а також збереження власності.

Здійснюючидіяльність із закупівлі, транспортування, зберігання і реалізації товарів,торговельне підприємство несе витрати.

До витратобігу відносяться витрати торгової організації, пов'язані з продажами товаріві утриманням апарату управління, заробітна плата і премії персоналу,відрахування до Пенсійного фонду, на соціальне, медичне страхування та іншістрахові й позабюджетні фонди, витрати на службові відрядження,господарські та канцелярські витрати, витрати з утримання легковоготранспорту, витрати по охороні та інше; транспортні витрати;торгово-операціоннние витрати; суми зносу основних засобів, малоцінних ішвидкозношуваних предметів; нематеріальних активів; оплата інформаційнихпослуг.

ВВідповідно до наказу Мінфіну Російської федерації від 12.11.96г. № 97 "Прорічної бухгалтерської звітності організацій "сума витрат обігу,припадає на залишок нереалізованих на кінець звітного періоду товарів, ворганізаціях, що здійснюють свою діяльність відповідно до установчихдокументами в торгівлі, обліковується на рахунку 44 і включається до статті "Незавершеневиробництво ".

Витратизвернення формуються за місцями їх виникнення на торговому підприємстві, потімгрупуються за їх видами (елементами).

Об'єктомдослідження є ТОВ "Пульсар", що знаходиться в м. Білоріченський.

Предметомдослідження виступає облік витрат обігу.

Метою роботиє вивчення витрат обігу, їх класифікація за різними підставами,вивчення організації бухгалтерського обліку витрат обігу та їх аналіз.


1. Особливостіорганізації системи бухгалтерського обліку в роздрібній торгівлі

1.1 Бухгалтерський облік в РосійськійФедерації та міжнародні стандарти

З розвитком ринковихвідносин і міжнародних зв'язків, актуальним стало питання про вдосконаленнябухгалтерського обліку, наближення його до міжнародних стандартів.

Багато західні інвесториі банкіри вважають, що бухгалтерський облік в Росії не відповідає міжнароднимнормам. А бухгалтерська звітність російських організацій не відображає їхреального стану.

З прийняттям положення пробухгалтерський облік в РФ (наказ 3170 від 26.12.94 г.0 і нового плану рахунківбухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства,бухгалтерський облік в Росії наблизився до міжнародних обліковими стандартами.Цими нормативними документами був введені в облікову практику нові об'єктиобліку, обумовлені ринковою економікою (нематеріальні активи, оренднівідносини, фінансові вкладення): організаціям дозволено вибирати варіанти облікубагатьох з об'єктів; запропоновано ввести в облікову практику ряд міжнароднихоблікових принципів: принцип нарахування, принцип обережності (тобто дозволяєтьсястворювати резерви сумнівних боргів) і деякі інші; бухгалтерськазвітність наближена до фінансової звітності західних країн.

Перехід бухгалтерськогообліку та звітності Росії до міжнародних стандартів пов'язаний з певнимитруднощами.

У Росії історичносклалося так, що держава жорстко регламентує порядок обліку ізвітності.

Однією з головних проблемРосійської федерації є встановлення співвідношення правил веденнябухгалтерського обліку та оподаткування. Зараз в Росії система бухгалтерськогообліку залежить від постійних змінах у податковій системі.

Щоб уникнути цієїЗалежно актуальним стає запровадження двох видів обліків: бухгалтерського таподаткового.

Бухгалтерський облікявляє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення вгрошовому вираженні інформації про майно, зобов'язання і їхньому русі шляхомсуцільного, безперервного і документального обліку господарських операцій.

До основних завданьбухгалтерського обліку відноситься формування повної і достовірної інформації продіяльності організації, її майновий стан для внутрішніх і зовнішніхкористувачів; забезпечення необхідною інформацією для контролю за дотриманнямзаконодавства Російської федерації при здійсненні господарськоїдіяльності та їх доцільністю та ефективністю, наявністю і рухоммайна і зобов'язань, а так само за використанням всіх видів ресурсів ввідповідно до затверджених норм і кошторисами; передбачається запобіганнянегативних результатів господарської діяльності і виявлення внутрішньогосподарськихрезервів.

Вторинної завданнямбухгалтерського обліку є складання податкової звітності з метою контролюза дотриманням податкового законодавства. Вона заснована на данихбухгалтерського обліку, але відрізняється від узагальненої інформації бухгалтерськоїзвітності. Завдання..., розв'язувані бухгалтерської та податковою звітністю, істотновідрізняються. Різні і показники звітності.

Бухгалтерська звітністьформується на базі узагальнюючої інформації бухгалтерського обліку, а податкова -з даних, відображених на рахунках бухгалтерського обліку шляхом спеціальних розрахунківта коригуванні показників бухгалтерської звітності.

Обліковий стандарт можнавизначити як звід основних правил, що встановлює порядок облікупевного об'єкта або їх сукупності. Облікові стандарти покликаніконкретизувати закон про бухгалтерський облік та звітності. В даний час в РФрозроблено проекти 10 першочергових стандартів.

Деякі з нихзатверджені Міністерством фінансів Російської федерації, в тому числі положення "Обліковаполітика підприємства ", що є основоположним, так як в ньому викладеніосновні принципи обліку, орієнтовані на міжнародні (принципибезперервності діяльності організацій, обачності, послідовностізастосування облікової політики).

Методичні організаціїпокликані конкретизувати облікові стандарти відповідно до галузевимиособливостями. Вони розробляються Міністерством фінансів Російської Федераціїі різними відомостями.

Робочі документи самогопідприємства визначають особливості організації і ведення обліку в ньому. Основнимє документ по облікову політику підприємства.

В результаті розширеннязавдань бухгалтерського обліку в умовах переходу до ринкової економіки, введеннякомерційної таємниці на багато облікові показники, додання бухгалтерськоїзвітності статусу публічності, а також необхідності адаптації бухгалтерськогообліку та звітності Росії до міжнародних стандартів, виникла необхідністьподілу бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський облік.

Фінансовий облік повинен восновному передбачати отримання інформації, необхідної для складаннябухгалтерської (фінансової) звітності, і здійснюється відповідно дозаконодавством, вітчизняними стандартами та іншими регламентуючимидокументами.

Управлінський облікповинен забезпечити отримання внутрішньої інформації, необхідної для управліннявиробництвом на найближчу та віддалену перспективу, обчислення і контрольсобівартості продукції, визначення фінансових результатів від реалізаціїпродукції по всіх вибраних позиціях (зонам реалізації, новим технологічнимрішенням).

Виділення в якостісамостійного і фінансового обліку зажадає введення дворядною системирахунків:

-балансових,використовуваних у фінансовому обліку для складання балансу,

-операційних,використовуваних в управлінському обліку.

Ці зміни дозволяютьвизначити фінансовий результат діяльності організації різними методами.

У окладіміжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартівнаводяться наступні вимоги до бухгалтерської звітності (і до обліку).

1. Доречність інформації.

а) Своєчасність.

Звітна інформаціяпредставляється у строки, в які вона не втрачає своєї цінності длякористувача. Законом Російської федерації про бухгалтерський облік встановлено(Ст.15), що річні звіти надаються в плині 90 днів, а квартальні -на протязі 30 днів після закінчення звітного періоду.

б) Значимість.

Фінансові звіти повиннімістити всі дані, які мають істотний вплив на оцінки івирішення їх користувачів. Спеціальним наказом Міністерство фінансів Російськоїфедерації визначило поняття "суттєвості" показників, що підлягаютьдодаткової розшифровці.

Істотними визнаютьсятакі показники, питомі вага яких перевищує 5% у загальному підсумку.

в) Цінність дляпрогнозування проголошується незважаючи на те, що звітна інформаціявідноситься до минулих подій і служить для оцінки результатів діяльності.

Строго встановленізвітні формати позитивно відрізняють нашу звітність від звітності багатьохінших країн, де зміст звітів визначається їх укладачами, абовибирається ними із запропонованих схем.

2. Достовірність інформації.

а) Правдивість.

Забезпечується точнимзазначенням методів обліку, а також процедур оцінки, з тим, щоб користувачімогли правильно розуміти призначення представляється інформації. Правдивістьтакож передбачає відсутність суттєвих помилок та відхилень у бухгалтерськійзвітності. До складу бухгалтерської звітності повинно входити аудиторський висновок,підтверджуюче її достовірність і правдивість.

б) Переважаннязмісту над формою.

В положення побухгалтерського обліку від 28 липня 1994 року "Облікова політика підприємства"передбачається, що в бухгалтерському обліку факти господарської діяльностіповинні відображатися не тільки з правової форми, а й з економічного змістуфактів і умов господарювання, тим самим в нашому обліку закріплюється концепціяпріоритету змісту над формою.

в) Нейтральність.

Звітна інформаціяповинна бути об'єктивною по відношенню до різних користувачам. Стандартні формросійської бухгалтерської звітності виключають будь-які відхилення, що можутьвплинути на об'єктивність і нейтральність інформації.

г) Обачність.

Повинна забезпечити нейтральністьфактора невизначеності, що впливає на достовірність інформації. Робоча групаза міжнародними стандартами обліку та звітності під обачністюувазі більшу готовність до обліку потенційних збитків або пасивів, ніжпотенційних прибутків або активів. Не допускати створення прихованих резервів.

д) Можливість перевірки.

Забезпечується цілимпоруч обов'язкових правил, встановлених законом про бухгалтерський облік. Всідані з первинних виправдувальних документів реєструються шляхом подвійногозапису на взаємопов'язаних рахунках.

3. Порівнянність інформації.

а) Стабільність обліковоїполітики.

б) Послідовністьзастосування обробки даних.

в) Послідовністьзастосування термінів звітності.

г) Зміни обліковоїполітики, якщо це має суттєві наслідки.

Порівнянність інформаціїгарантується нормами статті № 6 Закону про бухгалтерський облік та Положенням побухгалтерського обліку від 28.07.2023 року "Облікова політика підприємства",якими забезпечується стабільність облікової політики підприємства,послідовність методів обробки даних і встановлюється порядок зміниоблікову політику у випадках, коли це має суттєві наслідки длярозуміння звітної інформації користувачами.

4. Зрозумілість форми поданнязвітності.

а) Несуперечністьобліку.

Дані аналітичногообліку повинні відповідати оборотам і залишкам по рахунках синтетичногообліку.

б) Грошове вимірювання іоблік по вартості.

Закон про бухгалтерськийобліку передбачає, що облік майна, зобов'язань ведеться в грошовомувимірі.

в) Застосування методуфункціонуючого підприємства.

Облікова політика виходитьз того, що підприємства буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньомуі у нього відсутня наміри і необхідність ліквідації або істотного скороченнядіяльності і, отже, зобов'язання підприємства будуть погашатися у встановленомупорядку.

г) Застосування методунарахувань.

Передбачено Положенням про облікову політику підприємства: "фактигосподарської діяльності відносяться до того звітного періоду, в якому вонимали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплатигрошових коштів, пов'язаних з цими фактами

У світі немає жодноїсторони, яка так повно не застосовувала б стандарти та інші напрацюванняМіжнародного комітету з бухгалтерських стандартів.

1.2 Специфіка роздрібної торгівлі та їївплив на систему бухгалтерського обліку

В залежності від обсягукупівлі-продажу торгівлю можна розділити на:

-оптову;

-роздрібну.

Оптова торгівляявляє собою діяльність з продажу товарів тим, хто купує їх зметою перепродажу або професійного використання, тобто:

-подальшимпродавцям (роздрібним торговцям або іншим оптовим торговцям, наступним уторгової ланцюга);

-крупномуспоживачеві.

Роздрібна торгівляотримує товари в оптових торговців чи виробників і р...еалізує кінцевимспоживачам.

Роздрібна торгівлязавершує рух товару від виробника до споживача. На цій стадії товарпереходить зі сфери обігу в сферу споживання.

Відмінності оптової торгівлівід роздрібної:

-обсяги оптовихугод зазвичай крупніша роздрібних;

-зона обслуговуванняоптового підприємства зазвичай більше роздрібного;

-менше приділяєтьсяуваги рекламі, розташуванню торгового підприємства.

Виділяються наступніосновні види роздрібної торгівлі:

ВЁПо виду передачітовару:

-стаціонарна(Магазинна) торгівля - здійснюється в постійному приміщенні (магазині);

-посилковоїторгівля - покупець вибирає товар по каталогу і роздрібний торговець посилаєтовар йому на будинок;

-пересувнаторгівля, при якій продавець сам шукає покупця;

ВЁЗа ступенемспеціалізації номенклатури:

-торгівлязмішаним асортиментом - пропозиція товару різного роду;

-спеціалізованаторгівля - пропозиція товару тільки одного виду, однієї галузі, можливо здодатковим асортиментом.

Основним показникомроботи різних торгових підприємств є товарообіг.

Весь товарообігявляє собою сукупність роздрібного та оптового товарообігу.

Це можна представити увигляді такої формули:

ТО = РТО + ОТО,

де ТО - весьтоварообіг (обсяг реалізації),

РТО - роздрібнийтоварообіг,

ОТО - оптовийтоварообіг.

До роздрібномутоварообігу відносяться наступні операції:

-продаж товарівфізичним особам для особистого, сімейного, домашнього чи іншого користування, непов'язаного з підприємницькою діяльністю;

-продаж товарівкомерційної організації для використання у непідприємницької діяльностіза умови належного документального оформлення;

-продаж товарівнекомерційної організації для здійснення своїх статутних цілей;

-продаж товарівнекомерційної організації для здійснення підприємницької діяльностіза відсутності належно оформлених документів.

До оптовому обігувідносяться наступні операції:

-продаж товарів комерційної організації для використання упідприємницької діяльності;

-продаж товарів комерційної організації для використання унепідприємницької діяльності за відсутності належним чиномоформлених документів;

-продаж товарів некомерційної організації для здійснення підприємницькоїдіяльності за умови належного документального оформлення;

-продаж товарів для державних потреб на основі державногоконтракту на поставку товарів для державних потреб.

Отримання зазначенихпідтверджень носить необов'язковий характер. При відсутності цих данихпроблема віднесення угоди до роздрібного або оптового товарообороту вирішуєтьсянаступним чином:

1) угода попродажу товарів некомерційної організації відноситься до роздрібноготоварообороту;

2) угода попродажу товарів комерційної організації відноситься до оптового товарообігу.

Таким чином,єдиним критерієм віднесення операції з продажу товару до сфери роздрібної тазапису:

-

-

Сума ПДВ, що підлягаєПДВ.

Торгова націнка

прибутку.витрати звертання.

Витрати обігу - цевитрати.

Витрати обігувідносяться до категорії витрат, що надають прямий вплив на величину прибутку ікапіталу організації і побічно - на суму платежів до бюджету податку на прибуток.У зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні достовірної інформації про їх

-повне і

-

-правильне

-правильнетоварами;

-своєчаснерішень;

-забезпеченнявикористанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.


2.

Товариство єБухгалтерський облік ведеться на

Бухгалтерський облікручним способом.

враховувати в складі основних засобів.

РФ.

Виручка відІнвентаризаціюбухгалтеру. Авансовіна рахунку 60.За

10.

11. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку вЗгідно з П. № 18 Положення про бухоблік і звітності в РФ несе керівникпідприємства. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтером.

Директор: Щава В.П.

Робочий планрахунків по підприємству ТОВ "Пульсар"

12 -Малоцінні та швидкозношувані матеріал.

13 - Знос МШП

19 - ПДВ по придбанихцінностям

31 - Витрати майбутніхперіодів

41 - Товари і тара

42 - Торговельна націнка

44 - Витрати обігу

46 - Реалізація продукції

50 - каса

51 - розрахунковий рахунок

60 - Розрахунки зпостачальниками та підрядниками

62 - Розрахунки зпокупцями і підрядчиками

64 - Розрахунки по авансахотриманим

67 - Розрахунки з позабюджетнихплатежах

68 - Розрахунки з бюджетом

69 - Розрахунки посоціальному страхуванню

70 - Розрахунки з робітниками таслужбовцями

71 - Розрахунки зпідзвітними особами

76 - Розрахунки з різнимидебіторами і кредиторами

80 - прибуток і збитки

81 - Використанняприбутку

85 - Статутний капітал

88 - Нерозподіленийприбуток (непокритий збиток)

89 - Резерви майбутніхвитрат і платежів

94 - Короткострокові позики

84 - Нестачі і втративід псування цінностей


2.2 Характеристика досліджуваногопідприємства

Товариство з обмеженою відповідальністюфірма "Пульсар", засноване у відповідності з Федеральним Законом "Протовариства з обмеженою відповідальністю ", главою 4 частини 1 ЦивільногоКодексу Російської Федерації і є правонаступником Товариства зобмеженою відповідальністю фірми "Пульсар", зареєстрованогопостановою голови адміністрації міста Білоріченська від 12.04.94. № 384.Товариство є юридичною особою і свою діяльність організує на підставіСтатуту та чинного законодавства Російської Федерації. Фірма "Пульсар"розташована за адресою: 352600, Краснодарський край, г.Белореченск, вул.Гоголя24.

Статутний капітал товаристваформується, за рахунок внесків учасників у вигляді грошових внесків і становить5000 рублів. Статутний капітал розподіляється між учасниками в наступнихчастках і розмірах:

Щава В.П. - 2500 руб. 50%

Бончева М.В. - 2500 руб.50%

Внесок в статутний капіталє реальним грошовим, внесений повністю.

Вищим органом товаристває загальні збори учасників товариства. Виконавчий одноособовий органсуспільства (директор) обирається загальними зборами учасників товариства на 5 років.

Контроль зафінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється ревізійноюкомісією.

Цілями діяльностісуспільства "Пульсар" є найбільш повне задоволенняпотреб населення і народного господарства в продукції, товари, послуги, атакож отримання прибутку.

Підприємство маєсамостійний баланс. Воно здійснює свою діяльність у будівництві,торгово - закупівельної, комерційної, посередницької і в ін галузях.

Підприємство може вестикілька видів діяльності. Використовуючи своє майно, майно, здійснюєгосподарську діяльність з виробництва та реалізації продукції, виконанняробіт і наданню послуг відповідно до договорів із споживачами на умовахповного комерційного розрахунку та самофінансування.

Фірма "Пульсар"за 2009 р. реалізувало товарів народного споживання на суму 959 тис. рублів,в т.ч. продовольчої групи на 480 тис.руб., що в порівнянні з 2008 рокомсклала + 115 тис руб. (131%). І отримала прибуток в сумі 4 тис.рублей.

Однак оборотністьтовару сповільнилося на 31 день, що говорить про те, що зростання роздрібного оборотузріс за рахунок збільшення цін. Збільшилися витрати обігу на 20 тис.руб. поПорівняно з 2008 роком, так як збільшилися ж/д тарифи на товар, що перевозиться,коефіцієнти на послуги з обслуговування підприємства, збільшилася заробітнаплата робітників. Зі збільшенням роздрібного обороту, збільшилась сума податків,належних бюджету га суму 17 тис.руб.

2.3 Оцінка фінансового стану

Аналізобсягу і динаміки роздрі...бного товарообігу є однією з найважливіших умовбудь-якого економічного укладу. Обсяг роздрібного товарообороту складається з сумипродажів товару для безпосереднього споживання населенням країни в обмін наособисті доходи. Даний показник піддається зміні під впливом такихфакторів, які можна поділяти на групи:

1) пов'язаніз товарними фондами;

2) пов'язаніз чисельністю працівників, організацією і продуктивністю праці;

3) пов'язаніз використанням основних засобів;

4) соціальний(Раціональне використання трудових ресурсів, продуктивності праці таякістю праці, з соціальними умовами, сезонне коливання споживчогопопиту).

1. Фактор- Пов'язаний з товарним фондом

виражаєтьсяформулою товарного балансу

W зап ' + W n = W p + W виб + W зап '' , де

W зап ' - запаси товару напочаток звітного періоду;

W n - надходження товару;

W p - реалізація товару;

W виб - інші вибуттятовару;

W зап'' - запаси товару накінець звітного періоду.

Звідсиможна знайти суму роздрібної реалізації:

W p = W зап ' + W n - W виб + W зап'' .

Таблиця2.1. Товарний баланс ТОВ "Пульсар" за 2009 рік.

Складові товарного балансу

Бізнес

план

Факт Відхилення

Запаси товарів на початок W зап '

19 76 + 57

Надходження товару W p

460 1156 + 696

Всього в приході із залишком (W зап ' + W n )

- - -

Реалізація товару в роздріб W p

555 1353 + 798 Інші вибуття W виб - - -

Разом у витраті (W p + W виб )

555 1353 +798

Запаси товару на кінець року (W зап'' )

76 121 +45 Всього у витраті із залишком (W p + W виб + W зап'') - - - 631 1474 + 843

Висновки: Наобсяг роздрібного обороту впливає обсяг надходження, чим більше надійде товару,тим більше збільшиться товарообіг. Крім цього на збільшення товарообігувпливає залишок товару. Чим більше залишок товару, тим більша ймовірність взбільшенні товарообігу.

1. Фактор- Трудові ресурси .

W P = R * D, де

W P = роздрібний товарообіг;

R = чисельність;

D = середній оборот на одногопрацівника.

Таблиця 2.2.

2008 Фактично 2009 Відхилення Обсяг роздрібного товарообороту 365 959 + 594 Середньооблікова чисельність працівників 10 7 - 3 Середньорічний оборот на одного працівника 37 137 + 100

1) Роздрібнийтоварообіг збільшився на 594, таким чином визначимо як впливаєсередньооблікова кількість працівників і продуктивність праці;

а) Середньооблікова 2009року до середньорічному обігу на одній роботі 2008.

W 2 P = R 1 * D 0 = 7 *37 = 259.

б)середньооблікова 2009 до середньорічним оборотом 2009 на одного працівника

W 3 P = R 1 * D 1 = 7 *137 = 959.

Відхиленняобороту 2009 від 2008 визначаємо наступним чином: 259 - 365 = -106.

2) УВнаслідок підвищення середньорічного обороту на одного працівника: 959 - 259 = +700.

Збільшивсяобсяг роздрібного обороту.

Таблиця2.3. Роздрібні обороти, середні товарні запаси і час звернення по ТОВ "Пульсар".

Обсяг роздрібного товарообороту Середній товарний запас Час звернення 2008 2009 2008 2009 2008 2009 365 480 25 75 25 56 Продовольчі товари Непродовольчі товари - 479 - 60 - 11 В цілому

1) Знаходимочас звернення

З -сренетоварний запас;

Д - числоднів у звітному періоді (360);

Р -реалізований товар.


Порівнюючи дані заперіод з 2008 по 2009 можна сказати, що час обігу товару повиробничій групі уповільнювався на 31 день, що веде до зниження обсягуроздрібного обороту. Проте ми можемо спостерігати збільшення самого обсягуроздрібного на + 115 і середніх товарних запасів (+50), що свідчить проте, що дане збільшення відбулося за рахунок зміни ринкових цін.

Ритмічність виконаннямісячного плану товарообігу по продовольчій групі ТОВ "Пульсар".

Таблиця 2.4. Товарообігмагазину за першу п'ятиденку стану:

Дні Оборот по бізнес плану Оборот фактично Виконання% 1 й 2 3 75 2 й 2 1 50 3 ї 2 1 50 4 й 2 1 50 5 ї 2 1 40 Разом 10 7

Визначаємо коефіцієнтритмічності:

Коефіцієнт ритмічностідорівнює 0...,7 це говорить про те, чим ближче він дорівнює 0, тим неритмічнездійснюється реалізація товару.

ООбс - залишки оборотнихзасобів

Т - обсяг товарообороту

Д - дні (аналізованийперіод)

Коб - коефіцієнтоборотності


Коб = Т/ООбс

Кзагр - коефіцієнтзавантаження

Кзагр = ООбс/Т

Таблиця 2.5.

Показники 2008 2009 Відхилення Обсяг товарообігу (Т) тис.руб. 365 480 + 115 Кількість днів (Д) дні 360 360 - Одноденнийтоварообіг (Т/Д) тис.руб. Середній залишок обігових коштів (ООбс) тис.руб 25 75 + 50 Оборотність В = (ООбс/(Т/Д)) дні 24,8 57,7 + 32,9 Коефіцієнт оборотності Коб = Т/Ообс 14,6 6,4 - 8,2 Кількість оборотів Коефіцієнт завантаження Кзагр = ООбс/Т 0,07 0,16 + 0,09

Оборотністькоштів у 2009 р. порівняно з 2008 р. сповільнилося на 33 дні, що недозволило вивільнити кошти з обороту (75-25 = +50).

Коефіцієнт ліквідностіпідприємства:

Для цьоговикористовують коефіцієнт покриття (Кпокр) - це основний показник ліквідності

Кпокр = ОБС/(КК + КЗ), де

ОБС - оборотні кошти

КК - короткостроковікредити і позикові кошти

КЗ - кредиторськазаборгованість

До покр = 121/349 = 0,3.


І другий коефіцієнт -коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс.лікв).

Він відображає відношеннягрошових коштів, готових для платежів і розрахунків, до короткостроковихзобов'язаннями.

ДС -грошові кошти (каса, г/б).

ЦП - цінні папери

Кабс.лікв. = 0

Фірма вважаєтьсяблагополучною, якщо коефіцієнт покриття перевищує 2.0, а коефіцієнтабсолютної ліквідності - більше 0,2, коефіцієнт швидкої ліквідності повинен бутибільше 1.

До бист.лікв. = (ДС + ЦП +ДБ)/(КК + КС), де

ДБ - дебіторська заборгованість

ЦП - цінні папери

ДС - грошові кошти

До бист.лікв = 237/349 =0,7.

Аналізуючироботу фірми "Пульсар" в 2009 р. можна сказати, що фірма вважаєтьсянесприятливою, оскільки коефіцієнт покриття дорівнює 0,3, коефіцієнт абсолютноїліквідності = 0 і коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює 0,7.


3. Методологічнета організаційне забезпечення бухгалтерського обліку витрат обігу

3.1 Класифікація витрат звернення

В основі організаціїобліку витрат обігу лежить їх класифікація.

Виділяють 7 основнихугруповань витрат:

-за елементамивитрат,

-за статтямивитрат,

-в залежності відспособу їх включення у витрати окремих структурних підрозділів організації,

-по звітнимперіодами,

-у зв'язку ззалишком товарних запасів,

-в залежності відвпливу на оподатковуваний прибуток.

Розглянемо докладнішекожну з перерахованих вище угруповань витрат обігу.

Угрупуваннявитрат за елементами витрат.

Це угрупування дозволяєотримувати інформацію про величину витрат в залежності від їх економічногозмісту.

Під економічнимелементом витрат розуміють однорідний вид витрат на придбання і реалізаціютоварів, який на рівні даного підприємства неможливо розкласти нанебудь складові.

Наприклад, в елемент "Витратина оплату праці "включаються всі види витрат на заробітну платупрацівників даного підприємства незалежно від того, які саме функції ціпрацівники виконують.

Відповідно до цієїугрупуванням виділяють наступні економічні елементи:

-транспортнівитрати,

-витрати,пов'язані з товарними запасами,

-витрати,пов'язані з основними засобами,

-витрати на оплатупраці та соціальні потреби,

-інші витрати.

Угрупування витрат заекономічними елементами дозволяє визначити й аналізувати структуру поточнихвитрат обігу. Для такого аналізу необхідно розрахувати питому вагу тогоабо іншого елемента в загальній сумі витрат.

Угрупуваннявитрат за статтями витрат.

Використовується для поділувитрат за видами, що дозволяє контролювати витрати, з точки зору їхпризначення. В основу даної угруповання може бути покладена єдина номенклатурастатей витрат обігу, запропонована колишнім Комітетом РФ з торгівлі вМетодологічних рекомендаціях з бухгалтерського обліку витрат, включених довитрати звертання й виробництва, і фінансових результатів на підприємствахторгівлі та громадського харчування, які були затверджені наказом від 20.04.95№ 1-550/32-2. Зазначений документ розроблено відповідно до п.2Постанови Уряду РФ від 5.08.92 р. № 552 "Про затвердженняПоложення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт,послуг) та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванніприбутку ".

Торговим організаціямрекомендовані 14 статей витрат, перелік яких може бути розширений абоскорочений на їх розсуд.

Номенклатура статейвитрат обігу та виробництва підприємств торгівлі така:

1) транспортнівитрати;

2) витрати пооплату праці;

3) відрахування насоціальні потреби;

4) витрати наоренду і утримання будівель, споруд, приміщень, обладнання та інвентарю;

5) амортизаціяосновних засобів;

6) витрати наремонт основних засобів;

7) знос санітарноїі спеціального одягу, посуду та інших малоцінних і швидкозношуванихпредметів;

8) витрати напаливо, газ, електроенергію для виробничих потреб;

9) витрати назберігання і упаковку товарів;

10) витрати на рекламу;

11) витрати по оплатівідсотків за користування кредитів;

12) втрати товарів ітехнологічні відходи;

13) витрати на тару;

14) інші витрати.

Угрупуваннявитрат залежно від способу їх включення у витрати окремих структурнихпідрозділів організацій.

Відповідно до даноїугрупуванням розрізняють:

-прямі витрати - це витрати, які можна безпосередньо віднести навитрати звертання конкретних структурних підрозділів (магазинів, складів);

-непрямі витрати - це витрати, що відносяться до всієї організації в ціломуі розподіляються між її структурними одиницями розрахунковим шляхом.

Угрупування вЗалежно від обсягу товарообігу

Відповідно до даноїугрупуванням передбачається розподіл витрат на:

-умовно-змінні витрати;

-умовно-постійні витрати.

Умовно-зміннівитрати являють собою витрати, величина яких змінюється (збільшуєтьсяабо зменшується) прямо пропорційно зміні обсягу товарообігу. До нихвідносяться: транспортні витрати; відсотки за користування банківським кредитом;витрати на рекламу та інші.

Умовно-постійнівитрати являють собою витрати, величина яких при зміні обсягутоварообігу залишається незмінною. До їх складу входять: амортизація позабюджетнихактивів та малоцінних швидкозношуваних предметів; орендна плата; витрати пооплаті послуг позавідомчої охорони та інші.

Угрупуваннявитрат по звітних періодах.

Відповідно допринципом нарахування поточні витрати повинні включатися у витрати обігу втому періоді, в якому вони реально виникли, незалежно від часу їх оплати.Це дає підставу дл...я класифікації витрат на:

-витрати звітних періодів (витрати, що відносяться до звітного періоду, вякому вони виникли);

-витрати майбутніх періодів (витрати, що виникли в поточному звітному періоді,але які відносяться до майбутніх періодів).

До витрат майбутніхперіодів відносяться: орендна плата, внесена вперед; сума відпускних,припадає на дні наступних місяців; інші витрати.

Угрупуваннявитрат по відношенню до залишків товарних запасів.

Відповідно до цієїугрупуванням витрати підрозділяються на дві групи:

-витратиобігу, що припадають на залишок товарів;

-витратиобігу, що відносяться до реалізованих товарів.

Угрупуваннявитрат залежно від впливу на оподатковуваний прибуток.

Розглянутий підхід докласифікації витрат обігу, орієнтує бухгалтерію на отриманняінформації про тих статтях, які з фіскальних міркувань не повиннізменшувати оподатковуваний прибуток організацій.

До них відносяться:

-наднормативнісуми витрат на рекламу,

-відсотки закористування банківськими кредитами,

-представницьківитрати,

-компенсації завикористання для службових поїздок легкових автомобілів, відряднихвитрат,

-витрати напідготовку кадрів та інші витрати.

У зв'язку з цим всясукупність витрат обігу може бути розділена на витрати беруть участь інеучаствующие у зменшенні оподатковуваного прибутку.

Крім того, оскількивитрати звертання являють собою сукупні витрати, пов'язані з процесомобігу товарів, їх можна розділити на два види:

-безпосередньовикликувані купівлею-продажем (чисті витрати обігу);

-пов'язані зпродовженням процесу виробництва у сфері обігу (транспортування,комплектування і упаковка).

3.2 Синтетичний та аналітичний обліквитрат обігу

Синтетичний обліквитрат обігу на активному фінансово-результативному рахунку 44 "витратзвернення ".

Рахунок 44 можна вважатиідентичним рахунком 20 "Основне виробництво", тільки рахунок 20застосовується на підприємствах, де здійснюється матеріальне виробництво, арахунок 44 ведуть торгові, збутові, постачальницькі, посередницькі організації.

Якщо на підприємствіведеться виробнича, торгова, посередницька діяльність, то витрати,пов'язані з виробництвом власної продукції, відповідно враховуються нарахунку 20 "Основне виробництво", а витрати, що відносяться дозаготовлению і реалізації продукції - на рахунок 44 "Витрати обігу".

За дебетом рахунка 44 "Витратизвернення "накопичуються суми виробничих витрат, що відносяться допоточному звітному періоду. Ці суми списують повністю в дебет рахунку 46 "Реалізаціяпродукції (робіт і послуг) ", крім сум, що підлягають розподілуміж реалізованими товарами і залишком на кінець звітного періоду.

За кредитом рахунка 44 "Витратизвернення "формується інформація про величину витрат, що відносяться дореалізованої товарної маси. Сальдо рахунку 44 "Витрати обігу"показує суму витрат обігу, що припадають на залишок товарів на початокі кінець кожного місяця. Воно виконує функцію вартісного регулятора залишківтоварних запасів, дозволяючи визначити їх фактичну собівартість і тим самимє доповненням до сальдо рахунку 41 "Товари". Необхідно відзначити,що інструкція "Про порядок заповнення у формі річної бухгалтерськоїзвітності ", затверджена наказом Міністерства фінансів РФ від 12.11.96р. № 97 (в редакції змін. та доп.), встановлює різні вимоги до відображення вбухгалтерському балансі суми витрат обігу, що припадають на залишокнереалізованих товарів.

Торгові організаціїповинні показувати її по рядку витрат "В незавершеному виробництві(Витрати обігу) ", а організації громадського харчування - по рядку" Готовапродукція і товари для перепродажу ".

До рахунку 44 "Витратизвернення "можливе відкриття двох субрахунків:

-субрахунок 44/1 "Витрати,беруть участь у зменшенні оподатковуваного прибутку ";

-субрахунок 44/2 "Витрати,неучаствующие у зменшенні оподатковуваного прибутку ".

Субрахунок 44/1 призначенийнормативами.

Синтетичний облікмайно підприємства.

Витрати майбутніх періодів

До них відносяться:

-

-передплатна плата

-

З метою рівномірного

-на майбутню

-на виплату

-

-резерв на

Освіта резервіворганізацій.

виробництва.

Таблиця 3.1. Відображення на № п/п Дебет Кредит 1. 44 02 2. 44 41 3. 44 50 4. 44 51 5. 44 6. 44 69 7. 44 70 8. Підзвітні особи сплатили витрати, що включаються у витратизвернення (наприклад, транспортні витрати) 44 71 9. Недостача товарів, віднесена на витрати обігу принеустановлении винної особи 44 84 10. Нараховано амортизацію нематеріальних активів 44 05 11. Списано на витрати обігу вартість використанихматеріалів 44 10 12. Списані відсотки за кредитом банку 44 90 13. На суму витрат на підготовку кадрів (без ПДВ) На сумуПДВ

44

19

60

60

14. На суму відрядних витрат 44 71 15. Витрати, пов'язані з орендою приміщення 44 31 16. Надлишки грошових коштів в касі звернені на зменшеннявитрат обігу 50 44 17. Недостача, раніше прийнята за рахунок торгового підприємствавідновлена ​​і віднесена на рахунок нестач 84 44 18. Витрати обігу після закінчення звітного періодусписуються на рахунок реалізації (за вирахуванням їх на залишок товарів) 46 44

3.3 Статті витрат

Таблиця 3.2. Номенклатурастатей витрат обігу та виробництва підприємств торгівлі

№ п/п Найменування статті 1. Транспортні витрати 2.... Витрати з оплати праці 3. Відрахування на соціальні потреби 4. Витрати на оренду і утримання будівель, споруд,приміщень, обладнання та інвентарю 5. Амортизація основних засобів 6. Витрати на ремонт основних засобів 7. Знос санітарного та спеціального одягу, столової білизни,посуду, приладів, інших малоцінних швидкозношуваних предметів 8. Витрати на паливо, газ, електроенергія, виробничихпотреб 9. Витрати на зберігання, підробіток і підсортування товарів 10. Витрати на рекламу 11. Витрати з оплати відсотків за користування кредитами 12. Втрати товарів і технологічні відходи 13. Витрати на тару 14. Інші витрати

У статтю "Транспортнівитрати "включають:

-оплатутранспортних послуг сторонніх організацій за перевезення товарів та продуктів(Оплата за перевезення, за подачу вагонів, зважування вантажів);

-оплату послугорганізацій з навантаження товарів і продуктів в транспортні засоби і вивантаженняз них;

-вартістьматеріалів, витрачених на обладнання транспортних засобів і утеплень;

-плату затимчасове зберігання вантажів на станціях, у портах, аеропортах;

-плату заобслуговування під'їзних шляхів і складів незагального користування.

Підприємствам торгівлі приздійснення закупівель товарів самостійно дозволяється при обчисленніпокупної вартості вступників товарів включати поряд з ціною, передбаченоїв договорі, транспортні витрати, митні збори та інші витрати позакупівлі і транспортуванні.

Витрати на перевезенняпалива, ремонтних та інших матеріалів, малоцінних і швидкозношуванихпредметів відносяться на збільшення їх вартості (рахунки 10, 07, 12).

Витрати на перевезення,вантаження і вивантаження порожньої тари при поверненні її постачальникам аботарозбиральним організаціям, враховують за статтею "Витрати на тару".

Штрафи, що сплачуються запростий і порушення умов перевезень відносяться на винних осіб та відображаються нарахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", а якщоконкретні винуватці збитків не встановлені - на рахунок 80.

Облік витрат за статтями2,3.4,5,6,8,10 здійснюється в основному також як і в промисловихорганізаціях.

За статтею "Витратина паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб "не відбиваєтьсявартість електроенергії споживаної холодильним устаткуванням. Цю вартістьвідносять на статтю "Витрати на зберігання, підробіток, підсортування іупаковку товарів ".

Витрати на торговельнурекламу, що включаються до складу витрат обігу та виробництва, приоподаткування приймається в межах затверджуються в установленому порядкунорм.

За статтею "Зноссанітарного та спеціального одягу, столової білизни, посуду та інших малоцінних ішвидкозношуваних предметів "крім зносу знаходяться в експлуатаціїмалоцінних та швидкозношуваних предметів, санітарного та спеціального одягу,взуття, сан. Приладдя, столового посуду і приладів відображають:

-втрати від боюпосуду, поломки та пошкодження приладів в межах встановлених норм;

-плату іншимремонтним майстерням та іншим організаціям за прання, лагодження столової білизни,одягу, взуття та сан. приладдя;

-вартістьматеріалів, витрачених на прання і лагодження столової білизни, одягу, взуттяі сан. приладдя;

-витрати на ремонтмалоцінних та швидкозношуваних предметів та господарського інвентарю.

За статтею "Витратина зберігання, підробіток, підсортування і упаковку товарів "враховують:

-фактичнувартість матеріалів (обгорткового паперу, пакетів, клею), витрачених припідробці, переробки, сортування, фасування товарів;

-плату за послугисторонніх організацій з фасування й упакування товарів;

-витрати назміст холодильного обладнання, оплату послуг сторонніх організацій зтехнічному обслуговуванню холодильного устаткування;

-плату затимчасове зберігання товарів на складах сторонніх організацій;

-інші витрати настворення умов зберігання товарів і продуктів.

За статтею "Витратиз оплати відсотків за користування позиками "відображаються:

-платежі повідсотками за кредити банків у межах облікової ставки ЦБ РФ + 3 пункту;

-витрати по оплатівідсотків по кредитах постачальників, включаючи оформлення боргового зобов'язаннявекселем, за придбання товарів та інших матеріальних цінностей;

-інші витрати пооплату відсотків за користування позиками в установленому порядку.

Платежі по кредитахпонад ставок, встановлених законодавством за строковими позиками, а так самопозиках, одержуваних на поповненні нестачі власних оборотних коштів, напридбання оборотних коштів, здійснюється за рахунок прибутку, що залишається врозпорядженні підприємств.

За статтею "Втратитоварів і технологічні відходи "відображаються:

- втрати товарів призалізничних, водних, повітряних та інших перевезеннях, зберіганні та продажу вмежах норм природного убутку.

Для рівномірноговідображення майбутніх витрат у витратах обігу в торговельних організаціях,мають склади, щомісяця нараховуються резерв на писання природного убуткутоварів у межах діючих норм природного убутку по наступних об'єктах:

-нормованівідходи, що утворюються при підготовці і роздрібного продажу ковбас, м'ясокопченостейі риби чистої масою;

-втрати відзачистки вершкового масла, кришення карамелі обсипанням і цукру-рафінаду.

На цій статті такожвідображаються:

-збитки віднестачі і втрати від псування товарів, сировини понад норми природного убутку, якщовинна особа не встановлена;

-втрати від боргівщодо недостач товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та іншогомайна.

За статтею "витратина тару "відображаються:

-амортизація(Знос) і витрати на тару-обладнання,

-амортизаціябагатооборотної тари, відшкодована постачальникам відповідно до умовпоставки товарів,

-витрати,пов'язані з ремонтом і природним зносом тари-обладнання в частинівідшкодованої постачальникам,

-вартість тари,списаної за природного зносу,

-витрати наперевезення, навантаження і вивантаження порожньої тари, здійснювану сторонамиорганізаціями при поверненні її постачальникам або здачі тарособирающиморганізаціям,

-витрати наочистку іобработку тари,

-різниця в цінахна тару між прийомними - при оприбутковані та здавальними - при поверненні порожньоїтари.

За статтею "Іншівитрати "відображаються:

-суми витрат посплаті податків, зборів, відрахувань до бюджету та інших позабюджетних фондів,вироблені за рахунок витрат обігу та виробництва,

-знос понематеріальних активів,

-оплатаконсультаційних, інформаційних і аудиторських послуг, компенсації завикористання для службових поїздок особистих легкових автомобілів,

-представницьківитрати,

-витрати наслужбові роз'їзди працівників в межах пункту перебування організаціїторгівлі,

-витрати на відрядження,пов'язані з торгово-виробничою діяльністю,

-інші витрати,підлягають включенню до складу витрат обігу, але не належать до ранішеперерахованим статтям.

3.4 Облік транспортнихвитрат

Трансп...ортними витратамиє витрати, пов'язані із завезенням товарів від постачальників і доставкою їхпокупцям.

До них відносяться:

-оплата послуг сторонніх організацій ха перевезення товарів,

-оплата послуг організацій з навантаження товарів в транспортні засоби тавивантаження з них,

-плата за експедиційні операції,

-вартість матеріалів, витрачених на обладнання транспортнихкоштів та їх утеплення,

-плата за тимчасове зберігання вантажів на станціях, пристанях, в портах,аеропортах тощо в межах нормативних строків,

-плата за обслуговування під'їзних шляхів і складів незагального користування.

Важливо відзначити, щовищевказаний перелік є вичерпним і припускає всіх невошедшіх внього транспортних витрат до складу інших поточних витрат організації.Наприклад, при доставці товарів власним транспортом, виникаючі витратипідлягають списанню за статтею "Витрати на оплату праці", "Амортизаціяосновних засобів "та інші.

Якщо торговельна організаціянесе транспортні витрати, пов'язані з придбанням основних засобів,матеріалів і малоцінних швидкозношуваних предметів, то вони повинніприєднатися до транспортно-заготівельних витрат, що збираються на рахунках 08 "Капітальнівкладення ", 10" Матеріали "і 12" Малоціннішвидкозношувані предмети ".

У разі перевезенняпорожньої багатооборотної тари при поверненні її постачальникам або тарособирающиморганізаціям, транспортні витрати враховуються за статтею "Витрати на тару".

Облік розглянутійкатегорії витрат повинен забезпечити розділення транспортних витрат за стадіямигосподарської діяльності і по можливості їх відшкодування контрагентамиорганізації (її постачальниками та покупцями). У зв'язку з цим до субрахунку 44/1,аналітичним рахунком 1 "Транспортні витрати" рекомендується відкриватинаступні три статті:

1 - витрати,пов'язані з отриманням товарів постачальниками (рахунок 44/1-1-1),

2 - витрати подоставці товарів покупцям, не відшкодовані постачальниками (рахунок 44/1-1-3),

3 - витрати подоставці товарів покупцям, відшкодовані постачальниками (рахунок 44/1-1-3).

Потрібно відзначити, щоперша стаття може бути присутнім в транспортних витратах організацій, якоптової, так і роздрібної торгівлі, а друга і третя статті - тільки втранспортних витратах організацій оптової торгівлі.

Якщо за умовамифранкіровкі, що випливають із договору поставки, транспортні витрати бере насебе покупець товару, то вони підлягають включенню до його складу витратзвернення. Для постачальника вони будуть виступати як елементи комерційних витраті враховуються на активному калькуляционном рахунку 43 "Комерційні витрати".

При закупівлі товарів увиробника на умовах франксклад постачальника оптові торговельні організаціїнерідко отримують знижки на відшкодування транспортних витрат по їх подальшоїреалізації своїм покупцям. Синтетичний облік таких спеціальних знижокорганізується на пасивному регулюючому рахунку 42 "Торговельна націнка",субрахунок 2 "знижка постачальників на відшкодування транспортних витрат".Дані про спеціальні знижки, що припадають на надійшовши товари, містяться вгосподарських договорах і супровідних документах постачальників.

Інформація про знижки,відносяться до реалізованих товарів, може бути отримана розрахунковим шляхом звикористанням методу середнього відсотка. Спеціальні знижки єдодатковим валовим доходом організацій і тому підлягає обкладенню ПДВ ззастосуванням розрахункової ставки 16,67%.

Методикасинтетичного обліку транспортних витрат.

1. У зв'язку акцентом рахунків-фактурпостачальників і транспортних організацій відображені:

1.1.Витрати потранспортуванні товарів від постачальників, у тому числі

-на вартістьпослуг без ПДВ

Дебет рахунку 44/1-1-1 -Кредит рахунку 60

-на суму ПДВ

Дебет рахунку 19 - Кредитрахунку 60

1.2.Транспортні витратипо доставці товарів покупцям, не відшкодовані постачальниками, в тому числі

-на вартістьпослуг без ПДВ

Дебет рахунку 44/1-1-2 -Кредит рахунку 60

-на суму ПДВ

Дебет рахунку 19 - Кредитрахунку 60

1.3.Транспортні витратипо доставці товарів покупцям, відшкодовані постачальниками, в тому числі

-на вартістьпослуг без ПДВ

Дебет рахунку 44/1-1-3 -Кредит рахунку 60

-на суму ПДВ

Дебет рахунку 19 - Кредитрахунку 60

1.4.Транспортні витратипо доставці товарів, відшкодовані покупцям, в тому числі

-на вартістьпослуг без ПДВ

Дебет рахунку 43/1 - Кредитрахунку 60

-на суму ПДВ

Дебет рахунку 19 - Кредитрахунку 60

2. із розрахункового рахунку погашеназаборгованість по транспортним послугам:

-передпостачальниками

Дебет рахунку 60 - Кредитрахунку 51

-передтранспортними організаціями

Дебет рахунку 60 - Кредитрахунку 51.

3. Одночасно прийняті до заліку сумиПДВ, що відносяться до наданих і оплачених послуг:

Дебет рахунку 68 - Кредитрахунку 19.

4. Оприбутковано надійшли товари, вчастини яких постачальник надав спеціальну знижку на відшкодуваннятранспортних витрат:

4.1.На покупнувартість товарів (за мінімумом спеціальної знижки) без ПДВ

Дебет рахунку 41/1 - Кредитрахунку 60

4.2.На суму ПДВ

Дебет рахунку 19 - Кредитрахунку 60

4.3.На сумуспеціальної знижки

Дебет рахунку 41/1 - Кредитрахунки 42/2.

5. З розрахункового рахунку погашеназаборгованість перед постачальником за що надійшли товарам

Дебет рахунку 60 - Кредитрахунку 51.

6. Одночасно прийнята до заліку сумаПДВ, що відноситься до отриманих та оплачених товарах

Дебет рахунку 68 - Кредитрахунку 19.

7. Наприкінці місяця списана спеціальназнижка на відшкодування транспортних витрат, що відноситься до реалізованихтоварам (сторніровочная запис)

Дебет рахунку 46 - Кредитрахунку 68.

Транспортні витрати наоплату послуг сторонніх транспортних організацій відносяться на витрати обігуза вирахуванням ПДВ, що міститься в договірних цінах пропорційно частціреалізованих товарів у загальній кількості товарів за даний обліковий місяць. Якщо платежіза послуги перераховані вперед і відносяться до майбутніх обліковими періодами, то і навитрати вони повинні ставитися у відповідних облікових періодах.

3.5. Облік витрат,пов'язаних з товарними запасами

До таких витратвідносяться:

-витрати назберігання, підробіток, підсортування і упаковку товарів (рахунок 41/1-9),

-витрати нарекламу (рахунок 44/1-10 і 44/2-10),

-витрати на оплатувідсотків за користування кредитом (рахунок 44/1-11 і 42/2-11),

-товарні втрати(Рахунок 44/1-12).

При обліку першою зназваних статей найуразливішим моментом є організація списанняматеріалів, призначених для пакування товарів. За чинним правилом навитрати звертання (рахунок 44/1-9) списуються тільки ті з них, які неоплачуються покупцями (обгортковий папір, паперові пакети тощо).Облік пакувальних матеріалів ведеться на рахунку 10 "Матеріали", субрахунку6 "Інші матеріали", а їх списання відображається за його кредитом тадебетом рахунка 44/1-9.

Якщо при реалізаціїтоварів продавець стягує з покупців вартість пакувальних матеріалів(Поліетиленових пакетів, подарункових коробок), то останні на витратиобігу не відносяться, а враховуються разом з товарами на рахунку 41 "Товари",субрахунок 2 "Товари в роздрібній торгівлі". Їх списання відіб'ється покредитом рахунка 41/2 та дебетом рахунка 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)".Витрати на торговельну рекламу (рахунок 44/1-10 і 44/2-10) включають в себе витрати наоплату наданих організацією послуг, пов'язаних з виготовленням і розміщеннямдрукованої та аудіовізуальної реклами. Додатково на цю статтю відносятьсявитрати по списанню вартості зразків товарів, переданих безкоштовнопокупцям відповідно до укладених договорів.

Витрати на рекламу,включені до складу в...итрат обігу, для цілей оподаткування повинніприйматися в межах встановлених норм. Згідно з цими нормами при розрахункуграничних розмірів зазначених витрат торгова організація повинна використовуватипоказник валового доходу, тобто різницю між кредитовим і попереднімидебетовим оборотами рахунка 46 "Реалізація продукції (товарів, послуг)".

Якщо торгове підприємстваотримує банківський кредит або комерційний кредит постачальника на придбаннятоварів, то платежі за кредитами банків у межах облікової ставки ЦентральногоБанку Російської Федерації плюс три пункти і витрати на оплату відсотків покредитах постачальників відносяться на витрати обігу, нормовані для цілейоподаткування. Списання відсотків на витрати обігу здійснюютьсяпропорційно частці реалізованих товарів.

При організації облікувитрат відсотків за користування кредитом (рахунки 44/1-11 і 44/2-11) необхідномати на увазі, що інформаційний зміст розглянутої статті аж ніяк необмежується відсотками за користування банківським і комерційним кредитом,взятим на закупівлю товарних ресурсів. Крім них, сюди включають відсотки закористування позиками, узятими на погашення заборгованості перед персоналом пооплату праці, відсотки за користування відстроченими (пролонгованими) позиками,взятими на зазначені вище цілі.

Порядок включення ввитрати звертання відсотків за користування кредитом залежить від обраногоорганізацією варіанти оцінки всіх зобов'язань перед банком. Зокрема, привідображенні кредиторської заборгованості без урахування належних відсотківдебетование рахунків 44/1-11 і 44/2-11 проводиться в момент оплати відсотків (тоТобто одночасно з кредитуванням рахунка 51 "Розрахунковий рахунок" або 52 "Валютнийрахунок ").

Якщо облікова політикапідприємства про зобов'язання з урахуванням належних банку відсотків, тодебетование зазначених рахунків буде відбуватися рівномірно протягом всього термінукористування позичкою (тобто одночасно з кредитуванням в кінці кожного місяцярахунку 90 "Короткострокові кредити банків" і 92 "Довгостроковікредити банків ").

Витрати на оплатувідсотків за користування кредитом є нормованими .. На зменшенняубутку.

З метою рівномірноговтрат.

2.1.

2.2.

2.3.рахунку 51

-

-

-

-

У тому числі

8.1.

8.2.

До їх складу входять:

-витрати на оренду

-амортизація

Витрати, пов'язані з

Інформаційнимдоговором оренди.

1.1.На вартість

1.2.На вартість

1.3.На суму ПДВ

рахунку 51

засобів

без ПДВ

p>

7.2.На суму ПДВ

Дебет рахунку 19 - Кредитрахунка 76

8) З розрахункового рахунку погашена заборгованістьперед підрядними організаціями

Дебет рахунку 76 - Кредитрахунку 51

9) Одночасно прийнята до заліку сумаПДВ, що відноситься до оплаченим послуг

Дебет рахунку 68 - Кредитрахунку 19

10)Виробленіщомісячні відрахування

10.1. В ремонтний резерв

Дебет рахунку 44/1-6 -Кредит рахунку 89

10.2. В ремонтний фонд

Дебет рахунку 44/1-6 -Кредит рахунку 88/6

3.7 Облік витрат наоплату праці та соціальні потреби

Інформація про зазначенівитратах формується на двох статтях витрат обігу:

-"Витрати наоплату праці "(рахунок 44/1-2),

-"Відрахуванняна соціальні потреби "(рахунок 44/1-3).

При обліку витрат наоплату праці (рахунок 44/1-2) до складу витрат обігу включаються:

-витрати на оплатупраці працівників неспісочного складу,

-стимулюючі ікомпенсуючі виплати,

-компенсаціїжінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дітьми до досягнення нимитрирічного віку,

-інші витрати.

Формування інформаціїна рахунку 44/1-2 має відбуватися з урахуванням віх послідовних змін,передбачають віднесення до витрат на оплату праці:

-вартістьтоварно-матеріальних цінностей, виданих працівникам у порядку натуральноїоплати, що раніше практикувалося тільки в сільському господарстві,

-сумвинагороди за підсумками роботи за рік.

До витрат на соціальніпотреби відносяться обов'язкові відрахування організації в соціальні позабюджетніфонди:

-Фонд соціальногострахування Російської федерації,

-Фондиобов'язкового медичного страхування,

-Фонд зайнятостінаселення Російської Федерації.

Обчислення внесків повиннопроводиться з виплат, що нараховуються на користь працівника за всіма підставами, а невиплат, що носять характер оплати праці. Це передбачає включення у витратизвернення (рахунок 44/1-3) тільки внесків, базою яких виступають витрати наоплату праці (рахунок 44/1-2).

Решта внески відшкодовуютьсяза рахунок тих же джерел фінансування, що і самі виплати (нерозподіленийчистий прибуток, фонд споживання та інші).

Порядок списання навитрати звертання витрат на оплату праці та соціальні потреби:

1. Нарахованазаборгованість персоналу:

1.1. Заоплату праці

Дебет рахунку 44/1-2 -Кредит рахунку 70

1.2. Завиплат соціального характеру

Дебет рахунку 88/2, 88/5 -Кредит рахунку 70

2. Нарахованазаборгованість соціальним позабюджетним фондам по страхових внесках нарахованим:

2.1. Навиплати, що носять характер оплати праці

Дебет рахунку 44/1-3 -Кредит рахунку 69

2.2. Навиплати соціального характеру

Дебет рахунку 88/2, 88/5 -Кредит рахунку 69

3.8 Облік іншихвитрат

Охорона із залученнямспеціалізованих охоронних підприємств та інших структур

На підприємствах торгівлі,згідно п.2.5. "Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат,включаються у витрати обігу і виробництва та фінансових резервів напідприємствах торгівлі та громадського харчування "(лист Комітету з торгівлі РосійськоїФедерації від 29.04.95 р. № 1-550/32-2) передбачена можливість віднесення ввитрати звертання "плати стороннім організаціям за пожежну і сторожовуохорону магазинів, складів, їдалень ".

Оплата послуг відображається вбухгалтерському обліку так

Таблиця 3.1.

Дебет Кредит Суми виставлених рахунків на оплату послуг 44 76 Відображається ПДВ по наданим послугам 19 76 Оплата послуг з охорони, наданих сторонніми організаціями 76 51 Сума ПДВ в установленому порядку віднесено на розрахунки з бюджетом 68 19

Ставлення підприємства ззалученої охоронною структурою регулюється письмовим договором на наданнявідплатних послуг.

Вартість послуги (ціна)за договором визначається угодою сторін. При цьому ціна визначається виходячиз узгодженої суми щомісячних платежів (платежів за інший будь-який період)або виходячи з узгодженої сторонами вартості "людино-дня"надання послуги.

Витрати на підписку ілітературу

Відповідно до п.12Положення витрат плати на передплату на періодичні видання нормативно-технічногохарактеру вносяться у витрати обігу того звітного періоду, до якого вонавідноситься, незалежно від часу оплати - попередньої або наступної.

У зв'язку з цим, витратина підписку не можна одночасно відносити на витрати обігу. Для відображеннятаких витрат призначений рахунок 31.

Списання за рахунком 31проводиться в міру надходження періодичних видань.

Таблиця 3.2.

Дебет Кредит Витрати по оплаті річної передплати на щомісячні журналивіднесені на витрати майбутніх періодів 31 51 При надходженні чергового номера журналу видатки списуютьсяна витрати обігу 44 31 Знос нематеріальнихактивів

До нематеріальних активіввідносяться різні немайнові права, права користування земельнимиділянками, природними ресурсами, ліцензії на визначені види діяльності,патенти, організаційні витрати, торгові марки, товарні знаки та інші.

Якщо підприємстваздійснює організаційні витрати з метою зміни йогоорганізаційно-правової форми, то такі витрати відносять на рахунок прибутку,залишається в розпорядженні підприємства.

Суми зносу понематеріальним Квіт розраховується підприємством самостійно, виходячи зтерміну служби і первісною вартістю. Передбачається, що нематеріальніактиви служать від 1 року до 10 років (але не більше терміну діяльності підприємства).За деякими видами нематеріальних активів (наприклад, з організаційнихвитратам) знос не нараховується. Якщо нематеріальні активи були придбані заціною, що включає ПДВ, то в обліку ПДВ виділяється і списується за загальними правилами.

Операції з придбаннянематеріальних активів та нарахованого зносу відображаються в обліку наступнимибухгалтерськими записами:

Таблиця 3.3.

Дебет Кредит На вартість придбання нематеріальних активів 04 60 На суму, віднесену на витрати обігу (знос не нараховується) 44 04 На суму зносу нематеріальних активів 44 05

Списання на витратизвернення матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Матеріали для забезпеченняторгового процесу списуються на основі калькуляційних розрахунків по мірівиробничої необхідності. Малоцінні та швидкозношувані предмети належатьна витрати обігу або відразу по їх оприбуткуванні і використанні ввиробництві, або шляхом нарахування 50% зносу по оприбуткуванні і передачі вексплуатацію і 50% зносу - по списанні через рік, або нарахуванням 100%зносу по оприбуткуванні і передачі в експлуатацію. До складу матеріальних витратвключаються витрати на націнки, комісійні винагороди, мито.

ПДВ, що входить в ціну придбанняматеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів, на витрати обігуне відноситься, а списується на розрахунки по даному податку з бюджетом, якщоматеріальні цінності оплачені і оприбутковані.

Кореспонденція рахунківпри списанні матеріальних цінностей на витрати обігу наступна:


Таблиця 3.4.

Дебет Кредит На суму списаних на витрати обігу матеріалів 44 10 На суму списаних на витрати обігу малоцінних ішвидкозношуваних предметів 44 71 На суму зносу малоцінних і швидкозношуванихпредметів, Сиса на витрати обігу 44 13

Витрати на підготовку перепідготовкукадрів, відрядження, представницькі витрати

Перераховані видивитрат включаються у витрати обігу при наступних умовах:

1) витрати здійснюються ввиробничих цілях, пов'язані з виконанням службових обов'язків,

2) витрати віднесені на витратиповодження в межах норм,

3) витрати, підтвердженідокументально.

Витратина підготовку та перепідготовку включаються у витрати обігу, якщо торговельнепідприємство уклало з навчальним закладом договори на надання послуг.

Командировочнівитрати включаються до складу витрат обігу за нормами. Граничний розмірпредставницьких витрат залежить від валового доходу підприємства за рік.

Кореспонденціярахунків:

Таблиця3.5.

Дебет Кредит На суму витрат на підготовку кадрів, представницьківитрати в межах норм

44

19

60

60

На суму відрядних витрат у межах норм 44 71 На суму понаднормативних витрат на підготовку кадрів,представницьких витрат 44 60,71

Податкив складі витрат обігу

В складвитрат обігу включаються податки в дорожні фонди, податки на користувачівавтомобільних доріг, податок з власників транспортних засобів і податок напридбання транспортних засобів.

Ці податкивключаються у витрати обігу відразу крім податку на придбанняавтотранспортних засобів, який відноситься до складу витрат обігупоступово через знос транспортних засобів.

Вбухгалтерському обліку податки відображаються таким чином:

Дебет Кредит На суму нарахованого податку на користувачів автомобільнихдоріг 44 67

3.9 Облік витратзвернення, що відносяться до реалізованих товарів

Фінансовий результат відторговельної діяльності підприємства являє собою різницю між валовимдоходом і витратами обігу, що відносяться до реалізованих товарів.

У зазначеному розрахункуберуть участь тільки дві статті витрат - транспортні витрати (рахунок44/1-1) та витрати з виплати відсотків за користування кредитом (рахунок 44/1-11 та44/2-11). Всі інші статті витрат у повному обсязі приєднують до поточнихвитратам, пов'язаним до реалізованих товарів. Достовірність розрахунку залежить відповноти і своєчасності формування на рахунку 44 інформації про витратизвернення.

При проведенні розрахункуспочатку визначають суму витрат обігу, що відноситься до залишків товарнихзапасів на кінець місяця, а потім - суму витрат обігу, що відноситься дореалізованих товарах.

Перший показникобчислюється методом середнього відсотка в наступному порядку:

1) Сумуються транспортні витрати івитрати з оплати відсотків за користування кредитом на залишок товарів напочаток місяця і вироблені в звітному місяці (дебетовий оборот рахунків44/1-1, 44/1-11, 44/2-11).

2) Визначається сума товарів,реалізованих у звітному місяці (кредитовий оборот рахунка 460, і залишку товарівна кінець місяця (кінцеве сальдо рахунку 44/1 або 44/2).

3) Розраховується середній відсотоквитрат обігу до загальної вартості товарів за допомогою ділення суми витратзвернення (п.1) на суму реалізованих і залишилися товарів (п.2) і множеннямїх приватного на 100%.

4) Визначається сума витратобігу, що відноситься до залишку нереалізованих товарів на кінець місяця(Кінцеве сальдо рахунку 44) Шляхом множення середнього відсотка (п.3) на цейзалишок (кінцеве сальдо рахунку 41/1 або 41/2) та ділення їх добутку на 100%.

Величина витратобігу, що відноситься до реалізованих товарів (кредитовий оборот рахунка 44),обчислюється шляхом приєднання до витрат обігу на залишок товарів напочаток місяця (початкове сальдо рахунку 44) всіх витрат, що виникають у перебігумісяця (дебетовий оборот рахунка 44), і відніманням з них суми витрат обігуна залишок товарів на кінець місяця (кінцеве сальдо рахунку 440.

Отриманий результатпідлягає відшкодуванню за рахунок валового доходу, про що роблять запис по кредитурахунки 4 "Витрати обігу" і дебетом рахунка 46 "Реалізаціяпродукції (товарів, послуг) ".

3.10 Комп'ютерне моделюванняданих

За визначенням "інформаційнатехнологія "включає в ...себе методи обробки інформації як результатпоєднання технічних можливостей обчислювальної техніки, електрозв'язку,інформатики, спрямованих на збір, накопичення, аналіз, доставку інформаціїспоживачам незалежно від відстані та обсягів; на автоматизацію рутиннихоперацій і підготовку аналітичної інформації для прийняття рішень.Сучасна інформаційна технологія - це обробка інформації за допомогоюперсонального комп'ютера (ПК) і сучасного програмного забезпечення.

Основусучасної інформаційної технології складають три технічнідосягнення:

1. Поява нового середовищанакопичення інформації на машиночитаних носіях (магнітні стрічки, магнітнідиски, оптичні диски і т.д.).

2.Розвиток засобів зв'язку, що забезпечують доставку інформації практично в будь-якуточку земної кулі без істотних обмежень у часі і відстані (мережіпередачі даних, супутниковий зв'язок).

3.Можливість автоматизованої обробки інформації за допомогою комп'ютера.

Крокза кроком інформаційна технологія сприяла зростанню ефективноїдіяльності людини в будь-якій сфері, в тому числі і в сфері діяльностібухгалтера.


Висновок

Облік витрат у торговихорганізаціях здійснюється у відповідності з двома основними нормативнимидокументами: Положенням про склад витрат та Методичними рекомендаціями.

Положення про складвитрат визначає склад витрат, що включаються у витрати обігу і виробництваорганізацій торгівлі, і порядок обліку витрат за елементами витрат.

Методичні рекомендаціївизначають єдину облікову номенклатуру статей витрат обігу та виробництвадля організацій оптової роздрібної торгівлі та громадського харчування, а так само порядокформування фінансових результатів.

Вони застосовуються ворганізаціях торгівлі незалежно від форм власності.

Відповідно доМетодичними вказівками в організації торгівлі до складу витрат обігувключаються витрати, що виникають в процесі руху товарів до споживачів.

Дана дипломна роботаскладається з трьох розділів.

У першому розділі міститьсяінформація про співвідношення бухгалтерського обліку в російській Федерації таміжнародних стандартів, розкривається специфіка роздрібної торгівлі та їївплив на систему бухгалтерського обліку, дається поняття витрат обігу тазавдання їх обліку.

У другому розділі говоритьсяпро досліджуваному підприємстві - ТОВ "Пульсар". Тут даєтьсяхарактеристика підприємства та оцінка його фінансового стану. У цій же главіміститься облікова політика даного торгового підприємства.

У третьому розділі даєтьсякласифікація витрат обігу по семи підставах. Докладно розглянутакласифікація витрат обігу за елементами та статтями витрат, розглянутаорганізація бухгалтерського обліку витрат обігу, наводиться порядок розрахункувитрат обігу, що відносяться до реалізованих товарів.

Можна зробити висновок, щов процесі досліджень, мета і завдання реалізовані.

Економія витратзвернення має першорядне значення у підвищенні ефективності торгівлі.

Поряд з прискореннямтовароруху, впровадженням прогресивних форм торгівлі велику роль у зниженнівитрат обігу відіграє:

--Забезпеченнясвоєчасної та достовірної інформацією про формування витрат обігу помісцях виникнення - торговельним підприємствам, їх філіям;

-контроль засуворим дотриманням кошторисів витрат обігу за статтями витрат;

-правильністьрозподілу витрат по звітних періодах;

-виявленнярезервів економії витрат обігу.


Список використаної літератури

1.Цивільнийкодекс Російської федерації; частина I і II.

2.Методичнірекомендації з бухгалтерського обліку витрат, включених у витрати обігу івиробництва, і фінансових результатів на підприємстві торгівлі і громадськогохарчування. Лист Комітету з торгівлі РФ від 20.04.95 р. № 1 - 550/32 -2.

3.План рахунківбухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства іінструкція по його застосуванню, затверджені наказом Мінфіну РФ від 01.11.91г. №56, розм. доп.

4.Положення пробухгалтерський облік та звітності РФ, затверджене наказом Мінфіну РФ від26.12.94 р. № 170.

5.Положення просклад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг),включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формуванняфінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку від 5.08.92 р. №552, розм. доп.

6.Зразкові правилароботи підприємства роздрібної торгівлі. Затверджено листом Комітету РФ поторгівлю від 17.03.94 р. № 1 - 314/32 - 9.

7.Бухгалтерськийоблік в торгівлі. М. - 1986.

8.Бухгалтерськийоблік; Підручник, 2-е изд./Тишков Н.Є., Болдінова А.І., Дементій Т.І. та ін Підред. Тишкова Н.Є. і Прищепи О.І., М., 1996.

9.ВласоваН.Г.Бухгалтерскій облік в торгівлі. М., 1997.

10.Волков Н.Г. Новийетап реформування в РФ// Бухгалтерський облік № 1, 2008.

11.Глушков Н.Є.Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві. Ефективне посібник збухгалтерського обліку. - Новосибірськ, 1996.

12.Жуков В.М. Обліквитрат обігу// Бухгалтерський облік № 9, 2008.

13.Івашкін В.М.Бухгалтерський облік в торгівлі (оптової і роздрібної). Навчально-практичний курс.- М., 1997.

14.Козлова Е.П.,Бабченко Т.Н., Галаніна Е.Н. Бухгалтерський облік в організаціях. - М., 2009.

15.Кондраков Н.П.Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - М., 1996.

16.Мясникова Л.А. Відлотка до електронної торгівлі// Сучасна торгівля. № 3, 2000.

17.Оцінкафінансового стану торговельної фірми// Сучасна торгівля № 1, 2000.

18.Палій В.Ф.Бухгалтерський облік в Росії та міжнародні стандарти// Бухгалтерський облік №7, 1997.

19.Патров В.В.,Биков В.А. поділ товарообігу на роздрібний та оптовий// Бухгалтерськийоблік № 7, 2009.

20.Довідникбухгалтера торгового підприємства від А до Я. Укладач Ивашкина Б.Н. - М.,1997.

21.Фінансипідприємства: Підручник/За ред. Колчиної. - М., 2008.


Додатка

Додаток1 Форми підприємств роздрібної торгівлі Ознака Торговельні підприємства 1. За масштабом і діяльності (чисельність зайнятих, розмірторгових площ)

-малі,

-середні,

-великі.

2. За товарною спеціалізацією

-вузькоспеціалізовані,

-спеціалізовані,

-універсальні.

3. За методом обслуговування покупців

-підприємствасамообслуговування,

-підприємстваобслуговування через прилавки,

-підприємстваторгівлі за зразками, каталогами, поштою.

4. По групі обслуговуваних споживачів, орієнтовані напокупців з доходами

-вище середньогорівня (елітні магазини),

-середньогорівня,

-нижче середньогорівня (товари за зниженими цінами).


Додаток 2

Схема відображення операційна рахунку 44 "Витрати обігу".

С. - Залишок витрат обігу, що припадають на залишоктоварів Списання витрат обігу, що припадають на реалізованийтовар - 46 -

70 - Нарахування заробітної плати персоналу і адміністрації

69 - Нарахування внесків до страхових і позабюджетні фонди

02, 05, 13 - Нарахування зносу основних засобів, НМА, МБП

71 - Списання суми витраченими підзвітними особами навідрядження, на господарські та представницькі витрати

90 - Відсотки по кредитах банку

60 - Витрати з доставки товарів

76 - нарахування орендної плати, комунальних платежів,плати за телефон

76, 60 - Нарахування заборговано...сті за рекламні послуги

84 - списання нестачі товарів у межах нормприродного убутку та в разі, коли винна особа не встановлена ​​