Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік витрат обігу на малих підприємствах (на прикладі ТОВ "Пульсар")

Реферат Бухгалтерський облік витрат обігу на малих підприємствах (на прикладі ТОВ "Пульсар")

МІНІСТЕРСТВОАГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Адигейськийдержавний університет

Економічнийфакультет

Кафедраекономіки

ДИПЛОМНАРОБОТА

На тему:БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ОБІГУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ "ПУЛЬСАР")

Майкоп, 2010 р.


Економічнийфакультет

Адигейськогодержавного університету

Кафедраекономіки

ЗАВДАННЯ

на підготовкудипломної роботи

Студентці заочноговідділення Коробіцина Наталія Ігорівна

Тема дипломної роботи: Бухгалтерськийоблік витрат обігу на малих підприємствах (на прикладі ТОВ "Пульсар")

закріплена наказомректора вузу від ____________ 200_р. № __

Основні питання,підлягають розробці (дослідженню):

1. Поняття витратобігу та завдання їх обліку

2. Характеристика об'єктадослідження

3. Класифікація витратзвернення

Термін наданнязакінченої роботи: "__" ___________2010 р.

Дата видачі завдання: "20"Жовтень 2009

Керівник к.е.н.Хотова Ірина Русланівна

Завдання отримав: "20"Жовтень 2009


Зміст

Введення

1.Особливостіорганізації системи бухгалтерського обліку в роздрібній торгівлі

1.1 Бухгалтерський облік в РФ та міжнародні стандарти

1.2 Специфіка роздрібної торгівлі та її вплив на системубухгалтерського обліку

1.3 Поняття витрат обігу та завдання їх обліку

2.ТОВ "Пульсар"як об'єкт дослідження

2.1 Облікова політика підприємства

2.2 Характеристика досліджуваного підприємства

2.3 Оцінка фінансового стану

3.Методологічнета організаційне забезпечення бухгалтерського обліку витрат обігу

3.1 Класифікація витрат обігу

3.2 Синтетичний та аналітичний облік витрат обігу

3.3 Статті витрат

3.4 Облік транспортних витрат

3.5 Облік витрат, пов'язаних з товарними запасами

3.6 Облік витрат, пов'язаних з основними засобами

3.7 Облік витрат на оплату праці та соціальні потреби

3.8 Облік інших витрат

3.9 Облік витрат обігу, що відносяться до реалізованихтоварам

3.10 Комп'ютерне моделювання даних

Висновок

Список використаної літератури

Додатка


Введення

У підвищеннірівня життя важливе значення має раціональна організація просування товаріввід місць виробництва до споживача. Цей процес здійснює специфічнагалузь народного господарства - торгівля.

ВЗалежно від форм організації і виконуваних функцій торгівля ділиться на оптову,направляючу товари народного споживання крупними партіями в роздрібну мережудля реалізації населенню, а також відпускати засоби виробництвапромисловим та іншим підприємствам на виробничі потреби, і роздрібну,реалізовує товари безпосередньо населенню для особистого споживання.

Торговіпідприємства повинні оперативно реагувати на вивчення кон'юнктури ринку,поліпшувати роботу. У цих умовах значно зростає роль бухгалтерськогообліку в управлінні торгівлею. Облік повинен здійснювати суворий контроль завиконанням торгово-фінансового плану, сприяти зміцненню режимуекономіки, а також збереження власності.

Здійснюючидіяльність із закупівлі, транспортування, зберігання і реалізації товарів,торговельне підприємство несе витрати.

До витратобігу відносяться витрати торгової організації, пов'язані з продажами товаріві утриманням апарату управління, заробітна плата і премії персоналу,відрахування до Пенсійного фонду, на соціальне, медичне страхування та іншістрахові й позабюджетні фонди, витрати на службові відрядження,господарські та канцелярські витрати, витрати з утримання легковоготранспорту, витрати по охороні та інше; транспортні витрати;торгово-операціоннние витрати; суми зносу основних засобів, малоцінних ішвидкозношуваних предметів; нематеріальних активів; оплата інформаційнихпослуг.

ВВідповідно до наказу Мінфіну Російської федерації від 12.11.96г. № 97 "Прорічної бухгалтерської звітності організацій "сума витрат обігу,припадає на залишок нереалізованих на кінець звітного періоду товарів, ворганізаціях, що здійснюють свою діяльність відповідно до установчихдокументами в торгівлі, обліковується на рахунку 44 і включається до статті "Незавершеневиробництво ".

Витратизвернення формуються за місцями їх виникнення на торговому підприємстві, потімгрупуються за їх видами (елементами).

Об'єктомдослідження є ТОВ "Пульсар", що знаходиться в м. Білоріченський.

Предметомдослідження виступає облік витрат обігу.

Метою роботиє вивчення витрат обігу, їх класифікація за різними підставами,вивчення організації бухгалтерського обліку витрат обігу та їх аналіз.


1. Особливостіорганізації системи бухгалтерського обліку в роздрібній торгівлі

1.1 Бухгалтерський облік в РосійськійФедерації та міжнародні стандарти

З розвитком ринковихвідносин і міжнародних зв'язків, актуальним стало питання про вдосконаленнябухгалтерського обліку, наближення його до міжнародних стандартів.

Багато західні інвесториі банкіри вважають, що бухгалтерський облік в Росії не відповідає міжнароднимнормам. А бухгалтерська звітність російських організацій не відображає їхреального стану.

З прийняттям положення пробухгалтерський облік в РФ (наказ 3170 від 26.12.94 г.0 і нового плану рахунківбухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства,бухгалтерський облік в Росії наблизився до міжнародних обліковими стандартами.Цими нормативними документами був введені в облікову практику нові об'єктиобліку, обумовлені ринковою економікою (нематеріальні активи, оренднівідносини, фінансові вкладення): організаціям дозволено вибирати варіанти облікубагатьох з об'єктів; запропоновано ввести в облікову практику ряд міжнароднихоблікових принципів: принцип нарахування, принцип обережності (тобто дозволяєтьсястворювати резерви сумнівних боргів) і деякі інші; бухгалтерськазвітність наближена до фінансової звітності західних країн.

Перехід бухгалтерськогообліку та звітності Росії до міжнародних стандартів пов'язаний з певнимитруднощами.

У Росії історичносклалося так, що держава жорстко регламентує порядок обліку ізвітності.

Однією з головних проблемРосійської федерації є встановлення співвідношення правил веденнябухгалтерського обліку та оподаткування. Зараз в Росії система бухгалтерськогообліку залежить від постійних змінах у податковій системі.

Щоб уникнути цієїЗалежно актуальним стає запровадження двох видів обліків: бухгалтерського таподаткового.

Бухгалтерський облікявляє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення вгрошовому вираженні інформації про майно, зобов'язання і їхньому русі шляхомсуцільного, безперервного і документального обліку господарських операцій.

До основних завданьбухгалтерського обліку відноситься формування повної і достовірної інформації продіяльності організації, її майновий стан для внутрішніх і зовнішніхкористувачів; забезпечення необхідною інформацією для контролю за дотриманнямзаконодавства Російської федерації при здійсненні господарськоїдіяльності та їх доцільністю та ефективністю, наявністю і рухоммайна і зобов'язань, а так само за використанням всіх видів ресурсів ввідповідно до затверджених норм і кошторисами; передбачається запобіганнянегативних результатів господарської діяльності і виявлення внутрішньогосподарськихрезервів.

Вторинної завданнямбухгалтерського обліку є складання податкової звітності з метою контролюза дотриманням податкового законодавства. Вона заснована на данихбухгалтерського обліку, але відрізняється від узагальненої інформації бухгалтерськоїзвітності. Завдання...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок