Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Методика педагогічних досліджень

Реферат Методика педагогічних досліджень

Категория: Педагогика

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Введення

У сфері фізичної культури і спорту науково-методична діяльність виділена як одна з основних. Кожен магістрант повинен мати уявлення про процеси В«наука - виробництво В»,В« наука - освіта В»; знати методи організації і проведення науково-дослідної роботи, основи методичної діяльності у сфері фізичної культури і спорту; вміти організовувати і проводити науково-дослідну та методичну роботу з проблем фізичного виховання, оздоровчої фізичної культури і спортивного тренування, застосовувати навички науково-методичної діяльності для вирішення конкретних завдань, що виникають у процесі проведення фізкультурно-спортивних занять.

Наука в сучасних умовах є важливим чинником, що обумовлює прогресивні перетворення в суспільстві у всіх областях діяльності, в тому числі в освіті, фізичної культурі, спорті, фізичному вихованні. Науково-методична підготовка служить найважливішою складовою професіоналізму діючих магістрантів і запорукою високого рівня професійної готовності.


1. Науково-дослідна робота

Науково-дослідні робота - робота наукового характеру, пов'язана з науковим пошуком, проведенням досліджень, з метою розширення наявних та отримання нових знань, перевірки наукових гіпотез, встановлення закономірностей, що проявляються в природі і в суспільстві, наукових узагальнень і наукового обгрунтування проектів.

Науково-дослідна робота повинна передбачати вивчення і реферування літературних джерел (Вітчизняних і зарубіжних) за темою дослідження, складання літературного огляду, повідомлення та доповіді по етапах наукових досліджень, участь магістранта в обговореннях доповідей і повідомлень інших учнів, участь у наукових дискусіях, конференціях, диспутах.

Магістерські дисертації відрізняються від дипломного проекту наявністю елементів науково-дослідної роботи по темі, відповідної даної магістерській програмі.

Науково-дослідна робота студентів переслідує такі цілі:

- розширити і поглибити знання студентів у галузі теоретичних основ досліджуваних дисциплін, отримати і розвинути певні практичні навички самостійної науково-дослідної діяльності;

- проводити наукові вишукування для вирішення актуальних завдань, висунутих наукою і практикою;

- виробити навички грамотно викладати результати власних наукових досліджень і здатність аргументовано захищати та обгрунтовувати отримані результати;

- прищепити навички користувачів обчислювальної техніки при проведенні наукових досліджень та обробці отриманих результатів;

- широко впровадити нові інформаційні технології при проведенні НДРС, забезпечити інформаційно-програмну підтримку вишукувань і супровід отриманих результатів;

- формувати системну методологію пізнання різноманітних об'єктів, принципів і способів їх дослідження;

Поняття В«Науково-дослідна робота студентівВ» включає в себе два елементи: 1) навчання студентів елементам дослідницької праці, прищеплення їм навичок цього туди; 2) власне наукові дослідження, проведені студентами під керівництвом професорів і викладачів. НДРС є продовженням і поглибленням навчального процесу, одним із важливих і ефективних засобів підвищення якості підготовки магістрантів.

Основні завдання наукової роботи студентів:

а) розвиток творчого і аналітичного мислення, розширення наукового кругозору;

б) прищеплення стійких навичок самостійної науково-дослідницької роботи;

в) підвищення якості засвоєння досліджуваних дисциплін;

г) вироблення вміння застосовувати теоретичні знання і сучасні методи наукових досліджень в юридичній діяльності.

Наукова робота студентів підрозділяється на навчально-дослідну, що включається в навчальний процес і проведену в навчальний час (УІРС), і науково-дослідну, виконувану під позанавчальний час (НДРС).

2. Компоненти, на яких грунтується актуальність теми педагогічного дослідження з ФК і С

Сформульована проблема повинна відповідати наступним критеріям:

1) відображати те, що потрібно досліджувати виходячи з проблеми практики або самої науки;

2) містити справжні припущення про те, що у відомій сфері діє закон (або існує спосіб вирішення задачі) невідомий науці;

3) містити істинне припущення про те, що виділене невідоме дійсно є невідомим.

Проблема ісследлванія може збігатися з предметом дослідження. Предмет - це елемент об'єкта і може бути взятий в якості проблеми дослідження, але, в той же час, проблема може мати і свою специфіку, вона може бути характеристикою деякого існуючого протиріччя междупредметом дослідження та об'єктивної реальністю або практикою, існуючої на даному етапі функціонування об'єкта дослідження.

Проблема дослідження, в кінцевому рахунку, завжди пов'язана з удосконаленням предмета дослідження або з розробкою системи заходів, спрямованих на підвищення ефективності та якості функціонування предмета дослідження в практиці роботи або в розвитку теорії про предмет.

Таким чином, проблема є, з одного боку, як би уточненням предмета дослідження, з іншого боку - характеристикою мети дослідження.

Так, якщо проблемою дослідження є наявне стан речей (наприклад, проблема підвищення ефективності навчання з фізичного виховання), то метою дослідження буде підвищення ефективності навчання з фізичного виховання у результаті тих висновків, рекомендацій, пропозицій, які будуть вироблені в ході дослідження, так як мета дослідження - це те, до чого має прийти дослідник в результаті дослідження. Ю.К. Бабанський з цього приводу пише: В«Практично проблема дослідження переростає в ціль дослідження, яке поставив перед собою дослідник в процесі вирішення виниклої проблеми - пошуку, тобто мета дослідження полягає в тому, щоб дозволити якусь проблему В».

Розробляючи систему цілей дослідження в галузі педагогіки, Ю.К. Бабанський пропонує наступну їх ієрархію:

- обгрунтування нової або пропонованої системи заходів щодо вдосконалення предмета дослідження;

- обгрунтування нової або пропонованої педагогічної закономірності в галузі фізичної культури і спорту;

- виявлення комплексу необхідних навчальних, виховних, психологічних умов успішного рішення педагогічних завдань сьогоднішнього дня в сфері фізичного виховання;

- відбір оптимального обсягу, складності фізичних вправ для змісту навчання і виховання;

- обгрунтування нових методів навчання, форм засобів навчання і виховання;

- розробка методологічних методів педагогічних досліджень в галузі фізичної культури і спорту.

У цьому переліку цілей охоплені всі основні компоненти навчально-виховного процесу з фізичного вихованню, але в самих загальних формулюваннях, що припускає постановку більш загальних і більш приватних цілей дослідження в галузі дидактики.

Проблема, насамперед, повинна бути актуальною і відповідати соціальному замовленню суспільства. Це означає, що при визначенні проблеми, як і предмета, і цілі треба враховувати вимоги суспільства до процесу фізичного вдосконалення в найзагальніших рисах. До таких проблем можуть бути віднесені розробки проектування нового змісту, форм, засобів і методів навчання по фізичній культурі та спорту.

Важливо також значення досліджень, пов'язаних з вирішенням завдань, систематизацією знань або узагальненням передового педагогічного досвіду. До таких досліджень можуть бути віднесені класифікація, узагальнення методів засобів навчання, передового педагогічного досвіду в галузі використання нових педагогічних технологій з фізичного виховання та ін

Наукова проблема, предмет і мета дослідження повинні задовольняти вимогам наукової новизни дослідження.

Лауреат Нобелівської премії відомий фізик Дж. Томсон пише з цього приводу: В«Найголовніший чинник, визначає успіх дослідження, шукати в правильному напрямку. У будь мо...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок