Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биология » Природознавство в системі наук

Реферат Природознавство в системі наук

Категория: Биология

Тема:Природознавство в системі наук


ЗМІСТ

Введення

1. Диференціація наук

2. Природознавствояк ієрархія наук про природу

3. Природознавствоі соціальне життя суспільства

4. Проблемаінтеграції природничо-наукового і гуманітарного знання

Висновок

Список використаних джерел


ВСТУП

Сучасне наукознавствопід природознавством розуміє систему наук про природу: фізику, хімію, біологію,астрономію, геологію та інші. Кожна з цих наук має своє предметне поле,зміст, структуру, методи дослідження, описує якусь одну сторонуприроди і будує її модель: фізика - фізичну картину світу, хімія - хімічну,біологія - біологічну і т.д. Але, вивчаючи, і навіть дуже глибоко, одну з цихсторін, не можна забувати, що світ цілісний і єдиний. Тому однією з найважливішихзадач природознавства є осягнення фундаментальних, загальних законівбуття матерії і побудова єдиної наукової картини світу - такий його несуперечливоїмоделі, яка б з єдиних позицій описувала явища і процеси, що протікають воточуючому нас світі.

Мета роботи - розкритиприродознавство в системі наук.

Завдання роботи:

1. Показати, що диференціація іінтеграція наук невід'ємні сторони процесу пізнання навколишнього світу.

2. Сформувати уявлення про ієрархічностіприродничих наук.

3. Розкрити роль природознавства всоціально-культурного життя суспільства.

4. Обгрунтувати необхідністьінтеграції природничо-наукового і гуманітарного знання.

5. Відпрацювати поняття:диференціація, диверсифікація, інтеграція.

Методика дослідженнязаснована на використанні контент-аналізу різних джерел наукової таспеціальної літератури з питань концептуальних основ сучасногоприродознавства.


1. Диференціація наук

Накопичення кількості тазміна якості інформації про навколишній світ, її систематизація такласифікація ще в рамках натурфілософії сприяли виділенню природи,людини і суспільства як самостійних об'єктів пізнання та поділу їїєдиного поля на окремі області. Цей процес одержав назву диференціації(Лат. differentia - різниця, поділ).

Пізнавальна сферасучасної науки включає близько п'ятнадцяти тисяч наукових дисциплін. В їїструктурі чітко виділяються три області:

- система знань пролюдину, суспільство і різних видах і формах суспільного життя - гуманітарні(Франц. humanitaire від лат. Humanitas). науки;

- система знань проприроду - природознавство;

- система знань протехніці та технологіях - технічні науки.

У процесі їх виділеннявідбулося не просто поділ єдиного предметного поля науки. На основі виявленихзагальних підстав цих областей знання відбулося формування загального науковогомови, системи понять, специфічних методів дослідження, стереотипів(Зразків, стилів) пізнання, традицій у розумінні дійсності -гуманітарного, природничого (раціонального) і технічного мислення.

Всередині кожної з областейвиділяються ще більш вузькі напрямки. Так природознавство включає комплексвзаємопов'язаних наук про живу і неживої природі й людині як її частини -астрономію, фізику, хімію, біологію, медицину, геологію та ін Кожна з нихмає своє предметне поле - зміст, структуру, специфічні методидослідження, описує якусь одну сторону природи і будує її модель,єдину несуперечливу теорію, що описує явища цього боку природи. Впроцесі історичного розвитку людства їх роль в культурі цивілізаціїзазнала суттєвих змін.

Кожна з виділених науксама представляє складнопобудованих комплекс знань, в рамках яких можнавиділити ще більш вузькі області. Цей процес одержав назву диверсифікації(Лат. diversificatio - зміна, різноманітність). Наприклад, в біології виділяютьботаніку, зоологію, анатомію, фізіологію, цитологію, генетику, еволюційнутеорію і т.д., у фізиці - класичну механіку, термодинаміку,електродинаміку, статистичну фізику, теорію відносності, атомну іядерну фізику, квантову механіку, фізику елементарних часток і ін,астрономія включає небесну механіку, астрофізику, космологію, та ін, хімія -неорганічну, органічну, аналітичну, фізичну хімію, хімію полімеріві т.д.

Сфериприродничонаукового, технічного і гуманітарного знання глибоко взаємопов'язані.Відсутність загальних підстав і спільної мови опису явищ що вивчаються ними незаважає їх взаємодії. Прогрес природничих і технічних наук тастановлення природничонаукових методів дослідження сприяли появівеликих досягнень в гуманітарних областях - економіці, політиці, у вирішенніглобальних проблем людства. В більшості своїй відкриття в областіприродознавства стають причиною зміни світогляду, загальноїспрямованості мислення, реалізуються в соціальному житті і, в остаточному підсумку,надають найглибше вплив на гуманітарну культуру. Розвитокприродничих наук надає новий сенс пізнання. Але і гуманітарні науки в своючергу впливають на розвиток природничих і технічних наук. Вони даютьможливість людині краще зрозуміти самого себе, свою творчість, свою культуру,свою роль і призначення в системі Світобудови, допомагають активізувати і реалізуватисвої здібності і творчий потенціал.

Диференціація наукдозволяє більш глибоко пізнавати окремі сторони оточуючого нас світу,однак світ складається не з окремих частин, а являє цілісність і дляпобудови його об'єктивної картини необхідні об'єднані зусилля всіх наук.

2.Природознавство як ієрархія наук про природу

Об'єднаніспецифічними методами дослідження, природничі науки утворюють ієрархічну(Грец. hieros-священний і arche - влада, розташування елементів в порядку віднижчого до вищого, послідовність ускладнюються структур) систему. Впершеце помітив ще французький фізик А.Ампер, що створив на початку XIX століття першукласифікацію природних наук, яка вже тоді включала близько 200найменувань. Ієрархію природничих наук можна представити у вигляді спрощеноїсхеми (малюнок 1).

На першому ступеніієрархічної градації природознавства знаходиться фізика, як наука, що вивчаєнайбільш "просто" влаштовані системи, найбільш загальні властивостіматерії, найпростіші форми її руху і взаємодії. Всі процеси і явища,протікають в соціоприродної середовищі, розвиваються не всупереч, а відповідно дофундаментальним законам і принципам, які відкрила і вивчає фізика. Жоднахімічна реакція, біологічний або соціальний процес не можуть протікативсупереч цим законам. Тому фізика і є підставою всьогоприродознавства, та й саме слово "Physis"-означає "природа".


Малюнок 1. Систематикаприродничих наук

Астрономія - наука пробудові, розвитку і русі космічних тіл, утворюваних ними систем іВсесвіту в цілому. Вона, як і фізика, вивчає найбільш "прості" тілаприроди. У цьому плані вона близька фізики і широко використовує її досягнення длявивчення процесів, що протікають в мегасвіті.

Фізика і хімія глибоковзаємопов'язані розділи природознавства і мають спільне поле діяльності. Такіоб'єкти мікросвіту як атоми і молекули вивчаються і тієї, і іншої наукою. Але яксправедливо зазначив лауреат Нобелівської премії з хімії Н. Н. Семенов, "... хімічнийпроцес є те основне явище, яке відрізняє хімію від фізики і робитьпершу більш складною наукою ". Процеси перетворення речовин супроводжуютьсязміною їх складу або будови. Чому одні речовини розчиняються у тому чиіншому розчиннику, а інші ні, чому одні речовини взаємодіють міжсобою, а інші ні? - Все залежить від їх електронної структури та будови тазумовлюється фундаментальними законами природи. Однак хімічніперетворення можна редукувати (лат. reductio - приведення назад) до чистофізичним взаємодіям - механічним або електромагнітним, так як ухімічного процесу є свої, властиві тільки йому, специфічніособливості, незвідні до інших форм руху матерії.

Ще на більш високійщаблі ієрархічної драбини знаходиться біологія - комплекс наук, які досліджуютьживу природу від доклеточного рівня до біосфери. Вона вивчає ще більш складніоб'єкти і явища. Живлення, дихання, самовідтворення, подр...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок