Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биология » Цитогенетична та молекулярно-цитогенетична характеристика мікроделяціонних синдромів Прадера-Віллі, Ангельмана і Ді Джорджі

Реферат Цитогенетична та молекулярно-цитогенетична характеристика мікроделяціонних синдромів Прадера-Віллі, Ангельмана і Ді Джорджі

Категория: Биология

Міністерство освіти і наукиУкраїни

Харківський національний університетім. В.Н. Каразіна

Біологічний факультет

Кафедра генетики і цитології

Курсова робота

з генетики на тему:

Цитогенетична і молекулярно - цитогенетична характеристикамікроделяціонних синдромів Прадера-Віллі, Ангельмана і Ді Джорджі

Харків 2010


ЗМІСТ

Введення

Глава 1. Сучасні методи іпроблеми діагностики спадкової патології

1.1 Сучасні уявлення проспадкових захворюваннях

1.2 геномних імпрінтінг

1.3 Хвороби імпрінтінга4

Глава 2. Характеристика синдромів Прадера-Вілліі Ангельмана

2.1 Цитогенетична характеристикасиндромів Прадера-Віллі та Ангельмана

2.2 Клінічні прояви і методидіагностики синдромів Прадера-Віллі та Ангельмана

2.2.1 Клінічні прояви синдрому Прадера-Віллі

2.2.2 Клінічні прояви синдрому Ангельмана

2.3 Зв'язок синдромів Прадера-Віллі та Ангельмана

Глава 3. Синдром Ді Джорджі (Ді Георга)

Висновки

Список використаної літератури

Додаток


ВСТУП

Однією з найбільшактуальних проблем сучасної медичної генетики є визначенняетіології та патогенезу спадкових захворювань. Цитогенетичні тамолекулярні дослідження мають високу діагностичну інформативність іцінність при вирішенні даної проблеми, так як хромосомні аномалії зустрічаютьсяз частотою від 4 до 34% при різних спадкових синдромах. В останні рокиз'явилися нові методи цитогенетичних і молекулярно-цитогенетичних досліджень,значно розширюють діагностичні можливості при захворюваннях,супроводжуються різними хромосомними порушеннями. Даний огляд присвяченийпитань вибору необхідних цитогенетичних або молекулярно-генетичниханалізів при різних формах генетичних синдромів.

В роботі розглядаютьсягенетичні захворювання, викликані мікроделецій хромосом. На прикладіспадкових захворювань (синдромах Прадера-Віллі, Ангельмана, Ді Джорджі)буде вивчено явище геномного імпринтингу, вплив якого вчені вивчають ізараз, так як до кінця механізм геномного імпринтингу поки не відомий. Будутьрозглянуті можливі варіанти медичної допомоги при даних захворюваннях іризики подальших проявів цих захворювань в сім'ях, де зустрічаються такі патології.Вивчення цієї проблеми на сьогодні є актуальною.

Метою роботи є:вивчення цитогенетичних та клінічних проявів мікроделяціонних синдромівПрадера-Віллі, Ангельмана і Ді Джорджі.


ГЛАВА 1. СУЧАСНІМЕТОДИ І ПРОБЛЕМИ діагностика спадкової патології

1.1 Сучасніуявлення про спадкові захворювання

Однією з найбільшактуальних проблем сучасної охорони здоров'я є організаціямедико-генетичної допомоги сім'ям, де зустрічаються випадки народження дітей зі спадковимизахворюваннями. Актуальність цієї проблеми визначається широким розповсюдженнямданої патології, труднощами диференціальної діагностики великої кількостіспадкових хвороб, що проявляються множинними аномаліями розвитку звисоким ризиком повторення захворювання в сім'ї.

За даними, опублікованимина початку 90-х років минулого століття, в світі налічувалося близько 7,5 млн. чоловікз спадковими патологіями, одним із клінічних проявів яких єрозумова відсталість. Цитогенетичні методи дослідження відіграють величезнуроль у з'ясуванні етіології генетичних захворювань. Згідно з останнімиповідомленнями, хромосомні аномалії серед пацієнтів із затримкою розвитку ірозумовою відсталістю зустрічаються в середньому з частотою від 4 до 34% [1, 3].

На даний моментз'явилися нові методи цитогенетичного та молекулярно-цитогенетичногодосліджень, значно розширюють спектр сучасних діагностичнихможливостей. До цих методів можна віднести FISH-метод, заснований нагібридизації флюоресцентних мічених ДНК-зондів на різні ділянки геному;порівняльну геномну гібридизацію; метод спектрального каріотипування;праймерной дослідження in situ та ін У зв'язку з різноманітністю сучаснихцитогенетичних методів в літературі широко обговорюється питання про вибірнеобхідного цитогенетичного або молекулярно-генетичного аналізу длявстановлення діагнозу при затримках психічного розвитку та розумовоювідсталості [4].

Відповідно дорекомендаціями погоджувальної конференції американської колегії медичноїгенетики (The Consensus Conference of the American College of Medical Genetics,1997), будь-якому пацієнтові з такою патологією на першому етапі необхідно провестистандартний цитогенетичний аналіз c дозволом в 500 сегментів. У разі підозрина синдром, обумовлений мікроструктурними аномаліями, необхідне проведеннябільш чутливих молекулярно-цитогенетичних досліджень. Першімікроструктурні порушення хромосом, асоційовані з певним синдромом,були виявлені в 1980 р. Є. Buhler і співавторами. Вони повідомили про термінальноїделеції сегмента 8q24 у дівчинки з клінічними ознаками синдромуЛангера-Гідеона. До теперішнього часу налічується близько двох десятківмікроделеціонних синдромів, обумовлених термінальними і інтерстиціальнимиделеціями різних хромосом (Рубінштейна-Тейбі, Міллера-Дікер, Вільямса,Лангера-Гідеона, Прадера-Віллі, Ангельмана, Аладжілла, Ді Джорджі,Рассела-Сільвера та ін) [5, 9-12].

мікроделецій імікродуплікаціі зазвичай зачіпають ряд близько зчеплених генів, доза яких врезультаті такої перебудови істотно змінюється. У 1986 р. R. Schmickel запропонував позначати хвороби, зумовлені зміною дози близько розташованихгенів в результаті мікроделецій або мікродуплікацій, терміном В«синдром суміжнихгенів В»(contiguous gene syndrome). Дуже важливо, що ідентифікуються данісиндроми ще до цитологічної локалізації, і це в свою чергу єголовним критерієм їх позначення як В«синдрому суміжних генівВ». У літературіописані випадки таких захворювань, обумовлені не тільки делеціями ідуплікації хромосомних сегментів, але і без них. Зазначені синдроми єпереважно спорадичними. Відзначено, що розмір залученого в хромосомнуперебудову району пов'язаний з тяжкістю захворювання [7].

Численні повідомленняостанніх років свідчать про істотної ролі субтеломерних перебудов вгенезі недиференційованої розумової відсталості. Показано, що субтеломерниерегіони хромосом насичені генами, і мутації в них можуть призводити догенетичних порушень. На даний момент аналіз субтеломерних перебудов,проведений різними методами, був виконаний в багатьох вибірках пацієнтів зспадковими захворюваннями, у яких було виражено відставання у розвитку.Фактично субмікроскопіческіе субтеломерние хромосомні аномалії буливиявлені у 6,5-7,4% дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю [16,17] і у 10,3% дітей з легкою розумовою відсталістю. Завдяки цим дослідженнямбули описані наступні форми патології:

- субмікроскопічнатермінальна делеція 8pter, пов'язана з транслокацією t (8; 20), що призводить допсихічним і поведінковим проблемам;

- термінальна делеціяхромосоми 5р у пацієнта з фенотиповими проявами синдрому Lujan-Fryns;

- тандемна транслокація22/15 з делеції району 22q13.3 і збереженням району ядерцевих організаторахромосоми у пацієнта з затримкою психомоторного і мовного розвитку ігіпотонією, без будь-яких дісморфологіческіх особливостей;

- делеція району 22q13 упацієнтів із затримкою психомоторного розвитку та мовлення, гіпотонією інезначними малими аномаліями;

- делеція 16р, виниклаde novo, що поєднується з гіпотонією і неспецифічними аномаліями; -субтеломерная делеція внаслідок сімейної збалансованої транслокації t (3; 16)(Q29; р13.3), сегрегуючий в двох поколіннях;

- делеція району 1р36.3(Виконано комплексний геномної аналіз карт зчеплення) [2, 4]. Данахромосомна аномалія може бути пов'язана з гіпотонією, аномаліями росту,характерним лицьовим фенотипом (опуклий лоб, глибоко посаджені очі, плоскаперенісся, гі...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок