Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биология » Критерії і норми науковості

Реферат Критерії і норми науковості

Категория: Биология
Контрольна робота

В« Критерії і норми науковості В»


Ведення

Одним зознак, що відрізняє наукове знання від ненаукового, є його системність.Це означає, що той емпіричний матеріал, яким володіє наука,відповідним чином організований, зведений в певні класи і групи.Наукове знання має надто складну структуру, воно складається з безлічі самихрізноманітних елементів. На В«мікроскопічному" рівні науки можна виділити,наприклад, такі елементи, як поняття, судження, умовиводи, що добре відрізняютьсяодин від одного за рядом формальних ознак. Однак вони не висловлюють специфікунаукового знання, оскільки в таких формах здійснюється як наукове, так і донауковепізнання. З цієї причини я не буду розглядати поняття, судження,умовиводи.

Для системинаукових знань характерно використання більш великих блоків, якими є- Гіпотеза, теорія, модель. Ці форми наукового знання навіть з чисто зовнішньоїформальної сторони відрізняються від зазначених вище, саме вони характерні длясучасної науки.

науковийметод системність знання


Теорія яквища організація наукового знання

Теоріяє вищою формою організації наукового знання, що дає цілісне уявленняпро істотних зв'язках і відносинах в якій-небудь області реальності. Розробкатеорії супроводжується, як правило, введенням понять, які фіксуютьбезпосередньо не спостерігаються сторони об'єктивної реальності. Тому перевіркаістинності теорії не може бути безпосередньо здійснена прямим наглядомі експериментом. Такий В«відривВ» теорії від безпосередньо спостерігається реальностіпородив в 20 столітті чимало дискусій на тему про те, яке ж знання можна і потрібновизнати науковим, а якому в цьому випадку відмовити. Проблема полягала в тому,що відносна незалежність теоретичного знання від його емпіричногобазису, свобода побудови різних теоретичних конструкцій мимоволі створюютьілюзію немислимою легкості винаходу універсальних пояснювальних систем іповної наукової безкарності авторів за свої карколомні ідеї. [1, с53]

За чассвоєї історії наука виробила ряд критеріїв для оцінки нових теорій. Зазвичайці критерії зводяться до наступних:

- Чи немаєпротиріччя з твердо встановленими науковими фактами?

- Чиекспериментальне підтвердження теорії з відповідної відтворюваністю(Повторюваністю) результатів?

-Чи застосовуються прийняті в науці інструменти та метод міркування абовикористовуються ті, що дають бажані для автора результати?

- Незанадто багато наукоподібних словосполучень нових термінів, які оглушаютьабо викликають асоціації з чимось чутим, високонаукових і малозрозумілим?

- НамагавсяЧи автор розглядати способи спростувати свою гіпотезу або тільки підбираваргументи на її користь?

-Підтверджені чи ці відкриття іншими фахівцями?

- Як новевідкриття вкладається в сформовану картину світу?

- Незанадто часто цей автор робить В«великі відкриттяВ»?

- Даються чиобіцянки легко вирішити глобальні проблема людства? [2, с. 26]

Під теорієюрозуміється система знань, що описує і пояснює сукупність явищдеякої області дійсності і зводить відкриті в цій області закони доєдиного об'єднуючого початку.

Побудоватеорії спирається, на результати, отримані на емпіричному рівнідослідження. В теорії ці результати упорядковуються, приводяться в стрункусистему, об'єднану загальною ідеєю, уточнюються на основі введених в теоріюабстракцій, ідеалізацій і принципів.

До зновстворюваної теорії ставиться ряд важливих вимог:

1. Науковатеорія повинна бути адекватна описуваного об'єкту, що дозволяє в певнихмежах замінити експериментальні дослідження теоретичними дослідженнями.

2. Теоріяповинна задовольняти вимогу повноти опису деякої областідійсності, тобто все різноманіття дослідних даних в цій області повиннобути описане в термінах вихідного базису теорії, за допомогою її основнихпринципів, понять, абстракції, ідеалізації, аксіом і т.д.

3. Повиннібути пояснені взаємозв'язки між різноманітними компонентами в рамках самої теорії,повинні існувати зв'язки між різноманітними положеннями теорії, що забезпечуютьперехід від одних тверджень до інших.

4. Повинновиконуватися вимога внутрішньої несуперечності теорії та відповідності їїдослідним даним. В протилежному випадку теорія повинна бути вдосконаленаабо навіть відкинута.

Задовольняютьвикладеним вимогам теорії можуть розрізнятися за рядом ознак, основними зяких є еврістичність, конструктивність і простота.

Еврістичністьтеорії відображає її Предсказательная і пояснювальні можливості. Вона євагомим аргументом на користь істинності теорії. Причому, особливе значення в цьомуплані має математичний апарат теорії, що дозволяє не тільки робититочні кількісні передбачення, але і відкривати нові явища, що вже траплялосяу фізиці неодноразово.

Конструктивністьтеорії полягає в простій, чиненої за певними правилами проверяемости їїосновних положень, принципів, законів.

Простотатеорії досягається шляхом введення узагальнених законів, "скорочення" і "ущільнення"інформації за допомогою визначень скорочень. Слід мати на увазі, що можнаоцінювати теорію не тільки з точки зору статичної, але і динамічної простоти:перевага віддається тій теорії, що може бути уточнена і розповсюдженана більш широке безліч фактів шляхом незначних уточнень і переробок, тобтояка виявляється більш простою в своїй динаміці, русі. В принципі вВнаслідок цих В«скороченьВ» і В«ущільненьВ» виходить дуже проста теорія, аледуже ненаглядна (прикладом можуть служити довідники минулих років і випускаютьсязараз). Для сприйняття такої В«упакованоїВ» теорії потрібні фахівці, а цев масі випадків нездійсненна.

Науковатеорія розвивається під впливом різноманітних стимулів, що можуть бутизовнішніми і внутрішніми. Зовнішні стимули являють собою виявлені вскладі теорії невирішені задачі, протиріччя і т.п. Як ті, так і іншіпризводять до розвитку теорії в 3-х основних формах:

1.Інтесифікаційна форма розвитку, коли відбувається поглиблення наших знань беззміни області застосування теорії.

2.Екстенсіфікаціонная форма розвитку, коли відбувається розширення областізастосування теорії без істотної зміни її змісту. В такому випадкуздійснюється екстраполяція теорії на знов відкриваються або вже відоміявища. Прикладом цього може слугувати розповсюдження теорії наобласть оптичних явищ.

3.Екстенсіфікаціонно - інтесифікаційна (комбінована) форма розвитку. Такийформою розвитку є наприклад, процес диференціації наукових теорій.

У розвиткутеорії можуть бути виділені два відносно самостійних етапи:еволюційний, коли теорія зберігає свою якісну визначеність, іреволюційний, коли здійснюється ломка її основних вхідних початків,компонентів, математичного апарату і методології. По суті таким стрибком врозвитку теорії є створення нової теорії. Здійснюється воно тоді, коли можливостістарої теорії вичерпані.

В процесірозвитку теорії як на першому, так і на другому етапі надто істотну рольграє узагальнення.

Існуюрізні способи узагальнення теорій. Найважливішими з них є:

1.Узагальнення, основане на застосуванні абстракції ототожнення, коли теорія,розвинена для області явищ А екстраполюється в область Б, що може бутиототожнена з областю А.

2.Узагальнення шляхом об'єднання декількох теорій в одну в результаті виявленнязагальних і фундаментальних закономірностей, що мають силу в розглядуваних кожноютеорією областях. Так, Максвелл узагальнив в єдиній теорії електромагнітного полявчення про електрику і магнетизм.

3.Узагальнення шляхом усунення зі складу базису теорії тієї або іншої аксіоми. Так,наприклад створена "абсолютна" геометрія Больаі, по відношенню до якоїгеометрії Лобачевського і Евкліда виступають як приватні випадки.

4.Узагальнення з граничним переходом, коли...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок