Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Международные отношения » Економічне та організаційне розвиток фондового ринку країн, що розвиваються (на прикладі Азербайджану)

Реферат Економічне та організаційне розвиток фондового ринку країн, що розвиваються (на прикладі Азербайджану)

Гараханов Натіг Нізамовіч

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Економічне та організаційний розвиток фондового ринку країн, що розвиваються (на прикладі Азербайджану)

Москва 2010


Робота виконана в ГОУ ВПО В«Російська економічна академія ім. Г.В. Плеханова В», на кафедріВ« Біржового справи і цінних паперів В»

Захист відбудеться 10 березня 2010 р. в 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 212.196.02 при Російській економічній академії ім. Г.В. Плеханова за адресою: 117997, Москва, Стременний провулок, 36.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Російської економічної академії ім. Г.В. Плеханова.

Автореферат розісланий 1 лютого 2010

Вчений секретар

вченої ради Маршавін Л.Я.


1. Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. Фондовий ринок є найважливішою складовою частиною ринкового механізму і забезпечує ефективний перерозподіл вільних фінансових ресурсів в інтересах економічного розвитку суб'єктів господарювання.

Актуальність дослідження економічного та організаційного розвитку фондового ринку країн, що розвиваються обумовлена тим, що:

в країнах СНД, у тому числі і в Азербайджані, ефективний розвиток фондового ринку є однією з пріоритетних завдань економічних органів країни. Виявлення і рішення проблем, що перешкоджають розвитку розвиваються фондових ринків, створює теоретичні передумови для розробки заходів по досягненню ефективного розвитку ринків цінних паперів в Азербайджанській Республіці і в інших країнах з економікою

загрузка...
, що розвивається;

процес глобалізації призводить до формування єдиного світового економічного простору. Однак, даний процес супроводжується і наростанням нестабільності на розвиваються фондових ринках, для боротьби з якою необхідно вживати відповідні заходи;

потрібно визначати умови переростання розвивається фондового ринку в розвинений фондовий ринок, стосовно до окремо взятій країні з економікою, що розвивається;

необхідно своєчасно виявити потенційні проблеми розвиваються фондових ринків з метою визначення підходящих шляхів розвитку національного фондового ринку;

важливо постійно узагальнювати накопичений досвід, пов'язаний з шляхами та способами успішного інтеграційного процесу залучення розвиваються фондових ринків у світовій та міжнародний фондовий ринок.

Ступінь наукової розробленості проблеми. В існуючій економічній літературі представлений значний обсяг робіт, присвячених різним аспектам функціонування і розвитку ринку цінних паперів.

Аналіз соціально-економічної сутності цінних паперів представлений у працях Д. Рікардо, К. Маркса, Р. Гільфердінга, А. Маршалла, Дж. М. Кейнса, а також М.Ю. Алексєєва, А.В. Анікіна, Е. Я. Брегеля, В.Т.Мусатова, І.А. Трахтенберга та інших авторів.

Розгляду питань функціонування і розвитку фондового ринку приділялася увага в роботах В.А. Галанова, Б.І. Альохін, В.Є. Єсипова, А.А. Кілячкова, Я.М. Міркіна, Є.В. Семенковою, Л.А. Чалдаева, Є.В. Чиркова та інших авторів.

Значне число матеріалів з ринку цінних паперів опубліковано в російських економічних періодичних виданнях. Особливістю сучасних досліджень є їх виключно практична цінність в частині аналізу поточної кон'юнктури російського ринку цінних паперів і розробки на цій основі конкретних рекомендацій по роботі з цінними паперами для різних суб'єктів відносин.

Разом з тим, вирішення багатьох теоретичних і практичних питань функціонування та розвитку фондового ринку стосовно до країнам, що розвиваються ще перебуває в стадії вивчення, проблематика питань, пов'язаних з розвитком розвиваються фондових ринків ще слабо вивчена. Теоретична і практична значимість вивчення даних проблем, необхідність вироблення і застосування нових підходів у їх дослідженні та визначили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та завдання.

Метою дисертаційного дослідження є розробка наукових проблем, пов'язаних з економічним і організаційним розвитком розвивається ринку цінних паперів на прикладі Республіки Азербайджан.

Для досягнення зазначеної мети в дисертації поставлені такі завдання:

В· виявити основи відмінностей між формуються, розвиваються, і розвиненими фондовими ринками;

В· вивчити основні відмінні риси розвиваються фондових ринків;

В· визначити вплив ступеня розкриття інформації про фінансово-економічної діяльності емітентів на розвиток фондового ринку Азербайджану;

В· виявити роль спекулятивного іноземного капіталу на розвиненому фондовому ринку;

В· визначити економічні, технічні і політичні умови переростання розвивається фондового ринку Азербайджану в більш розвинутий ринок.

Об'єктом дослідження є розвиваються фондові ринки.

Предметом дослідження є економічні та організаційні проблеми розвиваються фондових ринків, на прикладі фондового ринку Азербайджану.

Методологічною основою дослідження з'явилися загальнонаукові методи дослідження, якісний і кількісний аналіз, методи системного, порівняльного аналізу, наукової абстракції, моделювання, метод угрупування, графічне відображення досліджуваних явищ, комплексний підхід.

Теоретичною основою дисертації послужили економічні теорії, розроблені провідними західними та російськими вченими-економістами в галузі сучасної теорії ринку цінних паперів.

Інформаційну базу дисертаційного дослідження склали статистичні дані, отримані з бази даних міжнародних фінансових організацій і Бакинської фондовій біржі. Крім цього, також активно використовувалися дані, отримані з публікацій у засобах економічній, науковій та масової інформації.

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає в наступному:

В· розкрито взаємозв'язки між розвитком фондового ринку в умовах економіки, що розвивається і соціально- культурними цінностями країни, які включають: рівень культури, національні особливості, психологію населення;

В· класифіковані найбільш загальні специфічні характеристики що розвивається фондового ринку, що відрізняють його від розвиненого фондового ринку, які, зокрема включають більш високу волатильність ринку, його відносно низькі обсяги і переважання банківського кредиту над цінними паперами в борговому капіталі країни;

В· виявлено основні негативні фактори ціноутворення, характерні для розвивається фондового ринку, які включають: корупцію регулятивних органів, маніпуляції цінами і активне використання інсайдерської інформації;

В· визначено механізми взаємозв'язку між інформаційною відкритістю учасників ринку і ступенем розвиненості фондового ринку в цілому, запропоновані заходи по усуненню непрозорості в забезпеченні інформаційної відкритості на розвиваються фондових ринках;

В· визначено зовнішні економічні фактори, характерні для Азербайджану, що уповільнюють розвиток національного розвивається фондового ринку, серед яких основними є короткостроковий спекулятивний іноземний капітал та економічні цикли глобальної економіки;

В· виявлено основні економічні, технічні і політичні проблеми фондового ринку Азербайджану та інших розвиваються фондових ринків, зокрема недостатня фінансова глибина, слабке колективне інвестування і неефективна макроекономічна політика.

Практична значимість результатів дослідження полягає в тому, що розроблені методичні положення і висновки можуть бути використані в практичній діяльності органами державного управління і саморегулівними організаціями з метою підвищення ефективності розвивається фондового ринку. Розроблені методичні положення і рекомендації можуть бути використані зацікавленим...

загрузка...

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...