Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Математика » Метод квадратних коренів

Реферат Метод квадратних коренів

Категория: Математика

Введення

Система лінійних алгебраїчних рівнянь - математична модель, яка описує стан рівноваги економічного об'єкта, яке називається сталим режимом або статикою об'єкта. Економічна статика вивчає допустимі та раціональні стану економічного об'єкта.

Нехай дана система n лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими

(1.1)

або в матричній формі

Ax = b,

де

- матриця коефіцієнтів,


- стовпець вільних членів і стовпець невідомих відповідно.

Якщо матриця А невироджена, тобто

то система (1.1) має єдине рішення. У цьому випадку рішення системи (1.1) з теоретичної точки зору не представляє праці. Значення невідомих x i (i = 1,2, ... n) можуть бути отримані за відомими формулами Крамера

Крамер квадратний корінь матриця

де матриця A i виходить із матриці А заміною її i-го стовпця стовпцем вільних членів.

Але такий спосіб вирішення лінійної системи з n невідомими призводить до обчислення n + 1 визначників порядку n, що являє собою досить трудомістку операцію при скільки-небудь великому числі n.

Застосовувані в даний час методи рішення лінійних систем можна розбити на дві групи: точні і наближені.

Точними методами називаються такі методи, які в припущенні, що обчислення ведуться точно (Без округлень), приводять до точних значень невідомих x i . Так як на практиці всі обчислення ведуться з заокругленнями, то і значення невідомих, отримані точним методом, неминуче будуть містити похибки. До точних методів відносяться, наприклад, метод Гаусса, метод квадратних коренів.

Наближеними методами називаються такі методи, які навіть в припущенні, що обчислення ведуться без округлень, дозволяють отримати розв'язок системи (x 1 , x 2 , ..., x n ) лише з заданою точністю. Точне рішення системи в цих випадках може бути отримано теоретично як результат нескінченного процесу. До наближених методів відносяться метод простої ітерації, метод Зейделя та ін Кожен з цих методів не завжди є збіжним в застосуванні до конкретного класу систем лінійних рівнянь.

Дана контрольна робота має наступну структуру: на початку розглядається математична постановка завдання для методу квадратних коренів при вирішенні систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Потім проводиться реалізація даного методу за допомогою обчислювальних засобів ЕОМ, а саме прикладною програмою Matlab 6.5. На прикладі реалізації декількох тестових завдань проводиться аналіз точності даного методу, а саме коли найбільш ефективно застосовувати метод квадратних коренів при вирішенні систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Аналіз проводиться на основі матриці А (її мірності, розрідженості, обумовленості. Результати, отримані на основі методу квадратних коренів, наведені в кінці даної роботи. Також в роботі представлений графічний матеріал. По закінченні проведення дослідження робота завершується логічним висновком.


Математична постановка задачі

Метод квадратних коренів використовується для вирішення лінійної системи

Ax = b,

(1.2)


у якої матриця А симетрична, тобто

a ij = a ji (i, j = 1, 2, ..., n).

Метод є більш економним і зручним у порівнянні з вирішенням систем загального вигляду.

Рішення системи здійснюється в два етапи.

Прямий хід. Уявімо матрицю А у вигляді добутку двох взаємно транспонувати трикутних матриць:

(1.3)

А = Т Вў Т,

де

.


Перемножая матриці T Вў і T і прирівнюючи матриці A, отримаємо наступні формули для визначення t ij :

(1.4)

Після того, як матриця Т знайдена, систему (1.2) замінюємо двома еквівалентними їй системами з трикутними матрицями

(1.5)


T Вў y = b, Tx = y.

Зворотний хід. Записуємо в розгорнутому вигляді системи (1.5):

Звідси послідовно знаходимо


При обчисленнях застосовується звичайний контроль з допомогою сум, причому при складанні суми враховуються всі коефіцієнти відповідного рядка.

Зауважимо, що при дійсних a ij можуть вийти чисто уявні t ij . Метод застосовний і в цьому випадку.

Опис програмного забезпечення (згідно зі стандартами на ІТ)

Для вивчення даного методу було обрано програмне забезпечення: Matlab 6.5, в операційній системі Windows XP Professional. На етапі проектування була створена програма Square ('Квадрат'). Вхідними змінними для даної програми є матриця A і відповідна їй матриця B. Результатом виконання даної програми є матриця X (Вихідна змінна), яка є рішенням системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

Нижче описаний алгоритм реалізації методу квадратних коренів на мові програмування в середовищі Matlab 6.5:

A = input ('Введіть матрицю A = ');

B = input ('Введіть B =');

if A == A '

if det (A) ~ = 0

s = size (A, 1);

if size (B ', 1) == S

T = zeros (s);

T (1,1) = sqrt (A (1,1));

for k = 2: s

T (1, k) = A (1, k)/T (1,1)

end

for j = 2: s

for i = 2: s

if i == j

sm = 0

for k = 1: (i-1)

sm = sm + T (k, i) ^ 2

end

T (i, i) = sqrt (A (i, i)-sm)

else

if i

sm = 0

for k = 1: (i-1)

sm = sm + T (k, i) * T (k, j)

end

T (i, j) = (A (i, j)-sm)/T (i, i)

end

end

end

end

Y = zeros (s, 1)

Y (1) = B (1)/T (1,1)

for i = 2: s

sm = 0

for k = 1: (i-1)

sm = sm + T (k, i) * Y (k)

end

sm

Y (i) = (B (i)-sm)/T (i, i)

end

X = zeros (s, 1)

X (s) = Y (s)/T (s, s)

for m = 1: (s-1)

i = s-m

sm = 0

for k = (i +1): s

sm = sm + T (i, k) * X (k)

sm

end

X (i) = (Y (i)-sm)/T (i, i)

E = A * X-B '

end

else

error ('B не відповідає матриці А ')

end

else

error ('det А = 0')

end

else

B = B * A '

A = A * A '

if det (A) ~ = 0

s = size (A, 1);

if size (B ', 1) == S

T = zeros (s);

T (1,1) = sqrt (A (1,1));

for k = 2: s

T (1, k) = A (1, k)/T (1,1)

end

for j = 2: s

for i = 2: s

if i == j

sm = 0

for k = 1: (i-1)

sm = sm + T (k, i) ^ 2

end

T (i, i) = sqrt (A (i, i)-sm)

else

if i

sm = 0

for k = 1: (i-1)

sm = sm + T (k, i) * T (k...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
загрузка...
Наверх Зворотнiй зв'язок