Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Маркетинг » Аналіз політики підприємства з управління збутом товару

Реферат Аналіз політики підприємства з управління збутом товару

Категория: Маркетинг
РЕФЕРАТ

Розвиток ринкових відносин обумовлює необхідність створення на підприємстві ефективних заходів щодо стимулювання збуту продукції. Збутова діяльність залежить від внутрішніх і зовнішніх умов функціонування підприємства, і для її розробки необхідний їх детальний аналіз, а також можливостей організації.

Організація збутової діяльності та її вдосконалення є метою даного дипломного дослідження. Об'єктом дослідження вибрано ТОВ "Комісійний магазин".

Результатом дослідження є розробка рекомендацій по вдосконалення управління збутовою діяльністю та оцінка їх ефективності.

Обсяг дипломної роботи становить 81 сторінку, містить 14 таблиць, 15 рисунків, 2 додатки. Дипломна робота структурно представлена введенням, 3 розділів, висновків.

Список літератури включає 34 джерела.


ЗМІСТ

Ведення

1. Методологічні аспекти управління збутовою діяльністю

1.1 Сутність, роль і складові збутової діяльності

1.2 Управління збутовою діяльністю

1.3 Стимулювання збуту: методи і цілі

2. Аналіз збутової діяльності в ТОВ "Комісійний магазин"

2.1 Торгово- економічна характеристика діяльності ТОВ "Комісійний магазин"

2.2 Аналіз зовнішньої та внутрішнього середовища ТОВ "Комісійний магазин"

2.3 Аналіз організації збутової політики підприємства

3.Совершенстованіе системи збутової діяльності на підприємстві

3.1 Розробка програми щодо вдосконалення управління збутовою діяльністю в ТОВ "Комісійний магазин"

3.2 Економічна ефективність запропонованих заходів щодо вдосконалення збутової діяльності в ТОВ "Комісійний магазин "

Висновок

Бібліографічний список

Додаток А

Додаток Б


ВСТУП

У сучасних економічних умовах для міцного положення підприємства на ринку необхідно, щоб його робота забезпечувала отримання постійного доходу протягом тривалого періоду часу. Таке положення може бути досягнуто за рахунок підвищення ефективності виробничої і комерційної діяльності підприємства на основі сучасної системи менеджменту.

Збут являє собою систему відносин у сфері товарно-грошового обміну між економічно і юридично вільними суб'єктами ринку збуту, реалізують свої комерційні потреби. Суб'єктами ринку збуту виступають продавці і покупці, а об'єктом збуту є безпосередньо товар в маркетинговому розумінні цього слова.

Задача діячів ринку збуту полягає в тому, щоб здійснити взаємовигідний товарно-грошовий обмін між продавцем і покупцем. Маркетингова діяльність всіх учасників на ринку збуту активно сприяє цього обміну, виявляючи потреби, і направляючи потоки в системі "товар - гроші "назустріч один одному.

До теперішнього часу товарне насичення ринків призводить до падіння попиту і, як наслідок, до зниження прибутку підприємств-продавців. В цих умовах акцент робиться на утримання старих покупців і на активний пошук нових, що особливо актуально в сучасних економічних умовах при високий рівень конкуренції.

В умовах сучасного ринку, для якого характерне посилення конкуренції, будь-яке підприємство рано чи пізно стикається з проблемою вибору найбільш ефективних каналів збуту продукції, і процесу їх оптимізації. Даному питанню приділяється все більша увага, так як від успішної реалізації продукції залежить стабільна діяльність підприємства. В Зрештою, оптимально сформовані канали розподілу і реалізації продукції, підвищують конкурентну стійкість підприємства, сприяють залученню нових споживачів і розширенню впливу на ринку. Тому вибір збутової мережі можна віднести до області стратегічних рішень.

Метою переддипломної практики є вивчення політики підприємства по збутової діяльності.

Для досягнення мети в ході дослідження були необхідно вирішити наступні завдання:

1. Розглянути теоретичні аспекти збутової діяльності.

2. Дати коротку торгово-економічну характеристику підприємства.

3. Провести аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища.

4. Проаналізувати збутову діяльність підприємства.

5. Розробити напрямки щодо вдосконалення управління збутовою діяльністю і розрахувати їх економічну ефективність.

Об'єктом дослідження є ТОВ "Комісійний магазин ", предмет дослідження - управління його збутової діяльністю, період дослідження 2005-2007 року.

У процесі написання звіту використовувалися джерела: бухгалтерська звітність підприємства, дані кадрового обліку, періодична література і праці провідних фахівців у галузі економіки та менеджменту.

У процесі дослідження використовувалися наступні методи аналізу: монографічний, розрахунково-конструктивний, горизонтальний і вертикальний аналіз, метод порівняння та інші.


1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ управління збутовою діяльністю

1.1 Сутність, роль та складові збутової діяльності

Комерційна діяльність будь-якого підприємства по збуту є складовою всієї системи його функціональної діяльності, комплексною функцією підприємства.

Збутова діяльність (збут) представляється сукупністю всієї функціональної діяльності, здійснюваної після завершення виробничої стадії (після закінчення виготовлення продукції) аж до безпосереднього продажу товару покупцеві, доставки його споживачеві і післяпродажного обслуговування. Таке уявлення збуту трактує його з позицій системного та комплексного підходів в широкому сенсі, на відміну від вузької трактування збуту як безпосередньо продажу товару. Логістичний підхід до організації функціональної діяльності виробничого підприємства обумовлює наступні визначення мети, предмета, суб'єктів та об'єктів, характеру і змісту збуту.

Мета збуту - доведення до конкретних споживачів конкретного товару необхідних споживчих властивостей (Якості, ціни і т. д.) в необхідній кількості (обсязі), в точний час (у точний термін), у певному місці, з допустимими (мінімальними) затратами.

Предмет збуту - продукція, послуги виробничого підприємства (товар, цінність).

Суб'єкти збуту - виробниче підприємство і посередницькі збутові (торгові) організації.

Об'єкти збуту - покупці (споживачі) товару виробничого підприємства. Необхідно зазначити, що визначення об'єктів збуту в даному випадку дається виходячи з кінцевої спрямованості (адресності) збутової діяльності (і її предмета). Суб'єктів і об'єктів збуту не слід ототожнювати з суб'єктами угоди (у Зокрема, купівлі-продажу, оренди).

Характер збуту - адресний, визначається його метою і спрямованістю всієї діяльності виробничого підприємства, похідною від споживання, на конкретних споживачів його товару (цінності).

Таким чином, збут визначається як сфера діяльності підприємства-виробника (або фірми, надає послуги), що має своєю метою реалізацію продукції на відповідних ринках.

Збут продукції для підприємства важливий з ряду причин: обсяг збуту визначає інші показники підприємства (величину доходів, прибуток, рівень рентабельності). Крім того, від збуту залежать виробництво й матеріально-технічне забезпечення. Таким чином, в процесі збуту остаточно визначається результат роботи підприємства, спрямований на розширення обсягів діяльності та отримання максимального прибутку/1 /.

Поняття "збут" в літературі з маркетингу вживається у двох аспектах: у широкому сенсі - як цілісний процес доведення товару від виробника до кінцевого споживача, а у вузькому - як власне продаж. Вибір шляхів розподілу товарів і послуг - найважливіша задача підприємства. Шляхи розподілу впливають на весь комплекс маркетингу.

Різноманітні зв'язки і відносини між учасниками ринку - продавцями і покупцями - можна розглядати як єдиний ланцюжок різних каналів розподілу, тобто тих реальних шляхів, по яких потік товарів і послуг йде в напрямі від виробників до споживачів.

Щоб збут виробленої продукції був стабільним, необхідно вивч...


Страница 1 из 15Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
загрузка...
Наверх Зворотнiй зв'язок